Download Print this page

Advertisement

TA 22...
siemens-home.bsh-group.com/welcome
de
Gebrauchsanleitung
en
Instruction manual
tr
Kullanım kılavuzu
ru Инструкция по эксплуатации
‫إرشادات االستخدام‬
ar
Register
your
product
online

Advertisement

   Summary of Contents for Siemens TA 22 SERIES

 • Page 1

  TA 22... siemens-home.bsh-group.com/welcome Gebrauchsanleitung Register Instruction manual your Kullanım kılavuzu product ru Инструкция по эксплуатации online ‫إرشادات االستخدام‬...

 • Page 2

  Deutsch English Türkçe Pycckий ‫العربية‬...

 • Page 5

  Sicherheitshinweise Sicherheitshinweise Sicherheitshinweise Die Gebrauchsanleitung bitte sorgfältig durchlesen, danach handeln und auf bewahren! Bei Weitergabe des Geräts diese Anleitung beilegen. Dieses Gerät ist nur für den privaten Haushalt und das häusliche Umfeld bestimmt. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des...

 • Page 6

  Sicherheitshinweise W Brandgefahr! Basis, Wasserkocher oder Teekanne nicht auf oder in die Nähe heißer Oberfl ächen, wie z. B. Herdplatten, stellen. Fettspritzer verhindern, der Kunststoff kann beschädigt werden. W Verbrühungsgefahr! Das Gerät heizt während des Gebrauchs auf. Deshalb nur am Griff anfassen und den Deckel nur im kalten Zustand öff nen. Gerät nur mit eingerastetem Deckel benutzen. Wenn das Gerät über die „max.“ Markierung befüllt wird, könnte eine Gefahr durch herausspritzendes kochendes Wasser entstehen. W Verbrennungsgefahr! Nach dem Gebrauch können die Oberfl...

 • Page 7

  Teile und Bedienelemente Vor dem ersten Gebrauch Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes aus dem Hause Siemens. ■ Die Zuleitung auf die gewünschte Länge Weitere Informationen zu unseren abrollen und anstecken. Produkten finden Sie auf unserer ■ Den Wasserkocher mit klarem Wasser Internetseite.

 • Page 8

  Wasser kochen Reinigen und Entkalken ■ Sobald das Wasser gekocht hat, schaltet die Wähltaste automatisch wieder auf W Stromschlaggefahr! warmhalten F. Vor dem Reinigen den Netzstecker ziehen. ■ Nun kann je nach Geschmack der Tee Das Gerät niemals in Wasser tauchen aus der Teekanne mit dem heißen oder in den Geschirrspüler geben.

 • Page 9

  Entsorgung Entsorgung Entsorgen Sie die Verpackung um weltgerecht. Dieses Gerät ist ent sprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equip- ment – WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

 • Page 10: Safety Instructions

  Safety instructions Safety instructions Safety instructions Please read and follow the operating instructions carefully and keep them for later reference. Enclose these instructions when you give this appliance to someone else. This appliance is intended for domestic use only. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a...

 • Page 11

  Safety instructions W Risk of fi re! Do not place the base, kettle or teapot on or near hot surfaces, e.g. hobs. Avoid spatters of grease as the plastic may be damaged. W Risk of scalding! The appliance heats up during use. Make sure you only pick it up by the handle and do not open the lid until the appliance has cooled down.

 • Page 12

  Parts and controls Congratulations on the purchase of your Info: The illuminated ring comes on while new Siemens appliance. You can find the water is boiling and goes out as soon further information about our products as the water has boiled. The indicator light on our website.

 • Page 13

  Boiling the water Tips Attention: Never remove calcification ■ Pour the Turkish tea into the tea filter and residue with hard implements, otherwise the briefly rinse with hot running water. This seal will be damaged. will remove dust residue from the tea and Eliminating minor faults improve the taste.

 • Page 14

  Güvenlik uyarıları Güvenlik uyarıları Güvenlik uyarıları Kullanım kılavuzunu lütfen itinalı olarak okuyun, kılavuzdaki bilgilere göre hareket edin ve kılavuzu saklayın! Cihazı başkasına verecek olursanız iş bu kılavuzu da ekleyin. Bu cihaz sadece evde ve ev ortamında kullanılmak için tasarlanmıştır. W Elektrik çarpma tehlikesi! Cihazı sadece normal oda sıcaklığında ve deniz seviyesinin en çok 2000 m üstünde bir rakımda kullanın. Cihaz sadece kurallara uygun şekilde monte edilmiş olan topraklamalı bir priz üzerinden...

 • Page 15

  Güvenlik uyarıları W Haşlanma tehlikesi var! Cihaz kullanım sırasında ısınır. Bu nedenle sadece tutamağını kavrayın ve kapağı sadece soğuk durumdayken açın. Cihazı sadece kapağı tam oturmuşsa kullanın. Cihaz “max” işaretinden fazla doldurulucak olursa dışarı taşan kaynar su nedeniyle tehlike ortaya çıkabilir. W Yanma tehlikesi! Kullanım sonrasında ısıtma elemanının veya ısı plakasının yüzeyi bir süre daha sıcak olabilir. W Boğulma riski! Çocukların ambalaj malzemesiyle oynamasına izin vermeyin. W Yaralanma tehlikesi! Cihazın hatalı kullanılması yaralanmalara yol açabilir. Küvet, lavobo ve başka haznelerde mevcut olan suya yakın yerlerde kullanmayın. EEE yönetmeliğine uygundur.

 • Page 16

  Parçalar ve kumanda elemanları İlk kullanımdan önce Yeni bir Siemens cihazı satın aldığınız için sizi candan kutluyoruz. Ürünlerimiz ■ Elektrik kablosunu istediğiniz uzunluğa hakkındaki ayrıntılı bilgileri internet kadar açınız ve fişi prize takınız. sayfamızda bulabilirsiniz. ■ Su kaynatma cihazına taze su oldurunuz, Parçalar ve kumanda kapağı kapatınız ve cihazı tabanın üzerine yerleştiriniz. elemanları ■ Şalteri aşağıya doğru bastırarak cihazı açınız (Resim 2). Resim 1 ■ Seçme tuşunu E konumuna getiriniz 1 Altlık...

 • Page 17

  Su kaynatma Cihazın temizlenmesi ve ■ Demliği su kaynatma cihazının üzerine koyunuz ve su kaynatma cihazını da kireçten arındırılması tabanın üzerine yerleştiriniz. Seçme şalterini Kaynatma E konumuna getiriniz. W Elektrik çarpma tehlikesi! ■ Su kaynadığında, seçme tuşu otomatik Temizlik yapmadan önce elektrik fişini olarak hemen Sıcak tutma F konumuna çekiniz. Cihazı kesinlikle suya daldırmayınız geçer. veya bulaşık makinesine koymayınız. ■ Şimdi damak tadınıza göre demlikten Buharlı temizleme aleti kullanmayınız. istediğiniz miktarda çayı, su kaynatma ■ Cihazı dıştan sadece nemli bir bez ile cihazındaki sıcak su ile karıştırabilirsiniz. siliniz. Keskin veya aşındırıcı temizlik Çay doldururken, çaydanlığın kapağını maddesi kullanmayınız. başparmağınız ile öne doğru bastırınız. ■...

 • Page 18

  Elden çıkartılması Elden çıkartılması AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması Ambalaj malzemesini çevre kural- larına uygun şekilde imha ediniz. Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanıla- bilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve mal- zemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve e lektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgeniz- deki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kilit mekanizma- sını kırarak çalışmaz duruma getirin. Garanti Bu cihaz için, yurt dışındaki temsilcilikleri- mizin vermiş olduğu garanti şartları geçerli- dir. Bu hususta daha detaylı bilgi almak için, cihazı satın aldığınız satıcıya baş vurunuz.

 • Page 21

  Указания по безопасности Указания по безопасности Указания по безопасности Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации, соблюдайте ее указания и тщательно храните ее! Передавая прибор другому человеку, дайте ему эту инструкцию. Этот прибор предназначен только для домашнего использования. W Опасность поражения током! Используйте прибор только внутри помещений при комнатной температуре на высоте не выше 2000 м над уровнем моря. Прибор можно подключать только к электросети переменного...

 • Page 22

  Указания по безопасности Пользоваться прибором допускается только при отсутствии повреждений кабеля и прибора. В случае неисправности сразу же вынуть штекер из розетки или выключить сетевое напряжение. W Опасность возгорания! Не ставьте базу, кипятильник или заварной чайник на горячие поверхности, например, на электроплиту, или вблизи них. Не допускать брызг жира, так как они могут повредить пластмассу. W Опасность ошпаривания! Во время эксплуатации прибор нагревается. Поэтому беритесь только за ручку и открывайте крышку только в холодном состоянии. Используйте прибор только с зафиксированной крышкой. Если прибор заполняется до отметки «max», то может возникнуть опасность от брызг кипящей воды. W Опасность ожогов! После использования поверхности нагревательного элемента или нагревательной пластины могут оставаться горячими еще определенное время. W Опасность удушения! Не разрешайте детям играть с упаковочным материалом. W Опасность травмирования! Неправильное применение прибора может привести к травмам. Не пользуйтесь прибором рядом с водой, налитой в...

 • Page 23

  Элементы управления и аксессуары Перед первым От всего сердца поздравляем Вас с покупкой нового прибора фирмы использованием Siemens. Дополнительную информа- ■ Сетевой шнур отмотать на желаемую цию о нашей продукции Вы найдете длину и вставить вилку в розетку. на нашей странице в Интернете. ■ Наполнить электрочайник чистой Элементы управления и водой, установить крышку и поставить аксессуары на подставку. ■ Включить прибор; для этого нажать...

 • Page 24

  Kипячение воды Kипячение воды ■ Наполнить заварной чайник горячей водой и снова наполнить Рисунок 6 электрочайник свежей водой. С помощью электрочайника можно ■ Поставить заварной чайник на также просто нагревать воду. Для электрочайник, а электрочайник – на этого всегда должна быть установлена подставку. Установить кнопку выбора крышка. режима на кипячение E. ■ Залить воду в электрочайник, ■ Kак только вода закипит, кнопка соблюдая отметки min и max. выбора режима снова автоматически ■ Установить кнопку выбора режима E перключается на подогрев F. на кипячение и включить прибор с ■ Теперь чай из заварного чайника помощью выключателя. Светящееся можно разбавить по вкусу горячей кольцо загорается. водой из электрочайника. ■ Kак только вода закипит, кнопка Чтобы налить чай, сдвинуть крышку выбора режима автоматически...

 • Page 25

  Самостоятельное устранение мелких неисправностей Условия гарантийного Внимание. Ни в коем случае не удаляйте остатки накипи твердыми обслуживания предметами, иначе можно повредить Получить исчерпывающую информацию уплотнение. об условиях гарантийного обслужи- Самостоятельное вания Вы можете в Вашем ближайшем устранение мелких авторизованном сервисном центре, или в сервисном центре от производителя неисправностей ООО «БСХ Бытовые Приборы», или в сопроводительной документации. Прибор не доводит воду до кипения или...

 • Page 26

  ‫الﺗﻧظيف وإزالة الﺗرﺳبﺎت الﺟيرية‬ ar – 4 ‫اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﺟﮭﺎز‬ ‫بﻣﺟرد إﺗﻣﺎم ﻏﻠﻲ الﻣﺎء يﺗﺣول زر اﻻﺧﺗيﺎر ﺗﻠﻘﺎﺋ ي ًﺎ‬ ■ ‫. ﺗﺿﻲء لﻣبة‬F ‫إلﻰ وﺿﻊ الﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ الﺳﺧوﻧة‬ ‫تخلص من عبوة الجهاز بأسلوب يدعم الحفاظ‬ .‫الﺗﺣﻛم‬ ‫على البيئة. هذا الجهاز مطابق للمواصفة‬ ‫إذا لم ﺗرﻏب ﻓﻲ الﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ الﻣﺎء ﺳﺎﺧ ﻧ ً ﺎ ﻓﺄطﻔﻲ‬ ■ ‫األوربية 2102/91/المجموعة االقتصادية‬ ‫األوربية الخاصة باألجهزة الكهربائية‬ .‫ﻏﻼية الﻣﺎء ﻣن ﺧﻼل الﺿﻐط ﻋﻠﻰ الﻣﻔﺗﺎح‬ ‫واإللكترونية القديمة‬ ‫اﻟﺗﻧظﯾف...

 • Page 27

  ‫ﻗبل اﻻﺳﺗﺧدام ﻷول ﻣرة‬ 3 – ar :‫ھﺎم‬ ‫ﺿﻊ إبريﻖ الﺷﺎي ﻋﻠﻰ ﻏﻼية الﻣﺎء. لﺗﺷﻐيل‬ ■ ‫الﺟﮭﺎز اﺿﻐط ﻋﻠﻰ الﻣﻔﺗﺎح ﻧﺣو اﻷﺳﻔل، وﻋﻧدﺋذ‬ ‫ﻻ ﺗﺳﺗﺧدم ﻏﻼية الﻣﺎء ﺳوى ﻣﻊ الﻘﺎﻋدة الﻣعﻠم‬ – .‫ﺳﺗﺿﻲء ﺣﻠﻘة اﻹﺿﺎءة‬ .WK5 ‫ﻋﻠيﮭﺎ طراز‬ .‫ﻻ ﺗﺿﻊ ﺷيﺋ ً ﺎ آﺧر ﻓﻲ ﻏﻼية الﻣﺎء ﺳوى الﻣﺎء‬ ‫بﻣﺟرد إﺗﻣﺎم ﻏﻠﻲ الﻣﺎء يﺗﺣول زر اﻻﺧﺗيﺎر ﺗﻠﻘﺎﺋ ي ًﺎ‬ ■ – ‫. ﺗﺿﻲء لﻣبة‬F ‫إلﻰ وﺿﻊ الﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ الﺳﺧوﻧة‬ ‫ﻓﺎلﺣﻠيب والﻣﻧﺗﺟﺎت ﺳريعة الﺗﺣﺿير ﻗد ﺗﺣﺗرق‬ .‫الﺗﺣﻛم‬ .‫وﺗﺳبب أﺿرارً ا بﺎلﺟﮭﺎز‬ ‫ﻻ ﺗﺷ ﻐ ّ ل الﻐﻼية بدون وﺿﻊ الﻣﺎء ﻓيﮭﺎ، واﺣرص‬ ‫ﻻ ﺗﻣﻸ إبريﻖ الﺷﺎي ﺳوى بﺎلﻣﺎء الﺳﺎﺧن، وأﻋد‬ ■ – .‫ﻣلء ﻏﻼية الﻣﺎء بﺎلﻣﺎء الﻧﻘﻲ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻣﻠﺋﮭﺎ بﺷﻛل زاﺋد، وراﻋﻲ ﻓﻲ ذلك‬ .(5a ‫ )ﺻورة‬max ‫ و‬min ‫ﻋﻼﻣﺗﻲ‬ ‫ﺿﻊ إبريﻖ الﺷﺎي ﻋﻠﻰ ﻏﻼية الﻣﺎء ﺛم ﻏﻼية الﻣﺎء‬ ■ ‫ﻋﻠﻰ الﻘﺎﻋدة. اﺿبط زر اﻻﺧﺗيﺎر ﻋﻠﻰ وﺿﻊ‬...

 • Page 28

  ‫ﻻ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺟﮭﺎز ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن اﻟﻣﺎء، ﻣﺛل اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ ﺣوض اﻻﺳﺗﺣﻣﺎم أو‬ .‫ﺣوض اﻟﻐﺳﯾل أو أي وﻋﺎء آﺧر‬ ‫اﻟ ﻘ ِ ط َ ﻊ وﻋﻧﺎﺻر اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل‬ ‫ﻧﺗﻘدم ﻟﻛم ﺑﺄﺻدق اﻟﺗﮭﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺷراﺋﻛم ﻟﮭذا اﻟﺟﮭﺎز‬ ‫. وﺗﺟدون اﻟﻣزﯾد ﻣن‬Siemens ‫اﻟﺟدﯾد ﻣن ﻣﺎرﻛﺔ‬ 1 ‫ﺻورة‬ ‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ اﻹﻧﺗرﻧت اﻟﺧﺎص‬ ‫ﻗﺎﻋدة‬...

 • Page 29

  ‫ﺗعﻠيﻣﺎت اﻷﻣﺎن‬ 1 – ar ‫ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻷﻣﺎن‬ ‫ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻷﻣﺎن‬ ‫ﺑرﺟﺎء ﻗراءة إرﺷﺎدات اﻻﺳﺗﺧدام ﺑﺄﻛﻣﻠﮭﺎ ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ واﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺟﮭﺎز ﺑﺎﻷﺳﻠوب اﻟﻣوﺿﺢ‬ ‫ﻓﯾﮭﺎ، واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻟﻠرﺟوع إﻟﯾﮭﺎ ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ! ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﯾﺎﻣﻛم ﺑﺈﻋطﺎء اﻟﺟﮭﺎز ﻟﺷﺧص‬ ‫آﺧر ﯾرﺟﻰ ﻣﻧﻛم ﺗﺳﻠﯾﻣﮫ إرﺷﺎدات اﻻﺳﺗﺧدام ھذه ﺳوﯾﺎ ﻣﻊ اﻟﺟﮭﺎز. ھذا اﻟﺟﮭﺎز ﻣﺧﺻص‬ .‫ﻟﻼﺳﺗﺧدام...

 • Page 30

  Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr für Service Fax: 0848 840 041 www.siemens-home.bsh-group.es Sie erreichbar. mailto:ch-reparatur@bshg.com Ersatzteile Tel.: 0848 880 080 Ersatzteile Fax: 0848 880 081 mailto:ch-ersatzteil@bshg.com www.siemens-home.bsh-group.ch BSH group is a Trademark Licensee of Siemens AG. Manufacturer´s Service for Siemens Home Appliances. 01/17...

 • Page 31

  BSH kućni uređaji d.o.o. mailto:serviss@elektronika.lv Kneza Branimira 22 www.elektronika.lv 10000 Zagreb Tel.: 01 552 09 99 Fax: 01 640 36 03 mailto:informacije.servis-hr@bshg.com www.siemens-home.bsh-group.com/hr BSH group is a Trademark Licensee of Siemens AG. Manufacturer´s Service for Siemens Home Appliances. 01/17...

 • Page 32

  821 04 Bratislava 02-222 Warszawa Tel.: 02 44 45 20 41 Centrala Serwisu mailto:opravy@bshg.com Tel.: 801 191 534 www.siemens-home.bsh-group.com/sk Fax: 022 572 7709 mailto:Serwis.Fabryczny@bshg.com www.siemens-home.bsh-group.pl BSH group is a Trademark Licensee of Siemens AG. Manufacturer´s Service for Siemens Home Appliances. 01/17...

 • Page 33

  Geräte gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen. Diese können Sie über Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder direkt bei unserer  Landesvertretung anfordern. Beachten Sie unser weiteres Kundendienst-Angebot: Auch nach Ablauf der Garantie stehen Ihnen unser Werkskundendienst und unsere Servicepartner  zur Verfügung. BSH Hausgeräte GmbH Die BSH Gruppe ist eine Markenlizenznehmerin der Siemens AG Carl-Wery-Straße 34 81739 München, GERMANY 09/15...

 • Page 34

  Hergestellt von BSH Hausgeräte GmbH unter Markenlizenz der Siemens AG Manufactured by BSH Hausgeräte GmbH under Trademark License of Siemens AG BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Siemens AG'nin Ticari Marka Lisansı ile üretilmiştir Изготовлено ООО «БСХ Бытовые Приборы» под товарным знаком компании Сименс АГ ‫« ويحمل ترخيص العالمة‬BSH Hausgeräte GmbH ‫تم التصنيع بواسطة »االسم القانوني لمجموعة بي إس إتش‬ Siemens AG ‫التجارية سيمنز‬ BSH Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München, GERMANY Reparaturauftrag und Beratung bei Störungen 0911 70 440 044 0810 550 522 CH 0848 840 040 Die Kontaktdaten aller Länder finden Sie im beiliegenden Kundendienst-Verzeichnis. www.siemens-home.bsh-group.com...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: