Download Print this page

AEG MRC 4110 Instruction Manual: Magyarul; A Kezelőelemek áttekintése; Használati Utasítás

Hide thumbs

Advertisement

Általános biztonsági rendszabályok
A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa
végig a használati utasítást, és őrizze meg a garanciale-
véllel, a pénztári nyugtával és lehetőleg a csomagolókar-
tonnal, ill. az abban lévő bélésanyaggal együtt! Amen-
nyiben a készüléket harmadik személynek adja tovább, a
használati útmutatót is adja a készülékhez.
• A tűzkeletkezés vagy az áramütés kockázatának el-
kerülése végett ne tegye ki a készüléket esőnek vagy
nedvességnek! Ne működtesse a készüléket víz köz-
vetlen közelében (pl. fürdőszobában, úszómedence
mellett, nedves pincében).
• Csak arra a célra használja a készüléket, mire készült!
• Mindig csak előírásszerűen szerelt konnektorba csat-
lakoztassa a készüléket! Ügyeljen rá, hogy a megadott
feszültség egyezzen a hálózati feszültséggel!
• Külső áramforrás használata esetén ügyeljen a
megfelelő polaritásra és feszültségre, az elemeket
mindig jó irányban helyezze be!
• Úgy állítsa fel a készüléket, hogy ne záródjanak el a
meglévő szellőzőnyílások!
• Soha ne nyissa ki a készülék burkolatát! A
szakszerűtlen javítások jelentős veszély forrásai lehet-
nek a használók számára. Ha a készülék, különösen a
hálózati csatlakozó kábel megsérült, a készüléket nem
szabad üzembe helyezni, hanem előbb szakemberrel
meg kell javíttatni. Rendszeresen ellenőrizendő, hogy
a hálózati csatlakozó kábelen nincs-e sérülés.
• Veszélyhelyzetek elkerülése végett a hibás csatlakozó
kábelt csak a gyártóval, a mi vevőszolgálatunkkal
vagy hasonló szakképzettségű más személlyel szabad
pótoltatni azonos értékű kábellel.
• Ha hosszabb időn át nem használja a készüléket, húz-
za ki a csatlakozó dugaszt a konnektorból, ill. vegye ki
belőle az elemeket!
Adott esetben a készüléken az alábbi szimbólumo-
kat láthatja, amelyek a következőkre hívják fel az Ön
fi gyelmét:
A villám-szimbólum olyan alkatrészekre
fi gyelmeztet a készülék belsejében, amelyek
veszélyesen nagy feszültséget vezetnek.
A felkiáltójellel ellátott szimbólum a
kísérőpapírokban található fontos kezelési
vagy karbantartási útmutatásokra hívja fel a
használó fi gyelmét.
Gyermekek és legyengült személyek
• Gyermekei biztonsága érdekében ne hagyja általuk
elérhető helyen a csomagolóelemeket (műanyag
zacskó, karton, sztiropor stb.)!
FIGYELMEZTETÉS!
Kisgyermekeket ne engedjen a fóliával játszani.
Fulladás veszélye állhat fenn!
• Annak érdekében, hogy a gyermekeket és legy-
engült személyeket védje az elektromos áramütés
05-MRC 4110 AEG.indd 35
05-MRC 4110 AEG.indd 35
veszélyétől, vegye fi gyelembe, hogy a készüléket csak
felügyelet mellett szabad használni. A készülék nem
játék. Ne engedje, hogy kisgyermekek játsszanak vele.
A használati útmutatóban található szimbólumok
Az Ön biztonságára vonatkozó utasítások kifejezetten
meg vannak különböztetve. Kérjük, mindenképpen ügyel-
jen ezekre annak érdekében, hogy elkerülje a baleseteket
és a készülék károsodását:
FIGYELMEZTETÉS:
Egészségét károsító veszélyforrásokra fi gyelmeztet és
rámutat a lehetséges sérülési lehetőségekre.
VIGYÁZAT:
Lehetéges veszélyre utal, mely a készülékben vagy más
tárgyakban kárt tehet.
TÁJÉKOZTATÁS: Tippeket és információkat emel ki.
A biztonsági hasznalátra vonatkozó
különkeges írányelvei
• A készüléket nem szabad nagyon forró, hideg, poros
vagy nedves helyen használni.
• Válasszon a készüléknek alkalmas helyet, pl. száraz,
sík, csúszásmentes felületet, amelyen a készüléket jól
lehet kezelni.
• Ügyeljen rá, hogy a készülék megfelelően szellőzzön!
• Ne fedjen el egyetlen szellőzőnyílást se tárgyakkal, pl.
folyóiratokkal, asztalterítőkkel, függönyökkel stb.!
• Soha ne fogja meg a dugaszt vagy a kábelt vizes
kézzel!
• Tartsa fűtőtestektől távol a csatlakozó kábelt!
• Soha ne tegyen rá nehéz tárgyakat!
• Tartsa távol a készüléket virágvázáktól, fürdőkádaktól,
mosdókagylóktól stb.! Ha folyadék kerül a készülék
belsejébe, a készülék súlyos károsodását okozhatja.
A kezelőelemek áttekintése
1 Funkciógomb (ALARM)
2 Az „idő" funkciógomb beállítása (TIME)
3 A késleltetett kikapcsolás funkciógombja
(SLEEP)
4 Óra gomb (HOUR)
5 Kivető antenna (FM)
6 Hangszóró
7 Hálózati csatlakozó kábel
8 Perc gomb (MIN)
9 Sávválasztó kapcsoló (FM/AM)
10 Funkciógomb (SNOOZE)
11 Szabályozógomb (TUNING)
12 Elemtartó rekesz
13 LED display
14 Frekvenciakijelzés, Adóskála
15 Hangerő-szabályozó (VOLUME)
16 Funkciókapcsoló (AUTO/OFF/ON)

Magyarul

35
04.07.2008 9:46:18 Uhr
04.07.2008 9:46:18 Uhr

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: