Bosch GLI 10,8 V-LI Professional Original Instructions Manual

Bosch GLI 10,8 V-LI Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for GLI 10,8 V-LI Professional:
Table of Contents
 • Table of Contents
 • Deutsch
 • Español
 • Português
 • Italiano
 • Nederlands
 • Dansk
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Ελληνικά
 • Türkçe
 • Polski
 • Česky
 • Slovensky
 • Magyar
 • Română
 • Български
 • Srpski
 • Slovensko
 • Hrvatski
 • Eesti
 • Latviešu
 • Lietuviškai

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 12
OBJ_BUCH-1072-004.book Page 1 Thursday, November 29, 2012 1:44 PM
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
1 609 92A 00A (2012.11) T / 178 UNI
GLI 10,8 V-LI Professional
de Originalbetriebsanleitung
ru Оригинальное руководство
en Original instructions
fr
Notice originale
uk Оригінальна інструкція з
es Manual original
pt Manual original
ro Instrucţiuni originale
it
Istruzioni originali
bg Оригинална инструкция
nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
sr Originalno uputstvo za rad
da Original brugsanvisning
sl
sv Bruksanvisning i original
hr Originalne upute za rad
no Original driftsinstruks
et Algupärane kasutusjuhend
fi
Alkuperäiset ohjeet
lv
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
lt
tr
Orijinal işletme talimatı
ar
pl Instrukcja oryginalna
fa
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
по эксплуатации
експлуатації
Izvirna navodila
Instrukcijas oriģinālvalodā
Originali instrukcija

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Bosch GLI 10,8 V-LI Professional

 • Page 1 OBJ_BUCH-1072-004.book Page 1 Thursday, November 29, 2012 1:44 PM Robert Bosch GmbH Power Tools Division GLI 10,8 V-LI Professional 70745 Leinfelden-Echterdingen Germany www.bosch-pt.com 1 609 92A 00A (2012.11) T / 178 UNI de Originalbetriebsanleitung ru Оригинальное руководство en Original instructions по...
 • Page 2: Table Of Contents

  ......... 1 609 92A 00A | (29.11.12) Bosch Power Tools...
 • Page 3 OBJ_BUCH-1072-004.book Page 3 Thursday, November 29, 2012 1:44 PM GLI 10,8 V-LI Bosch Power Tools 1 609 92A 00A | (29.11.12)
 • Page 4 OBJ_BUCH-1072-004.book Page 4 Thursday, November 29, 2012 1:44 PM 1 609 92A 00A | (29.11.12) Bosch Power Tools...
 • Page 5 OBJ_BUCH-1072-004.book Page 5 Thursday, November 29, 2012 1:44 PM 10,8 V AL 1130 CV (10,8 V) 2 607 225 134 (EU) 2 607 225 136 (UK) 2 607 225 138 (AU) Bosch Power Tools 1 609 92A 00A | (29.11.12)
 • Page 6: Deutsch

   Richten Sie den Lichtstrahl nicht auf Personen oder Tiere und blicken Sie nicht selbst in den Lichtstrahl, auch nicht aus größerer Entfernung.  Verwenden Sie nur original Bosch-Zubehör.  Decken Sie den Leuchtenkopf nicht ab, während die Akku-Leuchte in Betrieb ist.
 • Page 7 Durch ein Ladegerät, das für eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird.  Verwenden Sie den Akku nur in Verbindung mit Ihrem Bosch-Produkt. Nur so wird der Akku vor gefährlicher Überlastung geschützt.
 • Page 8 Der Akku ist mit einer NTC-Temperaturüberwachung ausgestattet, welche ein Aufla- den nur im Temperaturbereich zwischen 0 °C und 45 °C zulässt. Dadurch wird eine hohe Akku-Lebensdauer erreicht. Beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung. 1 609 92A 00A | (29.11.12) Bosch Power Tools...
 • Page 9 Betrieb Inbetriebnahme Akku einsetzen  Verwenden Sie nur original Bosch Li-Ionen-Akkus mit der auf dem Typschild Ihrer Akku-Leuchte angegebenen Spannung. Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen. Setzen Sie den geladenen Akku 3 in den Griff ein, bis dieser spürbar einrastet und bündig am Griff anliegt.
 • Page 10 OBJ_BUCH-1072-004.book Page 10 Thursday, November 29, 2012 1:44 PM 10 | Deutsch Sollte die Akku-Leuchte trotz sorgfältiger Herstellungs- und Prüfverfahren einmal aus- fallen, ist die Reparatur von einer autorisierten Kundendienststelle für Bosch-Elektro- werkzeuge ausführen zu lassen. Geben Sie bei allen Rückfragen und Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typenschild der Akku-Leuchte an.
 • Page 11 Nicht mehr gebrauchsfähige Akkus/Batterien können direkt abgegeben werden bei: Deutschland Recyclingzentrum Elektrowerkzeuge Osteroder Landstraße 3 37589 Kalefeld Schweiz Batrec AG 3752 Wimmis BE Akkus/Batterien: Li-Ion: Bitte beachten Sie die Hinweise im Abschnitt „Transport“, Seite 11. Änderungen vorbehalten. Bosch Power Tools 1 609 92A 00A | (29.11.12)
 • Page 12: English

   Do not direct the light beam at persons or animals and do not stare into the light beam yourself (not even from a distance).  Use only original Bosch accessories.  Do not cover off the lamp head while operating the cordless worklight. The lamp head heats up during operation and can cause burns when the heat accumu- lates.
 • Page 13: Intended Use

   Use the battery only in conjunction with your Bosch product. This measure alone protects the battery against dangerous overload.  Use only original Bosch batteries with the voltage listed on the nameplate of your cordless worklight. When using other batteries, e. g. imitations, recondi- tioned batteries or other brands, there is danger of injury as well as property dam- age through exploding batteries.
 • Page 14: Technical Data

  The battery is equipped with a NTC temperature control which allows charging only within a temperature range of between 0 °C and 45 °C. A long battery service life is achieved in this manner. Observe the notes for disposal. 1 609 92A 00A | (29.11.12) Bosch Power Tools...
 • Page 15 Operation Initial Operation Inserting the battery  Use only original Bosch lithium ion batteries with the voltage listed on the nameplate of your cordless worklight. Using other batteries can lead to injuries and pose a fire hazard. Insert the charged battery 3 into the handle until it can be felt to engage and faces flush against the handle.
 • Page 16 Exploded views and information on spare parts can also be found under: www.bosch-pt.com Bosch’s application service team will gladly answer questions concerning our prod- ucts and their accessories. Great Britain Robert Bosch Ltd. (B.S.C.) P.O.
 • Page 17 Western Cape – BSC Service Centre Democracy Way, Prosperity Park Milnerton Tel.: (021) 5512577 Fax: (021) 5513223 E-Mail: bsc@zsd.co.za Bosch Headquarters Midrand, Gauteng Tel.: (011) 6519600 Fax: (011) 6519880 E-Mail: rbsa-hq.pts@za.bosch.com Bosch Power Tools 1 609 92A 00A | (29.11.12)
 • Page 18 OBJ_BUCH-1072-004.book Page 18 Thursday, November 29, 2012 1:44 PM 18 | English People’s Republic of China China Mainland Bosch Power Tools (China) Co., Ltd. 567, Bin Kang Road Bin Jiang District 310052 Hangzhou, P.R.China Service Hotline: 4008268484 Fax: (0571) 87774502 E-Mail: contact.ptcn@cn.bosch.com...
 • Page 19 Silom Road, Bangrak Bangkok 10500 Tel.: 02 6311879 – 1888 (10 lines) Fax: 02 2384783 Robert Bosch Ltd., P. O. Box 2054 Bangkok 10501, Thailand Bosch Service – Training Centre 2869-2869/1 Soi Ban Kluay Rama IV Road (near old Paknam Railway)
 • Page 20 OBJ_BUCH-1072-004.book Page 20 Thursday, November 29, 2012 1:44 PM 20 | English Singapore Robert Bosch (SEA) Pte. Ltd. 11 Bishan Street 21 Singapore 573943 Tel.: 6571 2772 Fax: 6350 5315 leongheng.leow@sg.bosch.com Toll-Free: 1800 3338333 www.bosch-pt.com.sg Vietnam Robert Bosch Vietnam Co. Ltd...
 • Page 21: Français

  Batteries no longer suitable for use can be directly returned at: Great Britain Robert Bosch Ltd. (B.S.C.) P.O. Box 98 Broadwater Park North Orbital Road...
 • Page 22 êtes à grande dis- tance de ce dernier.  N’utiliser que des accessoires d’origine Bosch.  Ne pas recouvrir la tête de la lampe lors de la mise en service de la lampe sur batterie.
 • Page 23  N’utilisez l’accumulateur qu’avec votre produit Bosch. Ceci protège l’accumu- lateur contre une surcharge dangereuse.  N’utiliser que des accus d’origine Bosch dont la tension correspond à celle in- diquée sur la plaque signalétique de la lampe sur batterie Bosch. L’utilisation d’autres accus, p.ex.
 • Page 24 Mise en service Montage de l’accu  N’utiliser que des accus Lithium-ion d’origine Bosch qui ont la tension indi- quée sur la plaque signalétique de la lampe sur batterie. L’utilisation de tout autre accumulateur peut entraîner des blessures et des risques d’incendie.
 • Page 25 Vous trouverez des vues éclatées ainsi que des informations concernant les pièces de rechange également sous : www.bosch-pt.com Les conseillers techniques et assistants Bosch sont à votre disposition pour répondre à vos questions concernant nos produits et leurs accessoires. Bosch Power Tools...
 • Page 26 OBJ_BUCH-1072-004.book Page 26 Thursday, November 29, 2012 1:44 PM 26 | Français France Vous êtes un utilisateur, contactez : Le Service Clientèle Bosch Outillage Electroportatif Tel. : 0811 360122 (coût d’une communication locale) Fax : (01) 49454767 E-Mail : contact.outillage-electroportatif@fr.bosch.com Vous êtes un revendeur, contactez :...
 • Page 27 Les batteries/piles dont on ne peut plus se servir peuvent être déposées directement auprès de : Suisse Batrec AG 3752 Wimmis BE Batteries/piles : Lithium ion : Respectez les indications données dans le chapitre « Transport », page 26. Sous réserve de modifications. Bosch Power Tools 1 609 92A 00A | (29.11.12)
 • Page 28: Español

   No dirija el haz de luz contra personas ni animales, ni mire directamente hacia el haz, incluso encontrándose a gran distancia.  Solamente utilice accesorios originales Bosch.  No cubra el foco durante el funcionamiento de la linterna ACCU. El foco se calienta durante el funcionamiento y puede provocar quemaduras al acumularse el calor.
 • Page 29 Existe riesgo de incendio al intentar cargar acumuladores de un tipo diferente al previsto para el cargador.  Únicamente utilice el acumulador en combinación con su producto Bosch. So- lamente así queda protegido el acumulador contra una sobrecarga peligrosa.
 • Page 30 0 °C y 45 °C. De esta mane- ra se alcanza una larga vida útil del acumulador. Observe las indicaciones referentes a la eliminación. 1 609 92A 00A | (29.11.12) Bosch Power Tools...
 • Page 31 Puesta en marcha Montaje del acumulador  Solamente utilice acumuladores de iones de litio originales Bosch, de la ten- sión indicada en la placa de características de su lámpara ACCU. El uso de otro tipo de acumuladores puede acarrear lesiones e incluso un incendio.
 • Page 32 Final Calle Vargas. Edf. Centro Berimer P.B. Boleita Norte Caracas 107 Tel.: (0212) 2074511 México Robert Bosch S. de R.L. de C.V. Circuito G. Gonzáles Camarena 333 Centro de Ciudad Santa Fe - 01210 - Mexico DF Tel. Interior: (01) 800 6271286 Tel. D.F.: 52843062 E-Mail: arturo.fernandez@mx.bosch.com...
 • Page 33 OBJ_BUCH-1072-004.book Page 33 Thursday, November 29, 2012 1:44 PM Español | 33 Argentina Robert Bosch Argentina S.A. Av. Córdoba 5160 C1414BAW Ciudad Autónoma de Buenos Aires Atención al Cliente Tel.: (0810) 5552020 E-Mail: herramientas.bosch@ar.bosch.com Perú Robert Bosch S.A.C. Av. Republica de Panama 4045 Buzón Postal Lima 34 (Surquillo) - Lima...
 • Page 34: Português

  Directivas Europea 2002/96/CE y 2006/66/CE, respectivamente. Los acumuladores/pilas agotados pueden entregarse directamente a su distribuidor habitual de Bosch: España Servicio Central de Bosch Servilotec, S.L. Polig. Ind. II, 27 Cabanillas del Campo Tel.: +34 9 01 11 66 97...
 • Page 35  Não apontar o raio de luz na direcção de pessoas nem de animais e não olhar no raio de luz, nem mesmo de maiores distâncias.  Só utilizar acessórios originais Bosch.  Não cobrir a cabeça da lâmpada enquanto a lâmpada sem fio estiver em fun- cionamento.
 • Page 36 OBJ_BUCH-1072-004.book Page 36 Thursday, November 29, 2012 1:44 PM 36 | Português  Só utilizar o acumulador junto com o seu produto Bosch. Só assim é que o seu acumulador estará protegido contra perigosa sobrecarga.  Só utilizar acumuladores Bosch com a tensão indicada na placa de caracterís- ticas da sua lâmpada sem fio Bosch.
 • Page 37 Colocação em funcionamento Colocar o acumulador  Só utilizar acumuladores de iões de lítio Bosch com a tensão indicada na placa de características da sua lâmpada sem fio. A utilização de outros acumuladores pode levar a lesões e perigo de incêndio.
 • Page 38 A nossa equipa de consultoria de aplicação Bosch esclarecem com prazer todas as su- as dúvidas a respeito da compra, aplicação e ajuste dos produtos e acessórios. 1 609 92A 00A | (29.11.12)
 • Page 39 OBJ_BUCH-1072-004.book Page 39 Thursday, November 29, 2012 1:44 PM Português | 39 Portugal Robert Bosch LDA Avenida Infante D. Henrique Lotes 2E – 3E 1800 Lisboa Tel.: 21 8500000 Fax: 21 8511096 Brasil Robert Bosch Ltda. Caixa postal 1195 13065-900 Campinas Tel.: (0800) 7045446...
 • Page 40: Italiano

   Non puntare il raggio luminoso contro persone o animali e non guardare nel raggio luminoso, anche da grande distanza.  Utilizzare esclusivamente accessori originali Bosch.  Non coprire la testa della lampada mentre la lampada a batteria è in funzione.
 • Page 41  Utilizzare esclusivamente batterie ricaricabili originali Bosch dotate della tensione indicata sulla targhetta di identificazione della lampada a batteria Bosch. In caso di impiego di altre batterie ricaricabili, p. es. imitazioni, batterie ri- caricabili rigenerate oppure prodotti di terzi, esiste il pericolo di lesioni e di danni alle cose causate da batterie che esplodono.
 • Page 42 Li-Ion utilizzata nella lampada a batteria ricaricabile. Nota bene: La batteria ricaricabile viene fornita parzialmente carica. Per garantire l’intera potenza della batteria ricaricabile, prima del primo impiego ricaricare comple- tamente la batteria ricaricabile nella stazione di ricarica. 1 609 92A 00A | (29.11.12) Bosch Power Tools...
 • Page 43 Si prega di attenersi alle indicazioni relative allo smaltimento. Messa in funzione Applicazione della batteria ricaricabile  Utilizzare esclusivamente batterie ricaricabili Li-Ion originali Bosch con la tensione indicata sulla targhetta di identificazione della lampada a batteria ri- caricabile. L’impiego di altre batterie ricaricabili può causare incidenti e pericolo di incendio.
 • Page 44 Il team Bosch che si occupa della consulenza impieghi vi aiuterà in caso di domande relative ai nostri prodotti ed ai loro accessori. 1 609 92A 00A | (29.11.12)
 • Page 45 OBJ_BUCH-1072-004.book Page 45 Thursday, November 29, 2012 1:44 PM Italiano | 45 Italia Officina Elettroutensili Robert Bosch S.p.A. Corso Europa, ang. Via Trieste 20 20020 LAINATE (MI) Tel.: (02) 3696 2663 Fax: (02) 3696 2662 Fax: (02) 3696 8677 E-Mail: officina.elettroutensili@it.bosch.com Svizzera Tel.: (044) 8471513...
 • Page 46: Nederlands

  Nederlands Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften voor acculampen Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle voorschriften. Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben. 1 609 92A 00A | (29.11.12) Bosch Power Tools...
 • Page 47  Richt de lichtstraal niet op personen of dieren en kijk zelf niet in de licht- straal, ook niet vanaf een grote afstand.  Gebruik uitsluitend origineel Bosch-toebehoren.  Dek de lampkop niet af terwijl de acculamp in werking is. De acculamp wordt tijdens de werking warm en kan verbrandingen veroorzaken als de warmte zich op- hoopt.
 • Page 48  Gebruik de accu alleen in combinatie met uw Bosch-product. Alleen zo wordt de accu tegen gevaarlijke overbelasting beschermd.  Gebruik alleen originele Bosch accu’s met de op het typeplaatje van de Bosch acculamp aangegeven spanning. Bij gebruik van andere accu’s, zoals imitaties, opgeknapte accu’s of accu’s van andere merken, bestaat gevaar voor persoonlijk...
 • Page 49 Gebruik Ingebruikneming Accu plaatsen  Gebruik alleen originele Bosch lithiumionaccu’s met de op het typeplaatje van de acculamp aangegeven spanning. Het gebruik van andere accu’s kan tot verwondingen en brandgevaar leiden. Zet de opgeladen accu 3 in de greep tot deze merkbaar vastklikt en vlak op de greep aansluit.
 • Page 50 Gebruik geen reinigings- of oplosmiddelen. Mocht de acculamp ondanks zorgvuldige productie- en testprocédés toch defect ra- ken, moet de reparatie door een erkende klantenservice voor Bosch elektrische ge- reedschappen worden uitgevoerd. Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderdelen altijd het uit tien cij- fers bestaande zaaknummer volgens het typeplaatje van de acculamp.
 • Page 51 Accu’s en batterijen: Li-ion: Lees de aanwijzingen in het gedeelte „Vervoer”, pagina 51 en neem deze in acht. Wijzigingen voorbehouden. Bosch Power Tools 1 609 92A 00A | (29.11.12)
 • Page 52: Dansk

   Ret ikke lysstrålen mod personer eller dyr og ret ikke blikket ind i lysstrålen, heller ikke fra stor afstand.  Brug kun originalt tilbehør fra Bosch.  Tildæk ikke lyshovedet, så længe akku-lampen er i brug. Lyshovedet bliver varm under brug og kan føre til kvæstelser, hvis denne varme ophobes.
 • Page 53 – brandfare.  Anvend kun akkuen i forbindelse med dit Bosch produkt. Kun på denne måde beskyttes akkuen mod farlig overbelastning.  Anvend kun originale akkuer fra Bosch, der skal have den spænding, der er angivet på...
 • Page 54 Brug Ibrugtagning Isæt akku  Anvend kun originale li-ion-akkuer fra Bosch, der skal have den spænding, der er angivet på din akku-lampes typeskilt. Brug af andre akku’er øger risikoen for personskader og er forbundet med brandfare. Anbring den ladede akku 3 i grebet, til den falder rigtigt i hak og flugter med grebets kant.
 • Page 55 Kundeservice besvarer dine spørgsmål vedr. reparation og vedligeholdelse af dit pro- dukt samt reservedele. Eksplosionstegninger og informationer om reservedele findes også under: www.bosch-pt.com Bosch brugerrådgivningsteamet vil gerne hjælpe dig med at besvare spørgsmål vedr. vores produkter og deres tilbehør. Bosch Power Tools 1 609 92A 00A | (29.11.12)
 • Page 56 OBJ_BUCH-1072-004.book Page 56 Thursday, November 29, 2012 1:44 PM 56 | Dansk Dansk Bosch Service Center Telegrafvej 3 2750 Ballerup Tlf. Service Center: 44898855 Fax: 44898755 E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com Transport De indeholdte Li-Ion-akkuer overholder bestemmelserne om farligt gods. Akkuerne kan transporteres af brugeren på offentlig vej uden yderligere pålæg.
 • Page 57: Svenska

   Rikta aldrig ljusstrålen mot personer eller djur och rikta inte heller själv blicken mot ljusstrålen även om du står på längre avstånd.  Använd endast original Bosch tillbehör.  Täck inte över lamphuvudet när den sladdlösa lampan är påkopplad. Lamphu- vudet blir varmt under drift och kan förorsaka brännskada om hettan samlas.
 • Page 58 är avsedd för en viss typ av batterier används för andra batterity- per finns risk för brand.  Använd batteriet endast för produkter från Bosch. På så sätt skyddas batteriet mot farlig överbelastning.  Använd endast originalbatterier från Bosch med den spänning som anges på...
 • Page 59 Drift Driftstart Insättning av batteri  Använd endast original Bosch litium-jonbatterier med den spänning som anges på den sladdlösa lampans typskylt. Används andra batterier finns risk för kroppsskada och brand. Skjut in den uppladdade batterimodulen 3 i handtaget tills den tydligt snäpper fast och ligger i plan med handtaget.
 • Page 60 Använd inte rengörings- eller lösningsmedel. Om i den sladdlösa lampan trots exakt tillverkning och sträng kontroll störning skulle uppstå, bör reparation utföras av auktoriserad serviceverkstad för Bosch elverktyg. Var vänlig ange vid förfrågningar och reservdelsbeställningar produktnummer som består av 10 siffror och som finns på lampans typskylt.
 • Page 61: Norsk

   Les og følg alle sikkerhetsanvisningene og instruksene som er vedlagt batte- riet eller elektroverktøyet som batteriet ble levert med. Bosch Power Tools 1 609 92A 00A | (29.11.12)
 • Page 62  Bruk batteriet kun i kombinasjon med Bosch produktet. Kun slik beskyttes bat- teriet mot farlig overbelastning.  Bruk kun originale Bosch batterier med en spenning som er angitt på typeskil- tet til Bosch batterilampen. Ved bruk av andre batterier, f.eks. etterligninger, 1 609 92A 00A | (29.11.12)
 • Page 63 Li-ion-batteriet som brukes i batterilampen. Merk: Batteriet leveres delvis oppladet. For å sikre full effekt fra batteriet, må du lade det fullstendig opp i ladeapparatet før førstegangs bruk. Bosch Power Tools 1 609 92A 00A | (29.11.12)
 • Page 64 Bruk Igangsetting Innsetting av batteriet  Bruk kun original Bosch li-ion-batterier med en spenning som er angitt på typeskiltet til batteri-lampen. Bruk av andre batterier kan medføre skader og brannfare. Sett det oppladede batteriet 3 inn i håndtaket til dette går følbart i lås og ligger kant i kant på...
 • Page 65 Kundeservicen svarer på dine spørsmål om reparasjon og vedlikehold av produktet samt om reservedeleler. Sprengskisser og informasjon om reservedeler finner du også på: www.bosch-pt.com Bosch rådgivningsteamet hjelper deg gjerne ved spørsmål angående våre produkter og deres tilbehør. Norsk Robert Bosch AS...
 • Page 66: Suomi

   Lue ja noudata kaikkia turvallisuus- ja muita ohjeita, joita toimitetaan akun tai akun kanssa toimitetun sähkötyökalun kanssa.  Käsittele akkuvalaisinta huolellisesti. Akkuvalaisin kehittää voimakasta kuu- muutta, joka johtaa tavallista suurempaan tulipalo- ja räjähdysriskiin.  Älä koskaan työskentele akkuvalaisimen kanssa räjähdysvaarallisessa ympä- ristössä. 1 609 92A 00A | (29.11.12) Bosch Power Tools...
 • Page 67  Lataa akku vain valmistajan suosittelemassa latauslaitteessa. Latauslaite, jo- ka soveltuu määrätyntyyppiselle akulle, saattaa muodostaa tulipalovaaran erilaista akkua ladattaessa.  Käytä akkua ainoastaan yhdessä Bosch-tuotteesi kanssa. Vain täten suojaat akkusi vaaralliselta ylikuormitukselta.  Käytä vain alkuperäisiä Bosch-akkuja, joiden jännite vastaa Bosch-akkuvalai- simesi tyyppikilvessä...
 • Page 68 Huomio: Akku toimitetaan osittain ladattuna. Jotta akun täysi teho voitaisiin taata, tu- lee akku ennen ensimmäistä käyttöönottoa ladata täyteen latauslaitteessa. Litiumioniakkua voidaan ladata milloin vain lyhentämättä akun elinikää. Latauksen keskeytys ei vaurioita akkua. 1 609 92A 00A | (29.11.12) Bosch Power Tools...
 • Page 69 Ota huomioon hävitysohjeet. Käyttö Käyttöönotto Akun asennus  Käytä vain alkuperäisiä Bosch litiumioniakkuja, joiden jännite vastaa akkuva- laisimesi tyyppikilvessä olevaa jännitettä. Jonkun muun akun käyttö saattaa johtaa loukkaantumiseen ja tulipaloon. Työnnä ladattu akku 3 kahvaan, kunnes se lukkiutuu tuntuvasti ja asettuu tasaisesti kiinni kahvaan.
 • Page 70 70 | Suomi Hoito ja huolto Huolto ja puhdistus Jos akku ei enää toimi, käänny Bosch-sopimushuollon puoleen. Akkuvalaisin on huoltovapaa, eikä siinä ole vaihdettavia tai huollettavia osia. Puhdista akkuvalaisimen muovilevy vain kuivalla pehmeällä liinalla vaurioiden välttä- miseksi. Älä käytä puhdistusaineita tai liuottimia.
 • Page 71: Ελληνικά

  τις οδηγίες που έχουν επισυναφθεί στην μπαταρία ή στο ηλεκτρικό εργαλείο που συνοδεύει η μπαταρία.  Να χειρίζεστε το φακό μπαταρίας με επιμέλεια. Ο φακός μπαταρίας παράγει ισχυρή θερμότητα η οποία αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς και έκρηξης. Bosch Power Tools 1 609 92A 00A | (29.11.12)
 • Page 72  Μην κατευθύνετε την ακτίνα επάνω σε πρόσωπα ή ζώα και μην κοιτάζετε ο ίδι- ος/η ίδια κατευθείαν στην ακτίνα, ακόμη και από μεγάλη απόσταση.  Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα της Bosch.  Να μην καλύπτετε την κεφαλή του φακού όταν αυτός είναι αναμμένος. Όταν ο...
 • Page 73 OBJ_BUCH-1072-004.book Page 73 Thursday, November 29, 2012 1:44 PM Ελληνικά | 73  Να χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο σε συνδυασμό με το προϊόν της Bosch που αποκτήσατε. Μόνο έτσι προστατεύεται η μπαταρία από μια ενδεχόμενη επικίν- δυνη υπερφόρτωση.  Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες μπαταρίες από την Bosch με τάση αυτή που...
 • Page 74 Θέση σε λειτουργία Τοποθέτηση της μπαταρίας  Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες μπαταρίες ιόντων από της Bosch με τάση ίδια μ’ αυτήν που αναφέρεται επάνω στην πινακίδα κατασκευαστή του φακού μπα- ταρίας. Η χρήση άλλων μπαταριών μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς και να δη- μιουργήσει...
 • Page 75 Συντήρηση και καθαρισμός Όταν η μπαταρία δε λειτουργεί πλέον παρακαλούμε να απευθυνθείτε σ’ ένα εξουσιοδο- τημένο κατάστημα Service για ηλεκτρικά εργαλεία της Bosch. Ο φακός μπαταρίας δε χρειάζεται συντήρηση και δεν περιέχει εξαρτήματα που θα πρέπει να αντικαθίστανται ή να συντηρούνται.
 • Page 76 Το Service απαντά στις ερωτήσεις σας σχετικά με την επισκευή και τη συντήρηση του προϊόνος σας καθώς για τα κατάλληλα ανταλλακτικά: www.bosch-pt.com Η ομάδα παροχής συμβουλών της Bosch απαντά ευχαρίστως στις ερωτήσεις σας σχετικά με τα προϊόντα μας και τα ανταλλακτικά τους. Ελλάδα...
 • Page 77: Türkçe

   Akülü fener otomatik olarak kapandıktan sonra açma/kapama şalterine bas- maya devam etmeyin. Akü hasar görebilir.  Işını kişilere ve hayvanlara doğrultmayın ve uzaktan da olsa ışına bakmayın.  Sadece orijinal Bosch aksesuar kullanın. Bosch Power Tools 1 609 92A 00A | (29.11.12)
 • Page 78 üretilmiş şarj cihazı başka bir akünün şarjı için kullanılırsa yangın tehlikesi ortaya çıkar.  Aküyü sadece Bosch ürününüzle kullanın. Aküyü ancak bu şekilde tehlikeli zor- lanmalardan koruyabilirsiniz.  Sadece Bosch akülü fenerinizin tip etiketinde belirtilen gerilime sahip orijinal Bosch aküleri kullanın.
 • Page 79  Akülü fener otomatik olarak kapandıktan sonra açma/kapama şalterine bas- mayın. Aksi takdirde akü hasar görebilir. Aküyü 3 çıkarmak için boşa alma düğmelerine 4 basın ve aküyü arkaya doğru çekerek çıkarın. Bunu yaparken zor kullanmayın. Bosch Power Tools 1 609 92A 00A | (29.11.12)
 • Page 80 Bakım ve servis Bakım ve temizlik Akü artık işlev görmüyorsa lütfen Bosch elektrikli el aletleri için yetkili bir servise baş- vurun. Bu akülü fener bakım gerektirmez ve değiştirilecek veya bakım isteyecek parça içer- mez.
 • Page 81 Bütün başvurularınız ve yedek parça siparişlerinizde lütfen akülü fenerin tip etiketin- de bulunan 10 hanelik ürün kodunu belirtin. Sadece Türkiye için geçerlidir: Bosch genel olarak yedek parçaları 7 yıl hazır tutar. Müşteri hizmeti ve uygulama danışmanlığı Müşteri hizmeti ürününüzün onarım, bakım ve yedek parçalarına ilişkin sorularınızı ya- nıtlandırır.
 • Page 82 İsmetpaşa Mah. Eski Şahinbey Belediyesi altı Cad. No: 3/C Gaziantep Tel.: 0342 2319500 Onarım Bobinaj Raifpaşa Cad. No: 67 İskenderun Hatay Tel.: 0326 6137546 Günşah Otomotiv Beylikdüzü Sanayi Sit. No: 210 Beylikdüzü İstanbul Tel.: 0212 8720066 1 609 92A 00A | (29.11.12) Bosch Power Tools...
 • Page 83 Lütfen olası ek ulusal yönetmelik hükümlerine de uyun. Tasfiye Akülü fenerler, aküler, aksesuar ve ambalaj malzemesi çevre dostu tasfiye amacıyla yeniden kazanım merkezine gönderilmelidir. Akülü feneri ve aküleri/bataryaları evsel çöplerin içine atmayın! Bosch Power Tools 1 609 92A 00A | (29.11.12)
 • Page 84: Polski

   Z lampą akumulatorową należy obchodzić się ostrożnie. Lampa akumulatoro- wa rozgrzewa się do wysokich temperatur, co powoduje podwyższenie ryzyka po- żaru lub wybuchu.  Nie należy pracować tym elektronarzędziem w otoczeniu zagrożonym wybu- chem. 1 609 92A 00A | (29.11.12) Bosch Power Tools...
 • Page 85  Nie wolno kierować strumienia światła w stronę osób i zwierząt, jak również wpatrywać się w strumień światła – nawet zachowując znaczną odległość.  Należy stosować wyłącznie oryginalny osprzęt firmy Bosch.  Nie wolno przykrywać głowicy lampy w czasie jej użytkowania. Głowica lampy ogrzewa się...
 • Page 86 OBJ_BUCH-1072-004.book Page 86 Thursday, November 29, 2012 1:44 PM 86 | Polski  Akumulator należy używać tylko w połączeniu z wyrobem firmy Bosch, dla którego został on przewidziany. Tylko w ten sposób można uniknąć przeciąże- nia, które jest niebezpieczne dla akumulatora.
 • Page 87 Włączenie Włożenie akumulatora  Stosować należy wyłącznie oryginalne akumulatory litowo-jonowe firmy Bosch przewidziane dla danego urządzenia i o napięciu podanym na tabliczce znamionowej nabytej lampy akumulatorowej. Zastosowanie akumulatorów in- nego typu może spowodować obrażenia oraz grozi pożarem. Naładowany akumulator 3 należy włożyć do uchwytu aż do wyczuwalnego zaskocze- nia i tak by znajdował...
 • Page 88 W przypadku awarii lampy, która może zaistnieć mimo starannych metod produkcji i odpowiednich kontroli, naprawy powinien dokonać autoryzowany serwis elektrona- rzędzi firmy Bosch. Przy wszystkich zapytaniach, zgłoszeniach i zamówieniach części zamiennych ko- nieczne jest podanie dziesięciocyfrowego numeru katalogowego, podanego na tab- liczce znamionowej lampy akumulatorowej.
 • Page 89 żeniowe oraz informacje dotyczące części zamiennych można znaleźć również pod adresem: www.bosch-pt.com Nasz zespół doradztwa dotyczącego użytkowania odpowie na wszystkie pytania zwią- zane z produktami firmy Bosch oraz ich osprzętem. Polska Robert Bosch Sp. z o.o. Serwis Elektronarzędzi Ul. Szyszkowa 35/37 02-285 Warszawa Tel.: 22 7154460...
 • Page 90: Česky

  úraz elek- trickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.  Prosím, čtěte a dbejte na všechna bezpečnostní upozornění a pokyny, jež jsou přiloženy k akumulátoru nebo k elektronářadí, s kterým byl akumulátor dodán. 1 609 92A 00A | (29.11.12) Bosch Power Tools...
 • Page 91  Akumulátory nabíjejte pouze v nabíječce, která je doporučena výrobcem. Pro nabíječku, která je vhodná pro určitý druh akumulátorů, existuje nebezpečí požá- ru, je-li používána s jinými akumulátory.  Akumulátor používejte pouze ve spojení s Vaším výrobkem Bosch. Jen tak bu- de akumulátor chráněný před nebezpečným přetížením. Bosch Power Tools...
 • Page 92 OBJ_BUCH-1072-004.book Page 92 Thursday, November 29, 2012 1:44 PM 92 | Česky  Používejte pouze originální akumulátory Bosch s napětím uvedeným na typo- vém štítku Vaší akumulátorové svítilny Bosch. Při použití jiných akumulátorů, např. napodobenin, dotvářených akumulátorů nebo cizích výrobků, existuje ne- bezpečí...
 • Page 93 Provoz Uvedení do provozu Nasazení akumulátoru  Používejte pouze originální akumulátory Li-ion firmy Bosch s napětím uvede- ným na typovém štítku Vaší akumulátorové svítilny. Použití jiných akumulátorů může vést ke zraněním a k nebezpečí požáru. Nasaďte nabitý akumulátor 3 do držadla až znatelně zaskočí a přesvědčivě přiléhá k držadlu.
 • Page 94 Zákaznická služba zodpoví Vaše dotazy k opravě a údržbě Vašeho výrobku a též k náhradním dílům. Technické výkresy a informace k náhradním dílům naleznete i na: www.bosch-pt.com Tým poradenské služby Bosch Vám rád pomůže při otázkách k našim výrobkům a jejich příslušenství. Czech Republic Robert Bosch odbytová...
 • Page 95: Slovensky

  ťažké poranenie.  Prečítajte si láskavo všetky bezpečnostné pokyny a upozornenia, ktoré boli priložené k akumulátoru alebo k ručnému elektrickému náradiu, s ktorým bol akumulátor dodaný. Bosch Power Tools 1 609 92A 00A | (29.11.12)
 • Page 96  Nesmerujte laserový lúč na osoby ani na zvieratá, ani sa nepozerajte do lase- rového lúča, dokonca ani z väčšej vzdialenosti.  Používajte len originálne príslušenstvo značky Bosch.  Hlavu lampy počas prevádzky akumulátorovej lampy nikdy nezakrývajte. Hla- va lampy sa pri prevádzke zahrieva a teplo, ktoré nemôže unikať, môže spôsobiť...
 • Page 97 Ak sa používa nabíjačka, určená na nabíjanie určitého druhu akumuláto- rov, na nabíjanie iných akumulátorov, hrozí nebezpečenstvo požiaru.  Používajte tento akumulátor iba spolu s Vaším výrobkom Bosch. Len takýmto spôsobom bude akumulátor chránený pred nebezpečným preťažením.  Používajte len originálne akumulátory Bosch s napätím, ktoré je uvedené na štítku Vašej akumulátorovej lampy.
 • Page 98 Používanie Uvedenie do prevádzky Vloženie akumulátora  Používajte len originálne lítiovo-iónové akumulátory Bosch s napätím, ktoré je uvedené na typovom štítku Vašej akumulátorovej lampy. Používanie iných akumulátorov môže mať za následok poranenie a nebezpečenstvo požiaru. Do rukoväte vložte nabitý akumulátor 3 tak, aby zaskočil a ležal v jednej rovine s ruko- väťou.
 • Page 99 Rozložené obrázky a informácie k náhradným súčias- tkam nájdete aj na web-stránke: www.bosch-pt.com Tím poradcov Bosch Vám s radosťou poskytne pomoc pri otázkach týkajúcich sa na- šich produktov a ich príslušenstva. Slovakia Tel.: (02) 48 703 800 Fax: (02) 48 703 801 E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com...
 • Page 100 Európskej smernice 2006/66/ES sa musia poškode- né alebo opotrebované akumulátorové batérie zbierať separovane a dávať na recykláciu zodpovedajúcu ochrane životného prostredia. Akumulátory/batérie: Li-Ion: Všimnite si láskavo pokyny v odseku „Transport“, strana 100. Zmeny vyhradené. 1 609 92A 00A | (29.11.12) Bosch Power Tools...
 • Page 101: Magyar

   Ne irányítsa a fénysugarat személyekre vagy állatokra és sajátmaga se néz- zen bele közvetlenül – még nagyobb távolságból sem – a fénysugárba.  Csak eredeti Bosch gyártmányú tartozékokat használjon.  Ne takarja le a lámpafejet, amíg az akkumulátoros kézilámpa üzemben van.
 • Page 102  Az akkumulátort csak az Ön Bosch termékével használja. Az akkumulátort csak így lehet megvédeni a veszélyes túlterhelésektől.  Csak az Ön akkumulátoros lámpájának a típustábláján megadott feszültségű, eredeti Bosch-gyártmányú...
 • Page 103 Az akkumulátor egy NTC típusú hőmérsékletellenőrző berendezéssel van felszerelve, amely az akkumulátor töltését csak 0 °C és 45 °C közötti hőmérséklet esetén teszi le- hetővé. Ez igen magas akkumulátor-élettartamot biztosít. Vegye figyelembe a hulladékba való eltávolítással kapcsolatos előírásokat. Bosch Power Tools 1 609 92A 00A | (29.11.12)
 • Page 104 áll. Karbantartás és szerviz Karbantartás és tisztítás Ha az akkumulátor már nem működik, forduljon egy Bosch elektromos kéziszerszám Vevőszolgálathoz. Az akkumulátoros kézilámpa nem igényel karbantartást és nincs benne olyan alkat- rész, amelyet ki kellene cserélni, vagy karbantartási munkát kellene végezni rajta.
 • Page 105 A Vevőszolgálat választ ad a termékének javításával és karbantartásával, valamint a pótalkatrészekkel kapcsolatos kérdéseire. A tartalékalkatrészekkel kapcsolatos rob- bantott ábrák és egyéb információk a címen találhatók: www.bosch-pt.com A Bosch Használati Tanácsadó Team szívesen segít, ha termékeinkkel és azok tartozé- kaival kapcsolatos kérdései vannak. Magyarország Robert Bosch Kft.
 • Page 106 сности могут стать причиной поражения электрическим током, по- жара и тяжелых травм.  Пожалуйста, прочитайте и соблюдайте все указания по технике безопа- сности и инструкции, приложенные к аккумуляторной батарее или к элек- троинструменту, с которым поставлена аккумуляторная батарея. 1 609 92A 00A | (29.11.12) Bosch Power Tools...
 • Page 107  Не направляйте луч света на людей или животных и не смотрите сами в луч света, включая и с большого расстояния.  Используйте только оригинальные принадлежности фирмы Bosch.  Не прикрывайте ничем головку фонаря, когда аккумуляторный фонарь находится в работе. Во время работы головка фонаря нагревается и может...
 • Page 108 ленного вида аккумуляторов, может привести к пожарной опасности при ис- пользовании его с другими аккумуляторами.  Используйте аккумуляторную батарею только в комбинации с Вашим ин- струментом Bosch. Только так Вы сможете предотвратить опасную перегруз- ку аккумулятора.  Используйте только оригинальные аккумуляторные батареи Bosch с на- пряжением, указанным...
 • Page 109 Для контроля температуры аккумулятор оснащен терморезистором, который позволяет производить зарядку только в пределах температуры от 0 °C до 45 °C. Благодаря этому достигается продолжительный срок службы аккумулятора. Учитывайте указания по утилизации. Bosch Power Tools 1 609 92A 00A | (29.11.12)
 • Page 110 Техобслуживание и сервис Техобслуживание и очистка Если аккумулятор больше не работает, то обратитесь, пожалуйста, в авторизо- ванную сервисную мастерскую для электроинструментов фирмы Bosch. Аккумуляторный фонарь не нуждается в обслуживании и не содержит деталей, которые должны быть заменены или подвергнуты техобслуживанию.
 • Page 111 нию Вашего продукта и по запчастям. Монтажные чертежи и информацию по за- пчастям Вы найдете также по адресу: www.bosch-pt.com Коллектив сотрудников Bosch, предоставляющий консультации на предмет ис- пользования продукции, с удовольствием ответит на все Ваши вопросы относи- тельного нашей продукции и ее принадлежностей.
 • Page 112 Беларусь Тел.: +375 (17) 254 78 71 Тел.: +375 (17) 254 79 15/16 Факс: +375 (17) 254 78 75 E-Mail: pt-service.by@bosch.com Официальный сайт: www.bosch-pt.by Казахстан ТОО «Роберт Бош» Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента пр. Райымбека/ул. Коммунальная, 169/1 050050 г. Алматы...
 • Page 113 інструкцій, доданих до акумуляторної батареї або до електроінструменту, з яким поставлена акумуляторна батарея.  Обережно поводьтеся з акумуляторним ліхтарем. Акумуляторний ліхтар сильно нагрівається, що призводить до підвищеної небезпеки пожежі і вибуху. Bosch Power Tools 1 609 92A 00A | (29.11.12)
 • Page 114  Не направляйте світловий промінь на людей або тварин, і самі не дивіться на промінь лазера, навіть з великої відстані.  Використовуйте лише оригінальне приладдя Bosch.  Нічим не прикривайте головку ліхтаря, поки акумуляторний ліхтар увімкнений. Під час експлуатації головка ліхтаря нагрівається і може...
 • Page 115 пристрою для акумуляторних батарей, для яких він не передбачений, може призводити до пожежі.  Використовуйте акумуляторну батарею лише з Вашим інструментом Bosch. Лише за таких умов акумуляторна батарея буде захищена від небезпечного перевантаження.  Використовуйте лише оригінальні акумулятори Bosch з напругою, що...
 • Page 116 ліхтарі. Використання інших акумуляторних батарей може призводити до травм і небезпеки пожежі. Вставте заряджену акумуляторну батарею 3 у рукоятку, поки вона не зайде відчутно у зачеплення та не буде знаходитися врівень з рукояткою. 1 609 92A 00A | (29.11.12) Bosch Power Tools...
 • Page 117 Технічне обслуговування і очищення Якщо акумуляторна батарея більше не працює, будь ласка, зверніться в авторизовану сервісну майстерню електроприладів Bosch. Акумуляторний ліхтар не вимагає технічного обслуговування і не містить деталей, які треба міняти або з якими треба виконувати роботи з технічного...
 • Page 118 обслуговування Вашого виробу. Малюнки в деталях і інформацію щодо запчастин можна знайти за адресою: www.bosch-pt.com Команда співробітників Bosch з надання консультацій щодо використання продукції із задоволенням відповість на Ваші запитання стосовно нашої продукції та приладдя до неї. Гарантійне обслуговування і ремонт електроінструменту здійснюються...
 • Page 119: Română

  însoţesc acumulatorul sau scula electrică livrată împreună cu acu- mulatorul.  Manevraţi atent lanterna cu acumulator. Lampa cu acumulator produce căldură puternică, care duce la pericol crescut de incendii şi explozie. Bosch Power Tools 1 609 92A 00A | (29.11.12)
 • Page 120 în raza de lumină, nici chiar de la o depărtare mai mare.  Folosiţi numai accesorii originale Bosch.  Nu acoperiţi capul lămpii cât timp lampa cu acumulator este în funcţiune. Ca- pul lămpii se încălzeşte în timpul funcţionării şi poate provoca arsuri, în cazul în ca- re această...
 • Page 121 OBJ_BUCH-1072-004.book Page 121 Thursday, November 29, 2012 1:44 PM Română | 121  Folosiţi acumulatorul numai împreună cu scula dunmneavoastră electrică Bosch. Numai astfel acumulatorul va fi protejat împotriva suprasolicitării pericu- loase.  Folosiţi numai acumulatori originali Bosch având tensiunea specificată pe plăcuţa indicatoare a tipului lămpii dumneavoastră...
 • Page 122 Funcţionare Punere în funcţiune Montarea acumulatorului  Întrebuinţaţi numai acumulatori litiu-ion originali Bosch având tensiunea in- dicată pe plăcuţa indicatoare a tipului lanternei dumneavoastră cu acumula- tor. Folosirea altor acumulatori poate duce la răniri şi pericol de incendiu. Introduceţi acumulatorul încărcat 3 în mâner împingându-l până când acesta se an- grenează...
 • Page 123 şi piesele de schimb. Găsiţi desenele de ansamblu şi informaţii privind piesele de schimb şi la: www.bosch-pt.com Echipa de consultanţă Bosch vă răspunde cu plăcere la întrebări privind produsele noastre şi accesoriile acestora. Bosch Power Tools 1 609 92A 00A | (29.11.12)
 • Page 124 OBJ_BUCH-1072-004.book Page 124 Thursday, November 29, 2012 1:44 PM 124 | Română România Robert Bosch SRL Centru de service Bosch Str. Horia Măcelariu Nr. 30 –34 013937 Bucureşti Tel. service scule electrice: (021) 4057540 Fax: (021) 4057566 E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com Tel. consultanţă clienţi: (021) 4057500 Fax: (021) 2331313 E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com...
 • Page 125: Български

  чена. По време на работа главата на лампата се нагрява и при липса на охлаж- дане може да предизвика изгаряния.  Не използвайте акумулаторната лампа в уличното движение. Акумулатор- ната лампа няма допуск за ползване в уличното движение. Bosch Power Tools 1 609 92A 00A | (29.11.12)
 • Page 126 ние. При използването на други акумулаторни батерии, напр. т.нар. «съвмес- тими», преработени или акумулаторни батерии чуждо производство същест- вува опасност от наранявания и материални щети вследствие на експлозия на акумулаторната батерия. 1 609 92A 00A | (29.11.12) Bosch Power Tools...
 • Page 127 за използваната във Вашата лампа литиево-йонна акумулаторна батерия. Упътване: Акумулаторната батерия се доставя частично заредена. За да достиг- нете пълния капацитет на акумулаторната батерия, преди първото й използване я заредете докрай в зарядното устройство. Bosch Power Tools 1 609 92A 00A | (29.11.12)
 • Page 128 За да пестите енергия, включвайте акумулаторната лампа само когато я ползвате. Защита срещу пълно разреждане Благодарение на модула «Electronic Cell Protection (ECP)» литиево-йонната аку- мулаторна батерия е защитена от пълно разреждане. 1 609 92A 00A | (29.11.12) Bosch Power Tools...
 • Page 129 Роберт Бош EООД – България Бош Сервиз Център Гаранционни и извънгаранционни ремонти бyл. Черни връx 51-Б FPI Бизнес център 1407 1907 София Тел.: (02) 9601061 Тел.: (02) 9601079 Факс: (02) 9625302 www.bosch.bg Bosch Power Tools 1 609 92A 00A | (29.11.12)
 • Page 130 се събират отделно и да бъдат подлагани на подходяща прера- ботка за оползотворяване на съдържащите се в тях суровини. Акумулаторни или обикновени батерии: Li-Ion: Моля, спазвайте указанията в раздел «Транспортиране», страница 130. Правата за изменения запазени. 1 609 92A 00A | (29.11.12) Bosch Power Tools...
 • Page 131: Srpski

   Ne usmeravajte svetlosni zrak na osoblje ili životinje i ne gledajte sami u svetlosni zrak čak ni sa većeg rastojanja.  Koristite samo originalni Bosch pribor.  Glavu svetiljke nemojte pokrivati dok akumulatorska svetiljka radi. Glava svetiljke se tokom rada greje i može da uzrokuje opekotine ako bi se ova toplota akumulisala.
 • Page 132  Upotrebljavajte akumulator samo u vezi sa Vašim Bosch-proizvodom. Samo tako se štiti akumulator od opasnog preopterećenja.  Upotrebljavajte samo originalne Bosch-akumulatore sa naponom koji je naveden na tipskoj tablici Vaše Bosch-akku svetiljke.
 • Page 133 Baterija je opremljena sa jednom NTC-kontrolom temperature, koja omogućuje punjenje samo u području temperature izmedju 0 °C i 45 °C. Na taj način se postiže dug vek trajanja baterije. Obratite pažnju na uputstva za uklanjanje djubreta. Bosch Power Tools 1 609 92A 00A | (29.11.12)
 • Page 134 Imate obe ruke slobodne i akumulatorska svetiljka je u svako doba pri ruci. Održavanje i servis Održavanje i čišćenje Ako akumulator više ne funkcioniše, obratite se jednom ovlašćenom servisu za Bosch- električne alate. Akumulatorska svetiljka je bez održavanja i ne sadrži delove koji se moraju menjati ili održavati.
 • Page 135 Servisna služba odgovoriće na vaša pitanja o popravcima i održavanju vašeg proizvoda i o rezervnim delovima. Uvećane crteže i informacije o rezervnim delovima možete naći na našoj adresi: www.bosch-pt.com Bosch tim za savetovanje o upotrebi će vam rado pomoći ako imate pitanja o našim proizvodima i priboru. Srpski Bosch-Service Dimitrija Tucovića 59...
 • Page 136: Slovensko

   Svetlobnega žarka ne usmerjajte na osebe ali živali in sami ne glejte v svetlob- ni žarek, tudi ne iz večje razdalje.  Uporabite le originalni pribor podjetja Bosch.  Glavo svetilke ne smete prekriti, medtem ko je akumulatorska svetilka vklo- pljena.
 • Page 137 Polnilnik, ki je namenjen določeni vrsti akumulatorskih baterij, se lahko vna- me, če ga boste uporabljali skupaj z drugačnimi akumulatorskimi baterijami.  Akumulatorsko baterijo uporabljajte le v povezavi z vašim izdelkom Bosch. Le tako je akumulatorska baterija zaščitena pred nevarno preobremenitvijo.
 • Page 138 Cell Protection (ECP)“. Pri izpraznjeni akumulatorski bateriji zaščitno stikalo iz- klopi akumulatorsko svetilko.  Po avtomatskem izklopu akumulatorske svetilke ne smete ponovno pritisniti na vkopno/izklopno stikalo. Lahko bi poškodovali akumulatorsko baterijo. 1 609 92A 00A | (29.11.12) Bosch Power Tools...
 • Page 139 Upoštevajte navodila za odstranjevanje odsluženih naprav. Delovanje Zagon Namestitev akumulatorske baterije  Uporabljajte le izključno originalne litij-ionske akumulatorske baterije Bosch z napetostjo, ki je navedena na tipski tablici Vaše akumulatorske svetilke. Uporaba drugih akumulatorskih baterij lahko povzroči opekline in nevarnost po- žara.
 • Page 140 Risbe razstavljenega stanja in informacije o nadomestnih de- lih se nahajajo tudi na spletu pod: www.bosch-pt.com Skupina svetovalcev o uporabi podjetja Bosch Vam bo z veseljem v pomoč pri vpraša- njih o naših izdelkih in njihovega pribora. Slovensko Top Service d.o.o.
 • Page 141: Hrvatski

   Molimo pročitajte i pridržavajte se svih napomena za sigurnost i uputa koje su isporučene sa aku-baterijom ili električnim alatom.  Postupajte pažljivo sa akumulatorskom svjetiljkom. Akumulatorska svjetiljka jako se zagrijava, što može dovesti do povećane opasnosti od požara i eksplozije. Bosch Power Tools 1 609 92A 00A | (29.11.12)
 • Page 142  Aku-bateriju koristite samo u kombinaciji s vašim Bosch proizvodom. Samo tako će se aku-baterija zaštititi od opasnog preopterećenja.  Koristite samo originalne Bosch aku-baterije, sa naponom navedenim na tip- skoj pločici vaše Bosch akumulatorske svjetiljke.
 • Page 143 Li-ionska aku-baterija može se u svakom trenutku puniti, bez skraćenja njenog vijeka trajanja. Prekid u procesu punjenja neće oštetiti aku-bateriju. Bosch Power Tools 1 609 92A 00A | (29.11.12)
 • Page 144 Pridržavajte se uputa za zbrinjavanje u otpad. Puštanje u rad Stavljanje aku-baterije  Koristite samo originalne Bosch Li-ionske aku-baterije sa naponom navede- nim na tipskoj pločici vaše akumulatorske svjetiljke. Uporaba drugih aku-bate- rija može dovesti do ozljeda i opasnosti od požara.
 • Page 145 Povećane crteže i informacije o rezervnim dijelovima možete naći na adresi: www.bosch-pt.com Bosch tim za savjetovanje o primjeni rado će vam pomoći odgovorom na pitanja o na- šim proizvodima i priboru. Hrvatski Robert Bosch d.o.o...
 • Page 146 Smjernicama 2006/66/EG neispravne ili istrošene aku-baterije moraju se odvojeno sakupljati i dovesti na ekološki prihvatljivo reci- kliranje. Aku-baterije/baterije: Li-ion: Molimo pridržavajte se uputa u poglavlju „Transport“ na stranici 146. Zadržavamo pravo na promjene. 1 609 92A 00A | (29.11.12) Bosch Power Tools...
 • Page 147: Eesti

  ühendada. Akukontaktide vahel tekkiva lühise tagajär- jeks võivad olla põletused või tulekahju.  Väärkasutuse korral võib akuvedelik välja voolata. Vältige sellega kokkupuu- det. Juhusliku kokkupuute korral loputage kahjustatud kohta veega. Kui ve- Bosch Power Tools 1 609 92A 00A | (29.11.12)
 • Page 148 Lisatarvikute täieliku loetelu leiate meie lisatarvikute kata- loogist. Tehnilised andmed Akulamp GLI 10,8 V-LI Tootenumber 3 601 D37 U.. Nimipinge 10,8 Põlemisaeg ca min/Ah Töötemperatuur °C –10...+40 Hoiutemperatuur °C –15...+50 Kaal EPTA-Procedure 01/2003 järgi 1 609 92A 00A | (29.11.12) Bosch Power Tools...
 • Page 149  Akulamp tekitav valguskiire, mis väljub lambi peast 1. Akulambi sisselülitamiseks suruge lüliti (sisse/välja) 2 üles. Akulambi väljalülitamiseks vajutage uuesti lülitile (sisse/välja) 2. Energia säästmiseks lülitage akulamp sisse välja ainult siis, kui Te seda kasutate. Bosch Power Tools 1 609 92A 00A | (29.11.12)
 • Page 150 Boschi nõustajad osutavad Teile toodete ja tarvikute küsimustes meeleldi abi. Eesti Vabariik Mercantile Group AS Boschi elektriliste käsitööriistade remont ja hooldus Pärnu mnt. 549 76401 Saue vald, Laagri Tel.: 679 1122 Faks: 679 1129 1 609 92A 00A | (29.11.12) Bosch Power Tools...
 • Page 151 2006/66/EÜ tuleb kasutusressursi ammendanud akulambid ning defektsed või kasutusressursi ammendanud akud/patareid eraldi kokku koguda ja keskkonnasäästlikult korduskasutada. Akud/patareid: Li-ioon: Järgige palun juhiseid punktis „Transport“, lk 151. Tootja jätab endale õiguse muudatuste tegemiseks. Bosch Power Tools 1 609 92A 00A | (29.11.12)
 • Page 152: Latviešu

   Nevērsiet gaismas staru uz cilvēkiem vai dzīvniekiem un neskatieties gais- mas starā pat no liela attāluma.  Izmantojiet vienīgi Bosch oriģinālos piederumus.  Nenosedziet apgaismojošo galvu laikā, kad akumulatora apgaismošanas lam- pa darbojas. Lampas darbības laikā tās apgaismojošā galva silst un var izraisīt ap- degumus, ja izdalītais siltums netiek aizvadīts un uzkrājas.
 • Page 153  Lietojiet akumulatoru vienīgi kopā ar Bosch izstrādājumu, kuram tas ir pare- dzēts. Tikai tā akumulatoru iespējams pasargāt no kaitīgās pārslodzes.  Lietojiet tikai oriģinālos Bosch akumulatorus, kuru spriegums atbilst uz elektro- instrumenta marķējuma plāksnītes norādītajai vērtībai.
 • Page 154 Akumulators ir apgādāts ar NTC sistēmas temperatūras kontroles ierīci, kas pieļauj uzlādi tikai temperatūras diapazonā no 0 °C līdz 45 °C. Šādi tiek nodrošināts liels akumulatora kalpošanas laiks. Ievērojiet norādījumus par atbrīvošanos no nolietotajiem izstrādājumiem. 1 609 92A 00A | (29.11.12) Bosch Power Tools...
 • Page 155 Latviešu | 155 Lietošana Uzsākot lietošanu Akumulatora ievietošana  Lietojiet tikai oriģinālos Bosch litija-jonu akumulatorus ar spriegumu, kas no- rādīts akumulatora apgaismošanas lampas marķējuma plāksnītē. Citu akumu- latoru lietošana var izraisīt aizdegšanos un būt par cēloni nopietnam savainoju- mam. Ievietojiet uzlādētu akumulatoru 3 rokturī, līdz tas fiksējas ar skaidri sadzirdamu klik- šķi un cieši pieguļ...
 • Page 156 Izklājuma zīmējumus un informāciju par rezerves daļām var atrast arī interneta vietnē: www.bosch-pt.com Bosch klientu konsultāciju grupa centīsies Jums palīdzēt vislabākajā veidā, sniedzot atbildes uz jautājumiem par mūsu izstrādājumiem un to piederumiem. Latvijas Republika...
 • Page 157: Lietuviškai

   Prašome perskaityti visas saugos nuorodas ir taisykles, kurios buvo pridėtos prie akumuliatoriaus arba elektrinio įrankio, su kuriuo buvo pristatytas aku- muliatorius, ir jų laikytis. Bosch Power Tools 1 609 92A 00A | (29.11.12)
 • Page 158  Akumuliatoriui įkrauti naudokite tik tuos įkroviklius, kuriuos rekomenduoja gamintojas. Naudojant kitokio tipo akumuliatoriams skirtą įkroviklį, iškyla gaisro pavojus.  Akumuliatorių naudokite tik su jūsų Bosch gaminiu. Tik taip apsaugosite aku- muliatorių nuo pavojingos perkrovos. 1 609 92A 00A | (29.11.12)
 • Page 159 OBJ_BUCH-1072-004.book Page 159 Thursday, November 29, 2012 1:44 PM Lietuviškai | 159  Naudokite tik originalius Bosch akumuliatorius, kurių įtampa atitinka jūsų Bos- ch akumuliatorinio prožektoriaus firminėje lentelėje nurodytą įtampą. Kitokie akumuliatoriai, pvz., perdirbti akumuliatoriai, gaminių imitacijos ar kitų gamintojų...
 • Page 160 Naudojimas Parengimas naudoti Akumuliatoriaus įdėjimas  Naudokite tik originalius Bosch ličio jonų akumuliatorius, kurių įtampa atitin- ka jūsų akumuliatorinio prožektoriaus firminėje lentelėje nurodytą įtampą. Naudojant kitokius akumuliatorius iškyla pavojus susižeisti ir sukelti gaisrą. Įstatykite įkrautą akumuliatorių 3 į rankeną ir įstumkite, kol jis juntamai užsifiksuos ir nebebus išsikišęs iš...
 • Page 161 Akumuliatorinio prožektoriaus plastiko stiklą, kad jo nepažeistumėte, valykite sausu, minkštu skudurėliu. Nenaudokite valymo priemonių ir tirpiklių. Jei, nepaisant kruopščios gamybos ir patikrinimo, akumuliatorinis prožektorius su- gestų, jo remontas turi būti atliekamas įgaliotose Bosch elektrinių įrankių remonto dirbtuvėse. Ieškant informacijos ar užsakant atsargines dalis prašome būtinai nurodyti dešimt- ženklį...
 • Page 162 Europos direktyvą 2006/66/EB, pažeisti ar išeikvoti aku- muliatoriai ir baterijos turi būti surenkami atskirai ir perdirbami aplinkai nekenksmingu būdu. Akumuliatoriai ir baterijos Ličio jonų: Prašome laikytis skyriuje „Transportavimas“, psl. 162 pateik- tų nuorodų. Galimi pakeitimai. 1 609 92A 00A | (29.11.12) Bosch Power Tools...
 • Page 163 ‫اﻟﻤﺮاﻛﻢ/اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت اﻟﺘﺎﻟﻔﺔ أو اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻋﻠﯽ اﻧﻔﺮاد ﻟﻴﺘﻢ‬ .‫اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺼﻔﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺪوﻳﺮ‬ :‫اﻟﻤﺮاﻛﻢ/اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت‬ :‫إﻳﻮﻧﺎت اﻟﻠﻴﺜﻴﻮم‬ ،“‫ﻳﺮﺟﯽ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ﻓﻲ ﻓﻘﺮة ”اﻟﻨﻘﻞ‬ ‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬ .‫ﻧﺤﺘﻔﻆ ﺑﺤﻖ إدﺧﺎل اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت‬ Bosch Power Tools 1 609 92A 00A | (29.11.12) gli108vli_ar_160992A00A_003.indd 163 gli108vli_ar_160992A00A_003.indd 163 29.11.2012 13:59:56 29.11.2012 13:59:56...
 • Page 164 ‫ﻳﺠﺐ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺒﺎح ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﻢ واﻟﻤﺮاﻛﻢ واﻟﺘﻮاﺑﻊ واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ‬ ‫ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺼﻔﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﺎدة‬ .‫اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ‬ !‫ﻻ ﺗﺮم اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﻢ واﻟﻤﺮاﻛﻢ/اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ‬ 1 609 92A 00A | (29.11.12) Bosch Power Tools gli108vli_ar_160992A00A_003.indd 164 gli108vli_ar_160992A00A_003.indd 164 29.11.2012 13:59:57 29.11.2012 13:59:57...
 • Page 165 .‫وﻛﺎﻟﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻮش ﻟﻠﻌﺪد اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻳﺮﺟﯽ ﺑﺸﻜﻞ ﺿﺮوري ذﻛﺮ رﻗﻢ اﻟﺼﻨﻒ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺗﺐ اﻟﻌﺸﺮ ﺣﺴﺐ ﻻﺋﺤﺔ ﻃﺮاز‬ ‫اﻟﻤﺼﺒﺎح اﻟﻤﺰود ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﻢ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة وﻋﻨﺪ إرﺳﺎل ﻃﻠﺒﻴﺎت ﻗﻄﻊ‬ .‫اﻟﻐﻴﺎر‬ Bosch Power Tools 1 609 92A 00A | (29.11.12) gli108vli_ar_160992A00A_003.indd 165 gli108vli_ar_160992A00A_003.indd 165 29.11.2012 13:59:57...
 • Page 166 ‫ﻣﻦ أﺟﻞ إﻃﻔﺎء اﻟﻤﺼﺒﺎح اﻟﻤﺰود ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﻢ ﻳﻀﻐﻂ ﻋﻠﯽ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬ .‫ﻣﺮة أﺧﺮی‬ ‫واﻹﻃﻔﺎء‬ .‫ﺷﻐﻞ اﻟﻤﺼﺒﺎح ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﻢ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ‬ 1 609 92A 00A | (29.11.12) Bosch Power Tools gli108vli_ar_160992A00A_003.indd 166 gli108vli_ar_160992A00A_003.indd 166 29.11.2012 13:59:57 29.11.2012 13:59:57...
 • Page 167 .‫اﻟﻠﻴﺜﻴﻮم اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﻣﺼﺒﺎﺣﻚ اﻟﻤﺰود ﺑﻤﺮﻛﻢ‬ ‫ﻣﻼﺣﻈﺔ: ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺮﻛﻢ وﻫﻮ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺷﺤﻦ ﺟﺰﺋﻲ. ﻟﻀﻤﺎن ﻗﺪرة أداء‬ ‫اﻟﻤﺮﻛﻢ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، ﻳﺘﻮﺟﺐ ﺷﺤﻦ اﻟﺮﻛﻢ ﻓﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰة اﻟﺸﺤﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ‬ .‫ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷول‬ Bosch Power Tools 1 609 92A 00A | (29.11.12) gli108vli_ar_160992A00A_003.indd 167 gli108vli_ar_160992A00A_003.indd 167 29.11.2012 13:59:57...
 • Page 168 .‫اﻹﺻﺎﺑﺎت وأﻳﻀﺎ إﻟﯽ اﻷﺿﺮار اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺮاﻛﻢ اﻟﻤﻨﻔﺠﺮة‬ ‫وﺻﻒ اﻟﻤﻨﺘ َ ﺞ واﻷداء‬ ‫اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺨﺼﺺ‬ ‫ﻟﻘﺪ ﺧﺼﺺ اﻟﻤﺼﺒﺎح ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﻢ ﻹﺿﺎءة اﻷﻣﺎﻛﻦ ﻳﺪوﻳﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺤﺪود ﻓﻲ‬ .‫اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﺠﺎف‬ 1 609 92A 00A | (29.11.12) Bosch Power Tools gli108vli_ar_160992A00A_003.indd 168 gli108vli_ar_160992A00A_003.indd 168 29.11.2012 13:59:57 29.11.2012 13:59:57...
 • Page 169 ‫ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﻢ )ﻣﺜﻼ: اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ، اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ، وإﻟﺦ..(، وأﻳﻀﺎ ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻠﻪ أو‬ .‫ﺧﺰﻧﻪ‬ ‫ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺼﺒﺎح ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﻢ. ﻟﻘﺪ ﺧﺼﺺ‬ ◀ ‫ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺤﺘﺮف. ﻗﺪ ﻳﺒﻬﺮ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺼﺮﻫﻢ أو ﺑﺼﺮ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ‬ .‫ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮد‬ Bosch Power Tools 1 609 92A 00A | (29.11.12) gli108vli_ar_160992A00A_003.indd 169 gli108vli_ar_160992A00A_003.indd 169 29.11.2012 13:59:57 29.11.2012 13:59:57...
 • Page 170 .‫زﯾﺴﺖ اﻗﺪام ﺑﻌﻤﻞ آورد‬ :‫ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎ‬ ‫ﻟﯿﺘﯿﻮم-ﯾﻮﻧﯽ‬ (Li-Ion) ‫ﻟﻄﻔًﺎ ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮات ﻣﺒﺤﺚ ”ﺣﻤﻞ دﺳﺘﮕﺎه“، ﺻﻔﺤﻪ‬ .‫ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ‬ .‫ﺣﻖ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ‬ 1 609 92A 00A | (29.11.12) Bosch Power Tools gli108vli_fa_160992A00A_003.indd 170 gli108vli_fa_160992A00A_003.indd 170 29.11.2012 14:01:29 29.11.2012 14:01:29...
 • Page 171 ‫ﭼﺮاغ ﻗﻮه ﺷﺎرژی، ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی آن، ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات‬ .‫ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ از رده ﺧﺎرج و ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮﻧﺪ‬ ‫ﭼﺮاغ ﻗﻮه ﺷﺎرژی و ﺑﺎﺗﺮﯾﻬﺎ/ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺎرژ را داﺧﻞ زﺑﺎﻟﻪ دان‬ !‫ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ‬ Bosch Power Tools 1 609 92A 00A | (29.11.12) gli108vli_fa_160992A00A_003.indd 171 gli108vli_fa_160992A00A_003.indd 171 29.11.2012 14:01:29...
 • Page 172 ‫ﺑﺮای ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺌﻮال و ﯾﺎ ﺳﻔﺎرش ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت، ﺣﺘﻤًﺎ‬ .‫رﻗﻤﯽ ﮐﺎﻻ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﭼﺴﺐ روی ﭼﺮاغ ﻗﻮّه اﻃﻼع دﻫﯿﺪ‬ ‫ﺷﻤﺎره ﻓﻨﯽ‬ 1 609 92A 00A | (29.11.12) Bosch Power Tools gli108vli_fa_160992A00A_003.indd 172 gli108vli_fa_160992A00A_003.indd 172 29.11.2012 14:01:29 29.11.2012 14:01:29...
 • Page 173 (Li-Ion) ‫اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎﺗﺮی( در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرت‬ ‫ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﺎرژ ﺑﺎﺗﺮی، ﭼﺮاغ ﻗﻮّ ه ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻄﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ‬ .‫ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯿﺸﻮد‬ Bosch Power Tools 1 609 92A 00A | (29.11.12) gli108vli_fa_160992A00A_003.indd 173 gli108vli_fa_160992A00A_003.indd 173 29.11.2012 14:01:29...
 • Page 174 ‫ﭘﺲ از ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﭼﺮاغ ﻗﻮ ّ ه، ﮐﻠﯿﺪ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ را‬ ◀ .‫ﻣﺠﺪدًا ﻓﺸﺎر ﻧﺪﻫﯿﺪ. اﻣﮑﺎن آﺳﯿﺐ دﯾﺪن ﺑﺎﺗﺮی وﺟﻮد دارد‬ 1 609 92A 00A | (29.11.12) Bosch Power Tools gli108vli_fa_160992A00A_003.indd 174 gli108vli_fa_160992A00A_003.indd 174 29.11.2012 14:01:29 29.11.2012 14:01:29...
 • Page 175 ‫* ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﯾﺎ در ﻣﺘﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ، ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻫﻤﺮاه‬ ‫دﺳﺘﮕﺎه اراﺋﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. ﻟﻄﻔًﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت را از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ .‫ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت اﻗﺘﺒﺎس ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‬ Bosch Power Tools 1 609 92A 00A | (29.11.12) gli108vli_fa_160992A00A_003.indd 175 gli108vli_fa_160992A00A_003.indd 175...
 • Page 176 .‫اﺳﺖ، ﺧﻄﺮ آﺗﺶ ﺳﻮزی وﺟﻮد دارد‬ .‫ﺗﻨﻬﺎ از ﺑﺎﺗﺮی ﺷﺎرژی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺑﺰار ﺑﻮش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ‬ ◀ .‫ﻓﻘﻂ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﺮی از ﻓﺸﺎر زﯾﺎد ﻣﺼﻮن ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ‬ 1 609 92A 00A | (29.11.12) Bosch Power Tools gli108vli_fa_160992A00A_003.indd 176 gli108vli_fa_160992A00A_003.indd 176 29.11.2012 14:01:30 29.11.2012 14:01:30...
 • Page 177 ،‫ﭘﯿﺶ از اﻧﺠﺎم ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎری ﺑﺮ روی ﭼﺮاغ ﻗﻮ ّ ه )از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺼﺐ‬ ◀ ‫ﺗﻌﻤﯿﺮ، ﺳﺮوﯾﺲ و ﻏﯿﺮه( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و‬ .‫ﻧﮕﻬﺪاری آن، اﺑﺘﺪا ﺑﺎﺗﺮی را از داﺧﻞ ﭼﺮاغ ﻗﻮ ّ ه ﺑﯿﺮون آورﯾﺪ‬ Bosch Power Tools 1 609 92A 00A | (29.11.12) gli108vli_fa_160992A00A_003.indd 177 gli108vli_fa_160992A00A_003.indd 177 29.11.2012 14:01:30...

Table of Contents