Download Print this page

Advertisement

Batteridriven borrskruvdragare
Batteridrevet boremaskine
Batteridrevet skrutrekker/boremaskin
Akkutoiminen ruuvainpora
Cordless Driver Drill
DS 14DBL
DS 18DBL
DS18DBL
Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning.
Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug.
Les grundig og forstå anvisningene før bruk.
Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
Read through carefully and understand these instructions before use.
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Handling Instructions

Advertisement

   Summary of Contents for Hitachi DS 18DBL

 • Page 1

  Batteridriven borrskruvdragare Batteridrevet boremaskine Batteridrevet skrutrekker/boremaskin Akkutoiminen ruuvainpora Cordless Driver Drill DS 14DBL DS 18DBL • DS18DBL Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå anvisningene før bruk.

 • Page 2

  <BSL1430> <BSL1830>...

 • Page 4

  Svenska Dansk Norsk Suomi English Uppladdningsbart Genopladeligt Oppladbart Ladattava Rechargeable batteri batteri batteri paristo battery Lås Smæklås Sperrehake Salpa Latch Batteriskydd Batteridæksel Batterideksel Akun kansi Battery cover Anslutning Stik Terminal Jakorasia Terminal Ventilator Blæser Ventilator Tuuletin Ventilator Tryck Skub Trykk Paina Push Dra ut...

 • Page 5

  Svenska Dansk Norsk Suomi English Rotationshindrande Rotationsforhindrende Pyörimisen Rotate preventing Dreiesikringsforhøyning utskjutande del fremspring estävä ulkonema protrusion Glidhindrande Glidningsforhindrende Liukumisen Slip preventing Glisikringsforhøyning utskjutande del fremspring estävä ulkonema protrusion Dra åt Fastgøre Stramme Kiristää Tighten Lossa Løsne Løsne Irrottaa Loosen...

 • Page 6

  Symboler Symboler Symboler ADVARSEL VARNING ADVARSEL Det følgende viser symboler, Nedan visas de symboler Følgende symboler brukes for som anvendes for maskinen. som används för maskinen. maskinen. Sørg for å forstå Vær sikker på, at du forstår Se till att du förstår vad de betydningen av disse deres betydning, inden du betyder innan verktyget...

 • Page 7

  Svenska b) Använd personskyddsutrustning. Ha alltid ALLMÄNNA SÄKERHETSVARNINGAR FÖR ögonskydd. ELEKTRISKA VERKTYG Skyddsutrustning som till exempel ansiktsmask, glidfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd för VARNING tillämpliga förhållanden minskar personskadorna. Läs alla säkerhetsvarningar och alla instruktioner. c) Förebygg oavsiktlig start. Se till att omkopplaren Underlåtenhet att följa varningarna och instruktionerna står i läge av innan du ansluter det elektriska nedan kan resultera i elstötar, brand och/eller allvarliga...

 • Page 8

  Svenska Se till att batteriet inte fattar eld, vilket kan leda till f) Håll skärverktygen skarpa och rena. att det exploderar. Korrekt underhållna skärverktyg med skarpa Innan du borrar i golv, tak eller väggar, skall du se skäreggar kärvar inte och är lättare att kontrollera. till att det inte finns eledtriska ledningar eller kablar g) Använd det elektriska verktyget, tillbehör och i borrområdet.

 • Page 9

  Svenska Om batteriet överhettas under för hög belastning Håll borta från eld så snart läckage eller illaluktande lukt upptäcks. kan batteriet ta slut. 10. Använd inte på plats där stark statisk elektricitet Om detta händer, sluta använda batteriet och låt skapas.

 • Page 10

  Svenska LADDNINGSAGGREGAT ANVÄNDNINGSOMRÅDE Modell UC18YRSL Åtdragning och utdrivining av maskinskruvar, Laddningsspänning 14,4 V – 18 V träskruvar, självgängande skruvar, mm. Borrning i olika slags metaller Vikt 0,6 kg Borrning i trä STANDARD TILLBEHÖR HUR DU DEMONTERAR/MONTERAR BATTERIET 1. Demontering av batteriet 1 Krysskruvdragarsprets (Nr.

 • Page 11

  Svenska (2) Angående laddningsbara batteriernas Om batteriet laddas när det är varmt, på grund av temperaturer batteriets frekventa användning eller p.g.a. solljus, Temperaturerna för laddningsbara batterier visas i lyser pilotlampan grön. Tabell 2, och batterier som blivit varma skall svalna Batteriet laddas inte.

 • Page 12

  Svenska 3. Ändring av verktygets rotationshastighet 4. Funktion för rotationshastighetsväljare (Bild 11) Flytta hastighetsomkopplaren i pilens riktning för att VARNING: ändra rotationshastigheten (Se Bild. 7 och 8). Utsätt inte panelen för omkopplare för stöt eller skada. I läget LOW roterar verktyget långsamt. När Välj hög/låg läge när avtryckaren inte är intryckt.

 • Page 13

  Svenska 6. Hur du anpassar åtdragningsmomentet och rotationshastigheten Tabell 6 Val av rotationshastighet(hastighetsomkopplarens läge) Användning Kopplingsläge LOW (låg hastighet) HIGH (hög hastighet) För skruvar med en För skruvar med en diameter Maskinskruv 1 – 22 diameter på minst 4 mm. på...

 • Page 14

  6. Servicelista När du återställer startomkopplaren, stannar VARNING: verktyget. Reparationer, modifieringar och inspektioner av Verktygsspetsens rotationshastighet kan ändras Hitachis elverktyg får endast utföras av en av Hitachi genom variera startomkopplarens auktoriserad serviceverkstad. intryckningsgrad. Vi rekommenderar att denna servicelista lämnas in När omkopplaren trycks in en liten bit roterar...

 • Page 15

  Svenska Information angående buller och vibrationer Uppmätta värden har bestämts enligt EN60745 och fastställts i enlighet med ISO 4871. A-vägd ljudeffektnivå: 101 dB (A) A-vägd ljudtrycksnivå: 90 dB (A) Osäkerhet Kp : 3 dB (A) Använd öronskydd. Vibration totalvärden (triax vektorsumma) har bestämts enligt EN60745.

 • Page 16

  Dansk Anvend ikke et elektrisk værktøj, hvis De er træt GENERELLE SIKKERHEDSADVARSLER FOR eller under indflydelse af narkotika, alkohol eller ELEKTRISK VÆRKTØJ medikamenter. En øjebliks uopmærksomhed, mens det elektriske ADVARSEL værktøj anvendes, kan medføre alvorlig personskade. Læs alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner. b) Brug personligt sikkerhedsudstyr.

 • Page 17

  Dansk Kortslut aldrig det genopladelige batteri. Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdt Kortslutning af batteriet vil forårsage en stor elektrisk elektriske værktøj. strøm og overophedning, hvilket igen vil føre til, f) Sørg for, at skæreværktøj er skarpt og rent. at batteriet beskadiges eller brænder sammen. Der er mindre risiko for, at korrekt vedligeholdt Skil Dem ikke af med batteriet ved at brænde det, skæreværktøj med skarpe skær sætter sig fast, og...

 • Page 18

  Dansk Hvis batteriet overophedes pga. overbelastning, Hvis du opdager rust, ildelugtende lugt, vil batteriet muligvis stoppe med at levere strøm. misfarvning, deformering og/eller andre I det tilfælde, stop anvendelsen af batteriet og lad uregelmæssigheder, når du anvender batteriet for det køle af. Efter at du har gjort det, kan du første gang, skal du undlade at anvende det og anvende batteriet igen.

 • Page 19

  Dansk SPECIFIKATIONER BOREMASKINE Model DS14DBL DS18DBL –1 –1 Høj tilstand 0–400 min 0–400 min Medium tilstand 0–350 min –1 0–350 min –1 Lav 2 tilstand 0–300 min –1 0–300 min –1 Hastighed –1 –1 Lav 1 tilstand 0–200 min 0–200 min uden –1 –1...

 • Page 20

  Dansk 3. Opladning OPLADNING Nar et batteri sættes i opladeapparatet, vil opladningen begynde og kontrollampen lyser Inden boremaskinen tages i brug, oplades batteriet konstant rødt. som følger. Når batteriet er fuldt opladet, vil kontrollampen 1. Sæt maskinens ledning i en stikkontakt. blinke rødt (et blink i sekundet).

 • Page 21

  Dansk Hvis kontrollampen blinker hurtigt i rødt (i 0,2 (3) Justering af spændingsmomentet. sekunderers intervaller) må der ses efter for Drej koblingsskalaen og ret tallene “1, 3, 5 … 22” eventuelle fremmede objekter i hullet til batteriet. på koblingsskalaen, eller prikkerne, ind efter Hvis der ikke er noget, er der mulighed for, at trekantsmærket på...

 • Page 22

  Dansk Tabel 4 Eksempler på indstillinger af funktionen til valg af tilspændingstilstand Vælgerkontakt for Lav 1 Lav 2 Medium Høj omdrejningshastighed Langsom Hurtig Omskifterknap Tilspænding af maskinskruer med lille Tilspænding af træskruer, boring af huller (langsom) diameter, selvskærende skruer mv. med stor diameter mv.

 • Page 23

  Dansk FORSIGTIG: BEMÆRK: Anvisningerne givet i Tabel 6 skal kun forstås som Undgå at udsætte kontaktpanelet for stød eller brud. en generel arbejdsstandard, da der jo rent faktisk Det kan føre til problemer. bruges en lang række skruer og forskellinge spare på...

 • Page 24

  (Fig. 16). varsel. (2) Løsn grebet for at afmontere sidehåndtaget. BEMÆRK: FORSIGTIGHEDSREGLER VED BETJENINGEN Grundet HITACHI’s løbende forskning og udvikling, kan bemeldte specifikationer ændres uden forudgående 1. Lad værktøjet hvile efter kontinuerligt arbejde varsel. (1) Værktøjet er udstyret med et temperatur- beskyttelseskredsløb til at beskytte motoren.

 • Page 25

  Norsk Når du bruker et elektroverktøy vil kun et par GENERELLE SIKKERHETSFORHOLDSREGLER sekunders uoppmerksomhet kunne føre til FOR ELEKTROVERKTØY alvorlige personskader. b) Bruk verneutstyr. Ha alltid på deg vernebriller. ADVARSEL Hvis du bruker verneutstyr slik som masker, Les alle advarsler og sikkerhetsinstruksjoner. sklisikre vernesko, hjelm og hørselsvern vil dette Hvis du ikke følger alle advarsler og instruksjoner kan redusere faren for personskade.

 • Page 26

  Norsk f) Hold skjæreverktøy skarpt og rent. Aldri kortslutt det oppladbare batteriet. Kortslutter Riktig vedlikehold av skjæreverktøy med skarpe en batteriet vil det resultere i stor elektrisk strøm og kanter/blader vil redusere faren for at de låser overopphetning. Det vil føre til forbrenning eller seg, samtidig som de vil være lettere å...

 • Page 27

  Norsk Hvis batteriet overopphetes kan strømtilførselen Hvis bruker merker at batteriet lekker eller vond lukt siver ut, fjern batteriet fra områder hvor åpen stoppe automatisk. flamme brukes øyeblikkelig. Hvis dette skjer, stopp bruken av batteriet og la det 10. Ikke bruk verktøyet i områder hvor sterk statisk avkjøles.

 • Page 28

  Norsk LADEAPPARAT BRUKSOMRÅDER Modell UC18YRSL Iskruing og fjerning av maskinskruer, treskruer og Ladespannung 14,4 V – 18 V skruer med foresenket hode etc... Boring i forskjellige metaller Vekt 0,6 kg Boring i forskjellige tresorter STANDARD TILBEHØR ISETTING/FJERNING AV BATTERI 1. Fjerning av batteri 1 Plussbits (Nr.

 • Page 29

  Norsk Hvis den pilotlyset blinker rødt (med 0,2 sek. (2) Når det gjelder det oppladbare batteriets temperatur. mellomrom), sjekk eventuelt fjern Temperaturene for oppladbare batterier er vist i fremmedlegemer som kan ha satt seg fast i batteriets Tabell 2, og batterier som er blitt varme, må kjøles monteringshull.

 • Page 30

  Norsk FORSIKTIG: (1) Bryter for valg av rotasjonshastighet Når du skal endre hastigheten med omskifterknap- Rotasjonshastigheten forandres i 4 trinn hver gang pen; se etter at strømbryteren er fastlåst i avstillingen. høy/lav selektor bryteren presses. Dersom en skifter hastighet mens motoren er i gang vil det skade girene.

 • Page 31

  Norsk 6. Hvordan velge riktig tiltrekningsmoment og rotasjonshastighet Tabell 6 Valg av rotasjonshastighet (omskiftebryterens innstilling) Bruksområde Clutch-stlling Lav hastighet (LOW) Høy hastighet (HIGH) For 4 mm eller skruer med For 6 mm eller skruer med Maskinskrue 1 – 22 mindre diameter. mindre diameter.

 • Page 32

  Når du trykker inn starbryteren begynner motoren å FORSIKTIG: rotere. Reparasjoner, modifikasjoner og inspeksjon av Hitachi Når startbryteren slippes, stopper motoren. elektroverktøy må utføres av et Hitachi autorisert Betjening av bryteren serviceverksted. Boremaskinens rotasjonshastighet kan reguleres Denne dellisten er behjelpelig hvis den leveres inn trinnløst med trykket på...

 • Page 33

  Norsk Informasjon angående luftstøy og vibrasjon De målte verdiene ble fastsatt i samsvar med EN60745 og ISO 4871. Målt A-veid lydeffektnivå: 101 dB (A) Målt A-veid lydtrykknivå: 90 dB (A) Usikkerhet Kp : 3 dB (A) Bruk hørselvern. Total vibrasjonsverdi (triax vektor sum) beregnet ifølge EN60745.

 • Page 34

  Suomi b) Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Käytä aina YLEISET SÄHKÖTYÖKALUN TURVALLISUUTTA suojalaseja. KOSKEVAT VAROITUKSET Suojavarusteiden kuten hengityssuojaimen, liukumattomien turvakenkien, kypärän ja VAROITUS kuulosuojaimien käyttö tarvittaessa vähentää Lue kaikki turvallisuutta koskevat varoitukset ja kaikki henkilövahinkojen vaaraa. ohjeet. c) Estä koneen käynnistyminen vahingossa. Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on olemassa Varmista, että...

 • Page 35

  Suomi g) Käytä sähkötyökalua, varusteita ja työkalun teriä 10. Älä kiinnitä laturin tuuletusrakoihin mitään. Jos jne. näiden ohjeiden mukaisesti ottaen samalla laturin tuuletusrakoihin kiinnitetään metalliesineitä huomioon työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ. tai jotakin tulenarkaa, on seurauksena sähköiskun Jos sähkötyökalua käytetään toimintoihin, joihin vaara tai laturivaurio.

 • Page 36

  Suomi Varmista työskentelyn aikana, että hiomalastuja tai 11. Jos paristo vuotaa, on havaittavissa pahaa hajua, pölyä ei putoa pariston päälle. syntyy lämpöä, pariston väri haalistuu tai sen muoto Varmista, että työskentelyn aikana sähkötyökalun muuttuu, tai jos paristo vaikuttaa millään tavalla päälle putoavia hiomalastuja tai pölyä...

 • Page 37

  Suomi LATURI KÄYTTÖ Malli UC18YRSL Kone-, metalli- ja puuruuvien, pulttien ja muttereiden Latausjännite 14,4 V – 18 V ruuvaukseen. Erilaisten metallien poraukseen Paino 0,6 kg Erilaisten puutavaroiden poraukseen VAKIOVARUSTEET PARISTON POISTO JA ASENNUS 1. Pariston poisto 1 Ristipää ruuvausterä (no. 2) ... 1 Pidä...

 • Page 38

  Suomi (2) Mitä tulee ladattavan pariston lämpötilaan ENNEN KÄYTTÖÄ Ladattavien akkujen lämpötilat näkyvät Taulukossa 2. Kuumentuneiden akkujen tulee antaa jäähtyä ennen Työskentely-ympäristön valmistelu ja tarkastus lataamista. Varmista varotoimenpiteitä noudattamalla, että työskentely-ympäristö on sopiva. Taulukko 2 Kuumentuneen pariston lataaminen KÄYTTÖ Lämpötilat joissa Ladattava paristo paristo voidaan 1.

 • Page 39

  Suomi Jos moottori on lukittu, välittömästi katkaise virta. (1) Pyörimisnopeuden vaihto-valintakytkin Jos moottori on lukittuna jonkin aikaa, saattaa Pyörimisnopeus vaihtuu 4 tasossa joka kerran, kun moottori tai paristo palaa. korkea/matala valintakytkintä painetaan. Käännä liukunäppäintä. 4. Pyörimisnopeuden vaihto-tilan valintatoiminto (Kuva HUOMAUTUS: Älä...

 • Page 40

  Suomi 6. Kiristysmomentin ja kierrosnopeuden valinta Taulukko 6 Pyörintänopeuden valinta (vaihtonupin asento) Kytkimen Käyttö asento LOW (pieni nopeus) HIGH (suuri nopeus) Ruuveille, joiden halkaisija on Ruuveille, joiden halkaisija on Koneruuvi 1 – 22 Ruuvaus 4 mm tai pienempi. 6 mm tai pienempi. Ruuveille, joiden halkaisija on Ruuveille, joiden halkaisija on Puuruuvi...

 • Page 41

  Kiristä kiinnitys, kun olet Tästä johtuen jotkut osat saattavat muuttua ilman tarkastanut, ettei sivukahva liiku liukumisen estävässä ennakkoilmoitusta. ulkonemassa (Kuva 16). (2) Löysää kiinnitys sivukahvan irrottamiseksi. HUOM: Koska HITACHI jatkuvasti kehittää tuotteitaan, pidättää valmistaja oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman eri ilmoitusta.

 • Page 42

  Suomi Tietoja ilmavälitteisestä melusta ja tärinästä Saavutetut mitta-arvot määritettiin EN60745-normin mukaan ja ilmoitettiin ISO 4871 -normin mukaan. Mitattu A-painotteinen ääniteho: 101 dB (A) Mitattu A-painotteinen äänipainearvo: 90 dB (A) -toleranssi: 3 dB (A) Käytä kuulonsuojaimia. Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN60745 mukaan määritettyinä. Tärinäpäästöarvo h = 7,0 m/s Epävarmuus K = 1,5 m/s...

 • Page 43

  English c) Prevent unintentional starting. Ensure the switch GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or WARNING carrying the tool. Read all safety warnings and all instructions. Carrying power tools with your finger on the Failure to follow the warnings and instructions may result switch or energising power tools that have the in electric shock, fire and/or serious injury.

 • Page 44

  English 5) Battery tool use and care 10. Do not insert object into the air ventilation slots of a) Recharge only with the charger specified by the the charger. Inserting metal objects or inflammables into the manufacturer. charger air ventilation slots will result in electrical A charger that is suitable for one type of battery shock hazard or damaged charger.

 • Page 45

  English Make sure that any swarf and dust falling on the 11. If there is battery leakage, foul odor, heat generated, power tool during work do not collect on the battery. discolored or deformed, or in any way appears Do not store an unused battery in a location exposed abnormal during use, recharging or storage, to swarf and dust.

 • Page 46

  English STANDARD ACCESSORIES APPLICATIONS Driving and removing of machine screws, wood 1 Plus driver bit (No. 2) ....1 screws, tapping screws, etc. Drilling of various metals 2 Charger (UC18YRSL) ....... 1 Drilling of various woods 3 Battery (BSL1830) ......2 DS18DBL 4 Plastic case ........

 • Page 47

  English (2) Regarding the temperatures of the rechargeable If the battery is recharged when it is warm due to battery battery use or exposure to sunlight, the pilot lamp The temperatures for rechargeable batteries are as map light in green. shown in Table 2, and batteries that have become The battery will not be recharged.

 • Page 48

  English When the shift knob is set to “LOW”, the drill 4. Change rotation speed mode selector function (Fig. rotates at a low speed. When set to “HIGH”, the drill rotates at a high speed. CAUTION: CAUTION: Do not subject the switch panel to shock or damage. When changing the rotational speed with the shift Select high/low mode while the trigger switch is knob, confirm that the switch is off.

 • Page 49

  English 6. How to select tightening torque and rotational speed Table 6 Rotating speed selection (Position of the shift knob) Clutch Position LOW (Low speed) HIGH (High speed) Machine For 4 mm or smaller diameter For 6 mm or smaller 1 –...

 • Page 50

  14. Switch operation Repair, modification and inspection of Hitachi Power When the trigger switch is depressed, the tool rotates. Tools must be carried out by a Hitachi Authorized When the trigger is released, the tool stops. Service Center. The rotational speed of the drill can be controlled by This Parts List will be helpful if presented with the varying the amount that the trigger switch is pulled.

 • Page 51

  English Information concerning airborne noise and vibration The measured values were determined according to EN60745 and declared in accordance with ISO 4871. Measured A-weighted sound power level: 101 dB (A) Measured A-weighted sound pressure level: 90 dB (A) Uncertainty Kp : 3 dB (A).

 • Page 55

  Hitachi Power Tools Norway AS Kjeller Vest 7 Postboks 124, 2007 Kjeller, Norway Tel: (+47) 6692 6600 Fax: (+47) 6692 6650 URL: http://www.markt.no Hitachi Power Tools Sweden AB Rotebergsvagen 2B SE-192 78 Sollentuna, Sweden Tel: (+46) 8 598 999 00 Fax: (+46) 8 598 999 40 URL: http://www.markt.se...

 • Page 56

  29. desember 2009 i stedet for 98/37/EF. Denne erklæringen gjelder produktets påklistrede CE- merking. Representative office in Europe Hitachi Power Tools Europe GmbH 30. 6. 2009 Siemensring 34, 47877 Willich 1, F. R. Germany Head office in Japan Hitachi Koki Co., Ltd.

This manual also for:

Ds 14dbl

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: