Download Table of Contents Print this page

Hitachi CC 14SF Handling Instructions Manual

Hide thumbs Also See for CC 14SF:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 6
Cut-Off Machine
Trennschleifer
º·ÏÙÛÔÎÔÙË˙
Przecinarka
Fémdaraboló
Odřezávač
Profil kesme
OÚpeÁÌaÓ ÏaåËÌa
CC 14SF
Read through carefully and understand these instructions before use.
Diese Anleitung vor Benutzung des Werkzeugs sorgfältig durchlesen und verstehen.
¢È·‚¿ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο Î·È Î·Ù·ÓÔ‹ÛÂÙ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÚÈÓ ÙË ¯Ú‹ÛË.
Przed użytkowaniem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zrozumieć jej treść.
Használat előtt olvassa el figyelmesen a használati utasítást.
Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a ujistěte se, že mu dobře rozumíte.
Aleti kullanmadan önce bu kılavuzu iyice okuyun ve talimatları anlayın.
BÌËÏaÚeÎëÌo ÔpoäÚËÚe ÀaÌÌyï ËÌcÚpyÍáËï Ôo íÍcÔÎyaÚaáËË ÔpeÊÀe äeÏ ÔoÎëÁoÇaÚëcÓ ËÌcÚpyÏeÌÚoÏ.
Handling instructions
Bedienungsanleitung
√‰ËÁ›Â˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡
Instrukcja obsługi
Kezelési utasítás
Návod k obsluze
Kullanım talimatları
àÌcÚpyÍáËÓ Ôo íÍcÔÎyaÚaáËË

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Hitachi CC 14SF

 • Page 1 Fémdaraboló Odřezávač Profil kesme OÚpeÁÌaÓ ÏaåËÌa CC 14SF Read through carefully and understand these instructions before use. Diese Anleitung vor Benutzung des Werkzeugs sorgfältig durchlesen und verstehen. ¢È·‚¿ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο Î·È Î·Ù·ÓÔ‹ÛÂÙ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÚÈÓ ÙË ¯Ú‹ÛË. Przed użytkowaniem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zrozumieć jej treść.
 • Page 2 45 mm 120 mm 60 mm 27 mm 90° 45° 60° 2 - 6.5 mm 16 mm 6 mm...
 • Page 3 English Deutsch Ελληνικά Polski Wheel cover Radabdeckung Κάλυµµα τροχού Osłona tarczy Sub-cover (B) Unterabdeckung (B) Κάτω-κάλυµµα (B) Osłona dolna (B) Motor Motor Μοτέρ Silnik Cut-off wheel Abschneiderad Τροχ ς κοπής Tarcza tnąca Handle Griff Λαβή Uchwyt Spark chute Funkenschiene Ροή σπινθήρων Chwytacz iskier Sub-cover (A) Unterabdeckung (A)
 • Page 4 Magyar Čeština Türkçe PyccÍËÈ Korongfedél Disk kapaåı Kryt kotouče KpêåÍa ÀËcÍa BcÔoÏoÖaÚeÎëÌaÓ Alsó fedél (B) Alt kapak (B) Spodní kryt (B) ÍpêåÍa (B) Motor Motor Motor ÑÇËÖaÚeÎë Darabolókorong Profil Kesme diski Odřezávací kotouč OÚpeÁÌoÈ ÀËcÍ Fogantyú Rukoje PyÍoÓÚÍa Szikracsúszda Kıvılcım oluåu Jiskrový...
 • Page 5 Symbols Symbole ™‡Ì‚ÔÏ· Symbole WARNING WARNUNG ¶ƒ√™√Ã∏ OSTRZEŻENIE The following show Die folgenden Symbole Następujące oznaczenia to Τα παρακάτω δείχνουν τα symbols used for the werden für diese σύµβολα που symbole używane w instrukcji machine. Be sure that you Maschine verwendet. χρησιµοποιούνται...
 • Page 6: General Operational Precautions

  English (Original instructions) 16. Remove adjusting keys and wrenches. Form the GENERAL OPERATIONAL PRECAUTIONS habit of checking to see that keys and adjusting wrenches are removed from the tool before turning WARNING! When using electric tools, basic safety it on. precautions should always be followed to reduce the 17.
 • Page 7: Specifications

  English 11. Do not saw blade. 12. Do not use the machine in explosive atmospheres and environments where sparks could fire, explosion etc. SPECIFICATIONS Voltage (by areas)* (110V, 115V, 120V, 127V) (230V, 240V) Input 1640 W* 2000 W* 115 mm × 130 mm 70 mm ×...
 • Page 8: How To Operate

  English (2) When the cut-off wheel contacts the cutting material, (2) Loosen the two M10 hexagon socket head bolts on gently press down the handle further and start the vice (B), then set the working surface on the cutting. vice-jaw at any angles of 0°, 30°, or 45° as shown (3) When cutting (or designated slotting) is completed, in Fig.
 • Page 9 Information about power supply system of nominal CAUTION voltage 230 V~ Repair, modification and inspection of Hitachi Power Tools must be carried out by an Hitachi Authorized Under unfavorable mains conditions, this power tool Service Center. may cause transient voltage drops or interfering voltage This Parts List will be helpful if presented with the fluctuations .
 • Page 10: Allgemeine Vorsichtsmassnahmen

  Deutsch (Übersetzung der Original-Gebrauchsanweisung) 12. Den Arbeitsplatz gut absichern. Zwingen oder einen ALLGEMEINE VORSICHTSMASSNAHMEN Schraubstock zur Befestigung des Werkstücks verwenden. Das ist sicherer als die Benutzung der WARNUNG! Bei der Verwendung von Elektrowerkzeugen Hände und macht beide Hände zur Bedienung des müssen immer die grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen Werkzeugs frei.
 • Page 11: Technische Daten

  Deutsch Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene VORSICHTSHINWEISE ZUR VERWENDUNG Trennscheiben, deren Nenndrehzahl mindestens DES TRENNSCHLEIFERS so hoch wie die auf dem Typenschild der Maschine angegebene Drehzahl ist. Überprüfen Sie die Trennscheibe vor der Schleifscheiben müssen gemäß Benutzung. Verwenden Sie keine angeschlagenen Herstelleranweisungen mit Sorgfalt gelagert und oder sonst wie defekten Trennscheiben.
 • Page 12 Deutsch 10. Der stangenförmige Mutternschlüssel sollte nur ANBRINGEN UND ABNEHMEN DER dazu verwendet werden, das Abschneiderad SCHLEIFSCHEIBE festzustellen oder zu entfernen. Er sollte nicht an der Maschine belassen werden. 1. Abnehmen der Schleifscheibe (Abb. 2) 11. Stellen Sie sicher, dass das Werkstück einwandfrei (1) Den Stopper drücken und die Bolzenschraube mit abgestützt ist.
 • Page 13: Garantie

  Motorschäden führen. Wenn der Motor mit Aufgrund des ständigen Forschungs-und Entwicklungs- einer Auto-Stop Kohlebürste ausgestattet ist, wird programms von HITACHI sind Änderungen der hierin er automatisch anhalten. Beide Kohlebürsten sollen gemachten technischen Angaben nicht ausgeschlossen. dann durch neue ersetzt werden, die dieselbe Bürstennummer tragen, wie auf der Abbildung.
 • Page 14 Deutsch Die angegebenen Gesamtvibrationswerte wurden entsprechend einem standardisierten Testverfahren gemessen und können dazu verwendet werden, Werkzeuge miteinander zu vergleichen. Außerdem können vorbereitenden Expositionseinschätzung verwendet werden. WARNUNG Vibrationsemissionswert während tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs kann von dem deklarierten Gesamtwert abweichen, abhängig davon, wie das Werkzeug verwendet wird. Legen Sie Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Bedieners fest, die auf einer Expositionseinschätzung unter den tatsächlichen Benutzungsbedingungen...
 • Page 15 ∂ÏÏËÓÈο (ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙˆÓ ·Ú¯ÈÎÒÓ Ô‰ËÁÈÒÓ) τραβήξετε απ τοµα για να το αποσυνδέσετε απ °∂¡π∫∞ ª∂∆ƒ∞ ∞™º∞§∂π∞™ ∫∞∆∞ ∆∏ την υποδοχή. Κρατήστε το καλώδιο µακριά απ §∂π∆√Àƒ°π∞ θερµ τητα, λάδι, και κοφτερές γωνίες. 12. Σιγουρεύετε το αντικείµενο εργασίας σας. ∫π¡¢À¡√™! Κατά τη χρήση ηλεκτρικών εργαλείων, τα Χρησιµοποιήστε...
 • Page 16 ∂ÏÏËÓÈο 21. Κίνδυνος Αντικαταστήστε σωστά τον τροχ κοπής. Η χρήση οποιονδήποτε εξαρτηµάτων ή Πάντοτε να δίνεται προσοχή τι τα εξαρτήµατα προσαρτηµάτων εκτ ς απ αυτά που συνιστώνται σύσφιξης του τροχού κοπής δεν είναι σε αυτές τις οδηγίες χειρισµού, µπορεί να ελαττωµατικά.
 • Page 17 ∂ÏÏËÓÈο Επειδή τα κινητά τµήµατα είναι στερεωµένα απ ταν ο τροχ ς κοπής έρθει σε επαφή µε το υλικ την τάση της αλυσίδας ταν αυτή κινείται, που πρ κειται να κοπεί, προσεκτικά πιέστε κάτω αφαιρέστε την αλυσίδα απ το σηµείο που είναι τη...
 • Page 18 ∂°°À∏™∏ συντήρηση και την επιθεώρηση. 1. ∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÙÚÔ¯Ô‡ ÎÔ‹˜ Εγγυώµαστε τα εργαλεία Hitachi Power Tools σύµφωνα ταν ο τροχ ς κοπής καταστεί υπερβολικά αµβλύς µε τη νοµοθεσία και τους κανονισµούς ανά χώρα. Η κατά την συνεχή χρήση, περιττ φορτίο λαµβάνεται...
 • Page 19 ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ‰È·ÎÔ‹˜ ÙÔ˘ Εξαιτίας του συνεχιζ µενου προγράµµατος έρευνας και ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋˜ Ù¿Û˘ 230 V~ ανάπτυξης της Hitachi τα τεχνικά χαρακτηριστικά που εδώ αναφέρονται µπορούν να αλλάξουν χωρίς Αυτ το εργαλείο πρέπει να χρησιµοποιείται µ νο αν...
 • Page 20: Podstawowe Środki Ostrożności

  Polski (Tłumaczenie oryginalnych instrukcji) jeśli są one uszkodzone, zanoś do naprawy w PODSTAWOWE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI autoryzowanym centrum napraw. Sprawdzaj co pewien czas przedłużacze i wymieniaj je, gdy są UWAGA! Podczas używania narzędzi elektrycznych należy uszkodzone. Dbaj, by uchwyty narzędzi były czyste przestrzegać...
 • Page 21: Dane Techniczne

  Polski 6. Upewnić się, że w przecinanym materiale nie znajdują ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRACY Z się ciała obce, takie jak gwoździe. PRZECINARKĄ 7. Należy używać wyłącznie tarcz tnących zalecanych przez producenta, o prędkości roboczej co najmniej 1. Przed przystąpieniem do pracy należy dokładnie równej prędkości określonej na tabliczce znamionowej sprawdzić...
 • Page 22: Zakładanie I Zdejmowanie Tarczy Tnącej

  Polski 11. Sprawdzić, czy przecinany przedmiot jest właściwie 2. Zakładanie tarczy tnącej zamocowany. Przecinany przedmiot powinien być Dokładnie oczyścić z kurzu podkładki i śrubę mocującą dobrze zamocowany w imadle. Nieodpowiednie tarczy tnącej, a następnie założyć tarczę wykonując zamocowanie może być przyczyną poważnego powyższe czynności w odwrotnej kolejności.
 • Page 23 1. Wymiana tarczy tnącej UWAGA Użycie stępionej tarczy tnącej może spowodować W zwiazku z prowadzonym przez HITACHI programem nadmierne obciążenie silnika. Aby zapewnić prawidłową badań i rozwoju, specyfikacje te mogą się zmienić w pracę urządzenia, należy naostrzyć lub wymienić tarczę...
 • Page 24 Magyar (Fordítás az eredeti útmutatót) 13. Ne nyújtsa ki a kezét túl nagy távolságra. Munka ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGTECHNIKAI közben mindig álljon stabilan, és őrizze meg az ELŐÍRÁSOK egyensúlyát. 14. Gondosan ápolja szerszámait! A tökéletesebb és FIGYELEM! Az elektromos szerszámok használatakor a biztonságosabb működés érdekében ügyeljen rá, hogy tűz, elektromos áramütés, valamint személyi sérülések vágó- és fúrószerszámai mindig élesek és tiszták...
 • Page 25: Műszaki Adatok

  Magyar 6. Győződjön meg róla, hogy a munkadarab idegen ÓVINTÉZKEDÉSEK A FÉMDARABOLÓ GÉP anyagoktól, mint például szögektől mentes. HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN 7. Csak a gyártó által javasolt vágókorongokat használjon, amelyeknek a jelzett sebessége egyenlő vagy nagyobb, 1. Használat előtt vizsgálja át a vágókorongokat, ne mint a gép névtábláján jelzett sebessége.
 • Page 26 Magyar 13. Forgassa meg a darabolókorongot a felületi görbülés ÜZEMELTETÉS átvizsgálásához. Az erős elgörbülés a darabolókorong elmozdulását okozza. 1. A vágni kívánt anyag rögzítési eljárása (8. és 9. 14. Győződjön meg róla, hogy a szellőzőnyílások tiszták, ábra) amikor poros körülmények között dolgozik. Ha Helyezze a munkadarab anyagát az (A) satu és a (B) szükségessé...
 • Page 27 GARANCIA megfelelő tápfeszültség ellátó rendszerhez csatlakoztassák. Szükség esetén a felhasználó az elektromos műveket A Hitachi Power Tools szerszámokra a törvényes/országos kérdezheti meg az interfész pont rendszerimpedanciájával előírásoknak megfelelő garanciát vállalunk. A garancia nem kapcsolatban.
 • Page 28 Čeština (Překlad původních pokynů) 16. Odstraňte klíče. Zvykněte si před zapnutím nástroje VŠEOBECNÉ PROVOZNÍ POKYNY zkontrolovat, zda na něm není nasazen klíč. 17. Zabraňte náhodnému zapnutí. Při přenášení nástroje VAROVÁNĺ! Při použití elektrického nářadí je nutné nemějte prst na spínači. Před připojením napájecí dodržovat základní...
 • Page 29: Standardní Příslušenství

  Čeština PARAMETRY Napětí (podle oblastí)* (110V, 115V, 120V, 127V) (230V, 240V) Vstupní příkon 1640 W* 2000 W* 115 mm × 130 mm 70 mm × 235 mm 90° Maximální rozměry řezu Výška × šířka 100 mm × 106 mm 45° ø355 ×...
 • Page 30 4. Po dokončení nastavení spolehlivě dotáhněte dva POZOR šrouby 10 mm. Opravy, modifikace a kontroly zařízení Hitachi musí (3) Pokud se provádí řezání širokého materiálu v úhlu, provádět Autorizované servisní středisko Hitachi. upíná se materiál pevně upevněním ocelové desky ke Tento seznam servisních položek bude užitečný,...
 • Page 31 = 0,14 ohmů v místě rozhraní (napájecí rozvaděč) ZÁRUKA uživatelského napájení. Ručíme za to, že elektrické nářadí Hitachi splňuje zákonné/ Uživatel musí zajistit, aby tento nástroj byl připojen pouze místně platné předpisy. Tato záruka nezahrnuje závady k systému napájení, který splňuje výše uvedené požadavky.
 • Page 32 Türkçe (Asıl talimatların çevirisi) 16. Aleti çalıßtırmadan önce ayar anahtarlarının çıkartılmıß KULLANIMLA ÓLGÓLÓ GENEL ÖNLEMLER olup olmadıåını kontrol etmeyi alıßkanlık haline getirin. Çıkartılmamıßsa çıkarın. DÓKKAT! Elektrikli el aletleri kullanılırken, elektrik çarpması, 17. Aletin istek dıßı çalıßmasını engelleyin. Elektrik yaralanma ve yangına karßı korunmak üzere aßaåıdaki baålantısı...
 • Page 33 Türkçe TEKNÓK ÖZELLÓKLER Voltaj (bölgelere göre)* (110V, 115V, 120V, 127V) (230V, 240V) Güç girißi 1640 W* 2000 W* 115 mm × 130 mm 70 mm × 235 mm 90° Maksimum Kesme Boyutları Yükseklik × Genißlik 100 mm × 106 mm 45°...
 • Page 34 Íekil. 4’te gösterildiåi ßekilde ayarlayın. Hazırlık bitince tarafından yapılmalıdır. iki 10 mm’lik somunu saålamca sıkılaßtırın. Hitachi yetkili Servis Merkezine tamir ya da bakım (3) Geniß bir malzeme açılı kesildiåinde, Íekil. 5’te amacıyla baßvurulduåunda Parça Listesinin takım ile gösterildiåi gibi mengeneye (B) çelik bir levha birlikte verilmesi faydalı...
 • Page 35 Türkçe DEÅÍÓKLÓKLER 230 V~ nominal voltajlık güç kaynaåı sistemi hakkında Hitachi Aåır Óß Aletleri en son teknolojik ilerlemelere bilgi uygun olarak sürekli deåißtirilmekte ve gelißtirilmektedir. Dolaysyla ısıyla, bazı kısımlarda önceden bildirimde Olumsuz ana ßebeke koßullarında, bu alette geçiß voltaj bulunulmadan deåißiklik yapılabilir.
 • Page 36 áeÌÚpe ÔepeÌocËÚe ËÌcÚpyÏeÌÚ, ÀepÊa eÖo Áa åÌyp. He ËcÔoÎëÁoÇaÌËeÏ ÚoÎëÍo opËÖËÌaÎëÌêx ÁaÔacÌêx ÀÕpÖaÈÚe Áa åÌyp c áeÎëï ÇêÌyÚë ÇËÎÍy ËÁ ÀeÚaÎeÈ HITACHI. B ÔpoÚËÇÌoÏ cÎyäae ÇoÁÏoÊÌo poÁeÚÍË. OÄepeÖaÈÚe åÌyp oÚ ÇoÁÀeÈcÚÇËÓ ÌaÖpeÇa, ÌaÌeceÌËe cepëeÁÌoÖo ÇpeÀa ÁÀopoÇëï cÏaÁoäÌêx ÏaÚepËaÎoÇ Ë ÔpeÀÏeÚoÇ c ocÚpêÏË...
 • Page 37 PyccÍËÈ 6. ìÄeÀËÚecë Ç ÚoÏ, äÚo Ìa oÄpaÄaÚêÇaeÏoÏ ËÁÀeÎËË MEPõ èPEÑOCTOPOÜHOCTà èPà oÚcyÚcÚÇyïÚ ÔocÚopoÌÌËe ÔpeÀÏeÚê, ÌaÔpËÏep, ùKCèãìATAñàà OTPEÂHOâ MAòàHõ ÖÇoÁÀË. 7. àcÔoÎëÁyÈÚe ÚoÎëÍo peÍoÏeÌÀoÇaÌÌêe 1. èepeÀ ËcÔoÎëÁoÇaÌËeÏ ÔpoÇepëÚe oÚpeÁÌoÈ ÀËcÍ, ËÁÖoÚoÇËÚeÎeÏ oÚpeÁÌêe ÀËcÍË, Ìa ÍoÚopêx Ìe ËcÔoÎëÁyÈÚe oÚpeÁÌêe ÀËcÍË co cÍoÎaÏË ËÎË yÍaÁaÌa cÍopocÚë, ÍoÚopaÓ...
 • Page 38 PyccÍËÈ 9. èpË ÁaÏeÌe oÚpeÁÌoÖo ÀËcÍa oÄÓÁaÚeÎëÌo ÔpËÇeÀeÚ Í ÔepeÖpyÁÍe ÀÇËÖaÚeÎÓ Ë Í yÏeÌëåeÌËï yÄeÀËÚecë Ç ÚoÏ, äÚo yÍaÁaÌÌaÓ pacäeÚÌaÓ eÖo ÏoçÌocÚË. oÍpyÊÌaÓ cÍopocÚë oÚpeÁÌoÖo ÀËcÍa, OÄÓÁaÚeÎëÌo ycÚaÌoÇËÚe ÇêÍÎïäaÚeÎë Ç ÔoÎoÊeÌËe ÔpeÀÌaÁÌaäeÌÌoÖo ÀÎÓ ÁaÏeÌê, paÇÌa ËÎË ÇêÍÎïäeÌËÓ OFF (BõKã) ÔocÎe ÁaÇepåeÌËÓ paÄoÚê ÔpeÇêåaeÚ...
 • Page 39 åËpoÍoÈ, ÁaÊËÏÌoe ÔpËcÔocoÄÎeÌËe ÏoÊeÚ ÄêÚë OCTOPOÜHO íÙÙeÍÚËÇÌo ËcÔoÎëÁoÇaÌo ÔyÚeÏ ËÁÏeÌeÌËÓ PeÏoÌÚ, ÏoÀËÙËÍaáËï Ë ocÏoÚp ÏexaÌËÁËpoÇaÌÌoÖo ÔoÎoÊeÌËÓ cÚaáËoÌapÌo ycÚaÌoÇÎeÌÌoÈ cÚopoÌê ËÌcÚpyÏeÌÚa ÙËpÏê Hitachi cÎeÀyeÚ ÔpoÇoÀËÚë Ç ÁaxÇaÚoÇ ÁaÊËÏÌêx ÔpËcÔocoÄÎeÌËÈ. aÇÚopËÁoÇaÌÌoÏ cepÇËcÌoÏ áeÌÚpe Hitachi. 4. àcÔoÎëÁoÇaÌËe ÏeÚaÎÎËäecÍoÈ ÔoÀcÚaÇÍË (PËc. ùÚoÚ ÔepeäeÌë ÁaÔacÌêx äacÚeÈ ÔpËÖoÀËÚcÓ ÔpË...
 • Page 40 èPàMEóAHàE àÌÙopÏaáËÓ o cËcÚeÏe íÎeÍÚpocÌaÄÊeÌËÓ c Ha ocÌoÇaÌËË ÔocÚoÓÌÌêx ÔpoÖpaÏÏ ËccÎeÀoÇaÌËÓ Ë ÌoÏËÌaÎëÌêÏ ÌaÔpÓÊeÌËeÏ 230 B~ paÁÇËÚËÓ, HITACHI ocÚaÇÎÓïÚ Áa coÄoÈ ÔpaÇo Ìa èpË ÌeÄÎaÖoÔpËÓÚÌoÏ cocÚoÓÌËË ceÚË íÎeÍÚpocÌaÄÊeÌËÓ ËÁÏeÌeÌËe yÍaÁaÌÌêx ÁÀecë ÚexÌËäecÍËx ÀaÌÌêx ÄeÁ ÀaÌÌêÈ íÎeÍÚpoËÌcÚpyÏeÌÚ ÏoÊeÚ cÚaÚë ÔpËäËÌoÈ ÔpeÀÇapËÚeÎëÌoÖo yÇeÀoÏÎeÌËÓ.
 • Page 43 ITEM ITEM PART NAME PART NAME TAPPING SCREW (W/FLANGE) D4 × 16 FLANGE BOLT (B) SUB COVER (B) TUBE(D) BOLT WASHER M8 CORD CLIP TAPPING SCREW (W/FLANGE) D4 × 16 SUB COVER (A) NUT M5 CORD ARMOR MACHINE SCREW (W/WASHERS) M5 × 16 CORD FLANGE BOLT (A) VISE ASS'Y...
 • Page 45 English Magyar GARANCIA BIZONYLAT GUARANTEE CERTIFICATE pusszám 1 Model No. í 2 Sorozatszám 2 Serial No. 3 A vásárlás dátuma 3 Date of Purchase 4 A Vásárló neve és c 4 Customer Name and Address í 5 A Kereskedő neve és c 5 Dealer Name and Address í...
 • Page 47 Videnska 102,619 00 Brno, Czech Tel: +420 547 426 598 Fax: +420 547 426 599 URL: http://www.hitachi-powertools.cz Hitachi Power Tools Netherlands B.V. Moscow Branch Kashirskoye Shosse Dom 65, 4F 115583 Moscow, Russia Tel: +7 495 727 4460 or 4462 Fax: +7 495 727 4461 URL: http://www.hitachi-pt.ru...
 • Page 48 συµφωνία µε τις Οδηγίες 2004/108/EK και 2006/42/EK. tamamen kendi sorumluluåumuz altında beyan ederiz. Ο υπεύθυνος για τα ευρωπαϊκά πρ τυπα στην Hitachi Koki Hitachi Koki Europe Ltd. Avrupa Standartlar Müdürü, teknik Europe Ltd. είναι εξουσιοδοτηµένος να συντάσσει τον τεχνικ...

Table of Contents