Electrolux EMM20007 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
EMM20007
EMM20117
CS MIKROVLNNÁ TROUBA
EN MICROWAVE OVEN
ET MIKROLAINEAHI
LV MIKROVIĻŅU KRĀSNS
LT MIKROBANGŲ KROSNELĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
SK MIKROVLNNÁ RÚRA
NÁVOD K POUŽITÍ
USER MANUAL
KASUTUSJUHEND
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
2
16
30
44
58
72

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Electrolux EMM20007

  Summary of Contents for Electrolux EMM20007

 • Page 1 EMM20007 CS MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ EMM20117 EN MICROWAVE OVEN USER MANUAL ET MIKROLAINEAHI KASUTUSJUHEND LV MIKROVIĻŅU KRĀSNS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA LT MIKROBANGŲ KROSNELĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA SK MIKROVLNNÁ RÚRA NÁVOD NA POUŽÍVANIE...
 • Page 2: Table Of Contents

  10. INSTALACE....................14 MYSLÍME NA VÁS Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt, se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé...
 • Page 3: Bezpečnostní Informace

  ČESKY BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za škody a zranění způsobená nesprávnou instalací či chybným používáním. Návod k použití vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí použití. 1.1 Bezpečnost dětí...
 • Page 4 – zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích; pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných – ubytovacích zařízení. Při provozu je vnitřek spotřebiče horký. Nedotýkejte se • topných článků ve spotřebiči. Při vkládání či vyjímání...
 • Page 5: Bezpečnostní Pokyny

  ČESKY Pokud ze spotřebiče vychází kouř, spotřebič vypněte • nebo odpojte od sítě a nechte dvířka zavřená, aby se případné plameny uhasily. Ohřívání nápojů v mikrovlnné troubě může vést • k utajenému varu a pozdějšímu prudkému vystříknutí kapaliny. S nádobou je proto nutné zacházet opatrně. Kojenecké...
 • Page 6 • Při přemisťování spotřebiče buďte • Neměňte technické parametry tohoto vždy opatrní, protože je těžký. Vždy spotřebiče. noste ochranné rukavice. • Zapnutý spotřebič nenechávejte bez • Netahejte spotřebič za držadlo. dozoru. • Dodržujte minimální vzdálenosti od • Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte ostatních spotřebičů...
 • Page 7: Popis Spotřebiče

  ČESKY 3. POPIS SPOTŘEBIČE 3.1 Celkový pohled Žárovka 1 2 3 4 Bezpečnostní blokovací zámek Displej Ovládací panel Otvírání dvířek Kryt vlnovodu Hřídel otočného talíře 3.2 Ovládací panel Symbol Funkce Popis — Displej Ukazuje nastavení a aktuální čas. Ovladač nastavení Slouží...
 • Page 8: Před Prvním Použitím

  Další symboly na ovládacím panelu Symbol Funkce Popis Rozmrazování dle K rozmrazování potravin podle hmot‐ hmotnosti nosti. Časované rozmrazování K rozmrazování potravin podle nasta‐ veného času. 3.3 Příslušenství Souprava otočného talíře Při přípravě jídla v mikrovlnné troubě vždy používejte soupravu otočného talíře.
 • Page 9 ČESKY • Použijte ploché, široké mísy. rozmrazování při pokojové teplotě. • Nepoužívejte nádobí z porcelánu, Dosáhnete tím rovnoměrnějších keramiky nebo hlíny s malými dírkami, výsledků. Před rozmrazováním například na rukojetích nebo odstraňte kovový nebo hliníkový obal. neglazovaných dnech. Vlhkost Rozmrazování ovoce a zeleniny pronikající...
 • Page 10 Nádobí / materiál Mikrovlnná trouba Rozmrazo‐ Ohřev Vaření vání Formy na pečení, černě lakované nebo se silikonovou vrstvou Plech na pečení Opékací nádoby, například pražicí pánvičky nebo zapékací formy Hotová jídla v obalech 1) Bez stříbrné, zlaté, platinové nebo kovové vrstvy/dekorace 2) Bez skleněných nebo kovových částí, bez glazury s obsahem kovu...
 • Page 11: Použití Příslušenství

  ČESKY 5.4 Rozmrazování K rozmrazení méně než 200 g potravin tyto potraviny Lze zvolit ze dvou rozmrazovacích umístěte na okraj otočného režimů: talíře. • Rozmrazování dle hmotnosti 1. Otočte ovladačem nastavení výkonu • Časované rozmrazování a nastavte rozmrazování dle Rozmrazování dle hmotnosti hmotnosti nebo pro časované...
 • Page 12: Čištění A Údržba

  7.1 Tipy pro mikrovlnou troubu Problém Řešení Pro připravované množství jídla ne‐ Vyhledejte podobný pokrm. Prodlužte nebo najdete žádné údaje. zkraťte čas vaření podle následujícího pravi‐ dla: Dvojnásobné množství jídla = téměř dvojnásobný čas, Poloviční množství jídla = poloviční čas Pokrm je příliš...
 • Page 13: Odstraňování Závad

  ČESKY • Zápachu se zbavíte vařením sklenice šťávy při plném mikrovlnném výkonu vody s dvěma lžičkami citronové po dobu pěti minut. 9. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD UPOZORNĚNÍ! Viz kapitoly o bezpečnosti. 9.1 Co dělat, když... Problém Možná příčina Řešení Spotřebič nefunguje. Spotřebič je vypnutý. Zapněte spotřebič.
 • Page 14: Instalace

  10. INSTALACE Kabel je vybaven zemnicím vodičem se UPOZORNĚNÍ! zemnicí zástrčkou. Zástrčku je nutné Viz kapitoly o bezpečnosti. zapojit do zásuvky, která je řádně nainstalována a uzemněna. V případě 10.1 Všeobecné informace zkratu snižuje uzemnění riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Page 15 ČESKY 3. Nainstalujte mikrovlnnou troubu. Pokud jste připevnili konzolu, ujistěte se, že zajistí zadní stranu spotřebiče. 4. Otevřete dvířka a připevněte mikrovlnnou troubu ke skříňce pomocí šroubu. 11. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Recyklujte materiály označené určené k likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem nelikvidujte symbolem...
 • Page 16 10. INSTALLATION....................28 WE’RE THINKING OF YOU Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you’ll get great results every time.
 • Page 17: Safety Information

  ENGLISH SAFETY INFORMATION Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and use causes injuries and damages. Always keep the instructions with the appliance for future reference. 1.1 Children and vulnerable people safety WARNING! Risk of suffocation, injury or permanent disability.
 • Page 18 By clients in hotels, motels, bed and breakfast and – other residential type environments Internally the appliance becomes hot when in operation. • Do not touch the heating elements that are in the appliance. Always use oven gloves to remove or put in accessories or ovenware.
 • Page 19: Safety Instructions

  ENGLISH The contents of feeding bottles and baby food jars shall • be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should • not be heated in the appliance since they may explode, even after microwave heating has ended.
 • Page 20: Electrical Connection

  2.2 Electrical Connection • Do not use the appliance as a work surface and do not use the cavity for WARNING! storage purposes. Risk of fire and electrical 2.4 Care and Cleaning shock. • All electrical connections should be WARNING! made by a qualified electrician.
 • Page 21: Product Description

  ENGLISH 3. PRODUCT DESCRIPTION 3.1 General overview Lamp 1 2 3 4 Safety interlock system Display Control panel Door opener Waveguide cover Turntable shaft 3.2 Control Panel Symbol Function Description — Display Shows the settings and current time. Power Setting knob To set the power level.
 • Page 22: Before First Use

  Other symbols on the control panel Symbol Function Description Weight Defrosting To defrost food by weight. Time Defrosting To defrost food by time. 3.3 Accessories Turntable set Always use the turntable set to prepare food in the microwave. Glass cooking tray and roller guide.
 • Page 23 ENGLISH • Do not use cookware made of temperature. This gives a more even porcelain, ceramic or earthenware with result. Fully remove all metal or small holes, e. g. on handles or aluminium packaging before defrosting. unglazed bottoms. Moisture going into Defrosting fruit, vegetables the holes can cause the cookware to •...
 • Page 24: The Microwave

  Cookware / Material Microwave Defrosting Heating Cooking Browning cookware, e. g. Crisp pan or Crunch plate Ready meals in packaging 1) With no silver, gold, platinum or metal plating / decorations 2) Without quartz or metal components, or glazes which contain metals 3) You must follow the manufacturer’s instructions about the maximum temperatures.
 • Page 25: Using The Accessories

  ENGLISH For weight defrosting the time is set To activate weight defrosting automatically. you must use more than 100 The microwave starts automatically g of food and less than 2000 after a few seconds. To defrost less than 200g of food place it on the edge of the turntable.
 • Page 26: Care And Cleaning

  Problem Remedy The food got too dry. Set shorter cooking time or select lower micro- wave power. The food is not defrosted, hot or Set longer cooking time or set higher power. cooked after the time came to an Note that large dishes need longer time.
 • Page 27: Troubleshooting

  ENGLISH 9. TROUBLESHOOTING WARNING! Refer to Safety chapters. 9.1 What to do if... Problem Possible cause Remedy The appliance does The appliance is deactivated. Activate the appliance. not operate. The appliance does The appliance is not plugged Plug in the appliance. not operate.
 • Page 28: Installation

  10. INSTALLATION circuit, earthing reduces the risk of electric WARNING! shock. Refer to Safety chapters. 10.3 Installing the microwave 10.1 General Information 1. Check if the dimensions of the CAUTION! furniture meet the installation Do not block the air vents. If distances.
 • Page 29: Environment Concerns

  ENGLISH 3. Install the microwave. If you fixed the bracket, make sure it locks the back of the appliance. 4. Open the door and fix the microwave to the cabinet with screw. 11. ENVIRONMENT CONCERNS not dispose appliances marked with the Recycle the materials with the symbol symbol with the household waste.
 • Page 30 SISUKORD 1. OHUTUSINFO....................31 2. OHUTUSJUHISED................... 33 3. SEADME KIRJELDUS..................35 4. ENNE ESIMEST KASUTAMIST............... 36 5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE................36 6. TARVIKUTE KASUTAMINE................39 7. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID................39 8. PUHASTUS JA HOOLDUS................40 9. VEAOTSING.....................41 10. PAIGALDAMINE.....................42 SULLE MÕELDES Täname teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille loomisel on rakendatud pikaaegset asjatundlikku kogemust ja uuenduslikkust.
 • Page 31: Ohutusinfo

  EESTI OHUTUSINFO Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei vastuta vale paigaldamise või ebaõige kasutuse tõttu tekkinud vigastuste ja kahjude eest. Hoidke juhend alles, et saaksite seda ka edaspidi kasutada. 1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus HOIATUS! Lämbumise, vigastuse või püsiva kahjustuse oht!
 • Page 32 – kauplustes, kontorites ja mujal; Hotellides, motellides ja muudes majutuskohtades. – Seade läheb kasutamisel seest kuumaks. Ärge • puudutage kütteelemente seadmes. Tarvikute või ahjunõude eemaldamisel või sisestamisel kasutage alati pajakindaid. Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit.
 • Page 33: Ohutusjuhised

  EESTI Mikrolaineahjus vedelike kuumutamisel võib ilmneda • viivitusega keemist. Nõu käsitsemisel tuleb olla ettevaatlik. Laste lutipudelite ja toidupurkide sisu tuleb raputada • või segada ning temperatuuri tuleb põletuste vältimiseks enne tarbimist proovida. Koorega mune ja terveid kõvaks keedetud mune ei •...
 • Page 34 • Seadme küljed peavad jääma vastu • Äge suruge avatud uksele. teiste sama kõrgusega seadmete • Veenduge, et ventilatsiooniavad ei külgi. oleks tõkestatud. • Ärge kasutage seadet tööpinnana ega 2.2 Elektriühendus hoidke selle sisemuses asju. 2.4 Hooldus ja puhastus HOIATUS! Tulekahju- ja elektrilöögioht!
 • Page 35: Seadme Kirjeldus

  EESTI 3. SEADME KIRJELDUS 3.1 Ülevaade Valgusti 1 2 3 4 Turvaluku-süsteem Ekraan Juhtpaneel Ukse avaja Lainejuhiku kate Pöördaluse võll 3.2 Juhtpaneel Sümbol Funktsioon Kirjeldus — Ekraan Näitab seadeid ja kehtivat kellaae‐ Võimsusseadete Võimsustaseme määramiseks. nupp — Seadete nupp Küpsetusaja või kaalu valimiseks.
 • Page 36: Enne Esimest Kasutamist

  Muud sümbolid juhtpaneelil Sümbol Funktsioon Kirjeldus Kaalupõhine sulatamine Toidu sulatamiseks kaalu järgi. Ajastatud sulatamine Toidu sulatamiseks kindla aja jooksul. 3.3 Tarvikud Pöördaluse komplekt Mikrolaineahjus toidu valmistamiseks kasutage alati pöördaluse komplekti. Klaasalus ja pöörlemisjuhik. 4. ENNE ESIMEST KASUTAMIST • Eemaldage mikrolaineahjust kõik HOIATUS! osad ja pakkematerjalid.
 • Page 37 EESTI • Pöörake suuremaid tükke poole toatemperatuuril. See annab valmistamisaja järel. ühtlasema tulemuse. Eemaldage • Võimalusel lõigake juurviljad sarnase enne sulatamist metallist või suurusega tükkideks. alumiiniumist pakend. • Kasutage lamedaid ja laiu nõusid. Puuvilja, juurvilja sulatamine • Ärge kasutage portselanist või •...
 • Page 38 Keedunõu/materjal Mikrolaineahi Sulatamine Soojenda‐ Küpseta‐ mine mine Küpsetusvormid, musta emaili või silikoon‐ kattega Küpsetusplaat Pruunistamisnõud, nt krõbestamis- või pruunistamisalus Pakendatud valmistoidud 1) Ilma hõbedast, kullast, plaatinast või metallist katete/kaunistusteta 2) llma kvarts- või metallosadeta või metallisisalduseta glasuurita 3) Maksimaalse temperatuuri osas tuleb järgida tootja juhiseid.
 • Page 39: Tarvikute Kasutamine

  EESTI sulatamiseks või ajastatud Ärge kasutage kaalupõhist sulatamiseks. sulatamist toitude puhul, mis 2. Keerake seadete nuppu vastupäeva, on sügavkülmast väljas et valida kaal või päripäeva, et valida olnud kauem kui 20 minutit, aeg. ega ka külmutatud Kaalupõhise sulatamise puhul valmistoidu puhul. määratakse aeg automaatselt.
 • Page 40: Puhastus Ja Hooldus

  7.1 Soovitused mikrolaineahju kasutamiseks Probleem Lahendus Te ei leia andmeid valmistatava toi‐ Otsige sarnast toitu. Pikendage või lühendage du koguse kohta. valmistusaega järgmise reegli abil: Topeltko‐ gus = peaaegu topeltaeg, pool kogust = pool aega Toit on liiga kuiv.
 • Page 41: Veaotsing

  EESTI • Lõhnade eemaldamiseks segage keetke seda 5 minutit klaasis vees 2 tl sidrunimahla ja täismikrolainevõimsusel. 9. VEAOTSING HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid peatükke. 9.1 Mida teha, kui... Probleem Võimalik põhjus Lahendus Seade ei tööta. Seade on välja lülitatud. Lülitage seade sisse. Seade ei tööta.
 • Page 42: Paigaldamine

  10. PAIGALDAMINE Toitekaablil on maandusjuhe koos HOIATUS! maanduspistikuga. Pistik peab olema Vt ohutust käsitlevaid sisestatud kontakti, mis on korralikult peatükke. paigaldatud ja maandatud. Elektrilühise korral vähendab maandus 10.1 Üldine teave elektrilöögiohtu. ETTEVAATUST! 10.3 Mikrolaineahju Ärge blokeerige õhuavasid. paigaldamine Vastasel juhul võib seade üle kuumeneda.
 • Page 43 EESTI 3. Paigaldage mikrolaineahi. Kui raam on kinnitatud, kontrollige, kas see lukustab seadme tagaosa paigale. 4. Avage uks ja kinnitage mikrolaineahi kapi külge kruvi abil. 11. JÄÄTMEKÄITLUS sümboliga tähistatud seadmeid muude Sümboliga tähistatud materjalid võib majapidamisjäätmete hulka. Viige seade ringlusse suunata. Selleks viige pakendid kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi vastavatesse konteineritesse.
 • Page 44 9. PROBLĒMRISINĀŠANA.................. 54 10. UZSTĀDĪŠANA....................55 MĒS DOMĀJAM PAR JUMS Pateicamies, ka iegādājāties Electrolux ierīci. Ierīces ražošanā un modernizēšanā uzkrāta gadu desmitiem ilga pieredze. Tā radīta pārdomāta un mūsdienīga, tieši kā jums. Katru reizi to lietojot, varat būt pārliecināti, ka gūsiet labus rezultātus.
 • Page 45: Drošības Informācija

  LATVIEŠU DROŠĪBAS INFORMĀCIJA Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par bojājumiem, ko radījusi ierīces nepareiza uzstādīšana vai lietošana. Saglabājiet šos norādījumus ierīces tuvumā turpmākām uzziņām. 1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība BRĪDINĀJUMS! Nosmakšanas, savainošanās vai pastāvīgas invaliditātes risks.
 • Page 46 Viesu lietošanai viesnīcās, moteļos, privātajās – viesnīcās un citās apdzīvojamās vidēs. Ierīces iekšpuse darbības laikā sakarst. • Nepieskarieties sildelementiem ierīces iekšpusē. Vienmēr izmantojiet cepeškrāsns cimdus, izņemot vai ievietojot papildpiederumus vai cepeškrāsns traukus. Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju. • Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet to no •...
 • Page 47: Drošības Norādījumi

  LATVIEŠU Barošanas pudelīšu saturs un mazu bērnu pārtikas • burciņas ir jāapmaisa vai jāsakrata un pirms pasniegšanas jāpārbauda to temperatūra, lai izvairītos no apdegumiem. Olas čaumalās un veselas cieti novārītas olas nedrīkst • uzsildīt ierīcē, jo tās var uzsprāgt pat pēc tam, kad mikroviļņu sildīšana ir beigusies.
 • Page 48: Izstrādājuma Apraksts

  Ja • Pirms apkopes izslēdziet ierīci un neatbilst, sazinieties ar elektriķi. atvienojiet to no elektrotīkla. • Ja ierīce elektrotīklam pieslēgta, • Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu izmantojot pagarinātāju, tam jābūt virsmas materiāla sabojāšanos. iezemētam. • Neļaujiet ēdiena vai tīrīšanas līdzekļa •...
 • Page 49 LATVIEŠU 3.2 Vadības panelis Simbols Funkcija Apraksts — Displejs Rāda iestatījumus un pulksteņa lai‐ Jaudas iestatīšanas Lai iestatītu jaudas līmeni. regulators — Iestatīšanas regula‐ Lai iestatītu gatavošanas laiku vai tors svaru. Citi simboli uz vadības paneļa Simbols Funkcija Apraksts Atkausēšana pēc svara Lai atkausētu ēdienu, balstoties uz svaru.
 • Page 50: Pirms Pirmās Lietošanas Reizes

  4. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES • Izņemiet visas detaļas un papildu BRĪDINĀJUMS! iepakojumu no mikroviļņu krāsns. Skatiet sadaļu "Drošība". • Iztīriet ierīci pirms pirmās lietošanas. 4.1 Pirmā tīrīšana UZMANĪBU! Skatiet sadaļu "Kopšana un tīrīšana". 5. IZMANTOŠANA IKDIENĀ • Izmantojiet plakanus, platus traukus.
 • Page 51 LATVIEŠU Gatavi ēdieni • Ievērojiet uz iesaiņojuma uzdrukātos • Jūs varat pagatavot gatavus ēdienus ražotāja norādījumus (piem., ierīcē tikai tad, ja to iepakojums ir noņemiet metāla vāku un pārduriet piemērots izmantošanai mikroviļņu polietilēna plēvi). krāsnī. Piemēroti ēdiena gatavošanas trauki un materiāli Ēdiena gatavošanas trauki/materiāls Mikroviļņi Atkausēša‐...
 • Page 52 5.2 Mikroviļņu krāsns Lai deaktivizētu mikroviļņu krāsni: aktivizēšana un deaktivizēšana • nogaidiet, līdz mikroviļņu krāsni automātiski izslēdzas, kad beidzas UZMANĪBU! iestatītais laiks. Neļaujiet mikroviļņu krāsnij • atveriet durvis. Mikroviļņu krāsns darboties, ja tajā nav darbība apstāsies automātiski. ievietota pārtika.
 • Page 53: Piederumu Lietošana

  LATVIEŠU 6. PIEDERUMU LIETOŠANA BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu "Drošība". 6.1 Rotējošā paliktņa komplekta ievietošana UZMANĪBU! Negatavojiet pārtiku bez rotējošā paliktņa komplekta. Izmantojiet tikai rotējošā paliktņa komplektu, kas iekļauts mikroviļņu krāsns komplektācijā. Nekādā gadījumā negatavojiet uz pašas stikla gatavošanas paplātes. 1. Novietojiet rullīša vadotni ap rotējošā paliktņa vārpstu.
 • Page 54: Kopšana Un Tīrīšana

  7.2 Atkausēšana Uzklājiet zivij plānu eļļas vai kausēta sviesta kārtiņu. Vienmēr atkausējiet cepeti ar taukaino Visi dārzeņi jāvāra ar pilnu mikroviļņu pusi uz leju. jaudu. Neatkausējiet pārsegtu gaļu, jo tā vietā, Pievienojiet 30 – 45 ml auksta ūdens lai atkausētos, tā var sākt cepties.
 • Page 55: Uzstādīšana

  LATVIEŠU Problēma Iespējamie iemesli Risinājums Ierīce nedarbojas. Durvis nav pareizi aizvērtas. Pārliecinieties, ka durvīm ne‐ kas netraucē. Lampa nedarbojas. Lampa ir bojāta. Lampa jānomaina. Tilpnē ir dzirksteles. Ievietoti metāla trauki vai trau‐ Izņemiet trauku no ierīces. ki ar metāla apdari. Tilpnē...
 • Page 56 • Novietojiet mikroviļņu krāsni tālāk no tvaika, karsta gaisa un ūdens šļakstiem. • Mikroviļņu krāsns atrašanās televizora un radio tuvumā var izraisīt saņemtā signāla traucējumus. • Transportējot mikroviļņu krāsni aukstos laika apstākļos, neieslēdziet to uzreiz pēc uzstādīšanas. Ļaujiet tai pastāvēt istabas temperatūrā, lai tā...
 • Page 57 LATVIEŠU pārliecinieties, vai tas noslēdz ierīces aizmuguri. 4. Atveriet durvis un piestipriniet mikroviļņu krāsni skapītī ar skrūvi. 11. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu , kopā ar mājsaimniecības ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma atkritumiem.
 • Page 58 9. TRIKČIŲ ŠALINIMAS..................69 10. ĮRENGIMAS....................70 MES GALVOJAME APIE JUS Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkome gaminį, kuris pasižymi dešimtmečiais profesionalios patirties ir naujovėmis. Originalus ir stilingas, jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs, žinodami, kad kiekvieną...
 • Page 59: Saugos Informacija

  LIETUVIŲ SAUGOS INFORMACIJA Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už sužalojimus ir žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso įrengimo ir naudojimo. Visada laikykite šią instrukciją šalia prietaiso, kad galėtumėte ja pasinaudoti vėliau. 1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga ĮSPĖJIMAS! Pavojus uždusti, susižeisti arba tapti neįgaliais.
 • Page 60 – gyvenamosiose vietose. Veikiančio prietaiso vidus įkaista. Nelieskite prietaiso • kaitinimo elementų. Patiekalus arba orkaitės prikaistuvius iš orkaitės traukite ir į ją dėkite mūvėdami karščiui atsparias pirštines. Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti. •...
 • Page 61: Saugos Instrukcija

  LIETUVIŲ Mikrobangomis kaitinant gėrimus, jie gali užvirti išimti • iš krosnelės. Indą su gėrimais ištraukinėkite labai atsargiai. Prieš šildydami vaikiškus gėrimus buteliukuose ir • maistelį stiklainėliuose, produktus sumaišykite arba suplakite; prieš maitindami visuomet patikrinkite maisto temperatūrą, kad išvengtumėte nudegimų. Prietaise negalima šildyti kiaušinių su lukštais ir kietai •...
 • Page 62 2.4 Valymas ir priežiūra • Visus elektros prijungimus turi įvesti kvalifikuotas elektrikas. • Šis prietaisas turi būti įžemintas. ĮSPĖJIMAS! • Patikrinkite, ar elektros duomenys, Sužalojimo, gaisro arba nurodyti techninių duomenų lentelėje, prietaiso sugadinimo atitinka jūsų elektros tinklo duomenis. pavojus.
 • Page 63: Gaminio Aprašymas

  LIETUVIŲ 3. GAMINIO APRAŠYMAS 3.1 Bendroji apžvalga Lemputė 1 2 3 4 Apsauginio blokavimo sistema Rodmuo Valdymo skydelis Durelių atidarymo įtaisas Bangų kreiptuvo dangtis Sukamojo pagrindo sukimo įtaisas 3.2 Valdymo skydelis Simbolis Funkcija Aprašas — Valdymo skydelis Rodo nuostatas ir esamą laiką. Galios nustatymo Galios lygiui nustatyti.
 • Page 64: Prieš Naudojantis Pirmąkart

  Valdymo skydelyje rodomi kiti simboliai Simbolis Funkcija Aprašas Atšildymas pagal svorį Maistui atšildyti nustačius svorį. Atšildymas pagal laiką Maistui atšildyti nustačius laiką. 3.3 Priedai Sukamojo pagrindo komplektas Ruošdami maistą šiame mikrobangų krosnelėje, visada naudokite sukamojo pagrindo komplektą. Stiklinis kepimo padėklas ir ritininis kreiptuvas.
 • Page 65 LIETUVIŲ • Didelius gabalus reikia apversti Sviesto, torto, varškės atšildymas praėjus pusei kepimo laiko. • Visiškai neatšildykite maisto produktų • Jeigu įmanoma, supjaustykite prietaise, bet leiskite jiems atšilti daržoves maždaug vienodo dydžio kambario temperatūroje. Taip gabalėliais. produktai atšils vienodžiau. Prieš •...
 • Page 66 Prikaistuvis / medžiaga Mikrobangų krosnelė Atitirpini‐ Pašildy‐ Maisto ruoša Kepimo indai, pagaminti iš metalo, pavyzd‐ žiui emalio, ketaus Kepimo skardos, padengtos juodu laku ar silikonu Kepimo padėklas Skrudinimo prikaistuviai, pvz., „Crisp“ arba „Crunch“ lėkštės Pusgaminiai pakuotėse 1) Be sidabro, aukso, platinos ar metalos apkalos / papuošimų...
 • Page 67: Priedų Naudojimas

  LIETUVIŲ 5.4 Atšildymas Norėdami atšildyti mažiau kaip 200 g maisto, padėkite Galite pasirinkti bet kurį iš 2 atšildymo jį ant sukamojo pagrindo režimų: krašto. • Atšildymas pagal svorį 1. Pasukite galios nuostatų rankenėlę ir • Atšildymas pagal laiką nustatykite atšildymui pagal svorį Nenaudokite atšildymo pagal arba atšildymui pagal laiką.
 • Page 68: Valymas Ir Priežiūra

  7.1 Patarimai dėl mikrobangų krosnelės naudojimo Problema Atitaisymo būdas Negalite rasti duomenų, tinkamų Paieškokite panašaus produkto. Pailginkite ar‐ ruošiamo maisto kiekiui. ba sutrumpinkite kepimo trukmę, vadovauda‐ miesi šia taisykle: dukart didesnis kiekis = dukart ilgesnė trukmė,pusė kiekio = pusė...
 • Page 69: Trikčių Šalinimas

  LIETUVIŲ audiniu ir šiltu vandeniu su valymo • Norėdami pašalinti kvapus, priemone. sumaišykite stiklinę vandens su 2 • Norėdami suminkštinti prikepusius valg. šaukštais citrinos sulčių ir virkite likučius ir juos pašalinti, virinkite visa mikrobangų galia 5 minutes. stiklinę vandens visa mikrobangų galia 2–3 minutes.
 • Page 70: Įrengimas

  Rekomenduojame duomenis užsira‐ Rekomenduojame duomenis užsira‐ šyti čia: šyti čia: Gaminio numeris ....... Serijos numeris ....... (PNC) ..(S. N.) ..10. ĮRENGIMAS Mikrobangų krosnelė pristatoma su ĮSPĖJIMAS! elektros laidu ir kištuku. Žr. saugos skyrius. Laide yra įžeminimo laidas ir įžeminimo kištukas.
 • Page 71 LIETUVIŲ Jeigu spintelė yra 300 mm gylio, šį veiksmą praleiskite. 3. Įrenkite mikrobangų krosnelę. Jeigu pritvirtinote laikiklį, įsitikinkite, ar jis fiksuoja prietaiso galą. 4. Atidarykite dureles ir varžtu pritvirtinkite mikrobangų krosnelę prie spintelės. 11. APLINKOS APSAUGA Atiduokite perdirbti medžiagas, Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų...
 • Page 72 10. INŠTALÁCIA....................84 MYSLÍME NA VÁS Ďakujeme, že ste si zakúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok, ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Dômyselný a štýlový – pri jeho návrhu sme mysleli na vás. Preto si pri každom použití môžete byť...
 • Page 73: Bezpečnostné Informácie

  SLOVENSKY BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nie je zodpovedný za škody a zranenia spôsobené nesprávnou inštaláciou a používaním. Návod na používanie uchovávajte vždy v blízkosti spotrebiča, aby ste doň mohli v budúcnosti nahliadnuť. 1.1 Bezpečnosť...
 • Page 74 – obchodoch, kanceláriách a inom pracovnom prostredí, Pre klientov v hoteloch, moteloch, ubytovacích – zariadeniach s raňajkami a iných obytných objektoch. Počas činnosti sa vnútorné časti spotrebiča zohrejú na • vysokú teplotu. Nedotýkajte sa ohrevných článkov v spotrebiči.
 • Page 75 SLOVENSKY podobných predmetov je zakázané a môže viesť k poraneniu, vznieteniu alebo požiaru. Ak uniká dym, spotrebič vypnite alebo ho odpojte od • elektrickej siete a nechajte dvierka zatvorené, aby sa plamene udusili. Po ohreve nápojov môže dôjsť k prudkému •...
 • Page 76: Bezpečnostné Pokyny

  2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 2.1 Inštalácia • Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej siete neťahajte za prívodný kábel. VAROVANIE! Vždy ťahajte za zástrčku. Tento spotrebič smie 2.3 Použitie nainštalovať iba kvalifikovaná osoba. VAROVANIE! • Odstráňte všetok obalový materiál. Hrozí nebezpečenstvo • Poškodený spotrebič neinštalujte ani zranenia, popálenín, zásahu...
 • Page 77: Popis Spotrebiča

  SLOVENSKY 2.5 Likvidácia • Spotrebič odpojte od elektrickej siete. • Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte VAROVANIE! Nebezpečenstvo poranenia alebo udusenia. 3. POPIS SPOTREBIČA 3.1 Celkový prehľad Osvetlenie 1 2 3 4 Bezpečnostný blokovací systém Displej Ovládací panel Otváranie dvierok Kryt prívodu vĺn Otočný...
 • Page 78: Pred Prvým Použitím

  Symbol Funkcia Popis Ovládač výkonu Slúži na nastavenie úrovne výkonu. — Ovládač nastavenia Slúži na nastavenie času varenia alebo hmotnosti. Ostatné symboly na ovládacom paneli Symbol Funkcia Popis Rozmrazovanie podľa Na rozmrazovanie potravín podľa hmotnosti hmotnosti. Rozmrazovanie podľa Na rozmrazovanie potravín podľa času...
 • Page 79 SLOVENSKY nenastavujte príliš vysoký výkon a Rozmrazovanie mäsa, hydiny, rýb dlhý čas. Jedlo sa môže vysušiť, • Mrazený odbalený pokrm položte na pripáliť alebo sa na niektorých malý tanier obrátený hore dnom a miestach vznietiť. vložený do inej nádoby, v ktorej sa •...
 • Page 80 Kuchynský riad/materiál Mikrovlnná rúra Rozmrazo‐ Zohrieva‐ Pečenie vanie Sklo a sklokeramika vyrobené z materiálu vhodného na použitie v rúre alebo mra‐ zuvzdorného materiálu (napr. Arcoflam), grilovací rošt Keramika , hliny Teplovzdorný plast do 200 °C Kartón, papier Potravinová fólia Fólia na pečenie s uzáverom vhodným pre...
 • Page 81: Používanie Príslušenstva

  SLOVENSKY • počkajte, kým sa mikrovlnná rúra dvierka. Túto možnosť používajte na automaticky nevypne po uplynutí skontrolovanie jedla. nastaveného času. • otočte ovládač nastavenia na - a • otvorte dvierka. Mikrovlnná rúra sa počkajte, kým sa na displeji nezobrazí automaticky vypne. Ak chcete OFF (VYP).
 • Page 82: Tipy A Rady

  6.1 Vkladanie súpravy otočného taniera POZOR! Spotrebič nepoužívajte bez súpravy otočného taniera. Používajte iba súpravu otočného taniera dodanú s mikrovlnnou rúrou. Nikdy nevarte jedlo priamo na sklenenom tanieri na varenie. 1. Vodiaci kruh umiestnite okolo otočného hriadeľa. 2. Sklenený tanier položte na vodiaci kruh.
 • Page 83: Ošetrovanie A Čistenie

  SLOVENSKY 7.4 Zohrievanie Ryby potrite trochou oleja alebo rozpusteného masla. Pri zohrievaní hotových jedál vždy Všetku zeleninu treba variť pri plnom postupujte podľa pokynov uvedených na mikrovlnnom výkone. obale. Pridajte 30 – 45 ml studenej vody na každých 250 g zeleniny. Čerstvú...
 • Page 84: Inštalácia

  Problém Možné príčiny Riešenie Nesvieti žiarovka. Žiarovka je vypálená. Je potrebné vymeniť žiarovku. Vo vnútri rúry do‐ V rúre sa nachádzajú nádoby Vyberte nádobu zo spotrebi‐ chádza k iskreniu. z kovu alebo nádoby s kovo‐ ča. vým okrajom. Vo vnútri rúry do‐...
 • Page 85 SLOVENSKY • Mikrovlnnú rúru umiestnite ďaleko od zdrojov pary, horúceho vzduchu a striekajúcej vody. • Ak je mikrovlnná rúra príliš blízko pri televízore alebo rádiu, môže spôsobiť rušenie prijímaného signálu. • Ak mikrovlnnú rúru prepravujete v studenom počasí, nezapínajte ju okamžite po inštalácii.
 • Page 86 časť spotrebiča. 4. Otvorte dvierka a pomocou skrutiek upevnite mikrovlnnú rúru ku skrinke. 11. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Materiály označené symbolom spotrebiče označené symbolom spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte odovzdajte v miestnom recyklačnom do príslušných kontajnerov na recykláciu.
 • Page 87 SLOVENSKY...
 • Page 88 www.electrolux.com/shop...

This manual is also suitable for:

Emm20117