Black & Decker JC100 User Manual

Concealed coil kettle
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Concealed Coil Kettle
First Use Safety Recommendation
Please read through this booklet for safe and efficient use of the appliance.
We urge you to read the "Hint's" section and also follow all detailed
instructions even if you are familiar with using this appliance.
Keep this guide handy for future reference.
English
Page 02
Farsi
Page 13
Arabic
Page 19
JC100

Advertisement

loading

  Related Manuals for Black & Decker JC100

  Summary of Contents for Black & Decker JC100

 • Page 1 We urge you to read the "Hint's" section and also follow all detailed instructions even if you are familiar with using this appliance. Keep this guide handy for future reference. English Page 02 JC100 Farsi Page 13 Arabic Page 19...
 • Page 2: Important Safeguards

  English IMPORTANT SAFEGUARDS While using electrical appliances, in order to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons, basic safety precautions should be followed, including the following: • Read all instructions carefully, even if you are familiar with the appliance. •...
 • Page 3: Parts Identification

  English 1.0L 0.7L 0.4L Parts Identification 1 On/off switch 2 Lid 3 Spout 1.0L 4 Maximum fill mark 0.7L 5 Water level window 0.4L 6 Power on indicator 7 Kettle base 8 Handle 9 Lid release button...
 • Page 4 English • Never pull the power supply cord to Intended use disconnect the plug from the socket. Keep the power supply cord away from Your Black & Decker kettle has been heat, oil and sharp edges. designed for boiling water as described in •...
 • Page 5 English After use If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or an • Remove the plug from the socket and let authorised Black & Decker Service Centre in the appliance cool down before leaving order to avoid a hazard.
 • Page 6 English • Always ensure the Kettle has turned off before lifting it from the Kettle base. Warning! Always place the appliance on a flat, clean and non-slip surface before • To switch the appliance off during boiling, operating it. push the On / Off switch (1) the off position (O).
 • Page 7: Making A Claim

  English Protecting the environment Separate collection. This product must not be disposed of with normal household waste. Should you find one day that your Black & Decker product needs replacement, or if it is of no further use to you, do not dispose it off with other household waste. Make this product available for separate collection.
 • Page 8 Farsi º “ ¥ ∫ ± « “ ™ • œ . « ≤ π e U ± t ≥ ° U ∞ d “ œ ¥ « « “ ¬ ≤ d ¥ b t ° U ° K J î...
 • Page 9 Farsi ‫ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ‬ ‫• ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻦ ﮐﺘﺮﯼ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﭘﺎﯾﻪ، ﺍﺯ‬ .‫ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻥ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ! ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ، ﺁﻧﺮﺍ ﺭﻭﯼ‬ .‫ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﺻﺎﻑ، ﺗﻤﯿﺰ ﻭ ﻏﯿﺮ ﻟﻐﺰﻧﺪﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﯿﺪ‬ ،‫• ﺟﻬﺖ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﺘﺮﯼ ﺩﺭ ﺣﯿﻦ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪﻥ ﺁﺏ‬ (۱) ‫ﺩﮔﻤﻪ...
 • Page 10 Farsi ‫ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﻕ ﺷﻬﺮ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺣﺎﺻﻞ‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ.ﺩﻭ ﺷﺎﺧﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﺮﯾﺰ ﻫﻤﺨﻮﺍﻧﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ‬ ‫• ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺷﺪﻥ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻭ ﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻌﯿﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﯿﻢ ﺑﺮﻕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ، ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﺗﻌﻮﯾﺾ...
 • Page 11 Farsi ‫ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺼﺮﻑ‬ ‫• ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺳﯿﻢ ﺑﺮﻕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﮔﺮﻣﺎ، ﺭﻭﻏﻦ ﻭ‬ .‫ﻟﺒﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﯿﺰ ﺩﻭﺭ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﯾﺪ‬ ‫ﮐﺘﺮﯼ ﺑﻠﮏ ﺍﻧﺪ ﺩﮐﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪﻥ ﺁﺏ ﺁﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ، ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺷﺪﻩ‬ ‫• ﺍﺯ ﺑﮑﺎﺭﺑﺮﺩﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺑﻐﯿﺮ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﺳﺖ.
 • Page 12 Farsi ۲ ۱ ۹ ۳ ۴ ۸ 1.0L ۵ 0.7L 0.4L ۶ ۷ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ‬ ‫۱. ﺩﮔﻤﻪ ﺭﻭﺷﻦ ﻭ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﺘﺮﯼ‬ ‫۲. ﺩﺭﺏ ﮐﺘﺮﯼ‬ ‫۳. ﺩﻫﺎﻧﻪ‬ ‫۴. ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﭘﺮ ﺷﺪﻥ ﮐﺘﺮﯼ‬ 1.0L 0.7L ‫٥. ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺳﻄﺢ ﺁﺏ ﮐﺘﺮﯼ‬ 0.4L ‫۶.
 • Page 13 Farsi ± N « ¥ È ≥ U ¸ « ∞ ∑ u ß œ “ È ß u “ ¬ ¢ ° d Ë U î X ¢ « ® d œ ≤ E œ ¸ ¸ Á L u « b ≥...
 • Page 14: Black & Decker

  Arabic O µ « ∞ ∂ ¥ W • O W . M e ∞ « ∞ L ¥ U ‹ M H U W « ∞ ° I O ± l M ∑ Z « ∞ L ≥ c « ±...
 • Page 15 Arabic IóYÉb ¥ƒa øe É¡©aQ πÑb ájÉ∏¨dG 𫨰ûJ ∞bƒJ øe É k ª FGO ócC É J • ΩGóîà°SÉdG .ájÉ∏¨dG í£°S ¥ƒa ¬∏«¨°ûJ πÑb RÉ¡édG ™°Vh ≈∏Y É k ª FGO ¢UôMG :ôjòëJ ìÉàØe ™aOG ,¿É«∏¨dG AÉæKC G RÉ¡édG 𫨰ûJ ±É≤jE É d • .≥dõæe ô«Zh ∞«¶fh m ƒ...
 • Page 16 Arabic ΩGóîà°SÉdG ó©H ácô°ûdG πÑb øe ¬dGóÑà°SG Ωõ∏j ,É k Ø dÉJ AÉHô¡µdG ∂∏°S ¿Éc GPE G ófB G ∑É∏H ácô°ûd ™HÉJ óªà©e áfÉ«°U õcôe …C G øe hC G á©æ°üªdG AÉHô¡µdG òNC É e øe ¢ùHÉ≤dG ´õfGh RÉ¡édG 𫨰ûJ ±É≤jE É H ºb • .ôWÉîe ájC G Öæéàd ;ôµjO øe …C G ô««¨J πÑb hC G ¬æjõîJ πÑb OôÑj ≈àM RÉ¡édG ∑ôJGh "1"...
 • Page 17 Arabic òNC É e øY ¢ùHÉ≤dG π°üØd AÉHô¡µdG ∂∏°S ó°T É k ≤ ∏£e ∫hÉëJ Éd • ΩGóîà°SÉdG ¢VôZ øY G k ó«©H AÉHô¡µdG ∂∏°S ™°Vh ≈∏Y ¢UôMGh .AÉHô¡µdG »a í°Vƒe ƒg ɪd É k ≤ ah AɪdG »∏¨d ᪪°üe ôµjO ófB G ∑É∏H ájÉ∏Z .IOÉëdG ±GƒëdGh âjõdGh IQGôëdG .iôNC G ¢VGôZC G ájC G »a RÉ¡édG Gòg Ωóîà°ùJ Éd .π«dódG Gòg »a hC G É¡æe Üô≤dÉH hC G IQGôëdG QOÉ°üe ¥ƒa RÉ¡édG ™°Vh ÖæéJ •...
 • Page 18 Arabic 1.0L 0.7L 0.4L AGõLC É dG ∞jô©J ±É≤jE É dG/𫨰ûàdG ìÉàØe 1 AÉ£¨dG 2 ágƒØdG 3 áÄÑ©J ≈°übC G áeÉ∏Y 4 1.0L AɪdG iƒà°ùe IòaÉf 5 0.7L ábÉ£dG 𫨰ûJ ô°TD ƒ e 6 0.4L ájÉ∏¨dG IóYÉb 7 ¢†Ñ≤ªdG 8 AÉ£¨dG ôjôëJ QR 9...
 • Page 19 Arabic ± W ≥ U ‹ œ « ® U ≈ ¸ W « ∞ b ± « ∞ o Ë d ¥ « ∞ ∫ î ± s ∑ I K W ∞ K U z O N d ° «...
 • Page 20: Warranty Registration Card

  « ∞ ∂ ± e « ∞ d POSTCODE « ¡ « ∞ ¥ a ¢ U ¸ DATE OF PURCHASE « ∞ ∂ U « Ê ´ M u r Ë ≈ ß DEALER'S NAME & ADDRESS/ PRODUCT MODEL NO. JC100...