Download Print this page

Dansk - Kenwood SKM100 series User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Inden brugsanvisningen læses, foldes forsiden med illustrationerne ud
før Kenwood-apparatet tages i
brug
Læs denne brugervejledning nøje og
G
opbevar den i tilfælde af, at du får
brug for at slå noget op i den.
Fjern al emballage og mærkater.
G
sikkerhed
Anvend altid filteret og kom aldrig for
G
meget vand i - kogende vand kan
sprøjte ud.
Undgå kontakt med damp fra tuden
G
når der hældes af elkedlen samt fra
låget eller tuden, når der fyldes vand
på elkedlen igen.
Pas på! Kedlens metalhus vil blive
G
meget varmt under brug.
Lad aldrig ledningen hænge ned,
G
hvor et barn kan gribe fat i den.
Tag altid stikket ud af
G
stikkontakten, når kedlen ikke
er i brug.
Kom aldrig kedel, bundplade,
G
ledning eller stik i væske.
Anvend aldrig et beskadiget apparat.
G
Få det kontrolleret eller repareret: se
afsnittet om 'service og kundepleje'.
Forsigtig: Brug ikke kedlen på en
G
skrå overflade.
Benyt kun den medfølgende
G
bundplade og hold den ren og tør.
Kontrollér, at låget sidder fast, før der
G
tændes for kedlen.
Advarsel: Låget må ikke åbnes,
G
mens vandet er i kog.
Pas på når låget åbnes - der kan
G
komme små dråber kogende vand
ud.
Tag kedlen af bundpladen, før den
G
fyldes eller der hældes fra den.
Anbring aldrig kedlen i nærheden af
G
eller på kogeplader eller
gasbrændere på et komfur.
Denne elkedel bør kun anvendes til
G
at koge vand.

Dansk

Dette apparat er ikke tilsigtet brug af
G
personer (inklusiv børn) med
reducerede fysiske, sansemæssige
eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kendskab, undtagen hvis
de er blevet vejledt eller givet
instrukser i brugen af apparatet af en
person, der er ansvarlig for deres
sikkerhed.
Børn bør overvåges for at sikre, at
G
de ikke leger med apparatet.
Anvend kun apparatet til
G
husholdningsbrug. Kenwood påtager
sig ikke erstatningsansvar, hvis
apparatet ikke anvendes korrekt eller
disse instruktioner ikke følges.
før De tilslutter kedlen
Kontrollér, at strømmen i Deres
G
lysnet svarer til den spænding, der er
angivet i bunden af kedlen.
Denne anordning er i
G
overensstemmelse med EC-
direktivet 2004/108/EC om
elektromagnetisk forligelighed og
EU-regulativ nr.1935/2004 fra
27/10/2004 om materialer, der
tilsigtes at få kontakt med fødevarer.
før kedlen tages i brug
1 Vikl overskydende ledning rundt om
armen på undersiden af soklen
2 Fyld op til 'MAX', kog vandet, og
smid det ud. Gentages 2 til 3 gange.
oversigt
tud
låg
vandstandsmåler.
strømafbryder med indikatorlys
360° bundplade
ledningsholder
filter
26
.

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood SKM100 series

This manual is also suitable for:

Skm110 seriesSjm100 seriesSjm110 series