Download Print this page

Advertisement

GB Angle Grinder
ID
Gerinda Sudut
VI
Maù y maø i goù c
TH
9067/9067S/9067L
9069/9069S
Instruction manual
Petunjuk penggunaan
Taø i lieä u höôù n g daã n
F
F
001011

Advertisement

   Related Manuals for Makita 9067

   Summary of Contents for Makita 9067

 • Page 1

  GB Angle Grinder Instruction manual Gerinda Sudut Petunjuk penggunaan Maù y maø i goù c Taø i lieä u höôù n g daã n 9067/9067S/9067L 9069/9069S 001011...

 • Page 2

  001026 001041 001057 001064 004263 001089 010948 001127...

 • Page 3

  010950 010949 010828 001167 001146 001154...

 • Page 4: Specifications

  16. Abrasive cut-off wheel/diamond 22. Carbon brush Depressed center wheel wheel 23. Brush holder cap Super flange 24. Screwdriver SPECIFICATIONS Model 9067/9067S 9067L 9069/9069S Depressed center wheel diameter 180 mm 180 mm 230 mm Max. wheel thickness 6.0 mm 6.0 mm 6.0 mm...

 • Page 5: Grinder Safety Warnings

  moving parts. Damaged or entangled cords increase power tool or these instructions to operate the the risk of electric shock. power tool. Power tools are dangerous in the hands 8. When operating a power tool outdoors, use an of untrained users. extension cord suitable for outdoor use.

 • Page 6

  7. Do not use a damaged accessory. Before each use For example, if an abrasive wheel is snagged or pinched inspect the accessory such as abrasive wheels for by the workpiece, the edge of the wheel that is entering chips and cracks, backing pad for cracks, tear or into the pinch point can dig into the surface of the material excess wear, wire brush for loose or cracked causing the wheel to climb out or kick out.

 • Page 7: Functional Description

  Additional Safety Warnings Specific for Abrasive Damage to these parts could result in wheel Cutting-Off Operations: breakage. a) Do not “jam” the cut-off wheel or apply 20. Make sure the wheel is not contacting the excessive pressure. Do not attempt to make an workpiece before the switch is turned on.

 • Page 8: Optional Accessory

  Switch action (Fig. 2) be used. Follow the regulations in your country.) (Fig. 4) CAUTION: Mount the wheel guard with the protrusion on the wheel • Before plugging in the tool, always check to see that guard band aligned with the notch on the bearing box. the switch trigger actuates properly and returns to the Then rotate the wheel guard to such an angle that it can “OFF”...

 • Page 9: Optional Accessories

  CAUTION: • These accessories or attachments are recommended Operation with abrasive cut-off/diamond for use with your Makita tool specified in this manual. wheel (optional accessory) The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory WARNING: or attachment for its stated purpose.

 • Page 10

  • Inner flange • Depressed center wheels • Lock nut (For depressed center wheel) • Rubber pad • Abrasive discs • Lock nut (For abrasive disc) • Lock nut wrench • Cut-off wheels • Inner flange (For cut-off wheel) • Outer flange (For cut-off wheel) •...

 • Page 11

  16. Roda gerinda pemotong/roda 22. Borstel arang (sikat karbon) Roda nap cekung intan 23. Tutup borstel arang Flensa super 24. Obeng SPESIFIKASI Model 9067/9067S 9067L 9069/9069S Diameter roda nap cekung 180 mm 180 mm 230 mm Ketebalan roda maks. 6,0 mm...

 • Page 12

  6. Jangan membiarkan mesin listrik kehujanan atau Penggunaan dan pemeliharaan mesin listrik kebasahan. Air yang masuk ke dalam mesin listrik 18. Jangan memaksa mesin listrik. Gunakan mesin akan meningkatkan risiko sengatan listrik. listrik yang tepat untuk keperluan Anda. Mesin 7. Jangan menyalahgunakan kabel. Jangan sekali- listrik yang tepat akan menuntaskan pekerjaan kali menggunakan kabel untuk membawa, dengan lebih baik dan aman pada kecepatan sesuai...

 • Page 13

  2. Pekerjaan seperti pemolesan tidak dianjurkan logam yang terbuka pada mesin teraliri arus listrik dan menggunakan mesin listrik ini. Pekerjaan yang menyengat pengguna. tidak cocok dengan desain mesin listrik ini dapat 11. Posisikan kabel agar jauh dari aksesori yang menimbulkan bahaya dan menyebabkan cedera. berputar.

 • Page 14

  d) Lebih berhati-hatilah saat Anda mengerjakan dengan tak bergerak sampai roda berhenti sudut, pinggiran tajam, dll. Hindari membuat sepenuhnya. Jangan sekali-kali melepas roda aksesori terpantul atau tersangkut. Sudut, pemotong dari benda kerja saat roda masih pinggiran tajam, atau pantulan cenderung berputar atau tendang-balik akan terjadi.

 • Page 15

  yang menandakan pemasangan yang tidak baik Gerakan sakelar (Gb. 2) atau roda yang tidak seimbang. PERHATIAN: 22. Gunakan permukaan roda yang ditentukan untuk • Sebelum menancapkan steker mesin, selalu pastikan menggerinda. bahwa picu sakelar bekerja dengan baik dan kembali 23. Jangan tinggalkan mesin dalam keadaan hidup. ke posisi “OFF”...

 • Page 16

  Memasang atau melepaskan pelindung PENGOPERASIAN roda (Untuk roda nap cekung, multi- PERINGATAN: cakram, sikat kawat roda/roda gerinda • Tidak perlu memaksa mesin. Berat mesin sudah pemotong, roda intan) memberi tekanan cukup. Pemaksaan atau tekanan berlebihan dapat menyebabkan pecahnya roda, yang PERINGATAN: sangat berbahaya.

 • Page 17

  Untuk menjaga KEAMANAN dan KEHANDALAN, perbaikan, perawatan lain, atau penyetelan harus Pengoperasian dengan roda gerinda dilakukan oleh Pusat Servis Resmi Makita dan gunakan pemotong/roda intan (aksesori tambahan) selalu suku cadang Makita. PERINGATAN: AKSESORI TAMBAHAN •...

 • Page 18

  17. Vaø n h baû o veä ñóa caé t /ñóa kim Vaø n h cao caá p cöông THOÂ N G SOÁ KYÕ THUAÄ T Kieå u maù y 9067/9067S 9067L 9069/9069S Ñöôø n g kính ñóa maø i loõ m taâ m 180 mm...

 • Page 19

  6. Khoâ n g ñeå duï n g cuï maù y tieá p xuù c vôù i nöôù c möa hôn vaø an toaø n hôn theo giaù trò ñònh möù c ñöôï c thieá t hoaë c trong ñieà u kieä n aå m öôù t . Nöôù c chaû y vaø o keá...

 • Page 20

  cuï maù y cuû a baï n nhöng laï i khoâ n g ñaû m baû o vaä n quay coù theå vöôù n g vaø o quaà n aù o , laø m phuï tuø n g va haø n h an toaø n . vaø...

 • Page 21

  c) Thieá t bò baû o veä phaû i ñöôï c laé p chaë t vaø o duï n g Caû n h baù o An toaø n Daø n h rieâ n g cho Hoaï t ñoä n g Ñaù n h cuï...

 • Page 22

  CAÛ N H BAÙ O : QUAÙ TRÌNH LAÉ P RAÙ P KHOÂ N G ñöôï c ñeå söï thoaû i maù i hay quen thuoä c vôù i THAÄ N TROÏ N G: saû n phaå m (coù ñöôï c do söû duï n g nhieà u laà n ) thay theá •...

 • Page 23

  quay ñöôï c , roà i söû duï n g chìa vaë n ñai oá c haõ m ñeå sieá t Gia coâ n g vôù i choå i maø i daâ y (phuï tuø n g tuyø chaë t theo chieà u kim ñoà n g hoà . choï...

 • Page 24

  Neá u baï n caà n baá t kyø söï hoã trôï naø o ñeå bieá t theâ m chi tieá t veà caù c phuï tuø n g naø y , haõ y hoû i Trung taâ m Baû o trì Makita taï...

 • Page 25

  18. F 19. F 9067/9067S 9067L 9069/9069S 180 . 230 . 8,500 6,600 6,600 458 . 458 . 5.2 . 5.2 . 5.3 . EPTA 01/2003 END202-8 F F F ..F GEA005-3 ....ENE048-1 F " " ENF002-2...

 • Page 26

  12. F F F F F F F (RCD) F RCD 30 mA 11. F F F F...

 • Page 27

  24. F GEB033-7 F " " F " F "...

 • Page 28

  d) F e) F 14. F a) F c) F d) F e) F ( F ) F F F F " "...

 • Page 29

  F F F 21. F 22. F 24. F f) F " F " 27. F 30. F (30 mA) 34. F...

 • Page 30

  F 9067S, 9069S, 9067SF 9069SF F "OFF" F "ON" F "ON" F F F F ) ( F F F F...

 • Page 31

  F 9067F, 9069F, 9067SF 9069SF F 1/3 F F F ( F F F F F F F F F F F F F F F...

 • Page 32

  F F F F F F Makita Makita F F " " Makita F F F F Makita...

 • Page 36

  Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 884183A379...

This manual also for:

9069s, 9067s, 9067l, 9069

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: