Download Print this page

Epson l200 User Manual

Hide thumbs Also See for l200:

Advertisement

User's Guide
-for use without a
EN
computer-
Uživatelská příručka
-pro používání zařízení
CS
bez počítače-
Használati útmutató
- számítógép nélküli
HU
használathoz -
Používateľská príručka
SK
-na prácu bez počítača-
Loading Paper / Vkládání papíru / Papír betöltése / Vkladanie papiera
A�
B�
C�
F�
G�
Placing an original / Vložení předlohy / Az eredeti elhelyezése / Vloženie originálu
A�
B�
C�
Using buttons / Použití tlačítek / Gombok használata / Použitie tlačidiel
Copies in B&W or color.
20
Černobílé nebo barevné
kopie.
Fekete-fehér vagy színes
másolatok.
Press for three seconds to make 20 copies.
Čiernobiele alebo farebné
Stisknutím a přidržením po dobu tří sekund vytvoříte 20
kópie.
kopií.
Tartsa három másodpercig nyomva 20 másolat készítéséhez.
Stlačením na tri sekundy sa vyrobí 20 kópií.
Turns the printer on/off.
Zapne/vypne tiskárnu.
Ki-/bekapcsolja a nyomtatót.
Zapne/vypne tlačiareň.
© 2012 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
Printed in XXXXXX
c
Caution: Cautions must be observed to avoid damage to your equipment.
Upozornění: Upozornění je nutno respektovat, aby nedošlo k poškození tiskárny.
Vigyázat! A figyelmeztetéseket a berendezés sérüléseinek elkerülése végett be
kell tartani.
Upozornenie: Upozornenia musíte rešpektovať, aby nedošlo k poškodeniu
zariadenia.
D�
E�
Loading Capacity (sheets)
Kapacita (listy)
Plain Paper
Betöltési kapacitás (lapok)
Epson Premium Ink Jet Paper
Kapacita jednotlivých médií
Epson Bright White Ink Jet Paper
(hárky)
D�
Press both buttons simultaneously to scan your original and save it as a
PDF on your PC. For more details, refer to the online User's Guide.
Stisknutím obou tlačítek současně naskenujete předlohu a uložíte
ji jako soubor formátu PDF do počítače. Podrobnosti viz Uživatelská
příručka online.
A szkenneléshez nyomja meg egyszerre mindkét gombot és mentse el
az eredetit PDF fájlként a számítógépére. További részletek az online
Használati útmutató oldalain.
Stlačením oboch tlačidiel naraz naskenujete originál a uložíte ho
ako súbor PDF do počítača. Ďalšie podrobnosti nájdete v on-line
dokumente Používateľská príručka.
Cancels the operation. Press for three seconds to start head cleaning.
Ruší operaci. Stisknutím a přidržením po dobu tří sekund zahájíte čištění
hlavy.
Megszakítja a műveletet. Tartsa három másodpercig nyomva a fejtisztítás
elindításához.
Zruší prebiehajúcu operáciu. Stlačením na tri sekundy sa spustí čistenie hlavy.
Refilling Ink / Doplňování inkoustu / Feltöltés tintával / Dopĺňanie atramentu
You must use the printer driver to refill the ink. When the alert message
appears, follow the on-screen instructions.
Pro doplnění inkoustu musíte použít ovladač tiskárny. Když se zobrazí
zpráva s upozorněním, postupujte podle zobrazených pokynů.
A tinta újratöltéséhez a nyomtató-illesztőprogramot kell használnia.
Amikor megjelenik a figyelmeztető üzenet, kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.
Na dopĺňanie atramentu sa musí použiť ovládač tlačiarne. Keď sa zobrazí
správa s upozornením, postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Epson recommends to continue using the printer until the ink level
reaches the lower line.
Společnost Epson doporučuje používat tiskárnu, dokud hladina inkoustu
nedosáhne dolní čáru.
Az Epson azt ajánlja, hogy a nyomtatót addig használja, amíg a tintaszint
el nem éri az alsó vonalat.
Spoločnosť Epson odporúča používať tlačiareň, až kým hladina atramentu
nedosiahne spodný indikátor.
C�
D�
Remove.
Snap off, remove, and then install.
Vyjměte.
Odlomte, sejměte a potom nasaďte.
Távolítsa el.
Pattintsa le, távolítsa el, majd tegye a helyére.
Odstráňte.
Odlomte, odstráňte a znova nainštalujte.
100
A4
80
F�
G�
Install securely.
Close.
Řádně nainstalujte.
Zavřete.
Illessze be pontosan.
Zárja be.
Správne nainštalujte.
Zatvorte.
c
For best results, use up ink within six months after removing a seal from ink bottle.
When storing or transporting an ink bottle after removing its seal, do not tilt the bottle and do not subject it to impacts or temperature changes. Otherwise, ink may leak
even if the cap on the ink bottle is tightened securely.
Pro dosažení optimálních výsledků spotřebujte inkoust do šesti měsíců od otevření uzávěru nádobky s inkoustem.
Při skladování nebo převážení nádobky s inkoustem po otevření uzávěru nenaklánějte nádobku a nevystavujte ji nárazům nebo změnám teplot. V opačném případě by
mohlo dojít k úniku, i když je víčko na nádobce s inkoustem pevně utažené.
A legjobb nyomtatási eredmény elérése érdekében használja fel a festéket a felbontás követő hat hónapon belül.
Ha a tintapatront a védőzár eltávolítása után tárolja vagy szállítja, ne döntse meg őket és ne tegye ki ütközésnek vagy hőmérséklet ingadozásnak. Ellenkező esetben a tinta
akkor is szivároghat, ha a kupak egyébként jól rá van csavarva.
Najlepšie výsledky dosiahnete, keď atrament spotrebujete do šiestich mesiacov od odstránenia tesnenia z nádobky.
Ak ukladáte alebo prenášate nádobku s atramentom po odstránení tesnenia, nenakláňajte ju ani ju nevystavujte nárazom či zmenám teploty. V opačnom prípade môže dôjsť
k úniku atramentu, aj keď je kryt nádobky s atramentom bezpečne utiahnutý.
Epson Ink / Inkoust Epson / Epson festék / Atrament Epson
Color / Barva / Szín / Farba
Black / Černá / Fekete / Čierna
Cyan / Azurová / Cián / Azúrová
Magenta / Purpurová / Bíbor / Purpurová
Yellow / Žlutá / Sárga / Žltá
A�
Unhook.
Uvolněte.
Akassza ki.
Zveste.
E�
Refill the ink
up to the upper
line.
Doplňte inkoust
po horní
čáru.
Töltse fel festékkel a
felső
vonalig.
Doplňte atrament
až po horný
indikátor.
H�
Confirm the ID, and then follow the on-screen instructions.
Ověřte ID a potom postupujte podle zobrazených pokynů.
Ellenőrizze az azonosítót, majd kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
Potvrďte identifikátor a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Hook onto.
Zavěste.
Akassza be.
Zaveste.
Part numbers / Čísla součástí / Cikkszámok / Čísla dielov
T6641
T6642
T6643
T6644
B�
Open.
Otevřete.
Nyissa ki.
Otvorte.
c
Install.
Instalujte.
Helyezze be.
Vložte.

Advertisement

loading

Summary of Contents for Epson l200

  • Page 1 Upozornenie: Upozornenia musíte rešpektovať, aby nedošlo k poškodeniu Uvolněte. Otevřete. zariadenia. Az Epson azt ajánlja, hogy a nyomtatót addig használja, amíg a tintaszint el nem éri az alsó vonalat. Akassza ki. Nyissa ki. Spoločnosť Epson odporúča používať tlačiareň, až kým hladina atramentu Zveste.
  • Page 2 Epson Support. window. Contact Epson Support to Press a copy button to resume printing. If the paper is not ejected, driver window. replace ink pads or ink tubes.
  • Page 3 Lisateavet vaadake võrgus olevast Kasutusjuhend. Мастило Epson / Epson tinte / „Epson“ rašalas / Epsoni tint Цвят / Krāsa / Spalva / Värv Номера на части / Daļu numuri / Dalių numeriai / Osade numbrid Черно...
  • Page 4 Свържете се с отдела за поддръжка преминете към стъпка B. печатате. хартия” вдясно. на драйвера на се свържете с отдела за на Epson за смяна на подложките или Натиснете бутон за копиране, Ja papīrs netiek izstumts, принтера. поддръжка на Epson. тръбичките за мастило.