Download Table of Contents Print this page

Black & Decker ACV120 Manual

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 4

Quick Links

1
2
3
4
www.blackanddecker.eu
ACV1205

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Black & Decker ACV120

 • Page 1 www.blackanddecker.eu ACV1205...
 • Page 2 English (Original instructions) Deutsch (Übersetzung der Originalanleitung) Français (Traduction des instructions d'origine) Česky (Přeloženo z původního návodu) Magyar (Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült) Polski (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji) Slovenčina (Preložené z pôvodného návodu) Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) Українська...
 • Page 4: Safety Instructions

  ENGLISH Intended use • Have any damaged or defective parts repaired or replaced by an authorised repair agent. Your Black & Decker Dustbuster auto car vacuum ® • Regularly check the power lead for damage. cleaner has been designed for light dry vacuum Replace the lead if it is damaged or defective.
 • Page 5: Protecting The Environment

  ENGLISH Protecting the environment Connecting to the vehicle’s power supply (fi g. B) Separate collection. • Make sure that the appliance is switched off. This product must not be disposed of with • Remove the cigarette lighter from the socket. normal household waste.
 • Page 6: Ec Declaration Of Conformity

  ENGLISH EC declaration of conformity Guarantee Black & Decker is confi dent of the quality of its products and offers an outstanding guarantee. This guarantee statement is in addition to and in no ACV1205 way prejudices your statutory rights. The guarantee Black &...
 • Page 7: Montage

  DEUTSCH Bestimmungsgemäße Verwendung Überprüfung und Reparaturen • Überprüfen Sie das Gerät vor dem Gebrauch Ihr Black & Decker Dustbuster auto ® auf beschädigte oder defekte Teile. Prüfen Staubsauger für Kraftfahrzeuge wurde für leichte Sie, ob Teile gebrochen, Schalter beschädigt Trockenstaubsaugarbeiten konstruiert. Das Gerät oder andere Zustände eingetreten sind, die die wird über das PKW-Elektrosystem betrieben Funktion des Gerätes beeinträchtigen.
 • Page 8: Reinigung Und Wartung

  DEUTSCH Weiteres Zubehör (Abb. C, D & E) • Entleeren Sie den Schmutzfangbehälter (Abb. G). – ein Verlängerungsschlauch (7) und eine • Entfernen Sie die Filter (12 & 13) durch Drehen Schlauchverbindung (8) im Uhrzeigersinn. – eine Bürste (9) für Teppiche und Polster •...
 • Page 9: Eg-Konformitätserklärung

  DEUTSCH Garantie Die regionalen Bestimmungen schreiben unter Umständen die getrennte Entsorgung elektrischer Black & Decker vertraut auf die Qualität Produkte aus dem Haushalt an Sammelstellen der eigenen Geräte und bietet dem Käufer oder seitens des Händlers vor, bei dem Sie das eine außergewöhnliche Garantie.
 • Page 10: Utilisation Prévue

  FRANÇAIS Utilisation prévue • N’utilisez pas l’appareil si une pièce est endommagée ou défectueuse. Votre Dustbuster auto de Black & Decker, ® • Faites réparer ou remplacer toute pièce aspirateur de voiture, a été conçu pour le endommagée par un réparateur agréé. nettoyage par aspiration douce.
 • Page 11: Entretien Et Nettoyage

  FRANÇAIS Procédez comme suit pour la mise en place d’un • Assurez-vous que le réservoir accessoire: à poussières et les fi ltres sont secs. • Placez le raccord du tuyau sur la buse • Replacez les fi ltres (12 & 13) sur l’appareil, de l’appareil.
 • Page 12: Déclaration De Conformité Ce

  FRANÇAIS Garantie Black & Decker fournit un dispositif permettant de collecter et de recycler les produits Black & Decker Black & Decker est confi ant dans la qualité lorsqu’ils ont atteint la fi n de leur cycle de vie. de ses produits et vous offre une garantie très Pour pouvoir profi...
 • Page 13: Všeobecné Bezpečnostní Pokyny

  ČEŠTINA Použití výrobku • Zničené kryty a jiné poškozené díly nechejte vyměnit ve značkovém servisu. Váš autovysavač Black & Decker Dustbuster ® • Pravidelně kontrolujte, zda není poškozen je určen pro suché vysávánív nenáročných přívodní kabel. Je-li poškozen, kabel ihned podmínkách.
 • Page 14: Čištění A Údržba

  ČEŠTINA Při nasazování příslušenství postupujte následovně: Varování! Nikdy nepoužívejte vysavač bez fi ltrů. • Nasaďte přípojku na přední část vysavače. Optimálních výsledků při vysávání dosáhnete • Na přípojku nasaďte jeden konec hadice. v případě, budou-li čisté fi ltry a bude-li prázdná •...
 • Page 15: Es Prohlášení O Shodě

  ČEŠTINA Záruka Místo vaší nejbližší autorizované servisní pobočky Black & Decker se dozvíte na příslušné adrese Firma Black & Decker je přesvědčena o kvalitě uvedené na zadní straně této příručky. Seznam svých výrobků a nabízí proto mimořádnou záruku. autorizovaných středisek Black Tento příslib záruky se rozumí...
 • Page 16: Rendeltetésszerű Használat

  MAGYAR Rendeltetésszerű használat Használat után • Ha nem használja a készüléket, tartsa száraz, Szívből gratulálunk új Black & Decker Autó gyermekek elől gondosan elzárt helyen. porszívójához. Az autó porszívót könnyű Ellenőrzés és javítás száraz porszívásra terveztük. A készülék az • Használat előtt mindig ellenőrizze autó...
 • Page 17: A Készülék Használata

  MAGYAR • Vegye ki az egyik feltétet a készülék alsó • Távolítsa el a szűrőket (12 és 13) úgy, hogy részén található tárolóból. az óramutató járásával megegyező irányba • Helyezze a megfelelő feltétet a készülék elején kiforgatja őket. található szívónyílásba. •...
 • Page 18 MAGYAR Garancia határozat A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített A következő meghibásodások esetén a garancia begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó kizárt: helyeken vagy a kereskedők által új termék • Elhasználódott, illetve károsodott kések, megvásárlásakor. és a hálózati kábel. Azok az alkatrészek, Black &...
 • Page 19 MAGYAR BLACK & DECKER A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál GARANCIÁLIS FELTÉTELEK érvényesítheti. Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker • Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon készülék megvásárlásához. részével, amely alatt a fogyasztó...
 • Page 20: Zasady Bezpiecznej Pracy

  POLSKI Przeznaczenie Skontroluj czy części nie są połamane lub wyłączniki uszkodzone oraz wszystkie Opisywany odkurzacz samochodowy Black elementy, które mogłyby mieć wpływ & Decker Dustbuster jest przeznaczony ® na obsługę urządzenia. do prowadzenia lekkich prac związanych • Nie wolno używać urządzenia jeśli którakolwiek z odkurzaniem.
 • Page 21: Ochrona Środowiska

  POLSKI Pokrowiec (11) służy do przechowywania Uwaga! Nigdy nie używaj urządzenia bez urządzenia i akcesoriów. zamontowanych fi ltrów. Optymalną pracę urządzenia i skuteczność odkurzania osiągniesz Akcesoria montuj postępując zgodnie z poniższą jeśli fi ltry będą czyste a zbiornik na kurz instrukcją: opróżniony.
 • Page 22: Deklaracja Zgodności Ue

  POLSKI Lista Autoryzowanych Serwisów Dane techniczne Black & Decker oraz inne informacje na temat ACV1205 naszego serwisu posprzedażnego dostępne Napięcie zasilania są na stronie internetowej: www.2helpU.com Waga Deklaracja zgodności UE Prosimy odwiedzić naszą stronę internetową www. blackanddecker.pl aby zarejestrować zakupiony produkt Black &...
 • Page 23: Black&Decker

  POLSKI Black&Decker 7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli: a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi Warunki gwarancji: na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe; Gwarantujemy sprawne działanie produktu, b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie zgodnie z warunkami techniczno-eksploata cyjnymi bez dokonywania naprawy. opisanymi w instrukcji obsługi.
 • Page 24 SLOVENČINA Použitie výrobku • Ak je akákoľvek časť vysávača poškodená, nepoužívajte ho. Váš autovysávač Black & Decker Dustbuster ® • Zničené kryty a iné poškodené diely nechajte je určený na suché vysávanie v nenáročných vymeniť v značkovom servise. podmienkach. • Pravidelne kontrolujte, či nie je poškodený prívod- Tento vysávač...
 • Page 25: Čistenie A Údržba

  SLOVENČINA Pri nasadzovaní príslušenstva postupujte Varovanie! Nikdy nepoužívajte vysávač bez nasledovne: fi ltrov. Optimálne výsledky pri vysávaní dosiahnete • Nasaďte prípojku na prednú časť vysávača. v prípade, ak budú čisté fi ltre a ak bude prázdna • Na prípojku nasaďte jeden koniec hadice. zberná...
 • Page 26: Es Vyhlásenie O Zhode

  SLOVENČINA Záruka Miesto vašej najbližšej autorizovanej servisnej pobočky Black & Decker sa dozviete na príslušnej Spoločnosť Black & Decker je presvedčená adrese uvedenej na zadnej strane tejto príručky. o kvalite svojich výrobkov a ponúka preto Zoznam autorizovaných stredísk Black mimoriadnu záruku. Tento prísľub záruky v &...
 • Page 27 РУССКИЙ ЯЗЫК ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Проверка и ремонт • Каждый раз перед использованием Ваш автомобильный пылесос Black & Decker проверяйте пылесос на отсутствие Dustbuster® предназначен для сухой чистки салона повреждений или износа деталей. автомобиля методом всасывания пыли. Пылесос Проверьте работу пускового выключателя, питается...
 • Page 28: Русский Язык

  РУССКИЙ ЯЗЫК Установку насадки производите следующим ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА обра зом: ПЫЛЕСОСА • Извлеките существующую насадку из пыле- Внимание! Регулярно очищайте фильтры! соса. Чистка пылесборника и фильтров (Рис. G и H) • Вставьте необходимую насадку во Фильтры пылесоса рассчитаны на многократное всасывающий...
 • Page 29: Декларация Соответствия Ec

  РУССКИЙ ЯЗЫК ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ EC Раздельный сбор отходов позволяет высвободить материалы для их повторной переработки, что уменьшает спрос на сырьевые ресурсы и, соответственно, уменьшает нагрузку ACV1205 на окружающую среду Black&Decker заявляет о том, что данное изделие соответствуют стандартам: 72/45/EEC В соответствии с действующими с...
 • Page 30 РУССКИЙ ЯЗЫК БЛЭК ЭНД ДЕККЕР Гарантийные обязательства не распространя- ются: Гарантийные условия 6.1. На неисправности изделия, возникшие в ре- зультате: Уважаемый покупатель! 6.1.1. Несоблюдения пользователем предписаний инструкции по эксплуатации изделия. Поздравляем Вас с покупкой высококачествен- 6.1.2. Механического повреждения, вызванного ного изделия БЛЭК ЭНД ДЕККЕР и выражаем внешним...
 • Page 31: Електрична Безпека

  УКРАЇНСЬКА Передбачене використання Перевіряйте пристрій на наявність поламаних деталей, пошкодження Пилосос для автомобілів Dustbuster компанії. ® перемикачів та інші умови, що можуть Black & Decker було розроблено для негативно вплинути на його на роботу. проведення сухої очистки. • Не використовуйте пристрій, якщо якась Пристрій...
 • Page 32: Захист Навколишнього Середовища

  УКРАЇНСЬКА – додатковий інструмент для чищення • Промийте фільтри в теплій воді з милом. в вузьких щілинах (10) для особливо Сам пилозбірник також можна помити при важкодоступних місць. необхідності. Не занурюйте пристрій в воду. Коли пристій не використовується, його та •...
 • Page 33 УКРАЇНСЬКА Компанія Black & Decker має можливості для збору та переробки продуктів компанії Black & Decker після закінчення їхнього терміну служби. Щоб скористатися цією можливістю, поверніть продукт в будь-який офіційний сервісний центр, який збирає такі продукти. Ви можете знайти місце розташування найближчого...
 • Page 34 УКРАЇНСЬКА БЛЕК ЕНД ДЕККЕР 6.1.6. Несприятливому атмосферному та інших зовнішніх впливах на виріб, таких як дощ, гарантійні умови сніг, підвищена вологість, нагрів, агресивні середовища, невідповідність параметрів Шановний покупцю! електромережі параметрам, вказаним на інструменті. Вітаємо Вас з покупкою високоякісного виробу 6.1.7. Використання аксесуарів, витратних матеріалів компанії...
 • Page 35: Güvenlik Talimatları

  TÜRKIYE Kullanım amacı • Hasarlı veya kusurlu parçaların yetkili bir tamir servisinde değiştirilmesini sağlayın. Black & Decker Dustbuster şarjlı araç süpürgeniz ® • Güç kablosunun hasar görüp görmediğini hafi f kuru vakumlu temizleme amaçlarına dönük düzenli olarak kontrol edin. Kablo hasarlı veya olarak tasarlanmıştır.
 • Page 36: Temizlik Ve Bakım

  TÜRKIYE Kullanımı • Eski fi ltreleri yukarıda belirtildiği gibi sökün. • Yukarıda belirtildiği şekilde yeni fi ltre takın. Aracın güç kaynağına bağlanması (Şekil B) Çevrenin korunması • Cihazın kapalı olduğundan emin olun. • Çakmağı yuvasından çıkarın. Ayrı olarak atın. • Konnektörü (4) çakmak yuvasına takın. Bu ürün, normal evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır.
 • Page 37 TÜRKIYE AT uygunluk beyanatı Garanti Black & Decker, ürünün kalitesinden emindir ve bu yüzden kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir garanti verir. Ayrıca bu garanti hiçbir şekilde garanti ACV1205 ile ilgili kanuni haklarınızı ihlal etmez ve haklarınızı Black & Decker, bu ürünlerin aşağıda belirtilen hiç...
 • Page 38 TÜRKIYE İl Yetkili Servis Adres Telefon Adana Emin Elektrik Bobinaj Kızılay Cad. 9. Sok. No: 9/D 0322 351 80 46 Afyon Emek Motor Karaman Mah. Gazlı Göl Cad. No: 15 0272 212 11 14 Ağrı Tamgüç Bobinaj Kağızman Cad. No: 42 0472 215 70 41 Ankara Orhan Bobinaj...
 • Page 40 90570962 www.blackanddecker.eu...

Table of Contents