Download Table of Contents Print this page

Philips 319 User Manual

Philips blood pressure monitor user manual

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

blood pressure monitor
HF321, 319

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Philips 319

 • Page 1 HF321, 319...
 • Page 3: Table Of Contents

  ENGLISH 4 NORSK 17 SVENSKA 30 SUOMI 43 DANSK 55...
 • Page 4: English

  If the blood pressure monitor has been stored at a very low temperature (close to freezing point), put it in a warm place for at least one...
 • Page 5: Measuring The Blood Pressure

  Measuring the blood pressure Conditions for accurate blood pressure measurement Sit down and relax for 10 minutes before you use the blood pressure monitor. Breath deeply in and out five times before you start measuring. Wait at least 3 minutes between 2 measurements to avoid incorrect readings due to the temporary congestion of the arteries.
 • Page 6 ENGLISH Performing the measurement The wristband must be placed approx. 1 cm (0.5 inch) away from the palm of the hand. If you expect your systolic pressure to exceed 150 mmHg, read the instructions under the heading 'Systolic pressure higher than 150 mmHg'.
 • Page 7 When the correct pressure in the wristband has been reached, inflation of the wristband stops and the measurement starts. The blood pressure monitor will automatically increase the pressure in the wristband if the pressure in the wristband turns out to be too low during the measurement.
 • Page 8: Memory Function

  Memory function The blood pressure monitor automatically stores previously measured values in its memory. Up to 60 measurements can be stored. The data of the last measurement are displayed.
 • Page 9: Cleaning And Maintenance

  Do not throw the batteries away with the normal household waste. Hand them in at an officially assigned collection point. Technical data Philips HF321, HF319 Measuring method: Oscillometric Measuring range: Pressure: 20 - 280 mmHg Pulse: 40 - 180 beats/minute...
 • Page 10 Care Centre in your country (you will find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, turn to your local Philips dealer or This appliance meets the requirements of MDD 93/42/EEC for medical appliances.
 • Page 11: General Information About Blood Pressure

  ENGLISH contact the Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV. General information about blood pressure Blood pressure is measured in mmHg (mm mercury pressure). Blood pressure consists of two values. Systolic pressure (SYS) is created by the contractions of the heart muscle, which pumps the blood into the arteries.
 • Page 12: Blood Pressure

  ENGLISH Causes and consequences of high blood pressure Causes of high blood pressure are, among other things, obesity, a high cholesterol level, smoking, excessive alcohol consumption, emotions, excessive salt consumption, a lack of exercise, hereditary inclination towards high blood pressure and certain diseases such as kidney and metabolic disorders.
 • Page 13: Why Measure Blood Pressure At Home

  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 The blood pressure fluctuations may amount to 30 to 50 mmHg as a result of changing circumstances during the day. Normally, blood pressure will go up when a person is working or exercising and will drop to its lowest level during the hours of sleep.
 • Page 14 ENGLISH By measuring your blood pressure every morning before breakfast you can determine your basic blood pressure. By always carrying out the measurement at the same time of day, external influences on blood pressure can be excluded as much as possible. If you want to gain insight into the daily fluctuations of your blood pressure, measure your blood pressure at several set points during the...
 • Page 15 The blood pressure measured with a watch-type blood pressure monitor may differ from the values measured on the upper arm. Measurement with a wrist blood pressure monitor may show a difference of up to 10 mmHg in a healthy adult. In those who suffer from hypertension,...
 • Page 16: Troubleshooting

  Put the cuff around the wrist correctly and try again. If this error message continues to appear, take the appliance back to your dealer for repair. Replace both batteries. Use alkaline, Philips Powerlife or rechargeable batteries, size AAA (LR03).
 • Page 17: Norsk

  NORSK Viktig Les denne bruksanvisningen nøye, slik at De oppnår nøyaktige måleresultater. Denne blodtrykksmåleren er bare egnet til å måle blodtrykket hos voksne personer. Denne blodtrykksmåleren måler blodtrykket på grunnlag av pulsfrekvensen. Hvis De har meget svak eller uregelmessig puls, kan det hende at blodtrykksmåleren ikke vil kunne gi riktig blodtrykksverdi.
 • Page 18 NORSK Før den første målingen Sett batteriene inn med plusspolen først. Måle blodtrykket Forutsetninger for nøyaktig måling av blodtrykk Fjern beskyttelsesfolien fra displayet. Åpne batterirommet, og sett inn to batterier av typen AAA (LR03). Kontroller at pluss- (+) og minuspolen (-) på...
 • Page 19 blodtrykket enn hvis De bare forholder Dem til enkeltstående målinger. Foreta målingen Sett mansjetten på venstre håndledd, med kontrollpanelet på innsiden av håndleddet. Pass på at det ikke ligger noe tøy mellom håndleddet og mansjetten. Mansjetten må plasseres ca. 1 cm fra håndflaten. Stram festemekanismen slik at mansjetten sitter tett inntil håndleddet.
 • Page 20 NORSK Mansjetten fylles automatisk med luft, og displayet viser at trykket øker. Når riktig trykk i mansjetten er oppnådd, stanses lufttilførselen, og målingen startes. Trykket i mansjetten økes automatisk hvis det blir for lavt under målingen. Forbli sittende i en avslappet stilling.
 • Page 21 Slik får mansjetten riktig trykk med én gang: Hold START-knappen nede til verdien på displayet er 40 mmHg høyere enn det ventede systoliske trykket. Eksempel: Hvis De venter at det systoliske blodtrykket Deres vil være 160 mmHg, holder De START-knappen nede til verdien på displayet er 200.
 • Page 22 NORSK Miljø Tekniske data for Philips HF321, 319 Målemetode: oscillometrisk Måleområde: trykk: 20-280 mmHg puls: 40-180 slag per minutt Målenøyaktighet: trykk: +/- 3 mmHg puls: +/- 5 % Minne: 60 målinger derfor å utsette apparatet for ekstreme temperaturer, fuktighet, sollys, støt og støv.
 • Page 23 Batterier: 2 x 1,5 V alkaliske batterier eller Philips Powerlife-batterier (AAA/LR03) Mansjett: Håndleddsomkrets på 13,5-22 cm Driftstemperatur: +10c til +40c Oppbevaringstemperatur: -5c til +60c Luftfuktighet: 95 % eller lavere Vekt: ca. 130 gram uten batterier Slås av automatisk: etter 30 sekunder Dette apparatet tilfredsstiller kravene i direktiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr.
 • Page 24 NORSK Generell informasjon om blodtrykk Blodtrykk måles i mmHg (millimeter kvikksølv), og består av to verdier. Systolisk trykk (SYS) dannes ved sammentrekninger i hjertemuskelen når den pumper blodet ut i årene. Diastolisk trykk (DIA) dannes når hjertemuskelen hviler og fylles med blod igjen.Verdens helseorganisasjon (WHO) har fastsatt følgende standardverdier for blodtrykk hos voksne personer.
 • Page 25: Svingninger I Blodtrykket

  sykdommer, for eksempel nyre- og stoffskiftelidelser. På lang sikt kan høyt blodtrykk føre til redusert elastisitet i åreveggene og påfølgende åreforkalkning (arteriosklerose). Dette er en av de viktigste årsakene til hjerteinfarkt, hjerneblødning og hjerneslag samt nyrelidelser. Svingninger i blodtrykket Blodtrykket varierer ganske mye, både hos personer med god helse og hos personer med for høyt blodtrykk.
 • Page 26 NORSK Blodtrykket kan variere med 30 til 50 mmHg i løpet av dagen som følge av varierende forhold. Blodtrykket vil vanligvis gå opp når en person arbeider eller mosjonerer, og vil falle til sitt laveste nivå når vedkommende sover. Det er altså ingen grunn til å...
 • Page 27 NORSK Noter alltid dato og klokkeslett sammen med de målte blodtrykksverdiene. Husk at bare leger er kompetente til å analysere blodtrykksverdiene Deres. De må derfor ikke under noen omstendigheter stille diagnoser selv, og De må ALDRI endre doseringen av medisiner som er forskrevet av lege.
 • Page 28 NORSK Feilsøking Symbol Årsak Denne meldingen vises hvis De har beveget Dem under målingen. E1 vises også hvis blodtrykket er høyere enn 300 mmHg, og all luften slippes da ut automatisk med én gang. Denne meldingen vises hvis én eller flere komponenter ikke fungerer som de skal.
 • Page 29 Symbol Årsak Batteriene er nesten utladet. NORSK Tiltak Bytt ut begge batteriene. Bruk alkaliske batterier, Philips Powerlife-batterier eller oppladbare batterier, størrelse AAA (LR03).
 • Page 30: Svenska

  SVENSKA Viktigt Läs denna bruksanvisning noga för att kunna få fram rätt mätresultat. Den här blodtrycksmätaren är bara lämpad för mätning av blodtrycket hos vuxna. Blodtrycksmätaren mäter blodtrycket på basis av antalet pulsslag. Om du har en mycket svag eller oregelbunden puls är det möjligt att blodtrycksmätaren inte kan fastställa rätt värde för ditt blodtryck.
 • Page 31 Före den första mätningen Tag bort skyddsfolien från teckenfönstret. Öppna batterifacket och stoppa in 2 AAA (LR03) batterier i utrymmet. Se till att + och - polerna pekar i rätt riktning. Skjut in + polen först. Mätning av blodtrycket Förutsättningar för en riktig mätning av blodtrycket: Sätt dig och slappna av under 10 min.
 • Page 32 SVENSKA Mätningsutförande Handledsmanschetten ska placeras ungefär 1 cm från handflatan. Om du förväntar dig att ditt systoliska blodtryck ska överstiga 150 mmHg, läs då anvisningarna under rubriken 'Systoliskt blodtryck över 150 mmHg'. bättre insikt i ditt blodtryck än en enstaka mätning.
 • Page 33 Tryck på START-knappen. Alla symbolerna kommer upp i teckenfönstret ett ögonblick. Handledsmanschetten fylls automatiskt med luft och teckenfönstret visar att lufttrycket stiger. När rätt lufttryck uppnåtts i handledsmanschetten, upphör luftfyllningen av manschetten och mätningen börjar. Blodtrycksmätaren kommer automatiskt att öka lufttrycket i handledsmanschetten om det sjunker alltför lågt under mätningen.
 • Page 34 SVENSKA Om ditt systoliska blodtryck är högre än 150 mmHg kommer utrustningen att avbryta mätningen som pågår för att öka trycket i handledsmanschetten till det riktiga. Det innebär att din handled blir hårt klämd under en längre tid. Du kan undvika denna olägenhet genom att öka manschettrycket till rätt värde med en gång.
 • Page 35 Tag ut batterierna ur blodtrycksmätaren om den inte kommer att användas under en längre tid. Miljön Tomma batterier får inte avyttras med hushållsavfallet. Deponera dem på av kommunen anvisad plats. Tekniska specifikationer Philips HF321, HF319 Mätmetod: Oscillometrisk. Mätområde:Tryck: 20 - 280 mmHg. SVENSKA...
 • Page 36 SVENSKA Puls: 40 - 180 slag/minut. Mätnoggranhet:Tryck: +/- 3 mmHg Puls: +/- 5 % Minne: 60 mätningar Batterier: 2 st. 1,5 alkaliska eller Philips Powerlife- batterier (AAA/LR03) Handledsmanschett: Handledsomkrets från 13,5 till 22 cm. Användningstemperatur: +10c till +40c Förvaringstemperatur: -5c till +60c...
 • Page 37 SVENSKA kundtjänst i ditt land, vänd dig till din lokale återförsäljare eller kontakta serviceavdelningen på Philips Domestic Appliances and Personal Care Allmän information om blodtryck Blodtrycket mäts i mmHg (mm kvicksilver). Blodtrycket består av två värden. Systoliskt blodtryck (SYS) uppstår genom hjärtmuskelns sammandragningar som därmed pumpar blodet in...
 • Page 38 SVENSKA Gränsvärden Systoliskt blodtryck: 140 - 160 mmHg Diastoliskt blodtryck: 90 - 95 mmHg Standardvärden: Systoliskt blodtryck: max. 140 mmHg Diastoliskt blodtryck: max. 90 mmHg Orsaker till och följden av högt blodtryck. Orsaker till högt blodtryck är bland annat stark fettma, hög kolesterolnivå, rökning, överdriven alkoholkonsumtion, starka känsloreaktioner, överdriven saltkonsumtion, för mycket...
 • Page 39 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Blodtrycksförändringar Blodtrycket hos friska personer, och i synnerhet hos personer med högt blodtryck, varierar mycket. Blodtrycket varierar under dagens lopp och under månadens lopp. Årstiden och temperaturen har också inflytande på blodtrycket. I allmänhet är en persons blodtryck lägre när vädret är varmt och högre när det är kallt.
 • Page 40 SVENSKA Varför mäta blodtrycket hemma? En enstaka blodtrycksmätning som utförs av en läkare ger ingen verklig bild av blodtrycket. Det är nämligen möjligt att en persons blodtryck ligger högre om det mäts upp av en läkare än om man mäter det hemma, därför att man tenderar att vara något spänd när man besöker doktorn.
 • Page 41 SVENSKA Vid tvekan bör man konsultera en läkare för att avgöra den bästa metoden eller göra en jämförelse mellan mätningar på överarm och från handleden. Skillnader mellan överarms- och handledsmätningar. Det blodtryck som uppmätts med en blodtrycksmätare av handledstyp kan skilja sig från de värden som uppmätts på...
 • Page 42 Sätt på handledsmanschetten riktigt och försök igen. Om detta meddelande fortsätter att komma upp, ta med apparaten till återförsäljaren för kontroll och/eller reparation. Byt båda batterierna. Använd alkaliska, Philips Powerlife eller uppladdbara batterier, storlek AAA (LR03).
 • Page 43: Suomi

  SUOMI Tärkeää Lue käyttöohje huolellisesti, niin että saat luotettavat mittaustulokset. Tämä verenpainemittari sopii vain aikuisten verenpaineen mittaamiseen. Tämä verenpainemittari määrittää verenpaineen pulssin perusteella. Jos pulssi on kovin heikko tai epäsäännöllinen, verenpainemittari ei ehkä pysty määrittämään oikeaa verenpainetta. Diabeetikkojen ja henkilöiden, joilla on sydämen rytmihäiriöitä, sydämen tahdistin, verisuonten ahtaumia tai maksasairauksia, on syytä...
 • Page 44 SUOMI Käyttöönotto Aseta paristot plus-pää edellä. Verenpaineen mittaaminen Luotettavan mittauksen edellytykset Poista suojakalvo näytön päältä. Avaa paristolokero ja laita lokeroon kaksi paristoa (koko AAA/LR03). Varmista, että navat + ja - tulevat oikeaan suuntaan. Istu paikallasi ja rentoudu noin 10 minuuttia, ennen kuin aloitat verenpaineen mittauksen.
 • Page 45 Verenpaineen mittaaminen Aseta ranneke vasempaan ranteeseen ohjaustaulu käsivarren sisäpuolelle. Varmista ettei mikään vaate jää rannekkeen ja ranteen väliin. Rannekkeen tulee olla noin 1 cm:n päässä kämmenestä. Kiristä ranneke kunnolla ranteeseen; rannekkeen ja ranteen väliin ei saa jäädä tyhjää. Rannekkeen värilliset merkit osoittavat 13,5- 22 cm:n ranteen ympärysmittaa.
 • Page 46 SUOMI Verenpainemittari lisää rannekkeen painetta automaattisesti, jos rannekkeen paine osoittautuu mittauksessa liian pieneksi. Pysy istumassa ja rentona. Tämä näkyy paineen laskemisena näytössä. Huomaa: älä puhu, yski tai liikuta kättäsi tai käsivarren lihaksia mittauksen aikana. Systolinen paine yli 150 mmHg Kun käynnistät laitteen normaalilla tavalla, rannekkeen paine nousee 180 mmHg:iin asti.
 • Page 47 korkeampi kuin olettamasi systolinen paine. Esimerkki: jos oletat systolisen paineesi olevan 160 mmHg, paina käynnistyspainiketta niin kauan, kunnes näytössä näkyy luku 200. Muistitoiminto Verenpainemittari tallentaa automaattisesti muistiin mitatut tulokset. Muistiin mahtuu 60 mittauksen tulokset. Saat tiedot muistista painamalla painiketta MEMORY. Viimeisimmän mittauksen tulokset näytetään.
 • Page 48 Pulssi: 40 - 180 lyöntiä minuutissa Mittaustarkkuus: Paine: +/-3 mmHg Pulssi: +/-5 % Muisti: 60 mittaustulosta Paristot: 2 kpl 1,5 voltin alkaliparistoja tai Philips Powerlife -paristoja (AAA/LR03) Ranneke: Ranteen ympärysmitta 13,5 - 22 cm Käyttölämpötila: +10c - +40c Älä taivuta ranneketta liikaa taaksepäin äläkä...
 • Page 49 Laite täyttää normin MDD 93/42/EEC vaatimuiset. Jos haluat lisää tietoa tai laitteen kanssa on ongelmia, käy Philipsin Internet-sivuilla osoitteessa www.philips.com tai ota yhteys Philipsin asiakaspalveluun (puhelinnumero löytyy takuulehtisestä).Voit myös ottaa yhteyden Philips- myyjään tai Philips Kodinkoneiden valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai suoraan Philips Domestic Appliances and Personal Care BV:n huolto- osastoon.
 • Page 50 SUOMI Kohonnut verenpaine on riskitekijä Systolinen paine (SYS) on kohonnut, kun se ylittää 160 mmHg. Diastolinen paine (DIA) on kohonnut, kun se ylittää 95 mmHg. Kun jompikumpi näistä paineista ylittää edellä mainitun arvon, puhumme 'kohonneesta verenpaineesta'. Raja-arvot Systolinen paine: 140 - 160 mmHg Diastolinen paine: 90 - 95 mmHg Normaaliarvot Systolinen paine: enintään 140 mmHg...
 • Page 51: Verenpaineen Vaihtelu

  Verenpaineen vaihtelu Terveen ihmisen mutta varsinkin kohonneesta verenpaineesta kärsivän ihmisen verenpaine vaihtelee suuresti.Verenpaine vaihtelee vuorokauden aikana ja kuukauden aikana. Myös vuodenaika ja lämpötila vaikuttavat verenpaineeseen.Yleensä ihmisen verenpaine on matalampi kuumalla ilmalla ja korkeampi kylmällä ilmalla. Esimerkkinä verenpaineen vaihtelusta vuorokauden aikana mukana on 35-vuotiaan miehen verenpainekäyrä.
 • Page 52 SUOMI Miksi pitäisi mitata verenpainetta kotona? Lääkärin suorittama satunnainen verenpaineen mittaus ei vastaa todellista verenpainetta. Lääkärin mittaamana verenpaine voi olla korkeampi kuin kotona mitattuna, koska ihmisillä on taipumus jännittää lääkärillä käyntiä. Mittaamalla verenpaineesi joka aamu ennen aamiaista pystyt määrittämään oman verenpainetasosi.
 • Page 53 SUOMI Käsivarresta ja ranteesta mittaamisen Kellonmallisella verenpainemittarilla mitattu verenpaine saattaa poiketa käsivarren mittauksesta.Terveellä aikuisella ero voi olla 10 mmHg. Liikajännitystä, verisuonten kalkkeutumista, diabetesta, munuaistautia tai muita verenkiertohäiriöitä sairastavilla ero voi olla yli 10 mmH. Siinä tapauksessa on parempi mitata verenpaine käsivarresta. Neuvottele tarvittaessa lääkärin kanssa tai vertaile käsivarresta ja ranteesta tehtyjen mittausten eroa.
 • Page 54 Vie laite myyjälle tarkistettavaksi. Mittaa verenpaine uudelleen äläkä liiku mittauksen aikana. Aseta ranneke oikein ranteen ympäri ja yritä uudelleen. Jos virhemerkki näytetään toistuvasti, vie laite myyjälle tarkistettavaksi. Vaihda molemmat paristot. Käytä alkaliparistoja, Philips Powerlife -paristoja tai akkuja, koko AAA (LR03).
 • Page 55: Dansk

  DANSK Vigtigt Læs denne brugsvejledning grundigt igennem, så De opnår pålidelige måleresultater. Denne blodtryksmåler er kun beregnet til måling af blodtryk hos voksne personer. Blodtryksmåleren måler blodtrykket på grundlag af pulsen. Har man en meget lav eller uregelmæssig puls, kan det ske, at blodtryksmåleren ikke er i stand til at måle det korrekte blodtryk.
 • Page 56 DANSK Før blodtryksmåleren tages i brug første gang Tryk + polen i først. Måling af blodtryk Betingelser for korrekt måling af blodtryk Fjern beskyttelsesfolien fra displayet. Luk batterirummet op og sæt 2 AAA (LR03) batterier i. Sørg for, at + og - vender rigtigt. Sid ned og slap af i 10 minutter, inden blodtryksmåleren tages i brug.
 • Page 57 regelmæssigt over en længere periode og notere resultaterne, får man et langt bedre overblik end ved en enkelt måling. Sådan måles blodtrykket Sæt manchetten om venstre håndled med kontrolpanelet på indensiden af håndleddet. Manchetten skal anbringes ca. 1 cm over håndroden.
 • Page 58 DANSK Manchetten pumpes automatisk op, og displayet viser et stigende tryk. Når det korrekte tryk i manchetten er nået, stopper oppumpningen af manchetten, og målingen begynder. Hvis trykket i manchetten aftager og bliver for lavt under målingen, pumper blodtryksmåleren automatisk manchetten op igen. Bliv blot roligt siddende.
 • Page 59 rigtige tryk. Dette medfører, at håndleddet vil blive klemt sammen et godt stykke tid, men for at undgå dette kan manchetten også straks pumpes op til det rigtige tryk. Oppumpning af manchetten til korrekt tryk: Tryk på START-knappen og hold den nedtrykket, til displayet viser et tryk, der er 40 mmHg højere end det forventede systoliske blodtryk.
 • Page 60 DANSK Rengøring og vedligeholdelse Miljøbeskyttelse Tekniske specifikationer for Philips HF321, HF 319 Målemetode: Oscillometrisk Måleområde: Blodtryk: 20 - 280 mmHg Puls: 40 - 180 pulsslag i minuttet Målenøjagtighed: Blodtryk; +/- 3 mmHg Puls: +/- 5% Denne digitale blodtryksmåler indeholder meget skrøbelige præcisionsdele. Apparatet må...
 • Page 61 Memory: 60 målinger Batterier: 2 x 1,5 Alkaline eller Philips Powerlife batterier (AAA/LR03) Håndleds-manchet: Håndleds-omkreds mellem 13,5 - 22 cm Temperatur under brug: +10c+40c Opbevaringstemperatur: -5c til +60c Luftfugtighed: 95% eller mindre Vægt: ca. 130 g excl. batterier Auto-sluk: Efter 30 sekunder Dette apparat opfylder bestemmelserne i MDD 93/42/EEC for medicinsk udstyr og de gældende...
 • Page 62 DANSK Generelle oplysninger om blodtryk Blodtrykket måles i mmHg (mm kviksølvtryk). Blodtrykket består af to værdier. Det systoliske (højeste) blodtryk (SYS) som opstår, når hjertet pumper blod ud i årerne og det diastoliske (laveste) blodtryk (DIA), når hjertet er midlertidigt i ro mellem pumpeslagene. Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har fastlagt følgende standardværdier for voksne personer...
 • Page 63 motion, arvelige anlæg for for højt blodtryk samt visse sygdomme, f.eks. nyre- og stofskifteproblemer. På langt sigt, kan for højt blodtryk føre til reduceret elasticitet i blodårernes vægge (åreforkalkning), hvilket er en af hovedårsagerne til hjertestop, hjerneblødninger, blodpropper i hjernen samt nyreproblemer. Varierende blodtryk Hos raske personer varierer blodtrykket meget, men især personer med for højt blodtryk har...
 • Page 64 DANSK Blodtrykket kan i løbet af dagen - alt efter omstændighederne - variere fra 30 til 50 mmHg. Normalt stiger blodtrykket, når man arbejder eller motionerer og falder til den laveste værdi, når man sover. Der er derfor ingen grund til bekymring, hvis ens blodtryk en enkelt gang er højere end sædvanligt.
 • Page 65 DANSK blodtryk. Stil aldrig selv en diagnose og lav ALDRIG om på den medicinering, De måtte have fået af Deres læge. Forskel mellem overarms- og håndledsmålinger Blodtryk målt på håndleddet kan give et andet resultat end målinger foretaget på overarmen. Hos en rask voksen person kan blodtrykket målt på...
 • Page 66 Foretag en ny måling uden at bevæge Dem imens. Sæt manchetten rigtigt omkring håndleddet og prøv igen. Hvis denne meddelelse fortsat ses i displayet, indleveres apparatet til forhandleren for reparation. Udskift begge batterier. Brug Alkaline, Philips Powerlife eller opladelige batterier, str.AAA (LR03).
 • Page 78 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11...
 • Page 84 4222 002 23362...

This manual is also suitable for:

Hf319Hf321Hf321/00

Table of Contents