Download Print this page

Samsung mW733k Owner's Instructions & Cooking Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
Kuchenka mikrofalowa
Instrukcja obsługi i zasady
przygotowywania potraw
Uprzejmie informujemy, że gwarancja firmy Samsung NIE obejmuje wizyt serwisowych
mających na celu wyjaśnienie działania produktu, poprawienia źle wykonanego
montażu czy przeprowadzenia standardowego czyszczenia i konserwacji urządzenia.
Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym.
MW733K-B-XEO_DE68-03915D-02_PL_131004.indd 1
wyobraź
sobie możliwości
Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.
Aby korzystać z pełnej pomocy serwisowej, należy
zarejestrować produkt na stronie internetowej
www.samsung.com/register
mW733k
2013-10-04
4:40:13

Advertisement

Table of Contents
loading

  Summary of Contents for Samsung mW733k

 • Page 1 Instrukcja obsługi i zasady przygotowywania potraw Uprzejmie informujemy, że gwarancja firmy Samsung NIE obejmuje wizyt serwisowych mających na celu wyjaśnienie działania produktu, poprawienia źle wykonanego montażu czy przeprowadzenia standardowego czyszczenia i konserwacji urządzenia. Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym.
 • Page 2 WażNe INStruKcJe dOtyczące JaK KOrzyStać z INStruKcJI ObSługI Gratulujemy zakupu kuchenki mikrofalowej firmy SAMSUNG. Instrukcja bezPIeczeńStWa obsługi zawiera wiele cennych informacji na temat gotowania przy użyciu kuchenki mikrofalowej dotyczących: NaLeży Je uWażNIe Przeczytać I zacHOWać • zasad bezpieczeństwa Na PrzySzłOŚć. • właściwych akcesoriów i przyborów kuchennych • pomocnych wskazówek dotyczących przygotowywania potraw...
 • Page 3 ściereczek i podobnych rzeczy grozi obrażeniami, Urządzenie nie jest przeznaczone do instalacji w zapłonem i pożarem. pojazdach drogowych, przyczepach itp. MW733K-B-XEO_DE68-03915D-02_PL_131004.indd 3 2013-10-04 4:40:15...
 • Page 4 10 minut. OStrzeżeNIe: W celu uniknięcia możliwości Jeżeli kuchenka wydaje dziwny dźwięk, swąd porażenia prądem elektrycznym, przed wymianą spalenizny lub dym, należy natychmiast odłączyć żarówki należy wyłączyć zasilanie urządzenia. wtyczkę zasilania i skontaktować się z najbliższym serwisem. MW733K-B-XEO_DE68-03915D-02_PL_131004.indd 4 2013-10-04 4:40:15...
 • Page 5 ścierne lub ostrych szczotek metalowych, do użytku w gospodarstwach domowych i ponieważ mogą one zarysować powierzchnię, co lokali podłączonych bezpośrednio do sieci może doprowadzić do pęknięcia szyby. niskiego napięcia, która dostarcza prąd do W czasie pracy urządzenia dostępne powierzchnie budynków wykorzystywanych w celach mogą być gorące. mieszkaniowych. W czasie pracy urządzenia drzwiczki i zewnętrzna powierzchnia mogą się nagrzewać. MW733K-B-XEO_DE68-03915D-02_PL_131004.indd 5 2013-10-04 4:40:15...
 • Page 6: Czyszczenie Kuchenki Mikrofalowej

  Nie należy instalować kuchenki mikrofalowej w gorących detergentu. Po umyciu spłukać i wysuszyć. lub wilgotnych miejscach, na przykład w pobliżu 2. Zachlapania i plamy na wewnętrznych powierzchniach MW733K-B-XEO_DE68-03915D-02_PL_131004.indd 6 2013-10-04 4:40:16...
 • Page 7 Powód: Kurz i wilgoć mogą mieć negatywny wpływ na Podczas czyszczenia górnej części działanie kuchenki. wnętrza komory element grzejny można Ta kuchenka mikrofalowa nie jest przeznaczona do obrócić o 45° ku dołowi i wyczyścić go. MW733K-B-XEO_DE68-03915D-02_PL_131004.indd 7 2013-10-04 4:40:16...
 • Page 8 Nie wolno stawiać na kuchence, wewnątrz kuchenki lub na jej drzwiczkach żadnych przedmiotów. Nie zginać nadmiernie i nie skręcać przewodu zasilającego ani kłaść na nim ciężkich przedmiotów. Nie należy rozpylać na powierzchni kuchenki lotnych substancji, np. środków owadobójczych. W przypadku wycieku gazu (np. propanu, LPG itd.) należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, bez dotykania wtyczki zasilania. MW733K-B-XEO_DE68-03915D-02_PL_131004.indd 8 2013-10-04 4:40:18...
 • Page 9 Kuchenkę należy zainstalować, zachowując odstępy podane w elektrycznych oraz iskrzenia, co może doprowadzić do niniejszej instrukcji. (Patrz Instalowanie kuchenki mikrofalowej). uszkodzenia kuchenki mikrofalowej. Należy zachować ostrożność podczas podłączania urządzeń Nie należy używać kuchenki mikrofalowej do suszenia papieru elektrycznych w pobliżu kuchenki. lub odzieży. MW733K-B-XEO_DE68-03915D-02_PL_131004.indd 9 2013-10-04 4:40:20...
 • Page 10 (b) Uszkodzenia lub zgubienia tacki, pierścienia obrotowego, łącznika i Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić drucianej podstawki. warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi. MW733K-B-XEO_DE68-03915D-02_PL_131004.indd 10 2013-10-04 4:40:20...
 • Page 11: Table Of Contents

  2. OTWORY WENTYLACYJNE 8. PIERŚCIEŃ OBROTOWY Gotowanie wieloetapowe .................17 3. OŚWIETLENIE 9. O TWORY BLOKADY BEZPIECZEŃSTWA 4. WYŚWIETLACZ Lista naczyń i przyborów kuchennych ............18 10. P RZYCISK OTWIERANIA 5. ZATRZASKI DRZWICZEK Co robić w przypadku wystąpienia problemu lub wątpliwości ....19 DRZWICZEK 6. TACA OBROTOWA Parametry techniczne ................19 11. P ANEL STEROWANIA MW733K-B-XEO_DE68-03915D-02_PL_131004.indd 11 2013-10-04 4:40:20...
 • Page 12: Panel Sterowania

  6. P RZYCISK ZATRZYMANIA/ ANULOWANIA 2. AUTOMATYCZNA FUNKCJA 7. W YBÓR WAGI PRODUKTU SZYBKIEGO ROZMRAŻANIA 3. AUTOMATYCZNE 8. U STAWIANIE ZEGARA PODGRZEWANIE/GOTOWANIE 9. P RZYCISK +30 S 4. PRZYCISK TRYBU MIKROFALE 10. P RZYCISK START 5. PRZYCISK USTAWIANIA CZASU 11. P RZYCISK OSZCZĘDZANIA ENERGII MW733K-B-XEO_DE68-03915D-02_PL_131004.indd 12 2013-10-04 4:40:21...
 • Page 13: Ustawianie Godziny

  Nie wolno włączać pustej kuchenki mikrofalowej. 3. Po wyświetleniu właściwego czasu naciśnij ponownie przycisk zegara, aby uruchomić zegar. efekt: Godzina jest wyświetlana zawsze, gdy kuchenka mikrofalowa nie jest używana. MW733K-B-XEO_DE68-03915D-02_PL_131004.indd 13 2013-10-04 4:40:22...
 • Page 14: Poziomy Mocy

  Start ( 2. Aby całkowicie zatrzymać gotowanie: Naciśnij przycisk Stop ( efekt: Gotowanie zostanie zatrzymane. Jeśli chcesz anulować ustawienia kuchenki, ponownie naciśnij przycisk Stop ( Możesz anulować dowolne ustawienie przed rozpoczęciem gotowania, naciskając przycisk Stop ( MW733K-B-XEO_DE68-03915D-02_PL_131004.indd 14 2013-10-04 4:40:22...
 • Page 15: Korzystanie Z Funkcji Szybkiego Podgrzewania/Gotowania

  (kawa, mleko, 250 ml herbata lub woda Umieść filiżankę (150 ml) lub (1 kubek) o temperaturze kubek (250 ml) na środku pokojowej) tacy obrotowej. Dokładnie wymieszaj przed rozpoczęciem i po upłynięciu czasu oczekiwania. MW733K-B-XEO_DE68-03915D-02_PL_131004.indd 15 2013-10-04 4:40:23...
 • Page 16: Korzystanie Z Automatycznej Funkcji Szybkiego Rozmrażania

  4. Owoce/ 100-600 g 5-20 min. Rozłóż owoce równo w płaskim,  Naciśnij przycisk Start ( ), aby zakończyć szklanym naczyniu. Ten program Jagody rozmrażanie. jest odpowiedni do rozmrażania wszystkich rodzajów owoców. Istnieje również możliwość ręcznego ustawienia procesu rozmrażania. W tym celu należy wybrać funkcję gotowanie/podgrzewanie z poziomem mocy 180 W. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w rozdziale „Gotowanie/Podgrzewanie” (str. 13). MW733K-B-XEO_DE68-03915D-02_PL_131004.indd 16 2013-10-04 4:40:24...
 • Page 17: Gotowanie Wieloetapowe

  ; w razie potrzeby wybierz poziom mocy, naciskając przycisk poziomu mocy żądaną ilość razy (w podanym przykładzie 600 W). 4. Ustaw czas, naciskając przyciski 10 min, 1 min i 10 s żądaną ilość razy (w podanym przykładzie są to 4 minuty). MW733K-B-XEO_DE68-03915D-02_PL_131004.indd 17 2013-10-04 4:40:24...
 • Page 18: Lista Naczyń I Przyborów Kuchennych

  Wyroby szklane : zalecane ✓ • Naczynia żaroodporne Mogą być używane, jeśli nie mają metalowych ✓ : używać ostrożnie ✓✗ elementów. : Niebezpieczne ✗ • Delikatne wyroby Mogą być używane do podgrzewania jedzenia ✓ szklane lub płynów. Delikatne szkło może pękać w wyniku gwałtownego podgrzania. MW733K-B-XEO_DE68-03915D-02_PL_131004.indd 18 2013-10-04 4:40:24...
 • Page 19: Co Robić W Przypadku Wystąpienia Problemu Lub Wątpliwości

  W PrzyPadKu WyStąPIeNIa PrObLemu Lub Jeśli powyższe wskazówki nie umożliwiają rozwiązania problemu, należy skontaktować się z lokalnym centrum obsługi klienta firmy SAMSUNG. WątPLIWOŚcI Należy przygotować następujące informacje: W przypadku wystąpienia któregokolwiek z problemów opisanych poniżej należy • model i numer seryjny znajdujące się na tylnej części urządzenia, wypróbować sugerowane rozwiązania. • szczegółowe informacje dotyczące gwarancji, • dokładny opis problemu. Jest to zjawisko normalne. • Skraplanie się wilgoci wewnątrz kuchenki.
 • Page 20 MW733K 1.15 57.1 Kod produktu: de68-03915d-02 MW733K-B-XEO_DE68-03915D-02_PL_131004.indd 20 2013-10-04 4:40:25...
 • Page 21 Használati utasítás és főzési útmutató A Samsung garanciája NEM terjed ki azokra az esetekre, amikor Ön azért kéri a szerviz segítségét, hogy elmagyarázzák a készülék működését, helyreállítsák a nem megfelelő üzembe helyezés következményeit, illetve elvégezzék a készülék rendes tisztítását vagy karbantartását.
 • Page 22 Fontos biztonsáGi előíRások A hAsználAti útMutAtó hAsználAtA Köszönjük, hogy a SAMSUNG mikrohullámú sütőjét választotta! A olVAssA el FiGYelMesen, És őRizze Használati útmutató fontos információkat tartalmaz a mikrohullámú sütőben történő főzéssel kapcsolatban: MeG, MeRt kÉsőbb is szÜksÉGe lehet • Biztonsági előírások Rá.
 • Page 23 ételt melegít, ügyeljen rá, hogy a akár még azután is felrobbanhat, hogy a csomagolóanyag ne gyulladjon meg. mikrohullámú melegítés már befejeződött. A sütőt rendszeresen tisztítani kell, és az ételmaradványokat el kell távolítani. MW733K-B-XEO_DE68-03915D-02_HU_131004.indd 3 2013-10-04 4:42:18...
 • Page 24 ViGYázAt: Ha a készülék kombinált ViGYázAt: Folyadékok és élelmiszerek üzemmódban működik, gyermekek csak nem melegíthetők lezárt edényekben, mivel felnőtt felügyelete mellett használhatják a könnyen felrobbanhatnak. sütőt a keletkező hő miatt. A készülék nem tisztítható nagynyomású mosóval. MW733K-B-XEO_DE68-03915D-02_HU_131004.indd 4 2013-10-04 4:42:18...
 • Page 25 A B osztályba tartoznak az otthoni használatra eligazítás után használhatják. Gyermekek szánt berendezések, illetve az olyan nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását gyerekek csak létesítmények számára szánt berendezések, felügyelettel végezhetik. amelyek közvetlenül a háztartásokat ellátó alacsonyfeszültségű hálózatra csatlakoznak. MW733K-B-XEO_DE68-03915D-02_HU_131004.indd 5 2013-10-04 4:42:18...
 • Page 26 érdekében a hálózati kábelt károsodásához vezethet, ami kedvezőtlenül megfelelően földelt, váltakozó áramú fali aljzathoz befolyásolhatja a készülék teljesítményét, és csatlakoztassa. veszélyes helyzet kialakulását okozhatja. Ne helyezze üzembe a mikrohullámú sütőt forró 1. A külső felületeket meleg, szappanos vízbe mártott MW733K-B-XEO_DE68-03915D-02_HU_131004.indd 6 2013-10-04 4:42:18...
 • Page 27 A por és a nedvesség megrongálhatja a sütő Amikor a felső részt tisztítja a sütőtéren alkatrészeit. belül, érdemes 45 °-kal lefelé fordítani a fűtőelemet, és úgy tisztítani. Ez a mikrohullámú sütő háztartási célokra készült. (Csak az elfordítható fűtőegységgel rendelkező MW733K-B-XEO_DE68-03915D-02_HU_131004.indd 7 2013-10-04 4:42:18...
 • Page 28 Biztonsági okokból tilos az izzó cseréje! Ne dugja bele az ujját, és ne helyezzen bele idegen Kérjük, forduljon a legközelebbi hivatalos Samsung anyagot. Ha idegen anyag, például víz kerül a készülék belsejébe, húzza ki a tápcsatlakozót, és ügyfélszolgálathoz, és az izzó cseréjéhez kérje forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.
 • Page 29 Kisebb mennyiségű ételeket rövidebb ideig melegítsen, nehogy túlmelegedjen vagy megégjen Körültekintően járjon el, ha további elektromos az étel. berendezéseket csatlakoztat a sütő közelében levő aljzatokba. Ne merítse a tápkábelt vagy a tápcsatlakozót vízbe, és tartsa a tápkábelt hőtől távol. MW733K-B-XEO_DE68-03915D-02_HU_131004.indd 9 2013-10-04 4:42:22...
 • Page 30 Ha a készülék alkatrészeinek cseréjére vagy a készülék hibájának érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen kijavítására a felhasználó hibájából van szükség, a Samsung szervizdíjat gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható számol fel. Ez a kikötés a következő esetekre vonatkozik: újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
 • Page 31 3. VILÁGÍTÁS 8. GÖRGŐS GYŰRŰ 4. KIJELZŐ 9. A BIZTONSÁGI RETESZ A mikrohullámú sütőben használható edények .........18 NYÍLÁSAI 5. AZ AJTÓZÁR KALLANTYÚI Teendők kétség vagy probléma esetén ............19 10. A JTÓNYITÓ NYOMÓGOMB Műszaki adatok ..................19 11. K EZELŐPANEL MW733K-B-XEO_DE68-03915D-02_HU_131004.indd 11 2013-10-04 4:42:22...
 • Page 32: Kezelőpanel

  5. I DŐBEÁLLÍTÓ GOMB 2. AUTOMATIKUS 6. L EÁLLÍTÁS/TÖRLÉS GOMB GYORSKIOLVASZTÁSI FUNKCIÓ 7. S ÚLY KIVÁLASZTÁSA KIVÁLASZTÁSA 8. Ó RABEÁLLÍTÁS 3. AUTOMATIKUS MELEGÍTÉSI 9. + 30s GOMB ÉS FŐZÉSI FUNKCIÓ 10. I NDÍTÁS GOMB KIVÁLASZTÁSA 11. E NERGIATAKARÉKOS GOMB 4. MIKROHULLÁMÚ ÜZEMMÓD GOMB MW733K-B-XEO_DE68-03915D-02_HU_131004.indd 12 2013-10-04 4:42:23...
 • Page 33: Az Idő Beállítása

  Ne kapcsolja be üresen a mikrohullámú sütőt. 3. Ha a megfelelő időt látja, nyomja meg ismét az óra gombot; ezzel elindítja az órát. eredmény: Ha a mikrohullámú sütő nincs használatban, mindig az időkijelzés látható. MW733K-B-XEO_DE68-03915D-02_HU_131004.indd 13 2013-10-04 4:42:24...
 • Page 34: Teljesítményszintek

  ( ) gombot. eredmény: A főzés leáll. Ha a főzési beállításokat törölni kívánja, nyomja meg még egyszer a stop ( ) gombot. A főzés megkezdése előtt bármelyik beállítást törölheti a stop ( gomb megnyomásával. MW733K-B-XEO_DE68-03915D-02_HU_131004.indd 14 2013-10-04 4:42:24...
 • Page 35: A Gyors Melegítés/Főzés Funkció Használata

  1–2 perc Töltse kerámia csészébe Italok (1 csésze) és lefedetlenül melegítse. (Szobahőmérsékletű 250 ml Helyezze a poharat (150 kávé, tej, tea, víz) (1 bögre) ml) vagy a bögrét (250 ml) a forgótányér közepére. A várakozási idő előtt és után is keverje jól át. MW733K-B-XEO_DE68-03915D-02_HU_131004.indd 15 2013-10-04 4:42:25...
 • Page 36: Az Automatikus Gyorskiolvasztás Funkció Használata

  5–20 perc A gyümölcsöt ossza el Bogyós egyenletesen egy lapos Start ( ) gombot. üvegtálban. A program Az étel kézi vezérléssel is kiolvasztható. Ehhez válassza a mikrohullámú mindenféle gyümölcshöz főzés/melegítés funkciót 180 wattos teljesítményszinttel. További megfelelő. részleteket a „Főzés/Melegítés” című részben talál a 13. oldalon. MW733K-B-XEO_DE68-03915D-02_HU_131004.indd 16 2013-10-04 4:42:26...
 • Page 37: Többfázisú Főzés

  ; szükség szerint állítsa be a teljesítményszintet a Teljesítményszint gomb egyszeri vagy többszöri megnyomásával. (A példánkban 600 W.) 4. Válassza ki az elkészítési időt a 10 min, 1 min és 10 s gombok megfelelő számú megnyomásával (a példában 4 perc). MW733K-B-XEO_DE68-03915D-02_HU_131004.indd 17 2013-10-04 4:42:26...
 • Page 38: A Mikrohullámú Sütőben Használható Edények

  Ívkisülést okozhat. ✗ vagy fémszegélyek zsírpapír A nedvességtartalom megőrzésére és a ✓ kifröccsenés megelőzésére alkalmazható. Üvegedény • Főző- és tálalóedény Használható, ha nincs rajta fém díszítés. ✓ : Ajánlott ✓ egyben : körültekintően használja ✓✗ : nem biztonságos ✗ MW733K-B-XEO_DE68-03915D-02_HU_131004.indd 18 2013-10-04 4:42:26...
 • Page 39: Teendők Kétség Vagy Probléma Esetén

  Az étel egyáltalán nem főtt meg. megváltozhatnak. • Az időzítőt helyesen állította be és/vagy megnyomta a start ( ) gombot? A 2/1984 (III.10) BKM-IpM. együttes rendelet értelmében a Samsung mint • Az ajtó be van csukva? forgalmazó tanúsítja, hogy az általa gyártott MW733K készülékek megfelelnek a lent • Túlterhelte a villamos hálózatot, ami miatt kiolvadt a biztosíték vagy leoldott az felsorolt technológiai paramétereknek. automata? Modell MW733k Az étel vagy túlfőtt, vagy egyáltalán nem főtt meg.
 • Page 40 De68-03915D-02 MW733K-B-XEO_DE68-03915D-02_HU_131004.indd 20 2013-10-04 4:42:27...
 • Page 41 Pokyny pre používateľa a  www.samsung.com/register sprievodca varením Berte na vedomie, že záruka spoločnosti Samsung NEZAHŔŇA servisné hovory týkajúce sa prevádzky produktu, opravy nesprávnej inštalácie a výkonu bežného čistenia alebo údržby. Táto príručka sa vyrobila zo 100 % recyklovaného papiera.
 • Page 42 POkyNy POužíVANIE TEjTO POužíVATEľSkEj PríruČky Práve ste si zakúpili mikrovlnnú rúru značky SAMSUNG. Vaša používateľská POzOrNE SI ICH PrEČíTAjTE príručka obsahuje mnoho cenných informácií o varení s vašou mikrovlnnou rúrou: A uSCHOVAjTE ICH PrE budÚCE • Bezpečnostné opatrenia POužITIE. • Vhodné príslušenstvo a náčinie na varenie • Užitočné tipy pre varenie Zaistite neustále dodržiavanie týchto...
 • Page 43 Sušenie jedla alebo odevov Zariadenie nie je určené na montáž do a zohrievanie ohrevných vankúšov, papúč, automobilov, karavanov ani podobných špongií, vlhkých handričiek a podobných dopravných prostriedkov. predmetov môže znamenať riziko zranenia, vznietenia alebo zapálenia. MW733K-B-XEO_DE68-03915D-02_SLK_131004.indd 3 2013-10-04 9:14:01...
 • Page 44 K zariadeniu nesmú mať jednoduchý prístup k otvoru a riadiacej oblasti. prístup malé deti. Pred prvým použitím rúry by ste ju mali nechať Nepoužívajte parný čistič. 10 minút v prevádzke s vodou a až následne začať používať. MW733K-B-XEO_DE68-03915D-02_SLK_131004.indd 4 2013-10-04 9:14:01...
 • Page 45 NEPOUŽÍVAJTE veľmi drsné čistiace prostriedky alebo ostré kovové stierky, aby ste vyčistili sklo dvierok rúry, pretože môžu poškriabať povrch, čo môže mať za následok rozbitie skla. Teplota okolitých povrchov môže byť počas prevádzky spotrebiča vysoká. MW733K-B-XEO_DE68-03915D-02_SLK_131004.indd 5 2013-10-04 9:14:02...
 • Page 46 Mikrovlnnú rúru nemontujte v horúcom 1. Vonkajšie povrchy vyčistite jemnou handričkou alebo vlhkom prostredí, ako napríklad vedľa a teplou mydlovou vodou. Opláchnite bežnej rúry alebo radiátora. Musíte dodržiavať a poutierajte dosucha. MW733K-B-XEO_DE68-03915D-02_SLK_131004.indd 6 2013-10-04 9:14:02...
 • Page 47 Prach a vlhkosť môžu nepriaznivo Keď čistíte hornú časť v priestore ovplyvniť funkčné diely v rúre. rúry, bude pohodlné, keď otočíte ohrevný prvok nadol o 45 ° a vyčistíte Táto mikrovlnná rúra nie je určená pre ho. (Iba model s visiacim ohrevným prvkom.) komerčné využitie. MW733K-B-XEO_DE68-03915D-02_SLK_131004.indd 7 2013-10-04 9:14:02...
 • Page 48 (napr. voda), odpojte sieťovú zástrčku a obráťte sa na autorizované stredisko starostlivosti o zákazníkov najbližšie servisné stredisko. spoločnosti Samsung a dohodnite sa Zariadenie nevystavujte nadmernému tlaku ani s kvalifikovaným technikom na výmene žiarovky. nárazom. Rúru neumiestňujte na krehké predmety (napr. na kuchynský...
 • Page 49 Ak sa má predísť prehriatiu a zhoreniu jedla, u menšieho objemu jedla nastavte kratšiu dobu Keď pripájate iné elektrické spotrebiče do zásuviek v zohrievania. blízkosti rúry, dávajte pozor. Sieťový kábel alebo napájaciu zástrčku neponárajte do vody a sieťový kábel uchovávajte mimo tepelných zdrojov. MW733K-B-XEO_DE68-03915D-02_SLK_131004.indd 9 2013-10-04 9:14:07...
 • Page 50 (d) Rúru nemôže nastavovať ani opravovať ktokoľvek iný ako príslušne (ELEkTrOTECHNICký A ELEkTrONICký OdPAd) kvalifikovaný servisný technik mikrovlnných rúr, vyškolený výrobcom. (Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom) Spoločnosť Samsung účtuje poplatok za výmenu príslušenstva alebo opravu kozmetickej poruchy, ak poškodenie zariadenia a/alebo poškodenie Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po alebo stratu príslušenstva spôsobil zákazník. Táto výhrada sa vzťahuje na skončení...
 • Page 51 9. O TVORY BEZPEČNOSTNÉHO VNÚTORNÉHO UZAMKNUTIA 4. DISPLEJ Sprievodca náčiním na varenie ..............18 10. T LAČIDLO OTVÁRANIA 5. ZÁPADKY DVIEROK Čo treba robiť v prípade pochybností alebo problémov ......19 DVIEROK 6. TANIER Technické údaje ..................19 11. OVLÁDACÍ PANEL MW733K-B-XEO_DE68-03915D-02_SLK_131004.indd 11 2013-10-04 9:14:08...
 • Page 52: Ovládací Panel

  5. T LAČIDLO NASTAVENIE ČASU 6. T LAČIDLO ZASTAVIŤ/ZRUŠIŤ 2. VÝBER FUNKCIE RÝCHLEHO ROZMRAZOVANIA 7. V ÝBER HMOTNOSTI 3. VÝBER AUTOMATICKÉHO 8. N ASTAVENIE HODÍN OPÄTOVNÉHO OHRIEVANIA/ 9. T LAČIDLO +30s VARENIA 10. T LAČIDLO SPUSTENIE 4. TLAČIDLO REŽIM 11. T LAČIDLO ÚSPORA ENERGIE MIKROVLNNEJ RÚRY MW733K-B-XEO_DE68-03915D-02_SLK_131004.indd 12 2013-10-04 9:14:08...
 • Page 53: Nastavenie Času

  2. Hodiny nastavíte tlačidlom h a minúty tlačidlom min. Mikrovlnnú rúru nikdy nezapínajte, keď je prázdna. 3. Keď sa zobrazí správny čas, znovu stlačte tlačidlo Hodiny, aby sa spustili hodiny. Výsledok: Čas sa zobrazí vždy, keď mikrovlnnú rúru nepoužívate. MW733K-B-XEO_DE68-03915D-02_SLK_131004.indd 13 2013-10-04 9:14:09...
 • Page 54: Úrovne Výkonu

  Úspora energie. 2. Na úplné zastavenie; Stlačte tlačidlo zastaviť ( Výsledok: Varenie sa zastaví. Ak si želáte zrušiť nastavenia varenia, opätovne stlačte tlačidlo zastaviť ( Pred spustením varenia môžete zrušiť akékoľvek nastavenie jednoduchým stlačením tlačidla zastaviť ( MW733K-B-XEO_DE68-03915D-02_SLK_131004.indd 14 2013-10-04 9:14:10...
 • Page 55: Používanie Funkcie Okamžitého Prihriatia/Varenia

  Nápoje 150 ml 1-2 min. Vylejte do keramickej šálky a (1 šálka) prihrievajte nezakryté. (Káva, mlieko, 250 ml čaj, voda Umiestnite šálku (150 ml) alebo (1 džbán) izbovej teploty) džbán (250 ml) do stredu taniera. Pred spustením a po zohriatí opatrne premiešajte. MW733K-B-XEO_DE68-03915D-02_SLK_131004.indd 15 2013-10-04 9:14:10...
 • Page 56: Používanie Funkcie Rýchleho Automatického Rozmrazovania

  Tento program je vhodný pre  Opätovne stlačte tlačidlo Spustiť ( ), aby ste všetky druhy ovocia. rozmrazovanie dokončili. Jedlo môžete tiež rozmrazovať manuálne. Aby ste tak vykonali, vyberte funkciu varenia/ohrievania mikrovlnnej rúry s úrovňou výkonu 180 W. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti „Varenie/Ohrievanie“ na strane 13. MW733K-B-XEO_DE68-03915D-02_SLK_131004.indd 16 2013-10-04 9:14:11...
 • Page 57: Viacstupňové Varenie

  ; ak je to potrebné, jedným alebo viacerými stlačeniami tlačidla Úroveň výkonu nastavte úroveň výkonu. (v príklade je 600 W) 4. Vhodným počtom stlačení tlačidiel 10 min, 1 min a 10 s nastavte čas varenia (v príklade sú 4 minúty). MW733K-B-XEO_DE68-03915D-02_SLK_131004.indd 17 2013-10-04 9:14:11...
 • Page 58: Sprievodca Náčiním Na Varenie

