Download Print this page

Controls, Connections; Installation; Checking The Mains Voltage - Philips 22 AH 793 User Manual

Advertisement

Available languages

Available languages

English
en
rechterkanaal.
Regel lagetonen met
6.
Regel hogetonen
met
7
'.
Contour.
Door indrukken van toets
3
)worden
lage
en
hoge
frequenties
extra
versterkt.
Hier-
mee
kan
de verminderde
gevoeligheid
van het
menselijk
oor
voor deze
frequenties
bij laag
geluidsniveau
worden
gecompenseerd.
Plaat-,
band-
en FM-ruis
kan worden onder-
drukt
door
inschakelen
van
het hogetonen-
filter
2.
Opmerking:
Gebruik
contour
en
hogetonen-
filter
alleen
indien
nodig.
Tunerdeel
Afstemmen op AM-zenders
Zet proqrarnrnakiezer
13\
op
'LW'
of 'MW'.
Stem
af op
de
gewenste
zender met
knop
14.
Afstemming
is
optimaal
als
de wijzer van
in-
dicator
19
maximaal
uitslaat.
Afstemmen op FM-zenders
Enkele
opmerkingen
betrett.ende
FM-ont-
vangst.
De
ontvangstkwaliteit
van
FM-stereo-uit-
zendingen
hangt
In belangrijke
mate af van
de sterkte
van het binnenkomende
antenne-
signaal.
Wordt
een
sterk
signaal
ontvangen
en staat
knop~2)
in
de
stand
'STEREO'
dan zal dit resul-
teren in een
goede,
ruisvrije
stereoweergave.
De stereoindicator
zal
daarbij
oplichten.
Bij
een zwak antennesignaal
neemt het
ruis-
niveau
toe
en verslechtert
de weergave.
Wordt
hierbij
een
drempelwaarde
overschreden
dan
schake It het
apparaat
automatisch
over
op
monoweergave.
Met het verdwijnen
van de ruis
gaat
echter ook het stereo-effect
verloren.
Oit kan ook
worden
bereikt
door knop
Q.2
in
de
stand
'MONO'
te zetten.
Naast
deze
beide
mogelijkheden
(mono
of
stereo)
heeft
knop
12
nog een derde
functie.
Het resterende
regelbereik
van de knop kan
worden
gebruikt
om de kanaalscheiding
ge-
leidelijk
te
veranderen,
waardoor
het
ruisni-
veau
tot een aanvaardbaar
peil kan
worden
teruggebracht
zonder volledig
tot
monoweer-
gave
te hoeven
overgaan.
AFC
(Automatic
Frequency
Control)
kan
worden
ingeschakeld
met toets
~.
In
dat
geval
wordt
automatisch
een
stabiele
ont-
vangst verkregen.
Opmerking:
Gebruik
AFC bij voorkeur
niet
tijdens
afstemmen
en evenmin
in het geval
4
indien
het zou lerden
tot
ongewenste
afstem-
ming
op
een
sterkere buurzender.
Afstemming
is
optimaal
wanneer
de wijzer
van indicator
\1..9)
maximaal
uitslaat.
FM-handbediening
Zet programmakiezer
I.!.]
op 'FM'.
Oruk
daarna toets
16
in.
Stem af op
de gewenste
zender
met
knop
14.
Instellen
van FM-voorkeurzendei's
Zet proqrarnmaklezer
qa
op
'FM'.
Oruk daarna
een der toetsen
\15
in.
Stem met
dezelfde
knop af op
de gewenste
zender.
De
afstemfrequentie
kan
worden afgelezen
op indicator
18.
Herhaal dil
voor
de resterende
knoppen.
Afstemmen
oo
FM-voorkeurzenders
Zel programmakiezer
13)Op
'FM'.
Oruk
daarna
de gewensle
toets
151
in.
Gebruik met platenspeler
Schakel
het
apparaat
111
met
1.
Zet
programmakiezer
13
in
de
stand
'PHONO'.
Regel
de
geluidssterkte,
balans,
lage-
en
hogetonen met
\...4),
5),
6)
en
\.,7)'
Gebruik met recorders
Opnemen
Met
recorders,
verbonden
met
@
en
21,
kun-
nen
als
voigt opnamen
worden
gemaakt
van
radioprogramma's
of
platenspelerweergave.
• Zet
programmakiezer
~
in de stand
'LW',
'MW',
'FM' of
'PHONO'.
Bedien
de
recorder voor 'Opnemen'.
De stand van
de
regelaar voor
geluidssterk-
te, balans,
hoge-
en lagetonen is niet van
belang
voor
de
opname.
Die van mono/stereoknop
12
wel.
Weergeven
Weergeven
van
een
op
bus~(of@l)
aange-
sloten
recorder
A
(of B) is mogelijk
door
pro-
grammakiezer
@
in
de
stand
'TAPE
A/B'
te
plaatsen.
Regel
de
geluidssterkte,
balans-,
lage-
en
hogetonen
met
~'
5,
6
en
7.
Copieren
van banden
Oit
kan als
voigt
gebeuren:
Speel
de te
copleren
band af
rnetr ecorder
A,
en zet programmakiezer
in
de
stand 'TAPE
A/B'.
Neem het
programma
op
met recorder
B.
Wordt de
te
copieren
band afgespeeld
op
re-
corder B handel dan als
voigt:
Zet
programmakiezer@in
de stand 'TAPE
A/B'.
Bedien recorder
A
voor
'Opnemen'.
Technische
gegevens
(Wijzigingen
voorbehouden)
Versterkerdeel
Utgangsvermogen
volgens
01N,
0
<
1%
2x 30
W over
4
ohm.
Kanaalscheiding
40 dB bij 1
kHz,
30 dB bij 250 - 10000
Hz.
Balansregeling:
0
-
40
dB.
Toonregeling
lagetonen:..±
12
dB bij
50
Hz,
hogetonen:..±
10 dB
bij
10
kHz.
Contourregeling:
+
10
dB
bij
50
Hz,
+
3
dB
bij
10 kHz.
Hogetonenfilter:
-6
dB bij 10
kHz.
Ingangen (met gevoeligheid
bij gegeven
uit-
gangsverm.
bij 1
kHz):
platenspeler:
2 mV/47
kohm,
recorder
A en
B:
200
mV/200
kohm.
Uitgangen:
recorder
A
en
B:
0.2
mV/kohm,
2x 2
luidsprekers:
4
ohm,
MFB-Iuidsprekers:
1
V,
hoofdtelefoon:
8
-
600
ohm.
FM-tuner
Golfgebied:
87.5 -
108
MHz.
Antenneingang:
75
ohm, asymmetrisch.
AM-tuner
Golfgebieden:
LW,
langegolf
150
-
255 kHz (2000 - 1176
m),
MW,
middengolf
520 - 1605 kHz (577
- 187 m).
Aigemeen
Uitgangsvermogen:
zie typeplaatje
op ach-
terzijde.
Opgenomen
vermogen:
zie typeplaatje
op
achterzijde.
Controls,
connections
etc.
(fig.
1
and 2)
11
mains
switch
2
high filter
3
contour
4
volume
5
balance
\...6)
bass
7)
treble
(,V
socket
for stereo
headphones
\.V
pointer
10)
dial
11)
stereo
indicator
12
expander
(mono/stereo
control)
13
source
selector
14
tuning knob
15
FM-preselection
keys
16
FM-manual
17
AFC
~
preset
indicator
0j
tuning
indicator
@
socket for recorder
B
211
socket for
recorder A
22)
socket for
record
player
23
socket for MFB-enclosures
24
socket for
loudspeaker
right-rear
25
socket for loudspeaker
right-front
6
socket for loudspeaker
left-front
7
socket
for loudspeaker
left-rear
8
socket for
AM-aerial
and
earth
29
socket for
FM-aerial
(75 Ohm)
Installation
Checking
the
mains
voltage
Before
connecting
the
set
to
the
mains
supply
check that
the
operating
voltage,
indicated
on
the type
plate
at the
rear,
is that of your local
mains
voltage.
If it is
not,
do not
connect the
set
to
the
mains
but consult your dealer.
Remark:
Some versions have
a voltage adapter.
If the
preset
operating
voltage
does not
corre-
spond with your mains
VOltage,
turn
the
adapter
with
a coin until the correct value
appears.
Note:
(U.K. only):
When fitting
a mains plug to the
mains
lead,
please
proceed as
follows:
The wires
in the mains lead are coloured
in
accordance
with
the
following
code:
Blue -
Neutral
Brown
-
Live
As these colours may not correspond
with the
colour
rnarkinqs
identifying
the terminals
in
5

Advertisement

loading