Download Print this page

Slovenčina - Kenwood SKM100 series User Manual

Hide thumbs

Advertisement

pred použitím zariadenia
Kenwood
Starostlivo si prečítajte tieto
G
inštrukcie uschovajte ich pre
budúcnosť.
Odstráňte všetky obaly a štítky.
G
bezpečnosť
Vždy používajte filter a nikdy
G
neprepĺňajte nádobu – vriaca voda
by mohla vyšplechnúť.
Vyhnite sa kontaktu s parou,
G
vychádzajúcou z vylievacieho
otvoru. Pri vylievaní a pri dopĺňaní
sa držte v bezpečnej vzdialenosti
od veka a od vylievacieho otvoru.
Upozornenie: kovové teleso
G
kanvice sa počas činnosti zahrieva.
Nikdy nenechajte prívodnú
G
elektrickú šnúru visieť tak, aby ju
mohli uchopiť deti.
Vždy vytiahnite kanvicu zo
G
zásuvky, keď ju nepoužívate.
Nikdy nenamáčajte do tekutín
G
kanvicu, napájaciu plošinu,
elektrický kábel ani zástrčku.
Nikdy nepoužívajte poškodené
G
zariadenie. Poškodenú kanvicu
dajte skontrolovať, alebo opraviť:
viď informácie o servise a o
starostlivosti o zákazníkov
Upozornenie: Nikdy nepoužívajte
G
kanvicu na naklonenej šikmej
podložke.
Používajte len dodanú napájaciu
G
plošinu, udržiavajte ju čistú a
suchú.
Pred zapnutím kanvice sa
G
presvedčte, či je veko zaistené.
Varovanie: Neotvárajte veko, kým
G
voda vrie.
Pred zdvíhaním alebo vylievaním
G
sa postarajte o to, aby bola kanvica
vypnutá.
Pred plnením, alebo vylievaním,
G
zdvihnite kanvicu z napájacej
plošiny.
Nikdy neukladajte kanvicu na
G
variče, vyhrievacie platne, alebo
plynové horáky, ani do ich blízkosti.
Slovenčina
Otvorte ilustrácie z titulnej strany
60
Táto kanvica je určená len na
G
varenie vody.
Toto zariadenie nesmú používať
G
žiadne osoby (vrátane detí), ktoré
majú obmedzené fyzické,
senzorické alebo mentálne
schopnosti, alebo majú málo
skúseností s podobnými
zariadeniami, iba ak by tak robili
pod kvalifikovaným dohľadom alebo
ak vopred obdržia dostatočné
inštrukcie o obsluhe tohto
zariadenia od osoby, ktorá
zodpovedá za ich bezpečnosť.
Deti musia byť pod dohľadom, aby
G
sa zaručilo, že sa nebudú s týmto
zariadením hrať.
Toto zariadenie používajte len v
G
domácnosti na stanovený účel.
Firma Kenwood nepreberie žiadnu
zodpovednosť za následky
nesprávneho používania
zariadenia, ani za následky
nerešpektovania týchto inštrukcií.
pred zapnutím zariadenia
Overte si, či vaša elektrická sieť má
G
také isté parametre, aké sú
uvedené na spodnej strane
kanvice.
Toto zariadenie vyhovuje európskej
G
smernici 2004/108/ES o
elektromagnetickej znášanlivosti a
predpisu č. 1935/2004 zo dňa
27/10/2004 o materiáloch, ktoré sú
vhodné na kontakt s potravinami.
pred prvým použitím
1 Prebytočnú prívodnú šnúru
namotajte okolo držiaka na spodnej
strane napájacej plošiny
2 Naplňte kanvicu po značku 'MAX',
uveďte vodu do varu, potom ohriatu
vodu vylejte. Opakujte to 2 až 3
krát.
.

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood SKM100 series

This manual is also suitable for:

Skm110 seriesSjm100 seriesSjm110 series