Yamaha Audiogram 6 Manuals

Manuals and User Guides for Yamaha Audiogram 6. We have 2 Yamaha Audiogram 6 manuals available for free PDF download: Owner's Manual

Yamaha Audiogram 6 Owner's Manual

Yamaha Audiogram 6 Owner's Manual (22 pages)

USB AUDIO INTERFACE  
Brand: Yamaha | Category: Accessories | Size: 1.23 MB
Table of contents
Table Of Contents5................................................................................................................................................................
Ç'‰ÂÌËÂ5................................................................................................................................................................
ëӉ ʇÌËÂ5................................................................................................................................................................
éÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË6................................................................................................................................................................
ç‡ÒÚ ÓÈÍ7................................................................................................................................................................
ä ‡ÚÍÓÂ ÛÍÓ'Ó‰ÒÚ'Ó8................................................................................................................................................................
ìÒÚ‡ÌÓ'͇ Cubase Ai8................................................................................................................................................................
èÓ‰Íβ˜ÂÌËÂ Í ËÌÚ ÙÂÈÒÛ Audiogram8................................................................................................................................................................
ÇÍβ˜ÂÌË ÔËÚ‡ÌËfl ÒËÒÚÂÏ9................................................................................................................................................................
ç‡ÒÚ ÓÈ͇ Û Ó'Ìfl9................................................................................................................................................................
À‡ÔËÒ¸ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Cubase Ai10................................................................................................................................................................
åËÍ¯Ë Ó'‡ÌËÂ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Cubase Ai14................................................................................................................................................................
é „‡Ì˚ ÛÔ ‡'ÎÂÌËfl Ë ÙÛÌ͈ËË15................................................................................................................................................................
ëıÂχ Ô ÓıÓʉÂÌËfl 'ıÓ‰ÌÓ„Ó Ò˄̇Î16................................................................................................................................................................
èÓËÒÍ Ë ÛÒÚ ‡ÌÂÌË ÌÂËÒÔ ‡'ÌÓÒÚÂÈ17................................................................................................................................................................

Advertisement

Yamaha Audiogram 6 Owner's Manual

Yamaha Audiogram 6 Owner's Manual (22 pages)

usb  
Brand: Yamaha | Category: Accessories | Size: 1.91 MB
Table of contents
Table Of Contents5................................................................................................................................................................
Introduction6................................................................................................................................................................
Features6................................................................................................................................................................
Setup7................................................................................................................................................................
Quick Guide8................................................................................................................................................................
Installing Cubase Ai8................................................................................................................................................................
Connecting To The Audiogram Interface8................................................................................................................................................................
Powering Up The System9................................................................................................................................................................
Adjusting Level9................................................................................................................................................................
Recording With Cubase Ai10................................................................................................................................................................
Mixing With Cubase Ai14................................................................................................................................................................
Controls And Functions15................................................................................................................................................................
Input Signal Flow16................................................................................................................................................................
Troubleshooting17................................................................................................................................................................
Specifications19................................................................................................................................................................
General Specifications19................................................................................................................................................................
About The Accessory Disk21................................................................................................................................................................

Share and save

Advertisement