Makita bhr240 Instruction Manual

Cordless rotary hammer
Hide thumbs

Advertisement

Cordless Rotary Hammer
GB
Batteridriven borrhammare
S
Batteridrevet borhammer
N
Akkukäyttöinen poravasara
FIN
Bezvada perforators
LV
Belaidis rotacinis plaktukas
LT
Juhtmeta puurvasar
EE
Аккумуляторный бурильный молоток для вращательного бурения
RUS
BHR240
INSTRUCTION MANUAL
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Makita bhr240

 • Page 1 Cordless Rotary Hammer INSTRUCTION MANUAL Batteridriven borrhammare BRUKSANVISNING Batteridrevet borhammer BRUKSANVISNING Akkukäyttöinen poravasara KÄYTTÖOHJE Bezvada perforators LIETOŠANAS INSTRUKCIJA Belaidis rotacinis plaktukas NAUDOJIMO INSTRUKCIJA Juhtmeta puurvasar KASUTUSJUHEND РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Аккумуляторный бурильный молоток для вращательного бурения BHR240...
 • Page 2 007339 007340 007341 007042 007043 007044 007045 001296 007342 001298 007343 007344...
 • Page 3 007345 001300 007346 002449 007347 004223 007048 001145 007348...
 • Page 4: Specifications

  Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 metal, ceramic and plastic. 8JD, ENGLAND ENG006-2 Responsible manufacturer: For European countries only Makita Corporation Anjo Aichi Japan Noise and Vibration The typical A-weighted noise levels are sound pressure level: 89 dB (A) sound power level: 100 dB (A)
 • Page 5: Specific Safety Rules

  GEB007-2 injury. ENC007-2 SPECIFIC SAFETY RULES IMPORTANT SAFETY DO NOT let comfort or familiarity with product INSTRUCTIONS (gained from repeated use) replace strict adherence to rotary hammer safety rules. If you use this tool unsafely or incorrectly, you can suffer serious FOR BATTERY CARTRIDGE personal injury.
 • Page 6: Functional Description

  FUNCTIONAL DESCRIPTION Selecting the action mode Rotation with hammering Fig.4 CAUTION: For drilling in concrete, masonry, etc., depress the lock Always be sure that the tool is switched off and the • button and rotate the action mode changing knob to the battery cartridge is removed before adjusting or symbol.
 • Page 7: Operation

  OPERATION Bit grease Coat the bit shank head beforehand with a small amount Hammer drilling operation of bit grease (about 0.5 -1 g). This chuck lubrication Fig.15 assures smooth action and longer service life. Set the action mode changing knob to the symbol.
 • Page 8: Maintenance

  Only use accessory or attachment for its stated purpose. If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center. SDS-Plus Carbide-tipped bits • Bull point • Cold chisel •...
 • Page 9: Eg-Deklaration Om Överensstämmelse

  MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. keramik och plast. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 ENG006-2 8JD, ENGLAND Gäller endast Europa Ansvarig tillverkare: Buller och vibrationer Makita Corporation Anjo Aichi Japan Typiska A-vägda bullernivåer är ljudtrycksnivå: 89 dB (A) ljudeffektnivå: 100 dB (A)
 • Page 10 GEB007-2 VARNING! OVARSAM hantering eller användning som inte Specifika säkerhetsanvisningar följer säkerhetsanvisningarna denna GLÖM INTE att strikt följa säkerhetsanvisningarna bruksanvisning kan leda till allvarliga personskador. för denna borrhammare efter att du blivit van att ENC007-2 använda den (genom regelbunden användning). VIKTIGA Ovarsam eller felaktig användning kan leda till allvarliga personskador.
 • Page 11 Välja arbetsläge FUNKTIONSBESKRIVNING Slagborrning Fig.4 Tryck in låsknappen och vrid reglaget för byte av FÖRSIKTIGT! arbetsläge till symbolen , för borrning i betong, Se alltid till att maskinen är avstängd och • murbruk etc. Använd borr med hårdmetallspets. batterikassetten borttagen innan du justerar eller Endast borrning kontrollerar maskinens funktioner.
 • Page 12 ANVÄNDNING Smörjfett för borr Täck borrskaftet på förhand med en aning smörjfett för Slagborrning borr (ca 0,5 - 1 g). Smörjningen ger smidig funktion och Fig.15 längre livslängd. Ställ reglaget för byte av arbetsläge till symbolen Montering eller demontering av fräsverktyg Placera borret där hålet ska vara och tryck sedan in avtryckaren.
 • Page 13 Använd endast tillbehören eller tillsatserna för de syften de är avsedda för. Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behöver ytterligare information om dessa tillbehör. SDS-Plus borr med hårdmetallspets •...
 • Page 14: Tekniske Data

  Den passer også til å drille uten kraft i tre, metall, Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 keramikk og plast. 8JD, ENGLAND ENG006-2 Ansvarlig produsent: Kun for europeiske land Makita Corporation Anjo Aichi Japan Lyd og vibrering Typisk A-vektede lydtrykknivåer er Lydtrykknivå: 89 dB (A) Lydtrykknivå: 100 dB (A)
 • Page 15 GEB007-2 TA VARE PÅ DISSE Spesifikke sikkerhetsregler INSTRUKSENE. IKKE LA hensynet til hva som er "behagelig" eller det faktum at du kjenner produktet godt (etter mange ADVARSEL: gangers bruk) gjøre deg mindre oppmerksom på MISBRUK verktøyet eller mislighold sikkerhetsreglene for bruken av borhammeren. Hvis sikkerhetsreglene i denne brukerhåndboken kan du bruker dette verktøyet på...
 • Page 16 batteriet til lading. FORSIKTIG: Et helt oppladet batteri må aldri settes til ny Før arbeidet begynner, må du alltid kontrollere • lading. rotasjonsretningen. Overopplading forkorter batteriets levetid. Bruk reversbryteren bare etter at verktøyet har • Lad batteriet ved romtermperatur ved 10 ゚ C - stoppet helt.
 • Page 17 Støttehåndtak (hjelpehåndtak) Støvkopp Fig.7 Fig.14 Bruk støvbeholderen til å unngå støv på verktøyet og FORSIKTIG: deg selv når du borer med verktøyet over hodet. Fest Bruk alltid støttehåndtaket for å bruke maskinen på • støvbeholderen boret, vist på figuren. sikker måte. Støvkoppen kan festes til følgende borstørrelser: Monter støttehåndtaket slik at tennene på...
 • Page 18 -symbolet. Tilbehør og verktøy må kun brukes til det formålet det er beregnet på. FORSIKTIG: Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du Slagborfunksjonen må ikke brukes når • trenger mer informasjon om dette tilbehøret.
 • Page 19: Tekniset Tiedot

  Koskee vain EU-maita ENH102-5 Älä hävitä sähkötarvikkeita tavallisen VAKUUTUS EC-VASTAAVUUDESTA kotitalousjätteen mukana! Vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita Makita ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote täyttää koskevan EU-direktiivin 2002/96/ETY ja seuraavien standardien vaatimukset; maakohtaisten sovellusten EN60745, EN55014 Euroopan neuvoston direktiivien mukaisesti käytetyt sähkötarvikkeet on 89/336/ETY ja 98/37/EY mukaisesti.
 • Page 20 GEB007-2 SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET. Erityiset turvasäännöt VAROITUS: ÄLÄ anna tuotteen helppokäyttöisyyden VÄÄRINKÄYTTÖ tässä käyttöohjeessa tuttuuden (seuraa toistuvasta käytöstä) tuudittaa ilmoitettujen turvamääräysten laiminlyönti sinua väärään turvallisuuden tunteeseen niin, että aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja. laiminlyöt iskuporakonetta koskevien turvaohjeiden ENC007-2 noudattamisen. tätä työkalua käytetään varomattomasti tai väärin, seurauksena voi olla AKKUA KOSKEVIA vakava henkilövahinko.
 • Page 21 TOIMINTAKUVAUS Toimintatavan valitseminen Poraus iskutoiminnolla Kuva4 HUOMAUTUS: Jos haluat porata betonia, tiiliseinää tms., paina Varmista aina ennen säätöjä ja tarkastuksia, että • lukituspainiketta ja käännä toimintatavan valintanuppi työkalu on sammutettu ja akku irrotettu. -symbolin kohdalle. Varmista, että terässä on Akun asentaminen tai irrottaminen volframi-karbidikärki.
 • Page 22 KÄYTTÖ Terärasva Sivele työkalunpitimeen hieman rasvaa (0,5 - 1 g) ennen Iskuporaus käyttöä. Istukan voitelu takaa juohevan toiminnan ja Kuva15 pidentää käyttöikää. Aseta toimintatavan valintanuppi symboliin. Terän kiinnitys ja irrotus Aseta poranterä haluttuun kohtaan paina liipaisinkytkintä. Puhdista terän varsi ja sivele vähän terärasvaa ennen Älä...
 • Page 23 • Kiinni juuttunut terä irrotetaan helposti vaihtamalla Pikaistukka • • terän pyörimissuuntaa ja peruuttamalla. Pidä Erilaisia alkuperäisiä Makita-akkuja ja latureita • kuitenkin työkalusta lujasti kiinni, sillä se voi tökätä taaksepäin yllättävästi. Kiinnitä pienet työkappaleet aina viilapenkkiin tai • vastaavaan pidikkeeseen.
 • Page 24: Ek Atbilstības Deklarācija

  Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 Tas ir piemērots arī parastai urbšanai kokā, metālā, 8JD, ANGLIJA keramikā un plastmasā. Atbildīgais ražotājs: ENG006-2 Makita Corporation Anjo Aichi Japan Tikai Eiropas valstīm Troksnis un vibrācija Tipiskie A-svērtie trokšņa līmeņi ir skaņas spiediena līmenis: 89 dB (A)
 • Page 25 SAGLABĀJIET ŠOS GEB007-2 Papildus drošības noteikumi NORĀDĪJUMUS. NEZAUDĒJIET modrību darbarīka lietošanas laikā BRĪDINĀJUMS: (tas var gadīties pēc darbarīka daudzkārtējas izmantošanas), rūpīgi ievērojiet perforatora drošības NEPAREIZAS LIETOŠANAS vai šīs rokasgrāmatas noteikumus. Šī darbarīka nedrošas vai nepareizas drošības noteikumu neievērošanas gadījumā var gūt izmantošanas gadījumā...
 • Page 26 akumulatora kasetni. UZMANĪBU: Pārmērīga uzlāde saīsina akumulatora Pirms sākat strādāt vienmēr pārbaudiet griešanās • kalpošanas laiku. virzienu. Uzlādējiet akumulatora kasetni istabas Izmantojiet griešanās virziena pārslēdzēju tikai pēc • temperatūrā 10 ゚ C - 40 ゚ C (50 ゚ F - 104 ゚ F). darbarīka pilnas apstāšanas.
 • Page 27 MONTĀŽA Dziļummērs Att.13 Dziļummērs ir noderīgs vienāda dziļuma caurumu UZMANĪBU: urbšanā. Atslābiniet sānu rokturi ievietojiet Pirms darbarīka regulēšanas vai apkopes vienmēr • dziļummēru sānu roktura atverē. Noregulējiet pārliecinieties, darbarīks izslēgts dziļummēru uz vēlamo dziļumu un pievelciet sānu akumulatora kasetne ir izņemta. rokturi.
 • Page 28 "Uzgaļa uzstādīšana vai noņemšana". Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija Uzstādiet darba režīma maiņas rokturi tā, lai rādītājs par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita būtu vērsts pret simbolu. apkopes centrā. SDS-Plus ar karbīdu stiegroti uzgaļi •...
 • Page 29 Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 ENG006-2 8JD, ENGLAND / Anglija Tik Europos šalims Atsakingasis gamintojas: Triukšmas ir vibracija Makita Corporation Anjo Aichi Japan Būdingieji A-svertiniai triukšmo lygiai yra garso slėgio lygis: 89 dB (A) garso galios lygis: 100 dB (A)
 • Page 30 GEB007-2 ĮSPĖJIMAS: Konkrečios saugos taisyklės Dėl NETINKAMO NAUDOJIMO arba saugos taisyklių NELEISKITE, kad patogumas ir gaminio pažinimas nesilaikymo, kurios pateiktos šioje instrukcijoje (įgyjamas pakartotinai naudojant) susilpnintų griežtą galima rimtai susižeisti. sukamojo kalamojo gręžimo taisyklių laikymąsi. Jei ENC007-2 naudosite šį įrankį nesaugiai ar neteisingai, galite SVARBIOS SAUGOS rimtai susižeisti.
 • Page 31: Veikimo Aprašymas

  akumuliatoriaus eksploatacijos laiką. Kai nenaudojate įrankio, visuomet nustatykite • Kraukite akumuliatoriaus kasetę kambario atbulinės eigos jungiklio svirtelę į neutralią padėtį. temperatūroje 10 ゚ C - 40 ゚ C (50 ゚ F - 104 ゚ F). Veikimo režimo pasirinkimas Prieš kraudami leiskite atvėsti karštai...
 • Page 32 Šoninė rankena (papildoma rankena) Maišelis dulkėms rinkti Pav.7 Pav.14 Dulkių rinktuvas skirtas tam, kad dulkės nekristų ant DĖMESIO: įrenginio ir jūsų, kai dirbate grąžtą iškėlę virš galvos. Visuomet naudokite šoninę rankeną, • Prie galvutės pritvirtinkite dulkių maišelį. Žemiau užtikrintumėte, kad naudotis yra saugu. nurodyti galvučių, prie kurių...
 • Page 33: Techninė Priežiūra

  Pav.19 DĖMESIO: Naudokitės pasirenkamuoju grąžto kumštelinio Su šiame vadove aprašytu įrenginiu „Makita" • griebtuvo komplektu. Apie jo įtaisymą žr. aukščiau, rekomenduojama naudoti tik nurodytus priedus ir skyriuje „Grąžto įtaisymas arba išėmimas". papildomus įtaisus. Jeigu bus naudojami kitokie Rankenėlę, su kuria keičiamas veikimo režimas, priedai ar papildomi įtaisai, gali būti sužaloti...
 • Page 34: Tehnilised Andmed

  Tööriist on ette nähtud telliste, betooni ja kivi löökpuurimiseks puurimiseks, samuti meiseldustööde teostamiseks. 000087 Samuti sobib see puidu, metalli, keraamiliste materjalide Direktor ja plastiku puurimiseks löökrežiimi kasutamata. MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND...
 • Page 35 Vastutav tootja: aineid. Rakendage meetmeid tolmu Makita Corporation Anjo Aichi Japan sissehingamise nahaga kokkupuute GEB007-2 vältimiseks. Järgige materjali tarnija ohutusalast teavet. Ohutuse erijuhised HOIDKE JUHEND ALLES. ÄRGE laske mugavusel või toote kasutamisharjumustel (mis on saadud korduva kasutuse jooksul) asendada vankumatut puurvasara HOIATUS: ohutuseeskirjade järgimist.
 • Page 36 Laadige akukassetti toatemperatuuril 10 ゚ C - seiskumist suuna muutmine võib tööriista 40 ゚ C. Laske kuumal akukassetil enne kahjustada. laadimist maha jahtuda. Kui tööriista ei kasutata, peab suunamuutmislüliti • hoob olema alati neutraalses asendis. FUNKTSIONAALNE KIRJELDUS Töörežiimi valimine Pöörlemine koos haamrifunktsiooniga HOIATUS: Joon.4 Kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks enne...
 • Page 37 Külgkäepide (abipide) Tolmutops Joon.7 Joon.14 Ülespoole suunatud puurimisel kasutage tolmutopsi, et HOIATUS: vältida tolmu langemist tööriistale kasutajale. Tööohutuse tagamiseks kasutage külgkäepidet • Kinnitage tolmutops joonisel näidatud viisil otsaku külge. alati. Tolmutopsi saab kinnitada järgmise suurusega Paigaldage külgkäepide selliselt, selle otsakutele. käepidemepoolsed hambad sobituksid tööriista trumli väljaulatuvate osadega.
 • Page 38 • Selle paigaldamisel juhinduge eelmisel leheküljel kasutada koos Makita tööriistaga, mille kasutamist olevast lõigust „Otsaku paigaldamine või eemaldamine". selles kasutusjuhendis kirjeldatakse. Muude Seadke töörežiimi muutmise nupp nii, et osuti näitaks tarvikute ja lisaseadiste kasutamisega kaasneb sümbolile vigastada saamise oht. Kasutage tarvikuid ja...
 • Page 39: Русский Язык

  21-2. Колпачок держателя щетки 6-1. Только ударное действие 11-1. Ручка изменения режима 7-1. Основа рукоятки работы 7-2. Боковая ручка 11-2. Символ "O" ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель BHR240 Бетон 18 мм Производительность Сталь 13 мм Дерево 26 мм Скорость без нагрузки (об/мин) 0 - 1 100 Ударов...
 • Page 40 При использовании инструмента на высоте 8JD, ENGLAND убедитесь в отсутствии людей внизу. Ответственный изготовитель: Крепко держите инструмент обеими руками. Makita Corporation Anjo Aichi, Япония 10. Руки должны находиться на расстоянии от GEB007-2 движущихся деталей. Не оставляйте работающий инструмент без СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА...
 • Page 41: Описание Функционирования

  ОПИСАНИЕ аккумуляторного блока. Не разбирайте аккумуляторный блок. ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ Если время работы аккумуляторного блока значительно сократилось, немедленно ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: прекратите работу. В противном случае, может возникнуть перегрев блока, что Перед регулировкой или проверкой • приведет к ожогам и даже к взрыву. функционирования всегда...
 • Page 42 или захватываются в отверстии. Это приведет к ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: слишком частому срабатыванию ограничителя Перед работой всегда проверяйте направление • крутящего момента. вращения. Пользуйтесь реверсивным переключателем • МОНТАЖ только после полной остановки инструмента. Изменение направления вращения до полной ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: остановки инструмента может привести к его повреждению.
 • Page 43 изменения режима работы к символу . После (вспомогательной ручкой) и крепко держите этого проверьте надежность крепления биты на инструмент и за боковую рукоятку, и за ручку месте, немного повернув ее. переключения при работе. Несоблюдение данного требования может привести к потере Рис.12 контроля...
 • Page 44 ремонт, любое другое техобслуживание или регулировку необходимо производить в уполномоченных сервис-центрах Makita, с использованием только сменных частей производства Makita. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: Эти принадлежности или насадки • рекомендуется использовать вместе с Вашим инструментом Makita, описанным в данном руководстве. Использование каких-либо других...
 • Page 48 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan 884669-981...