Download Print this page

Advertisement

SMT-i3100/3105 Quick Reference Guide
LED Status
LCD Screen
LED
Phone Status Indicators
The indicators are turned on
or off depending on the
status of relevant functions.
Solid Red: Busy.
Flashing Red: Incoming
Station Call/Message is
left/Do Not Disturb
Flashing Green:
Incoming Trunk call
1
English _

Advertisement

   Summary of Contents for Samsung SMT-i3100

 • Page 1

  SMT-i3100/3105 Quick Reference Guide LED Status LCD Screen Phone Status Indicators The indicators are turned on or off depending on the status of relevant functions. Solid Red: Busy. Flashing Red: Incoming Station Call/Message is left/Do Not Disturb Flashing Green: Incoming Trunk call...

 • Page 2: Description Of Icons

  The call is placed. Dialing a speed Enter a speed dialing number; and long-press the last number. dial number Dialing by a [Call log] button Select the desired number The call is placed previously called number _ © SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

 • Page 3: Functions Available When Busy

  Functions Available In Standby Function Description When in standby, select the [Menu] soft button Check missed calls [Call log] [Missed ] to check the numbers for the missed calls. When in standby, select the [Menu] soft button Bell sound setting [Sound] [Ring Tone] to set the bell sound.

 • Page 4

  For further information or safety information on this model, please contact your Authorized Samsung Reseller or address on rear cover page. This guide is proprietary to SAMSUNG Electronics Co., Ltd. And is protected by copyright. No information contained here may be copied,, translated, transcribed or duplicated by any form without the prior written consent of SAMSUNG.

 • Page 5

  SMT-i3100/3105 Guía de Referencia Rápida Estado del LED Pantalla LCD Indicadores de Estado del Teléfono Los indicadores se encienden o apagan dependiendo de las funciones activas. Rojo: Ocupado. Rojo Intermitente: Llamada de extensión entrante/ Nuevo Mensaje/No Molestar Verde Intermitente: Llamada de línea entrante.

 • Page 6

  Llamar a un Introduzca un número de acceso rápido y mantenga pulsado el Número de último número. Acceso Rápido Responder a una Botón [Call log] Seleccione el número deseado La llamada se llamada recibida establece. _ © SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

 • Page 7

  Funciones disponibles en Modo Espera Función Descripción En modo Espera, seleccione el botón [Menú] Consultar llamadas [Log] [Perdido], aparecerán los números de llamadas perdidas perdidas. En modo Espera, seleccione el botón[Menú] Selección de timbre de [Sonido] [Timbre] y seleccione el timbre deseado. llamada En modo Espera, seleccione el botón [Menú] [Mensaje]...

 • Page 8

  Para mayor información, puede ponerse en contacto con su Distribuidor Autorizado Samsung. Esta guía es propiedad de Samsung Electronics Co., Ltd. Y está protegida por Copyright. La información aquí contenido no puede ser copiada, traducida, transcrita o duplicada de ninguna forma sin el consentimiento previo y por escrito de Samsung.

 • Page 9

  SMT-i3100/3105 Kvik guide LED Status LCD Skærm Telefon status Viser status for telefon . Rød: Optaget. Blinkende rød: Lokal kald/Besked i voicemail/ Forstyr ej Blinkende grøn: Indkommende kald Dansk _...

 • Page 10

  Vælg kontaktperson Vælg telefonbog [Ring] soft menu kaldet starter Ringe via hurtig- Vælg et hurtigvalgsnummer og hold sidste ciffer nede indtil kaldet valgsnumre startes. Genkald [Call log] knappen Vælg det ønskede nummer Kaldet starter _ © SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

 • Page 11

  Funktioner ved ledig status. Funktioner Beskrivelse Ved ledig status, Vælg [Menu] soft knappen [Samt Log] Check tabte kald [Mistede] og check tabte kald. Ved ledig status, Vælg [Menu] soft knappen [Lyd] Ringetone [Ring tone] for at indstille ringetonen. Ved ledig status, Vælg [Menu] soft knappen [Besked] Se modtaget besked [Indb.] se modtagn beskeder.

