Download Print this page

Advertisement

MOTOROLA
COMMERCIAL SERIES
BASIC USER GUIDE
BASIC USER GUIDE
CP140 / CP160 / CP180

Advertisement

COMING SOON

   Summary of Contents for Motorola CP140

 • Page 1

  MOTOROLA COMMERCIAL SERIES BASIC USER GUIDE BASIC USER GUIDE CP140 / CP160 / CP180...

 • Page 2

  CP180 CP160...

 • Page 3

  (CP160/ CP180) ..... 11 Souèástí výrobkù popsaných v této pøíruèce mohou být poèítaèové programy Indikace zapnutí radiostanice (CP140) . . . 12 chránìné autorskými právy, uložené v polovodièových pamìtích a na jiných médiích.

 • Page 4

  ZÁKLADNÍ INFORMACE Radiostanice CP140 O RADIOSTANICI 6. Postranní tlaèítko 1 7. Postranní tlaèítko 2 Ovládací prvky radiostanice 8. Konektor pøíslušenství Následující èísla se vztahují k ilustracím na vnitøní Pøipojuje vzdálený mikrofon, vzdálená sluchátka pøední a zadní stranì obálky. a další pøíslušenství. Když konektor nepoužíváte, zakryjte ho ochranným krytem.

 • Page 5

  • Dvì postranní tlaèítka (S1 a S2) Automatický test neúspìšný. • Dvì pøední tlaèítka ( Pozitivní indikátor. CP140 • Dvì postranní tlaèítka (S1 a S2) Negativní indikátor. Každé tlaèítko má dvojí funkci; krátký stisk vybere jednu funkci, dlouhý stisk vybere druhou funkci.

 • Page 6

  Tlaèítka pro menu (CP160/ CP180) Tlaèítka k prohlížení menu L M Tlaèítko pro výbìr v menu Používají se k prohledávání v režimu menu. Tlaèítko je vyhrazeno pro pøístup k menu a výbìr L nebo M k prohlížení položek v menu. voleb v menu.

 • Page 7

  TABULKA PRO POHYB V MENU (CP160/ CP180) (Pøeètete si pokyny pro pohyb v menu v levém dolním rohu na této stránce) Radio Repeater/ Phone Program Utilities System Tones Calls Talkround Lists Scan Squelch On/Off Reptr mode / Tone Talkrnd mode CP180 only Normal/Tight On/Off...

 • Page 8

  LCD DISPLEJ A IKONY (CP160/ Symbol Název a popis CP180) Indikátor skenování Udává aktivaci funkce skenování. CHAN 32 Indikátor priority skenování Udává aktivaci funkce skenování. Pokud radiostanice pøi skenování narazí na kanál s prioritou 1, bliká v režimu prioritního skenování puntík. Pokud radiostanice pøi skenování...

 • Page 9

  ZAÈÍNÁME Barva indikátoru INFORMACE O BATERIÍCH Stav Žádný indikátor Baterie byla nesprávnì Nabíjení baterie vložena do nabíjeèky nebo Pokud je baterie nová nebo málo nabitá, budete ji nebyla rozpoznána. muset pøed použitím v radiostanici nabít. Pokud Jedno zelené Úspìšné zapnutí bude baterie málo nabitá...

 • Page 10

  INFORMACE O PØÍSLUŠENSTVÍ Vyjmutí baterie Vložení baterie Západka baterie Zajištìná Nezajištìná Pokud je radiostanice zapnutá, vypnìte ji. Posuòte západku baterie dole na Vyrovnejte baterii s drážkami vzadu na radiostanici do nezajištìné pozice. Uvolnìte radiostanici (asi 1 cm od horní hrany západku –...

 • Page 11

  Pøipevnìní antény Odpojení antény Pøipevnìte anténu otáèením ve smìru Odpojte anténu otáèením proti smìru hodinových ruèièek. hodinových ruèièek. Èeština...

 • Page 12

  Pøipevnìní opaskové spony Vyjmutí opaskové spony Úchytka opaskové spony Vyrovnejte drážky opaskové spony Pomocí klíèe zatlaète na úchytku smìrem s drážkami na baterii. od baterie a úchytku uvolnìte. Pøitlaète sponu dolù tak, abyste slyšeli Vytáhnìte opaskovou sponu smìrem cvaknutí. vzhùru. Èeština...

 • Page 13

  ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ RADIOSTANICE Ovládání hlasitosti Hlasitost zvýšíte otáèením ovladaèe zapnutí/ vypnutí radiostanice/ovládání hlasitosti ve smìru hodinových ruèièek a snížíte otáèením proti smìru hodinových ruèièek. –nebo– použijte naprogramované tlaèítko pro nastavení hlasitosti: Podržte tlaèítko pro nastavení hlasitosti; uslyšíte nepøerušovaný tón. Otáèejte ovladaèem zapnutí/vypnutí radiostanice/ovládání...

 • Page 14

  Bìhem testu bude svítit zelený indikátor LED. Po (CP180), 32 kanálùm (CP160) nebo 16 kanálùm dokonèení úspìšného automatického testu vydá (CP140), ale je možné, že nìkteré z nich nebyly radiostanice tón udávající úspìšný automatický naprogramovány. Další informace obdržíte test, zelený indikátor LED se vypne. Pokud bude od svého dealera.

 • Page 15

  Pøíjem Vysílání Zapnìte radiostanici. Zapnìte radiostanici. Upravte hlasitost radiostanice. Zvolte požadovaný kanál. Zvolte požadovaný kanál. Než zaènete vysílat, sledujte provoz (pomocí naprogramovaného tlaèítka funkce Poslouchejte, jestli uslyšíte nìjaký provoz. monitor), abyste nemluvili „pøes“ nìkoho, Pøi pøíjmu bliká indikátor LED èervenì. kdo už...

 • Page 16

  Selektivní volání (CP160/ CP180) Zrušení volání Volání je možné kdykoliv pøi nastavování zrušit Mùžete selektivnì volat specifickou radiostanici (individuální volání) nebo skupinu radiostanic stiskem tlaèítka funkce monitor. Volání mùže také (skupinové volání). zrušit èasovaè vysílání. Volat mùžete pomocí menu, naprogramovaného Ukonèení...

 • Page 17

  CP140...

 • Page 18

  6 8 6 6 5 5 0 D 0 1 MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the U.S. Patent & Trademark Office. All other product or service names are the property of their respective owners. 6 8 6 6 5 5 0 D 0 1 - A...

This manual also for:

Cp160, Cp180

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: