Download  Print this page

Panasonic CQ-C7305N Operating Intstructions

Aac wma mp3 cd player/receiver.
Hide thumbs

Advertisement

¡Please read these instructions carefully before using this product and keep this manual for future reference.
¡Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung dieses Produktes aufmerksam durch und bewahren Sie sie danach
für spätere Nachschlagzwecke sorgfältig auf.
¡Prière de lire ces instructions attentivement avant d'utiliser le produit et garder ce manuel pour l'utilisation ultérieure.
¡Leest u deze instructie alstublieft zorgvuldig door voor u dit product in gebruik neemt en bewaar deze handleiding voor later gebruik.
¡Läs igenom denna bruksanvisning noga innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida behov.
¡Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di usare questo prodotto e di conservare questo manuale per usi futuri.
¡Lea con atención estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde este manual para poderlo consultar en el futuro.
¡Læs venligst denne brugsvejledning grundigt, inden dette produkt tages i brug og gem den til senere konsultation.
¡Przeczytaj uwazæ n ie instrukcjeç obs¬ugi przed rozpoczeç c iem uzæ y wania urzaç d zenia i zachowaj jaç do uzæ y tku w przysz¬oóci.
¡Pfied pouÏitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod a uschovejte si ho pro budoucí potfiebu.
¡MielŒtt használja a terméket kérjük, hogy gondosan olvassa el ezeket az elŒírásokat és a késŒbbiekben felmerülŒ kérdések miatt
kérjük tartsa meg a használati utasítást.
Model:
Operating Instructions
Operating Instructions
Operating Instructions
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Manuel d'instructions
Manuel d
Manuel d'instructions
Gebruiksaanwijzing
Gebruiksaanwijzing
Gebruiksaanwijzing
Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni
Manual de Instrucciones
Manual de Instrucciones
Manual de Instrucciones
Használati utasítások
Használati utas
Haszn
TEXT
AAC WMA MP3 CD Player/Receiver
CQ-C7305N
instructions
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Brugsvejledning
Brugsvejledning
Brugsvejledning
Instrukcja obs¬ugi
Instrukcja obs
Instrukcja obs¬ugi
Návod k obsluze
Návod k obsluze
vod k obsluze
lati utasítások
ugi
sok

Advertisement

   Related Manuals for Panasonic CQ-C7305N

   Summary of Contents for Panasonic CQ-C7305N

 • Page 1 AAC WMA MP3 CD Player/Receiver CQ-C7305N Model: Operating Instructions Operating Instructions Operating Instructions Bedienungsanleitung Bedienungsanleitung Bedienungsanleitung Manuel d Manuel d’instructions Manuel d’instructions instructions Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Manuale di istruzioni Manuale di istruzioni Manuale di istruzioni Manual de Instrucciones...
 • Page 2: Informace O Bezpeãnosti

  Va‰eho audio systému. tûchto piktogramÛ je uveden níÏe. Pro správné pouÏívání audio Spoleãnost Panasonic nepfiejímá Ïádnou zodpovûdnost za systému a tohoto návodu je dÛleÏité, abyste se s v˘znamem problémy vypl˘vající z nedodrÏení instrukcí uveden˘ch v tomto piktogramÛ...
 • Page 3 Vybitou baterii co nejdfiíve vymûÀte. ● zku‰enosti. Pro zaji‰tûní maximální bezpeãnosti by mûl Pokud se dálkov˘ ovladaã del‰í dobu nepouÏívá, vyjmûte z pfiístroj nainstalovat pfiímo prodejce. Spoleãnost Panasonic nûj baterii. ● nezodpovídá za problémy vypl˘vající z instalace, kterou Pfied likvidací ãi uskladnûním baterie tuto zaizolujte (vloÏte provedete sami.
 • Page 4: Pfiedtím, NeÏ Zaãnete ãíst Tuto Pfiíruãku

  Pfiedtím, neÏ zaãnete ãíst tuto pfiíruãku Spoleãnost Panasonic Vás vítá do stále se rozrÛstající rodiny uÏivatelÛ na‰ich elektronick˘ch v˘robkÛ. SnaÏíme se poskytnout Vám ve‰keré v˘hody ‰piãkov˘ch elektronick˘ch a mechanick˘ch zafiízení vyroben˘ch z peãlivû vybíran˘ch souãástí a sestaven˘ch lidmi, ktefií jsou hrdí na reputaci, kterou jejich práce pfiinesla na‰í spoleãnosti. Jsme si jisti, Ïe tento pfiístroj Vám poskytne mnoho hodin zábavy a Ïe poté, co se seznámíte s jeho kvalitou a spolehlivostí, budete i Vy py‰ní...
 • Page 5 âíslo v závorkách pod názvem jednotliv˘ch dílÛ oznaãuje ãíslo dílu pro údrÏbu a servis. ¡ Pfiíslu‰enství a ãísla dílÛ pfiíslu‰enství se v dÛsledku nov˘ch zlep‰ení mohou mûnit bez pfiedchozího upozornûní. ¡ âelní rámeãek a montáÏní zásuvka jsou z v˘roby namontované na hlavní jednotku pfiístroje. CQ-C7305N...
 • Page 6: Funkce

  Voliteln˘ adaptér (Redukãní kabel pro mûniã diskÛ DVD/CD: CA-CC30N) Vám umoÏÀuje pfiipojit k systému voliteln˘ mûniã diskÛ DVD Panasonic (CX-DH801N). Informace pro uÏivatele k likvidaci elektrick˘ch a elektronick˘ch zafiízení (domácnosti) Tento symbol na produktech anebo v prÛvodních dokumentech znamená, Ïe pouÏité elektrické a elek- tronické...
 • Page 7 Pfiehrávání souborÛ MP3/WMA/AAC Nastavení audio ¡ Nastavení funkcí (Nastavení bezpeãnostní funkce atd.) 409 ¡ ¡ Nastavení displeje ¡ Personalizace displeje (personalizaãní funkci) ¡ ¤e‰ení problémÛ ¡ Chybová hlá‰ení na displeji ¡ Poznámky k diskÛm ¡ ÚdrÏba/Pojistka ¡ Technické údaje CQ-C7305N...
 • Page 8: Uspofiádání Ovládacích PrvkÛ

  Návod k modernizaci LIST SBC-SW Super Bass systému, strana 156) Control-Subwoofer strana 395) TA Dopravní hlá‰ení BAND strana 396) strana 400) y / 5 Pauza/pfiehrávání AF Alternativní frekvence strana 402, 404) strana 399) Automatické nastavení pfiedvoleb strana 397) Otvor na disk CQ-C7305N...
 • Page 9 ¡ Pfiím˘ pfiístup ke stopám na discích CD strana 403, 405) ¡ Pfiehrávání v náhodném pofiadí a opakované pfiehrávání stisknutím jednoho tlaãítka strana 403, 405) ¡ Pfiehrávání zaãátkÛ jednotliv˘ch skladeb strana 403, 405) ¡ Vyhledávání podle PI strana 399) CQ-C7305N...
 • Page 10: Menu Display

  ‰ipky a zároveÀ. Poznámka: Informace o baterii: w DrÏák vysuÀte ve smûru Typ baterie: Lithiová baterie Panasonic (CR2025) ‰ipky pomocí pevného (pfiiloÏena k dálkovému ovladaãi) ‰piãatého pfiedmûtu. Îivotnost baterie: Cca 6 mûsícÛ pfii bûÏném pouÏití (za pokojové teploty) Zadní...
 • Page 11 Na dálkovém ovládaãi pouÏijte tlaãítka [}] a [{]. Stisknutím tlaãítka [MENU] zavfiete Stisknûte knoflík hlasitosti [PUSH SEL] obrazovku menu. a objeví se obrazovka s nastavením Pfii pouÏití dálkového ovladaãe stisknûte na min. 2 hodin. sekundy tlaãítko [SEL] (MENU). Na dálkovém ovládaãi pouÏijte tlaãítko [BAND] (SET). CQ-C7305N...
 • Page 12: V‰eobecnû

  úãinkÛm ãi nadmûrné vlhkosti. ¡ Nesnímejte ãelní panel za jízdy. na otevfien˘ panel smûrem dolÛ a nepokládejte na ¡ NeumisÈujte ãelní panel na pfiístrojovou desku ani v nûj Ïádné pfiedmûty. její blízkosti, protoÏe na tûchto místech dosahuje teplota vysok˘ch hodnot. CQ-C7305N...
 • Page 13 Nastavte úroveÀ hlasitosti u v‰ech zdrojÛ tak, aby pfii pfiepínání zdrojÛ nedocházelo k pfiíli‰ velk˘m v˘kyvÛm hlasitosti. Ztlumení hlasitosti (DolÛ) Stisknûte tlaãítko ztlumení [MUTE]. Zru‰ení Opûtovnû stisknûte [MUTE]. Poznámka: Míru ztlumení hlasitosti lze zada. strana 409) CQ-C7305N...
 • Page 14 Pfii vloÏení disku obsahujícího komprimované audio soubory strana 404) Pfii pfiipojení iPod AUX 1 Pfiístroj pfiipojen˘ ke vstupu AUX Pfii pfiipojení roz‰ifiovacího modulu Poznámka: Informace o zafiízeních, které lze pfiipojit, najdete v Návodu k modernizaci systému nebo v návodech k jednotliv˘m zafiízením. CQ-C7305N...
 • Page 15 Pouze grafick˘ motiv BûÏné zobrazení + statick˘ obrázek Poznámka: Pfii v˘bûru grafického vzoru lze zvolit Pfii vypnutí: 19-pásmov˘ ekvalizér a analyzátor spektra (S.A.). Poznámka: Hodiny se zobrazí pouze pfii nastavení v poloze ACC on. Zobrazení hodin (v˘chozí nastavení) Vypnuto CQ-C7305N...
 • Page 16: Nastavení Zvuku

  Na dálkovém ovládaãi pouÏijte tlaãítka [}] a [{]. Stisknûte tlaãítko [PUSH SEL] a proveìte potfiebné nastavení. je ochranná známka SRS Labs, Inc. Na dálkovém ovládaãi WOW je zaãlcnûna pod licencí SRS Labs, Inc. pouÏijte tlaãítko [BAND] (SET). Stisknutím tlaãítka [DISP: DISPLAY] zavfiete obrazovku menu. CQ-C7305N...
 • Page 17 Rozsvítí se, pokud je aktivován Zapnuto Poznámky: reÏim SBC-SW. ¡ Je-li zvoleno ON (zapnuto), aktivují se hodnoty nas- tavené pro hlasitost subwooferu a filtr nízk˘ch kmitoãtÛ. strana 408) ¡ SBC-SW nelze mûnit, pokud je aktivní SRS WOW. strana 394) CQ-C7305N...
 • Page 18: Radio

  [VOL], kdyÏ je na displeji zobrazen seznam pfiedvoleb. ¡Hlasitost nelze ovládat, pokud je na displeji zobrazen seznam pfiedvoleb. Pfiednastavené ãíslo Frekvence Pásmo Pfii pfiájmu FM stereo signálu svítí. Pfii aktivaci funkce LOCAL se rozsvítí. strana 397) Rozsvítí se pfii aktivaci MONO. strana 397) CQ-C7305N...
 • Page 19 [}] a PRESET [{]. Rozsah pfiedvoleb pro pásma FM Stisknûte tlaãítko (v‰echna pásma): [PUSH SEL] a Nastavení FM1-3 dohromady (v˘chozí nastavení) proveìte potfiebné nastavení. (jednotlivá pásma): Na dálkovém ovládaãi pouÏijte tlaãítko [BAND] Jednotlivá nastavení pro FM1-3 (SET). CQ-C7305N...
 • Page 20: Rádiové Datové SluÏby (rds) Ve Vysílání Fm

  Je-li jednotka v jiném reÏimu, potom se pfii zapnutí TA automaticky pfiepne na rádiov˘ reÏim a jakmile zaãne dopravní hlá‰ení, pfiepne se toto hlá‰ení do reproduk- torÛ. Po skonãení dopravního zpravodajství se pfiístroj opût pfiepne do pfiedchozího reÏimu. (Pohotovostní reÏim TA) CQ-C7305N...
 • Page 21 Jednotka vyhledá stejnou stanici s lep‰ím signálem. Pro zru‰ení funkce stisknûte stejné tlaãítko pfiedvolby RANDOM SCAN REPEAT znovu. TUNE TUNE DISP DISP DISP NUMBER CAR AUDIO Poznámka: Pokud chcete pouÏít vyhledání podle PI, nejprve zru‰te reÏim TA, a poté proveìte vyhledávání podle PI. CQ-C7305N...
 • Page 22 [}] a regionu. [{]. Stisknûte tlaãítko [PUSH SEL] a proveìte potfiebné nastavení. Na dálkovém ovládaãi pouÏijte tlaãítko [BAND] (SET). Stisknutím tlaãítka [MENU] zavfiete obrazovku menu. Pfii pouÏití dálkového ovladaãe stisknûte na min. 2 sekundy tlaãítko [SEL] (MENU). CQ-C7305N...
 • Page 23: English

  Pfii pouÏití dálkového ovladaãe stisknûte na min. 2 CULTURE SCIENCE VARIED POP M sekundy tlaãítko [SEL] (MENU). ROCK M EASY M LIGHT M CLASSICS OTHER M WEATHER FINANCE CHILDREN SOCIAL RELIGION PHONE IN TRAVEL LEISURE JAZZ COUNTRY NATION M OLDIES FOLK M DOCUMENT CQ-C7305N...
 • Page 24: Cd Pfiehrávaã

  Rozsvítí se po vloÏení disku. pfiehrávání Poznámky: Rozsvítí se pfii aktivaci ¡ Chcete-li rolovat textem, podrÏte tlaãítko [DISP: DIS- jednotliv˘ch reÏimÛ. PLAY] min. 2 sekundy. ¡ Pokud na disku nejsou Ïádné informace, zobrazí se nápis “NO TEXT” (Ïádn˘ text). CQ-C7305N...
 • Page 25 REPEAT Stopu lze zvolit pfiímo. Stisknûte tlaãítko [REPEAT]. Pfiíklad: âíslo stopy 5 Chcete-li opakované pfiehrávání zru‰it, stisknûte Stisknûte tlaãítko [#] (NUMBER). toto tlaãítko znova. Stisknûte tlaãítko [5]. Stisknûte tlaãítko [SET]. Poznámka: Pfiímou volbu zru‰te stiskem tlaãítka [DISP] (DISPLAY). CQ-C7305N...
 • Page 26: Pfiehrávání SouborÛ Mp3/wma/aac

  [DISP: DISPLAY] stisknuté po dobu min. 2 sekundy. ¡ Pokud na disku nejsou Ïádné informace, zobrazí se nápis “NO TEXT” (Ïádn˘ text). (Pfiehrávání souborÛ z jedné sloÏky v náhodném pofiadí) (Opakované pfiehrávání sloÏky) (Pfiehrávání ukázek ze sloÏky) CQ-C7305N...
 • Page 27 SvÛj oblíben˘ soubor mÛÏete nalézt pfiehráním prvních 10 sekund kaÏdého souboru. ¡ Pro volbu sloÏky stisknûte dvakrát tlaãítko [#] (NUM- BER) a zadejte ãíslo. SCAN (V‰echny soubory) ¡ Pfiímou volbu zru‰te stiskem tlaãítka [DISP] (DISPLAY). Stisknûte tlaãítko [SCAN]. Zru‰te opûtovn˘m stiskem. CQ-C7305N...
 • Page 28 (Poãet zobraziteln˘ch znakÛ je u názvÛ souborÛ a typu pouÏitého vypalovacího softwaru. sloÏek uveden˘ch v kódování Unicode poloviãní.) ¡ Nezobrazitelné znaky a symboly budou pfievedeny na ¡ Názvy souborÛ a sloÏek v souladu s normou kaÏdého hvûzdiãku ( CQ-C7305N...
 • Page 29 V˘‰e uvedené informace odpovídají na‰im zji‰tûním z Corporation v USA a v fiíjna 2006. Neposkytuje se Ïádná záruka na pfiehrávání a jin˘ch zemích/oblastech. zobrazení v‰ech souborÛ MP3/WMA/AAC. DrÏiteli licence na technologii zvukového formátu MPEG vrstva zvuku 3 jsou institut Fraunhofer IIS a spoleãnost Thomson. CQ-C7305N...
 • Page 30: Nastavení Audio

  : Nahoru q : Nahoru w : DolÛ w : DolÛ Poznámka: V zájmu zabránûní zkreslenému zvuku Poznámka: Zadní úroveÀ lze nastavit, pouze pokud je neaktivujte reÏimy SQ (kvalita zvuku) a Bass/Treble aktivní SRS WOW. strana 394) (basy/v˘‰ky) zároveÀ. CQ-C7305N...
 • Page 31 OFF (vypnuto). NedodrÏení tohoto pokynu by mohlo vést k vybití baterie. BUILT-IN AMP Zabudovan˘ zesilovaã mÛÏete stfiídavû zapínat a vypínat. (zapnuto): Zesilovaã zapnut˘ (v˘chozí nastavení) (vypnuto): Zesilovaã vypnut˘ (pokud se pouÏívá externí zesilovaã) Svítí, pokud je vypnut˘. CQ-C7305N...
 • Page 32: Nastavení Displeje

  Pokud je barevn˘ okraj neustále rozsvícen kvÛli intenzivnímu sekundy tlaãítko [SEL] (MENU). basovému partu, zvolte úroveÀ LEVEL 1 a v opaãném pfiípadû zvolte úroveÀ LEVEL 3. DEMONSTRATION Pfiepnutí pomocí tlaãítka [PUSH SEL]. ON (zapnuto): Zobrazení ukázky, pokud se pfiístroj nepouÏívá (v˘chozí nastavení) OFF (vypnuto): Normální zobrazení CQ-C7305N...
 • Page 33 PLAY FILE INCOMPLETE” (Soubor zobrazení S.A. (Spektrální analyzátor): neúpln˘). strana 413) 19-pásmové zobrazení (spektrální analyzátor) STILL IMAGE (v˘chozí nastavení: All - v‰e) Pomocí knoflíku hlasitosti [VOL] proveìte poÏadovanou volbu. All-v‰e: ostupné zobrazení od motivu 1 po motiv 10 â.1 aÏ 10 CQ-C7305N...
 • Page 34: Personalizace Displeje (personalizaãní Funkci)

  Pohyblivé i statické obrázky, které jsou z v˘roby uloÏeny v pfiístroji, mÛÏete mûnit. MÛÏete rovnûÏ vyuÏít data staÏená z internetové stránky Panasoniku a data pofiízená prostfiednictvím digitálního fotoaparátu ãi jin˘m zafiízením a zpracovaná pomocí exkluzivního softwaru IMAGE STUDIO. Viz také “Poznámky k personalizaãní funkci” strana 413). Poznámka: Pro podrobnosti nav‰tivte internetovou stránku spoleãnosti Panasonic (http://panasonic.co.jp/pas/en/software/customize/index.html). Pfiíprava: Zvolte soubor.
 • Page 35: Error Display Messages

  V takovémto nav‰tivte níÏe uvedenou stránku. pfiípadû zkuste personalizaci provést znovu. ¡ V˘chozí nastavené obrázky jsou k dispozici na webové Internetová stránka Panasonic: stránce Panasoniku. Pokud je hodláte obnovit, (http://panasonic.net) stáhnûte si je z této stránky. Poznámky k softwaru IMAGE STUDIO Stránka pro straÏení:...
 • Page 36: E‰ení ProblémÛ

