Download Table of Contents Print this page

Hitachi FCJ 55VA Handling Instructions Manual

Hide thumbs Also See for FCJ 55VA:

Advertisement

Quick Links

SFIGURSÅG
STIKSAV
STIKKSAG
LEHTISAHA
JIG SAW
FCJ 55VA • FCJ 55
FCJ55
Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning.
Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug.
Les grundig og forstå anvisningene før bruk.
Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
Read through carefully and understand these instructions before use.
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Handling Instructions

Advertisement

loading

Summary of Contents for Hitachi FCJ 55VA

 • Page 1 SFIGURSÅG STIKSAV STIKKSAG LEHTISAHA JIG SAW FCJ 55VA • FCJ 55 FCJ55 Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå anvisningene før bruk. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
 • Page 4 Svenska Dansk Norsk Suomi English Ställring Stopring Mcnteringsring Asennuskehä Set ring Kuusikulmainen Hexagonal bar Sexkantnyckel Sekskantnøgel Sekskantnøkkel ruuviavain wrench Sågblad Savklinge skæret Sagblad Terä (teräpuoli Blade (blade edge (skäreggenskall skal vende (bladeggen skal täytyy olla eteen must face front) vara framåt) fremefter) vende framover) suunnattuna)
 • Page 5: Tekniska Data

  Svenska 13. Se till att du har god arbetsställning medan du SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR ELVERKTYG arbetar med maskinen. 14. Underhåll alltid maskinen väl. Håll maskinen både VARNING! ren och i bra skick så att maskinens arbete blir Vid användning av elektriska verktyg måste både säkrare och bättre.
 • Page 6 Svenska Innan sågen används, skall styrvalsen justeras enligt STANDARD TILLBEHÖR de följande anvisningarna: (1) Lossa på styrvalsfästets inställningsskruv med den (1) Nr.31 sågblad ............. 1 medföljande sexkantnyckeln. för sågning av kraftiga trävaror och timmerblock (2) Skjut på styrvalsen försiktigt tills vallsspåret ligger (2) Spånskydd ..............
 • Page 7 Svenska ANMÅRKNING 4. Sågning av metall Hastighetsväljaren går att vrida runt da. 3 varv. Tryck på Använd alltid en passande skärolja (spindelolja, startomkopplaren en gång till så att låsknappen frigörs tvållösning eller dylikt). Stryk fett på arbetsstyckets för att slå av sågen. Friställ därefter startomkopplaren. baksida om skärolja inte finns tillgänglig.
 • Page 8 Rådråga den auktoriserade återförsäljaren eller representanten om sågen går sönder. ANMÄRKNING Beroende på HITACHIs kontinuerliga forskningsoch utvecklingsabete, förbehåller HITACHI rätten till ändringar av tekniska data utan föregående meddelande. Information angående buller och vibrationer Uppmätta värden har bestämts enligt EN50144. Normal, A-vägd ljudtrycksnivå: 81 dB (A) Använd öronskydd.
 • Page 9: Specifications

  Dansk end at bruge hånden, og man har således begge GENERELLE FORSIGTIGHEDSREGLER hænder fri til at holde værktøjet. 13. Ræk ikke over. Hold en forsvarlig fodstilling og ADVARSEL! en god balance hele tiden. 14. Maskinen bør behandles med omhu og værktøjet Når der anvendes elektrisk værktøj, skal grundlæggende holdes skarpt og rent;...
 • Page 10 Dansk STANDARD TILBEHØR INDSTILNING OG DEMONTERING AF HJULANSLAGET (1) Klinge nr.31 ............... 1 Til skæring i tykt træ 1. Indstilning af hjulanslaget (2) Splintskærm ............... 1 Hjulanslaget (Fig.2) anvendes for at forhindre klingen (3) Spånfanger ..............1 i at springe. Før brugen justeres anslaget som følger: (4) Sekskantnøgle ............
 • Page 11 Som vist på Fig.13, BEMÆRK skal klingerne have følgende dimensioner: Ved skæring i tykke materialer bruges HITACHI originale Tykkelse: L2 ..Mindre end 1,6 mm klinger med en inklination som vist i Fig.3-A eller B.
 • Page 12: Vedligeholdelse Og Eftersyn

  4. Raparatur Kontakt et autoriseret service-værksted i tilfælde af nogen fejl ved maskinen. BEMÆRK: Grundet HITACHI’s løbende forskning og udvikling, kan bemeldte specifikationer ændres uden forudgående varsel. Information om luftbåren støj og vibration. De målte værdier er fastsat i overensstemmelse med EN50144.
 • Page 13 Norsk 13. Strekk deg aldri for langt ut. Sørg alltid jor riktig GENERELLE SIKKERHETSREGLER FOR BRUK fotstilling og god balanse. 14. Hold maskinen nøye vedlike. Hold alltid verktøyene ADVARSEL! skarpe og rengjor dem for beste og sikreste Når elektriske verktøy brukes, må grunnleggende resultat.
 • Page 14 Norsk STANDARD TIBEHØR JUSTERING OG DEMONTERING AV LEDEVALSEN (1) Sagblad Nr.31 ............1 For å skjære tykt tømmer 1. Justering av ledevalsen (2) Splintvern ..............1 Ledevalsen, vist i Fig.2, benyttes til å hindre at (3) Sponhette ..............1 sagbladet brekker. Før bruken juster ledevalsen i (4) Sekskantnøkkel ............
 • Page 15 UTVALG AV SAGBLAD vist i Fig. 8. Når du monterer hjelpeføreren, løsne skruen under 1. Sagblad som leveres av Hitachi sagfoten og skyv så sagfoten så langt framover som For å være sikker på å oppnå maksimal effektivitet den kan komme.
 • Page 16 4. Service Kontakt en autorisert Service Agent hvis verktøyet ikke virker som det skal. På grunn av HITACHI’s kontinuerlige forsknings-og utviklings-program kan oppgitte speskfikasjoner forandres uten ytterligere varsel. Informasjon angående luftstøy og vibrasjon. De målte verdier ble fastsatt i samsvar med EN50144.
 • Page 17: Tekniset Tiedot

  Suomi Näin molemmat kädet vapautuvat työkalun SÄHKÖTYÖKALUJEN käyttämiseen. TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 13. Älä kurkottele. Seiso vakaasti tasapainossa koko työskentelyn ajan. VAROITUS! 14. Pidä työkalut hyvässä kunnossa. Pidä ne koko ajan terävinä je puhtaina turvallisimman Sähkötyökaluja käytettäessä tulee aina noudattaa työtuloksen varmistamiseksi. Noudata kaikkia perusturvallisuustoimenpiteitä, jotta tulipalon, sähköiskun tarvikkeiden voitelusta ja vaihdosta annettuja ja henkilövaurioiden määrää...
 • Page 18 Suomi VAKIOVARUSTEET OHJAUSRULLAN ASENNUS JA POISTO (1) No.31 terä ..............1 1. Ohjausrullan asennus Paksun puutavaran sahaukseen. Ohjausrullan, esitetty Kuva. 2, tehtävänä on estää (2) Sirpalesuoja ..............1 terää katkeamasta. Ennen käyttöä säädä ohjausrulla (3) Lastusuojus ..............1 seuraavien ohjeitten mukaisesti. (4) Kuusikulmainen ruuviavain ........
 • Page 19 Suomi HUOM 4. Metallin sehaus Nopeuden säätönuppi liikkuu noin 3 kierrosta. Käytä aina sahausnestettä (teräöljyä, Pysäyttääksesi sahan paina liipaisin pohjaan saippuavettätms.). Jos mitään sahausnestettä ei ole vapauttaaksesi lukitsimen, sekä vapauta liipaisin. saatavilla, käytä rasvaa sahattavan levyn slapinnalla. 5. Reikien sahaus (1) Puutavara: SAHAUS Aloita sahaus puun syiden suuntaisesti ja etene...
 • Page 20 Suomi HUOM Paksua materiaalia leikattaessa tulee käyttää aitoja HITACHIn teriä, joiden kaltevuuskulma on kuten näkyy Kuvat 3A tai 3B. HUOLTO JA TARKISTUS 1. Terän tarkistus Toistuva tylsän tai rikkinäisen terän käyttö heikentää sahauksen tehokkuutta ja saattaa aiheuttaa moottorin ylikuormitusta. Vaihda uusi terä heti kun huomaat liiallista kulumista.
 • Page 21: General Operational Precautions

  English 13. Do not overreach. Keep proper footing and bal- GENERAL OPERATIONAL PRECAUTIONS ance at all times. 14. Maintain tools with care. Keep cutting tools sharp WARNING! and clean for better and safer performance. Fol- When using electric tools, basic safety precautions should low instructions for lubrication and changing ac- always be followed to reduce the risk of fire, electric shock cessories.
 • Page 22 English STANDARD ACCESSORIES ADJUSTING AND REMOVING THE GUIDE ROLLER (1) No.31 blade ..............1 For cutting thick lumber 1. Adjusting the guide roller (2) Splinter guard ............1 The guide roller, shown in Fig.2, is employed to (3) Chip cover ..............1 prevent the blade from snapping.
 • Page 23: Selection Of Blades

  English of 0 to 3,000/min according to the degree that the trigger fast, it could cause the blade to break. switch is depressed. Select the speed appropriate to the 4. Cutting metallic materials material of the workpiece and/or the working conditions. Always use an appropriate cutting agent (spindle To achieve continuous operation, pull the trigger switch oil, soapy water, etc.) When a liquid cutting agent...
 • Page 24: Maintenance And Inspection

  L3 ..6.3 mm L4 ..8 mm L5 ..7 mm NOTE When cutting thick materials, use HITACHI genuine blades which have an inclination as shown in Fig.3-A or B. MAINTENANCE AND INSPECTION 1. Inspecting the blade Continued use of a dull or damaged blade will result in reduced cutting efficiency and may cause overloading of the motor.
 • Page 26 EN60555 og/eller EN50082-1 i samsvar med Rådsdirektiver 73/23/EØS, 89/392/EØS og/eller 89/336/ EØS. * Denne erklæringen gjelder produktets påklistrede CE- merking. Hitachi Power Tools Europe GmbH Siemensring 34, 47877 Willich, F. R. Germany Hitachi Koki Co., Ltd. Nippon Building, 6-2, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan K.

This manual is also suitable for:

Fcj 55