  Môže sa použiť na udržiavanie vlhkosti ✓ a zabránenie v rozstrekovaní. papier Sklenený tovar • Riad do rúry a na Môžu sa používať, pokiaľ nie sú dekorované ✓ : Odporúča sa ✓ stôl kovovým pásikom. : Používajte opatrne ✓✗ : Nebezpečné ✗ MW733K-B-XEO_DE68-03915D-02_SLK_131004.indd 18 2013-10-04 9:14:11...
 • Page 59: Čo Treba Robiť V Prípade Pochybností Alebo Problémov

  údaje a tieto používateľské pokyny preto podliehajú zmenám bez Jedlo sa vôbec neuvarilo. predchádzajúceho upozornenia. • Nastavili ste správne časovač a/alebo stlačili tlačidlo Spustiť ( )? V súlade so všeobecnou smernicou 2/1984 (III.10) BKM-IpM mi ako dodávatelia • Sú dvierka zatvorené? vyhlasujeme, že rúry MW733K značky Samsung sú v súlade s nižšie uvedenými • Preťažili ste elektrický okruh a spôsobili vypálenie poistky alebo odpojenie technologickými parametrami. prerušovača obvodu? model mW733k Jedlo je nadmerne uvarené...
 • Page 60 č.: dE68-03915d-02 MW733K-B-XEO_DE68-03915D-02_SLK_131004.indd 20 2013-10-04 9:14:12...
 • Page 61 Příručka spotřebitele a www.samsung.com/register pokyny pro přípravu pokrmů Upozorňujeme, že záruka společnosti Samsung NEPOKRÝVÁ návštěvy servisního technika za účelem vysvětlení obsluhy výrobku, nápravy nesprávné instalace nebo kvůli provedení běžného čištění či údržby. Tato příručka je vyrobena ze 100 % recyklovaného papíru.
 • Page 62 DůlEžITé bEzpEČNosTNí pokyNy JAk používAT TuTo příruČku Právě jste si zakoupili mikrovlnnou troubu SAMSUNG. Tato Příručka TyTo pokyNy sI pozorNĚ přEČTĚTE spotřebitele obsahuje cenné informace o přípravě pokrmů v mikrovlnné troubě: A usCHovEJTE k pozDĚJŠímu • Bezpečnostní opatření NAHléDNuTí. • Vhodné příslušenství a nádobí • Praktické rady pro přípravu pokrmů...
 • Page 63 Při ohřívání potravin v plastových nebo explodovat, a to dokonce i po skončení papírových nádobách vždy troubu mikrovlnného ohřevu. průběžně kontrolujte, protože by nádoby Troubu je třeba pravidelně čistit mohly vzplanout. a odstraňovat všechny zbytky potravin. MW733K-B-XEO_DE68-03915D-02_CZ_131004.indd 3 2013-10-04 4:45:54...
 • Page 64 Tekutiny ani jiné potraviny používat pouze pod dohledem dospělých nesmějí být ohřívány v uzavřených osob, protože dochází ke vzniku vysoké nádobách, protože takové nádoby jsou teploty. náchylné k explozi. MW733K-B-XEO_DE68-03915D-02_CZ_131004.indd 4 2013-10-04 4:45:54...
 • Page 65 Děti Zařízení skupiny B je zařízení vhodné pro používání by si neměly hrát se spotřebičem. Děti bez v domácnosti a v provozovnách přímo připojených dozoru by neměly provádět čištění a údržbu spotřebiče. k elektrické síti rozvodu nízkého napětí, která zajišťuje dodávku energie pro domácnosti a obytné domy. MW733K-B-XEO_DE68-03915D-02_CZ_131004.indd 5 2013-10-04 4:45:54...
 • Page 66 Kvůli vaší Pokud trouba nebude udržována v čistotě, osobní bezpečnosti je potřeba, abyste může dojít k narušení povrchu. To by kabel zapojili do řádně uzemněné elektrické negativně ovlivnilo životnost spotřebiče a zásuvky. mohlo by vyústit i v nebezpečnou situaci. MW733K-B-XEO_DE68-03915D-02_CZ_131004.indd 6 2013-10-04 4:45:55...
 • Page 67 Pro pohodlnější čištění horní vnitřní Tato mikrovlnná trouba není určena pro části trouby je vhodné otočit topné komerční využití. těleso o 45 ° dolů a vyčistit je. (pouze model s výklopným topným tělesem) MW733K-B-XEO_DE68-03915D-02_CZ_131004.indd 7 2013-10-04 4:45:55...
 • Page 68 V případě, že do spotřebiče vnikne cizí látka, například voda, odpojte zástrčku napájecího kabelu a obraťte se autorizované středisko péče o zákazníky na nejbližší servisní středisko. společnosti Samsung a požádejte o výměnu Spotřebič nesmí být vystaven nadměrnému tlaku nebo žárovky kvalifikovaného technika. nárazům. Spotřebič nestavte na křehké předměty, jako je například keramický...
 • Page 69 Při připojování jiných elektrických zařízení do zásuvek K přípravě malého množství potravin použijte kratší čas, v blízkosti trouby postupujte opatrně. aby nedošlo k přehřátí a spálení jídla. Neponořujte napájecí kabel ani zástrčku do vody a dbejte na to, aby napájecí kabel nebyl v blízkosti zdrojů tepla. MW733K-B-XEO_DE68-03915D-02_CZ_131004.indd 9 2013-10-04 4:45:59...
 • Page 70 (ElEkTrICkÝ A ElEkTroNICkÝ oDpAD) mikrovlnných trub. (platí pro země s odděleným systémem sběru) Společnost Samsung bude účtovat poplatek v případě výměny příslušenství nebo opravy kosmetického defektu, pokud poškození jednotky a/nebo Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že poškození nebo ztrátu příslušenství způsobil zákazník. Položky, které tyto výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB...
 • Page 71 8. OTOČNÝ KRUH 4. DISPLEJ 9. O TVORY BEZPEČNOSTNÍHO ZÁMKU Pokyny pro výběr nádobí .................18 5. ZÁPADKY DVÍŘEK 10. TLAČÍTKO PRO OTEVŘENÍ DVÍŘEK Jak si počínat v případě pochybností nebo potíží ........19 11. OVLÁDACÍ PANEL Technické údaje ..................19 MW733K-B-XEO_DE68-03915D-02_CZ_131004.indd 11 2013-10-04 4:46:00...
 • Page 72: Ovládací Panel

  1. DISPLEJ 5. TLAČÍTKO NASTAVENÍ ČASU 2. VÝBĚR FUNKCE 6. TLAČÍTKO ZASTAVIT/ZRUŠIT RYCHLÉ AUTOMATICKÉ 7. VÝBĚR HMOTNOSTI ROZMRAZOVÁNÍ 8. NASTAVENÍ HODIN 3. VÝBĚR FUNKCE AUTOMATICKÝ 9. TLAČÍTKO +30 s OHŘEV/VAŘENÍ 10. TLAČÍTKO START 4. TLAČÍTKO MIKROVLNNÉHO REŽIMU 11. TLAČÍTKO ÚSPORY ENERGIE MW733K-B-XEO_DE68-03915D-02_CZ_131004.indd 12 2013-10-04 4:46:00...
 • Page 73: Nastavení Času

  2. Hodinu nastavte pomocí tlačítka h a minuty pomocí zazní čtyři zvukové signály. tlačítka min. Nikdy nezapínejte prázdnou mikrovlnnou troubu. 3. Po zobrazení správného času stisknutím tlačítka Hodiny spustíte hodiny. výsledek: Čas se zobrazuje vždy, když troubu právě nepoužíváte. MW733K-B-XEO_DE68-03915D-02_CZ_131004.indd 13 2013-10-04 4:46:01...
 • Page 74: Výkonové Stupně

  ( tlačítko Úspora energie. 2. Úplné zastavení: Stiskněte tlačítko zastavit ( výsledek: Vaření se zastaví. Chcete-li zrušit nastavení vaření, znovu stiskněte tlačítko zastavit ( Před zahájením vaření je možné zrušit jakékoli nastavení, stačí stisknout tlačítko zastavit( MW733K-B-XEO_DE68-03915D-02_CZ_131004.indd 14 2013-10-04 4:46:02...
 • Page 75: Použití Funkce Okamžitý Ohřev/Vaření

  Nápoje 150 ml 1-2 min. Nalijte do keramického šálku a (1 šálek) ohřívejte bez zakrytí. (káva, mléko, čaj, 250 ml voda o pokojové Šálek (150 ml) nebo hrnek (1 hrnek) teplotě) (250 ml) položte do středu otočného talíře. Před odstavením a po něm pečlivě zamíchejte. MW733K-B-XEO_DE68-03915D-02_CZ_131004.indd 15 2013-10-04 4:46:02...
 • Page 76: Použití Funkce Rychlé Automatické Rozmrazování

  Bobulovité Plody  Dalším stisknutím tlačítka Start ( ) rozmrazování Tento program je vhodný pro dokončíte. všechny druhy ovoce. Potraviny lze rozmrazovat také ručně. V tom případě zvolte funkci mikrovlnného ohřevu/vaření při výkonu 180 W. Další informace naleznete v části „Vaření/Ohřev“ na straně 13. MW733K-B-XEO_DE68-03915D-02_CZ_131004.indd 16 2013-10-04 4:46:03...
 • Page 77: Vaření Ve Více Fázích

  ; v případě potřeby nastavte výkonový stupeň dalším jedním nebo vícenásobným stisknutím tlačítka Výkonový stupeň. (v tomto příkladu je to 600 W). 4. Nastavte požadovanou dobu přípravy pokrmu odpovídajícím počtem stisknutí tlačítek 10 min, 1 min a 10 s (v tomto příkladu jsou to 4 minuty). MW733K-B-XEO_DE68-03915D-02_CZ_131004.indd 17 2013-10-04 4:46:04...
 • Page 78: Pokyny Pro Výběr Nádobí

  Lze je použít k uchování vlhkosti a zabránění ✓ skleněné nádobí odolný proti tukům postříkání. • Nádobí určené pro Je možné použít, pokud nemá kovové ✓ použití v troubě i zdobení. : Doporučeno ✓ k servírování : buďte opatrní ✓✗ : Nebezpečné ✗ MW733K-B-XEO_DE68-03915D-02_CZ_131004.indd 18 2013-10-04 4:46:04...
 • Page 79: Jak Si Počínat V Případě Pochybností Nebo Potíží

  • Odraz světla kolem dvířek a vnějšího krytu. TECHNICké ÚDAJE • Pára unikající zpoza dvířek nebo ventilačních otvorů. Společnost SAMSUNG se stále snaží vylepšovat své výrobky. Jak technické Trouba se po stisknutí tlačítka start ( ) nezapne. údaje, tak tyto pokyny pro uživatele proto mohou být změněny bez předchozího • Jsou dvířka úplně zavřená? upozornění.
 • Page 80 č.: DE68-03915D-02 MW733K-B-XEO_DE68-03915D-02_CZ_131004.indd 20 2013-10-04 4:46:04...
 • Page 81: Microwave Oven

  Owner’s Instructions & Cooking Guide Please be advised that the Samsung warranty does NOT cover service calls to explain product operation, correct improper installation, or perform normal cleaning or maintenance. This manual is made with 100 % recycled paper.
 • Page 82: Important Safety Instructions

  Using this instrUction booklet You have just purchased a SAMSUNG microwave oven. Your Owner’s READ CAREFULLY AND KEEP FOR Instructions contain valuable information on cooking with your microwave FUTURE REFERENCE. oven: Make sure that these safety precautions are • Safety precautions...
 • Page 83 When heating food in plasitic or paper microwave heating has ended. containers, keep an eye on the oven due to The oven should be cleaned regularly and the possibility of ignitions. any food deposites removed. MW733K-B_XEO_DE68-03915D-02_EN_131004.indd 3 2013-10-04 9:11:57...
 • Page 84 During use the appliance becomes hot. Care The appliance should not be cleaned with a should be taken to avoid touching heating water jet. elements inside the oven. MW733K-B_XEO_DE68-03915D-02_EN_131004.indd 4 2013-10-04 9:11:57...
 • Page 85 Cleaning and user maintenance shall not be made by children for use in domestic establishments and in without supervision. establishments directly connected to a low voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purposes. MW733K-B_XEO_DE68-03915D-02_EN_131004.indd 5 2013-10-04 9:11:57...
 • Page 86: Installing Your Microwave Oven

  Do not install the microwave oven in hot or 1. Clean the outside surfaces with a soft cloth damp surroundings like next to a traditional and warm, soapy water. Rinse and dry. MW733K-B_XEO_DE68-03915D-02_EN_131004.indd 6 2013-10-04 9:11:57...
 • Page 87: Storing And Repairing Your Microwave Oven

  Reason : Dust and damp may adversely be convenient to turn heater affect the working parts in the oven. downward by 45 ° and clean it. MW733K-B_XEO_DE68-03915D-02_EN_131004.indd 7 2013-10-04 9:11:57...
 • Page 88 Please contact nearest authorised Do not apply excessive pressure or impact to the Samsung customer care,to arrange for a appliance. qualified engineer to replace the bulb. Do not place the oven over a fragile object such as a sink or glass object.
 • Page 89 Take care when connecting other electrical Do not use your microwave oven to dry papers or appliances to sockets near the oven. clothes. Use shorter times for smaller amounts of food to prevent overheating and burning food. MW733K-B_XEO_DE68-03915D-02_EN_131004.indd 9 2013-10-04 9:12:01...
 • Page 90: Precautions To Avoid Possible Exposure To Excessive Microwave Energy

  Samsung will charge a repair fee for replacing an accessory or repairing sustainable reuse of material resources.
 • Page 91: Oven

  8. ROLLER RING Cookware guide ..................18 4. DISPLAY 9. S AFETY INTERLOCK HOLES What to do if you are in doubt or have a problem........19 5. DOOR LATCHES 10. O PEN DOOR PUSH BUTTON Technical specifications ................19 11. C ONTROL PANEL MW733K-B_XEO_DE68-03915D-02_EN_131004.indd 11 2013-10-04 9:12:01...
 • Page 92: Control Panel

  DO NOT operate the microwave oven without the roller ring and turntable. 1. DISPLAY 6. S TOP/CANCEL BUTTON 2. AUTO RAPID DEFROST 7. WEIGHT SELECTION FEATURE SELECTION 8. CLOCK SETTING 3. AUTO REHEAT/COOK 9. +30s BUTTON SELECTION 10. S TART BUTTON 4. MICROWAVE MODE BUTTON 11. E NERGY SAVE BUTTON 5. TIME SETTING BUTTON MW733K-B_XEO_DE68-03915D-02_EN_131004.indd 12 2013-10-04 9:12:02...
 • Page 93: Setting The Time

  Never switch the microwave oven on when it is empty. the min button. 3. When the right time is displayed, press the Clock button again to start the clock. Result : The time is displayed whenever you are not using the microwave oven. MW733K-B_XEO_DE68-03915D-02_EN_131004.indd 13 2013-10-04 9:12:03...
 • Page 94: Power Levels

  ) button. Result : The cooking stops. If you wish to cancel the cooking settings, press the Stop ( ) button again. You can cancel any setting before starting cooking by simply pressing Stop ( ) button. MW733K-B_XEO_DE68-03915D-02_EN_131004.indd 14 2013-10-04 9:12:03...
 • Page 95: Using The Instant Reheat/Cook Feature

  Pour into a ceramic cup and (1 cup) reheat uncovered. (Coffee, milk, 250 ml tea, water Place cup (150 ml) or mug (250 (1 mug) with room ml) in the centre of turntable. temperature) Stir carefully before and after standing time. MW733K-B_XEO_DE68-03915D-02_EN_131004.indd 15 2013-10-04 9:12:04...
 • Page 96: Using The Auto Rapid Defrost Feature

  You can also defrost food manually. To do so, select the microwave This programme is suitable cooking/reheating function with a power level of 180 W. Refer to the for all kind of fruits. section entitled “Cooking/Reheating” on page 13 for further details. MW733K-B_XEO_DE68-03915D-02_EN_131004.indd 16 2013-10-04 9:12:05...
 • Page 97: Multistage Cooking

  Power Level button again one or more times. (600 W in the example) 4. Set the cooking time by pressing the 10 min, 1 min and 10 s buttons the appropiate number of times (4 minutes in the example). MW733K-B_XEO_DE68-03915D-02_EN_131004.indd 17 2013-10-04 9:12:05...
 • Page 98: Cookware Guide

  • Recycled paper or May cause arcing. ✗ Wax or grease- Can be used to retain moisture and ✓ metal trims proof paper prevent spattering. Glassware : Recommended ✓ • Oven-to-table ware Can be used, unless decorated with ✓ a metal trim. : Use caution ✓✗ : Unsafe ✗ MW733K-B_XEO_DE68-03915D-02_EN_131004.indd 18 2013-10-04 9:12:05...
 • Page 99: What To Do If You Are In Doubt Or Have Aproblem

  By right of the common regulation 2/1984 (III.10) BKM-IpM. we as distributors The food is not cooked at all. testify, that the MW733K ovens of Samsung comply with the undermentioned • Have you set the timer correctly and/or pressed the Start ( ) button? technological parameters.
 • Page 100 Code No.: DE68-03915D-02 MW733K-B_XEO_DE68-03915D-02_EN_131004.indd 20 2013-10-04 9:12:05...