Download Print this page

Silvercrest SPS 5000 A1 Operating Instructions Manual

Cosmetic mirror with integrated powerbank
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
COSMETIC MIRROR WITH INTEGRATED POWERBANK
SPS 5000 A1
COSMETIC MIRROR WITH
INTEGRATED POWERBANK
Operating instructions
POWERBANK MIT
SCHMINKSPIEGEL
Bedienungsanleitung
IAN 281557
POWERBANK MED
SMINKSPEGEL
Bruksanvisning

Advertisement

Table of Contents
loading

  Summary of Contents for Silvercrest SPS 5000 A1

 • Page 1 COSMETIC MIRROR WITH INTEGRATED POWERBANK SPS 5000 A1 COSMETIC MIRROR WITH POWERBANK MED INTEGRATED POWERBANK SMINKSPEGEL Operating instructions Bruksanvisning POWERBANK MIT SCHMINKSPIEGEL Bedienungsanleitung IAN 281557...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Page 4: Table Of Contents

  Importer ..........16   ■ SPS 5000 A1 │ ...
 • Page 5: Introduction

  USB port by default. The device can also be used as a make-up mirror. The device is not intended for any other purpose, nor for use beyond the scope described. ■  │ GB SPS 5000 A1...
 • Page 6: Warning Symbols Used

  Failure to avoid this situation could result in material damage. ► Follow the instructions in this warning notice to prevent material damage. NOTE ► A note provides additional information which will assist you in using the device.   ■ SPS 5000 A1 │ ...
 • Page 7: Safety

  Do not expose the device to direct sunlight or high temperatures. Otherwise it may overheat and be irreparably damaged. ■ Do not place the product near heat sources such as radiators or other heat-generating devices. ■  │ GB SPS 5000 A1...
 • Page 8 USB power supply. ■ DANGER! Improper use of the batteries can cause fires, ex- plosions, leakages or other hazards! Do not throw the device into a fire, since the integrated battery may explode.   ■ SPS 5000 A1 │ ...
 • Page 9: Description Of Components

  (See fold-out page for illustrations) Mirror with triple magnification Mirror with no magnification microUSB charging port (input) USB port (output) ON/OFF button Charge level LEDs LED light Charging cable (USB to microUSB) Operating instructions (symbol) ■  │ GB SPS 5000 A1...
 • Page 10: Operation

  Operation Check package contents (See fold-out page for illustrations) The product includes the following components: ▯ Power Bank SPS 5000 A1 ▯ Charging cable ▯ These operating instructions ♦ Remove all parts of the device from the packaging and remove all packaging materials.
 • Page 11: Charging The Power Bank

  Connect the microUSB plug on the charging cable to the microUSB charging port on the Power Bank. A rough estimate of the charge level is shown during charging by means of the charge level LEDs ■  │ GB SPS 5000 A1...
 • Page 12: Checking The Charge Level

  LED display Charge level All LEDs are on 98–100% Three LEDs are on 75– 97% Two LEDs are on 50–74% One LED is on 20–49% One LED is flashing < 20% All LEDs off   ■ SPS 5000 A1 │ ...
 • Page 13: Handling And Use

  fication . There is also an optional LED light. ♦ Flip up the lid ♦ Press the ON/OFF button for approx. 3 seconds to switch LED light on or off. ♦ Close the lid ■  │ GB SPS 5000 A1...
 • Page 14: Troubleshooting

  Charging the power bank). Afterwards, the power bank can be used again. NOTE ► If you cannot solve the problem with the above-mentioned solu- tions, please contact the Service Hotline (see section Service).   ■ SPS 5000 A1 │ ...
 • Page 15: Cleaning

  Storage when not in use ♦ Store the device in a location which is clean, dry, dust-free and not in direct sunlight. ♦ For long-term storage, the integrated battery should be fully charged to extend its operating life. ■  │ GB SPS 5000 A1...
 • Page 16: Disposal

  Output 5 V , 2.1 A Minimum discharge current 80 mA Operating temperature 5°C to 40°C Storage temperature 0°C to 45°C Humidity (no condensation) 10%–70% Dimensions (∅ x H) approx. 9.1 x 2.1 cm Weight approx. 180 g   ■ SPS 5000 A1 │ ...
 • Page 17: Notes On The Eu Declaration Of Conformity

  If the defect is covered by the warranty, your product will either be repaired or replaced by us. The repair or replacement of a product does not signify the beginning of a new warranty period. ■  │ GB SPS 5000 A1...
 • Page 18 ■ You will find the item number on the type plate, an engraving on the front page of the instructions (bottom left), or as a sticker on the rear or bottom of the appliance.   ■ SPS 5000 A1 │ ...
 • Page 19: Service

  E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 281557 Importer Please note that the following address is not the service address. Please use the service address provided in the operating instructions. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com ■  │ GB SPS 5000 A1...
 • Page 20 Importör ..........32    17 ■ SPS 5000 A1 │...
 • Page 21: Inledning

  Det här är en informationsteknisk produkt som endast ska användas för att ladda upp bärbara apparater som standardmässigt laddas via en USB-anslutning. Produkten kan också användas som makeupspegel. All annan eller utökad form av användning strider mot föreskrifterna. ■ 18    │ SPS 5000 A1...
 • Page 22: Varningar

  Om ingenting görs för att undvika situationen kan resultatet bli sakskador. ► Följ anvisningarna i varningstexten för att undvika sakskador. OBSERVERA ► Under Observera finns extra information som ska hjälpa dig att handskas med produkten.    19 ■ SPS 5000 A1 │...
 • Page 23: Säkerhet

  Utsätt inte produkten för direkt solljus eller höga temperaturer. Då kan den bli överhettad och skadas så att den inte går att reparera. ■ Placera inte produkten i närheten av värmekällor som element eller andra apparater som alstrar värme. ■ 20    │ SPS 5000 A1...
 • Page 24: Sps 5000 A1

  Försök inte elda upp produkten, då kan det inbyggda batteriet explodera. ■ Observera begränsningar och förbud mot att använda batteridrivna apparater på ställen där det finns särskilda risker, t ex bensinstatio- ner, flygplan, sjukhus osv.    21 ■ SPS 5000 A1 │...
 • Page 25: Beskrivning Av Delar

  Beskrivning av delar (se bilder på den uppfällbara sidan) Spegel med 3x förstoring Spegel utan förstoring Lock Micro USB-uttag (ingång) USB-uttag (utgång) ON/OFF-knapp Laddningsnivålampor LED-ljus Laddningskabel (USB till micro USB) Bruksanvisning (symbolisk bild) ■ 22    │ SPS 5000 A1...
 • Page 26: Ta Produkten I Bruk

  Ta produkten i bruk Kontrollera leveransens innehåll (se bilder på den uppfällbara sidan) Leveransen innehåller följande delar: ▯ Powerbank SPS 5000 A1 ▯ Laddningskabel ▯ Denna bruksanvisning ♦ Ta upp alla delar ur förpackningen och ta bort allt förpacknings- material.
 • Page 27: Ladda Powerbank

  ♦ Koppla laddningskabelns USB-kontakt till en påkopplad PC eller en USB-nätdel (ingår inte i leveransen). ♦ Sätt laddningskabelns micro USB-kontakt i micro USB-uttaget på powerbank. Under laddningen visas den ungefärliga laddningsnivån på laddningsnivålamporna ■ 24    │ SPS 5000 A1...
 • Page 28: Kontrollera Laddningsnivån

  98 - 100 % Tre lampor lyser 75 - 97 % Två lampor lyser 50 - 74 % En lampa lyser 20 - 49 % En lampa blinkar <20 % Inga lampor lyser    25 ■ SPS 5000 A1 │...
 • Page 29: Användning Och Drift

  3 gånger . Det finns även en LED-ljus. ♦ Fäll upp locket ♦ Håll ON/OFF-knappen inne i ca 3 sekunder för att tända resp. släcka LED-ljuset ♦ Fäll ned locket ■ 26    │ SPS 5000 A1...
 • Page 30: Felsökning

  (se kapitel Ladda powerbank). Sedan kan powerbank användas igen. OBSERVERA ► Om det inte går att lösa problemet med hjälp av ovanstående tips ber vi dig att kontakta vår Service Hotline (se kapitel Service).    27 ■ SPS 5000 A1 │...
 • Page 31: Rengöring

  Förvara produkten när den inte används ♦ Förvara produkten på ett torrt och dammfritt ställe utan direkt solljus. ♦ Om produkten förvaras en längre tid ska det inbyggda batteriet laddas för att öka produktens livslängd. ■ 28    │ SPS 5000 A1...
 • Page 32: Kassering

  Lägsta laddnings/urladdningsström 80 mA Drifttemperatur 5°C - +40°C Förvaringstemperatur 0°C - +45°C Luftfuktighet (utan kondensation) 10 % - 70 % Mått (∅ x H) ca 9,1 x 2,1 cm Vikt ca 180 g    29 ■ SPS 5000 A1 │...
 • Page 33: Information Om Försäkran Om Eu-Överensstämmelse

  Om felet täcks av vår garanti kommer du att få tillbaka en reparerad eller en ny produkt. Garantitiden börjar inte om från början för en repa- rerad eller ny produkt. ■ 30    │ SPS 5000 A1...
 • Page 34 Ha alltid kassakvittot och artikelnumret (t ex IAN 12345) i bered- skap vid alla förfrågningar. ■ Artikelnumret finns på typskylten, graverat på produkten, på bruks- anvisningens titelblad (nere till vänster) eller på ett klistermärke på produktens bak- eller under sida.    31 ■ SPS 5000 A1 │...
 • Page 35: Service

  Service Suomi Tel.: 010309 3582 E-Mail: kompernass@lidl.fi IAN 281557 Importör Observera att följande adress inte är någon serviceadress. Kontakta först det serviceställe som anges. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com ■ 32    │ SPS 5000 A1...
 • Page 36 Importeur ..........49 DE │ AT │ CH │    33 ■ SPS 5000 A1...
 • Page 37: Einführung

  Aufladen von mobilen Geräten, die standardmäßig über einen USB-Anschluss aufgeladen werden, bestimmt. Zusätzlich kann das Gerät als Make-up Spiegel verwendet werden. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. │ DE │ AT │ CH ■ 34    SPS 5000 A1...
 • Page 38: Verwendete Warnhinweise

  Falls die Situation nicht vermieden wird, kann dies zu Sachschäden führen. ► Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Sach- schäden zu vermeiden. HINWEIS ► Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit dem Gerät erleichtern. DE │ AT │ CH │    35 ■ SPS 5000 A1...
 • Page 39: Sicherheit

  Temperaturen aus. Anderenfalls kann es überhitzen und irreparabel beschädigt werden. ■ Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder anderen Wärme erzeugenden Geräten auf. │ DE │ AT │ CH ■ 36    SPS 5000 A1...
 • Page 40: Sps 5000 A1

  Bei Verwendung eines USB-Netzteils muss die verwendete Steckdose immer leicht zugänglich sein, damit in einer Gefahrensituation das USB-Netzteil schnell aus der Steckdose entfernt werden kann. Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung des USB-Netzteils. DE │ AT │ CH │    37 ■ SPS 5000 A1...
 • Page 41: Teilebeschreibung

  Tankanlagen, Flugzeugen, Krankenhäusern, usw. Teilebeschreibung (Abbildungen siehe Ausklappseite) Spiegel mit dreifacher Vergrößerung Spiegel ohne Vergrößerung Deckel Micro-USB-Ladebuchse (Eingang) USB-Buchse (Ausgang) ON/OFF-Taste Ladezustands-LEDs LED-Licht Ladekabel (USB auf Micro-USB) Bedienungsanleitung (Symbolbild) │ DE │ AT │ CH ■ 38    SPS 5000 A1...
 • Page 42: Inbetriebnahme

  Inbetriebnahme Lieferumfang prüfen (Abbildungen siehe Ausklappseite) Der Lieferumfang besteht aus folgenden Komponenten: ▯ Powerbank SPS 5000 A1 ▯ Ladekabel ▯ Diese Bedienungsanleitung ♦ Entnehmen Sie alle Teile des Gerätes aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial. HINWEIS ► Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden.
 • Page 43: Powerbank Laden

  PC oder einem USB-Netzteil (nicht im Liefer- umfang enthalten). ♦ Verbinden Sie den Micro-USB-Stecker des Ladekabels der Micro-USB-Ladebuchse der Power bank. Eine ungefähre Angabe über den Ladezustand wird mit Hilfe der Ladezustands- LEDs angezeigt: │ DE │ AT │ CH ■ 40    SPS 5000 A1...
 • Page 44: Ladezustand Prüfen

  Drei LEDs leuchten 75 - 97 % Zwei LEDs leuchten 50 - 74 % Eine LED leuchtet 20 - 49 % Eine LED blinkt < 20 % Alle LEDs aus DE │ AT │ CH │    41 ■ SPS 5000 A1...
 • Page 45: Bedienung Und Betrieb

  . Optional steht Ihnen ein LED-Licht zur Verfügung. ♦ Klappen Sie den Deckel auf. ♦ Drücken Sie die ON/OFF-Taste für ca. 3 Sekunden, um das LED-Licht ein- bzw. auszuschalten. ♦ Klappen Sie den Deckel │ DE │ AT │ CH ■ 42    SPS 5000 A1...
 • Page 46: Fehlersuche

  Anschließend kann die Powerbank wieder verwendet werden. HINWEIS ► Wenn Sie mit den vorstehend genannten Schritten das Problem nicht lösen können, wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel Service). DE │ AT │ CH │    43 ■ SPS 5000 A1...
 • Page 47: Reinigung

  Lagern Sie das Gerät an einem trockenen und staubfreien Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung. ♦ Bei längerer Lagerung sollte der integrierte Akku voll geladen werden, um die Lebensdauer zu verlängern. │ DE │ AT │ CH ■ 44    SPS 5000 A1...
 • Page 48: Entsorgung

  5°C - +40°C Lagertemperatur 0°C - 45°C Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation) 10 % - 70 % Abmessungen (∅ x H) ca. 9,1 x 2,1 cm Gewicht ca. 180 g DE │ AT │ CH │    45 ■ SPS 5000 A1...
 • Page 49: Hinweise Zur Eu-Konformitätserklärung

  Mangel besteht und wann er aufgetreten ist. Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum. │ DE │ AT │ CH ■ 46    SPS 5000 A1...
 • Page 50 Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behand lung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. DE │ AT │ CH │    47 ■ SPS 5000 A1...
 • Page 51 Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden. Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Software herunterladen. │ DE │ AT │ CH ■ 48    SPS 5000 A1...
 • Page 52: Service

  IAN 281557 Importeur Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com DE │ AT │ CH │    49 ■ SPS 5000 A1...
 • Page 53: Sps 5000 A1

  │ DE │ AT │ CH ■ 50    SPS 5000 A1...
 • Page 54 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Informationsstatus Stand der Informationen: 10 / 2016 Ident.-No.: SPS5000A1-082016-3 IAN 281557...