Download  Print this page

Kenwood KHH30 multizone Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

TYPE KHH30
instructions
istruzioni
instrucciones
Bedienungsanleitungen
gebruiksaanwijzing

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KHH30 multizone

  Summary of Contents for Kenwood KHH30 multizone

 • Page 1 TYPE KHH30 instructions istruzioni instrucciones Bedienungsanleitungen gebruiksaanwijzing...
 • Page 2: Table Of Contents

  English 2 - 14 Nederlands 15 - 28 Français 29 - 43 eutsch 44 - 57 Italiano 58 - 71 Português 72 - 85 Español 86 - 99 ansk 100 - 112 Svenska 113 - 125 Norsk 126 - 137 Suomi 138 - 149 Türkçe...
 • Page 6: English

  safety Read these instructions carefully and retain for future reference. Remove all packaging and any labels. Switch off and unplug: before fitting or removing parts; when not in use; before cleaning. Turn the speed control to ‘O’ (OFF) position and unplug before fitting or removing tools/attachments, after use and before cleaning.
 • Page 7 Attachments will be damaged and may cause injury if the interlock mechanism is subjected to excessive force. Food Processor attachment Always hold by the finger grip at the top, away from the cutting edge, both when handling and cleaning. Never remove the food processor lid until the knife blades/cutting discs have completely stopped.
 • Page 8 SCALD RISK: Blender attachment Never fit the blade unit to the power unit without the blender goblet fitted. SCALD RISK: Food Mincer attachment...
 • Page 9 Juice Extractor attachment Do not use the juicer if the filter is damaged. before plugging in before using for the first time attachments...
 • Page 10 Ensure that no bowl tools are fitted or stored in the bowl when using the dual K-beater drive outlet. hints whisk spiral dough hook important Some movement of the mixer head is If the mixer head is in the raised position normal when mixing heavy loads such as or the outlet cover is not fitted, the Power bread dough.
 • Page 11 important Do not process hot ingredients. hints Do not use the knife blade to mix heavy loads such as bread dough. Note: The detachable drive shaft should only be fitted when using the discs and citrus juicer. reversible slicing/grating discs – thick thin Do not use the lid to operate the processor, always use the speed/pulse...
 • Page 12 hints Leaking will occur if the seal is damaged or incorrectly fitted. The blender will not operate if incorrectly assembled. The appliance will not operate if the blender is incorrectly fitted to the interlock. hints The citrus juicer will not operate if the sieve is not locked correctly.
 • Page 13 hints Your juicer will not operate if the bowl or lid are not fitted correctly into the interlock. never put your fingers in the feed tube. important...
 • Page 14 blender Thaw frozen food thoroughly before mincing. Do not immerse the blade unit in Do not push hard water. important juice extractor The food mincer attachment will not operate unless the dual speed outlet cover is fitted. Check the filter regularly for signs of damage.
 • Page 15 all other parts If you experience any problems with the operation of the Kitchen Machine or attachments, before calling for assistance item suitable for refer to the troubleshooting guide. dishwashing Mixer Food Processor Citrus juicer Blender IMPORTANT INFORMATION FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT IN ACCORDANCE WITH EC DIRECTIVE 2002/96/EC.
 • Page 16 tool/ recipe type speed time maximum capacities attachment Kitchen machine Food processor Citrus juicer Blender Juice extractor Food mincer...
 • Page 17 Problem Cause Solution The machine will not work if the outlet cover is fitted incorrectly.
 • Page 18 Problem Cause Solution...
 • Page 19: Nederlands

  Nederlands Vouw voor het lezen a.u.b. de voorpagina met illustraties uit veiligheid Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Verwijder alle verpakking en labels. De machine altijd uitzetten en de stekker uit het stopcontact halen: voordat u hulpstukken bevestigt of loshaalt; indien niet in gebruik;...
 • Page 20 Gebruik het apparaat alleen voor het huishoudelijke gebruik waarvoor het is bedoeld. Kenwood kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat het apparaat niet correct is gebruikt, of waar deze instructies niet worden opgevolgd.
 • Page 21 Steek geen handen of keukengerei in de keukenmachine wanneer de stekker in het stopcontact steekt. Gebruik nooit uw vingers om voedsel door de vultrechter te duwen. Gebruik altijd de meegeleverde stamper. Voordat u het deksel van de kom af haalt: schakel de machine uit;...
 • Page 22 Hulpstuk van de snijmachine Controleer altijd of alle botten, zwoerden, etc. van het vlees zijn verwijderd voordat u het gaat vermalen. Wanneer u noten gaat fijnhakken, moet u slechts enkele noten tegelijk toevoegen en wachten tot het schroefelement ze volledig heeft meegenomen voordat u meer noten toevoegt.
 • Page 23 legenda opbergvak voor het snoer Als de mengkop omhoog staat of het snelheids- en pulseerregeling contactdeksel niet aanwezig is, knippert het stroomlichtje en functioneert de machine niet. belangrijk hulpstukken De machine functioneert niet tenzij het contactdeksel juist is aangebracht. K-klopper garde Zorg ervoor dat er geen menghulpstukken zijn bevestigd of in de kom aanwezig zijn...
 • Page 24 belangrijk Enige beweging van de mengkop is normaal bij zware mengsels, zoals brooddeeg. Opmerking: De verwijderbare aandrijfas mag alleen worden gebruikt wanneer de schijven en de citrusfruitpers worden gebruikt. Gebruik nooit het deksel om de keukenmachine te bedienen. Gebruik hiervoor altijd de snelheidsregeling/pulseerknop.
 • Page 25 De machine functioneert niet als de kom of het deksel niet goed in de vergrendelingen zitten. Controleer of de vultrechter en het komhandvat zich aan omkeerbare snij- en raspschijven - dik de voorkant bevinden. extra fijne raspschijf Schakel de keukenmachine altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het deksel verwijdert.
 • Page 26 De keukenmachine functioneert niet als de blender onjuist op de vergrendeling is geplaatst. tips De citrusfruitpers functioneert niet als de zeef niet juist is vergrendeld. De keukenmachine functioneert niet als de blender onjuist is gemonteerd. Als de afsluitring niet goed is geïnstalleerd, zal de machine lekken.
 • Page 27 tips sapcentrifuge functioneert niet als de kom of het deksel niet goed op de vergrendeling zijn geplaatst. steek nooit uw vingers in de vultrechter. belangrijk...
 • Page 28 keukenmachine Wees voorzichtig met de messen en schijven – ze zijn heel erg scherp. Het plastic kan verkleuren door sommige voedselproducten. Dit is normaal, levert geen schade op aan het plastic en beïnvloedt de smaak Laat bevroren voedingsmiddelen helemaal van uw voedsel niet. U kunt deze verkleuringen ontdooien voordat u ze fijn gaat snijden.
 • Page 29 alle overige onderdelen Als u problemen ondervindt met de werking van de keukenmachine of de hulpstukken, dient u de informatie onder 'problemen oplossen' te raadplegen, item geschikt voor de voordat u contact met de technische vaatwas- dienst opneemt. machine Mixer Keukenmachine Citroenfruitpers BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE...
 • Page 30 instrument/ soort recept snelheid tijd maximumcapaciteit hulpstuk Mixer Keukenmachine Citroenfruitpers Blender Sap centrifuge Snijmachine...
 • Page 31 Probleem Oorzaak Oplossing De machine functioneert niet als het contactdeksel onjuist is aangebracht.
 • Page 32 Probleem Oorzaak Oplossing...
 • Page 33: Français

  Français Veuillez déplier les illustrations de la première page Lisez et conservez soigneusement ces instructions pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Retirez tous les éléments d’emballage et les étiquettes. Éteignez et débranchez l'appareil : avant d'installer ou de retirer des pièces ; lorsque vous ne l'utilisez pas ;...
 • Page 34 Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Veuillez garder l'appareil et le cordon hors de portée des enfants. N’employez l’appareil qu’à des fins domestiques. Kenwood décline toute responsabilité dans les cas où l’appareil est utilisé incorrectement ou que les présentes instructions ne sont pas respectées.
 • Page 35 Ne retirez jamais le couvercle du robot tant que les lames / les disques de découpe ne sont pas totalement à l'arrêt. RISQUE DE BRÛLURE : Accessoire du blender Ne placez jamais le porte-lames sur le bloc moteur sans avoir au préalable installé le gobelet du blender.
 • Page 36 Accessoires du hachoir Accessoires de la centrifugeuse N'utilisez pas la centrifugeuse si le filtre est endommagé. avant de brancher votre appareil avant d'utiliser votre appareil pour la première fois...
 • Page 37 accessoires Si la tête du robot se trouve en position relevée ou si le cache-sortie n'est pas installé, le témoin lumineux Marche clignote et l'appareil ne fonctionne pas. important batteur-K fouet L'appareil ne fonctionnera pas tant que le cache-sortie n'est pas correctement installé.
 • Page 38 Veillez à ce qu'aucun ustensile du bol ne soit installé ou remisé dans le bol lorsque vous utilisez la sortie à double entraînement. conseils Important Certains mouvements de la tête du robot sont normaux lorsque vous mélangez des mélanges épais comme de la pâte à pain.
 • Page 39 Remarque : L'axe d'entraînement conseils amovible ne doit être installé que lorsque vous utilisez les disques et le presse-agrumes. N'utilisez pas le couvercle pour faire fonctionner le robot, utilisez toujours le variateur de vitesse / la commande pulse. N'utilisez pas la lame couteau pour mélanger des charges lourdes comme la pâte à...
 • Page 40 conseils Si la bague d'étanchéité est endommagée ou mal installée, des fuites se produiront. Le blender ne fonctionnera pas s'il n'est pas correctement assemblé. Le presse-agrumes ne fonctionnera pas si le tamis est mal mis en place. L'appareil ne fonctionnera pas si le blender est mal enclenché...
 • Page 41 n'insérez jamais vos doigts dans le tube d'alimentations. L'appareil ne fonctionnera pas si le blender est mal installé. important conseils Votre centrifugeuse ne pourra pas fonctionner si le couvercle ou le bol est mal enclenché dans le système de verrouillage.
 • Page 42 L'accessoire du hachoir ne pourra fonctionner que si le cache de la sortie à double entraînement est installé. bloc moteur bol, ustensiles, anti-éclaboussures robot Manipulez les lames et les disques avec soin – ils sont extrémement coupants. Certains aliments décolorent le plastique. Ce phénomène est parfaitement normal.
 • Page 43 blender toutes les autres pièces 3 Retirez le joint et lavez-le. 4 Ne touchez pas les lames tranchantes : brossez- les à l’aide d’eau chaude savonneuse pour les nettoyer, puis rincez-les soigneusement sous l’eau du robinet. N’immergez pas l’unité porte- lames dans l’eau.
 • Page 44 Si vous avez des problèmes concernant le fonctionnement de votre robot pâtissier multifonction ou ses accessoires, veuillez consulter le guide de dépannage avant d'appeler le service après-vente. AVERTISSEMENTS POUR L'ÉLIMINATION CORRECTE DU PRODUIT CONFORMÉMENT AUX TERMES DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 2002/96/CE. u terme de son utilisation, le produit ne doit pas être éliminé...
 • Page 45 ustensile / Type de recette vitesse durée capacités maximales accessoire Robot pâtissier multifunction Robot Presse- agrumes Blender Centrifugeuse Hachoir...
 • Page 46 Problème Cause Solution L'appareil ne fonctionnera pas si le cache sortie n'est pas correctement installé.
 • Page 47 Problème Cause Solution...
 • Page 48: Eutsch

  Deutsch Bitte die Titelseite mit dem Abbildungen aufklappen. Sicherheit Lesen Sie diese nleitungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Bezugnahme auf. Entfernen Sie sämtliche Verpackungen und ufkleber. Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen: vor dem nbringen oder bnehmen von Teilen, wenn das Gerät nicht gebraucht wird, vor dem Reinigen.
 • Page 49 Dieses Gerät darf nicht von Kindern verwendet werden. Gerät und Netzkabel müssen für Kinder unzugänglich sein. Das Gerät nur für seinen vorgesehenen Zweck im Haushalt verwenden. Kenwood übernimmt keine Haftung bei unsachgemäßer Benutzung des Geräts oder Nichteinhaltung dieser nleitungen. Aufsätze werden beschädigt und können...
 • Page 50 Den Deckel des Multi-Zerkleinerers erst abnehmen, wenn Messer oder Scheibe völlig zum Stillstand gekommen sind. VERBRENNUNGSRISIKO: Mixer-Aufsatz Den Messereinsatz niemals ohne angebrachten Mixbecher auf die Antriebseinheit schrauben. VERBRENNUNGSRISIKO:...
 • Page 51 Fleischwolf Entsafter Entsafter nicht verwenden, wenn der Filter beschädigt ist. Vor dem Netzanschluss Vor erstmaligem Gebrauch...
 • Page 52 Die Betriebsanzeige blinkt und das Gerät funktioniert nicht, wenn der Maschinenkopf hochgeklappt oder der Anschlussdeckel nicht aufgesetzt ist. Zubehör Wichtig K-Haken Die Küchenmaschine funktioniert nur mit Schneebesen korrekt aufgesetztem Anschlussdeckel. Knethaken Bei Verwendung des Dualanschlusses immer sicherstellen, dass keine Rührelemente angebracht oder in der Schüssel aufbewahrt sind.
 • Page 53 Tipps Wichtig Der Maschinenkopf bewegt sich möglicherweise ein wenig, wenn Sie zähe Mischungen wie Brotteig verarbeiten – das ist normal. Hinweis: Die abnehmbare Antriebswelle sollte nur bei Verwendung der Scheiben oder der Zitruspresse angebracht werden.
 • Page 54 Zum Betreiben des Multi-Zerkleinerers niemals den Deckel verwenden, sondern stets den Geschwindigkeits-/Pulsregler. Das Schlagmesser nicht zum Verarbeiten von zähen Mischungen wie Brotteig verwenden. Die Küchenmaschine funktioniert nur, wenn Schüssel und Deckel richtig eingerastet sind. Überprüfen Sie, dass sich Einfüllschacht und Schüsselgriff vorne befinden.
 • Page 55 Der Mixer funktioniert nicht, wenn er falsch zusammengesetzt wurde. Das Gerät funktioniert nur, wenn der Mixaufsatz korrekt eingerastet ist. Die Zitruspresse funktioniert nur, wenn das Sieb ordnungsgemäß eingerastet ist. Tipps Das Gerät funktioniert nicht, wenn der Mixaufsatz falsch aufgesetzt wurde. Wenn die Dichtung beschädigt ist oder nicht richtig eingesetzt wurde, kann Flüssigkeit auslaufen.
 • Page 56 Tipps Entsafter funktioniert nur, wenn Schüssel und Deckel richtig eingerastet sind. Stecken Sie niemals die Finger in den Füllschacht. Wichtig...
 • Page 57 Schüssel, Rührelemente, Spritzschutz Multi-Zerkleinerer Vorsicht beim Umgang mit den Klingen und Scheiben – sie sind sehr scharf. Manche Zutaten können den Kunststoff verfärben. Dies ist völlig normal und hat keine uswirkungen auf den Kunststoff oder den Geschmack Ihrer Lassen Sie gefrorene Nahrungsmittel vor Zutaten.
 • Page 58 Alle anderen Teile Sollten Sie irgendwelche Probleme mit der Küchenmaschine oder den Aufsätzen haben, ziehen Sie die Fehlerbehebung zu Rate, bevor Sie um technische Hilfe Teil Spülmaschi- nenfest bitten. Küchenmaschine Multi-Zerkleinerer Zitruspresse WICHTIGER HINWEIS FÜR DIE KORREKTE ENTSORGUNG DES PRODUKTS IN Mixaufsatz ÜBEREINSTIMMUNG MIT DER EG- RICHTLINIE 2002/96/EG...
 • Page 59 Rührelement/ Rezept/Verfahren Geschwin- Zeit Maximale Mengen Aufsatz digkeit Küchenmaschine Multi-Zerkleinerer Zitruspresse Mixaufsatz Entsafter Fleischwolf...
 • Page 60 Problem Ursache Lösung Die Maschine funktioniert nur mit korrekt aufgesetztem Anschlussdeckel.
 • Page 61 Problem Ursache Lösung...
 • Page 62: Italiano

  Italiano Si prega di aprire la prima pagina, al cui interno troverete le illustrazioni Leggere attentamente le presenti istruzioni e conservarle come futuro riferimento. Rimuovere la confezione e le etichette. Spegnere e scollegare la spina dalla corrente elettrica: prima di montare o smontare le parti; quando l'apparecchio non è...
 • Page 63 Questo apparecchio non dev'essere utilizzato dai bambini. Tenere apparecchio e cavo lontano dalla portata dei bambini. Utilizzare l'apparecchio solo per l'uso domestico per cui è stato realizzato. Kenwood non si assumerà alcuna responsabilità se l'apparecchio viene utilizzato in modo improprio o senza seguire le presenti istruzioni.
 • Page 64 Non rimuovere il coperchio del robot da cucina finché le lame/i dischi non si sono completamente fermati. RISCALDAMENTO: Accessori del frullatore Prima di montare il gruppo delle lame sul corpo motore, rimuovere la caraffa. RISCALDAMENTO:...
 • Page 65 Accessorio tritatutto Accessorio centrifuga Non utilizzare la centrifuga se il filtro è danneggiato. prima di collegare il cavo elettrico prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta...
 • Page 66 Se la testa dell'impastatrice è in posizione sollevata o il coperchio dell'attacco non è stato montato, la spia di accensione lampeggia e l'apparecchio non funziona. accessori importante frusta K L'apparecchio non funziona se il frusta a filo coperchio dell'attacco non è stato montato correttamente.
 • Page 67 Importante È normale che la testa dell'impastatrice si muova leggermente durante la lavorazione di miscele dense, come ad esempio l'impasto per il pane. NB: L'alberino motore rimovibile montato solo per utilizzare i dischi o lo spremifrutta. Non utilizzare il coperchio per accendere il robot da cucina.
 • Page 68 dischi per affettare/grattugiare a due lati - grossolano , fine Spegnere l'apparecchio e scollegare dalla corrente elettrica prima di rimuovere il coperchio. avvertenza disco per grattugiare extra fine Non lavorare ingredienti caldi. suggerimenti suggerimenti Non usare la lama per lavorare miscele dense come l'impasto per pane.
 • Page 69 suggerimenti Lo spremifrutta non funziona se il colino non è stato bloccato in posizione. L'apparecchio non funziona se il frullatore non è stato montato correttamente. Se l'anello di tenuta è danneggiato o non è stato montato correttamente, si rischiano fuoriuscite di liquido. Il frullatore non funziona a meno che non sia montato correttamente.
 • Page 70 sono stati correttamente bloccati. Mai inserire le dita nel tubo di riempimento. avvertenza suggerimenti Scongelare completamente gli alimenti surgelati prima di tritarli. Non spingere troppo forte, avvertenza Il tritatutto non funziona se il coperchio dell'attacco doppia velocità non è stato montato.
 • Page 71 centrifuga Controllare regolarmente che il filtro non sia danneggiato. Non utilizzare un filtro danneggiato, si rimanda alla sezione “manutenzione e assistenza tecnica”. tritatutto corpo motore ciotola, utensili, paraschizzi robot da cucina Maneggiare con cura lame e dischi, poiché sono estremamente affilati. lcuni alimenti possono scolorire la plastica.
 • Page 72 tutte le altre parti In caso di qualsiasi problema relativo all'utilizzo della Kitchen Machine o degli pezzo Lavabile in accessori, consultare la guida alla lavastoviglie risoluzione problemi prima di contattare il Impastatrice centro assistenza. Robot da cucina Spremifrutta Frullatore IMPORTANTI AVVERTENZE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO AI SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2002/96/EC.
 • Page 73 utensile/ ricetta velocità tempo capacità massima accessorio Kitchen machine Robot da cucina Spremifrutta Frullatore Centrifuga Tritatutto...
 • Page 74 Problema Causa Soluzione L'apparecchio non funziona se il coperchio dell'attacco non è stato montato correttamente.
 • Page 75 Problema Causa Soluzione...
 • Page 76: Português

  Português Por favor desdobre as ilustrações da primeira página. Leia atentamente estas instruções e guarde-as para consulta futura. Retire todas as embalagens e eventuais etiquetas. Rode o controlo de velocidade para a posição “O” (desligado) de desligado e retire o cabo da tomada eléctrica antes de levantar ou retirar qualquer utensílio/acessório, depois de utilizar e antes de limpar.
 • Page 77 Use o aparelho apenas para o fim doméstico a que se destina. Kenwood não se responsabiliza caso o aparelho seja utilizado de forma inadequada, ou caso estas instruções não sejam respeitadas. Os acessórios ficarão danificados e poderão provocar ferimentos se o mecanismo de engate for submetido a uma força excessiva.
 • Page 78 Nunca retire a tampa do processador de alimentos enquanto a unidade de lâmina/discos de corte não estiverem completamente parados. RISCO DE QUEIMADURAS: Acessório - Liquidificador Nunca coloque a unidade de lâmina na unidade motriz sem o copo liquidificador colocado. RISCO DE QUEIMADURAS:...
 • Page 79 Acessório - Picador de Alimentos Acessório - Extractor de Sumo Não utilize a centrifugadora de sumos se o filtro estiver danificado. antes de ligar à corrente eléctrica antes de utilizar pela primeira vez...
 • Page 80 Se a cabeça da batedeira estiver acessórios levantada ou se a tampa da entrada não estiver colocada, a luz Indicadora de Ligação pisca e a máquina não funciona. importante varinha K batedor de varetas A máquina não funcionará se a tampa da entrada não estiver correctamente batedor de gancho em espiral colocada.
 • Page 81 Assegure-se de que os utensílios da taça NÃO estão colocados ou guardados dentro dela quando utiliza a entrada de velocidade dupla. dicas importante Com misturas pesadas, por exemplo massa para pão, é normal que a cabeça da batedeira se movimente um pouco. Nota: O eixo accionador amovível só...
 • Page 82 Não utilize a tampa para operar o Não utilize o dispositivo de lâmina para processador de alimentos, utilize sempre misturar ingredientes pesados como os botões de controlo de massa para pão. velocidade/impulso. O processador não funcionará se a taça ou a tampa não estiverem bem colocadas nos mecanismos de engate.
 • Page 83 O liquidificador não funcionará se não estiver correctamente montado. O aparelho não funcionará se não estiver correctamente colocado e preso no mecanismo de engate. dicas O espremedor de citrinos não funcionará se o coador não estiver correctamente colocado. O aparelho não funcionará se não estiver correctamente colocado.
 • Page 84 dicas O seu centrifugador não funcionará se a taça ou a tampa não estiverem colocadas correctamente no mecanismo de engate. nunca introduza os seus dedos no tubo de alimentação. importante...
 • Page 85 processador de alimentos Manuseie as lâminas e os discos com cuidado – estão extremamente afiados. lguns alimentos podem retirar a cor do plástico. Isto é perfeitamente normal e não danifica o plástico nem altera o sabor dos alimentos. Limpe com o pano humedecido com óleo vegetal para recuperar a cor original.
 • Page 86 Caso o fio se encontre danificado, deverá, por motivos de segurança, ser substituído pela KENWOOD ou por um reparador KENWOOD autorizado. Se tiver qualquer problema em utilizar a sua Máquina de Cozinha ou acessórios, antes de telefonar para a Assistência,...
 • Page 87 utensílio/ tipo de receita velocidade tempo quantidades acessório máximas Máquina de cozinha Processador de alimentos Espremedor de citrinos Liquidificador Extractor de sumo Picador de alimentos...
 • Page 88 Problema Causa Solução O aparelho não funcionará se a tampa da entrada não estiver correctamente colocada.
 • Page 89 Problema Causa Solução...
 • Page 90: Español

  Español Por favor, despliegue la cubierta que contiene las ilustraciones Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas para poder utilizarlas en el futuro. Quite todo el embalaje y las etiquetas. Desconecte y desenchufe el aparato: antes de colocar o quitar piezas; cuando no lo utilice;...
 • Page 91 Utilice este aparato únicamente para el uso doméstico al que está destinado. Kenwood no se hará cargo de responsabilidad alguna si el aparato se somete a un uso inadecuado o si no se siguen estas instrucciones.
 • Page 92 No quite nunca la tapa del procesador de alimentos hasta que las cuchillas/discos de corte se hayan parado completamente. RIESGO DE ESCALDARSE: Accesorios de la licuadora Nunca acople la unidad de cuchillas a la unidad de potencia sin que el vaso de la licuadora esté colocado.
 • Page 93 Accesorio picadora de alimentos Accesorio extractor de zumo No utilice el exprimidor si el filtro está dañado. antes de enchufar el aparato antes de utilizar el aparato por primera...
 • Page 94 Si el cabezal de la mezcladora está levantado o la tapa de la salida no está colocada, la luz de encendido parpadeará y el aparato no funcionará. accesorios importante batidor K El aparato no funcionará a menos que la batidor de varillas tapa de la salida esté...
 • Page 95 importante Es normal que el cabezal de la mezcladora se mueva un poco al mezclar cargas pesadas como masa de pan. Nota: el eje de transmisión desmontable solo se debe colocar al utilizar los discos y el exprimidor de cítricos. No utilice la tapa para hacer funcionar el procesador, utilice siempre el control de velocidad/acción intermitente.
 • Page 96 discos rebanadores/ralladores reversibles - grueso , fino Desconecte y desenchufe siempre el aparato antes de quitar la tapa. importante disco rallador extrafino No procese ingredientes calientes. consejos consejos No utilice la cuchilla para mezclar cargas pesadas como masa de pan.
 • Page 97 La licuadora no funcionará si no está ensamblada correctamente. El aparato no funcionará si la licuadora no está acoplada correctamente en el enclavamiento. consejos El exprimidor de cítricos no funcionará si el colador no está fijado correctamente. El aparato no funcionará si la licuadora no está...
 • Page 98 consejos exprimidor no funcionará si el bol o la tapa no están correctamente ajustados en el enclavamiento. nunca meta los dedos en el tubo de entrada de alimentos. importante...
 • Page 99 procesador de alimentos Maneje las cuchillas y los discos con cuidado ya que están muy afilados. lgunos alimentos pueden manchar el plástico. Esto es algo totalmente normal y no causa ningún daño en el plástico ni afecta al sabor de los alimentos.
 • Page 100 otras piezas Si tiene problemas con el funcionamiento del robot de cocina o los accesorios, antes de llamar para solicitar ayuda, artículo apto para lavar en el consulte la guía de solución de lavavajillas problemas. Mezcladora Procesador de alimentos Exprimidor de cítricos Licuadora ADVERTENCIAS PARA LA ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SEGÚN...
 • Page 101 herramienta/ tipo de receta velocidad tiempo capacidades máximas accesorio Robot de cocina Procesador de alimentos Exprimidor de cítricos Licuadora Extractor de zumo Picadora de alimentos...
 • Page 102 Problema Causa Solución El aparato no funcionará si la tapa de la salida no está correctamente acoplada.
 • Page 103 Problema Causa Solución...
 • Page 104: Ansk

  Dansk Fold forsiden med illustrationerne ud. Læs denne brugervejledning nøje, og opbevar den i tilfælde af, at du får brug for at slå noget op i den. Fjern al emballage og mærkater. Drej hastighedsregulatoren til , og træk stikket ud, før redskaber/tilbehør påsættes eller aftages, efter brug og før rengøring.
 • Page 105 Misbrug af maskinen kan føre til læsioner. Denne maskine må ikke anvendes af børn. Opbevar maskinen og ledningen utilgængeligt for børn. nvend kun maskinen til husholdningsbrug. Kenwood påtager sig intet erstatningsansvar, hvis apparatet ikke anvendes korrekt eller disse instruktioner ikke følges.
 • Page 106 SKOLDNINGSRISIKO: Blender-tilbehør Sæt aldrig knivenheden på motorenheden, når blenderglasset ikke er påsat. SKOLDNINGSRISIKO: Kødhakker-tilbehør...
 • Page 107 Saftpresser-tilbehør før stikket sættes i K-spade piskeris før første brug spiraldejkrog tilbehør Hvis mikserhovedet er i den hævede position, eller udtagsdækslet ikke er påsat, blinker tændt-lampen, og maskinen kører ikke.
 • Page 108 vigtigt vigtigt Et vist udsving for mikserhovedet er normalt ved miksning af tunge blandinger såsom brøddej. Maskinen kører ikke, medmindre udtagsdækslet er korrekt påsat. Sørg for, at ingen skålredskaber er påsat eller opbevares i skålen under brugen af dobbelt-drevudtaget.
 • Page 109 Brug ikke knivsbladet til at mikse tunge blandinger såsom brøddej. Bemærk: Den aftagelige drivaksel må kun påsættes ved brug af skiverne og citrus-saftpresseren. Brug ikke låget til at betjene processoren, vendbare skære-/riveskiver - tyk brug altid hastigheds-/puls-regulatoren. tynd Processoren kører ikke, hvis skålen eller låget sidder forkert i indgrebene.
 • Page 110 Lækage kan forekomme, hvis tætningen er beskadiget eller forkert monteret. Blenderen kører ikke, hvis den er forkert samlet. Citrus-saftpresseren kører ikke, hvis sien ikke er korrekt fastlåst. Maskinen kører ikke, hvis blenderen er forkert påsat i indgrebet. Maskinen kører ikke, hvis blenderen er forkert påsat.
 • Page 111 Din saftpresser kører ikke, hvis skålen eller låget sidder forkert i indgrebet. kom aldrig fingrene i tilførselsrøret. vigtigt...
 • Page 112: Ansk

  saftpresser Lad frosne fødevarer tø op, før de hakkes. Undlad at trykke hårdt vigtigt Kontroller filteret regelmæssigt for tegn på beskadigelse. Må ikke bruges, hvis filteret er beskadiget. Se ”service og Kødhakker-tilbehøret kan kun køre, hvis kundepleje”. dobbelthastigheds-udtags-dækslet er påsat. kødhakker motorenhed skål, redskaber, stænkskærm...
 • Page 113 alle andre dele Hvis du oplever nogen problemer med betjeningen af køkkenmaskinen eller tilbehør, bedes du, før du ringer efter hjælp, se fejlsøgningsguiden. genstand egnet til maskinopvask Mikser Foodprocessor Citrus-saftpresser VIGTIG INFORMATION ANGÅENDE BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET I Blender OVERENSSTEMMELSE MED EU DIREKTIV 2002/96/EF.
 • Page 114 redskab/ opskriftstype hastighed maksimal kapacitet tilbehør Køkkenmaskine Foodprocessor Citrus- saftpresser Blender Saftpresser Kødhakker...
 • Page 115 Problem Årsag Løsning Maskinen fungerer ikke, hvis udtagsdækslet er sat forkert på.
 • Page 116 Problem Årsag Løsning...
 • Page 117: Svenska

  Svenska Vik ut främre omslaget med bilderna. Läs bruksanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk. vlägsna allt emballage och alla etiketter. Stäng av och dra ut stickkontakten: innan du monterar eller tar av delar när apparaten inte används innan rengöring. Vrid hastighetsreglaget till ”O”( V) och dra ur stickkontakten innan du monterar på...
 • Page 118 Denna maskin ska inte användas av barn. Håll maskinen och sladden utom räckhåll för barn. nvänd apparaten endast för avsett ändamål i hemmet. Kenwood tar inte på sig något ansvar om apparaten används på felaktigt sätt eller om dessa instruktioner inte följs. Tillbehören skadas och kan orsaka skada om spärrmekanismen hanteras ovarsamt.
 • Page 119 Mixertillbehör Montera aldrig knivenheten på kraftenheten utan bägare. RISK FÖR BRÄNNSKADOR: Kvarntillbehör...
 • Page 120 Juicepresstillbehör Använd inte juicepressen om filtret är skadat. innan du sätter i stickkontakten innan du använder maskinen för första gången tillbehör...
 • Page 121 K-spade Kontrollera att inga redskap är monterade eller förvaras i skålen då det dubbla visp kraftuttaget används. tips degkrok viktigt Om blandarhuvudet är uppfällt eller om locket inte är monterat på kraftuttaget Det är normalt att blandarhuvudet rör sig kommer strömindikatorn att blinka men lite när en tung deg, till exempel en maskinen startar inte.
 • Page 122 Använd inte locket till att reglera matberedare. Använd alltid hastighets- eller pulsreglaget. Matberedaren startar inte om skålen eller locket inte är rätt monterat i låsmekanismen. Kontrollera att matarröret och skålens handtag är riktade framåt. Stäng alltid av och dra ut stickkontakten innan locket tas av.
 • Page 123 Citruspressen startar inte om silen inte är låst i position. vändbara skivor för skivning och rivning - tjock , tunn extra fin skiva för rivning Läckage kan inträffa om tätningsringen är skadad eller felaktigt monterad. tips Mixern startar inte om den är felaktigt monterad.
 • Page 124 Köksmaskinen startar inte om mixern är felaktigt monterad. tips Fruktpressen startar inte om skålen eller locket inte är rätt monterat i låsmekanismen. stoppa aldrig in fingrarna i matarröret. viktigt...
 • Page 125 matberedare Hantera knivar och skivor försiktigt – de är mycket vassa. Vissa livsmedel kan missfärga plasten. Detta är helt normalt. Plasten skadas inte, och mat som du lagar senare påverkas inte heller på något sätt. Om du gnuggar med en trasa doppad i vegetabilisk olja försvinner missfärgningen.
 • Page 126 alla andra delar Har du problem att använda köksmaskinen läs sektionen med problemlösning innan du ringer lämplig för kundtjänst. maskindisk Hushållsassistent Matberedare Citruspress VIKTIG INFORMATION FÖR KORREKT Mixer BORTSKAFFNING AV PRODUKTEN I ÖVERENSSTÄMMELSE MED EU-DIREKTIV 2002/96/EG. Juicepress När produkten är uttjänt får den inte slängas i hushållssoporna.
 • Page 127 verktyg/ recepttyp hastighet maxkapaciteter tillbehör Köksmaskin Matberedare Citruspress Mixer Juicepress Livsmedelskvarn...
 • Page 128 Problem Orsak Lösning Maskinen fungerar inte om locket inte är monterat på kraftuttaget.
 • Page 130: Norsk

  Norsk Brett ut framsiden med illustrasjoner Vri hastighetskontrollen til «O» (av) og trekk ut støpselet før du setter på eller tar av redskaper/tilbehør, etter bruk og før rengjøring. Hold fingrene unna bevegelige deler og påsatt tilbehør. Du må aldri la kjøkkenmaskinen være uten oppsyn mens den er i drift.
 • Page 131 Dette apparatet må ikke brukes av barn. Hold apparatet og den tilhørende ledningen utenfor barns rekkevidde. Bruk bare apparatet til dets tiltenkte hjemlige bruk. Kenwood frasier seg ethvert ansvar ved feilaktig bruk eller dersom apparatet ikke er brukt i henhold til denne bruksanvisningen.
 • Page 132 Hurtigmiksertilbehør Du må aldri sette bladenheten på motordelen uten at mikserglasset er satt på. SKÅLDEFARE: Matkverntilbehør...
 • Page 133 Saftsentrifugetilbehør Ikke bruk saftsentrifugen hvis filteret er skadet. før du setter inn støpselet før førstegangs bruk tilbehør...
 • Page 134 Pass på at ingen bolleredskaper er satt på eller oppbevart i bollen mens du bruker K-spade todriftsuttaket. tips visp spiraldeigkrok viktig Det er normalt at mikserhodet beveger seg litt ved miksing av tunge blandinger, som brøddeig. Hvis mikserhodet er i hevet stilling eller uttaksdekselet ikke er satt på, blinker Strøm på-lampen og apparatet kan ikke kjøres.
 • Page 135 Slå alltid av apparatet og trekk ut støpselet før du tar av lokket. viktig Ikke bruk apparatet til å behandle varme ingredienser. tips Ikke bruk knivbladet til å blande tunge Merk: Den avtakbare drivakselen må blandinger, som brøddeig. bare settes på hvis du skal bruke skivene eller sitrussaftpressen.
 • Page 136 tips Hvis seglet er skadet eller ikke sitter riktig på plass, vil det oppstå lekkasjer. Hurtigmikseren fungerer ikke hvis den ikke er satt sammen korrekt. Apparatet fungerer ikke hvis mikseren ikke er satt inn i låsemekanismen korrekt. tips Sitrussaftpressen fungerer ikke hvis silen ikke er låst korrekt på...
 • Page 137 tips Saftsentrifugen fungerer ikke hvis bollen eller lokket ikke er satt korrekt i låsemekanismen. må aldri putte fingrene i materøret. viktig...
 • Page 138 hurtigmikser Tin frosne matvarer helt før du kverner dem. 3 Ta ut og vask tetningsringen. 4 Ikke berør de skarpe bladene. Børst knivene rene med varmt såpevann. Ikke legg knivenheten i Ikke skyv hardt vann. 5 La den stå og tørke opp ned. viktig saftsentrifuge Matkvernen fungerer ikke hvis dekselet...
 • Page 139 alle andre deler Hvis du har problemer med å bruke kjøkkenmaskinen eller tilbehøret, må du sjekke feilsøkingsveiledningen før du kan vaskes i oppvask- ringer etter hjelp. maskin Mikser Matmikser Sitrussaftpresse VIKTIG INFORMASJON FOR KORREKT AVHENDING AV PRODUKTET I SAMSVAR Hurtigmikser MED EU-DIREKTIV 2002/96/EC.
 • Page 140 redskap/ oppskriftstype hastighet maksimal kapasitet tilbehør Kjøkkenmaskin Matmikser Sitrussaft- presse Hurtigmikser Saftsentrifuge Matkvern...
 • Page 141 Problem Årsak Løsning Maskinen fungerer ikke hvis uttaksdekselet ikke sitter korrekt på plass.
 • Page 142: Suomi

  Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Poista pakkauksen osat ja mahdolliset tarrat. Käännä nopeudensäädin ‘O’ (POIS) -asentoon ja irrota pistoke pistorasiasta ennen työkalun tai varusteen kiinnittämistä tai irrottamista, käytön jälkeen ja ennen puhdistamista.
 • Page 143 Tätä laitetta ei saa antaa lasten käyttöön. Pidä laite ja sen virtajohto poissa lasten ulottuvilta. Käytä laitetta ainoastaan sille tarkoitettuun kotitalouskäytöön. Kenwood-yhtiö ei ole korvausvelvollinen, jos laitetta on käytetty väärin tai näitä ohjeita ei ole noudatettu. Varusteet vaurioituvat ja voivat aiheuttaa vahinkoa jos lukitusmekanismiin kohdistetaan liikaa voimaa.
 • Page 144 PALOVAMMAVAARA: Tehosekoitin Älä kiinnitä teräasetelmaa moottoriyksikköön, jos tehosekoitinosa ei ole paikallaan. PALOVAMMAVAARA: Mylly...
 • Page 145 Mehulinko Mehulinkoa ei saa käyttää, jos suodatin on vaurioitunut. ennen yhdistämistä verkkovirtaan ennen ensimmäistä käyttökertaa varusteet...
 • Page 146 Yleiskone ei käynnisty jos aukon kansi ei ole paikoillaan. K-vatkain vispilä Varmista ettei kulhotyökaluja ole käytössä tai säilytetä kulhossa kun käytät toista kiinnityspaikkaa. vihjeitä taikinakoukku tärkeää POIS Jos sekoituspää on yläasennossa tai aukon kansi ei ole paikoillaan merkkivalo Sekoituspää saattaa liikkua hieman kun vilkkuu ja yleiskone ei käynnisty.
 • Page 147 Älä pyöritä yleiskonetta kannen avulla, vaan käytä aina nopeuskytkintä/sykäyspainiketta. Yleiskone ei toimi, jos kulho tai kansi ei ole kunnolla paikallaan. Tarkista, että syöttöputki ja kulhon kahva ovat etupuolella. Sammuta virta ja irrota pistoke pistorasiasta aina ennen kannen irrottamista. tärkeää Älä käsittele kuumia ainesosia. vihjeitä...
 • Page 148 Sitruspuserrin ei käynnisty, ellei siivilä ole kunnolla paikallaan. käännettävä viipalointilevy/raastamislevy - paksu , ohut erittäin hieno raastamislevy Jos tiiviste on vaurioitunut tai huonosti paikoillaan, laite vuotaa. vihjeitä Tehosekoitin ei toimi, jos se on koottu väärin. Laite ei toimi jos tehosekoitin ei ole kunnolla paikoillaan.
 • Page 149 tärkeää Laite ei toimi, jos tehosekoitin ei ole kunnolla paikoillaan. vihjeitä Mehulinko ei toimi, jos astia tai kansi ei ole kunnolla paikallaan. älä työnnä sormiasi syöttöputkeen.
 • Page 150 yleiskone Käsittele teriä ja leikkuulevyjä varoen – ne ovat erittäin teräviä. Jotkut elintarvikkeet saattavat värjätä muovia. Tämä on täysin normaalia eikä vahingoita muovia tai vaikuta ruoan makuun. Poista väri hankaamalla kasvisöljyyn kastetulla kankaalla. sitruspuserrin tehosekoitin 3 Irrota ja pese tiiviste. 4 Älä...
 • Page 151 kaikki muut osat Jos laitteen tai varusteiden käytön kanssa ilmenee ongelmia, tarkista ongelma ongelmanratkaisuohjeesta ennen kuin otat yhteyttä asiakaspalveluun. esine voidaan pestä astianpe- sukoneessa Vatkain Yleiskone Sitruspuserrin TÄRKEITÄ OHJEITA TUOTTEEN HÄVITTÄMISEEN EUROOPAN UNIONIN Tehosekoitin DIREKTIIVIN 2002/96 MUKAISESTI. Tuotetta ei saa hävittää yhdessä tavallisten kotitalousjätteiden kanssa sen lopullisen käytöstä...
 • Page 152 väline/osa toiminto nopeus aika maksimikapasiteetit Yleiskone Monitoimikone Sitruspuserrin Tehosekoitin Mehulinko Ruokamylly...
 • Page 153 Ongelma Ratkaisu Laite ei toimi jos aukon kansi ei ole paikoillaan. POIS POIS POIS POIS...
 • Page 154: Türkçe

  Türkçe Ön kapaòı açın ve açıklayıcı resimlere bakın güvenlik Bu talimatları dikkatle okuyun ve gelecekteki kullanımlar için saklayın. Tüm ambalajları ve etiketleri çıkartın. Kapatın ve prizden çekin: parçaları takmadan veya çıkarmadan önce; kullanımda olmadığı zaman; temizlemeden önce. Aletleri/eklentileri takmadan veya çıkartmadan önce, kullanımdan sonra ve temizlikten önce hız kontrolünü...
 • Page 155 Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Cihazı ve kordonunu çocukların erişemeyeceği yerde tutun. Bu cihazı sadece iç mekanlarda kullanım alanının olduğu yerlerde kullanın. Kenwood, cihaz uygunsuz kullanımlara maruz kaldığı ya da bu talimatlara uyulmadığı takdirde hiç bir sorumluluk kabul etmez. Maksimum değer en büyük yükü çeken eklentiye bağlıdır.
 • Page 156 Bıçaklar/kesme diskleri tamamen durmadan mutfak robotu kapağını asla kaldırmayın. H ŞL NM RİSKİ: Ekte işlenmesinden önce, sıcak malzemelerin oda sıcaklığına soğumasına izin verilmelidir. Mutfak Robotunu çalıştırmak için kapağı kullanmayın, daima hız/darbe kontrolünü kullanın. Blender eklentisi Güç kaynağına bağlıyken ellerinizi ve malzemeleri blender haznesinden uzak tutun.
 • Page 157 Açmadan önce eklentinin güvenilir pozisyonda olduğundan emin olun. Meyve Suyu Sıkıcısı eklentisi Filtre hasarlıysa meyve suyu sıkıcısını kullanmayın. Filtrenin tabanındaki kesici bıçaklar son derece keskindir, filtreyi kullanırken ve temizlerken son derece dikkatli olun. Meyve suyu sıkıcısını çalıştırmak için kapağı kullanmayın, daima hız/darbe kontrolünü...
 • Page 158 mikser aletleri ve bazı kullanım Mikser kafasını kaldırmadan önce, daima çift tahrik çıkışına takılı eklenti parçalarını çıkartın. şekilleri Çift tahrik çıkışını kullanırken, kâsede hiç bir kâse aletinin takılı veya yerleştirilmiş K-çırpıcı olmadığından emin olun. Kek, bisküvi, pasta ürünleri, kaplama, dolgu, ekler ve patates püresi yapmak için.
 • Page 159 sıçrama koruyucusunu takmak Robotu çalıştırmak için kapağı kullanmayın, daima hız/darbe kontrolünü kullanın. ve kullanmak için 5 Fişe takın, açın ve bir hız seçin (önerilen hız tablosuna başvurun). 1 Kâseyi altlığa takın ve malzemeleri ekleyin. Kâse veya kapak düzgün olarak 2 Kâse aracı yuvası ile tırnakları...
 • Page 160 dilimleme/rendeleme diskleri 3 Koniyi tamamen aşağıya düşecek şekilde çevirerek tahrik milinin üzerine yerleştirin disklerin kullanımı 4 Meyveyi ortadan ikiye kesin. Sonra çalıştırın ve meyveyi koni üzerine bastırın. tersine çevrilebilir dilimleme/rendeleme Kapak yerine doğru takılmazsa narenciye diskleri - kalın , ince meyve sıkıcısınız çalışmayacaktır.
 • Page 161 7 Maksimum hıza geçirin, ardından besleme tüpü Yoğun karışımların, örneğin pateler ve dipler, içine yiyecek yerleştirin. İticiyle eşit olarak itin – kazınması gerekebilir. Karışımın işlenmesi zorsa, parmaklarınızı asla besleme haznesinin içine daha fazla sıvı ekleyin. sokmayın. Hepsi bitmeden başka malzeme Buz kırma –...
 • Page 162 bakım ve temizlik kıyma makinesi Temizlemeden önce daima kapatın ve fişi çekin. Kıyma makinesini et, tavuk ve balık işlemek için Eklentileri temizlemeden önce tümüyle kullanın. parçalarına ayırın. anahtar güç ünitesi halka somun Nemli bir bezle silin, sonra kurulayın. elekler: orta ve iri Asla suya batırmayın veya çözücü...
 • Page 163 Tüm parçaları sıcak sabunlu suyla yıkayın ve Kablo hasar görmüşse, güvenlik nedeniyle, ardından iyice kurulayın. Hiçbir parçayı bulaşık KENWOOD ya da yetkili bir KENWOOD tamircisi makinesinde yıkamayın. Asla soda çözeltisi tarafından değiştirilmelidir. kullanmayın. Elekleri bitkisel yağ ile silin, ardından rengini Mutfak Robotu veya eklentilerin kullanımı...
 • Page 164 önerilen hız grafiği ve maksimum kapasiteler Bunlar sadece rehberdir ve kâsedeki karışımın ve karışan maddelerin miktarına bağlı olarak farklılık gösterecektir. alet/eklenti yemek tarifi türü hız süre maksimum kapasiteler Mutfak robotu Çırpma Yumurta beyazları Min ila Maks 2 dk 2-8 (70g-280g) Krema Min ila Maks 1½...
 • Page 165 sorun giderme kılavuzu Problem Nedeni Çözüm Karıştırma araçları kullanıldığı Hiçbir güç/gösterge ışığı yanmıyor. Makine fişinin prize takılı zaman makine çalışmıyor olduğunu kontrol edin Mikser kafası düzgün bir şekilde Mikser kafası düzgün bir kilitlenmemiş. şekilde kilitli olduğunu kontrol edin. Çıkış kapağı doğru takılmamış. Çıkış...
 • Page 166 sorun giderme kılavuzu Problem Nedeni Çözüm Güç ışığı hızlı olarak yanıp Normal çalışma. Bir eklenti kullanıyorsanız, sönüyor. Kilitlerin bir veya daha fazlası doğru doğru olarak yerine kilitli olarak devreye girmediyse ışık olduğunu kontrol edin. yanıp söner. Kıyma makinesi eklentisi kullanılmadığı sürece, karıştırıcı kafasının tam olarak alçaltılmış...
 • Page 167: Ïesky

  Ïesky Nezapomeñte si prosím rozev¡ít titulní stránku s vyobrazením bezpečnost Přečtěte si pečlivě pokyny v této příručce a uschovejte ji pro budoucí použití. Odstraňte veškerý obalový materiál a nálepky. Vypněte a odpojte z elektrické zásuvky: před připojením a odpojením částí; pokud spotřebič...
 • Page 168 Tento spotřebič nesmějí používat děti. Spotřebič a jeho kabel musí být mimo dosah dětí. Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití. Společnost Kenwood vylučuje veškerou odpovědnost v případě, že zařízení bylo nesprávně používáno nebo pokud nebyly dodrženy tyto pokyny.
 • Page 169 Nesundávejte víko food processoru, dokud se nožová jednotka / krájecí kotouče zcela nezastaví. NEBEZPEČÍ OPAŘENÍ: Horké ingredience nechte před zpracováním v nástavci vychladnout na pokojovou teplotu. K ovládání food processoru nepoužívejte víko, vždy používejte ovladač rychlosti / pulzního režimu. Mixér Když...
 • Page 170 Odšťavovač Odšťavovač nepoužívejte, pokud má poškozený filtr. Nože v základně filtru jsou velmi ostré, proto buďte při manipulaci s filtrem a jeho čištění opatrní. K ovládání odšťavovače nepoužívejte víko, vždy používejte ovladač rychlosti / pulzního režimu. Pokud při používání tohoto nástavce dochází k nadměrným vibracím, změňte rychlost nebo robot vypněte, odpojte od napájení...
 • Page 171 míchací nástroje a příklady Pokud není správně nasazen kryt výstupu, nebude robot fungovat. použití Pokud slyšíte, že robot pracuje ztěžka, buď jej vypněte a odstraňte část směsi, nebo zvyšte K-metla rychlost. Pro přípravu dortů, sušenek, sladkého těsta, Před zvednutím hlavice vždy sundejte nástavec polev, náplní, odpalovaného těsta a bramborové...
 • Page 172 nasazení a používání krytu mísy 5 Zapojte do elektrické zásuvky, zapněte a zvolte rychlost (viz tabulka doporučených rychlostí). 1 Nasaďte mísu na základnu a přidejte ingredience. Pokud není správně nasazena a zajištěna 2 Nasaďte kryt mísy tak, že jazýčky zasunete do nádoba nebo víko, nebude food processor výstupu pro nástroj k míse a otočením proti...
 • Page 173 kotouče na plátky/strouhání Pokud není sítko správně nasazené, nebude lis na citrusy fungovat. používání kotoučů Nejlepších výsledků dosáhnete, když použijete oboustranné kotouče na plátky/strouhání - ovoce s pokojovou teplotou a předem je poválíte hrubé , jemné po tvrdé ploše. Stranu pro strouhání používejte na sýry, mrkve, Více šťávy získáte, když...
 • Page 174 důležité Drcení ledu – použijte pulzní režim v krátkých Pokud odšťavovač začne vibrovat, vypněte jej a impulzech, dokud nedosáhnete požadované odstraňte dužninu z filtru. (Odšťavovač vibruje, konzistence. pokud je v něm dužnina nerovnoměrně Nedoporučujeme zpracovávat koření, protože rozložena.) může poškodit plastové součásti. Maximální...
 • Page 175 Některé potraviny způsobují změnu barevného používání mlýnku na maso odstínu plastických hmot. Jde o běžnou věc, 1 Zvedněte hlavici robotu. plastický materiál se tím nepoškodí a chuť jídel 2 Mlýnek na maso natočte jako na obrázku tak, aby zůstane stejná. Zbarvení je možné odstranit jazýčky pohonu na konci šneku zapadly do hadříkem navlhčeným v rostlinném oleji.
 • Page 176 V tabulce pro mytí v myčce najdete části, které tak je z bezpečnostních důvodů nutné nechat lze umývat na horní polici v myčce. Neumývejte je napájecí kabel vyměnit od firmy KENWOOD nebo v myčce na spodní polici přímo nad ohřívacím od autorizovaného servisního technika firmy tělesem.
 • Page 177 tabulka doporučených rychlostí a maximálních množství Jedná se pouze o přibližné hodnoty, které se mohou lišit v závislosti na množství směsi v míse/nádobě a použitých ingrediencích. nástroj/nástavec typ receptu rychlost doba maximální množství Kuchyňský robot Šlehací metla Bílky Min. až Max. 2 min 2–8 (70 g až...
 • Page 178 průvodce odstraňováním problémů Problém Příčina Řešení Při použití míchacích nástrojů Chybí napájení / nesvítí kontrolka Zkontrolujte zapojení do robot nefunguje. napájení. elektrické zásuvky. Hlavice není správně zajištěná ve Zkontrolujte, zda je hlavice spodní poloze. správně zajištěná ve spodní poloze. Kryt výstupu není správně nasazený. Zkontrolujte, zda je správně nasazený...
 • Page 179 průvodce odstraňováním problémů Problém Příčina Řešení Kontrolka napájení pomalu bliká. Je aktivován pohotovostní režim. Kuchyňský robot se vrátí do Pokud kuchyňský robot necháte normálního provozu, když zapojený déle než 30 minut, aniž ovladač rychlosti otočíte na byste jej použili, přepne se do nějakou rychlost a pak zpět do pohotovostního režimu, aby se polohy ‚O‘...
 • Page 180: Agyar

  Magyar A használati utasítás olvasása közben hajtsa ki az elsò oldalt, hogy az illusztrációk is láthatók legyenek. első a biztonság Alaposan olvassa át ezeket az utasításokat és őrizze meg későbbi felhasználásra! Távolítson el minden csomagolóanyagot és címkét! Kapcsolja ki a készüléket és a hálózati csatlakozót húzza ki a konnektorból: a részegységek fel- és leszerelése előtt;...
 • Page 181 és zsinórjához gyermekek ne férjenek hozzá. A készüléket csak a rendeltetésének megfelelő háztartási célra használja! A Kenwood nem vállal felelősséget, ha a készüléket nem rendeltetésszerűen használták, illetve ha ezeket az utasításokat nem tartják be. A maximális terhelhetőséget a legnagyobb terheléssel működő...
 • Page 182 Élelmiszer-aprító tartozék Legyen óvatos, mert az élelmiszer-aprító kése és a tárcsák is rendkívül élesek. A készülék tisztításakor vagy szét- és összeszerelésekor mindig a tetején levő fogórésznél, a vágóélektől távol fogja meg. A késpengét mindig vegye ki, mielőtt kiönti az edény tartalmát.
 • Page 183 A mixer hosszú élettartamának megőrzése érdekében soha ne működtesse 60 másodpercnél tovább. Kapcsolja ki, amint elérte a megfelelő konzisztenciát. Fűszerek feldolgozására nem javasoljuk, mivel ezek károsíthatják a műanyag alkatrészeket. Smoothie receptek – ne turmixoljon összefagyott élelmiszereket, törje darabokra, mielőtt a keverőpohárba tenné...
 • Page 184 csatlakoztatás előtt a keverőeszközök és Ellenőrizze, hogy a háztartásában lévő hálózati használatuk feszültség paraméterei megegyeznek a készülék alján feltüntetettekkel. K-keverő A készülék megfelel az elektromágneses Tészták, kekszek, sütemények, bevonatok, összeférhetőségről szóló 2004/108/EK irányelv, töltelékek, ekler fánk és burgonyapüré valamint az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen készítéséhez.
 • Page 185 a fröccsenésgátló felszerelése A gép csak akkor működik, ha a nyílásfedél a helyén van. és használata Ha azt hallja, hogy a gép erőlködik, akkor vagy kapcsolja ki a gépet és vegye ki a keverék egy 1 Illessze az edényt az alapra, majd helyezze az részét, vagy növelje a sebességet.
 • Page 186 4 Helyezze fel a fedelet – ügyeljen arra, hogy a Ügyeljen arra, hogy ne aprítsa túl az élelmiszert. késpenge/hajtótengely teteje a fedél közepén Ne használja a késpengét nagyon sűrű legyen. anyagok keverésére (pl. kenyértészta). Az élelmiszer-aprítót ne a fedéllel működtesse, Ne használja a késpengét jégkocka vagy más erre a célra mindig a sebesség- és rövid üzem kemény étel, például fűszerek aprítására, mert...
 • Page 187 3 Helyezze a hozzávalókat a keverőpohárba. citrusfacsaró 4 Helyezze a fedelet a keverőpohárra és lenyomva rögzítse . Illessze a helyére a töltőnyílás A citrusfacsaró a citrusfélék (pl. narancs, citrom, kupakját. lime és grapefruit) levének kinyerésére szolgál. 5 A kettős meghajtó nyílásának fedelét fordítsa el balra, és emelje le.
 • Page 188 Használat közben rendszeresen kapcsolja ki a gyümölcscentrifuga gépet és ürítse ki a pépet és a légyűjtő A gyümölcscentrifuga tömör gyümölcsök és edényeket. zöldségek levének kinyerésére használható. tanácsok A lágy nyersanyagot lassan helyezze be, hogy a tömőrúd legtöbb levet nyerje ki. gyümölcscentrifuga fedele A vitaminok lebomlanak –...
 • Page 189 a húsdaráló használata Óvja a közvetlen hőtől (tűzhely, hagyományos és mikrohullámú sütő). 1 Hajtsa fel a keverőgémet. élelmiszer-aprító 2 A húsdarálót az ábrán látható módon tartva A kések és a tárcsák rendkívül élesek, ezért illessze a csiga végén található nyelveket a ezekkel nagyfokú...
 • Page 190 és vevőszolgálat egyéb alkatrészek Kézzel mosogassa el, majd szárítsa meg. Ha a hálózati vezeték sérült, azt biztonsági Az alábbi táblázatban mosogatógépben okokból ki kell cseréltetni a KENWOOD vagy egy, tisztíthatóként megjelölt alkatrészek a KENWOOD által jóváhagyott szerviz mosogatógépben is biztonságosan szakemberével.
 • Page 191 ajánlott sebességekés maximális kapacitások táblázata Ezek csak tájékoztató jellegű értékek, függnek az edényben levő keverék mennyiségétől és a feldolgozandó nyersanyagoktól. keverőfej/ recept sebesség idő maximális kapacitás tartozék Konyhagép Habverő Tojásfehérje Min. – Max. 2 perc 2–8 (70 g – 280 g) Tejszín Min.
 • Page 192 hibaelhárítási útmutató Probléma Megoldás A gép nem működik, ha a Nincs áram/a jelzőfény nem ég. Dugja be a csatlakozót a keverőeszközökkel használja. konnektorba. A keverőgém nem rögzült A keverőgémet megfelelően megfelelően az alsó állásban. rögzítse az alsó állásban. A nyílásfedél nincs megfelelően Helyezze fel megfelelően a felhelyezve.
 • Page 193 hibaelhárítási útmutató Probléma Megoldás Az áramellátás jelzőfénye Normál működés. Ha használ tartozékot, gyorsan villog. A lámpa villog, ha valamelyik ellenőrizze, hogy megfelelően rögzítőszerkezet nem zár rögzítve van-e a helyén. megfelelően. A keverőgém teljesen leengedett állásban legyen, kivéve, ha a húsdaráló tartozékot használja.
 • Page 194: Polski

  polski Prosímy roz¢o¯yç ilustracje na pierwszej stronie bezpieczeństwo obsługi Przeczytać uważnie poniższą instrukcję i zachować na wypadek potrzeby skorzystania z niej w przyszłości. Usunąć wszelkie materiały pakunkowe i etykiety. Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego: przed przystępowaniem do montażu i demontażu części gdy urządzenie nie jest w użyciu przed przystępowaniem do czyszczenia.
 • Page 195 Urządzenia nie wolno obsługiwać dzieciom. Urządzenie i przewód sieciowy należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do zgodnego z przeznaczeniem użytku domowego. Firma Kenwood nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i uszkodzenia powstałe podczas niewłaściwej eksploatacji urządzenia lub w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji.
 • Page 196 Używanie nadmiernej siły podczas obsługi mechanizmu blokującego spowoduje uszkodzenie nasadek, co w konsekwencji może spowodować wypadek i urazy ciała. Melakser Noże i tarcze tnące melaksera są bardzo ostre – należy się z nimi obchodzić ostrożnie. Podczas obsługi i czyszczenia trzymać wyłącznie za przeznaczony do tego uchwyt i nie dotykać...
 • Page 197 Blender nie może pracować z pustym dzbankiem. Długi okres użytkowania blendera można zapewnić nie używając urządzenia przez czas dłuższy niż 60 sekund. Po uzyskaniu żądanej konsystencji natychmiast wyłączyć urządzenie. Nie zaleca się mielenia przypraw korzennych, ponieważ mogą one uszkodzić plastikowe elementy. Przepisy na napoje typu smoothi –...
 • Page 198 przed podłączeniem do sieci przybory do miksowania – Sprawdzić, czy napięcie sieciowe odpowiada przykłady zastosowań danym znamionowym podanym na spodzie obudowy urządzenia. ubijak „K” Urządzenie spełnia wymogi dyrektywy Wspólnoty Do przygotowywania różnego rodzaju ciast, Europejskiej nr 2004/108/WE, dotyczącej ciastek, lukru, polew, mas, nadzienia, eklerów i kompatybilności elektromagnetycznej oraz ziemniaków purée.
 • Page 199 uwaga Wskazówki dotyczące pieczenia Jeżeli podczas pracy urządzenia głowica zostanie chleba uniesiona, urządzenie natychmiast przerywa pracę. Aby ponownie rozpocząć pracę, opuścić uwaga głowicę, przesunąć regulator do pozycji „O” Nie przekraczać podanej maksymalnej ilości (wyłączony), odczekać kilka sekund, a następnie składników – może to spowodować przeciążenie ponownie wybrać...
 • Page 200 uwaga melakser Melakser nie jest przeznaczony do rozdrabniania lub mielenia kawy ani do mielenia cukru na cukier popychacz puder. podajnik Dodając olejek migdałowy lub substancje pokrywa smakowe do mieszanych składników, należy noże uważać, by nie zetknęły się z plastikowymi miska z wałem napędowym elementami, ponieważ...
 • Page 201 tarcze krojące/trące wyciskarka do cytrusów użytkowanie tarcz Wyciskarki do cytrusów można używać do wyciskania soku z cytrusów (np. pomarańczy, dwustronne tarcze krojące/trące – do cytryn, limonek i grejpfrutów). krojenia/tarcia na grubo , do krojenia/tarcia na drobno stożek Strony do tarcia można używać do tarcia sera, sitko marchwi, ziemniaków i innych podobnych składników.
 • Page 202 Urządzenie nie będzie działać, jeżeli blender szklany blender nie zostanie poprawnie zamocowany. zakrywka wlewu Miksowanie suchych składników – składniki pokrywa pokroić na kawałki, zdjąć zakrywkę wlewu, a dzbanek następnie włączyć urządzenie i wrzucać składniki pierścień uszczelniający przez otwór po jednym kawałku na raz. Nad zespół...
 • Page 203 Po dodaniu ostatniego kawałka pozostawić maszynka do mielenia sokowirówkę włączoną przez kolejne 30 sekund, Maszynki do mielenia można używać do mielenia aby zebrać cały sok z bębna. mięsa, drobiu i ryb. uwaga Jeżeli sokowirówka zacznie drgać podczas pracy, klucz wyłączyć urządzenie i opróżnić filtr z miąższu. nakrętka pierścieniowa (Drganie sokowirówki spowodowane jest przez sitka: średnie i grube...
 • Page 204 5 Pozostawić do wyschnięcia, kładąc do góry Maszynka do mielenia nie będzie działać, nogami. jeżeli nie zostanie zamocowana osłona gniazda napędu podwójnego. sokowirówka 8 Po zmieleniu wszystkich składników wyłączyć Mycie części bezpośrednio po użyciu ułatwia urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego. utrzymywanie ich w czystości.
 • Page 205 Trzepaczka, ubijak i końcówka do czynności serwisowych bądź naprawczych zagniatania ciasta udziela punkt sprzedaży, w którym zakupiono Osłona przeciwrozpryskowa urządzenie. Osłona gniazda Zaprojektowała i opracowała firma Kenwood w Melakser Wielkiej Brytanii. Miska główna, pokrywa i popychacz Wyprodukowano w Chinach. Noże Wyjmowany wał napędowy Tarcze Wyciskarka do cytrusów...
 • Page 206 tabela zalecanych prędkości i maksymalnych ilości składników Podane wartości służą wyłącznie za wskazówkę i różnią się w zależności od ilości i rodzaju składników w misce. końcówka/ rodzaj czynności/ prędkość czas maksymalna ilość nasadka składników trwania Robot kuchenny Trzepaczka Białka „Min” do „Max” 2 minuty 2-8 (70-280 g) Śmietana...
 • Page 207 rozwiązywanie problemów Problem Przyczyna Rozwiązanie Robot nie działa podczas Brak prądu/wskaźnik podłączenia Sprawdzić, czy robot jest korzystania z końcówek do do sieci nie pali się. podłączony do prądu. mieszania. Głowica miksera nie została Sprawdzić, czy głowica miksera prawidłowo zablokowana w pozycji została prawidłowo opuszczonej.
 • Page 208 rozwiązywanie problemów Problem Przyczyna Rozwiązanie Wskaźnik podłączenia do sieci Działanie normalne. Korzystając z nasadki, miga bardzo szybko Wskaźnik miga, jeśli jedna lub sprawdzić, czy jest prawidłowo więcej blokad bezpieczeństwa nie zablokowana na miejscu. zaskoczyła prawidłowo. Sprawdzić, czy głowica miksera jest całkowicie opuszczona, chyba że używana jest maszynka do mięsa.
 • Page 209: Kkgmij

  Ekkgmij iab rse pqorejsij ats y siy jai utk nse siy cia amauoq . Auaiq rse sg jai siy esij sey. Γυρίστε το κουμπί ελέγχου ταχύτητας στη θέση απενεργοποίησης «O» (Απενεργοποίηση) και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν από την τοποθέτηση ή την αφαίρεση...
 • Page 210 Φυλάσσετε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά. sg rtrjet l mo cia sgm oijiaj Kenwood de u qei opoiadgpose eth mg am g rtrjet le kamharl mo sq po Η μέγιστη τιμή βασίζεται στο εξάρτημα που δέχεται το...
 • Page 211 Εάν ασκηθεί υπερβολική δύναμη στον μηχανισμό ενδοασφάλειας, τα εξαρτήματα θα υποστούν ζημιά και ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός. Εξάρτημα επεξεργαστή τροφίμων Οι λεπίδες μαχαιριού και οι δίσκοι του επεξεργαστή τροφίμων είναι εξαιρετικά κοφτερά, να τα χειρίζεστε με προσοχή. Κρατήστε πάντα από τη λαβή στο επάνω μέρος, μακριά...
 • Page 212 Εξάρτημα μπλέντερ Προσέξτε να μην βάζετε τα χέρια σας ή σύνεργα μέσα στην κανάτα του μπλέντερ, ενόσω η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος. Ποτέ μην προσαρμόζετε τη μονάδα των λεπίδων στη μονάδα μοτέρ, χωρίς να έχετε τοποθετήσει την κανάτα του μπλέντερ.
 • Page 213 Προειδοποίηση – η λεπίδα κοπής είναι κοφτερή, να τη χειρίζεστε με προσοχή κατά τον χειρισμό και τον καθαρισμό. Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα έχει ασφαλίσει στη θέση του προτού θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Εξάρτημα αποχυμωτή Μην χρησιμοποιείτε τον αποχυμωτή εάν έχει χαλάσει το φίλτρο.
 • Page 214 επεξήγηση συμβόλων 3 Επιλέξτε ένα εργαλείο και ωθήστε το στην υποδοχή εργαλείου έως ότου ακουστεί ο κάλυμμα υποδοχής χαρακτηριστικός ήχος «κλικ» υποδοχή διπλής λειτουργίας (μεσαία και υψηλή 4 Πιέστε τον μοχλό απασφάλισης της κεφαλής προς ταχύτητα) τα κάτω και ανασηκώστε την κεφαλή του μίξερ ενδοασφάλειες...
 • Page 215 πώς να τοποθετείτε και να συμβουλές Εάν είναι απαραίτητο, να απενεργοποιείτε τη χρησιμοποιείτε το καπάκι κατά συσκευή και να ξεκολλάτε τα υλικά από τα του πιτσιλίσματος τοιχώματα του μπολ με μια σπάτουλα. Για καλύτερα αποτελέσματα στο χτύπημα 1 Τοποθετήστε το μπολ στη βάση και προσθέσετε χρησιμοποιείτε...
 • Page 216 6 Αντιστρέψτε την παραπάνω διαδικασία για να επεξεργαστής τροφίμων αφαιρέσετε το καπάκι, τα εξαρτήματα και το μπολ. Απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε πάντα τη ωστήρας συσκευή προτού αφαιρέσετε το καπάκι. σωλήνας τροφοδοσίας καπάκι σημαντικό λεπίδες μαχαιριού Ο επεξεργαστής σας δεν είναι κατάλληλος για να μπολ...
 • Page 217 δίσκοι κοψίματος/τριψίματος λεμονοστείφτης πώς να χρησιμοποιείτε τους δίσκους Χρησιμοποιείτε τον λεμονοστείφτη για να στείβετε τον χυμό από εσπεριδοειδή (π.χ. πορτοκάλια, αντιστρέψιμοι δίσκοι κοψίματος/τριψίματος - για λεμόνια, λάιμ και γκρέιπφρουτ). κόψιμο σε χοντρά κομμάτια , για κόψιμο σε λεπτά κομμάτια κώνος Χρησιμοποιείτε...
 • Page 218 γυάλινο μπλέντερ Όταν πρόκειται για παχύρρευστα μείγματα, π.χ. πατέ και ντιπ, ενδέχεται να χρειαστεί να ξεκολλάτε πώμα μεζούρα υλικά από τα τοιχώματα. Εάν η επεξεργασία του καπάκι μείγματος γίνεται με δυσκολία, προσθέστε κανάτα περισσότερα υγρά. δακτύλιος στεγανοποίησης Θρυμματισμός πάγου – επιλέξτε την παλμική μονάδα...
 • Page 219 4 Τοποθετήστε το καπάκι του αποχυμωτή στο Οι χυμοί φρούτων έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε μπολ και στρέψτε το έως ότου ασφαλίσει στη φρουκτόζη (ζάχαρη των φρούτων), γι’ αυτό τα θέση του . Ο αποχυμωτής σας δεν θα άτομα που πάσχουν από διαβήτη ή έχουν χαμηλή λειτουργήσει...
 • Page 220 7 Επιλέξτε τη μέγιστη ταχύτητα. Χρησιμοποιώντας λεμονοστείφτης τον ωστήρα, σπρώξτε απαλά τα τρόφιμα προς τα Πλένετε στο χέρι και έπειτα στεγνώνετε πολύ μέσα, ένα κομμάτι κάθε φορά. Μην σπρώχνετε καλά. δυνατά – μπορεί να προκαλέσετε βλάβη στην μπλέντερ κρεατομηχανή σας. 1 Αδειάστε...
 • Page 221 Πλένετε στο χέρι και έπειτα στεγνώνετε. Εναλλακτικά, ανατρέξτε στον πίνακα του πλυντηρίου πιάτων για μέρη που πλένονται στο a , a a a a a Kenwood πλυντήριο, εφόσον τα τοποθετήσετε στο επάνω Kenwood. συρτάρι του πλυντηρίου πιάτων σας. Αποφεύγετε να τοποθετείτε εξαρτήματα στο κάτω συρτάρι, Εάν...
 • Page 222 πίνακας συνιστώμενων ταχυτήτων και μέγιστων ποσοτήτων Τα παρακάτω στοιχεία αποτελούν απλώς έναν γενικό οδηγό και ενδέχεται να ποικίλλουν, ανάλογα με την ποσότητα του μείγματος στο μπολ και τα υλικά που αναμειγνύονται. εργαλείο/ τύπος συνταγής ταχύτητα χρόνος μέγιστες ποσότητες εξάρτημα Κουζινομηχανή Αναδευτήρι...
 • Page 223 οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων Πρόβλημα Αιτία Λύση Η συσκευή δεν λειτουργεί κατά Δεν υπάρχει ρεύμα/η ενδεικτική Ελέγξτε ότι η συσκευή είναι τη χρήση των εργαλείων λυχνία δεν είναι αναμμένη. συνδεδεμένη στην πρίζα. ανάμειξης. Η κεφαλή του μίξερ δεν έχει Ελέγξτε ότι η κεφαλή του μίξερ ασφαλίσει...
 • Page 224 οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων Πρόβλημα Αιτία Λύση Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας Κανονική λειτουργία. Όταν χρησιμοποιείτε ένα αναβοσβήνει γρήγορα. Η λυχνία θα αναβοσβήνει, εάν μία ή εξάρτημα, ελέγξτε ότι έχει περισσότερες από τις ενδοασφάλειες ασφαλίσει σωστά στη θέση του. δεν έχουν κλειδώσει σωστά. Ελέγξτε...
 • Page 225: Lovenčina

  Slovenčina Otvorte ilustrácie z titulnej strany. bezpečnosť Starostlivo si prečítajte tieto inštrukcie a uchovajte si ich pre budúcnosť. Odstráňte všetky obaly a štítky. V týchto prípadoch zariadenie vypínajte a odpájajte z elektrickej siete: Pred zakladaním a vyberaním súčastí. Keď nie je používané. Pred čistením.
 • Page 226 Deti toto zariadenie nesmú používať. Toto zariadenie a jeho elektrickú šnúru držte mimo dosahu detí. Toto zariadenie používajte len v domácnosti na stanovený účel. Firma Kenwood nepreberie žiadnu zodpovednosť za následky nesprávneho používania zariadenia, ani za následky nerešpektovania týchto inštrukcií.
 • Page 227 príslušenstvo na spracovávanie potravín S nožovou jednotkou a kotúčmi manipulujte opatrne, lebo sú mimoriadne ostré. Pri manipulácii s nimi a pri ich čistení ich vždy držte za vrchné držadlo, teda na opačnej strane, než je rezná hrana. Pri vyprázdňovaní nádoby z nej vždy najprv vyberte nožovú jednotku.
 • Page 228 Mixér nikdy nepúšťajte na dlhšie než 60 sekúnd bez zastavenia, aby ste neznižovali jeho životnosť. Po dosiahnutí správnej konzistencie obsahu ho hneď vypnite. Spracovávanie korenín sa neodporúča, lebo by mohli poškodiť plastové súčasti. Recepty ovocných štiav – nikdy nemixujte zložky zmrazené do pevného celku.
 • Page 229 pred zapojením do elektrickej siete nástroje na mixovanie a príklady Overte si, či má elektrická sieť také isté ich používania parametre, aké sú uvedené na spodnej strane zariadenia. metlička v tvare K Toto zariadenie spĺňa požiadavky európskej Je určená na prípravu koláčov, trvanlivého a smernice 2004/108/ES o elektromagnetickej sladkého pečiva, poliev, plniek, plnených kompatibilite a nariadenia č.
 • Page 230 Ak z nejakého dôvodu dôjde k prerušeniu Rôzne várky múky sa môžu značne líšiť z napájania a chod zariadenia sa zastaví, pretočte hľadiska požadovaného množstva tekutiny a ovládač rýchlosti do pozície VYPNUTIA („O”), lepkavosť cesta môže mať zreteľný účinok na počkajte niekoľko sekúnd a potom opätovne záťaž...
 • Page 231 Pri pridávaní mandľovej esencie alebo príchute nadstavec na spracovávanie do zmesí sa snažte o to, aby neprišla do styku s potravín plastom, lebo by na ňom mohla zanechať trvalé zafarbenie. posúvač Nespracovávajte horúce zložky. plniaca trubica veko nožová jednotka nožová jednotka nádoba s pohonným hriadeľom Nožová...
 • Page 232 používanie rezacích kotúčov Pri odšťavovaní väčšieho množstva ovocia sitko pravidelne vyprázdňujte, aby sa neupchávalo 1 Na pohonnú jednotku založte nádobu a pridajte dužinou a jadierkami. odpojiteľný pohonný hriadeľ. sklenený mixér 2 Kotúč držte za jeho stredové držadlo a založte ho na pohonný...
 • Page 233 Spracovávanie korenín sa neodporúča, lebo by Po pridaní posledného kúska nechajte mohli poškodiť plastové súčasti. odšťavovač v chode ďalších 30 sekúnd, aby z Ak mixér nebude založený správne, zariadenie bubna filtra vyšla všetka šťava. nebude fungovať. dôležité upozornenia Pri mixovaní suchých zložiek ich porežte na Ak odšťavovač...
 • Page 234 8 Zariadenie po domletí potravín vypnite a odpojte mlynček na potraviny z elektrickej siete. 9 Mlynček na potraviny z neho vyberte. Používa sa na spracovávanie mäsa vrátane Odskrutkujte kruhovú maticu. Ak je dotiahnutá hydinového a rybacieho. príliš silno, použite na to maticový kľúč maticový...
 • Page 235 odšťavovač všetky ostatné súčasti Súčasti umývajte hneď po použití, aby sa ľahšie Umývajte ručne a potom vždy dôkladne osušte. vyčistili. Eventuálne sa riaďte tabuľkou o umývaní súčastí Niektoré potraviny, ako je napríklad mrkva, môžu v umývačke riadu, v ktorej je naznačené to, ktoré zafarbiť...
 • Page 236 Pokiaľ potrebujete pomoc pri nasledovných problémoch: používanie vášho zariadenia servis alebo opravy Kontaktujte obchod, v ktorom ste si zariadenie zakúpili. Navrhnuté a vyvinuté spoločnosťou Kenwood v Spojenom kráľovstve. Vyrobené v Číne. DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA NA SPRÁVNU LIKVIDÁCIU PRODUKTU PODĽA EURÓPSKEJ SMERNICE 2002/96/ES.
 • Page 237 tabuľka odporúčaných rýchlostí a maximálnych množstiev Tieto informácie sú len orientačné a môžu sa líšiť v závislosti od množstva zmesi v nádobe a od mixovaných zložiek. nástroj/ typ receptu rýchlosť dĺžka maximálne množstvá príslušenstvo trvania Kuchynský robot Šľahacia metlička Vaječné bielka minimálna až...
 • Page 238 riešenie problémov Problém Príčina Riešenie Pri používaní nástrojov na Chýba napájanie./Svetelná kontrolka Skontrolujte, či je zariadenie mixovanie zariadenie nefunguje. nie je rozsvietená. zapojené do elektrickej siete. Hlava robota nie je v dolnej pozícii Skontrolujte, či je hlava robota správne zaistená. v dolnej pozícii správne zaistená.
 • Page 239 riešenie problémov Problém Príčina Riešenie Svetelná kontrolka napájania Normálny chod. Pri používaní nejakého rýchlo bliká. Svetelná kontrolka bliká, keď príslušenstva skontrolujte, či je zaisťovací mechanizmus nie je na správne zaistené v potrebnej niektorej strane správne zaistený. pozícii. Skontrolujte, či je hlava robota úplne sklopená...
 • Page 240: Країнська

  Українська Будь ласка, розгорніть першу сторінку з малюнками заходи безпеки Уважно прочитайте інструкцію та збережіть її для подальшого використання. Зніміть упаковку та всі етикетки. Вимкніть прилад та відключіть від мережі електропостачання: перед встановленням або зніманням деталей; якщо прилад не використовується; перед...
 • Page 241 Цей прилад не призначений для використання дітьми. Тримайте прилад і шнур подалі від дітей. Цей прилад призначений виключно для використання у побуті. Компанія Kenwood не несе відповідальності за невідповідне використання приладу або порушення правил експлуатації, викладених у цій інструкції. Максимальне споживання електроенергії вказано для...
 • Page 242 Насадка для кухоного комбайна Ножовий блок і диски кухоного комбайна дуже гострі — будьте обережні. Під час роботи або чищення завжди тримайте ніж за ручку зверху, якомога далі від різального леза. Перед виливанням вмісту чаші витягніть ножовий блок. Не опускайте руки або інші кухонні прилади у чашу під час...
 • Page 243 Щоб подовжити термін експлуатації приладу, час безперервної роботи блндера не повинен перевищувати 60 секунд. Вимикайте прилад, як тільки отримаєте бажану консистенцію. Не рекомендується переробляти спеції, адже це може пошкодити пластикові деталі. Фруктові коктейлі – не перемішуйте заморожені інгредієнти, що перетворилися на тверду масу під час заморозки.
 • Page 244 У разі виникнення дуже сильної вібрації під час використання насадки, відрегулюйте швидкість або зупиніть прилад, відключіть його від мережі електропостачання та почистіть барабан від кожури (соковижималка починає вібрувати, якщо кожура нерівноірно розподіляється по барабану). перед підключенням до мережі насадки для вимішування та їх електропостачання...
 • Page 245 7 Підніміть головку міксера, утримуючи її в Поради стосовно випікання такому положенні, витягніть насадку із отвору. хліба увага Якщо у будь-який час впродовж робот приладу увага трапиться підйом головки, прилад негайно Ніколи не перевищуйте максимальних зупиниться. Для того, щоби поновити роботу, показників, зазначених...
 • Page 246 електронний датчик та Якщо чаша або кришка були встановлені неправильно у відповідні механізми регулятор швидкості блокування, комбайн не працюватиме. Переконайтеся, що напрямна трубка та Ваш міксер обладнано електронним держак чаші розташовані зпереду. регулятором з датчиком швидкості, що Використовуйте імпульсний режим для...
 • Page 247 Не використовуйте ніж для подрібнення кубиків соковижималка для льоду або інших твердих продуктів, наприклад, цитрусових спецій, адже вони можуть пошкодити насадку. Використовуйте для вижимання соку із диски для нарізання/натирання цитрусових (наприклад, із апельсинів, лимонів, лайму і грейпфрутів). Як користуватися дисками Двобічні...
 • Page 248 Не рекомендується переробляти спеції, адже скляний блендер це може пошкодити пластикові деталі. ковпачок заливального отвору Якщо блендер було встановлено кришка неправильно, прилад не працюватиме. чаша Щоб змішати сухі інгредієнти, поріжте їх на ущільнювальне кільце шматочки, витягніть ковпачок заливального ножовий блок отвору, а...
 • Page 249 7 Увімкніть максимальну швидкість та покладіть м'ясорубка продукти у трубку. Рівномірно натискайте на штовхач – не опускайте пальці до напрямної Ви можете використовувати м'ясорубку для трубки. Перед додаванням нової порції обробки м'яса, птиці та риби. інгредієнтів спочатку повністю обробіть попередню. гайковий...
 • Page 250 9 Зніміть м'ясорубку. Використовуйте гайковий соковоижималка ключ , щоб викрутити гайку, якщо вона надто Для легкого чищення завжди мийте деталі туго затягнута. одразу після закінчення роботи. Деякі продукти, наприклад морква, можуть догляд та чищення знебарвлювати пластикові деталі. Щоб вивести пляму, потріть її ганчіркою, змоченою у Завжди...
 • Page 251 Пошкоджений шнур живлення із метою Дозволяється мити інші деталі на верхній безпеки підлягає заміні на підприємствах полиці посудомийної машини. Див. таблицю фірми KENWOOD або в авторизованому миття в посудомийній машині. Не сервісному центрі KENWOOD. рекомендується розміщувати деталі на нижній полиці прямо над нагрівальним елементом.
 • Page 252 Таблиця рекомендованих швидкостей та максимального завантаження Зазначену нижче інформацію треба розглядати тільки, як пораду. Вибір швидкості залежіть від кількості суміші та інгредієнтів, що перемішуються. Інструмент/ тип рецепту швидкість час максимальні насадка показники завантаження Кухонна машина Віничок Яєчні білки Від мінімальної 2 хвилини...
 • Page 253 Таблиця рекомендованих швидкостей та максимального завантаження Зазначену нижче інформацію треба розглядати тільки, як пораду. Вибір швидкості залежіть від кількості суміші та інгредієнтів, що перемішуються. Інструмент/ тип рецепту швидкість час максимальні насадка показники завантаження оковижималка Тверді фрукти та овочі, на Макс. –...
 • Page 254 Посібник із усунення несправностей Проблема Причина Усунення Машина не працює при Не постачається живлення/ Перевірте, чи пристрій використанні змішувальних світловий індикатор не горить. підключено. інструментів. Головка міксера не заблокована. Переконайтесь в тому, що головка міксера правильно заблокована. Кришку отвору встановлено Переконайтеся, що...
 • Page 255 Посібник із усунення несправностей Проблема Причина Усунення Індикатор живлення швидко Нормальна робота. При використанні насадки блимає Індикатор блимає, якщо один або перевірте правільність кілька фіксаторів не заблоковані. розташування фіксаторів. Переконайтесь, що головка міксера повністю опущена (якщо ви не використовуєте м'ясорубку). Переконайтесь, що...
 • Page 256 ∫ « ∞ ∫ ∑ « ∞ ∂ V º « ∞ K W « ∞ L...
 • Page 257 ∫ « ∞ ∫ ∑ « ∞ ∂ V º « ∞ K W « ∞ L Ø O ¢ d ∞ W • U “ ≠ π « ∞ ¥ F ∞ s ∫ O Å ¨ O ¡...
 • Page 258 u È « ∞ I U ‹ º F Ë « ∞ v ° Å ∞ L u ‹ « ´ U º d « ∞ Ë ‰ § b î K « œ ∞ L d ‹ « u ≤ U ∞...
 • Page 259 È î d « _ « ¡ § e l « § D ∂ ∞ L “ « § ¢ ≠ w ‹ ö ± N W § u « ± U ∞ W • ≠ w ∞ D U ‰...
 • Page 260 u « ∞ ± U ¸ … ´ Ã U “ « ∞ L ≠ w ‹ d « « ∞ • b Ë L d ° G ± w ô ¢ … π « ∞ U ‹ u ≤ «...
 • Page 261 ‹ ∫ U ¢ K ∞ s ≤ O º K « ∞ d Ø Â ¢ ´ b ∞ W • U ≠ U ¸ … « ∞ ¢ F ∫ W Å Â ´ b Ë ∫ W ∫...
 • Page 262 ‹ ∫ U ¢ K ° A L W ∫ J d ± ¨ O √ Ë H W ¢ U ∞ U Â • J « ù K I W • ≤ X Ø U ≈ – « ∂...
 • Page 263 O U ¸ « ∞ ∑ b ¸ ± ´ K O t ≠ Ë « “ ∞ π q « U Î ¢ œ « Ë Æ Í . ∞ F K ¡ « ∞ G W «...
 • Page 264 π O « ∞ d » ± Å î d È √ î « … √ œ √ Í ¥ s ª e ¢ √ Ë d Ø Â ¢ ´ b ± b Í ¢ Q Ø M U z «...
 • Page 265 « ∞ F ∑ ª º ± ∫ ± K ® « ∞ L ¢ K ∞ W • U ≠ w U ¸ … « ∞ F b ± ∑ ª º ô ¢ ´ M b c ¸ ∞...
 • Page 266 Ë ‚ ∫ d ∞ ÷ ∑ F « ∞ © d ª U ± “ Ã « ∞ U ‹ ∫ I ± K Ê b Ë ) ° u ¸ u ¢ ∞ L ( « U Æ W ∞...
 • Page 267 U ∞ W • ≠ w ‹ U ° U Å ≈ À b Ë • ≠ w – ∞ ∂ V º ∑ b ¥ Ë Æ ‹ K ∫ « ∞ L ∑ ∑ K ß d © ±...
 • Page 268 ° w ´ d O W O ∫ ∑ u « ∞ U ‹ u ± ß « ∞ d ´ K Í ∑ u ¢ ∫ « ∞ ∑ O W U ± ô ± W « H ∫ «...
 • Page 270 HE D OFFICE: Kenwood Limited, 1-3 Kenwood Business Park, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH 125766/1...

This manual is also suitable for:

Multione