  úrazu elek- svûfite kontroly a opravy profesionálÛm. trick˘m proudem. OkamÏitû pfiestaÀte pfiístroj Spoleãnost Panasonic nezodpovídá za Ïádné nehody vypl˘vající ze pouÏívat a zkontaktujte prodejce. zanedbání kontroly pfiístroje nebo z Vámi provedené opravy.
 • Page 37 Napájení pfiístroje Aktivuje se bezpeãnostní funkce. neãekanû selÏe. Zkontaktujte prodejce nebo autorizované servisní stfiedisko Panasonic. Anténa nebo kabel antény nebyly nainstalovány správnû. Zkontrolujte, zda je anténa namontována správnû a zda je elektroinstalace antény zapojena správnû. Navíc zkontrolujte, zda je uzemnûní antény bezpeãnû...
 • Page 38 Je pouze mal˘ rozdíl v pfiíjmu aktuální stanice a stanic AF. Aktualizace seznamu stanic Nelze pfiijímat Ïádnou AF skonãila neúspû‰nû. AF stanici, i kdyÏ Poãkejte, aÏ se seznam stanic AF úspû‰nû aktualizuje. Pfii nestabilním pfiíjmu indikátor AF svítí. ruãnû nalaìte stanici s dobr˘m signálem. CQ-C7305N...
 • Page 39 Pfiehrávejte soubory s pevnou pfienosovou rychlostí. KdyÏ je zapnutá Pfii poslechu komprimovan˘ch audio souborÛ se ve v˘‰kách oz˘vá ‰um, pokud byly funkce RE-MASTER, komprimovány se zapnutou funkcí RE-MASTER. oz˘vá se ‰um. Pokud usly‰íte ‰um, pfiepnûte funkci “RE-MASTER” na “OFF” (vypnuto). CQ-C7305N...
 • Page 40 Zamifite dálkov˘ ovladaã na ãidlo na pfiístroji a stisknûte poÏadovaná tlaãítka. âidlo je vystaveno pfiímému sluneãnímu záfiení. (Je-li ãidlo vystaveno pfiímému sluneãnímu záfiení, nemusí dálkov˘ ovladaã fungovat. V takovémto pfiípadû není závada na systému.) OdstiÀte sluneãní záfiení tak, aby nedopadalo na ãidlo. CQ-C7305N...
 • Page 41: Chybová Hlá‰ení Na Displeji

  Podle potfieby vytvofite nov˘ disk. Soubory WMA mohou b˘t chránûny copyrightem. (Po 5 sekundách) Soubory chránûné copyrightem vût‰inou nelze pfiehrát. Automaticky na dal‰í soubor Není disk. Poznámka: Chybová hlá‰ení t˘kající se jednotliv˘ch pfiístrojÛ jsou popsána v návodu k modernizaci systému. CQ-C7305N...
 • Page 42: Poznámky K DiskÛm

  Tento pfiístroj je konstruován a vyroben tak, aby vyÏadoval pouze minimální údrÏbu. Na bûÏné oãi‰tûní vnûj‰ího povrchu pouÏijte such˘, mûkk˘ hadfiík. Nikdy nepouÏívejte technick˘ benzín, fiedidlo ani jiná rozpou‰tûdla. Pokud dojde ke spálení pojistky, kontaktujte prodejce nebo autorizované servisní stfiedisko Panasonic. V˘straha ¡...
 • Page 43: Technické údaje

  UÏiteãná citlivost 32 dB/µV (S/N 20 dB) Poznámky: ¡ Z dÛvodu moÏn˘ch vylep‰ení je zmûna technick˘ch údajÛ a konstrukce vyhrazena bez pfiedchozího upozornûní. ¡ Nûkteré obrázky a ilustrace v této pfiíruãce se mohou li‰it od v˘robku, kter˘ jste si zakoupili. CQ-C7305N...
 • Page 44 Tento v˘robek je shodn˘ )6-56 &5, s typem schválen˘m Ministerstvem dopravy a spojÛ âeské republiky pod ãíslem 2131 ã.j.1964/2004-150-SCH2 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Web Site : http://panasonic.net YFM284C668CA NY1006-1126 Printed in China...
 • Page 45 P¬ytka zwalniania blokady Napájecí kabel Odji‰Èovací destiãky Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Feszültség csatlakozó Zár kioldó lemez Web Site : http://panasonic.net YGAJ021010 YFM294C096CA NY1006-1126 Printed in China w, t i y stanowià komplet. (YEP0FZ5740) w, t a y tvofií sadu. (YEP0FZ5740) w, t és y egy készletet alkot.
 • Page 46 Je tfieba pfiipojit kabel RCA externího zesilovaãe. (Bia¬y)/(Bíl˘)/(Fehér) Przewo; d sterowania w¬aç c zeniem zasilania wzmacniacza Mélysugárzó kimeneti csatlakozója (Mélysugárzó Do wzmacniacza mocy Panasonic. (Maks. 100 mA) (synchronizowany z w¬aç c zaniem¶wy¬aç c zaniem zasilania kimenŒ kábelje (Mono)) wzmacniacza) KülsŒ erŒsítŒ RCA kábelját kell csatlakoztatni.
 • Page 47 Guida per il potenziamento del sistema Guía de mejora del sistema Systemopgraderingsvejledning Przewodnik rozbudowy systemu Návod k modernizaci systému Rendszerfejlesztési kézikönyv CQ-C7305N Model: ¡ For upgrading your system, read this manual carefully before use. This manual should be retained for future reference after read. ¡...
 • Page 48 Va‰eho audio systému. tûchto piktogramÛ je uveden níÏe. Pro správné pouÏívání audio Spoleãnost Panasonic nepfiejímá Ïádnou zodpovûdnost za systému a tohoto návodu je dÛleÏité, abyste se s v˘znamem problémy vypl˘vající z nedodrÏení instrukcí uveden˘ch v tomto piktogramÛ...
 • Page 49 Dbejte na správnou orientaci baterie pomocí symbolÛ (+) a zku‰enosti. Pro zaji‰tûní maximální bezpeãnosti by mûl (–) baterii i na pouzdfie pro baterii. ● pfiístroj nainstalovat pfiímo prodejce. Spoleãnost Panasonic Vybitou baterii co nejdfiíve vymûÀte. ● nezodpovídá za problémy vypl˘vající z instalace, kterou Pokud se dálkov˘...
 • Page 50 Tato pfiíruãka popisuje ovládání Vámi zakoupeného pfiístroje a jeho dálkového ovládaãe, kdyÏ je pfiístroj pfiipojen k volitelnému zafiízení. (Dálkov˘ ovládaã Návod k obsluze) Monitor: CY-VM1500EX (voliteln˘) Hlavní jednotka: CQ-C7305N iPod strana 156) Telefonní sada handsfree: Mûniã DVD CY-BT100N (voliteln˘) CX-DH801N strana 158) (voliteln˘)
 • Page 51: Nederlands

  Obsah English Deutsch Français Nederlands Svenska Italiano Español Dansk Polska âe‰tina Magyar ¡ Informace o bezpeãnosti ¡ Pfiedtím, neÏ zaãnete ãíst tuto pfiíruãku V‰eobecnû ¡ ¡ Mûniã diskÛ ¡ Ovládání pfiehrávaãe iPod Telefonní sada handsfree ¡ ¤e‰ení problémÛ ¡ CQ-C7305N...
 • Page 52 MÛÏete pfiipojit voliteln˘ roz‰ifiovací modul (rozboãovaã) DVD/CD: CA-CC30N) Vám umoÏÀuje pfiipojit k systému (CY-EM100N). Do roz‰ifiovacího modulu mÛÏete voliteln˘ mûniã diskÛ Panasonic (CX-DH801N). souãasnû zapojit rÛzná volitelná zafiízení uvedená v˘‰e, a Podrobnosti jsou uvedeny v návodu k pouÏití mûniãe také dal‰í audiovizuální zafiízení. Podrobnosti jsou diskÛ...
 • Page 53 Pfii vloÏení CD Návod k obsluze) Pfii pfiipojení mûniãe diskÛ CD strana 152) Pfii vloÏení disku obsahujícího kompri- mované audio soubory Návod k obsluze) Pfii pfiipojení iPod strana 156) AUX 1 Pfiístroj pfiipojen˘ ke vstupu AUX Pfii pfiipojení roz‰ifiovacího modulu CQ-C7305N...
 • Page 54 (Mûniã DVD) Ukazatele reÏimu Rozsvítí se po pfiipojení pfiehrávání mûniãe. Rozsvítí se pfii aktivaci jednotliv˘ch reÏimÛ. (Náhodné pfiehrávání disku, pouze u mûniãe CD) (Opakování disku) (Pfiehrávání ukázek z disku, pouze u mûniãe CD) (Opakování sloÏky, pouze u souborÛ MP3) CQ-C7305N...
 • Page 55 Stisknûte tlaãítko [5]. Svou oblíbenou stopu mÛÏete nalézt pfiehráním prvních Stisknûte tlaãítko [SET]. 10 sekund kaÏdé stopy. Poznámka: Pfiímou volbu zru‰te stiskem tlaãítka SCAN (Mûniã CD: V‰echny stopy, Mûniã DVD: [DISP] (DISPLAY). ze zvoleného disku) Stisknûte tlaãítko [SCAN]. Zru‰te opûtovn˘m stiskem. CQ-C7305N...
 • Page 56 Stisknûte tlaãítko [BAND] ( h / 5 ). Zru‰te opûtovn˘m stiskem âíslo kapitoly âas âíslo disku Kontrolka mûniãe Typ disku Ukazatele reÏimu pfiehrávání Rozsvítí se po pfiipojení mûniãe. Rozsvítí se pfii aktivaci jednotliv˘ch reÏimÛ. (Opakování disku) (Opakování kapitoly) (Opakování titulu) CQ-C7305N...
 • Page 57 Stisknûte tlaãítko [#] (NUMBER). CHAPTER REPEAT, REPEAT Stisknûte tlaãítko [5]. Stisknûte tlaãítko. Zru‰te opakovan˘m stiskem. Stisknûte tlaãítko TITLE REPEAT, DISC REPEAT [SET]. PodrÏte tlaãítko min. 2 sekundy. Zru‰te opûtovn˘m podrÏením tlaãítka. Poznámka: Pfiímou volbu zru‰te stiskem tlaãítka [DISP] (DISPLAY). CQ-C7305N...
 • Page 58 *I v pfiípadû, Ïe iPod není pfiipojen, tato kontrolka svítí. Kontrolka signalizuje, Ïe Ukazatele reÏimu pfiehrávání hlavní jednotka je v provozu. Rozsvítí se pfii aktivaci jednotliv˘ch reÏimÛ. (Opakované pfiehrávání) (Pfiehrávání alba v náhodném pofiadí ) (Pfiehrávání alba v náhodném pofiadí) CQ-C7305N...
 • Page 59 [SEL] (MENU) nejménû po dobu 2 sekund. V˘bûr reÏimu pfiehrávání Styl pfiehrávání stopy lze nastavit jedin˘m dotykem tlaãítkem [RANDOM] nebo [REPEAT]. RANDOM, REPEAT Stisknûte tlaãítko. Zru‰te opakovan˘m stiskem. ALBUM RANDOM PodrÏte tlaãítko min. 2 sekundy. Zru‰te opûtovn˘m podrÏením tlaãítka. CQ-C7305N...
 • Page 60 Stisknutím tlaãítka [Hang-up] mÛÏete provést opûtovné ¡ Hlasitost vyzvánûní lze nastavit pouze pfii pfiijímání pfiipojení, pokud se zafiízení Bluetooth odpojí. hovorÛ. ¡ Hlasitost vyzvánûní lze nastavit pouze tehdy, pokud vyzvánûní vychází z hlavní jednotky. ¡ Hlasitosti vyzvánûní lze také nastavit pomocí knoflíku [VOL]. CQ-C7305N...
 • Page 61 Na dálkovém ovládaãi pouÏijte tlaãítka [}] a [{]. Poznámka: Pokud neprovedete Ïádn˘ obsluÏn˘ úkon po dobu del‰í neÏ 10 sekund (pfii nastavení hlavní hla- sitosti 2 sekundy), displej se vrátí do normálního reÏimu. CQ-C7305N...
 • Page 62 Z nûjakého dÛvodu není jednotka provozuschopná. VysuÀte zásobník. V pfiípadû pfietrvávání problémÛ stisknûte na mûniãi CD tlaãítko reset. Pokud se neobnoví normální funkce, kontaktujte prodejce, od nûhoÏ jste pfiístroj zakoupili, nebo nejbliωí servisní centrum Panasonic se Ïádostí o opravu. K chybû do‰lo v mûniãi DVD.
 • Page 63 MoÏná pfiíãina MoÏné fie‰ení Display Byl odpojen kabel pfiehrávaãe iPod v reÏimu iPod. Possible cause Possible solution Znovu pfiipojte kabel iPod. Na pfiehrávaãi iPod nejsou Ïádné soubory, které by ‰lo pfiehrát. Nahrajte na pfiehrávaã iPod soubory, které lze pfiehrávat. CQ-C7305N...
 • Page 64 Memorandum CQ-C7305N...
 • Page 65 Memorandum CQ-C7305N...
 • Page 66 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Web Site : http://panasonic.net YFM284C669CA NY1006-1126 Printed in China...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: