Download Print this page

Samsung 18-55mm F3.5-5.6 OIS III User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

User
Manual
SAMSUNG 18-55mm F3.5-5.6 OIS III
SAMSUNG 12-24mm F4-5.6 ED
SAMSUNG 50-200mm F4-5.6 ED OIS III
C
ENG / KOR / FRE / GER / SPA / T.CHI / ITA / POR (BRA) / TUR / RUS / SWE / FIN / DUT / DAN / NOR / S.CHI
This User Manual has been specially designed to guide you through the basic functions and features of your device.
Please read the User Manual carefully to ensure safe and correct use.
AD68-08093A (1.2)
English
Using i-Function
Using a Lens Hood
Before Using This Device
When you press the i-Function button on the lens, you can use the E mode
To prevent deterioration of image quality by blocking out unnecessary light, use a
or Z or adjust some shooting options. In the E mode, you can select
lens hood.
Thank you for purchasing the Samsung Lens. The illustrations in this manual are
based on the SAMSUNG 18-55mm F3.5-5.6 OIS III. The illustrations used in this
scenes or filter effects that your camera supports. Z allows you to zoom in on
When you use a flash in situations where the distance between the subject and the
manual may differ from the actual items. Some functions described in this manual may
a subject with less degradation of photo quality than the Digital zoom. This feature is
camera is close, the flash light may be partially blocked by the lens or a lens hood.
available only when your camera supports it. i-Scene mode is available only on some
not be available depending on the camera model. Update the firmware of the camera
To ensure proper lighting, remove the lens hood or adjust the distance between the
body and lens. Visit www.samsung.com to download the firmware.
camera models.
camera and subjects.
1
Rotate the mode dial to P, A, S, M, or i.
Unpacking
2
Using a Filter (optional)
Press [i-Function] on the lens to select a setting.
Lens, Lens cap, Lens mount cover, Hood, Case, User manual
Available settings may differ depending on the shooting mode.
Before putting a filter on the lens, make sure it is compatible. Refer to "Specifications"
• Optional Item: Filter
for compatible filter size.
Shooting mode
Setting
Layouts
Setting
Shooting mode
(See illustration A)
• A filter is a precise optical product. Keep away from dust, dirt, or scratches. Also,
E
i
Aperture value
A, M
1
Lens mount index
2
Zoom ring
3
Focus ring
4
Lens hood mount index
do not try to mount two or more filters at the same time. Doing so may deteriorate
Lens
AF/MF switch
i-Function button
Lens information contacts
Z
P, A, S, M, i
Exposure value
P, A, S
the image quality and cause vignetting (a reduction of an image's brightness or
5
6
7
8
saturation at the periphery as the viewing angle of the lens is hidden).
Attaching and Removing the Lens
Shutter speed
S, M
White Balance, ISO
P, A, S, M
• In case of a thick framed filter, the vignetting can occur with a wide-angle lens.
► To attach the lens,
3
Rotate the focus ring on the lens to adjust the setting (or to change the zoom
Specifications
1
Remove the lens cap, lens mount cover, and body cap.
rate in Z mode).
2
Align the red mark on the lens with the red mark on the camera body. Then,
4
Focus and capture the photo.
Lens Name
rotate the lens as shown in the illustration until it locks into place.
• To select the items that will appear when you press the i-Function button on the
Focal Length
(See illustration B)
lens, you can use the iFn Customizing menu on your camera.
Focal Length in 35 mm Equivalent
► To remove the lens, press and hold the lens release button, and then rotate the
• Available scenes or filter effects in the E mode may vary depending on
Lens Construction-Elements
lens as shown in the illustration. (See illustration C)
the camera model.
Lens Construction-Groups
Setting the Focus Method
• If you select Z, the photo resolution will vary according to the zoom rate.
Aspherical Elements
Set the AF/MF switch on the lens to AF or MF.
Using the Zoom Ring
Angle of View
Auto Focus (AF): The focus is adjusted automatically when you half-press [Shutter].
Set the composition of the photo (the focal distance of the lens) by rotating the zoom
Maximum Aperture
Do not apply excessive force to the front of the lens while the camera is using auto
ring on the lens. (See illustration D)
Minimum Aperture
focus (AF). Doing so may cause the lens to malfunction.
When you use the zoom function, focus can be slightly changed. Adjust the focus
Number of Diaphragm Blades
again before you capture a photo.
Manual Focus (MF): The focus can be adjusted manually by rotating the focus ring
Minimum Focus Distance (Wide)
on the lens.
Minimum Focus Distance (Tele)
Maximum Magnification
Use the MF Assist function on the camera to aid with manual focusing. Refer to your
camera manual for more details.
한국어
카메라 본체의 MF Assist 기능을 사용하면 좀 더 편리하게 초점을 맞출 수
렌즈 후드 사용하기
(그림 E 참조)
있습니다. MF Assist 기능에 대한 자세한 설명은 카메라 설명서를 참조하세요.
사용하기 전에
불필요한 빛을 차단하여 화질 저하를 방지하려면 렌즈 후드를 사용하세요.
i-Function 사용하기
플래시 사용 시 피사체와의 거리에 따라 렌즈나 렌즈 후드에 의해 빛이 차단될 수
SAMSUNG 렌즈를 구입해 주셔서 감사합니다. 설명서에 사용된 이미지는 SAMSUNG
18-55mm F3.5-5.6 OIS III 렌즈를 바탕으로 하였습니다. 설명서에 사용된 이미지는
있습니다. 플래시를 사용할 때에는 렌즈 후드를 제거하고 피사체와 렌즈 사이의
렌즈의 i-Function 버튼을 누르면 E 모드, Z을 사용하거나 일부 촬영
거리를 조절하세요.
실제와 다를 수 있습니다. 카메라 모델에 따라서 지원되는 기능이 다를 수 있습니다. 카메라
옵션을 설정할 수 있습니다. E 모드를 사용하면 카메라가 지원하는 장면 모드
본체와 렌즈의 펌웨어를 업데이트 하세요. www.samsung.com/sec 에서 펌웨어를
또는 필터 효과를 선택해 촬영할 수 있습니다. Z을 사용하면 디지털 줌보다 이미지
필터 사용하기(별매품)
내려받으세요.
손상을 줄이며 원하는 장면을 확대해 촬영할 수 있습니다. 단, 카메라에서 i-Function
필터의 크기가 렌즈와 호환되는지 확인한 후('제품 규격' 참조) 렌즈의 앞면에 장착하세요.
구성품
기능을 지원하는 경우에만 사용할 수 있습니다. i-Scene은 일부 카메라 모델에서만
• 렌즈에 장착된 필터는 정밀 광학 제품이므로 먼지나 오물, 긁힘에 주의해 주세요.
사용할 수 있습니다.
렌즈, 렌즈 덮개, 렌즈 마운트 덮개, 후드, 휴대용 파우치, 설명서
1
또한 필터를 2개 이상 겹쳐 사용하면 렌즈에 따라 화질 저하와 비네팅(액세서리에
모드 다이얼을 P, A, S, M 또는 i에 맞춤
• 별매품: 필터
렌즈의 화각이 가려져 이미지의 모서리가 어두워지는 현상)이 발생할 수 있으니
2
렌즈의 [i-Function] 눌러 원하는 설정 선택
2개 이상의 필터를 동시에 장착하지 마세요.
각 부분의 명칭
(그림 A 참조)
• 촬영 모드에 따라 선택할 수 있는 설정이 다릅니다.
• 프레임이 두꺼운 필터의 경우 광각 렌즈에 비네팅이 발생할 수 있습니다.
1
2
3
4
5
렌즈 마운트 결합점
줌 링
초점 링
렌즈 후드 결합점
렌즈
설정
촬영 모드
설정
촬영 모드
제품 규격
6
AF/MF 스위치
7
i-Function 버튼
8
렌즈 정보 접점
E
i
조리개 값
A, M
렌즈 끼우기/빼기
모델명
Z
► 렌즈를 끼우려면
P, A, S, M, i
노출 보정
P, A, S
초점 거리
35 mm 환산 초점 거리
1
S, M
화이트 밸런스, ISO
렌즈 덮개, 렌즈 마운트 덮개와 본체 마운트 덮개를 제거하세요.
셔터 속도
P, A, S, M
렌즈 구성-매
2
카메라 본체의 렌즈 마운트 인덱스(빨간색)와 렌즈 마운트 결합점(빨간색)을
3
렌즈의 초점 링을 돌려 원하는 옵션 선택(Z에서는 줌 배율 변경)
렌즈 구성-군
일치시킨 후, 찰칵 소리가 날 때까지 그림과 같이 렌즈를 돌려서 끼우세요.
4
초점 확인 후 촬영
비구면 렌즈
(그림 B 참조)
• 카메라 본체의 iFn 선택 기능을 사용하여 i-Function 버튼을 눌렀을 때
렌즈 화각
► 렌즈를 빼려면 렌즈 분리 버튼을 누른 채로 그림과 같이 렌즈를 돌리세요.
나타나는 설정 항목을 선택할 수 있습니다.
최대 개방 조리개
(그림 C 참조)
• E 모드에서 선택할 수 있는 장면 모드 및 필터 효과는 카메라 모델에 따라
최소 개방 조리개
초점 방식 설정하기
다를 수 있습니다.
조리개 날의 수
• Z을 사용하면 줌 배율에 따라 사진의 해상도가 달라집니다.
최단 촬영 거리(Wide)
렌즈의 AF/MF 스위치를 AF 또는 MF로 맞추세요.
최단 촬영 거리(Tele)
자동 초점(AF): 반 [셔터]를 누르면 자동으로 초점을 맞춥니다.
줌 링 사용하기
최대 촬영 배율
자동 초점(AF) 기능이 작동 중일 때는 렌즈 앞부분에 무리한 힘을 가하지 마세요.
줌 링을 돌려 원하는 구도(렌즈 초점 거리)를 설정하세요.(그림 D 참조)
렌즈 후드
고장의 원인이 될 수 있습니다.
줌 링을 돌리면 초점이 미세하게 변할 수 있으므로 촬영 전에 초점을 다시
손 떨림 보정 기능
맞추세요.
수동 초점(MF): 초점 링을 돌려 수동으로 초점을 맞출 수 있습니다.
마운트 형식
Français
Réglez la fonction Assistant MF pour faciliter la mise au point manuelle. Reportez-
Comme la mise au point peut être légèrement modifiée en raison d'une valeur
vous au mode d'emploi de votre appareil photo pour plus d'informations.
de distance focale changée, il est recommandé de régler à nouveau la mise au
Avant d'utiliser cet appareil
point avant de prendre une photo, et ce, si vous avez changé la distance focale en
Merci d'avoir acheté l'objectif Samsung. Les illustrations de ce manuel font référence
Utilisation de i-Function
faisant tourner l'anneau de zoom.
à l'objectif SAMSUNG 18-55mm F3.5-5.6 OIS III. Les illustrations utilisées dans
Utilisation d'un parasoleil
Lorsque vous appuyez sur le bouton i-Function de l'objectif, vous pouvez utiliser le
le manuel peuvent différer par rapport au produit fourni. Selon le modèle de votre
mode E ou Z, ou bien régler certaines options de prise de vue. En
Pour éviter toute dégradation de la qualité des images, utilisez un parasoleil afin de
appareil photo, certaines fonctionnalités décrites dans ce manuel peuvent ne pas être
mode E, vous pouvez sélectionner des scènes ou des effets de filtre pris
réduire la luminosité.
disponibles. Mettre à jour le micrologiciel du boîtier de l'appareil photo et de l'objectif.
en charge par votre appareil photo. L'Z vous permet de zoomer sur un sujet
Accédez au site www.samsung.com/fr pour télécharger le micrologiciel.
Lorsque vous utilisez un flash dans des situations où la distance entre le sujet
avec une dégradation moindre de la qualité photo qu'avec le zoom numérique. Cette
Contenu du coffret
et l'appareil photo est faible, la lumière émise par le flash peut être partiellement
fonction est disponible uniquement si elle est prise en charge par votre appareil photo.
bloquée par l'objectif ou le parasoleil. Pour assurer un éclairage approprié, retirez le
Le mode i-Scene est disponible uniquement sur certains modèles d'appareils photos.
Objectif, Cache de l'objectif, Cache de la monture de l'objectif, Parasoleil, Étui,
parasoleil ou modifiez la distance entre l'appareil photo et le sujet.
1
Mode d'emploi
Passez au mode P, A, S, M ou i à l'aide de la molette de sélection.
Utilisation d'un filtre (en option)
2
Appuyez sur [i-Function] sur l'objectif pour sélectionner un réglage.
• Élément optionnel : Filtre
Disposition
Les réglages disponibles peuvent varier en fonction du mode de prise de vue
Avant de placer un filtre sur l'objectif, vérifiez qu'il est compatible. Voir les
(Voir illustration A)
sélectionné.
« Caractéristiques techniques » pour la taille de filtre compatible.
1
Repère d'installation de l'objectif
2
Bague du zoom
3
Bague de mise au point
Paramètres
Mode Prise de vue
Paramètres
Mode Prise de vue
• Un filtre est un produit optique précis. Conservez-le à l'abri de la poussière, de la
Repère du parasoleil d'objectif
Objectif
Commutateur AF/MF
4
5
6
E
i
Valeur d'ouverture
A, M
saleté ou des rayures. De même, n'essayez pas de monter deux filtres ou plus
7
Touche i-Function
8
Contacts d'information de l'objectif
simultanément. Ceci pourrait détériorer la qualité de l'image et provoquer un
Montage et retrait de l'objectif
Z
P, A, S, M, i
Valeur d'exposition
P, A, S
phénomène de vignettage (réduction de la luminosité d'une image ou saturation à
la périphérie, l'angle de visualisation de l'objectif étant caché).
► Pour fixer l'objectif :
Balance des
Vitesse d'obturation
S, M
P, A, S, M
1
blancs, ISO
• En cas de filtre à cadre épais, vous risque d'obtenir un effet de vignettage avec
Retirez le cache de l'objectif, le cache de la monture de l'objectif et le cache
un objectif grand angle.
du boîtier.
3
Tournez la bague de mise au point sur l'objectif afin de régler les paramètres
2
Caractéristiques techniques
Alignez le repère rouge de l'objectif sur le repère rouge du boîtier. Tournez
(ou modifier le niveau de zoom en mode Z).
ensuite l'objectif comme indiqué sur l'illustration, jusqu'à ce qu'il soit en place.
4
Effectuez la mise au point et prenez la photo.
(Voir illustration B)
Nom de l'objectif
• Pour sélectionner les options à afficher lorsque vous appuyez sur le bouton
► Pour retirer l'objectif, maintenez appuyé le bouton d'éjection de l'objectif, puis
Longueur de focale
i-Function de l'objectif, vous pouvez utiliser le menu Personnalisation iFn de
tournez l'objectif comme indiqué sur l'illustration. (Voir illustration C)
Longueur de focale en équivalent 35 mm
l'appareil photo.
Réglage de la méthode de mise au point
• Les scènes ou effets de filtre disponibles en mode E peuvent varier en
Nombre de pièces de l'objectif
fonction du modèle de l'appareil photo.
Nombre de groupes de l'objectif
Positionnez le commutateur AF/MF de l'objectif sur AF ou MF.
• Si vous sélectionnez Z, la résolution de la photo changera en fonction du
Lentilles asphériques
Utilisation de la Mise au point auto (AF): La mise au point se fera
niveau de zoom.
Angle de vue
automatiquement lorsque vous enfoncez à moitié le [Déclencheur].
Utilisation de la bague de réglage du zoom
Ouverture maximale
Ne forcez pas sur l'objectif lorsque l'appareil photo est en mode Mise au point
Ouverture minimale
Pour composer au mieux votre photo (régler la distance focale de l'objectif),
automatique (AF). Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement de l'objectif.
Nombre de lamelles du diaphragme
tournez la bague du zoom de l'objectif. (Voir illustration D)
Utilisation de la Mise au point manuelle (MF): Pour effectuer manuellement la mise
Distance minimale de mise au point (largeur)
au point, tournez la bague de mise au point de l'objectif.
Distance minimale de mise au point (téléobjectif) 0,28 m
Deutsch
Manuellen Fokus verwenden (MF): Der Fokus kann manuell angepasst werden,
Gegenlichtblende verwenden
Vor dem ersten Gebrauch
indem Sie den Fokusring am Objektiv drehen.
Um eine Verschlechterung der Bildqualität zu verhindern, indem Sie nicht
Aktivieren Sie die MF-Hilfe zur Unterstützung bei der manuellen Fokussierung. Im
Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Samsung-Objektiv entschieden haben. Die Abbildungen
erforderliches Licht aussperren, verwenden Sie eine Objektivblende.
in diesem Handbuch basieren auf dem Objektiv SAMSUNG 18-55mm F3.5-5.6 OIS III. Die
Kamerahandbuch finden Sie weitere Details.
Wird ein Blitz bei Aufnahmen mit geringem Abstand zwischen Motiv und Kamera
Abbildungen in diesem Benutzerhandbuch können von den tatsächlichen Artikeln abweichen.
i-Function verwenden
verwendet, wird das Blitzlicht unter Umständen vom Objektiv oder einer Blende
Einige in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen stehen möglicherweise nicht bei
teilweise abgeschirmt. Nehmen Sie zum korrekten Ausleuchten des Motivs die
Drücken Sie am Objektiv die i-Function-Taste, um den E- oder Z-Modus
jedem Kameramodell zur Verfügung. Aktualisieren Sie die Firmware für das Kameragehäuse
Blende ab oder passen Sie den Abstand zwischen Motiv und Kamera an.
zu verwenden oder die Aufnahmeoptionen zu verändern. Im E-Modus können
und-objektiv. Unter www.samsung.com/de können Sie die Firmware herunterladen.
Verwendung eines Filters (optional)
Sie von der Kamera unterstützte Szenen oder Filtereffekte auswählen. Mit dem Z
Auspacken
können Sie ein Motiv bei geringerer Verschlechterung der Bildqualität im Vergleich zum
Bevor Sie einen Filter auf das Objektiv schrauben, achten Sie auf dessen
Objektiv, Objektivabdeckung, Objektivabdeckung (Verschluss), Gegenlichtblende,
Digitalzoom fotografieren. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Ihre Kamera dies
Kompatibilität. Siehe die „Technische Daten" mit der geeigneten Filtergröße.
Tasche, Benutzerhandbuch
unterstützt. i-Scene-Modus ist nur verfügbar auf einigen Kameramodellen.
• Bei einem Filter handelt es sich um ein optisches Präzisionserzeugnis. Er sollte
1
Drehen Sie den Modus-Wählschalter auf P, A, S, M oder i.
• Optionales Zubehör: Filter
2
vor Staub, Schmutz und Kratzern geschützt werden. Verwenden Sie nicht mehr
Aufbau
Drücken Sie [i-Function] am Objektiv zur Auswahl einer Einstellung.
(Siehe Abbildung A)
als einen Filter gleichzeitig auf dem Objektiv. Dies könnte zu einer schlechteren
Die verfügbaren Einstellungen richten sich nach dem Aufnahmemodus.
Bildqualität und zu Vignettierung führen (abnehmende Helligkeit eines Bilds
Ansatzmarkierung für Objektivfassung
Zoomring
Fokusring
1
2
3
oder Sättigung am Rand, verursacht durch die Einschränkung des Blickwinkels
4
Ansatzmarkierung für Gegenlichtblende
5
Objektiv
6
AF/MF-Schalter
Einstellung
Aufnahmemodus
Einstellung
Aufnahmemodus
durch das Objektiv).
7
i-Function-Taste
8
Objektivkontakte
E
i
Blendenwert
A, M
• Bei einem Filter mit breitem Rand in Verbindung mit einem Weitwinkelobjektiv
Anbringen und Entfernen des Objektivs
Z
P, A, S, M, i
Belichtungskorrektur
P, A, S
kann es zur Vignettierung kommen.
► So bringen Sie das Objektiv an:
Verschlusszeit
S, M
Weißabgleich, ISO
Technische Daten
1
P, A, S, M
Entfernen Sie die Objektivabdeckung, die Objektivabdeckung (Verschluss)
3
sowie die Gehäusekappe.
Drehen Sie den Fokusring am Objektiv, um die Einstellung anzupassen (oder um den
Bezeichnung des Objektivs
2
Zoomfaktor im Z-Modus zu ändern).
Richten Sie die rote Markierung am Objektiv an der roten Markierung des
4
Stellen Sie das Motiv scharf und nehmen Sie das Foto auf.
Brennweite
Kameragehäuses aus. Drehen Sie dann wie auf der Abbildung gezeigt das
35-mm-Äquivalenzbrennweite
• Zur Auswahl der Elemente, die erscheinen, wenn Sie die i-Function-Taste auf dem
Objektiv, bis es einrastet. (Siehe Abbildung B)
Objektiv – Elemente
Objektiv drücken, verwenden Sie auf der Kamera das Menü iFn-Anpassung.
► Schalten Sie die Kamera zum Abnehmen des Objektivs aus, halten Sie den
• Je nach Kameramodell unterscheiden sich möglicherweise die im
Objektiv – Gruppen
Objektiv-Entriegelungsknopf gedrückt und drehen Sie dann das Objektiv wie auf
E-Modus verfügbaren Szenen oder Filtereffekte.
Asphärische Elemente
der Abbildung gezeigt. (Siehe Abbildung C)
• Bei der Auswahl von Z variiert die Auflösung des Fotos je nach Zoomfaktor.
Bildwinkel
Einstellen der Fokusmethode
Zoomring verwenden
Größte Blende
Stellen Sie den AF/MF-Schalter am Objektiv auf AF oder MF ein.
Kleinste Blende
Legen Sie die Gestaltung des Fotos (Brennweite des Objektivs) fest, indem Sie den
Autofokus verwenden (AF): Die Schärfe wird automatisch angepasst, wenn der
Zoomring am Objektiv drehen. (Siehe Abbildung D)
Anzahl an Blendenlamellen
[Auslöser] halb gedrückt wird.
Da sich die Schärfe wegen der veränderten Brennweite leicht verändern kann, wird
Mindest-Fokusentfernung (Weitwinkel)
Wenden Sie keine übermäßige Kraft auf die Vorderseite des Objektivs an,
empfohlen, dass Sie die Schärfe vor der Aufnahme erneut einstellen, falls Sie die
Mindest-Fokusentfernung (Tele)
wenn der Autofokus (AF) verwendet wird. Das kann zu Fehlfunktionen des
Brennweite durch Drehen des Zoomrings verändert haben sollten.
Objektivs führen.
A
1
2
3
4
5
D
E
(See illustration E)
Lens Hood
Included
Weight (Lens Only, Approx.)
208 g
Optical Image Stabilizer
Yes
Operating Temperature
0–40 °C
Mount Type
Samsung NX Mount
Operating Humidity
5–85 %
Filter Size
58 mm
Max. Diameter
Lens Name
SAMSUNG 50-200mm F4-5.6 ED OIS III
63 mm
Length
65.1 mm
Focal Length
50–200 mm
Weight (Lens Only, Approx.)
204 g
Focal Length in 35 mm Equivalent
77–308 mm
Operating Temperature
0–40 °C
Lens Construction-Elements
17
(See illustration F)
Lens Construction-Groups
13
Operating Humidity
5–85 %
ED Elements
2
Lens Name
SAMSUNG 12-24mm F4-5.6 ED
Angle of View
31.4°–8.0°
Focal Length
12–24 mm
Maximum Aperture
F4–5.6
Focal Length in 35 mm Equivalent
18.5–37 mm
Minimum Aperture
F22
Lens Construction-Elements
10
Number of Diaphragm Blades
7
Lens Construction-Groups
8
Minimum Focus Distance (Wide)
0.98 m
Aspherical Elements
2
Minimum Focus Distance (Tele)
0.98 m
ED Elements
1
Maximum Magnification
0.2X
SAMSUNG 18-55mm F3.5-5.6 OIS III
Angle of View
99.0°–60.7°
Lens Hood
Included
18–55 mm
Maximum Aperture
F4–5.6
Optical Image Stabilizer
Yes
27.7–84.7 mm
Minimum Aperture
F22
Mount Type
Samsung NX Mount
12
Number of Diaphragm Blades
7
Filter Size
52 mm
9
Minimum Focus Distance (Wide)
Max. Diameter
0.24 m
70 mm
1
Minimum Focus Distance (Tele)
0.24 m
Length
100.5 mm
75.9°–28.7°
Maximum Magnification
0.14X
Weight (Lens Only, Approx.)
406 g
F3.5–5.6
Lens Hood
Included
Operating Temperature
0–40 °C
F22
Optical Image Stabilizer
No
Operating Humidity
5–85 %
7
Mount Type
Samsung NX Mount
0.28 m
Filter Size
58 mm
Specifications may change without notice for better performance.
0.28 m
Max. Diameter
63.5 mm
0.22X
Length
65.5 mm
필터 크기
58 mm
모델명
SAMSUNG 50-200mm F4-5.6 ED OIS III
최대 지름
63 mm
초점 거리
50~200 mm
최대 길이
65.1 mm
35 mm 환산 초점 거리
77~308 mm
무게(렌즈 본체만)
약 204 g
렌즈 구성-매
17
작동 온도
0~40 °C
렌즈 구성-군
13
작동 습도
5~85 %
ED 렌즈
2
(그림 F 참조)
렌즈 화각
31.4°~8.0°
모델명
SAMSUNG 12-24mm F4-5.6 ED
최대 개방 조리개
F4~5.6
초점 거리
12~24 mm
최소 개방 조리개
F22
35 mm 환산 초점 거리
18.5~37 mm
조리개 날의 수
7
렌즈 구성-매
10
최단 촬영 거리(Wide)
0.98 m
렌즈 구성-군
8
최단 촬영 거리(Tele)
0.98 m
비구면 렌즈
2
최대 촬영 배율
0.2X
ED 렌즈
1
렌즈 후드
포함
렌즈 화각
99.0°~60.7°
손 떨림 보정 기능
있음
SAMSUNG 18-55mm F3.5-5.6 OIS III
최대 개방 조리개
F4~5.6
마운트 형식
삼성 NX 마운트
18~55 mm
필터 크기
52 mm
최소 개방 조리개
F22
27.7~84.7 mm
최대 지름
70 mm
조리개 날의 수
7
12
최대 길이
100.5 mm
최단 촬영 거리(Wide)
0.24 m
9
최단 촬영 거리(Tele)
0.24 m
무게(렌즈 본체만)
약 406 g
1
최대 촬영 배율
0.14X
작동 온도
0~40 °C
75.9°~28.7°
작동 습도
5~85 %
렌즈 후드
포함
F3.5~5.6
손 떨림 보정 기능
없음
F22
제품의 사양은 성능 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
마운트 형식
삼성 NX 마운트
7
필터 크기
58 mm
0.28 m
안전을 위한 주의 사항
최대 지름
63.5 mm
0.28 m
최대 길이
65.5 mm
사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다.
0.22X
무게(렌즈 본체만)
약 208 g
반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요.
포함
작동 온도
0~40 °C
• 렌즈나 카메라를 사용하여 태양을 정면으로 바라보지 마세요. 시력에
있음
치명적인 손상을 입을 수 있습니다.
작동 습도
5~85 %
삼성 NX 마운트
경고
• 어린이가 렌즈나 카메라를 만지지 않도록 주의하세요.
Agrandissement maximum
0,22X
Nom de l'objectif
SAMSUNG 50-200mm F4-5.6 ED OIS III
Pare-soleil
inclus
Longueur de focale
50 – 200 mm
Stabilisation optique de l'image
Oui
Longueur de focale en équivalent 35 mm
77 – 308 mm
Type de montage
Monture Samsung NX
Nombre de pièces de l'objectif
17
(Voir illustration E)
Dimensions du filtre
58 mm
Nombre de groupes de l'objectif
13
Diamètre max.
63 mm
Éléments ED
2
Longueur
65,1 mm
Angle de vue
31,4° – 8,0°
Poids (lentille seule, environ)
204 g
Ouverture maximale
F4 – 5.6
Température de fonctionnement
0 – 40 °C
Ouverture minimale
F22
Humidité ambiante tolérée
5 – 85%
Nombre de lamelles du diaphragme
7
Distance minimale de mise au point (largeur)
0,98 m
(Voir illustration F)
Nom de l'objectif
SAMSUNG 12-24mm F4-5.6 ED
Distance minimale de mise au point (téléobjectif) 0,98 m
Longueur de focale
12 – 24 mm
Agrandissement maximum
0,2X
Longueur de focale en équivalent 35 mm
18,5 – 37 mm
Pare-soleil
inclus
Nombre de pièces de l'objectif
10
Stabilisation optique de l'image
Oui
Nombre de groupes de l'objectif
8
Type de montage
Monture Samsung NX
Lentilles asphériques
2
Dimensions du filtre
52 mm
Éléments ED
1
Diamètre max.
70 mm
Angle de vue
99,0° – 60,7°
Longueur
100,5 mm
Ouverture maximale
F4 – 5.6
Poids (lentille seule, environ)
406 g
Ouverture minimale
F22
Température de fonctionnement
0 – 40 °C
Nombre de lamelles du diaphragme
7
Humidité ambiante tolérée
5 – 85%
Distance minimale de mise au point (largeur)
0,24 m
SAMSUNG 18-55mm F3.5-5.6 OIS III
Distance minimale de mise au point (téléobjectif) 0,24 m
Ces caractéristiques peuvent changer sans avis préalable pour de meilleures
18 – 55 mm
performances.
27,7 – 84,7 mm
Agrandissement maximum
0,14X
Pare-soleil
inclus
12
Informations relatives à la santé et à la sécurité
Stabilisation optique de l'image
Non
9
Type de montage
Monture Samsung NX
Veuillez lire attentivement les conseils de sécurité suivants pour une utilisation correcte
1
et sûre.
Dimensions du filtre
58 mm
75,9° – 28,7°
• Lorsque vous utilisez l'objectif ou l'appareil photo, ne regardez pas
Diamètre max.
63,5 mm
F3.5 – 5.6
directement le soleil. Vous risqueriez de vous abîmer les yeux.
Longueur
65,5 mm
F22
• Maintenez votre objectif ou votre appareil photo à distance des enfants
Poids (lentille seule, environ)
208 g
Mise en garde
7
en bas âge et des animaux domestiques.
0,28 m
Température de fonctionnement
0 – 40 °C
Humidité ambiante tolérée
5 – 85%
(Siehe Abbildung E)
Max. Lupenvergrößerung
0,22-fach
Gewicht (nur Linse, ca.)
208 g
Gegenlichtblende
Integriert
Betriebstemperatur
0–40 °C
Optische Bildstabilisierung
Ja
Luftfeuchtigkeit während des Betriebs
5–85%
Gewindetyp
Samsung NX Bajonett
Filtergröße
58 mm
Bezeichnung des Objektivs
SAMSUNG 50-200mm F4-5.6 ED OIS III
Brennweite
Max. Durchmesser
63 mm
50–200 mm
35-mm-Äquivalenzbrennweite
77–308 mm
Länge
65,1 mm
Gewicht (nur Linse, ca.)
204 g
Objektiv – Elemente
17
(Siehe Abbildung F)
Betriebstemperatur
0–40 °C
Objektiv – Gruppen
13
Luftfeuchtigkeit während des Betriebs
5–85%
ED-Elemente
2
Bildwinkel
31,4°–8,0°
Bezeichnung des Objektivs
SAMSUNG 12-24mm F4-5.6 ED
Größte Blende
F4–5.6
Brennweite
12–24 mm
Kleinste Blende
F22
35-mm-Äquivalenzbrennweite
18,5–37 mm
Anzahl an Blendenlamellen
7
Objektiv – Elemente
10
Mindest-Fokusentfernung (Weitwinkel)
0,98 m
Objektiv – Gruppen
8
Mindest-Fokusentfernung (Tele)
0,98 m
Asphärische Elemente
2
Max. Lupenvergrößerung
0,2-fach
ED-Elemente
1
Gegenlichtblende
Integriert
Bildwinkel
99,0°–60,7°
Optische Bildstabilisierung
Ja
Größte Blende
F4–5.6
Gewindetyp
Samsung NX Bajonett
SAMSUNG 18-55mm F3.5-5.6 OIS III
Kleinste Blende
F22
Filtergröße
52 mm
18–55 mm
27,7–84,7 mm
Anzahl an Blendenlamellen
7
Max. Durchmesser
70 mm
12
Mindest-Fokusentfernung (Weitwinkel)
0,24 m
Länge
100,5 mm
9
Mindest-Fokusentfernung (Tele)
0,24 m
Gewicht (nur Linse, ca.)
406 g
Max. Lupenvergrößerung
0,14-fach
Betriebstemperatur
0–40 °C
1
Gegenlichtblende
Integriert
Luftfeuchtigkeit während des Betriebs
5–85%
75,9°–28,7°
F3.5–5.6
Optische Bildstabilisierung
Nein
Technische Daten können im Sinne einer Leistungsverbesserung ohne
F22
Gewindetyp
Samsung NX Bajonett
Ankündigung geändert werden.
Filtergröße
58 mm
7
Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit
Max. Durchmesser
63,5 mm
0,28 m
0,28 m
Länge
65,5 mm
Bitte lesen Sie sich die folgenden Sicherheitshinweise im Sinne eines geeigneten
und sicheren Gebrauchs gründlich durch.
B
Español
8
Antes de usar este dispositivo
Gracias por adquirir la lente Samsung.
Las ilustraciones de este manual están
basadas
en la lente SAMSUNG 18-55mm F3.5-5.6 OIS III. Las ilustraciones usadas en el manual del
Al pulsar el botón i-Function en la lente, podrá usar el modo E o Z, o ajustar
usuario pueden ser diferentes de los elementos reales. Algunas funciones descritas en este
algunas opciones de disparo. En el modo E, podrá seleccionar escenas o efectos
manual podrían no estar disponibles según el modelo de la cámara. Actualice el firmware del
de filtro que la cámara admita. La función Z le permite hacer zoom sobre un sujeto
cuerpo y la lente de la cámara. Visite www.samsung.com para descargar el firmware.
con una menor degradación de la calidad de la fotografía que con el zoom digital. Esta
Desembalaje
función sólo está disponible si la cámara la admite. El modo i-Scene solamente está
Lente, Tapa de la lente, Tapa de montaje de la lente, Cubierta, Funda,
disponible en algunos modelos de la cámara.
7
1
Manual del usuario
2
• Elemento opcional: Filtro
1
Diseño
(Ver ilustración A)
1
Índice de montaje de la lente
2
Anillo de zoom
3
Anillo de enfoque
2
4
Índice de montaje de la tapa de la lente
5
Lente
6
Interruptor AF/MF
Botón i-Function
Contactos de información de la lente
7
8
6
Colocar y retirar la lente
► Para colocar la lente
1
Retire la tapa de la lente, la tapa de montaje de la lente y la cubierta del cuerpo.
3
2
Haga coincidir la marca
roja
de la lente con la marca roja del cuerpo de la
F
cámara. Luego, gire la lente como se muestra en la ilustración hasta que
4
se ajuste en su sitio. (Ver ilustración B)
► Para retirar la lente, mantenga pulsado el botón de desenganche, y luego gire la
lente como se muestra en la ilustración. (Ver ilustración C)
Establecer el método de enfoque
Configure el interruptor AF/MF de la lente en AF o MF.
Uso del enfoque automático (AF): El enfoque se ajusta automáticamente si
presiona [Obturador] hasta la mitad.
Establezca la composición de la foto (la distancia focal de la lente) girando el anillo de
No aplique fuerza excesiva sobre el frente de la lente mientras la cámara
zoom de la lente. (Ver ilustración D)
esté utilizando la función de enfoque automático (AF). Esto podría afectar el
funcionamiento de la lente.
Uso del enfoque manual (MF): Es posible ajustar el foco manualmente girando el
anillo de enfoque de la lente.
繁體中文
Health and Safety Information
Please read the following safety tips carefully for proper and safe use.
使用此設備之前
按下鏡頭上的 i-Function 按鈕時,可以使用 E 模式或 Z,或者
調整某些拍攝選項。在 E 模式中,可以選擇相機支援的拍攝環境或
• Do not stare at the sun through the lens or camera.
感謝您購買三星鏡頭。本使用手冊中的圖片以 SAMSUNG 18-55mm F3.5-
濾光片效果。 相對于數位變焦,Z 在放大時相片畫質減損失更少。然
This may cause severe damage to your eyes.
5.6 OIS III 鏡頭為基礎。此使用手冊中的圖片可能與實物不同。視相機型
• Keep your lens or camera away from small children and pets.
而,相片畫質可能會低於透過旋轉鏡頭上的變焦環放大時的畫質。此功能僅
Warning
號而定,本手冊中描述的部分功能可能無法使用。更新機身和鏡頭韌體。
在相機支援時才可用。i-Scene 模式僅適用於某些相機型號。
• Do not store the lens in direct sunlight without the lens cap. Direct sunlight
請造訪 www.samsung.com 以下載韌體。
1
that passes through the lens may combust if it comes into contact with
flammable materials.
拆封
2
Caution
• Use only sturdy tripods. Lightweight or unstable tripods may fall over and
鏡頭、鏡頭蓋、鏡頭接口蓋、遮光罩、鏡頭盒、使用手冊
damage the camera.
• 選購產品:濾光片
Lens Storage and Maintenance
版面設計
(見圖 A)
• Store the lens in dry and well ventilated areas.
• Do not store the lens in areas of high temperature or humidity or in a closet, car, or confined
1 鏡頭安裝指標 2 變焦環 3 對焦環 4 鏡頭遮光罩指標 5 鏡頭
area where chemicals are stored.
6 AF/MF 開關 7 i-Function 按鈕 8 鏡頭資訊觸點
• The lens is not waterproof. Be careful not to allow it to get wet when using it near water.
• Do not use chemicals such as thinner, alcohol, or benzene to remove dust.
安裝和拆卸鏡頭
3
• Do not drop the lens or apply excessive shock to it. The lens is a precise optical product.
► 要附加鏡頭:
• Avoid using the lens anywhere there is a sudden temperature change. Keep the lens in
a plastic bag or a camera case to prevent condensation from forming on the inside or
1
4
移除鏡頭蓋、鏡頭接口蓋和機身蓋。
outside of the lens.
2
將鏡頭上的紅色標記與機身的紅色標記對齊。然後如圖所示旋轉鏡
• When carrying or not using the lens, place the lens cap and lens mount cover on the lens to
頭,直到其鎖定到位。(見圖 B)
prevent contamination from foreign particles and protect the lens from scratches.
• Do not keep the camera mounted on a tripod without the lens cap.
► 要移除鏡頭,按住鏡頭釋放按鈕,然後如圖所示旋轉鏡頭。(見圖 C)
The inside of the camera can be damaged by direct sunlight.
• Check the lens once every year or two for best performance.
設定對焦方法
• Do not apply excessive force to the front of the lens.
將鏡頭上的 AF/MF 開關置於 AF 或 MF。
• For safe use of the lens, mount or dismount the lens while the camera is turned off.
使用自動對焦 (AF): 若按下一半 [快門] 按鈕,則會自動調整對焦。
• Samsung is not responsible for any damage incurred by using other manufacturers' lenses.
• Make sure to change lenses only in a clean environment and do not put your fingers into the
相機在使用自動對焦 (AF) 時請勿對鏡頭前端過於用力。否則可能會使
旋轉鏡頭上的變焦環設定相片的構圖(鏡頭的焦距)。(見圖 D)
lens mount when mounting the lens. Foreign particles may affect shooting results or cause
鏡頭發生故障。
a malfunction if they enter the camera body or the lens.
使用手動對焦 (MF):可以旋轉鏡頭上的對焦環來手動調整對焦。
• Do not transport or store the lens with any part of the tube is extended. Completely retract
the lens tube inside the body by rotating the zoom ring on the lens.
設定 MF 輔助功能以幫助手動對焦。請參閱相機的使用說明書以獲得
詳細資訊。
Italiano
• 렌즈 덮개를 끼우지 않은 상태로 직사광선이 비치는 장소에 보관하지
마세요. 렌즈를 통과한 직사광선이 불에 타기 쉬운 물질에 닿을 경우 화재가
Prima dell'uso del dispositivo
발생할 수 있습니다.
Grazie per l'acquisto dell'obiettivo Samsung. Le immagini di questo manuale si basano
• 삼각대는 강도가 높은 제품을 권장합니다. 강도가 약한 삼각대 사용 시
주의
sull'obiettivo SAMSUNG 18-55mm F3.5-5.6 OIS III. Le immagini presenti in questo manuale
삼각대가 쓰러져 카메라가 손상될 수 있습니다.
possono variare dai prodotti reali. Alcune funzioni descritte in questo manuale possono non
Quando premete il tasto i-Function sull'obiettivo, potete utilizzare la modalità E
essere disponibili in base al modello della fotocamera. Consente di aggiornare il firmware del
oppure Z o regolare alcune opzioni di scatto. Nella modalità E, potete
렌즈 보관 및 유지
corpo e dell'obiettivo della fotocamera. Visitate www.samsung.com per scaricare il firmware.
selezionare le scene o gli effetti filtro supportati dalla fotocamera. Z permette di
• 건조하고 통풍이 잘되는 곳에 보관하세요.
Apertura dell'imballaggio
aumentare lo zoom su un soggetto riducendone la qualità in misura minore rispetto
• 벽장, 옷장, 차 안, 온도나 습도가 높은 곳, 방충제, 약품 등이 있는 장소에 보관하지 마세요.
allo zoom digitale. Questa funzione è disponibile solo se supportata dalla fotocamera.
Obiettivo, Copriobiettivo, Coperchio, Paraluce, Custodia, Manuale dell'utente
• 이 렌즈에는 방수 기능이 없습니다. 물 근처에서 사용할 경우 물에 젖지 않도록 주의하세요.
La modalità i-Scene è disponibile soltanto per alcuni modelli di fotocamera.
• Elemento opzionale: Filtro
• 먼지 제거를 위해 시너, 알코올, 벤젠과 같은 화학 약품을 사용하지 마세요.
1
Layout
(Vedere l'illustrazione A)
2
• 렌즈는 정밀 광학 제품이므로 떨어뜨리거나 과도한 충격을 주지 않도록 주의하세요.
• 급격한 온도 변화가 있는 곳에서는 렌즈 사용을 자제하세요. 렌즈의 외부나 내부에 물방울이
1
Indice montaggio obiettivo
2
Anello di zoom
3
Anello di messa a fuoco
생길 때는 비닐 봉투나 카메라 가방에 렌즈를 보관한 후 정상적인 온도에서 꺼내어 사용하세요.
4
Indice di inserimento paralulce obiettivo
5
Obiettivo
6
Interruttore AF/MF
• 렌즈를 사용하지 않거나 운송 시 렌즈 덮개와 렌즈 마운트 덮개를 씌워 이물질을 방지하고
7
Tasto i-Function
8
Informazioni di c
렌즈를 보호하세요.
• 렌즈 덮개 없이 카메라를 삼각대에 부착한 채로 두면 직사광선에 의해 카메라 내부가 손상될
수 있으니 주의하세요.
• 렌즈의 성능을 유지하려면 1~2년마다 렌즈를 정기 점검하세요.
• 렌즈 앞부분 및 렌즈 전체에 무리한 힘을 가하지 마세요.
3
• 렌즈를 안전하게 사용하기 위해서는 전원을 끈 상태에서 렌즈를 끼우거나 빼세요.
• 타사 렌즈의 사용으로 인한 사고, 손상, 고장에 대해서는 제조 회사에서 책임지지 않습니다.
4
• 렌즈 장착 시 반드시 깨끗한 환경에서 교체하고 렌즈 마운트 안에 손을 넣지 않도록
주의하세요. 카메라 본체 또는 렌즈에 이물질이 들어가면 촬영 결과물에 영향을 줄 수 있으며
제품에 이상이 발생할 수 있습니다.
• 렌즈의 경통이 튀어나온 상태로 이동 시 렌즈가 파손될 수 있으므로 주의하세요. 줌 링을 돌려
경통을 넣은 후 이동하세요.
Impostate la composizione della foto (distanza focale dell'obiettivo) ruotando l'anello di
zoom sull'obiettivo. (Vedere l'illustrazione D)
Português (Brasil)
• Ne conservez pas l'objectif en plein soleil sans le cache. L'objectif
pourrait prendre feu si la lumière solaire entre en contact direct avec
Antes de usar este dispositivo
Ao premir o botão i-Function da sua lente, você pode usar o modo E ou Z
des matériaux inflammables.
Obrigado por comprar a lente Samsung. As ilustrações neste manual baseiam-se na
para ajustar algumas opções de fotografia. No modo E, você pode selecionar
Attention
• Evitez d'utiliser des trépieds trop légers ou instables, car ils
risqueraient de tomber et d'endommager l'appareil photo.
lente SAMSUNG 18-55mm F3.5-5.6 OIS III. As ilustrações usadas neste manual do
cenas ou efeitos de filtro compatíveis com a sua câmera. O Z permite aumentar
usuário podem diferir dos itens reais. Algumas funções descritas nesse manual poderão
o zoom num objecto com menos degradação da qualidade da fotografia, do que com o
Conservation et maintenance de l'objectif
não estar disponíveis dependendo do modelo da câmera. Actualiza o firmware do corpo
zoom Digital. Este recurso está disponível somente quando suportado pela câmera. O
• Stockez l'objectif dans des endroits secs et bien ventilés.
da câmera e da lente. Visite www.samsung.com para baixar o firmware.
modo i-Scene está somente disponível em alguns modelos da câmera.
1
• Ne rangez pas l'objectif dans des endroits où la température ou l'humidité est extrêmement
Desembalar
élevée, ou dans un placard, dans un véhicule ou dans toute autre zone confinée où des
2
produits chimiques sont également stockés.
Lente, Capa da lente, Capa do encaixe da lente, Cobertura, Bolsa, Manual de Usuário
• Item opcional: Filtro
• L'objectif n'est pas étanche. Veillez à ne pas le mouiller lorsque vous l'utilisez près d'une
source d'eau.
Layouts
(Ver ilustração A)
• N'utilisez pas de produits chimiques tels que du diluant, de l'alcool ou du benzène pour
retirer la poussière.
1 Guia de montagem da lente 2 Anel de zoom 3 Anel de foco
4 Guia do encaixe da lente 5 Lente 6 Chave AF/MF 7 Botão i-Function
• Ne laissez pas tomber l'objectif et ne le soumettez pas à des chocs excessifs. L'objectif est
8 Contatos de informação da lente
un produit optique précis.
• Évitez d'utiliser l'objectif en cas de changement climatique soudain. Conservez l'objectif
Colocar e retirar a lente
dans un sac en plastique ou un étui d'appareil photo pour éviter la formation de
► Para colocar a lente,
condensation à l'intérieur ou à l'extérieur.
1
Retire a capa da lente, a capa do encaixe da lente e a tampa do corpo.
3
• Lors du transport ou lorsque vous n'utilisez pas l'objectif, placez le cache de l'objectif et le
2
Alinhe a marca vermelha na lente à marca vermelha no corpo da câmera. De
cache de la monture de l'objectif sur l'objectif afin d'éviter toute contamination due à des
seguida, gire a objetiva, como mostra a ilustração, até que se prenda no lugar.
4
particules étrangères et de protéger l'objectif contre les rayures.
• Ne laissez pas l'appareil photo monté sur un trépied sans le cache de l'objectif. La lumière
(Ver ilustração B)
solaire peut endommager l'intérieur de l'appareil photo.
► Para remover a lente, prima sem soltar o botão de liberação da lente e gire a lente
• Vérifiez l'objectif tous les ans ou tous les deux ans pour obtenir de meilleures performances.
como mostra a ilustração. (Ver ilustração C)
• N'appliquez pas de force excessive sur l'avant de l'objectif.
Configurar o Foco Manual
• Pour une utilisation sûre de l'objectif, montez-le ou démontez-le lorsque l'appareil photo
Coloque o botão AF/MF na posição AF ou MF.
est éteint.
• Samsung décline toute responsabilité en cas de dommages causés par l'utilisation
Uso do foco automático (AF): O foco é ajustado automaticamente pressionando-se
d'objectifs fournis par d'autres fabricants.
[Obturador] até a metade.
• Assurez-vous de toujours changer l'objectif dans un environnement propre et ne placez pas
Não pressione em excesso a parte frontal da lente enquanto a câmera estiver
Configure a composição da foto (a distância focal da lente) girando o anel de zoom
vos doigts sur la monture lors du montage de l'objectif. Les particules étrangères peuvent
usando o modo foco automático (AF). Isso poderia causar o mal funcionamento
influer sur les résultats des prises de vue ou entraîner un dysfonctionnement de l'appareil
da lente. (Ver ilustração D)
da lente.
photo en cas de contact avec le boîtier ou l'objectif.
Uso do foco manual (MF): O foco pode ser ajustado manualmente girando o anel
• Vous ne devez ni transporter, ni stocker l'objectif lorsque le tube d'extension est sorti. Pour
faire entièrement rentrer le tube à l'intérieur du mécanisme, tournez la bague du zoom
de foco da lente.
de l'objectif.
Configure a função MF Assistida para ajudá-lo na focagem manual. Consulte o
manual de sua câmera para obter mais detalhes.
Türkçe
• Schauen Sie mit Objektiv und Kamera nicht direkt in die Sonne. Das kann
zu schweren Augenverletzungen führen.
Bu aygıtı kullanmadan önce
• Halten Sie das Objektiv und die Kamera von kleinen Kindern und
Warnung
Haustieren fern.
Samsung Lens satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu kılavuzdaki resimlerde
SAMSUNG 18-55mm F3.5-5.6 OIS III lens esas alınmıştır. Bu kılavuzda kullanılan
• Bewahren Sie das Objektiv bei direkter Sonneneinstrahlung nicht ohne
Lensteki i-Function düğmesine bastığınızda, bazı çekim seçeneklerini ayarlamak için
Objektivabdeckung auf. Direkte Sonneneinstrahlung durch das Objektiv
çizimler gerçek parçalardan farklı olabilir. Bu kılavuzda açıklanan bazı işlevler fotoğraf
E modunu veya Z öğesini kullanabilirsiniz. E modunda, fotoğraf
kann entzündliche Materialien verbrennen.
makinesi modeline bağlı olarak kullanılamayabilir. Kamera ve lensin yazılımını
Vorsicht
• Verwenden Sie nur robuste Stative. Leichte oder instabile Stative können
makinesinin desteklediği sahneleri veya filtre efektlerini seçebilirsiniz. Z, Dijital
günceller ve gösterir. Yazılımı indirmek için www.samsung.com adresini ziyaret edin.
umfallen und die Kamera beschädigen.
yakınlaştırmaya göre fotoğraf kalitesi daha az bozularak subjeye yakınlaştırmanıza
Paketi açma
olanak sağlar. Bu özellik, yalnızca fotoğraf makineniz desteklediğinde kullanılabilir.
Aufbewahrung, Pflege und Wartung des Objektivs
Lens, Lens kapağı, Lens arka kapağı, Kapak, Çanta, Kullanım kılavuzu
i-Scene modu sadece bazı kamera modellerinde vardır.
1
• Bewahren Sie das Objektiv in trockener und ausreichend belüfteter Umgebung auf.
• İsteğe Bağlı Öğe: Filtre
2
• Bewahren Sie das Objektiv weder bei hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit
Yerleşimler
(Bkz Resim A)
noch in einem Schrank, Auto oder geschlossenen Raum auf, in dem Chemikalien gelagert
werden.
1
Lens montaj işareti
2
Yakınlaştırma halkası
3
Odak halkası
• Das Objektiv ist nicht wasserfest. Achten Sie darauf, dass es in der Nähe von Wasser
Lens kapağı montaj işareti
Lens
AF/MF anahtarı
i-Function düğmesi
nicht feucht wird.
4
5
6
7
8
Lens bilgisi için iletişim
• Verwenden Sie zum Säubern keine Chemikalien wie Verdünner, Alkohol oder Benzol.
• Lassen Sie das Objektiv nicht fallen und vermeiden Sie starke Stöße. Bei diesem Objektiv
Lensi Takma ve Çıkarma
handelt es sich um ein optisches Präzisionserzeugnis.
► Lensi takmak için,
• Vermeiden Sie den Gebrauch des Objektivs bei plötzlichen Temperaturschwankungen.
1
Lensi kapağını, lens takma kapağını ve gövde kapağını çıkarın.
3
Bewahren Sie das Objektiv in einer Plastik- oder Kameratasche auf, um Kondensation im
2
Lensi üzerindeki kırmızı işaret ile fotoğraf makinesi gövdesi üzerindeki kırmızı
oder am Objektiv zu vermeiden.
• Bringen Sie beim Tragen oder bei Nichtbenutzung des Objektivs beide
işareti aynı hizaya getirin. Ardından, yerine oturuncaya kadar lensi resimde
4
Objektivabdeckungen an, um Verunreinigungen durch Fremdkörper sowie ein Verkratzen
gösterildiği gibi çevirin. (Bkz Resim B)
des Objektivs zu vermeiden.
► lensi çıkarmak için, Lensi çıkarma düğmesine basılı tutun ve ardından lensi
• Ohne Objektivabdeckung sollten Sie die Kamera nicht auf einem Stativ stehen lassen. Die
resimde gösterildiği gibi çevirin. (Bkz Resim C)
Kamera kann durch direkte Sonneneinstrahlung innen beschädigt werden.
Odak Yöntemini Ayarlama
• Für optimale Ergebnisse sollten Sie das Objektiv alle ein bis zwei Jahre überprüfen.
• Am Vorderteil des Objektivs sollte keine übermäßige Krafteinwirkung erfolgen.
Lensteki AF/MF düğmesini AF veya MF değerine ayarlayın.
• Zur Sicherheit sollten Sie das Objektiv nur bei ausgeschalteter Kamera anstecken bzw.
Otomatik Odaklama (AF): [Deklanşör]'e yarım bastığınızda odak otomatik olarak
abnehmen.
ayarlanır.
• Samsung haftet nicht für Schäden, die durch Objektive anderer Hersteller entstehen.
Fotoğraf makinesi oto odak (AF) özelliğini kullanıyorken lensin ön kısmına aşırı
• Wechseln Sie das Objektiv nur in einer sauberen Umgebung und berühren Sie
kuvvet uygulamayın. Aksi takdirde lens bozulabilir.
Lensteki yakınlaştırma halkasını döndürerek foto kompozisyonunu ayarlayın (lensin
die Innenseite des Objektivs beim Anbringen nicht mit den Fingern. Fremdkörper
odak uzaklığı). (Bkz Resim D)
beeinträchtigen möglicherweise das Aufnahmeergebnis oder verursachen bei Eindringen in
Manüel Odaklama (MF): Lensteki odak halkasını çevirerek odak manuel olarak
die Kamera oder das Objektiv eine Fehlfunktion.
ayarlanabilir.
• Transportieren und lagern Sie das Objektiv nicht, wenn ein Teil des Objektivtubus
ausgefahren ist. Fahren Sie den Objektivtubus komplett in das Gehäuse zurück, indem Sie
den Zoomring am Objektiv drehen.
Ajuste la función de Asistencia MF para obtener ayuda con el enfoque manual.
Cubierta de la lente
Consulte el manual de su cámara para conocer más detalles.
Estabilizador de imagen óptica
Uso de i-Function
Tipo de montaje
Tamaño del filtro
Diámetro máximo
Distancia
Peso (Sólo lentes, Aprox.)
Temperatura de funcionamiento
Humedad de funcionamiento
Gire el selector de modos hasta P, A, S, M o i.
Pulse [i-Function] en la lente para seleccionar una configuración.
Nombre de la lente
Los ajustes disponibles pueden variar según el modo de disparo seleccionado.
Distancia focal
Ajustes
Distancia focal en equivalente a 35 mm
Ajustes
Modo de disparo
Modo de disparo
Construcción de la lente - Elementos
E
i
Valor de apertura
A, M
Construcción de la lente - Grupos
Z
P, A, S, M, i
Valor de exposición
P, A, S
Elementos Asféricos
Velocidad del
Balance de blancos,
S, M
P, A, S, M
Elementos ED
obturador
ISO
Vista angular
Gire el anillo de enfoque de la lente para modificar los ajustes (o para modificar
Apertura máxima
el nivel de zoom en el modo Z).
Enfoque y capture la fotografía.
Apertura mínima
Número de láminas del diafragma
• Para seleccionar los elementos que aparecerán al pulsar el botón i-Function en la
Distancia mínima de enfoque (Wide)
lente, puede utilizar el menú Personalización iFn de la cámara.
• Las escenas o los efectos de filtro disponibles en el modo E pueden variar
Distancia mínima de enfoque (Tele)
según el modelo de la cámara.
Amplificación máxima
• Si selecciona Z, la resolución de las fotos cambiará según el nivel de zoom.
Cubierta de la lente
Usar la rueda de zoom
Estabilizador de imagen óptica
Tipo de montaje
Tamaño del filtro
Como el enfoque se puede cambiar ligeramente gracias a la distancia focal
Diámetro máximo
cambiada, se recomienda ajustarlo de nuevo antes de hacer una fotografía si ha
Distancia
cambiado la distancia focal girando el anillo de zoom.
Peso (Sólo lentes, Aprox.)
使用 i-Function
使用鏡頭遮光罩
鏡頭座類型
濾光片尺寸
最大直徑
長度
重量(僅鏡頭,約略值)
操作溫度
使用濾光片(選購)
將模式旋鈕轉到 P、A、S、M 或 i。
操作濕度
按下鏡頭上的 [i-Function] 選擇設定。
鏡頭名稱
• 視拍攝模式而定,可用設定可能會有所不同。
焦距
相當於 35 mm 的焦距
設定
拍攝模式
設定
拍攝模式
鏡頭結構-元件
E
i
光圈值
A、M
鏡頭結構-組
Z
P、A、S
M、i
P、A、S
曝光值
非球面鏡片元件
快門速度
S、M
白平衡,ISO
P、A、S、M
ED 元件
規格
視角
旋轉鏡頭上的對焦環或調整設定(或在 Z 模式中變更變焦
最大光圈
率)。
最小光圈
對焦並拍攝相片。
光圈葉片數
• 若要選擇當您按下鏡頭上的 i-Function 按鈕時顯示的項目,
最小焦距(廣角)
可使用相機上的 iFn 自訂功能表。
最小焦距(長焦)
• E 模式的可用拍攝環境或濾光片效果可能會因相機型號
最大放大倍率
而異。
鏡頭遮光罩
• 如果選擇 Z,相片的解析度會因變焦率的不同而異。
光學影像穩定器
鏡頭座類型
使用變焦環
濾光片尺寸
最大直徑
由於對焦會隨著焦距的變更而略微變化,因而若您已透過轉動變焦環來
長度
變更焦距,則建議在拍照前重 新調整對焦。
重量(僅鏡頭,約略值)
操作溫度
操作濕度
Stabilizzazione ottica delle immagini
Impostate la funzione Aiuto MF per facilitare la messa a fuoco manuale. Fate
riferimento al manuale della fotocamera per ulteriori dettagli.
Tipo di attacco
Dimensione filtro
Come utilizzare i-Function
Diametro massimo
Lunghezza
Peso (Solo obiettivo, circa)
Temperatura di esercizio
Umidità di esercizio
Nome della lente
Ruotate la ghiera di selezione su P, A, S, M o i.
Lunghezza focale
Premete [i-Function] sull'obiettivo per selezionare un'impostazione.
Lunghezza focale equivalente 35 mm
Le impostazioni disponibili possono variare in base alla modalità di scatto.
Composizione obiettivo-Elementi
Impostazione
Modalità di scatto
Impostazione
Modalità di scatto
Composizione obiettivo-Gruppi
E
i
Diaframma
A, M
Elementi asferici
Z
P, A, S, M, i
Valore di esposizione
P, A, S
Elementi ED
Velocità
Bilanciamento del
Angolo di visualizzazione
S, M
P, A, S, M
bianco, ISO
otturatore
Apertura massima
Ruotate l'anello di messa a fuoco sull'obiettivo per regolare l'impostazione
Apertura minima
(o per modificare il rapporto zoom nella modalità Z).
Numero di lamelle del Diaframma
Mettete a fuoco e scattate la foto.
Distanza focale minima (Ampia)
• Per selezionare gli elementi che appariranno quando premete il tasto i-Function
Distanza focale minima (Tele)
sull'obiettivo, potete utilizzare il menu Personalizzazione iFn della fotocamera.
Ingrandimento massimo
• Le scene e gli effetti filtro disponibili nella modalità E potrebbero variare in
Coperchio dell'obiettivo
base al modello della fotocamera.
Stabilizzazione ottica delle immagini
• Se selezionate Z, la risoluzione della foto varia in base al rapporto zoom.
Tipo di attacco
Utilizzo dell'anello per la regolazione dello zoom
Dimensione filtro
Diametro massimo
Lunghezza
Poiché la messa a fuoco può essere variata leggermente in base alla lunghezza
Peso (Solo obiettivo, circa)
focale modificata, si consiglia di regolarla nuovamente prima di scattare una foto, se
Temperatura di esercizio
la lunghezza focale è stata modificata ruotando l'anello per la regolazione dello zoom.
Umidità di esercizio
Usando i-Function
Estabilizador óptico de imagem
Tipo de encaixe
Tamanho do filtro
Diâmetro máx.
Comprimento
Peso (Somente a lente, Aprox.)
Temperatura de operação
Gire o disco de mudança de modo para P, A, S, M ou i.
Umidade de operação
Pressione [i-Function] na lente para selecionar uma configuração.
Dependendo do modo de fotografia, as configurações disponíveis podem
Nome della lente
ser diferentes.
Distância Focal
Configurações Modo de fotografia
Configurações
Modo de fotografia
Distância focal no equivalente a 35 mm
Construção da lente-Elementos
E
i
Valor da abertura
A, M
Construção da lente-Grupos
Z
P, A, S, M, i
Valor da exposição
P, A, S
Elementos asféricos
Velocidade do
Equilíbrio de
S, M
branco, ISO
P, A, S, M
Elementos ED
obturador
Ângulo de visão
Gire o anel de foco da lente para ajustar a configuração (ou alterar a taxa de
Abertura máxima
zoom rate no modo Z).
Abertura mínima
Foque e capture a fotografia.
Número de lâminas do diafragma
• Para selecionar os itens que irão surgir quando pressionar o botão i-Function na
Distância focal mínima (Amplo)
lente, você pode usar o menu Personalização iFn em sua câmera.
Distância focal mínima (Tele)
• As cenas ou efeitos de filtro disponíveis no modo E podem variar
dependendo do modelo da câmera.
Ampliação máxima
• Se você selecionar Z, a resolução da foto irá variar de acordo com a
Para-sol da lente
taxa de zoom.
Estabilizador óptico de imagem
Usando o anel de zoom
Tipo de encaixe
Tamanho do filtro
Diâmetro máx.
Como o foco pode ficar levemente diferente devido à distância focal alterada,
Comprimento
Peso (Somente a lente, Aprox.)
recomenda-se ajustar o foco novamente antes de tirar uma foto se você tiver
alterado a distância focal girando o anel de zoom.
Temperatura de operação
Umidade de operação
Manüel odaklanmaya yardımcı olması için MF Yardım işlevini ayarlayın. Ayrıntılı
Düzenek Türü
bilgi için fotoğraf makinenizin kılavuzuna bakın.
Filtre Boyutu
Maks. Çapı
i-Function kullanımı
Uzunluk
Ağırlık (Sadece Lens, Yaklaşık)
Çalışma Sıcaklığı
Çalışma Nemi
Lens Adı
Mod düğmesini döndürün ve P, A, S, M veya i olarak ayarlayın.
Odak Uzunluğu
Bir ayar seçmek için lenste [i-Function] düğmesine basın.
35 mm Eşdeğerde Odak Uzunluğu
Kullanabileceğiniz ayarlar çekim moduna bağlı olarak değişir.
Lens Yapı Elemanları
Ayar
Çekim modu
Ayar
Çekim modu
Lens Yapı Grupları
Diyafram değeri
Asferik Elementler
E
i
A, M
ED Elemanları
Z
P, A, S, M, i
Poz değeri
P, A, S
Görüş Açısı
Deklanşör hızı
S, M
Beyaz dengesi, ISO
P, A, S, M
Maksimum Diyafram Açıklığı
Lensteki odak halkasını çevirerek ayarı ayarlayın (veya Z modunda
Minimum Diyafram Açıklığı
yakınlaştırma oranını değiştirin).
Diyafram Bıçağı Sayısı
Odaklanın ve fotoğrafı çekin.
Minimum Odak Uzaklığı (Geniş)
• Lensteki i-Function düğmesine bastığınızda görünecek öğeleri seçmek için,
Minimum Odak Uzaklığı (Uzak)
fotoğraf makinenizdeki iFn Özelleştirme menüsünü kullanabilirsiniz.
Maksimum Büyütme
• E modundaki mevcut sahneler veya filtre efektleri fotoğraf makinesi
Lens temas noktaları
modeline bağlı olarak farklılık gösterebilir.
Optik Görüntü Sabitleyici
• Eğer Z öğesini seçerseniz, fotoğraf çözünürlüğü yakınlaştırma oranına
Düzenek Türü
bağlı olarak değişecektir.
Filtre Boyutu
Odak Yakınlaştırmasını Kullanın
Maks. Çapı
Uzunluk
Ağırlık (Sadece Lens, Yaklaşık)
Çalışma Sıcaklığı
Yakınlaştırma işlevini kullanırken, odak hafifçe değiştirilebilir. Bir fotoğraf çekmeden
önce odağı tekrar ayarlayın.
Çalışma Nemi
Incluida
Montaje Samsung NX
58 mm
63 mm
65,1 mm
204 g
0–40 °C
5–85%
SAMSUNG 12-24mm F4-5.6 ED
12–24 mm
18,5–37 mm
10
8
2
1
99,0°–60,7°
F4–5.6
F22
7
0,24 m
0,24 m
0,14X
Incluida
No
Montaje Samsung NX
58 mm
63,5 mm
65,5 mm
208 g
三星 NX 接環
58 mm
63 mm
65.1 mm
204 g
鏡頭的儲存與維護
0–40 °C
5–85%
SAMSUNG 12-24mm F4-5.6 ED
12–24 mm
18.5–37 mm
10
8
2
1
99.0°–60.7°
F4–5.6
F22
7
0.24 m
0.24 m
0.14X
附帶
三星 NX 接環
58 mm
健康與安全資訊
63.5 mm
65.5 mm
208 g
0–40 °C
5–85%
Montaggio Samsung NX
58 mm
63 mm
65,1 mm
204 g
0 – 40 °C
5 – 85%
SAMSUNG 12-24mm F4-5.6 ED
12 – 24 mm
18,5 – 37 mm
10
8
2
1
99,0° – 60,7°
F4 – 5.6
F22
7
0,24 m
0,24 m
0,14X
Incluso
No
Montaggio Samsung NX
58 mm
63,5 mm
65,5 mm
208 g
0 – 40 °C
5 – 85%
Sim
Encaixe Samsung NX
58 mm
63 mm
65,1 mm
204 g
0 – 40 °C
5 – 85%
SAMSUNG 12-24mm F4-5.6 ED
12 – 24 mm
18,5 – 37 mm
10
8
2
1
99,0° – 60,7°
F4 – 5.6
F22
7
0,24 m
0,24 m
0,14X
Incluída
Não
Encaixe Samsung NX
58 mm
63,5 mm
65,5 mm
208 g
0 – 40 °C
5 – 85%
Samsung NX montaj
58 mm
63 mm
65,1 mm
204 g
0–40 °C
5–85%
SAMSUNG 12-24mm F4-5.6 ED
12–24 mm
18,5–37 mm
10
8
2
1
99,0°–60,7°
F4–5.6
F22
7
0,24 m
0,24 m
0,14X
Dahil
Hayır
Samsung NX montaj
58 mm
63,5 mm
65,5 mm
208 g
0–40 °C
5–85%

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Samsung 18-55mm F3.5-5.6 OIS III

  • Page 1 Tamaño del filtro 58 mm en la lente SAMSUNG 18-55mm F3.5-5.6 OIS III. Las ilustraciones usadas en el manual del Al pulsar el botón i-Function en la lente, podrá usar el modo E o Z, o ajustar usuario pueden ser diferentes de los elementos reales. Algunas funciones descritas en este Diámetro máximo...
  • Page 2 Asfæriske elementer dreje objektivet som vist på illustrationen. (Se illustration C) på objektivet, i menuen iFn-tilpasning på kameraet. Modlysblænde Medfølger • Samsung er ikke ansvarlig for skader, der måtte opstå ved brug af andre producenters Visningsvinkel 75,9°-28,7° Indstilling af fokusmetode objektiver.