Download Print this page

Advertisement

GB Angle Grinder
F
Meuleuse d'angle
D
Winkelschleifer
I
Smerigliatrice angolare
NL
Haakse slijpmachine
E
Esmeriladora angular
P
Esmerilhadeira angular
DK Vinkelsliber
GR Γωνιακός τροχός
GA7020R
GA7030R
GA7040R
GA9020R
GA9030R
GA9040R
Instruction manual
Manuel d'instructions
Betriebsanleitung
Istruzioni per l'uso
Gebruiksaanwijzing
Manual de instrucciones
Manual de instruções
Brugsanvisning
Οδηγίες χρήσης
010612

Advertisement

   Summary of Contents for Makita GA7020R

 • Page 1

  Instruction manual Meuleuse d’angle Manuel d’instructions Winkelschleifer Betriebsanleitung Smerigliatrice angolare Istruzioni per l’uso Haakse slijpmachine Gebruiksaanwijzing Esmeriladora angular Manual de instrucciones Esmerilhadeira angular Manual de instruções DK Vinkelsliber Brugsanvisning GR Γωνιακός τροχός Οδηγίες χρήσης GA7020R GA7030R GA7040R GA9020R GA9030R GA9040R 010612...

 • Page 2

  010677 010626 010665 010614 010678 010679 006736 010644...

 • Page 3

  010645 010682 010687 010683 010658 010684 010862 010659...

 • Page 4

  010828 010946 010688 001146 010685...

 • Page 5

  30. Carbon brush 10. Bearing box 22. Abrasive cut-off wheel/diamond 31. Brush holder cap 11. Nut wheel 32. Screwdriver 12. Lever SPECIFICATIONS Model GA7020R GA7030R GA7040R GA9020R GA9030R GA9040R 180 mm Depressed center wheel diameter 230 mm Spindle thread Rated speed (n) / No load speed (n...

 • Page 6

  your power tool. Incorrectly sized accessories Kickback is a sudden reaction to a pinched or snagged cannot be adequately guarded or controlled. rotating wheel, backing pad, brush or any other 6. The arbour size of wheels, flanges, backing pads accessory. Pinching or snagging causes rapid stalling of or any other accessory must properly fit the the rotating accessory which in turn causes the spindle of the power tool.

 • Page 7

  not suitable for the higher speed of a smaller tool and 19. Be careful not to damage the spindle, the flange may burst. (especially the installing surface) or the lock nut. Additional Safety Warnings Specific for Abrasive Damage to these parts could result in wheel Cutting-Off Operations: breakage.

 • Page 8

  FUNCTIONAL DESCRIPTION At this time, the indication lamp flickers red and shows the unintentional restart proof device is on function. CAUTION: To cancel the unintentional restart proof, pull the switch • Always be sure that the tool is switched off and trigger fully, then release it.

 • Page 9

  during use and guard helps to reduce chances of • After operation, always switch off the tool and wait until personal injury. (Fig. 10) the wheel has come to a complete stop before putting Mount the inner flange onto the spindle. Fit the wheel/disc the tool down.

 • Page 10

  • These accessories or attachments are recommended Overstressing the wheel increases the loading and for use with your Makita tool specified in this manual. susceptibility to twisting or binding of the wheel in the The use of any other accessories or attachments might cut and the possibility of kickback, wheel breakage and present a risk of injury to persons.

 • Page 11

  • Some items in the list may be included in the tool The vibration total value (tri-axial vector sum) determined package as standard accessories. They may differ according to EN60745: from country to country. Model GA7020R Noise ENG905-1 The typical A-weighted noise level determined according Work mode: surface grinding...

 • Page 12

  Vibration emission (a ): 6.5 m/s Designation of Machine: h,AG Uncertainty (K): 1.5 m/s Angle Grinder Model No./ Type: GA7020R, GA7030R, GA7040R, Work mode: disc sanding GA9020R, GA9030R, GA9040R Vibration emission (a ): 3.5 m/s are of series production and h,DS Uncertainty (K): 1.5 m/s...

 • Page 13

  10. Boîtier d’engrenage 22. Meule à tronçonner/meule 31. Bouchon de porte-charbon 11. Écrou diamantée 32. Tournevis 12. Levier SPÉCIFICATIONS Modèle GA7020R GA7030R GA7040R GA9020R GA9030R GA9040R 180 mm Diamètre de la meule à moyeu déporté 230 mm Filetage de l’axe Vitesse nominale (n)/Vitesse à...

 • Page 14

  puisse être fixé à votre outil électrique ne signifie pas tension, risquant ainsi de provoquer un choc que le fonctionnement sera sécurisé. électrique chez l’utilisateur. 4. La vitesse nominale de l’accessoire doit être au 11. Positionnez le cordon à l’écart de l’accessoire moins égale à...

 • Page 15

  tranchants, etc. Evitez de faire rebondir ou à tronçonner de la coupe quand la meule est en d’accrocher l’accessoire. Les recoins, les rebords mouvement, sans quoi un rebond risque de se tranchants ou les rebonds ont tendance à accrocher produire. Identifiez la cause du coincement de la l’accessoire rotatif et à...

 • Page 16

  20. Assurez-vous que la meule n’entre pas en contact AVERTISSEMENT : avec la pièce à travailler avant de mettre l’outil NE vous laissez PAS tromper (au fil d’une utilisation sous tension. répétée) par un sentiment d’aisance et de familiarité 21. Avant d’utiliser l’outil sur la pièce elle-même, avec le produit, en négligeant le respect rigoureux laissez-le tourner un instant.

 • Page 17

  Pour un fonctionnement continu, enfoncez le levier de Pour les outils avec un carter de meule de type à vis verrouillage (dans le sens A), appuyez sur la gâchette de verrouillage (Fig. 7) (dans le sens B), puis appuyez sur le levier de Montez le carter de meule en alignant la partie saillante verrouillage (dans le sens C).

 • Page 18

  Pose ou dépose d’un disque abrasif Utilisation avec une brosse coupe (accessoire en option) métallique (accessoire en option) REMARQUE : ATTENTION : • Utilisez les accessoires de ponçage spécifiés dans le • Vérifiez le fonctionnement de la brosse en actionnant présent manuel.

 • Page 19

  Pour maintenir la SÉCURITÉ et la FIABILITÉ du produit, les réparations, tout autre travail d’entretien ou de réglage doivent être effectués dans un centre de service Makita agréé, exclusivement avec des pièces de rechange Makita.

 • Page 20

  La valeur totale de vibration (somme du vecteur triaxial) a qu’accessoires standard dans le coffret de l’outil été déterminée selon la norme EN60745 : envoyé. Ils peuvent varier suivant les pays. Modèle GA7020R Bruit ENG905-1 Les niveaux de bruit pondéré A typiques ont été mesurés...

 • Page 21

  Mode de fonctionnement : ponçage au disque Meuleuse d’angle Émission de vibrations (a ) : 3,5 m/s h,DS N° de modèle/Type : GA7020R, GA7030R, GA7040R, Incertitude (K) : 1,5 m/s GA9020R, GA9030R, GA9040R sont fabriquées en série et Modèle GA7040R sont conformes aux directives européennes...

 • Page 22

  29. Isolierspitze 10. Lagergehäuse 22. Trennschleifscheibe/ 30. Kohlebürste 11. Mutter Diamantscheibe 31. Bürstenhalterkappe 12. Hebel 32. Schraubendreher TECHNISCHE DATEN Modell GA7020R GA7030R GA7040R GA9020R GA9030R GA9040R Durchmesser der gekröpften 180 mm 230 mm Trennschleifscheibe Spindelgewinde Nenndrehzahl (n) / Leerlaufdrehzahl (n 8.500 (min...

 • Page 23

  durchgeführt werden. Arbeiten, für die das 10. Halten Sie das Elektrowerkzeug nur an den Elektrowerkzeug nicht vorgesehen ist, führen isolierten Griffflächen, wenn Sie unter möglicherweise zu einer Gefahr und verursachen Bedingungen arbeiten, bei denen das Verletzungen. Schneidwerkzeug versteckte Verkabelung oder 3.

 • Page 24

  über Rückschlagkräfte oder Reaktionsmomente Sie keine übermäßig tiefen Schnitte aus. Eine beim Hochlauf zu haben. Die Bedienperson kann Überlastung der Scheibe erhöht deren durch geeignete Vorsichtsmaßnahmen die Beanspruchung und die Anfälligkeit zum Verkanten Rückschlag- und Reaktionskräfte beherrschen. oder Blockieren und damit die Möglichkeit eines Rückschlags oder Schleifkörperbruchs.

 • Page 25

  Zusätzliche Sicherheitshinweise: 36. Achten Sie beim Arbeiten unter staubigen 17. Verwenden Sie nur glasfaserverstärkte Scheiben Bedingungen darauf, dass die als gekröpfte Trennschleifscheiben. Ventilationsöffnungen frei bleiben. Sollte die 18. Verwenden Sie mit diesem Schleifwerkzeug Beseitigung von Staub notwendig sein, trennen Sie das Werkzeug zuerst vom Stromnetz NIEMALS Steinschleiftöpfe.

 • Page 26

  Für Werkzeug mit Ausschaltsperre Schrauben Sie den Seitengriff an der in der Abbildung Zum Einschalten des Werkzeugs betätigen Sie einfach gezeigten Position fest am Werkzeug. den Ein/Aus-Schalter (in Richtung B). Lassen Sie zum Montage und Demontage der Ausschalten des Werkzeugs den Ein/Aus-Schalter los. Schutzhaube (für gekröpfte Scheiben, Zum Einschalten des Dauerbetriebs betätigen Sie den Ein/Aus-Schalter (in Richtung B) und drücken Sie die...

 • Page 27

  Sicherungsmutter um und schrauben Sie diese auf die VORSICHT: Spindel. • Schalten Sie das Werkzeug niemals ein, wenn es in Kontakt mit dem Werkstück steht, da dies eine Super-Flansch Verletzungsgefahr für den Bediener darstellt. Die Modelle mit der Kennzeichnung F sind serienmäßig •...

 • Page 28

  Verletzungen führen. ACHTUNG: • Eine Diamantscheibe muss senkrecht zum zu • Für das in diesem Handbuch beschriebene Makita- schneidenden Material geführt werden. Gerät werden die folgenden Zubehör- und Zusatzteile Setzen Sie den Innenflansch auf die Spindel. Setzen Sie empfohlen.

 • Page 29

  • Einige der in der Liste aufgeführten Elemente sind dem Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Achsen) Werkzeugpaket als Standardzubehör beigefügt. Diese nach EN60745: können in den einzelnen Ländern voneinander abweichen. Modell GA7020R Schallpegel ENG905-1 Arbeitsmodus: Planschleifen Typischer A-bewerteter Schallpegel nach EN60745: Schwingungsbelastung (a...

 • Page 30

  Bezeichnung des Geräts: Schwingungsbelastung (a ): 3,5 m/s h,DS Winkelschleifer Abweichung (K): 1,5 m/s Nummer / Typ des Modells: GA7020R, GA7030R, GA7040R, GA9020R, GA9030R, GA9040R Modell GA7040R in Serienfertigung hergestellt werden und den folgenden Richtlinien der Europäischen Union Arbeitsmodus: Planschleifen genügen:...

 • Page 31

  10. Alloggiamento del cuscinetto 22. Disco da taglio abrasivo/disco 31. Coperchio portaspazzola 11. Dado diamantato 32. Cacciavite 12. Leva CARATTERISTICHE TECNICHE Modello GA7020R GA7030R GA7040R GA9020R GA9030R GA9040R 180 mm Diametro del disco con centro depresso 230 mm Filettatura mandrino Velocità...

 • Page 32

  3. Non utilizzare accessori non progettati corrente, le parti metalliche esposte dell’utensile si specificamente e consigliati dal produttore troveranno anch’esse sotto tensione e potrebbero dell’utensile. Il semplice fissaggio dell’accessorio al provocare scosse elettriche all’operatore. proprio utensile non garantisce un funzionamento 11.

 • Page 33

  d) Prestare particolare attenzione durante il lavoro d) Non ricominciare l’operazione di taglio sul negli angoli, sui bordi aguzzi e così via. Evitare di pezzo in lavorazione. Attendere che il disco fare rimbalzare o urtare l’accessorio. Gli angoli, i raggiunga la piena velocità e riprendere il taglio bordi taglienti o i rimbalzi tendono a strappare con la massima attenzione.

 • Page 34

  22. Per la smerigliatura, usare la superficie specificata ATTENZIONE: del disco. • Prima di regolare o controllare le funzioni dell’utensile, 23. Fare attenzione alle scintille. Tenere l’utensile in verificare sempre di averlo spento e scollegato modo che le scintille non siano dirette verso dall’alimentazione.

 • Page 35

  le spazzole di carbone oppure il controller, il motore o Per utensili con protezione del disco di tipo leva a l’interruttore potrebbero essere difettosi. morsetto (Fig. 8 e 9) Allentare la leva sulla protezione disco. Montare la Prova di riavvio involontario protezione disco con la sporgenza della banda di Se si blocca la leva tenendo premuto l’interruttore protezione disco allineata con la tacca presente...

 • Page 36

  Utilizzo con la spazzola per disco a raggi (accessorio opzionale) AVVERTENZA: • Non dovrebbe essere mai necessario forzare l’utensile. ATTENZIONE: Il peso stesso dell’utensile esercita una pressione • Per controllare il funzionamento della spazzola per adeguata. Una forza o una pressione eccessiva disco a raggi, avviare l’utensile senza alcun carico, possono provocare una rottura pericolosa del disco.

 • Page 37

  Makita. ACCESSORI OPZIONALI ATTENZIONE: • Si consiglia l’uso dei seguenti accessori per l’utensile Makita descritto in questo manuale. L’uso di qualsiasi altro accessorio potrebbe provocare lesioni personali. Utilizzare gli accessori esclusivamente per l’uso dichiarato. Per l’assistenza e per ulteriori informazioni su tali...

 • Page 38

  è determinato in conformità alla norma standard. Gli accessori standard possono differire da EN60745: paese a paese. Modello GA7020R Rumore ENG905-1 Il tipico livello di rumore ponderato “A” è determinato in Modalità di lavoro: smerigliatura superficie conformità...

 • Page 39

  Modalità di lavoro: smerigliatura superficie Makita Corporation, in qualità di produttore Emissione vibrazioni (a ): 6,5 m/s h,AG responsabile, dichiara che gli utensili Makita indicati Variazione (K): 1,5 m/s di seguito: Denominazione dell’utensile: Modalità di lavoro: smerigliatura con disco Smerigliatrice angolare...

 • Page 40

  30. Koolborstel 10. Kussenblokkast 21. Schijfvormige draadborstel 31. Koolborsteldop 11. Moer 22. Doorslijpschijf of diamantschijf 32. Schroevendraaier 12. Hendel TECHNISCHE GEGEVENS Model GA7020R GA7030R GA7040R GA9020R GA9030R GA9040R Diameter van schijf met een verzonken 180 mm 230 mm middengat Asschroefdraad Nominaal toerental (n)/Nullasttoerental (n 8.500 (min...

 • Page 41

  leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig veiligheidsmiddelen gebruiken. Fragmenten van letsel. het werkstuk of van een uiteengevallen accessoire 2. Werkzaamheden zoals polijsten worden niet kunnen rondvliegen en letsel veroorzaken buiten de aangeraden met dit elektrisch gereedschap. onmiddellijk werkomgeving. Werkzaamheden waarvoor dit elektrisch gereedschap 10.

 • Page 42

  a) Houd het gereedschap stevig vast en houdt uw niet geschikt voor de hogere snelheid van een kleiner armen en lichaam zodanig dat u in staat bent een elektrisch gereedschap en kunnen in stukken breken. terugslag op te vangen. Gebruik altijd de extra Aanvullende veiligheidswaarschuwingen specifiek handgreep (indien aanwezig) voor een maximale voor doorslijpwerkzaamheden:...

 • Page 43

  b) Als het gebruik van een beschermkap wordt 34. Gebruik het gereedschap niet op materiaal dat aanbevolen voor draadborstelen, zorgt u ervoor asbest bevat. dat de draadschijf of draadborstel niet in 35. Gebruik geen water of slijpsmeermiddel. aanraking komt met de beschermkap. De 36.

 • Page 44

  ONDERDELEN AANBRENGEN/ Aan/uit-schakelaar (zie afb. 3) VERWIJDEREN LET OP: • Controleer altijd, voordat u de stekker in het LET OP: stopcontact steekt, of de aan/uit-schakelaar op de • Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld juiste manier schakelt en weer terugkeert naar de uit- en de stekker uit het stopcontact is getrokken alvorens stand nadat deze is losgelaten.

 • Page 45

  Een slijpschijf/multischijf met een • Voorkom dat de schijf over het werkstuk huppelt of bekneld raakt tijdens het werken in hoeken, op scherpe verzonken middengat (accessoire) randen, enz. Hierdoor kunt u de controle over het aanbrengen of verwijderen gereedschap verliezen of kan terugslag worden veroorzaakt.

 • Page 46

  Wanneer het • Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen elektrisch gereedschap wordt gestart terwijl de schijf al voor gebruik met het Makita-gereedschap dat in deze in het werkstuk steekt, kan de schijf vastlopen, omhoog gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Het gebruik van lopen of terugslaan.

 • Page 47

  • Sommige items op de lijst kunnen zijn inbegrepen in de De totale trillingswaarde (triaxiale vectorsom) zoals doos van het gereedschap als standaard toebehoren. vastgesteld volgens EN60745: Zij kunnen van land tot land verschillen. Model GA7020R Geluid ENG905-1 De typische, A-gewogen geluidsniveaus zijn gemeten Gebruikstoepassing: slijpen van oppervlakken...

 • Page 48

  Model GA7030R Alleen voor Europese landen ENH101-15 EU-verklaring van conformiteit Gebruikstoepassing: slijpen van oppervlakken Wij, Makita Corporation, als de verantwoordelijke Trillingsemissie (a ): 6,5 m/s fabrikant, verklaren dat de volgende Makita- h,AG Onzekerheid (K): 1,5 m/s machine(s): Aanduiding van de machine:...

 • Page 49

  31. Tapa del portaescobillas 12. Palanca 32. Destornillador ESPECIFICACIONES Modelo GA7020R GA7030R GA7040R GA9020R GA9030R GA9040R 180 mm Diámetro del disco con el centro hundido 230 mm Rosca del husillo Velocidad nominal (n) / Velocidad en vacío (n 8.500 (min 6.600 (min...

 • Page 50

  que el accesorio pueda montarse en la herramienta accesorio y arrastrar de esta forma su mano hacia el no garantiza que sea seguro. mismo. 4. Las revoluciones nominales del accesorio deben 12. Jamás deposite la herramienta eléctrica hasta que ser como mínimo iguales a la velocidad máxima el accesorio se haya detenido por completo.

 • Page 51

  accesorio rebote o se atasque. En las esquinas, d) No reanude la operación de corte con la bordes afilados, o al rebotar, el accesorio en herramienta en la pieza de trabajo. Deje que el funcionamiento tiende a atascarse y puede provocar disco alcance la velocidad máxima y vuelva a la pérdida de control o un contragolpe.

 • Page 52

  DESCRIPCIÓN DEL 23. Tenga cuidado con las chispas que saltan. Sostenga la herramienta de modo que las chispas FUNCIONAMIENTO no salten hacia usted ni hacia otras personas o materiales inflamables. PRECAUCIÓN: 24. No deje la herramienta encendida. Póngala en • Asegúrese siempre de que la herramienta esté marcha solamente cuando la tenga en las manos.

 • Page 53

  Luz indicadora (Fig. 5) cojinetes. A continuación, gire el protector del disco hasta La luz indicadora se enciende de color verde al enchufar un ángulo en el que pueda proteger al operario mientras la herramienta. Si la luz indicadora no se enciende, puede realiza el trabajo.

 • Page 54

  el bloqueo del eje para que el vástago no pueda girar, y el eje y apriételo con la llave proporcionada. Cuando utilice la llave de la contratuerca para ajustarla con utilice el cepillo, no ejerza demasiada presión, ya que firmeza en el sentido de las agujas del reloj. provocaría que se doblaran los alambres, lo que Para extraer el disco, siga el procedimiento de instalación conduciría a una rotura prematura.

 • Page 55

  Para mantener la SEGURIDAD y la FIABILIDAD del producto, las reparaciones y cualquier otra tarea de mantenimiento o ajuste deberán ser realizadas en centros de servicio autorizados por Makita, utilizando siempre repuestos Makita. ACCESORIOS OPCIONALES PRECAUCIÓN: • Se recomienda el uso de estos accesorios o complementos con la herramienta Makita especificada en este manual.

 • Page 56

  Valor total de la vibración (suma de vectores triaxiales) paquete de la herramienta como accesorios estándar. determinado según el estándar EN60745: Pueden ser diferentes de un país a otro. Modelo GA7020R Ruido ENG905-1 Niveles típicos de ruido ponderado A determinados...

 • Page 57

  Designación de la máquina: Modo de trabajo: lijado con disco Esmeriladora angular Emisión de vibraciones (a ): 3,5 m/s Nº de modelo/ Tipo: GA7020R, GA7030R, GA7040R, h,DS Incertidumbre (K): 1,5 m/s GA9020R, GA9030R, GA9040R son de producción serie y Modelo GA7040R...

 • Page 58

  10. Caixa de rolamentos 22. Disco de corte abrasivo/disco 31. Tampa do porta-escovas 11. Porca diamantado 32. Chave de parafusos 12. Alavanca ESPECIFICAÇÕES Modelo GA7020R GA7030R GA7040R GA9020R GA9030R GA9040R Diâmetro da roda central com 180 mm 230 mm reentrância...

 • Page 59

  4. A velocidade nominal do acessório deve ser no apanhar a superfície e fazê-lo perder o controlo da mínimo igual à velocidade máxima marcada na ferramenta. ferramenta. Os acessórios a funcionar mais 13. Não ligue a ferramenta enquanto a leva na mão rapidamente do que a velocidade nominal podem junto ao corpo.

 • Page 60

  específica concebida para a roda seleccionada. A roda saliente pode cortar canos de gás e água, fios Rodas para as quais a ferramenta não foi concebida eléctricos ou objectos que podem causar um recuo. não podem ser protegidas e não são seguras. Avisos de Segurança Específicos para Operações de b) A protecção deve estar encaixada de forma Lixar:...

 • Page 61

  30. Para ferramentas que sejam instaladas com a roda PRECAUÇÃO: de orifício roscado, certifique-se de que a rosca • Certifique-se sempre de que a alavanca de selecção na roda é suficientemente longa para aceitar o está bloqueada na posição pretendida, antes de comprimento do fuso.

 • Page 62

  Instalar a pega lateral NOTA: Quando utilizar um disco de afiar central com reentrância PRECAUÇÃO: superior a 7 mm de espessura, vire a porca de bloqueio e • Certifique-se sempre de que a pega lateral está bem aperte-a no fuso. instalada antes de utilizar a ferramenta.

 • Page 63

  Funcionamento com o disco de corte • Após a utilização, desligue sempre a ferramenta e aguarde até que a roda pare completamente antes de abrasivo/diamantado (acessório pousar a ferramenta. opcional) Afiar e lixar (Fig. 14) AVISO: Segure SEMPRE bem a ferramenta com uma mão na •...

 • Page 64

  Makita. Se precisar de informações adicionais relativas aos acessórios, contacte o centro local de assistência Makita. 011513 Pega lateral Protecção para Disco de moer central com reentrância / Multi-disco / Escova de disco Flange interior / Super flange / Flange interior 102 (apenas Austrália e Nova Zelândia)

 • Page 65

  Modelo GA7030R Apenas para os países europeus ENH101-15 Declaração de conformidade CE Modo de trabalho: afiar à superfície A Makita Corporation, na qualidade do fabricante Emissão de vibração (a ): 6,5 m/s responsável, declara que a(s) máquina(s) Makita h,AG Incerteza (K): 1,5 m/s seguinte(s): Designação da máquina:...

 • Page 66

  Skrue 21. Skivetrådbørste 32. Skruetrækker 10. Kuglelejeboks 22. Vinkelslibeskive/diamantskive 11. Møtrik 23. Beskyttelsesskærm til 12. Håndtag vinkelslibeskive/diamantskive SPECIFIKATIONER Model GA7020R GA7030R GA7040R GA9020R GA9030R GA9040R 180 mm Diameter af forsænket centerskive 230 mm Spindeltråd Nominel hastighed (n) / 8.500 (min 6.600 (min...

 • Page 67

  nominelle hastighed, kan gå i stykker og blive slynget 14. Rengør regelmæssigt maskinens bort. ventilationsåbninger. Motorventilatoren trækker 5. Tilbehørets udvendige diameter og tykkelse skal støvet ind i kabinettet, og koncentration af forstøvet overholde maskinens kapacitet. Tilbehør med metal kan medføre elektriske risici. forkert størrelse kan ikke fastgøres eller kontrolleres 15.

 • Page 68

  utilsigtet kontakt med skiven og gnister, der kan a) Vær opmærksom på, at tråde kan blive slynget antænde tøjet. af børsten selv ved normal betjening. Overbelast c) Skiver må kun benyttes til de anbefalede ikke trådene ved at belaste børsten for hårdt. anvendelser.

 • Page 69

  36. Sørg for, at ventilationsåbningerne forbliver frie, For maskiner med tryklåsekontakt og låsehåndtag når der arbejdes under støvede forhold. Hvis det (Fig. 4) er nødvendigt at fjerne støv, skal værktøjet først Et låsehåndtag forhindrer, at afbryderkontakt trækkes op kobles fra strømforsyningen (ved hjælp af ikke- ved et uheld.

 • Page 70

  Montering eller afmontering af slibedisk beskyttelsesskærm anvendes ved brug af en diamantskive.) (fås som tilbehør) For værktøjer med beskyttelsesskærm af BEMÆRK: låseskruetypen (Fig. 7) • Brug af slibetilbehør specificeret i denne Montér beskyttelsesskærmen, så fremspringet på båndet brugsanvisning. Disse skal anskaffes separat. (Fig. 13) på...

 • Page 71

  øger risikoen for Henvend dig til dit lokale Makita-servicecenter, hvis du tilbageslag, eller at skiven går i stykker, og motoren har brug for hjælp eller yderligere oplysninger vedrørende kan blive overophedet.

 • Page 72

  • Visse dele på listen er muligvis indeholdt Den samlede vibrationsværdi (treaksiel vektorsum) maskinindpakningen som standardtilbehør. De kan bestemt i overensstemmelse med EN60745: variere fra land til land. Model GA7020R Støj ENG905-1 Det typiske A-vægtede støjniveau bestemt i Arbejdstilstand: overfladeslibning...

 • Page 73

  Model GA7030R Kun for europæiske lande ENH101-15 EF-overensstemmelseserklæring Arbejdstilstand: overfladeslibning Vi, Makita Corporation, erklærer som ansvarlig Vibrationsemission (a ): 6,5 m/s producent at følgende Makita-maskine(r): h,AG Usikkerhed (K): 1,5 m/s Maskinens betegnelse: Vinkelsliber Arbejdstilstand: diskslibning Modelnummer/ type: GA7020R, GA7030R, GA7040R,...

 • Page 74

  21. Συρματόβουρτσα τροχού 30. Καρβουνάκι 10. Κιβώτιο ρουλεμάν 22. Λειαντικός τροχός κοπής/ 31. Καπάκι θήκης ψήκτρας 11. Παξιμάδι διαμαντένιος τροχός 32. Κατσαβίδι 12. Μοχλός ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μοντέλο GA7020R GA7030R GA7040R GA9020R GA9030R GA9040R Διάμετρος τροχού χαμηλωμένου 180 mm 230 mm κέντρου Σπείρωμα ατράκτου...

 • Page 75

  υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή/και προσωπίδα κατά της σκόνης ή ο αναπνευστήρας σοβαρού τραυματισμού. πρέπει να έχει τη δυνατότητα να φιλτράρει τα 2. Δεν συνιστάται η πραγματοποίηση εργασιών σωματίδια που δημιουργούνται από την εργασία που όπως το γυάλισμα με αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο. εκτελείται.

 • Page 76

  μπορεί να πεταχτεί προς το χειριστή ή μακριά από αυτόν, d) Να χρησιμοποιείτε πάντα φλάντζες τροχών με ανάλογα με την κατεύθυνση κίνησης του τροχού στο το σωστό μέγεθος και σχήμα για τον επιλεγμένο σημείο της αποκοπής. Οι λειαντικοί τροχοί μπορεί και να τροχό...

 • Page 77

  Ειδικές Προειδοποιήσεις Ασφαλείας για τις 26. Να βεβαιώνεστε πάντοτε ότι έχετε σβήσει το Λειτουργίες Λείανσης: εργαλείο, έχετε βγάλει το φις του ηλεκτρικού a) Μη χρησιμοποιείτε υπερβολικά υπερμεγέθη καλωδίου από την πρίζα και ότι έχετε βγάλει την γυαλόχαρτα στο δίσκο. Να ακολουθείτε τις μπαταρία...

 • Page 78

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ενδεικτική λυχνία (Εικ. 5) Όταν συνδέετε το εργαλείο στη πρίζα, ανάβει η πράσινη ΠΡΟΣΟΧΗ: ενδεικτική λυχνία. Αν δεν ανάβει η ενδεικτική λυχνία, • Να βεβαιώνεστε πάντοτε ότι το εργαλείο είναι σβηστό μπορεί να είναι ελαττωματικό το ηλεκτρικό καλώδιο ή ο και...

 • Page 79

  Για εργαλείο με προστατευτικό του τροχού που κλειδί κλειδώματος παξιμαδιού και σφίξτε καλά ασφαλίζει με βίδα (Εικ. 7) δεξιόστροφα. Τοποθετήστε το προστατευτικό του τροχού με τρόπο Για να αφαιρέσετε τον τροχό, ακολουθήστε τη διαδικασία ώστε η προεξοχή στη ζώνη του προστατευτικού του τοποθέτησης...

 • Page 80

  Κατά τη διάρκεια της περιόδου στρωσίματος ενός μόνο το ειδικό προστατευτικό τροχού που έχει καινούργιου τροχού, μη χειρίζεστε τον τροχό προς την σχεδιαστεί για χρήση με τροχούς κοπής. (Στις κατεύθυνση Β επειδή θα κόψει το τεμάχιο εργασίας. Μόλις Ευρωπαϊκές χώρες, κατά τη χρήση ενός διαμαντένιου στογγυλοποιηθεί...

 • Page 81

  οποιαδήποτε άλλη εργασία συντήρησης ή ρύθμισης, θα προορίζονται. πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένα κέντρα Αν χρειάζεστε κάποια βοήθεια ή περισσότερες εξυπηρέτησης της Makita, και πάντοτε με τη χρήση πληροφορίες σχετικά με τα αξεσουάρ αυτά, απευθυνθείτε ανταλλακτικών της Makita. στο πλησιέστερο κέντρο εξυπηρέτησης της Makita.

 • Page 82

  δηλώνει ότι το παρακάτω μηχάνημα ή μηχανήματα της Makita: Μοντέλο GA7040R Ονομασία Μηχανήματος: Γωνιακός τροχός Κατάσταση λειτουργίας: τρόχισμα επιφάνειας Αρ. Μοντέλου/ Τύπος: GA7020R, GA7030R, GA7040R, Εκπομπή κραδασμού (a ): 7,0 m/s GA9020R, GA9030R, GA9040R h,AG Αβεβαιότητα (Κ): 1,5 m/s αποτελούν παραγωγή σε σειρά και...

 • Page 84

  Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 884936D996...

This manual also for:

Ga9030r, Ga9040r, Ga7040r, Ga7030r, Ga9020r

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: