Download  Print this page

Makita HM1800 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

GB Electric Breaker
F
Marteau-piqueur
D
Aufbruchhammer
I
Demolitore elettrico
NL Electrisch breekgereedschap
E
Demoledor eléctrico
P
Disjuntor automático
DK Opbrydningshammer
S
Bilningshammare
N
Brekkhammer
SF Sähkörouhin
GR Ηλεκτρικ ς θραύστης
HM1800
Instruction Manual
Manuel d'instructions
Betriebsanleitung
Istruzioni per l'uso
Gebruiksaanwijzing
Manual de instrucciones
Manual de instruções
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Οδηγίες χρήσεως

Advertisement

loading

  Related Manuals for Makita HM1800

  Summary of Contents for Makita HM1800

 • Page 1 Manuel d’instructions Aufbruchhammer Betriebsanleitung Demolitore elettrico Istruzioni per l’uso NL Electrisch breekgereedschap Gebruiksaanwijzing Demoledor eléctrico Manual de instrucciones Disjuntor automático Manual de instruções DK Opbrydningshammer Brugsanvisning Bilningshammare Bruksanvisning Brekkhammer Bruksanvisning SF Sähkörouhin Käyttöohje GR Ηλεκτρικ ς θραύστης Οδηγίες χρήσεως HM1800...
 • Page 4 Symbols The followings show the symbols used for the tool. Be sure that you understand their meaning before use. Symboles Nous donnons ci-dessous les symboles utilisés pour l’outil. Assurez-vous que vous en avez bien compris la significa- tion avant d’utiliser l’outil. Symbole Die folgenden Symbole werden für die Maschine verwendet.
 • Page 5: Specifications

  Tool retainer shaft 10 Brush holder cap SPECIFICATIONS ADDITIONAL SAFETY RULES Model HM1800 Wear a hard hat (safety helmet), safety glasses Blows per minute ............. 1,000 and/or face shield. It is also highly recom- Overall length ............825 mm mended that you wear a dust mask, ear protec- Net weight.............
 • Page 6: Maintenance

  To maintain product safety and reliability, repairs, mainte- shaft, insert the bit into the tool holder as far as it will go. nance or adjustment should be carried out by a Makita Then pivot the tool retainer further downward toward the Authorized Service Centre.
 • Page 7 Axe de la fixation de l’outil 10 Bouchon SPECIFICATIONS CONSIGNES DE SECURITE SUPPLEMENTAIRES Modèle HM1800 Coups par mn ............1 000 Portez un couvre-chef (casque de sécurité), des Longueur totale............ 825 mm lunettes de sécurité et/ou un masque de protec- Poids net............... 29,1 kg tion du visage.
 • Page 8: Entretien

  (60 g). N’utilisez que de la graisse d’ori- pour contrôler la fixation. gine Makita (en option). Si l’on met trop de graisse (quantité normale : 60 g), cela peut nuire au fonctionne- (2) Pointes sans collerette (Fig. 4) : ment de l’outil ou même l’endommager.
 • Page 9: Technische Daten

  Motorgehäuseabdeckung Werkzeughalterschaft 10 Kohlebürstendeckel TECHNISCHE DATEN ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSBESTIMMUNGEN Modell HM1800 Schlagzahl/min............1 000 Benutzen Sie einen Schutzhelm und einen Gesamtlänge ............825 mm Gehörschutz, wenn erforderlich. Nettogewicht ............29,1 kg Stellen Sie sicher, daß das Werkstück fest einge- spannt ist, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
 • Page 10: Wartung

  Den Meißel so tief wie möglich in die schmiert zu werden. Schicken Sie das komplette Gerät Werkzeugaufnahme stecken. Um den Meißel zu sichern, für diesen Service an einen von Makita autorisierten ist die Werkzeughalterung wieder in die ursprüngliche Kundendienst, oder direkt an den Werkskundendienst.
 • Page 11: Dati Tecnici

  Albero del morsetto utensile 13 Crasso per martello DATI TECNICI REGOLE ADDIZIONALI DI SICUREZZA Modello HM1800 Indossate un casco di sicurezza, occhiali di sicu- Colpi al minuto............1.000 rezza e/o un parafaccia. Vi raccomandiamo in Lunghezza totale ..........825 mm modo particolare di usare anche una maschera Peso netto.............
 • Page 12: Istruzioni Per L'uso

  Quindi rotare il morsetto dell’utensile ancora verso il basso riparazioni, la manutenzione o le regolazioni dovrebbero verso il cilindro A per bloccare in modo sicuro lo scalpello. essere eseguite da un centro di assistenza Makita auto- rizzato. (a) Quando lo scalpello è inserito.
 • Page 13: Technische Gegevens

  Gereedschapsklem-as 10 Koolborsteldop TECHNISCHE GEGEVENS AANVULLENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Model HM1800 Aantal slagen/min........... 1 000 Draag een hard hoofddeksel (veiligheidshelm), vei- Totale lengte ............825 mm ligheidsbril en/of gezichtsbescherming. Het is ook Netto gewicht ............29,1 kg tenzeerste aan te bevelen dat u een stofmasker, oorbeschermers en dikke handschoenen draagt.
 • Page 14 Gebruik uitsluitend het losverkrijgbare, origi- door te proberen om de beitel uit de houder te trekken, nele smeervet van Makita. Indien U meer dan de aange- na voltooing van de bovenvernoemde procedure. geven hoeveelheid smeervet (ongeveer 60 gr.) toevoegt, kunnen storingen optreden in het hameren, of in de wer- (2) Voor beitels zonder kraag (Fig.
 • Page 15: Especificaciones

  Eje del cierre de herramienta 10 Tapón de portaescobillas ESPECIFICACIONES NORMAS DE SEGURIDAD ADICIONALES Modelo HM1800 Utilice un casco de seguridad, gafas de seguri- Percutores por minuto ..........1.000 dad y/o un protector facial. También le recomen- Longitud total ............825 mm damos que utilice una mascarilla contra el polvo, Peso neto..............
 • Page 16: Mantenimiento

  50 usando un destornillador y eche grasa nueva con seguridad mediante el intento de tirar de la misma (60 g; 1 oz). Use solamente grasa Makita genuina (acce- hacia afuera después de la terminación del procedi- sorio a opción). Echando más grasa de la cantidad espe- miento indicado.
 • Page 17 Eixo retentor da ferramenta 10 Tampa do suporte da escova ESPECIFICAÇÕES REGRAS DE SEGURANÇA ADICIONAIS Modelo HM1800 Use um capacete de segurança, óculos de protec- Impactos por minuto ..........1.000 ção e/ou um protector para a cara. Recomenda-se Comprimento total ..........825 mm também a utilização de uma máscara para o pó,...
 • Page 18 Substitua a massa de PRECAUÇÃO: lubrificação por outra nova de origem Makita (60 g). Assegure-se sempre de que a broca está presa de forma segura tentanto puxar a broca para fora do suporte da PRECAUÇÃO:...
 • Page 19 Udsparing Motordæksel Værktøjslås 10 Kuldæksel SPECIFIKATIONER YDERLIGERE SIKKERHEDSBESTEMMELSER Model HM1800 Benyt hjelm, beskyttelsesbriller og/eller ansigts- Slagantal/min............1 000 maske under arbejdet. Det tilrådes endvidere at Længde ............... 825 mm bruge støvmaske, høreværn og kraftige gummi- Vægt ..............29,1 kg handsker.
 • Page 20 (b) Afsikring af mejsel. må istandsættelse, vedligeholdelse eller justering kun FORSIGTIG: udføres af et autoriseret Makita service center. Når de har isat mejslen bør De forsøge at trække den ud af værktøjsopsætningen, så De sikrer, at den er fastlåst. (2) Mejsel med udsparing (Fig. 4): Værktøjslåsen trykkes fremad og ned.
 • Page 21: Tekniska Data

  Motorhuskåpa Verktygshållaraxel 10 Kolhållarlock TEKNISKA DATA KOMPLETTERANDE SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Modell HM1800 Slag per minut ............1 000 Använd skyddshjälm, hörselskydd, skyddsglas- Totallängd ............825 mm ögon och vadderade handskar. Vid arbeten i Nettovikt..............29,1 kg utrymmen med dålig ventilation bör andnings- skydd användas, och vid speciellt svåra förhål-...
 • Page 22 50 med en skruvmejsel och fyll på ny olja Kontrollera efteråt att mejseln är säkret låst genom att (60 gram). Använd endast Makita originalolja (extra tillbe- försöka dra ut den ur verktygsfästet. hör). Påfyllning med mer än angiven mängd olja (ungefär 60 gram) kan orsaka felaktig slagfunktion och skador på...
 • Page 23: Tekniske Data

  Motordeksel Verktøyholderskaft 10 Kullbørstedeksel TEKNISKE DATA EKSTRA SIKKERHETSREGLER Modell HM1800 Bruk et kraftig hodeplagg (vernehjelm), verne- Stagtall pr. min............1 000 briller og/eller ansiktsmaske. Det anbefales også Totallengde ............825 mm på det kraftigste å bruke en støvmaske, hørsels- Nettovekt...............
 • Page 24 Drei verktøyholde- måneders bruk. Den beste løsningen er å sende verk- ren tilbake til sin opprinnelige posisjon. tøyet til et autorisert Makita-verksted, men den kan også (a) Når meiselen er montert. utføres på følgende måte: (b) Når meiselen skal fjernes.
 • Page 25: Tekniset Tiedot

  Loviosa Moottorikotelon kansi Työkalun lukon akseli 10 Harjan pitimen kansi TEKNISET TIEDOT LISÄTURVAOHJEITA Malli HM1800 Käytä turvakypärää ja kuulosuojaimia tarvittaessa. Iskunopeus isuka/min ..........1 000 Lukitse aina teränpidin ennen kuin käytät pora- Pituus..............825 mm vasaraa. Paino..............29,1 kg Työskenneltäessä normaalisti kone estää väri- nän.
 • Page 26 KÄYTTÖOHJEET HUOLTO VARO: Terän asetus tai poisto Ennen koneelle tehtäviä huoltotoimia on varmistettava, Tärkeää: että se on sammutettu ja irrotettu virtalähteestä. Ennen kuin asennat tai irrotat terän, varmista aina, että Hiilien vaihto (Kuva 6 ja 7) laitteen virta on katkaistu ja se on irrotettu virtalähteestä. Kun harjahiilten vaihtamisen aika on tullut, kone sammuu Tähän koneeseen voidaan asettaa terä, jonka varressa automaattisesti.
 • Page 27: Τεχνικα Χαρακτηριστικα

  Κάλυµµα περιβλήµατος εργαλείου µοτέρ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μοντέλο HM1800 Να φοράτε σκληρ καπέλλο (κράνος ασφαλείας), Κτυπύµατα ανά λεπτ ........... 1.000 γυαλιά ασφαλείας και/ή ασπίδα προσώπου. Ολικ µήκος ............825 χιλ Επίσης συστήνεται να φοράτε µάσκα για την Βάρος καθαρ ..........29,1 Χγρ...
 • Page 28: Ο∆Ηγιεσ Χρησησ

  Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: Τοποθέτηση ή αφαίρεση αιχµής Πριν την εκτέλεση εργασιών µε τη µηχανή σβήνοµε Σηµαντικ : πάντα τη µηχανή και βγάζοµε τη πρίζα. Πάντοτε βεβαιώνεστε τι το εργαλείο είναι σβηστ Αντικατάσταση των ψηκτρών άνθρακος και βγαλµένο απ το ρεύµα πριν τοποθετήσετε ή (Εικ.
 • Page 29 24 m/s La tipica radice quadrata del valore medio ponderato del quadrato dell’accelerazione è di 24 m/s Yasuhiko Kanzaki CE 2003 Director Direktor Directeur Amministratore MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND...
 • Page 30 El valor de aceleración eficaz típico es de 24 m/s Den typisk vægtede kvadratiske middel-accelerations- værdi er 24 m/s Yasuhiko Kanzaki CE 2003 Directeur Director Director Direktør MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND...
 • Page 31 Typisk belastet rot betyr at kvadratisk akselerasjonsverdi Η τυπική σταθµισµένη τιµή ενεργούς (RMS) er 24 m/s επιτάχυνσης είναι 24 m/s Yasuhiko Kanzaki CE 2003 Direktör Johtaja Direktor ∆ιευθυντής MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND...
 • Page 32 Makita Corporation 883829I970...