Download Print this page

Philips 22 AH 793 User Manual page 2

Advertisement

Available languages

Available languages

Nederlands
Sia bij het
lezen
van de gebruiksaanwijzing
de laatste
pagina's
uit.
English
Page
5
Open
the
last pages
when reading the
instruc-
tions for
use.
Francais
,
Page
9
Deplier
les dernieres
pages
en lisant Ie
mode
d'emploi.
Espanol
pag.12
Mantenga
abiertas
las
ultirnas
paqinas
al
leer
las
instrucciones
de
manejo.
Deutsch
Seit
16
Klappen
Sie
berm
Lesen
dieser
Gebrauchs-
anweisung
die letzten Seiten
heraus.
Italiano
Pag.
19
Leggen.do
Ie
islruzioni
d'uso
aprite
Ie ultime
pagine.
Svenska
Sida
23
Ha sista
sidorna
i
bruksanvisningen
utvikta
nar
ni laser
instrukllonen.
Dansk
Side 26
Hold
de sidste
sider
abne,
mens De Ieeser
brugsanvisningen.
Norsk
Side
29
Brett
ut siste
side
nar De leser
bruksanvisnin-
gen.
Suomi
IVII
I"
Kaanna viimeisl
I rvut
iuk:
2
Nederlands
Functies, aansluitingen,
etc.
(fig.
1
en
2)
I)
netschakelaar
\2)
hogetonenfilter
~
3
contour
4
geluidssterkte
5
balans
6
lagetonen
'l)
hogetonen
8 aansluitbus
stereo hoofdlelefoon
9
wijzer
110
schaat
II
slereoindicator
121
xpander
(mono/stereo
control)
13
progr
mm kiezer
14
f t
mknop
15)
FM-pres
I
cuetoetssn
\I
M-handb
di nlng
17'
AFC
(18
frequenti
indl
II
r
VO
Ik
1111
nef r
I
tsternlndic
t
I
120
aansluitbus
r
or f I
[J
21
aansluitbus
r
\
01
(I(
I A
22
aansturtbu
pl.1I
11
pi
It I
(23
aanstuitbu
M
box
11
24,
aansluitbu
IUld
pi
k rbox
25)
aansturtbus
turd pr
k (box
26
aanstuitbus
luidspr
k
rbox
1
7
aansluitbus
lurdspr
kerbox
28
aansluilbus
AM-anlenn
n
rd
29
aansluitbus
FM-antenne
(75
Ohm)
Netspanningscontrole
Aansluiting
n
bussen@en
6
worden respectievelijk
rechts-
voor en
links-voor
de luisteraar
geplaatst.
'STEREO
2x2'
luidsprekerboxen,
aangesloten
op
de
bussen
~
en
~
worden
respectieve-
lijk
rechts-achter
en links-achter
de luisteraar
geplaatst.
Opmerking:
Weergaveviade'STEREO
2x2'
luid-
sprekerboxen
is slechts
mogelijk
als eveneens
twee
stereoluidsprekerboxen
zijn
aangesloten
op de
bussen
@
en @.
Het
verdient
aanbeveling
om zowel
bij
ge-
wone
als
bij 'STEREO
2x2'
weergave
onder-
ling gelijke
luidsprekerboxen
te
gebruiken.
ger,
b.v.
op
luisterhoogte,
op
te stell
en.
Hogetonenweergave
wordt
nadelrq
b m
vloed door de
boxen achter
gordijnen
of groot
en zwaar
bekleed
meubilair
te
plaatsen.
Antennes
FM-antenne
Voor ontvangst
van nabijgelegen
FM-zend
rs
kan gebruik
worden
gemaakt
van
de
bijg
I
-
verde
draadantenne,
aan
te sluiten op
bus
'29).
Vooral
voor
het goed
ontvangen van FM-ster
0
uitzendingen
dienteen
FM-buitenantenne
(75
Ohm)
te
worden aangesloten
op
bus
(29).
MFB-Iuidsprekerboxen
Deze kunnen worden
aangesloten
op
de
spe-
ciale
bus
1;13.
Voor
'STEREO
2x2'
weergave
kunnen
ze in combinatie
worden
gebruikt
met
conventionele
Iuidsprekerboxen,
die
dan
rnoe-
ten
worden
aangesloten
op
de
bussen
@
en
@.
Bij dit gecombineerd
gebruik
worden
de
MFB-boxen
bij
voorkeur
v66r de
luisteraar
geplaatst.
Mits een paar
conventionele
boxen
is
aangesloten
op
de
bussen@
en@
kan des-
gewenst
nog
een tweede
paar
worden
aan-
gesloten
op
de bussen
4
en@.
Alhankelijk
van het
gebruikte
type
MFB-box
moet
de regelaar
voor de ingangsgevoeligheid
op de boxen
als
voigt
worden ingesteld:
MFB-boxen
met
een
continu
regelbare
in-
gangsgevoeligheid:
instelstand
voor
gevoe-
ligheidsregelaar
'1
V'.
MFB-boxen
met een 3-standen
regelaar voor
de
ingangsgevoeligheid:
instelstand
'PRE-
AMPLIFIER
1
V'.
AM-antenne
De
ingebouwde
staafantenne
waarborgt
e
n
goede
ontvangst
van
sterke AM-signal
en.
Voor ontvangst
van
zwakkere
zenders
moet
e
n
buitenantenne
worden
aangesloten
op
bus
@.
Desgewenst
kan een
aardleiding
worden
aangesloten
op
de andere
pool
van
dezelfde
bus.
Hoofdtelefoon
Een
stereohoofdtelefoon,
impedantie
8-600
Ohm,
kan
worden
aangesloten
op
bus
8.
Hierbij
worden
de luidsprekers
automatisch
uitgeschakeld.
Opmerking:
Omdat
bij
luisteren
via de
hoofd-
teletoon
de
geluidssterkteregelaar
4
door-
gaans op
een hogere
stand
ingesteld
zal
staan
als
bij
weergave
via
de
luidsprekerboxen
ver-
dient het aanbeveling
om voor het verwijderen
van
de
hootdtelefoonplug
uit
bus
®
eerst
de
geluidssterkteregelaar
wat
terug
te
draaien.
Opstelling
van
de
luidsprekerboxen
Een optimaal
stereo-effect
wordt
slechts
be-
reikt indien
de
opstelling
van
de
luidspreker-
boxen met enige
zorg wordt
bepaald.
Omdat
elke
ruimte
zijn
eigen
akoestische
eigenschappen
heeft,
die
voornamelijk
worden
bepaald
door
vorm,
grootte
en
stoffering,
is het
onmogelijk
een
pasklare
oplossing
te
geven
voor de plaatsing
van de
boxen.
De
beste
oplossing
kan daarom
alleen
door
experimenteren
worden
gevonden.
De volgen-
de
raadgevingen
kunnen
daarbij
van nut
zijn:
Tracht de
afstand tussen
de
boxen onderling
gelijk
te
houden
aan
die
tussen
luisteraar
en
boxen.
Lagetonenweergave
wordt
versterkt
door
de boxen in hoeken
of op
de
vloer
te
plaatsen.
Wordt
dit
als onaangenaam
ervaren,
tracht
hi
I
m dan verbetenng
te
brengen
door
de
box
n
v
rd r
v
rWII(f
rd
vs
n
d
ho
k
n
of
ho
Platenspeler
Een
platenspeler
met
een
magneto-dyna-
misch opneemelement
kan worden
aangeslo-
ten op
bus@.
Recorders
Voor opnemen
en
weergeven
kunnen
spoelen-
01
cassetterecorders
worden
aanqesloten
op
de
bussen
a
en@.
Tuner/versterker
Versterkerdeel
Schakel
intuit met
G).
De schaalverlichting
licht
op/dooft.
Kies
tuner-,
platenspeler-
of
recorder
weergave
met
proqrarnrnakiezerria'.
Regel de geluidssterkte
met
4
.
Regel
de balans
m t
5
St
reobalans
is
cf
v rhoudinq rn
w
rq
v
I rkt
tu
m link
r

Advertisement

loading