 • Page 12

  For further information or safety information on this model, please contact your Authorized Samsung Reseller or address on rear cover page. This guide is proprietary to SAMSUNG Electronics Co., Ltd. And is protected by copyright. No information contained here may be copied,, translated, transcribed or duplicated by any form without the prior written consent of SAMSUNG.

 • Page 13

  SMT-i3100/3105 Verkorte handleiding Reference Guide LED Status LCD scherm Telefoon status indicatoren De indicatoren zijn in-of uit geschakeld,afhankelijk van de status van de relevante funciets. Constant Rood: Bezet. Knippert rood: inkomende station oproep/Bericht is links niet storen Knipperend groen inkomende gesprek...

 • Page 14

  Verkort kies nummer Voer een snelkeuze nummer; drukt u lang, dan belt u het laatst gekozen nummer Kiezen van een [Call log] knop selecteer het gewenste nummer er word eerder opgeroepen gebeld nummer _ © SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

 • Page 15

  Functies Beschikbaar in rust Functie omschrijving Toestel in rust, selecteer d.m.v. [Menu] soft button Controleer gemiste [Log] [Gemist] controleer de nummers van de gemiste gesprekken gesprekken. Toestel in rust, selecteer d.m.v. [Menu] Soft button Bel toon instellingen [Geluid] [Bel toon] kies een bel toon. Toestel in rust, selecteer d.m.v.

 • Page 16

  For further information or safety information on this model, please contact your Authorized Samsung Reseller or address on rear cover page. This guide is proprietary to SAMSUNG Electronics Co., Ltd. And is protected by copyright. No information contained here may be copied,, translated, transcribed or duplicated by any form without the prior written consent of SAMSUNG.

 • Page 17

  SMT-i3100/3105 Pikaohje Yleistä Näyttö Ilmaisee puhelimen tilan Kiinteä punainen: Varattu Villkuva punainen: Tuleva sisäpuhelu/Viesti jätetty/ Älä häiritse Vilkkuva vihreä: Tuleva ulkopuhelu Finnish _...

 • Page 18

  [Phone Book] näppäin [1. Kaikki] Valitse henkilö Valitse osoitekirjasta [Soita] menusta Puhelu on muodostettu. Soittaminen Anna pikavalintanumero ja paina viimeistä numeroa pitkään. pikavalinnalla Soittaminen [Call log] näppäin Valitse haluttu numero Puhelu on aiemmin muodostettu. soitettuun numeroon _ © SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

 • Page 19

  Puhelimen toiminteita puhelimen ollessa vapaa Toiminne Kuvaus Valitse [Menu] pehmonäppäin [Puh.loki] [Ei vast.] Vastaamattomat tarkistaaksesi vastaamattomat puhelut. puhelut Valitse [Menu] pehmonäppäin [Aanensavy] [Soittoaani] Hälytysääni aseta hälytysääni. Valitse [Menu] pehmonäppäin [Viesti] [Saap.] Saapuneet viestit tarkistaaksesi saapuneet viestit. Valitse [Menu] pehmonäppäin [Viesti] [Uusi viesti] Viestin lähetys lähettääksesi viesti..

 • Page 20

  For further information or safety information on this model, please contact your Authorized Samsung Reseller or address on rear cover page. This guide is proprietary to SAMSUNG Electronics Co., Ltd. And is protected by copyright. No information contained here may be copied,, translated, transcribed or duplicated by any form without the prior written consent of SAMSUNG.

 • Page 21

  SMT-i3100/3100 Guia de Referência Rápida Estado do LED Visor LCD Indicador de Estado O indicador está ligado ou desligado consoante o estado da função relevante. Vermelho Fixo: Ocupado. Vermelho Intermitente: Chamada Interna/Nova Mensagem/Não Incomodar Intermitente Verde: Chamada Externa Português _...

 • Page 22

  Digite o número de marcação rápida, e prima longamente o marcação rápida último dígito. Marcar um número Prima [Call log] Escolha o número pretendido Prima a anteriormente tecla de função [Chama] A chamada será efectuada. chamado _ © SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

 • Page 23

  Funções Disponíveis em modo Inactivo Função Descrição No modo inactivo, prima a tecla de função [Menu] Ver chamadas perdidas [Lista Ch.] [Perdidas] para ver o número das chamadas perdidas. No modo inactivo, prima a tecla de função [Menu] [Som] Definir som campainha [Toque] para definir o som de campainha.

 • Page 24

  Samsung ou o endereço que está indicado na capa traseira. Este guia é propriedade da SAMSUNG Electronics Co., Ltd. e está protegido por direitos de autor. Nenhuma informação aqui contida pode ser copiada, traduzida, transcrita ou duplicada por qualquer forma sem o consentimento prévio por escrito da SAMSUNG.

 • Page 25

  SMT-i3100/3105 Snabbguide Lysdiodsstatus LCD Skärm Lysdiod Statusindikator Indikatorn slås på eller av beroende på vilken status berörd funktion har. Lyser rött: Upptagen. Blinkar rött: Inkommande samtal (internt)/Du har ett meddelande/Stör Ej. Blinkar grönt: Inkommande samtal (externt) Svenska _...

 • Page 26

  Telefonen ringer upp. Ringa ett Slå kortnumret; men håll inne sista siffran I kortnumret ett litet tag. kortnummer Ring upp ett [Call log] knappen välj önskat nummer Telefonen ringer upp. tidigare uppringt nummer _ © SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

 • Page 27

  Tillgängliga funktioner i viloläge Funktion Förklaring När telefonen är i viloläge, Välj [Meny] knappen Kontroller missade [Samt Log] [Missade] för att kontrollera numren på de samtal missade samtalen. När telefonen är i viloläge, Välj [Meny] knappen Ringsignal [Ljud] [Rington] för att ställa in din ringsignal. När telefonen är i viloläge, Välj [Meny] knappen [Medd] Läsa mottagna...

 • Page 28

  Äganderätten till denna handledning tillhör SAMSUNG Electronics Co., Ltd. är skyddad av upphovsrättslagen. Ingen information som finns I denna handledning får kopieras, översättas transkriberas eller dupliceras i någon form utan ett skriftligt medgivande från SAMSUNG. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande.

 • Page 29

  SMT-i3100/3105 Σύντοµος Οδηγός Χρήσης Ενδεικτική Λυχνία Οθόνη LCD Ενδείξεις κατάστασης τηλεφώνου Οι ενδείξεις ανάβουν και σβήνουν ανάλογα µε την κατάσταση των σχετικών λειτουργιών. Σταθερά κόκκινο: Απασχοληµένο Κόκκινο που αναβοσβήνει: Εισερχόµενη εσωτερική Κλήση/ Το µήνυµα είναι αριστερά/ Μην ενοχλείτε Πράσινο που αναβοσβήνει: Εισερχόµενη...

 • Page 30

  Η κλήση τηλεφωνικό πραγµατοποιείται. κατάλογο Πληκτρολόγηση Πληκτρολογήστε έναν αριθµό ταχείας κλήσης και πατήστε αριθµού ταχείας παρατεταµένα το τελευταίο ψηφίο. κλήσης Πληκτρολόγηση Πατήστε το πλήκτρο [Call log] Επιλέξτε τον επιθυµητό προηγούµενης αριθµό Η κλήση πραγµατοποιείται κλήσης _ © SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

 • Page 31

  ∆ιαθέσιµες λειτουργίες σε κατάσταση Αναµονής Λειτουργία Περιγραφή Όταν είναι σε κατάσταση αναµονής, επιλέξτε στο πλήκτρο Έλεγχος αναπάντητων οθόνης [Menu] [ΕΓΓΡΑΦΕΣ] [ΧΑΜΕΝΕΣ] για να κλήσεων ελέγξετε τους αριθµούς των αναπάντητων κλήσεων. Όταν είναι σε κατάσταση αναµονής, επιλέξτε στο πλήκτρο Ρύθµιση έντασης οθόνης...

 • Page 32

  Για περισσότερες πληροφορίες ή πληροφορίες ασφαλείας για αυτό το µοντέλο, παρακαλούµε όπως επικοινωνήσετε µε τον Εξουσιοδοτηµένο Αντιπρόσωπο Samsung. Αυτός ο οδηγός είναι ιδιοκτησία της SAMSUNG Electronics Co, LTD και προστατεύεται από πνευµατικά δικαιώµατα. Οι πληροφορίες που παρέχονται εδώ απαγορεύεται να αντιγράφονται, να µεταφράζονται, να...

 • Page 33

  Bezeichnungen und Funktion der einzelnen Elemente LCD-Anzeige Soft-Tasten Anruferliste OK-Taste Handhörer Telefonbuch Weiterleitungstaste Funktionstaste Haltentaste Konferenztaste Laustärketaste Stummtaste Lautsprechertaste Wähltasten Telefonstatus Indikator (LED) Der LED-Indikator ist ‘an’ oder ‘aus’ in Abhängigkeit des Status der jeweiligen relevanten Funktion. Situation Status Rotes Dauerlicht Leitung besetzt Rotes Blinklicht.

 • Page 34

  Der Anruf wird ausgeführt. Anruf über Drücken Sie eine Kurzwahlnummer, oder drücken Sie lange Kurzwahlnummern für die Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummer. Anruf über bereits [Call log] Taste Gewünschte Rufnummer auswählen gewählte Der Anruf wird durchgeführt Rufnummern _ © SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

 • Page 35

  Verfügbare Funktionen im Standby Funktion Beschreibung Verpasste Anrufe Wählen Sie die [Menü] Soft-Taste [Anruferl.] prüfen [Verpasste] Klingeltoneinstellung Wählen Sie die [Menü] Soft-Taste [Ton] [Anrufton] Anzeige empfangener Wählen Sie die [Menü] Soft-Taste [Nachricht] [Inbox] Nachrichten Senden einer Wählen Sie die [Menü] Soft-Taste [Nachricht] Nachricht [Nachricht]...

 • Page 36

  Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden. Die Informationen in diesem Dokument sind urheberrechtlich geschützt für SAMSUNG Electronics Co. Ltd. DOhne vorherige schriftliche Zustimmung von SAMSUNG dürfen die Informationen in diesem Dokument weder kopiert, übersetzt, transkribiert noch vervielfältigt werden.

 • Page 37

  SMT-i3100/3105 Guida Veloce Stato LED Schermo LCD Stato indicatori LED L’indicatore LED è acceso o spento dipendentemente dallo stato delle funzioni. Rosso fisso: Occupato Rosso lampeggiante: Chiamata interna Notifica Messaggio Non Disturbare Verde lampeggiante: Chiamata esterna Italiano _...

 • Page 38

  3. Ricevute Per accedere alla lista delle ultime chiamate ricevute. 4. Perse Per accedere alla lista delle ultime chiamate a cui non si è data risposta. 5. Cancella Cancella tutti i numeri della lista chiamate. _ © SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

 • Page 39

  Menu Sub-Menu Descrizione 3. Messaggi 1. Arrivati Per leggere e salvare i messaggi di testo ricevuti. 2. Nuovo MSG Per scrivere nuovi messaggi di testo. 3. Uscita Per verificare i messaggi inviati, i messaggi salvati ed eventualmente rinviarli. 4. Cancella Per cancellare i messaggi inviati e ricevuti.

 • Page 40

  In stand-by, selezionare la funzione “Risposta Assente” nel menu Risposta per [SVC] e il relativo numero per rispondere alla chiamata. assente In stand-by, selezionare la funzione “Non Disturbare” nel menu Non Disturbare [SVC] e poi impostare [On/Off]. (DND) _ © SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

 • Page 41

  Funzioni disponibili in conversazione Funzione Descrizione Premere i tasti [Vol] +/- per regolare il volume della voce. Controllo Volumi La regolazione è disponibile sia per il microtelefono sia per il vivavoce dell’altoparlante. Premere il tasto [Hold] in conversazione. Il messaggio di “attesa Messa in Attesa esclusiva”...

 • Page 42

  Vostro Rivenditore Autorizzato Samsung. Il presente manuale è esclusivo della SAMSUNG Electronics Italia S.p.A. ed è protetto da copyright. Nessuna informazione in esso contenuta può essere copiata, tradotta, trascritta o duplicata a scopi commerciali o divulgata a terzi senza previo consenso scritto di SAMSUNG Electronics Co., Ltd...

 • Page 43

  Краткое руководство по SMT-i3100/3105 Индикатор состояния ЖК-экран Индикатор Индикаторы состояния телефона В зависимости от состояния основных функций телефона индикаторы либо горят, либо нет. Не мигающий красный: Занят. Мигающий красный: Входящий вызов с внешнего телефона/Оставлено сообщение/Не беспокоить Мигающий зеленый: Входящий международный вызов...

 • Page 44

  Выберите контакт из телефонной Выберите программное меню [Вызов] Вызов осуществлен. книги Вызов номера Введите номер быстрого набора и зажмите кнопку набора. быстрого набора Вызов Кнопка [Call log] Выберите нужный номер Вызов предыдущего осуществлен номера _ © SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

 • Page 45

  Функции, доступные в режиме ожидания Функция Описание Нажмите на программную кнопку [Меню] в режиме Посмотреть ожидания [Журнал] [Пропущ.] для просмотра пропущенные номеров пропущенных звонков. вызовы Нажмите на программную кнопку [Меню] в режиме Настройка сигнала ожидания [Звуки] [Звонок] для настройки сигнала вызова...

 • Page 46

  [Conference] и введите его телефонный номер. Дальнейшую информацию о безопасности относительно этой модели можно получить у авторизованного дилера Samsung или по адресу, указанному на задней странице обложки. Данное руководство является собственностью компании SAMSUNG Electronics Co., Ltd и защищено авторским правом. Никакая содержащаяся в нем информация не может быть скопирована, переведена, записана...

 • Page 47

  SMT-i3100/3105 快速参考指南 LED 状态 LCD 屏幕 电话状态指示灯 根据相关功能的状态的不同, 会打开或关闭这些指示灯。 稳定的红光: 占线。 闪烁红光: 有分机来电/ 有消息/请勿打扰 闪烁绿光: 有干线来电 简体中文 _...

 • Page 48

  Dialing from a Phone Book [Phone Book] (电话簿)按键 [1. All list] 选择 [Call] 软件菜单 发出呼叫 (通过电话簿拨号) 输入快拨号码; 长时间按住最后一个数字键。 Dialing a speed dial number (拨打快拨号码) [Call log] (呼叫日志) 按键 选择所需号码 发出呼叫 Dialing by a previously called number (通过之前呼叫的号码拨号) _ © SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

 • Page 49

  待机模式下的可用功能 功能 说明 在待机模式下, 选择 [Menu] 软按键 Check missed calls [Call log] [Missed.], 以查看未接来电的号码。 (查看未接来电) 在待机模式下, 选择 [Menu] 软按键 Bell sound setting [Sound] (铃声设置) [Ring Tone], 以设置铃声。 在待机模式下, 选择 [Меnu] 软按键 Viewing received [Message] messages [Inbox], 以查看收到的消息。 (查看收到的消息) 在待机模式下, 选择 [Меnu] 软按键 Sending a message [Message] [New Msg], 以发送消息。...

 • Page 50

  说明 占线时按 [Conference] (会议) 按键。 Conference 一旦有用户输入另一方的电话号码, 就会发出呼叫, 之后按 [Conference] (会议) (会议) 按键, 以便与现有呼叫建立连接, 启动会议。 添加至会议成员, 按 [Conference] (会议)按键, 然后按对方的电话号码。 有关本型号的更多信息或安全信息, 请联系您的授权三星分销商,或通过封底的地址索要。 本指南为 SAMSUNG Electronics Co., Ltd. 所专有, 受版权保护。 未经三星电子公司书面同意, 不得复制、翻译或转录本指南中的任何信息。 。 本指南中的信息如有变动, 恕不另行 _ © SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

 • Page 51: Declaration Of Conformity

  17 April 2009 Yong Phil Yoo / Engineer (Place and date of issue) (Name and signature of authorized person) Representative in the EU: Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park Saxony Way, Yateley, Hampshire GU46 6GG, UK 17 April 2009 Yong Sang Park / S.

This manual also for:

Smt-i3105

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: