Yamaha Audiogram 3 Manuals

Manuals and User Guides for Yamaha Audiogram 3. We have 3 Yamaha Audiogram 3 manuals available for free PDF download: Service Manual, Owner's Manual

Yamaha Audiogram 3 Service Manual

Yamaha Audiogram 3 Service Manual (45 pages)

USB Audio interface  
Brand: Yamaha | Category: Accessories | Size: 6.35 MB
Table of contents
Table Of Contents1................................................................................................................................................................
Specifications(総合仕様3................................................................................................................................................................
Dimensional Diagram(寸法図3................................................................................................................................................................
Panel Layout(パネルレイアウト4................................................................................................................................................................
Circuit Board Layout(ユニットレイアウト5................................................................................................................................................................
Disassembly Procedure(分解手順6................................................................................................................................................................
Lsi Pin Description(lsi 端子機能表8................................................................................................................................................................
Ic Block Diagram(ic ブロック図9................................................................................................................................................................
Circuit Boards(シート基板図10................................................................................................................................................................
Recording Using The Cubase Ai 418................................................................................................................................................................
Cubase Ai 4 を使用しての録音23................................................................................................................................................................
Recording Using The Twe28................................................................................................................................................................
Twe を使用しての録音31................................................................................................................................................................
Parts List34................................................................................................................................................................
Block Diagram(ブロックダイアグラム42................................................................................................................................................................
Circuit Diagram(回路図42................................................................................................................................................................

Advertisement

Yamaha Audiogram 3 Owner's Manual

Yamaha Audiogram 3 Owner's Manual (28 pages)

USB Audio Interface  
Brand: Yamaha | Category: Recording Equipment | Size: 0.98 MB
Table of contents
Table Of Contents5................................................................................................................................................................
Introduction5................................................................................................................................................................
Features5................................................................................................................................................................
Contents5................................................................................................................................................................
System Requirements6................................................................................................................................................................
Setup7................................................................................................................................................................
Quick Guide8................................................................................................................................................................
Installing Cubase Ai8................................................................................................................................................................
Connecting To The Audiogram Interface8................................................................................................................................................................
Powering Up The System9................................................................................................................................................................
Adjusting Level10................................................................................................................................................................
Recording With Cubase Ai10................................................................................................................................................................
Mixing With Cubase Ai16................................................................................................................................................................
Controls And Functions18................................................................................................................................................................
Input Signal Flow19................................................................................................................................................................
Troubleshooting20................................................................................................................................................................
Specifications24................................................................................................................................................................
Block Diagram And Level Diagram24................................................................................................................................................................
About The Accessory Disk25................................................................................................................................................................
Software License Agreement25................................................................................................................................................................
Yamaha Audiogram 3 Owner's Manual

(Russian) Yamaha Audiogram 3 Owner's Manual (26 pages)

USB AUDIO INTERFACE  
Brand: Yamaha | Category: Recording Equipment | Size: 0.81 MB
Table of contents
Table Of Contents5................................................................................................................................................................
Ç'‰ÂÌËÂ5................................................................................................................................................................
ëӉ ʇÌËÂ5................................................................................................................................................................
éÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË6................................................................................................................................................................
ç‡ÒÚ ÓÈÍ7................................................................................................................................................................
ä ‡ÚÍÓÂ ÛÍÓ'Ó‰ÒÚ'Ó8................................................................................................................................................................
ìÒÚ‡ÌÓ'͇ Cubase Ai8................................................................................................................................................................
èÓ‰Íβ˜ÂÌËÂ Í ËÌÚ ÙÂÈÒÛ Audiogram8................................................................................................................................................................
ÇÍβ˜ÂÌË ÔËÚ‡ÌËfl ÒËÒÚÂÏ9................................................................................................................................................................
ç‡ÒÚ ÓÈ͇ Û Ó'Ìfl10................................................................................................................................................................
À‡ÔËÒ¸ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Cubase Ai10................................................................................................................................................................
åËÍ¯Ë Ó'‡ÌËÂ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Cubase Ai16................................................................................................................................................................
é „‡Ì˚ ÛÔ ‡'ÎÂÌËfl Ë ÙÛÌ͈ËË18................................................................................................................................................................
ëıÂχ Ô ÓıÓʉÂÌËfl 'ıÓ‰ÌÓ„Ó Ò˄̇Î19................................................................................................................................................................
èÓËÒÍ Ë ÛÒÚ ‡ÌÂÌË ÌÂËÒÔ ‡'ÌÓÒÚÂÈ20................................................................................................................................................................

Advertisement

Share and save

Advertisement