Download  Print this page

Sony XAV-602BT Service Manual Page 12

Hide thumbs

Advertisement

XAV-602BT
Русский
Українська
Меры предосторожности
Застережні заходи
Место д ля установки устройства выбирайте
Уважно виберіть місце встановлення, щоб
тщательно, чтобы оно не мешало управлению
пристрій не заважав керувати автомобілем.
автомобилем.
Не встановлюйте пристрій у місцях, де
Не устанавливайте устройство там, где оно бу дет
утворюється пил, бруд, у місцях із надмірною
подве ржено воздействию пыли, грязи,
вібрацією та вис окими температурами,
повышенной вибрации или выс оких температур,
наприклад під прямими с онячними променями
например в местах, попадающих по д прямые
або біля обігрівача.
солнечные лучи или нахо дящихся вблизи
Зад ля безпечног о та надійног о встановлення
вентиляционных решеток обогревателей.
використовуйте лише обладнання д ля кріплення
Для обеспечения наде жной и безопасной
з комплекту постачання.
установки используйте лишь входящие в
Щоб легк о від'єднувати передню панель,
комплект крепления.
виймати та вставляти диски, а особливо д ля
Для беспрепят ственного подсоединения или
безпечног о керування забезпечте достатню
отсоединения передней панели, вставки и
відстань між передньою панеллю та важ елем
выемки к омпакт-диск ов, а особенно д ля
перемикання передач. Необхідна відстань м оже
безопасног о вождения, обеспечьте достаточное
бути різною — це залежить від по ложення важ еля
расстояние ме жду передней панелью и рычаг ом
перемикання передач в автомобілі. Перш ніж
переключения передач. Это расстояние зависит
встановлювати пристрій, уважно виберіть місце
от положения рычаг а переключения передач в
встановлення, щоб мо жна бу ло безпечно
автомобиле. Прежде чем устанавливать
керувати автомобілем.
устройство, тщательно выберите место
установки, чтобы обеспечить безопасность
вождения.
Вибір кута кріплення
Виберіть кут кріплення менше 45°.
Допустимый угол установки
Установите устройство под углом не бо лее 45°.
Про ілюстрації
XAV-602BT — це модель, що вик ористовується для
Иллюстрации
ілюстрацій, якщо не вказано інше.
Если не указано иное, модель XAV-602BT
используется исключительно в иллюстративных
Підключення шнура
целях.
стоянкового гальма
Подключение провода
Обов'язк ово підключіть шнур стоянк ового гальма
стояночного тормоза
(світло-зелений) з'єднувальног о кабелю живлення
до шнура вимикача стоянк ового гальма.
Обязательно по дсоедините прово д стояночного
тормоза (светло-зеленый) на с оединительном
Встановлення мікрофона
кабеле питания
к шнуру выключателя
стояночного тормоза.
Щоб покращити якість звуку під час ро змов через
цей пристрій, необхідно встановити мікрофон
Установка микрофона
Увага!
Не допускайте дії над звичайно вис оких
температур і во логості на мікрофон.
Для общения в ре жиме громк ой связи необхо димо
Якщо шнур поряд із кермовою колонкою або
установить микрофон
.
важ елем перемикання передач пош кодиться, це
Внимание
становитиме над звичайну небезпеку .
Не подвергайте микрофон во здействию выс оких
Переконайтеся, що шнури та інші деталі не
температур и влажности.
заважаю ть водінню.
Чрезвычайную опасность представляет
Якщо у вашому автомобілі наявні повітряні
закручивание шнура вокруг колонки рулевого
подушки або інше амортизаційне обладнання,
управления или рычаг а переключения передач.
перед встановленням пристрою
Не допускайте тог о, чтобы шнур или другие
проконсультуйтесь із представником маг азину, у
компоненты препят ствовали управлению
якому ви йог о придбали, або із продавцем
автомобилем.
автомобілів.
Если автомобиль оснащен во здушными
Примітки
подушками безопасности или другим
Перш ніж прикріпити двосторонню стрічку
поверхню панелі приладів сухою тканиною.
амортизационным обору дованием, перед
Налаштуйте по трібним чином кут нахилу мікрофона.
установкой данного устройства обратитесь к
дилеру Son y, у которого было приобретено
изделие, или своему автомобильному дилер у.
Від'єднання та приєднання
Примечания
передньої панелі
Перед нанес ением двусторонней клейк ой ленты
очистите
b
поверхность панели приборов сухой тканью.
Установите микрофон по д соответствующим уг лом.
Перш ніж вст ановлювати пристрій, від'єднайте
передню панель.
Снятие и установка передней
панели
-A. Від'єднання
Перед установкой устройства снимите
Перш ніж від'єднати передню панель, вимкніть
переднюю панель.
пристрій. Для цьог о натисніть і утримуйте кнопку
OFF більше 2 с екунд . Натисніть
утримуючи ліву сторону передньої панелі,
-A Снятие
відкрийте її, потягнувши праворуч.
Прежде чем снять переднюю панель, нажмите и
Порада
удерживайте кнопку OFF не менее 2 с екунд , чтобы
Крім того, якщо злегка підняти ліву сторону передньої панелі
вона легк о від'єднається.
отключить устройство. Нажмите кнопку
, а затем,
удерживая левую сторону панели, отсоедините ее,
потянув направо.
-B. Приєднання
Совет
Накладіть заг либлення
, розміщені на передній
Если слегка припо днять левую сторону передней панели
, она
панелі, на виступи
, розміщені на пристрої, а
легко отсоединит ся.
потім легко натисніть на ліву сторону, щоб
установити її на місце.
-B Установка
Совместите углубления
на передней панели с
Від'єднання кронштейна
выступами
на устройстве, затем слегка вдавите
левый край передней панели.
Перед встановленням пристрою від'єднайте від
нього кронштейн
.
Отсоединение кронштейна
Збережіть демонтажні ключі
адже вони знадобляться в разі видалення
Перед установкой устройства отсоедините от
пристрою з автомобіля.
него кронштейн
.
Увага!
Сохраните ключи д ля демонт ажа
на случай
Поводьтеся із кронштейном
необходимости замены устройства в будущем.
поранити пальці.
Осторожно
1
Одночасно вставте демонтажні ключі
Снимайте кронштейн
осторожно, чтобы не
фіксатори між пристроєм і кронштейном
повредить пальцы.
клацання.
1
Bcтaвьтe одновременно до щелчка оба ключа
2
Натисніть на кронштейн
для дeмонтaжa
в отверстия фиксаторов
пристрій, щоб роз'єднати їх.
мeждy устройством и кронштейном
.
Примітка
2
Чтобы отделить устройство от кронштейна,
Форма рамки д ля кріплення та ро зташування фіксатора мо жуть
відрізнятися зале жно від мо делі.
потяните кронштейн
вниз, а устройство —
вверх.
Встановлення пристрою
Примечание
Форма рамки и распо ложение фиксатора зависят о т модели
устройства.
-A. Встановлення пристрою на
Установка устройства
кронштейн із комплекту пост ачання
1
Перед встановленням перек онайтеся, що
-A Установка устройства с помощью
фіксатори на обох сторонах кронштейна
нахилені всередину на 3,5 мм.
прилагаемого кронштейна
2
Положення кронштейна
1
Перед установкой убедитесь, что фиксаторы с
постачання всередині панелі приладів.
обоих боков кронштейна
вогнуты внутрь
3
Нахиліть виступи назовні задля тугої посадки.
на 3,5 мм.
4
Встановіть пристрій на кронштейн
2
Установите прилагаемый кронштейн
в
комплекту пост ачання.
панели приборов.
Примітка
3
Отогните зажимы наружу д ля наде жной
Якщо фіксатори ро зташовано вертикально або нахилено назовні,
фиксации.
то пристрій встановлено ненадійно і він м оже випасти.
4
Установите устройство в поставляемый
кронштейн
.
-B. Встановлення пристрою в
Примечание
японський автомобіль
Если фиксаторы нахо дятся в прямом по ложении или выгнуты
Цей пристрій мо жна встановлювати в деякі
наружу, устройство не удастся наде жно установить, и оно м ожет
выпасть.
автомобілі японських марок без кронштейна з
комплекту постачання. Якщо це немо жливо,
зверніться до дилера Son y.
-B Установка устройства в японском
Якщо цей пристрій встановлюється на попередньо
автомобиле
встановлені кронштейни автомобіля, закручуйте
В некоторых мо делях японских автомобилей это
гвинти
у відповідні отвори зале жно від марки
устройство можно установить без испо льзования
автомобіля: T д ля TOYOTA, M д ля MITSUBISHI та N
прилаг аемог о кронштейна. Если вам не у дает ся это
д ля NISSAN.
сделать, обратитесь за к онсультацией к дилеру
Sony.
Примітки
Щоб уникнути несправностей, використовуйте лише гвинти з
При монтаж е данног о устройства в кронштейны,
комплекту постачання
.
предварительно установленные в автомобиле,
Не натискайте кнопки на пристрої з надмірним зусиллям.
Не натискайте на РК -дисплей.
используйте прилаг аемые винты
в
Перед встановленням перек онайтеся, що зверху пристрою
соответствующих о тверстиях в зависимости о т
нічого немає.
марки вашег о автомобиля: T д ля автомобилей
TOYOTA, M д ля MITSUBISHI и N д ля NISSAN.
Застереження д ля випадків,
Примечания
коли запалювання вашого
Во избе жание неисправностей д ля установки испо льзуйте
только прилагаемые винты
.
автомобіля не має пол оження
Не прикладывайте чрезмерных усилий к кнопкам устройства.
ACC
Не надавливайте на ЖК -дисплей.
Перед установк ой убедитесь, что на верхней части устройства
нет посторонних предметов.
Обов'язк ово встановіть функцію Таймер ВЫКЛ.
Докладніше див. в «Інструкціях з експлуатації» з
комплекту постачання.
Внимание! Если в замк е
Якщо дж ерело не вибрано, пристрій вимкнеться
зажигания нет пол ожения ACC
повністю й автоматично в зазначений час. Це
запобігає розрядж енню акуму лятора.
Задайте ф ункцию автоматическ ого выключения
Якщо ф ункцію Таймер ВЫКЛ. не активовано,
"Таймер ВЫКЛ. ". Дополнительные сведения см. в
щоразу під час вимикання запалювання натискайте
прилаг аемой инструкции по эксплуатации.
й утримуйте кнопку OFF, доки дисплей не зг асне.
Если источник питания не выбран, устройство
будет автоматически о тключено в установленное
Кнопка скидання
время, что предотвращает разрядку аккуму лятора.
Если ф ункция "Таймер ВЫКЛ. " не задана, то при
Після завершення встановлення та здійснення
каждом выключении зажиг ания нажимайте и
удерживайте кнопку OFF до тех пор, пока дисплей
підключень обов'язк ово натисніть кнопку
не погаснет.
скидання, розташовану за передньою панеллю,
кульковою ручкою тощо.
Кнопка сброса
Заміна запобіжника
После завершения установки и по дключений
обязательно нажмите кнопку сброса за передней
Замінюючи запобіжник, переконайтеся, що новий
панелью шарик овой ручкой или по добным
запобіжник ро зрахований на таку саму силу
инструментом.
струму, як і оригінальний. Якщо запобіжник
перегорає, перевірте підключення живлення та
замініть запобіжник. Якщо запобіжник перег орає
Замена предо хранителей
знову після заміни, причиною цьог о м оже бути
внутрішня непо ладка. У такому разі зверніться до
При замене предохранителей обязательно
найближчог о дилера Son y.
используйте только те, которые соответствуют силе
тока, указанной на оригинальном предохранителе.
Если перег орел предохранитель, проверьте
Схема підключення живлення
подключение питания и замените предохранитель.
Если после замены предохранитель снова
перегорел, это может означать неисправность
Додатковий роз'єм живлення м оже відрізнятися
устройства. В этом случае обратитесь к
зале жно від автомобіля. Перегляньте схему д ля
ближайшему дилеру Son y.
додаткового роз'єму живлення автомобіля та
переконайтеся, що підключення здійснено
Схема подключения пит ания
відповідно до цієї схеми. Наявні три основні типи:
-A,
-B,
-C. Може знадобитися змінити
Дополнительный разъем питания зависит о т
розташування червоног о й ж овтого проводів
модели автомобиля. Правильность по дключения
з'єднувальног о кабелю живлення
проверьте по схеме допо лнительног о разъема
Виконавши підключення та змінивши
питания автомобиля. Существует три основных
розташування прово дів струму вторинного
типа разъемов (
-A,
-B,
-C). Возможно,
ланцюг а відповідним чином, підключіть пристрій
потребуется поменять местами красный и ж елтый
до дж ерела живлення автомобіля. Якщо виникнуть
провода соединительног о кабеля питания
запитання або проблеми з підключенням
устройства. После правильног о выполнения
пристрою, не описані в наданих інструкціях,
соединений и по дключения прово дов тока
зверніться до свого продавця автомобілів.
вторичной цепи по дсоедините устройство к
электропитанию автомобиля. В случае
возникновения вопрос ов или проблем, связанных
с подключением данног о устройства, которые не
описаны в настоящем рук оводстве, обратитесь к
ближайшему дилеру Son y.
12
Ножной тормо з
Педальне гальмо
Установка на противосолнечный козырек
Встановлення на с онцезахисний щиток
a
Зажимы (не прилаг аются)
Затискачі (не входять до комплекту пост ачання)
.
b
, очистьте
A
Более 182 мм
Більше 182 мм
, а потім,
Более
,
111 мм
Більше
111 мм
Фиксатор
Фіксатор
на майб утнє,
обере жно, щоб не
у
до
, а потім потягніть
з комплекту
із
Дополнительный разъем питания
Додатковий роз'єм живлення
B
Красный
Червоний
Желтый
Жовтий
Желтый
Ток вторичной цепи
4
Жовтий
Струм вторинного ланцюг а
пристрою.
Ручной тормоз
Ручне гальмо
Шнур выключателя стояночного тормоза
Шнур вимикача стоянк ового гальма
Установка на панели приборов
Встановлення на панель приладів
a
Зажим
(не прилагается)
Затискач
(не входить до
b
комплекту пост ачання)
Фиксатор
Фіксатор
B
Панель
Размер:
приборов
5 × макс. 8 мм
Панель
Розмір:
приладів
5 × макс. 8 мм
Кронштейн
Кронштейн
Зажимы
Виступи
Детали поставляются с автомобилем
Деталі, що постачаються з автомобілем
A
C
Красный
Червоний
Желтый
Жовтий
Красный
Постоянный ток
7
Червоний
Постійний струм
Шнур выключателя стояночного тормоза
Шнур вимикача стоянк ового гальма
AB
К панели приборов / центральной к онсоли
До панелі приладів/ центральної консолі
Размер:
5 × макс. 8 мм
Розмір:
Кронштейн
5 × макс. 8 мм
Кронштейн
Предохранитель (10 A)
Запобіжник (10 A)
Красный
Красный
Червоний
Червоний
Желтый
Желтый
Жовтий
Жовтий
Желтый
Постоянный ток
Красный
Ток вторичной цепи
4
7
Жовтий
Постійний струм
Червоний
Струм вторинного ланцюг а
Красный
Красный
Червоний
Червоний
Желтый
Желтый
Жовтий
Жовтий
Автомобиль без пол ожения ACC
Автомобіль, що не має пол оження ACC
Расположение крепе жных
отверстий
Розташування отворів для гвинтів
T: TOYOTA
M: MITSUBISHI
N: NISSAN

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony XAV-602BT

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: