AEG S53620CTXF User Manual
Hide thumbs Also See for S53620CTXF:
Table of Contents
 • Dutch

  • Table of Contents
  • Veiligheidsinformatie
   • Algemene Veiligheid
  • Veiligheidsvoorschriften
  • Bediening
  • Dagelijks Gebruik
  • Onderhoud en Reiniging
   • Periodieke Reiniging
  • Probleemoplossing
   • Het Lampje Vervangen
  • Montage
  • Technische Informatie
   • Technische Gegevens
 • Français

  • Consignes de Sécurité
  • Instructions de Sécurité
  • Fonctionnement
   • Bandeau de Commande
  • Utilisation Quotidienne
   • Fonction Frostmatic
  • Entretien Et Nettoyage
  • En Cas D'anomalie de Fonctionnement
  • Installation
  • Caractéristiques Techniques
 • Deutsch

  • Sicherheitsinformationen
  • Sicherheitsanweisungen
  • Betrieb
  • Täglicher Gebrauch
  • Reinigung und Pflege
  • Fehlersuche
  • Montage
  • Technische Daten
   • Elektrischer Anschluss

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

NL
Gebruiksaanwijzing
Koel-vriescombinatie
EN
User Manual
Fridge Freezer
FR
Notice d'utilisation
Réfrigérateur/congélateur
DE
Benutzerinformation
Kühl - Gefrierschrank
2
12
22
33
S53620CTXF

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Summary of Contents for AEG S53620CTXF

 • Page 1 Gebruiksaanwijzing S53620CTXF Koel-vriescombinatie User Manual Fridge Freezer Notice d'utilisation Réfrigérateur/congélateur Benutzerinformation Kühl - Gefrierschrank...
 • Page 2: Table Of Contents

  8. TECHNISCHE INFORMATIE.................. 11 VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht niet hebben.
 • Page 3: Veiligheidsinformatie

  NEDERLANDS VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik. 1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 •...
 • Page 4: Veiligheidsvoorschriften

  Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat • te reinigen. Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte • doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen. Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen •...
 • Page 5 NEDERLANDS 2.3 Gebruik 2.4 Onderhoud en reiniging WAARSCHUWING! WAARSCHUWING! Gevaar op letsel, Gevaar voor letsel of schade brandwonden of elektrische aan het apparaat. schokken. • Schakel het apparaat uit en trek de • De specificatie van het apparaat mag stekker uit het stopcontact voordat u niet worden veranderd.
 • Page 6: Bediening

  3. BEDIENING 3.1 Bedieningspaneel 8° 5° 2° Temperatuurschaal Temperatuurknop en ON/OFF-knop ECO pictogram modus FROSTMATIC pictogram 3.2 AAN/UIT positie. De bijbehorende led gaat branden. Steek de stekker in het stopcontact. Druk de temperatuurknop tot de vereiste temperatuur is geselecteerd. De 1.
 • Page 7: Dagelijks Gebruik

  NEDERLANDS schakelen voor de juiste opslag van Deze instellingen etenswaren. garanderen minimaal FROSTMATIC-functie kan ingeschakeld energieverbruik en de juiste worden door de temperatuur in te omstandigheden voor het stellen op 2°C. conserveren van etenswaren. U kunt de FROSTMATIC-functie 3.5 FROSTMATIC-functie uitschakelen door op de temperatuurknop te drukken.
 • Page 8: Onderhoud En Reiniging

  25° C Als u het apparaat uitschakelt, vergeet dan niet Om het DYNAMICAIR-apparaat in te ook de ventilator uit te schakelen drukt u op de knop die erop zetten door nogmaals op de zit. knop te drukken.
 • Page 9: Probleemoplossing

  NEDERLANDS 5.4 Periodes dat het apparaat 1. Trek de stekker uit het stopcontact. 2. Verwijder al het voedsel. niet gebruikt wordt 3. Maak het apparaat en alle toebehoren schoon. Neem de volgende 4. Laat de deur/deuren open staan om voorzorgsmaatregelen als het apparaat onaangename luchtjes te gedurende lange tijd niet gebruikt voorkomen.
 • Page 10: Het Lampje Vervangen

  Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing De compressor start niet Dit is normaal, er is geen De compressor start na enige onmiddellijk na het drukken storing. tijd. op FROSTMATIC of na het veranderen van de temper- atuur. Er loopt water in de koel- De waterafvoer is verstopt.
 • Page 11: Montage

  NEDERLANDS 7. MONTAGE typeplaatje overeenkomen met de WAARSCHUWING! stroomtoevoer in uw huis. Raadpleeg de hoofdstukken • Dit apparaat moet worden Veiligheid. aangesloten op een geaard stopcontact. De netsnoerstekker is 7.1 Opstelling voorzien van een contact voor dit doel Als het stopcontact niet geaard Het apparaat moet geïnstalleerd worden is, sluit het apparaat dan aan op een op een droge, goed geventileerde plaats...
 • Page 12 8. TECHNICAL INFORMATION................. 21 FOR PERFECT RESULTS Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get the very best from it.
 • Page 13: Safety Information

  ENGLISH SAFETY INFORMATION Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and use causes injuries and damages. Always keep the instructions with the appliance for future reference.
 • Page 14: Safety Instructions

  Do not use water spray and steam to clean the • appliance. Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use • neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects. Do not store explosive substances such as aerosol •...
 • Page 15 ENGLISH • Do not change the specification of • Before maintenance, deactivate the this appliance. appliance and disconnect the mains • Do not put electrical appliances (e.g. plug from the mains socket. ice cream makers) in the appliance • This appliance contains hydrocarbons unless they are stated applicable by in the cooling unit.
 • Page 16: Operation

  3. OPERATION 3.1 Control panel 8° 5° 2° Temperature scale Temperature key and ON/OFF key ECO mode icon FROSTMATIC icon 3.2 ON/OFF Any time the key is touch the set temperature is moved to 1 position . Plug the appliance into electrical mains Corresponding LED will light up.
 • Page 17: Daily Use

  ENGLISH activating FROSTMATIC function for This settings guarantee proper food storage. minimum energy FROSTMATIC function can be activated consumption and proper by setting the temperature to 2°C. food preservation characteristics. You can deactivate the FROSTMATIC function by pressing the temperature 3.5 FROSTMATIC function key.
 • Page 18: Care And Cleaning

  5. CARE AND CLEANING This operation will improve the WARNING! performance of the appliance and Refer to Safety chapters. save electricity consumption. 5.1 Cleaning the interior 5.3 Defrosting Before using the appliance for the first Your appliance is frost free. This means...
 • Page 19: What To Do If

  ENGLISH 6.1 What to do if... Problem Possible cause Solution The appliance is noisy. The appliance is not sup- Check if the appliance stands ported properly. stable. A square symbol is shown Temperature sensor prob- Contact the nearest Author- instead of numbers on the lem.
 • Page 20: Installation

  Problem Possible cause Solution Temperature cannot be set. The FROSTMATIC or Switch off FROSTMATIC or COOLMATIC function is COOLMATIC manually, or wait switched on. until the function resets auto- matically to set the tempera- ture. Refer to "FROSTMATIC or COOLMATIC function".
 • Page 21: Technical Information

  ENGLISH • The manufacturer declines all Authorised Service Centre. The responsibility if the above safety Authorised Service specialist will carry precautions are not observed. out the reversibility of the doors at your • This appliance complies with the cost. E.E.C. Directives. 7.3 Door reversibility In case you want to change the opening direction of the door, contact the nearest...
 • Page 22 8. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES..............32 POUR DES RÉSULTATS PARFAITS Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires.
 • Page 23: Consignes De Sécurité

  FRANÇAIS CONSIGNES DE SÉCURITÉ Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec votre appareil pour vous y référer ultérieurement.
 • Page 24: Instructions De Sécurité

  N'endommagez pas le circuit frigorifique. • N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des • compartiments de conservation des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant. Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer •...
 • Page 25 FRANÇAIS • Utilisez toujours une prise de courant • Ne placez pas de produits de sécurité correctement installée. inflammables ou d'éléments imbibés • N'utilisez pas d'adaptateurs de produits inflammables à l'intérieur multiprises ni de rallonges. ou à proximité de l'appareil, ni sur •...
 • Page 26: Fonctionnement

  • La mousse isolante contient un gaz • N'endommagez pas la partie du inflammable. Contactez votre service circuit de réfrigération située à municipal pour obtenir des proximité du condenseur thermique. informations sur la marche à suivre pour mettre l'appareil au rebut.
 • Page 27: Utilisation Quotidienne

  FRANÇAIS 3.5 Fonction FROSTMATIC Réglage le plus froid : + 2 °C. Si vous avez besoin de ranger une Réglage le plus chaud : grande quantité d'aliments chauds dans + 8 °C. le compartiment réfrigérateur, par Un réglage correspondant exemple après avoir fait vos courses, ou au mode ECO est le plus de faire baisser rapidement la indiqué.
 • Page 28: Entretien Et Nettoyage

  4.2 Conservation d'aliments 4.3 DYNAMICAIR congelés et surgelés La fonction DYNAMICAIR permet le refroidissement rapide des aliments et Lors de la mise en service ou après un une température plus homogène dans le arrêt prolongé, laissez fonctionner compartiment. Il est conseillé d'activer la...
 • Page 29: En Cas D'anomalie De Fonctionnement

  FRANÇAIS L'appareil doit être nettoyé Il est important de nettoyer régulièrement : régulièrement l'orifice d'écoulement de la goulotte d'évacuation de l'eau de 1. Nettoyez l'intérieur et les accessoires dégivrage située au milieu du avec de l'eau tiède et un détergent compartiment réfrigérateur pour doux.
 • Page 30 Problème Cause probable Solution L'éclairage ne fonctionne L'éclairage est en mode Fermez puis ouvrez la porte. pas. veille. L'éclairage ne fonctionne L'éclairage est défectueux. Contactez le service après- pas. vente agréé le plus proche. Le compresseur fonctionne Il y a une erreur dans le rég- Reportez-vous au chapitre en permanence.
 • Page 31: Installation

  FRANÇAIS Problème Cause probable Solution Il est impossible de régler la La fonction FROSTMATIC Désactivez manuellement la température. ou COOLMATIC est ac- fonction FROSTMATIC ou tivée. COOLMATIC, ou attendez que la fonction se réinitialise automatiquement avant de ré- gler la température. Reportez- vous au chapitre «...
 • Page 32: Caractéristiques Techniques

  7.2 Branchement électrique • Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect • Avant de brancher l'appareil, assurez- de ces consignes de sécurité. vous que la tension et la fréquence • Cet appareil est conforme aux indiquées sur la plaque signalétique directives CEE.
 • Page 33 7. MONTAGE.......................42 8. TECHNISCHE DATEN.................... 43 FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE Danke, dass Sie sich für dieses AEG-Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können.
 • Page 34: Sicherheitsinformationen

  SICHERHEITSINFORMATIONEN Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts zuerst die Gebrauchsanleitung. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen und Beschädigungen durch unsachgemäße Montage. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung griffbereit auf. 1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und...
 • Page 35: Sicherheitsanweisungen

  DEUTSCH Betreiben Sie in den Lebensmittelfächern des Geräts • keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen Elektrogeräte. Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Wasser- oder • Dampfstrahl. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten • Tuch. Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger. Benutzen Sie keine Scheuermittel, scheuernde Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel oder Metallgegenstände.
 • Page 36 Typenschild den Daten Ihrer • Legen Sie Erfrischungsgetränke nicht Stromversorgung entsprechen. in das Gefrierfach. Dadurch entsteht Wenden Sie sich andernfalls an eine Druck auf den Getränkebehälter. Elektrofachkraft. • Bewahren Sie keine entzündbaren • Schließen Sie das Gerät nur an eine Gase und Flüssigkeiten im Gerät auf.
 • Page 37: Betrieb

  DEUTSCH • Entfernen Sie die Tür, um zu Entsorgung des Gerätes wenden Sie verhindern, dass sich Kinder oder sich an Ihre kommunale Behörde. Haustiere in dem Gerät einschließen. • Achten Sie darauf, dass die • Der Kältekreislauf und die Kühleinheit in der Nähe des Isolierungsmaterialien dieses Gerätes Wärmetauschers nicht beschädigt sind ozonfreundlich.
 • Page 38: Täglicher Gebrauch

  3.5 Funktion FROSTMATIC Niedrigste Temperatur: +2 °C. Wenn Sie größere Mengen an warmen Höchste Temperatur: +8 °C. Lebensmitteln im Gefrierfach lagern Am besten geeignet ist eine möchten (beispielsweise nach einem Einstellung, die dem ECO Wocheneinkauf) oder schnell die Modus entspricht.
 • Page 39: Reinigung Und Pflege

  DEUTSCH 4.3 DYNAMICAIR der das Gerät nicht benutzt wurde, mindestens zwei Stunden lang mit der Mit der Funktion DYNAMICAIR werden Einstellung FROSTMATIC laufen, bevor die Lebensmittel schneller gekühlt und Sie Lebensmittel in das Fach legen. eine gleichmäßigere Temperatur im Sollen große Mengen an Lebensmitteln Kühlraum erzeugt.
 • Page 40: Fehlersuche

  Das gesamte Gerät muss regelmäßig speziellen Behälter an der Rückseite des gereinigt werden: Geräts über dem Kompressor, wo es verdampft. 1. Reinigen Sie die Innenseiten und die Zubehörteile mit lauwarmem Wasser Reinigen Sie deshalb regelmäßig die und etwas Neutralseife.
 • Page 41 DEUTSCH Problem Mögliche Ursache Abhilfe In der Temperaturanzeige Problem mit dem Tempera- Bitte wenden Sie sich an die ist ein quadratisches Sym- turfühler. nächste autorisierte Kunden- bol anstatt der Zahlen zu dienststelle (das Kühlsystem sehen. hält zwar die eingelagerten Lebensmittel weiterhin kühl, doch eine Temperatureinstel- lung ist nicht mehr möglich).
 • Page 42: Montage

  Problem Mögliche Ursache Abhilfe Eine Temperatureinstellung Die Funktion FROSTMATIC Schalten Sie die Funktion ist nicht möglich. oder COOLMATIC ist ein- FROSTMATIC oder COOL- geschaltet. MATIC manuell aus, oder warten Sie mit dem Einstellen der Temperatur, bis die Funk- tion automatisch abgeschaltet wurde.
 • Page 43: Technische Daten

  DEUTSCH 7.2 Elektrischer Anschluss • Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung bei Missachtung der • Kontrollieren Sie vor der ersten vorstehenden Sicherheitshinweise. Benutzung des Geräts, ob die • Das Gerät entspricht den EWG- Netzspannung und -frequenz Ihres Richtlinien. Hausanschlusses mit den auf dem Typenschild angegebenen 7.3 Wechseln des Türanschlags Anschlusswerten übereinstimmen.
 • Page 44 www.aeg.com/shop...

Table of Contents