Download Print this page

Advertisement

Batteridriven borrhammare
Kabelfri borehammer
Oppladbar borhammer
Johdoton poravasara
Cordless Rotary Hammer
DH 14DSL
Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning.
Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug.
Les grundig og forstå anvisningene før bruk.
Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
Read through carefully and understand these instructions before use.
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Handling Instructions
DH 18DSL
DH14DSL
4

Advertisement

   Summary of Contents for Hitachi DH 14DSL

 • Page 1

  Batteridriven borrhammare Kabelfri borehammer Oppladbar borhammer Johdoton poravasara Cordless Rotary Hammer DH 14DSL DH 18DSL • DH14DSL Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå anvisningene før bruk.

 • Page 2

  <BSL1430> <BSL1830>...

 • Page 3

  Svenska Dansk Norsk Uppladdningsbart batteri Genopladeligt batteri Oppladingsbart batteri Lås Smæklås Sperrehake Batteriskydd Batteridæksel Batteri deksel Poler Terminaler Tilkoblingspunkter Ventilationshål Ventilationsåbninger Ventilasjons hull Tryck Tryk Skyv Handtag Håndtag Håndtak Dra utåt Træk ud Dra ut Tryck inåt Læg i Sett i Laddare Opladeapparat Lader...

 • Page 5

  Svenska Dansk Norsk Borrskä Del av SDS-plus nacke Del af SDS-plus håndtag Del på SDS-plusstange Framskydd Frontdæksel Frontkapsel Tryckring Bajonetlås Grep Tryckknapp Trykknap Trykknapp Rotation framåt Forlæns rotation Rotasjon forover Rotation bakåt Baglæns rotation Rotasjon bakover Tryck på sidan Tryk på siden Trykk på...

 • Page 6

  9.5mm...

 • Page 7

  Svenska Dansk Norsk Skiftknapp Skifteknap Skift knott Läge för “EFFEKT” “POWER”-funktion “Kraft” modus Läge för “SPARA” “SAVE”-funktion “Spare” modus Panel för omkopplare Kontaktpanel Bryter panel Indikatorkontakt for resterende Indikatorbryter for gjenværende Knapp för kvarvarande batteri batteri batterinivå Indikeringslampa för kvarvarande Indikatorlampe for resterende Indikatorlampe for gjenværende batteri...

 • Page 8

  Symboler Symboler Symboler ADVARSEL VARNING ADVARSEL Det følgende viser symboler, Nedan visas de symboler Følgende symboler brukes for som anvendes for maskinen. som används för maskinen. maskinen. Sørg for å forstå Vær sikker på, at du forstår Se till att du förstår vad de betydningen av disse deres betydning, inden du betyder innan verktyget...

 • Page 9

  Svenska b) Använd personskyddsutrustning. Ha alltid ALLMÄNNA SÄKERHETSVARNINGAR FÖR ögonskydd. ELEKTRISKA VERKTYG Skyddsutrustning som till exempel ansiktsmask, glidfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd för VARNING tillämpliga förhållanden minskar personskadorna. Läs alla säkerhetsvarningar och alla instruktioner. c) Förebygg oavsiktlig start. Se till att omkopplaren Underlåtenhet att följa varningarna och instruktionerna står i läge av innan du ansluter det elektriska nedan kan resultera i elstötar, brand och/eller allvarliga...

 • Page 10

  Svenska f) Håll skärverktygen skarpa och rena. Se till att batteriet inte fattar eld, så att det Korrekt underhållna skärverktyg med skarpa exploderar. När borrhammaren används utan uppehåll, kan skäreggar kärvar inte och är lättare att kontrollera. det hända att borrhammaren blir överhettad, vilket g) Använd det elektriska verktyget, tillbehör och leder till skada i motorn och omkopplaren.

 • Page 11

  Svenska Innan förvaring av ett batteri avlägsna eventuellt spån OBSERVERA och smuts som har fastnat på det och förvara det inte Om vätska som läcker från batteriet kommer i ögonen tillsammans med metallföremål (skruvar, spikar etc.). gnid inte ögonen och skölj dem väl med friskt rent Gör inte hål i batteri med skarpa föremål så...

 • Page 12

  Svenska 2. Verktyg och adapter Verktyg Adaptrer Borrning hål i betong eller plattor Adapter för tunt skaft Borr (tunt skaft) (skaft SDS-plus) Borrning hål i betong eller plattor Används vid jobb riktade uppåt Borr Dammskål Dammuppsamlare (B) Borrning förankringshål Adapter för koniskt skaft Borr (koniskt skaft) Borra hål i betong...

 • Page 13

  Svenska Borrning av förankringshål HUR DU DEMONTERAR/MONTERAR BATTERIET Borr (tunt skaft) 1. Avlägsna batteriet Ytterdiameter Total längd Effektiv längd Håll hårt i handtaget och tryck på batterifästena (2 3,4 mm st) för att avlägsna batteriet (Se Bild 1 och 2). 90 mm 45 mm 3,5 mm...

 • Page 14

  Svenska Tabell 1 Signallampans indikationer Indikeringslampan Före Blinkar Lyser 0,5 sekund. Lyser inte 0,5 lyser eller laddning sekund. (släckt 0,5 sekund) blinkar rött. Under pågåen- Lyser Lyser ihållande de laddning Laddningen Blinkar Lyser 0,5 sekund. Lyser inte 0,5 fullbordad sekund. (släckt 0,5 sekund) Går inte att Flimrar Lyser 0,1 sekund.

 • Page 15

  Svenska Installera dammfångaren. Detta data är för referensvärdena. Antalet hål som kan Anslut dammfångaren till borrskäret som det visas borras varierar i förhållande till hur skarpt det använda i Bild 7. skäret är eller på tillståndet i den betong som borras. Vid användning av ett skär som har stor diameter VARNINGAR förstorar man dammfångarens mitthål med slagborret.

 • Page 16

  Det finns tillräckligt med energi kvar i att kolborstarna är rena och rör sig fritt i kolhållarna. batteriet. OBSERVERA: Se till att använda en ny kolborste tillverkad av Hitachi Hälften av batteriets energi är (kodnr 328481) vid byte av kolborste. förbrukad.

 • Page 17

  överstige 40°C. 8. Servicelista OBSERVERA Reparationer, modifieringar och inspektioner av Hitachis elverktyg får endast utföras av en av Hitachi auktoriserad serviceverkstad. Vi rekommenderar att denna servicelista lämnas in tillsammans med verktyget som referens, då verktyget lämnas in för reparation eller annat underhåll...

 • Page 18

  Dansk Anvend ikke et elektrisk værktøj, hvis De er træt GENERELLE SIKKERHEDSADVARSLER FOR eller under indflydelse af narkotika, alkohol eller ELEKTRISK VÆRKTØJ medikamenter. En øjebliks uopmærksomhed, mens det elektriske ADVARSEL værktøj anvendes, kan medføre alvorlig personskade. Læs alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner. b) Brug personligt sikkerhedsudstyr.

 • Page 19

  Dansk Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdt Kortslut aldrig det genopladelige batteri. elektriske værktøj. Kortslutning af batteriet vil forårsage en stor elektrisk f) Sørg for, at skæreværktøj er skarpt og rent. strømning og overophedning, hvilket igen vil føre Der er mindre risiko for, at korrekt vedligeholdt til, at batteriet beskadiges eller brænder sammen.

 • Page 20

  Dansk ADVARSEL 10. Undlad at anvende det på et sted hvor der udvikles For at forhindre enhver form for batterilækage, kraftig statisk elektricitet. varmeudvikling, røgudvikling, eksplosion 11. Hvis der opstår batterilækage, ildelugtende lugt, antændelse, skal du sørge for på forhånd at være udvikles varme, batteriet er misfarvet eller opmærksom på...

 • Page 21

  Dansk STANDARD TILBEHØR EKSTRA TILBEHØR (sælges separat) 1. Batteri 1 Stödhandtag ....1 (1) BSL1430: DH14DSL (2) BSL1830: DH18DSL 2 Dybdemåler ....1 DH14DSL 3 Opladeapparat .

 • Page 22

  Dansk Boring af forankringshuller UDTAGNING/ILÆGNING AF BATTERIET 1. Afmontering af batteri Borebit (tyndt skaft) Hold godt fast i håndtaget, og tryk på batteriets Udvendig diameter Samlet længde Effektiv længde låseflige (2 steder) for at afmontere batteriet (Se 3,4 mm Fig. 1 og 2). 90 mm 45 mm ADVARSEL...

 • Page 23

  Dansk Tabel 1 Kontrollampens indikeringer Pilotlampen Før opladning Blinker Lyser i 0,5 sekunder. Lyser ikke i 0,5 sekunder. (slukket i 0,5 sekunder) lyser eller blinker rødt. Under Lyser Lyser vedvarende opladning Opladning Blinker Lyser i 0,5 sekunder. Lyser ikke i 0,5 slut sekunder.

 • Page 24

  Dansk Montering af støvkop ADVARSEL Brug støvkoppen ved at montere den på boret som Hvis maskinen bruges uafbrudt i længere tid, kan vist i Fig. 7. den blive for varm, hvilket kan føre til, at motoren Hvis der arbejdes med et tykt bor, kan hullet i og kontakten lider overlast, Giv maskinen en pause midten af støvkoppen gøres større ved hjælp af på...

 • Page 25

  Dansk ADVARSEL Da visningen på indikatoren for resterende batteri Vær omhyggelig med at lave styrehullet af en til en vis grad er afhængig af omgivelsestemperaturen passende størrelse, også tagende træets hårdhed og batteriets egenskaber, er dette kun vejledende. i betragtning. Hvis hullet ikke er dybt nok eller for BEMÆRK: smalt, vil det kræve for stor kraft at drive skruen Undgå...

 • Page 26

  Dansk BEMÆRK Når der kulbørsten skiftes ud med en ny, skal Hitachi Information om luftbåren støj og vibration Carbon Brush kodenummer 328481 altid anvendes. De målte værdier er fastsat i overensstemmelse med 5. Udskiftning af kulbørster EN60745 og afgives i overensstemmelse med ISO 4871.

 • Page 27

  Norsk Når du bruker et elektroverktøy vil kun et par GENERELLE SIKKERHETSFORHOLDSREGLER sekunders uoppmerksomhet kunne føre til FOR ELEKTROVERKTØY alvorlige personskader. b) Bruk verneutstyr. Ha alltid på deg vernebriller. ADVARSEL Hvis du bruker verneutstyr slik som masker, Les alle advarsler og sikkerhetsinstruksjoner. sklisikre vernesko, hjelm og hørselsvern vil dette Hvis du ikke følger alle advarsler og instruksjoner kan redusere faren for personskade.

 • Page 28

  Norsk f) Hold skjæreverktøy skarpt og rent. Aldri kortslutt det oppladingsbare batteriet. Korts lutter en batteriet vil det resultere i stor elektrisk Riktig vedlikehold av skjæreverktøy med skarpe strøm og overopphetning. Det vil føre til forbren kanter/blader vil redusere faren for at de låser ning eller skade av batteriet.

 • Page 29

  Norsk Før lagring, fjern all spon og støv fra batteriet og FORSIKTIG ikke oppbevar det sammen med metall deler Hvis bruker får væske fra batteriet i øynene, ikke (skurer, spiker, etc). gni øynene, men vask med rent vann og kontakt Ikke perforer batteriet med spiker, hammer slag, lege øyeblikkelig.

 • Page 30

  Norsk 2. Verktøy og adapter Verktøy Adaptere Bore hull i betong eller fliser Adapter for slank tange Borebit (Slank tange) (SDS-plus-tange) Konisk tange Bore hull i betong eller fliser Borebit Støvkopp Støvsamler (B) Bore forankringshull Konisk tange- Kile Borebit (Konisk tange) adapter Bore hull i betong Rett tangebor for...

 • Page 31

  Norsk Bore forankringshull FJERNING/ISETTING AV BATTERI 1. Fjerning av batteri Borebit (Slank tange) Hold godt i håndtaket og skyv inn batteriets Utvendig diam. Total lengde Effektiv lengde sperrehaker (2 stykk) for å fjerne batteriet (Se Fig.1 3,4 mm og 2). 90 mm 45 mm FORSIKTIG...

 • Page 32

  Norsk Tabell 1 Pilotlysets indikasjoner Pilotlampen Før lading Blinker Lyser i 0,5 sekunder. Er slukket i 0,5 lyser eller sekunder. (av i 0,5 sekunder) blinker rødt. Mens lading Lyser Lyser kontinuerlig pågår Lading ferdig Blinkar Lyser i 0,5 sekunder. Er slukket i 0,5 sekunder.

 • Page 33

  Norsk Montering av støvsamler (B) HVORDAN BRUKE MASKINEN Når støvsamler (B) skal brukes, plasseres den i enden av boret ved å passe den inn etter rillen på 1. Vekselsoperasjon håndtaket (Fig. 8). Når vekselsutløseren er presset ned, vil verktøyet FORSIKTIG roteres.

 • Page 34

  Det er nesten tomt for batteristrøm. MERK: Lad opp batteriet så snart som mulig. Når kullbørsten skiftes ut med en ny, må det brukes Hitachi Kullbørste Kodenr. 328481. Ettersom indikatoren for gjenværende batterinivå 5. Utskifting av kullbørstene viser forskjellige tilstander avhengig av temperaturen Ta kullbørsten ut ved først å...

 • Page 35

  40°C og ute av barns rekkevidde. 8. Liste over servicedeler ADVARSEL Reparasjoner, modifikasjoner og inspeksjon av Hitachi elektroverktøy må utføres av et Hitachi Autorisert Serviceverksted. Denne dellisten er behjelpelig hvis den leveres inn sammen med verktøyet til et Hitachi Autoristert Serviceverktsted når reparasjoner eller annet...

 • Page 36

  Suomi b) Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Käytä aina YLEISET SÄHKÖTYÖKALUN suojalaseja. TURVALLISUUTTA KOSKEVAT VAROITUKSET Suojavarusteiden kuten hengityssuojaimen, liukumattomien turvakenkien, kypärän ja VAROITUS kuulosuojaimien käyttö tarvittaessa vähentää Lue kaikki turvallisuutta koskevat varoitukset ja kaikki henkilövahinkojen vaaraa. ohjeet. c) Estä koneen käynnistyminen vahingossa. Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on olemassa Varmista, että...

 • Page 37

  Suomi Poratessasi kattoon, lattiaan tai seiniin, varo g) Käytä sähkötyökalua, varusteita ja työkalun teriä sähköjohtoja ja kaapeleita. jne. näiden ohjeiden mukaisesti ottaen samalla Kun pariston käyttöaika latauksen jälkeen käy liian huomioon työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ. lyhyeksi käytännölliseen työskentelyyn, palauta se Jos sähkötyökalua käytetään toimintoihin, joihin takaisin liikkeeseen, josta sen hankit.

 • Page 38

  Suomi Älä altista paristoa korkeille lämpötiloille tai Jos nestettä vuotaa iholle tai vaatteille, pese ne paineille kuten laita sitä mikroaaltouuniin, hyvin puhtaalla vedellä kuten vesijohtovedellä kuivaajaan tai korkeapainesäiliöön. välittömästi. Ota paristo välittömästi pois tulen läheisyydestä, Tämä voi aiheuttaa ihon ärtymistä. jos vuotoa tai pahaa hajua on havaittavissa.

 • Page 39

  Suomi 2. Työkalu ja liitinkappale Työkalu Sovittimet Reikien poraaminen betoniin tai tiileen Ohuen varren sovitin Poranterä (ohut varsi) (SDS-plus-varsi) Reikien poraaminen betoniin Käyttö ylöspäin tai tiileen osoittavissa töissä Poranterä Tomukuppi Tomunkeräin (B) Ankkurireikien poraaminen Kartiovarren Kiila Poranterä (kartiovarsi) sovitin Reikien poraaminen betoniin 13 mm vasaporan kiinnitin (Iskuporan suora varsiterä) (SDS-plus kara)

 • Page 40

  Suomi Ankkurireikien poraaminen PARISTON POISTO JA ASENNUS Poranterä (ohut varsi) 1. Akun poisto Tartu kahvaan tiukasti ja irrota akku painamalla sen Ulkohalk. Kokonaispituus Tehollinen pituus salpoja (2 kpl) kuvissa 1 ja 2 esitetyllä tavalla. 3,4 mm HUOMIO 90 mm 45 mm Älä...

 • Page 41

  Suomi Taulukko 1 Merkkivalon tiedotukset Merkkivalo Ennen Vilkkuu Palaa 0,5 sekunnin ajan. Ei pala 0,5 syttyy tai latausta sekunnin ajan. (sammuu 0,5 sekunniksi) vilkkuu punaisena. Ladattaessa Palaa Palaa jatkuvasti Lataus Vilkkuu Palaa 0,5 sekunnin ajan. Ei pala 0,5 suoritettu sekunnin ajan. (sammuu 0,5 sekunniksi) Lataus mahdo- Välähtalee Palaa 0,1 sekunnin ajan.

 • Page 42

  Suomi Työnnä pölynkerääjä (B) kokonaan päälaitteen pyörintä on hidasta ja kasvaa liipaisimen painamisen kiinnitinosaan. voimakkuuden myötä. Kun vasapora kytketään pölynkerääjän (B) ollessa Kun vapautat liipaisimen, jarru pysäyttää pyörimisen irti sementin pinnasta, pölynkerääjä (B) pyörii heti. yhdessä poran terän kanssa. Kytke virta painettuasi 2.

 • Page 43

  HUOM! Lataustilan merkkivalo näyttö vaihtelee ympäristön Kun hiiliharja vaihdetaan uuteen, käytä vaihdossa lämpötilan ja akun ominaisuuksien mukaan, joten aina Hitachi hiiliharjaa, jonka koodinumero on 328481. tulkitse merkkivaloa viitteellisenä. 5. Hiiliharjojen vaihto HUOM: Ota hiililharja pois poistamalla ensin harjan suojus ja Varo, ettei kytkinpaneeli saa kovia iskuja eikä...

 • Page 44

  Tästä johtuen jotkut osat saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. HUOM Koska HITACHI jatkuvasti kehittää tuoteitaan, pidättää valmistaja oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman eri ilmoitusta. Tietoja ilmavälitteisestä melusta ja tärinästä Saavutetut mitta-arvot määritettiin EN60745-normin mukaan ja ilmoitettiin ISO 4871 -normin mukaan.

 • Page 45

  English c) Prevent unintentional starting. Ensure the switch GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or WARNING carrying the tool. Read all safety warnings and all instructions. Carrying power tools with your finger on the Failure to follow the warnings and instructions may result switch or energising power tools that have the in electric shock, fire and/or serious injury.

 • Page 46

  English 5) Battery tool use and care 10. When drilling in wall, floor or ceiling, check for buried electric power cord, etc. a) Recharge only with the charger specified by the 11. Bring the battery to the shop from which it was manufacturer.

 • Page 47

  English Keep away from fire immediately when leakage If you find rust, foul odor, overheating, discolor, or foul odor are detected. deformation, and/or other irregularities when using 10. Do not use in a location where strong static the battery for the first time, do not use and return electricity generates.

 • Page 48

  English 2. Tool and adapter Tool Adapters Drilling holes in concrete or tile Adapter for slender shaft Drill bit (Slender shaft) (SDS-plus shank) Use on jobs facing upwards Drilling holes in concrete or tile Drill bit Dust cup Dust collector (B) Drilling anchor holes Taper shank Cotter...

 • Page 49

  English Drilling holes in concrete or tile BATTERY REMOVAL/INSTALLATION 1. Battery removal Drill bit (slender shaft) Hold the handle tightly and push the battery latches Outer dia. Overall length Effective length (2 pcs.) to remove the battery (see Figs. 1 and 2). 3.4 mm CAUTION: 90 mm...

 • Page 50

  English Table 1 Indications of the pilot lamp Blinks Lights for 0.5 seconds. Does not light for 0.5 Before pilot seconds. (off for 0.5 seconds) charging lamp lights or While Lights Lights continuously blinks in charging red. Blinks Lights for 0.5 seconds. Does not light for 0.5 Charging complete seconds.

 • Page 51

  English When using a rotary hammer for upward drilling These data are for the referential values. The number of operations attach a dust cup or a dust collector (B) holes that can be drilled varies according to the sharpness to collect dust or particles for easy operation. of the used bit or the conditions of the concrete being Installing the dust cup drilled.

 • Page 52

  English (2) Tightening wood screws Table 5 Prior to tightening wood screws, make pilot holes State of lamp Battery Remaining Power suitable for them in the wooden board. Apply the bit to the screw head grooves and gently drive the screws in the holes.

 • Page 53

  Vibration total values (triax vector sum) determined NOTE: according to EN60745. When replacing the carbon brush with a new one, be sure to use the Hitachi Carbon Brush Code No. Hammer drilling into concrete: 328481. Vibration emission value h, HD = 10.8 m/s 5.

 • Page 56

  EN55014 og EN61000 i samsvar med Rådsdirektiver 2004/108/EF, 2006/95/EF og 98/37/EF. Denne erklæringen gjelder produktets påklistrede CE- merking. Representative office in Europe Hitachi Power Tools Europe GmbH 31. 3. 2008 Siemensring 34, 47877 Willich 1, F. R. Germany Head office in Japan Hitachi Koki Co., Ltd.

This manual also for:

Dh 18dsl

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: