Download Print this page

HP procurve switch zl Installation Manual: Recycle Statements; Waste Electrical And Electronic Equipment (weee) Statements

Internal.
Hide thumbs

Advertisement

Recycle Statements

Disposal of Waste Equipment by Users in Private Household in the European Union
This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with
your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by
handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic
equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will
help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health
and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for
recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where
you purchased the product.
Likvidace zařízení soukromými domácími uživateli v Evropské unii
Tento symbol na produktu nebo balení označuje výrobek, který nesmí být vyhozen spolu s ostatním
domácím odpadem. Povinností uživatele je předat takto označený odpad na předem určené sběrné
místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Okamžité třídění a recyklace odpadu
pomůže uchovat přírodní prostředí a zajistí takový způsob recyklace, který ochrání zdraví a životní
prostředí člověka. Další informace o možnostech odevzdání odpadu k recyklaci získáte na
příslušném obecním nebo městském úřadě, od firmy zabývající se sběrem a svozem odpadu nebo v
obchodě, kde jste produkt zakoupili.
Bortskaffelse af affald fra husstande i den Europæiske Union
Hvis produktet eller dets emballage er forsynet med dette symbol, angiver det, at produktet ikke må
bortskaffes med andet almindeligt husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at bortskaffe kasseret
udstyr ved at aflevere det på den kommunale genbrugsstation, der forestår genvinding af kasseret
elektrisk og elektronisk udstyr. Den centrale modtagelse og genvinding af kasseret udstyr i forbindelse
med bortskaffelsen bidrager til bevarelse af naturlige ressourcer og sikrer, at udstyret genvindes på en
måde, der beskytter både mennesker og miljø. Yderligere oplysninger om, hvor du kan aflevere kasseret
udstyr til genvinding, kan du få hos kommunen, den lokale genbrugsstation eller i den butik, hvor du købte
produktet.
Seadmete jäätmete kõrvaldamine eramajapidamistes Euroopa Liidus
See tootel või selle pakendil olev sümbol näitab, et kõnealust toodet ei tohi koos teiste majapidamisjäät-
metega kõrvaldada. Teie kohus on oma seadmete jäätmed kõrvaldada, viies need elektri- ja elektrooni-
kaseadmete jäätmete ringlussevõtmiseks selleks ettenähtud kogumispunkti. Seadmete jäätmete eraldi
kogumine ja ringlussevõtmine kõrvaldamise ajal aitab kaitsta loodusvarasid ning tagada, et ringlussev-
õtmine toimub viisil, mis kaitseb inimeste tervist ning keskkonda. Lisateabe saamiseks selle kohta, kuhu
oma seadmete jäätmed ringlussevõtmiseks viia, võtke palun ühendust oma kohaliku linnakantselei,
majapidamisjäätmete kõrvaldamise teenistuse või kauplusega, kust Te toote ostsite.
20
Recycle Statements
Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)
Statements

Advertisement

   Also See for HP procurve switch zl

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: