Download Print this page

AEG MRC 4110 Instruction Manual: Nederlands; Overzicht Van De Bedieningselementen

Hide thumbs

Advertisement

Nederlands

8
Algemene veiligheidsinstructies
Lees vóór de ingebruikname van dit apparaat de handlei-
ding uiterst zorgvuldig door en bewaar deze goed, samen
met het garantiebewijs, de kassabon en zo mogelijk de
doos met de binnenverpakking. Geef ook de handleiding
mee wanneer u de machine aan derden doorgeeft.
• Voorkom risico's voor brand en elektrische schokken
en stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht.
Gebruik het apparaat niet in de directe nabijheid van
water (bijv. badkamer, zwembad, vochtige kelder).
• Gebruik het apparaat uitsluitend voor het daarvoor
bestemde doel.
• Sluit het apparaat uitsluitend aan op een correct geïnstal-
leerde contactdoos. Let op dat de aangegeven spanning
overeenstemt met de spanning van de contactdoos.
• Let bij het gebruik van externe adapters op de juiste
polariteit en spanning en plaats batterijen altijd in de
juiste richting.
• Plaats het apparaat zodanig dat de aangebrachte
luchtopeningen niet worden afgedekt.
• Open nooit de behuizing van het apparaat. Door
ondeskundige reparaties kunnen aanzienlijke gevaren
voor de gebruiker ontstaan. Neem het apparaat niet
meer in gebruik wanneer het apparaat - en in het
bijzonder de kabel - beschadigingen vertoont, maar
laat het eerst door een vakman repareren. Controleer
de kabel regelmatig op beschadigingen.
• Een defecte kabel mag alleen door de fabrikant, onze
technische dienst of een soortgelijk gekwalifi ceerd
persoon worden vervangen. Alleen zo kunnen gevaren
vermeden worden.
• Onderbreek de stroomtoevoer of verwijder de batteri-
jen wanneer u denkt, het apparaat langere tijd niet te
gebruiken.
Volgende symbolen kunnen op uw apparaat zijn aange-
bracht. Zij hebben de volgende betekenis:
Het bliksemsymbool wijst de gebruiker op
onderdelen in het inwendige van het apparaat
die gevaarlijk hoge spanning voeren.
Het symbool met het uitroepteken verwijst
naar belangrijke bedienings- en onderhouds-
instructies in de begeleidende documentatie.
Kinderen en gebrekkige personen
• Laat om veiligheidsredenen geen verpakkingsdelen
(plasticzak, doos, piepschuim, enz.) binnen het bereik
van uw kinderen liggen.
WAARSCHUWING!
Laat kleine kinderen niet met de folie spelen. Er
bestaat gevaar voor verstikking!
• Waarborg dat het apparaat alléén onder toezicht
wordt gebruikt om kinderen of gebrekkige personen
tegen de gevaren van elektrische apparaten te be-
schermen. Dit apparaat is geen speelgoed. Laat kleine
kinderen hier niet mee spelen.
05-MRC 4110 AEG.indd 8
05-MRC 4110 AEG.indd 8
Symbolen in deze bedieningshandleiding
Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid zijn speciaal
gekenmerkt. Neem deze aanwijzingen strikt in acht om
ongevallen en schade aan het apparaat te vermijden:
WAARSCHUWING:
waarschuwt voor gevaren voor uw gezondheid en
toont mogelijk letselrisico's.
OPGELET:
wijst op mogelijke gevaren voor het apparaat of andere
voorwerpen.
OPMERKING: kenmerkt tips en informatie voor u.
Speciale veiligheidsinstructies
• Het apparaat mag niet op extreem hete, koude,
stoffi ge of vochtige plaatsen worden gebruikt.
• Kies een geschikte standplaats voor het apparaat
bijv. een droog, vlak, stroef oppervlak waarop u het
apparaat goed kunt bedienen.
• Let op een goede beluchting van het apparaat!
• Dek géén ventilatieopeningen af met voorwerpen
zoals tijdschriften, tafelkleedjes, gordijnen enz.
• Raak de netsteker of de kabel nooit met natte han-
den aan.
• Houd de netkabel verwijderd van verwarmingsappa-
raten.
• Plaats nooit een zwaar voorwerp op de netkabel.
• Houd het apparaat verwijderd van bloemenvazen,
badkuipen, wastafels enz. Wanneer vloeistof in het
apparaat binnendringt, kan ernstige schade ontstaan.

Overzicht van de bedieningselementen

1 Functietoets (ALARM)
2 Functietoets tijd instellen (TIME)
3 Functietoets voor vertraagd uitschakelen
(SLEEP)
4 Uurtoets (HOUR)
5 Draadantenne (FM)
6 Luidspreker
7 Netkabel
8 Minuuttoets (MIN)
9 Bandkeuzeschakelaar (FM/AM)
10 Functietoets (SNOOZE)
11 Regelaar (TUNING)
12 Batterijenvakje
13 LED-display
14 Frequentieweergave, Zenderschaal
15 Volumeregelaar (VOLUME)
16 Functieschakelaar (AUTO/OFF/ON)
Ingebruikname
Steek de netsteker in een correct geïnstalleerde en
geaarde contactdoos 230 V, 50 Hz.
04.07.2008 9:46:05 Uhr
04.07.2008 9:46:05 Uhr

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: