Download Print this page

Türkçe - Kenwood SKM100 series User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Okumaya ba...lamadan önce ön kapaòı açınız ve açıklayıcı resimlere bakınız
Kenwood cihazınızı kullanmadan
önce
Bu talimatları dikkatle okuyun ve
G
gelecekteki kullanımlar için
saklayın.
Tüm ambalajları ve etiketleri
G
çıkartın güvenlik.
güvenlik
Kaynar suyun ta...masını önlemek
G
için su ısıtıcıya gerekli miktardan
fazla su doldurmayınız ve her
zaman filtre kullanınız.
Sıcak suyu dökerken ağız
G
kısmından, doldururken kapak ve
ağız kısmından gelen buhar ile
temas etmekten kaçının.
Uyarı: Su kaynarken su ısıtıcının
G
madeni gövdesi giderek ısınır.
Kabloyu çocukların ulaşabileceği
G
yerlere asmayın.
Su ısıtıcıyı kullanmadığınız
G
zamanlarda fişini prizden çekiniz.
Aygıtı, elektrikli tabanı, elektrik
G
kablosunu ve fiflini hiçbir biçimde
suya ya da di¤er sıvılara
de¤dirmeyin ve batırmayın.
Hiç bir zaman hasarlı cihazları
G
kullanmayın. Kontrol ya da tamir
ettirin: bkz. 'servis ve müşteri
hizmetleri'.
Uyarı: Su ısıtıcıyı düz olmayan,
G
e¤ik yüzeylerde kullanmayınız.
Yalnızca üreticiden satın aldı¤ınız
G
elektrikli tabanı kullanın. Elektrikli
tabanı temiz ve kuru tutun.
Su ısıtıcıyı çalıfltırmaya
G
bafllamadan önce kapa¤ını
kapatmayı unutmayın.
Uyarı: Suyun kaynadıòı sırada su
G
ısıtıcının kapaòını açmayınız.
Su bölümünü kald›rmadan ya da su
G
eklemeden önce kapal› konumda
olmas›na dikkat edin.
Su ısıtıcıya su doldurmadan ya da
G
suyu kullanmadan önce cihazı
elektrikli tabanından alın.
Türkçe
Aygıtı hiç bir biçimde fırınların sıcak
G
yüzeylerinin ya da ocakların
yakınına ve üzerine koymayınız.
Bu su ısıtıcısı sadece su ısıtmak
G
içindir.
Bu cihaz; sorumlu bir kişi tarafından
G
gözetim altında olmayan fiziksel,
duyusal veya zihinsel engelli kişiler
(çocuklar dahil), cihazın kullanılışı
hakkında açıklama almamış kişiler
ve bilgi veya deneyimi eksik olan
kişiler tarafından kullanılmak üzere
tasarlanmamıştır.
Çocuklar cihazla oynamamaları
G
gerektiği konusunda
bilgilendirilmelidir.
Bu cihazı sadece iç mekanlarda
G
kullanım alanının olduğu yerlerde
kullanın. Kenwood, cihaz uygunsuz
kullanımlara maruz kaldığı ya da bu
talimatlara uyulmadığı takdirde hiç
bir sorumluluk kabul etmez.
Fişi Takmadan Önce
Elektrik tesisat›n›z›n sa¤lad›¤› ak›-
G
m›n cihaz taban›nda yaz›lan de¤er-
le ayn› olmas›na dikkat edin.
Bu cihaz Elektro Manyetik
G
Uyumluluk ile ilgili EC direktifi
2004/108/EC ve gıda ile temas
eden malzemeler hakkçndaki EC
yönetmeliği no. 1935/2004 -
27/10/2004 ile uyumludur.
ilk Kullanımdan Önce
1 Kablo fazlalığını güç tabanının
altındaki brakete sarın.
2 'MAX' iflaretine kadar su doldurup
kaynat›n. Sonra bu suyu dökün. Bu
i...lemi 2-3 kez tekrarlayınız.
38

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood SKM100 series

This manual is also suitable for:

Skm110 seriesSjm100 seriesSjm110 series