Download Print this page

Advertisement

OBJ_DOKU-12931-002.fm Page 1 Monday, June 9, 2008 2:23 PM
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
www.bosch-pt.com
2 609 140 527 (2008.06) O / 72 ASIA
GSR 10,8 V-LIQ Professional
us Original operating instructions
cn 正本使用说明书
tw 正本使用說明書
ko
사용 설명서 원본
หนั ง สื อ คู ่ ม ื อ การใช้ ง านฉบั บ ต้ น แบบ
th
id Petunjuk-Petunjuk untuk
Penggunaan Orisinal
vn BΩng hõëng dÿn nguy›n bΩn
fr Notice originale
ar
fa

Advertisement

   Summary of Contents for Bosch GSR 10,8 V-LIQ Professional

 • Page 1

  OBJ_DOKU-12931-002.fm Page 1 Monday, June 9, 2008 2:23 PM Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen GSR 10,8 V-LIQ Professional www.bosch-pt.com 2 609 140 527 (2008.06) O / 72 ASIA vn BΩng hõëng dÿn nguy›n bΩn us Original operating instructions fr Notice originale cn 正本使用说明书...

 • Page 2: Table Of Contents

  ........vÝ—U 2 609 140 527 | (9.6.08) Bosch Power Tools...

 • Page 3

  2 607 225 134 (HK, MY, SG) 2 607 225 136 (Far East) 2 607 225 138 (AU) 2 607 225 142 (TW) 2 607 225 146 (KR) 2 607 225 304 (CN) 6 035 701 800 2 609 140 527 | (9.6.08) Bosch Power Tools...

 • Page 4

  OBJ_BUCH-756-002.book Page 4 Monday, June 9, 2008 2:18 PM GSR 10,8 V-LIQ Professional 2 609 140 527 | (9.6.08) Bosch Power Tools...

 • Page 5

  OBJ_BUCH-756-002.book Page 5 Monday, June 9, 2008 2:18 PM 2 609 140 527 | (9.6.08) Bosch Power Tools...

 • Page 6: English

  Dam- Loose clothes, jewelry, or long hair can be aged or entangled cords increase the risk caught in moving parts. of electric shock. 2 609 140 527 | (9.6.08) Bosch Power Tools...

 • Page 7

  Use of the power tool for operations differ- tool insert jams when: ent from those intended could result in a – the power tool is subject to overload or hazardous situation. – it becomes wedged in the workpiece. Bosch Power Tools 2 609 140 527 | (9.6.08)

 • Page 8: Functional Description

  Check any parts concerned. Clean such parts or replace them, if required. Use the battery only in conjunction with your Bosch power tool. This measure alone pro- tects the battery against dangerous overload. 2 609 140 527 | (9.6.08)

 • Page 9

  To ensure full capacity of the battery, completely chuck must be replaced through an authorized charge the battery in the battery charger before after-sales service agent for Bosch power tools. using your power tool for the first time. The drill chuck must be tightened with a The lithium ion battery can be charged at any tightening torque of approx.

 • Page 10

  6. Inserting the Battery Adjusting the Speed Use only original Bosch lithium ion batteries The speed of the switched on power tool can be with the voltage listed on the nameplate of variably adjusted, depending on how far the your power tool.

 • Page 11: Maintenance And Service

  For drilling in metal, use only perfectly sharp- lems, please contact your local dealer or Bosch ened HSS drill bits (HSS = High Speed Steel). representative. The appropriate quality is guaranteed by the Bosch accessories program.

 • Page 12

  Philippines www.bosch.com.sg Tel.: +63 (2) 8 17 32 31 www.bosch.com.ph Vietnam Malaysia Robert Bosch (SEA) Pte. Ltd – Vietnam Representative Office Robert Bosch (SEA.) Pte. Ltd. Saigon Trade Center, Suite 1206 No. 8a, Jalan 13/6 37 Ton Duc Thang Street,...

 • Page 13

  “Transport”, page 13. Do not dispose of battery packs/batteries into household waste, fire or water. Battery packs/batteries should be collected, recycled or disposed of in an environmental-friendly manner. Subject to change without notice. Bosch Power Tools 2 609 140 527 | (9.6.08)

 • Page 14: 中文

  不要让不熟悉电动工具或对这些说明不了解的人 操作电动工具。 电动工具在未经训练的用户手中 f) 如果无法避免的,必须在潮湿的环境中使用电动 是危险的。 工具,得使用故障接地线路中断器 (GFCI) 。 使 用 GFCI 可以减低触电的危险。 e) 保养电动工具。检查运动件的安装偏差或卡住、 零件破损情况和影响电动工具运行的其他条件。 3) 人身安全 如有损坏,电动工具必须在使用前修理好。 许多 a) 保持警觉,当操作电动工具时关注所从事的操作 事故由维护不良的电动工具引发。 并保持清醒。切勿在有疲倦,药物、酒精或治疗 f) 保持切削刀具锋利和清洁。 保养良好的有锋利切 反应下操作电动工具。 在操作电动工具期间精力 削刃的刀具不易卡住而且容易控制。 分散会导致严重人身伤害。 2 609 140 527 | (9.6.08) Bosch Power Tools...

 • Page 15

  置。或者向当地的供电单位索取相关资料。 钻穿电线 功能解说 会造成火灾並遭受电击。损坏瓦斯管会引起爆炸。 如 果水管被刺穿了会导致财物损失。 阅读所有的警告提示和指示。 如未确实遵 循警告提示和指示,可能导致电击、火灾 如果安装在机器上的工具被夹住了,必须马上关闭电 並且 / 或其他的严重伤害。 动工具並保持镇静。此时机器会产生极高的反应力 矩,並进而造成回击。 安装在机器上的工具容易被夹 翻开标示了机器详解图的折叠页。阅读操作指南时必须 住如果: – 翻开折叠页参考。 电动工具超荷了,或者 – 安装在机器上的工具在工件中歪斜了。 按照规定使用机器 安装在机器上的工具如果可能割断隐藏的电线,一定 要握住绝缘手柄操作电动工具。 电动工具如果割断了 本电动工具适用於拧入和拧出螺丝。本电动工具也可以 带电的电线,机器上的金属部件会导电,并进而导致 在木材、金属、陶器和塑料上钻孔。 操作者触电。 Bosch Power Tools 2 609 140 527 | (9.6.08)

 • Page 16

  握住快速夹头 1 的后套筒 3,并朝著 的方向 用力地拧 – 钢 毫米 转前套筒 2。 – 木材 毫米 最大螺丝直径 毫米 更换夹头 夹头的夹紧范围 毫米 – 如果电动工具没有主轴锁定功能,必须把机器交给经过 主轴螺纹 1/2" 授权的博世电动工具顾客服务处更换夹头。 重量符合 EPTA-Procedure 使用约 20–25 牛顿米的拉紧扭力拧紧夹头。 01/2003 公斤 请认清电动工具铭牌上的物品代码。电动工具在销售市场上没有 统一的商品名称。 2 609 140 527 | (9.6.08) Bosch Power Tools...

 • Page 17

  下,以最高转速旋转 3 分钟,以加速冷却。 设定扭力 在金属上钻孔时只能使用完好,经过研磨的 HSS 钻头 使用扭力设定环 4 可以设定 10 级扭力。如果设定了合适 (HSS = 高效率高速钢) 。在博世的附件产品系列中,有 的扭力,当螺丝头和物料表面齐平后,或者说当到达了设 符合 这个品质等级的产品。 定好的扭力之后,安装在机器上的工具便会停止转动。在 把大的、长的螺丝拧入坚硬的物料中之前,必须根据螺 " 位置,过载离合器会被关闭,例如:拧松螺丝时。 " 纹的中心直径打预钻孔,预钻孔的深度大概为螺丝长度 拧出螺丝时可以视情况提高设定的级数,例如也可以把设 的 。 定环调整在 " " 的符号上。 Bosch Power Tools 2 609 140 527 | (9.6.08)

 • Page 18

  滨江区滨康路 567 号 邮政编码:310052 不可以把损坏的仪器丢弃在一般的家庭垃圾,火焰或水 免费服务热线: 800 820 8484 中。请收集损坏的充电电池 / 电池,并把它们送往资源回 传真: +86 571 8777 4502 收中心处理,或者用符合环保要求的方式清除损坏的充 电邮:service.hz@cn.bosch.com 电电池 / 电池。 电话:+86 571 8777 4338 保留修改权。 传真:+86 571 8777 4502 电邮:service.hz@cn.bosch.com www.bosch-pt.com.cn 2 609 140 527 | (9.6.08) Bosch Power Tools...

 • Page 19

  不要讓不熟悉電動工具或對這些說明不了解的人 操作電動工具。 電動工具在未經訓練的用戶手中 f) 如果無法避免的,必須在潮濕的環境中使用電動 是危險的。 工具,得使用故障接地線路中斷器 (GFCI) 。 使 用 GFCI 可以減低觸電的危險。 e) 保養電動工具。檢查運動件的安裝偏差或卡住、 零件破損情況和影響電動工具運行的其他條件。 3) 人身安全 如有損壞,電動工具必須在使用前修理好。 許多 a) 保持警覺,當操作電動工具時關注所從事的操作 事故由維護不良的電動工具引發。 並保持清醒。切勿在有疲憊、藥物、酒精或治療 f) 保持切削刀具鋒利和清潔。 保養良好的有鋒利切 反應下操作電動工具。 在操作電動工具期間精力 削刃的刀具不易卡住而且容易控制。 分散會導致嚴重人身傷害。 Bosch Power Tools 2 609 140 527 | (9.6.08)

 • Page 20

  置。 或者向當地的供電單位索取相關資料。 鑽穿電線 會造成火災並遭受電擊。損壞瓦斯管會引起爆炸。如 功能解說 果水管被刺穿了會導致財物損失。 閱讀所有的警告提示和指示。 如未確實遵 如果安裝在機器上的工具被夾住了,必須馬上關閉電 循警告提示和指示,可能導致電擊、火災 動工具並保持鎮靜。此時機器會產生極高的反應力 並且 / 或其他的嚴重傷害。 矩,並進而造成回擊。 安裝在機器上的工具容易被夾 住如果﹕ – 翻開標示了機器詳解圖的折疊頁。閱讀操作指南時必須 電動工具超荷了,或者 – 翻開折疊 頁參考。 安裝在機器上的工具在工件中歪斜了。 安裝在機器上的工具如果可能割斷隱藏的電線,一定 按照規定使用機器 要握住絕緣手柄操作電動工具。 電動工具如果割斷了 帶電的電線,機器上的金屬部件會導電,並進而導致 本電動工具適用於擰入和擰出螺絲。本電動工具也可以 操作者觸電。 在木材、金屬、陶器和塑料上鑽孔。 2 609 140 527 | (9.6.08) Bosch Power Tools...

 • Page 21

  握住快速夾頭 1 的後套筒 3,並朝著 的方向 用力地擰 – 鋼 毫米 轉前套筒 2。 – 木材 毫米 最大螺絲直徑 毫米 更換夾頭 – 夾頭的夾緊範圍 毫米 如果電動工具沒有主軸鎖定功能,必須把機器交給經過 1/2" 主軸螺紋 授權的博世電動工具顧客服務處更換夾頭。 重量符合 EPTA-Procedure 01/2003 使用約 20–25 牛頓米的拉緊扭力擰緊夾頭。 公斤 請認清電動工具銘牌上的物品代碼。電動工具在銷售市場上沒有 統一的商品名稱。 Bosch Power Tools 2 609 140 527 | (9.6.08)

 • Page 22

  恢復到許可的溫度範圍內之后, 電動工具才能夠再度以 停開關 6,則無法改變轉向。 最高轉速運作。 正轉﹕ 適用於正常鑽和轉緊螺絲時,把正逆轉開關 5 向 有關操作方式的指點 左推到底。 確定電動工具已經關閉了,才可以把電動工具頂在螺 逆轉﹕ 適用於放鬆 / 轉出螺絲和螺母,把正逆轉開關 5 向 絲頭上。 轉動中的起子頭容易從螺絲頭上滑開。 右推到底。 工具箱 (參考插圖 D) 工具箱 13 中可以放置電動工具,電動工具的專用充電 器,備用蓄電池和其它配件。使用掛鉤 12 可以懸掛工具 箱 13。 2 609 140 527 | (9.6.08) Bosch Power Tools...

 • Page 23

  物品代碼。 必須以符合環保的方式,回收再利用損壞的機器、附件 和廢棄的包裝材料。 顧客服務處和顧客咨詢中心 蓄電池 / 一般電池 : 本公司顧客服務處負責回答有關本公司產品的修理,維 鋰離子 : 護和備件的問題。以下的網頁中有爆炸圖和備件的資料 : 請注意 " 搬運 " 段落中的指示, www.bosch-pt.com 頁 23. 博世顧客咨詢團隊非常樂意為您解答有關購買,使用和 設定本公司產品及附件的問題。 不可以把蓄電池 / 一般電池丟棄在家庭垃圾、火或水中。 收集好蓄電池 / 一般電池,把它們交給資源回收中心,或 以符合環保要求的方式處理。 保留修改權。 Bosch Power Tools 2 609 140 527 | (9.6.08)

 • Page 24: 한국어

  드를 잡아 당겨서는 절대로 안됩니다 . 전원 코드가 열 과 오일에 접촉하는 것을 피하고 , 날카로운 모서리나 기기의 가동 부위에 닿지 않도록 주의하십시오 . 손상 되거나 엉킨 전원 코드는 감전을 유발할 수 있습니다 . 2 609 140 527 | (9.6.08) Bosch Power Tools...

 • Page 25

  작업장을 항상 깨끗이 유지하십시오 . 작업 소재의 혼합물 오 . 다른 종류의 배터리를 사용하면 상해를 입거나 화 은 특히 위험합니다 . 경금속 분진은 화재나 폭발을 야기할 재를 초래할 수 있습니다 . 수 있습니다 . Bosch Power Tools 2 609 140 527 | (9.6.08)

 • Page 26

  드릴 척 클램핑 범위 드릴 스핀들 나사 1/2" EPTA 공정 01/2003 에 따른 중량 전동공구의 명판에 표시된 제품 번호를 확인하십시오 . 각 전동공구의 명 칭이 시중에서 상이하게 사용될 수 있습니다 . 2 609 140 527 | (9.6.08) Bosch Power Tools...

 • Page 27

  환은 보쉬 지정 전동공구 서비스 센터에 맡겨야 합니다 . 려면 , 회전방향 선택 스위치 5 를 오른쪽 끝까지 밉니다 . 드릴 척은 약 20–25 Nm 의 고정 토크로 조여야 합 니다 . Bosch Power Tools 2 609 140 527 | (9.6.08)

 • Page 28

  전동공구의 스위치가 꺼진 상태에서만 나사못에 대십시 오 . 회전하는 드릴 비트가 미끄러질 수 있습니다 . 한국로버트보쉬기전주식회사 Robert Bosch Korea Mechanics and Electronics Ltd. 작업자 가방 ( 그림 D 참조 ) 작업자 가방 13 에 전동공구 , 해당하는 충전기 , 스패어 배터...

 • Page 29

  개의 배터리를 운반할 경우에는 위험 물질 기준이 해당됩니다. 이러한 경우포장 등 특별한 조건을 준수해야 할 필요가 있습니 다 . 자세한 사항은 다음의 인터넷 주소에 나와 있는 영문 취급 설명서를 참조하십시오 : http://purchasing.bosch.com/en/ start/Allgemeines/Download/index.htm. 처리 기기와 액세서리 및 포장 등은 환경 친화적인 방법으로 재생할...

 • Page 30

  ที ่ ส าย อย่ า ใช้ ส ายแขวนเครื ่ อ ง หรื อ อย่ า ดึ ง สายไฟฟ้ า เพื ่ อ ถอดปลั ๊ ก ออกจากเต้ า เสี ย บ กั น สายไฟฟ้ า ออก 2 609 140 527 | (9.6.08) Bosch Power Tools...

 • Page 31

  ไฟฟ้ า อาจทำให้ เ กิ ด ไฟไหม้ ห รื อ ถู ก ไฟฟ้ า ช๊ อ กหรื อ ดู ด ได้ การ ทำให้ ท ่ อ แก๊ ซ เสี ย หายอาจเกิ ด ระเบิ ด ได้ การเจาะเข้ า ในท่ อ น้ ำ ทำให้ ท รั พ ย์ ส ิ น เสี ย หาย Bosch Power Tools 2 609 140 527 | (9.6.08)

 • Page 32

  การกระทำเช่ น นี ้ เ ท่ า นั ้ น ที ่ จ ะช่ ว ยปกป้ อ งแบตเตอรี ่ จ ากการถู ก ใช้ ง านเกิ น พิ ก ั ด ซึ ่ ง เป็ น อั น ตราย 2 609 140 527 | (9.6.08) Bosch Power Tools...

 • Page 33

  แบตเตอรี ่ ท ำงานได้ เ ต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ ต้ อ งชาร์ จ แบตเตอรี ่ ใ นเครื ่ อ ง ประมาณ 20–25 ชาร์ จ แบตเตอรี ่ ใ ห้ เ ต็ ม ก่ อ นใช้ ง านเครื ่ อ งมื อ ไฟฟ้ า ของท่ า นเป็ น ครั ้ ง แรก Bosch Power Tools 2 609 140 527 | (9.6.08)

 • Page 34

  เปลี ่ ย นทิ ศ ทางการหมุ น 5 ไปทางซ้ า ยจนสุ ด การหมุ น ทางซ้ า ย: สำหรั บ การคลายและขั น สกรู แ ละน๊ อ ตออก ให้ ก ดสวิ ท ช์ เ ปลี ่ ย นทิ ศ ทางการหมุ น 5 ไปทางขวาจนสุ ด 2 609 140 527 | (9.6.08) Bosch Power Tools...

 • Page 35

  สิ บ หลั ก บนแผ่ น ป้ า ยรุ ่ น ของเครื ่ อ งทุ ก ครั ้ ง ประเทศไทย โทรศั พ ท์ +66 (0)2 / 6 71 78 00 – 4 โทรสาร +66 (0)2 / 2 49 42 96 โทรสาร +66 (0)2 / 249 5299 Bosch Power Tools 2 609 140 527 | (9.6.08)

 • Page 36

  กระบวนการนำกลั บ มาใช้ ใ หม่ หรื อ นำไปกำจั ด ในลั ก ษณะที ่ ไ ม่ ทำลายสภาพแวดล้ อ ม ขอสงวนสิ ท ธิ ์ ใ นการเปลี ่ ย นแปลงโดยไม่ ต ้ อ งแจ้ ง ล่ ว งหน้ า 2 609 140 527 | (9.6.08) Bosch Power Tools...

 • Page 37: Bahasa Indonesia | 37

  Jika Anda sekejap mata saja kas listrik yang mempunyai hubungan tidak berhati-hati sewaktu menggunakan arde. Steker yang tidak dirubah dan perkakas listrik, dapat terjadi luka-luka stopkontak yang cocok mengurangi bahaya berat. terjadinya kontak listrik. Bosch Power Tools 2 609 140 527 | (9.6.08)

 • Page 38

  Penggunaan sarana penghi- tidak mudah tersangkut dan lebih mudah sapan bisa mengurangi bahaya yang dikendalikan. disebabkan debu. 2 609 140 527 | (9.6.08) Bosch Power Tools...

 • Page 39

  Dengan demikian terjamin keselamatan memutar. Alat kerja bisa tersangkut dan kerja dengan perkakas listrik ini secara membuat perkakas listrik tidak bisa sinambung. dikendalikan. Bosch Power Tools 2 609 140 527 | (9.6.08)

 • Page 40

  1 Cekaman mata bor yang dikunci dan dibuka Gunakanlah aki hanya bersama dengan dengan tangan perkakas listrik merek Bosch. Hanya dengan demikian aki dilindungi terhadap 2 Selubung depan pembebanan terlalu berat yang berbahaya. 3 Selubung belakang...

 • Page 41

  Pada perkakas listrik tanpa penguncian poros lum penggunaannya untuk pertama kalinya, isi- kerja, cekaman mata bor harus digantikan oleh kanlah aki sampai penuh sama sekali di dalam satu Service Center perkakas listrik Bosch yang alat pencas baterai. resmi. Aki ion-Li bisa diisi sewaktu-waktu, tanpa mengu- Cekaman mata bor harus dikencangkan rangi daya tahannya.

 • Page 42

  6 dan tahan tekanan. Gunakanlah hanya aki ion-Li yang asli dari Lampu 9 menyala jika tombol untuk menghidup- Bosch dengan tegangan yang tercantum kan dan mematikan 6 ditekan ringan atau ditekan pada label tipe perkakas listrik Anda.

 • Page 43

  Baru setelah aki Jika aki tidak berfungsi lagi, hubungilah satu berada pada tingkatan suhu aki yang diizinkan, Service Center untuk perkakas listrik Bosch yang perkakas listrik berjalan dengan kecepatan resmi. putaran penuh.

 • Page 44

  Perubahan adalah hak Bosch. Jumlah ekuivalen Li yang terkandung di dalam aki adalah di bawah batas-batas pengukuran yang lazim. Karena itu aki tunggal atau aki yang di...

 • Page 45: Tiøng Vi·t | 45

  Khäng {õïc {Ú dông cô {i·n c÷m tay ngoμi cô {i·n c÷m tay cß thÚ gÉy thõêng tflch cho mõa hay í t‡nh tr”ng ¤m õët. Nõëc vμo m¯y bΩn thÉn. sfi lμm tæng nguy cê bÔ {i·n giút. Bosch Power Tools 2 609 140 527 | (9.6.08)

 • Page 46

  Ωnh hõíng {øn sú vŸn hμnh còa m¯y. Nøu bÔ hõ háng, phΩi s¥a chùa m¯y trõëc khi s¥ dông. NhiÖu tai n”n xΩy ra do bΩo quΩn dông cô {i·n c÷m tay t≥i. 2 609 140 527 | (9.6.08) Bosch Power Tools...

 • Page 47

  ChÜ s¥ dông pin cñng chung vëi dông cô {i·n nõëc cß thÚ lμm hõ h”i tμi sΩn hay cß thÚ gÉy ra c÷m tay Bosch còa b”n. ChÜ ri›ng vëi c¯ch nμy {i·n giút. {’ bΩo v· cho pin khäng bÔ nguy hiÚm do qu¯ tΩi.

 • Page 48

  {”i lû phôc vô dông cô pin nμy mëi thflch hïp vëi pin lithium ion dñng cho {i·n sau khi b¯n do Bosch òy nhi·m. dông cô {i·n c÷m tay còa b”n. MÉm c◊p khoan phΩi {õïc siøt ch◊t vëi Ghi ChÏ: Pin giao kÎm m¯y chÜ...

 • Page 49

  Tæng lúc nh`n l›n cäng tÄc lμm tæng tåc LÄp Pin Vμo {é quay. ChÜ s¥ dông pin Li-on còa chflnh h’ng Bosch vëi {i·n thø {õïc ghi tr›n nh’n m¯y còa dông Khßa tú {éng toμn bé trôc (Khßa tú {éng) cô...

 • Page 50

  {”i lû phôc vô hμng sau khi b¯n dông cô {i·n Trong trõìng hïp nμy, cß sú c÷n thiøt phΩi tuÉn thò c÷m tay do Bosch òy nhi·m {Ú {õïc hõëng dÿn. mét så {iÖu ki·n {◊t bi·t (v.d., li›n quan {øn vi·c Nøu giΩ...

 • Page 51

  C¯c pin låc/pin phΩi {õïc thu gom l”i, t¯i chø hay thΩi bá theo hõëng thÉn thi·n vëi mäi trõìng. [õïc quyÖn thay {çi néi dung mμ khäng phΩi thäng b¯o trõëc. Bosch Power Tools 2 609 140 527 | (9.6.08)

 • Page 52: Français

  Il existe un risque accru le doigt sur l’interrupteur ou brancher des de choc électrique si votre corps est relié à outils dont l’interrupteur est en position la terre. marche est source d’accidents. 2 609 140 527 | (9.6.08) Bosch Power Tools...

 • Page 53

  à brûlures ou un feu. des personnes ne connaissant pas l’outil ou les présentes instructions de le faire fonctionner. Les outils sont dangereux en- tre les mains d’utilisateurs novices. Bosch Power Tools 2 609 140 527 | (9.6.08)

 • Page 54

  – l’appareil électrique est surchargé ou – lorsqu’il coince dans la pièce à travailler. N’utilisez l’accu qu’avec votre outil électro- portatif Bosch. Seulement ainsi l’accu est Maintenez l’outil par les surfaces de prise protégé contre une surcharge dangereuse. isolantes, si l’outil coupant, en marche, peut être en contact avec des conducteurs ca-...

 • Page 55

  L’accu à ions lithium peut être rechargé à tout moment, sans que sa durée de vie n’en soit rédui- te. Le fait d’interrompre le processus de charge n’endommage pas l’accu. Bosch Power Tools 2 609 140 527 | (9.6.08)

 • Page 56

  N’utiliser que des accus à ions lithium d’ori- garde sur l’interrupteur Marche/Arrêt. gine Bosch dont la tension correspond à cet- te indiquée sur la plaque signalétique de Tenir la douille arrière 3 du mandrin automatique l’outil électroportatif.

 • Page 57

  HSS aiguisés et en parfait état (HSS = aciers Marche/Arrêt 6. super rapides). La gamme d’accessoires Bosch vous assure la qualité nécessaire. Une pression légère sur l’interrupteur Marche/Ar- rêt 6 entraîne une faible vitesse de rotation. Plus Avant de visser des vis d’un certain diamètre et...

 • Page 58

  Ne pas jeter les accu/piles dans les ordures mé- www.bosch-pt.com nagères, ni dans les flammes ou l’eau. Les ac- Les conseillers techniques Bosch sont à votre cus/piles doivent être collectés, recyclés ou éli- disposition pour répondre à vos questions con- minés en conformité...

 • Page 59

  “‫ﻳﺮﺟﯽ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ ﰲ ﻓﻘﺮﺓ ”ﺍﻟﻨﻘﻞ‬ .59 ‫ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫ﻻ ﺗﺮﻡ ﺍﳌﺮﺍﻛﻢ/ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻘﲈﻣﺔ ﺍﳌﻨﺰﻟﻴﺔ، ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺃﻭ ﰲ ﺍﳌﺎﺀ. ﻳﻨﺒﻐﻲ ﲨﻊ‬ .‫ﺍﳌﺮﺍﻛﻢ/ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺗﺼﻨﻴﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺼﻔﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ‬ .‫ﻧﺤﺘﻔﻆ ﺑﺤﻖ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ‬ Bosch Power Tools 2 609 140 527 | (21.5.08)

 • Page 60

  ‫ = )ﺍﻟﻔﻮﻻﺫ ﺍﻟﻌﺎﱄ‬HSS ‫ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻋﻨﺪ ﺗﺜﻘﻴﺐ ﺍﳌﻌﺎﺩﻥ ﻓﻘﻂ ﻟﻘﻢ ﺍﻟﺘﺜﻘﻴﺐ‬ .‫ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻭﺍﻟﴪﻳﻊ ﺍﻟﻘﻄﻊ( ﻳﻀﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﺑﻮﺵ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ‬ ‫ﻗﺒﻞ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻠﻮﺍﻟﺐ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ، ﻳﻨﺼﺢ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺛﻘﺐ‬ .‫ﲤﻬﻴﺪﻱ ﺑﻘﻄﺮ ﻟﺐ ﹼ ﺍﻟﻠﻮﻟﺐ ﻭﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ⅔ ﻃﻮﻝ ﺍﻟﻠﻮﻟﺐ‬ 2 609 140 527 | (21.5.08) Bosch Power Tools...

 • Page 61

  ‫ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﯽ ﺍﻷﺳﺒﺴﺘﻮﺱ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﲈﻝ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﲔ‬ .‫ﻓﻘﻂ ﺩﻭﻥ ﻏﲑﻫﻢ‬ .‫– ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﯽ ﲥﻮﻳﺔ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ‬ .P2 ‫– ﻳﻨﺼﺢ ﺑﺎﺭﺗﺪﺍﺀ ﻗﻨﺎﻉ ﻭﻗﺎﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﺲ ﺑﻔﺌﺔ ﺍﳌﺮﺷﺢ‬ .‫ﺗﺮﺍﻋﯽ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺑﻠﺪﻛﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﳌﺮﻏﻮﺏ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ‬ Bosch Power Tools 2 609 140 527 | (21.5.08)

 • Page 62

  .‫* ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ ﺍﳌﻮﺻﻮﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﻟﻴﺴﺖ ﳏﺘﻮﺍﺓ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻱ‬ ‫. ﻳﺘﻢ ﹼ ﺇﻃﻔﺎﺀ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻗﺎﺭﻧﺔ ﻭﻗﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻻﻟﻜﱰﻭﻧﻴﺔ‬ (ECP) “ .‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻔﺮﻍ ﺍﳌﺮﻛﻢ: ﻟﻦ ﺗﺘﺤﺮﻙ ﻋﺪﺓ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻋﻨﺪﺋﺬ‬ 2 609 140 527 | (21.5.08) Bosch Power Tools...

 • Page 63

  .‫ﲥﻴﺞ ﺍﻟﺒﴩﺓ ﺃﻭ ﺇﻟﯽ ﺍﻻﺣﱰﺍﻕ‬ ◀ ‫ﻗﺪ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﺍﻷﺑﺨﺮﺓ ﻋﻨﺪ ﺇﺗﻼﻑ ﺍﳌﺮﻛﻢ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ ﻣﻼﺋﻤﺔ. ﺃﻣﻦ‬ ‫ﺗﻮﻓﺮ ﺍﳍﻮﺍﺀ ﺍﻟﻨﻘﻲ ﻭﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺇﻥ ﺷﻌﺮﺕ ﺑﺂﻻﻡ. ﻗﺪ ﲥﻴﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺑﺨﺮﺓ‬ .‫ﺍﳌﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﻨﻔﺴﻴﺔ‬ Bosch Power Tools 2 609 140 527 | (21.5.08)

 • Page 64

  ‫( ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﺗﺎﻟﻒ. ﺍﻟﻌﺪﺓ‬b .‫ﲤﺪﻳﺪ ﳐﺼﺺ ﻟﻼﺳﺘﻌﲈﻝ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﺍﻟﺼﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﱂ ﺗﻌﺪ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﺈﻃﻔﺎﺋﻬﺎ ﺧﻄﲑﺓ ﻭﳚﺐ ﺃﻥ‬ .‫ﻳﺘﻢ ﹼ ﺗﺼﻠﻴﺤﻬﺎ‬ 2 609 140 527 | (21.5.08) Bosch Power Tools...

 • Page 65

  .‫ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﺩﺍﻥ ﺧﺎﻧﮕﯽ، ﺩﺭ ﺁﺗﺶ ﻭ ﯾﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺁﺏ ﻧﯿﺎﻧﺪﺍﺯﯾﺪ‬ ‫ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭی، ﺑﺎﺯﯾﺎﻓﺖ ﻭ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ‬ .‫ﺯﯾﺴﺖ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﻮﻧﺪ‬ .‫ﺣﻖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻣﺤﻔﻮﻅ ﺍﺳﺖ‬ Bosch Power Tools 2 609 140 527 | (21.5.08)

 • Page 66

  ‫ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﭘﯿﭻ ﻛﺮﺩﻥ ﭘﯿﭻ ﻫﺎی ﺑﺰﺭگ ﻭ ﺑﻠﻨﺪ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺘﺮﯾﺎﻝ ﻫﺎی ﺳﺨﺖ، ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﻧﺨﺴﺖ ﯾﻚ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﻣﻐﺰی ﺭﺯﻭﻩ ﭘﯿﭻ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ⅔ ﻃﻮﻝ ﭘﯿﭻ‬ .‫ﺩﺍﺧﻞ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻛﻨﯿﺪ‬ 2 609 140 527 | (21.5.08) Bosch Power Tools...

 • Page 67

  .‫ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺮ ﺭﻭی ﮐﻠﯿﺪ ﻗﻄﻊ ﻭ ﻭﺻﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯿﺸﻮﺩ‬ ،‫ﺗﺬﻛﺮ: ﺑﮑﺎﺭﮔﯿﺮی ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‬ .‫ﳑﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﻭ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺑﺮﻗﯽ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ‬ Bosch Power Tools 2 609 140 527 | (21.5.08)

 • Page 68

  ‫ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻬﺮﻩ )ﺁﺩﺍﭘﺘﻮﺭ( ﻋﻘﺒﯽ 3 ﺳﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ 1 ﺭﺍ ﻣﺤﮑﻢ ﻧﮕﺎﻩ‬ ‫ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﻣﻬﺮﻩ )ﺁﺩﺍﭘﺘﻮﺭ( ﺟﻠﻮﺋﯽ 2 ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﭼﺮﺧﺶ ➊ ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻥ‬ .‫ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺭﺍ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﺑﺰﺍﺭﮔﯿﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ. ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺭﺍ ﺟﺎ ﮔﺬﺍﺭی ﮐﻨﯿﺪ‬ 2 609 140 527 | (21.5.08) Bosch Power Tools...

 • Page 69

  ‫ﺷﻤﺎ ﺭﻭی ﮐﻠﯿﺪ ﻗﻄﻊ ﻭ ﻭﺻﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﮔﺮ ﺑﺎﺗﺮی‬ ‫ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻬﺮﻩ )ﺁﺩﺍﭘﺘﻮﺭ( ﻋﻘﺒﯽ‬ ‫ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺑﺮﻗﯽ ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﯿﺪ، ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺑﺮﻭﺯ‬ ‫ﺣﻠﻘﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ‬ .‫ﺳﻮﺍﻧﺢ ﮐﺎﺭی ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‬ ‫ﮐﻠﯿﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺖ ﭼﺮﺧﺶ‬ Bosch Power Tools 2 609 140 527 | (21.5.08)

 • Page 70

  ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺩﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ‬ ‫ﻭ ﯾﺎ ﺁﺳﯿﺐ ﺩﯾﺪﻩ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ. ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺁﺳﯿﺐ ﺩﯾﺪﻩ ﺭﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ‬ ‫ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﻨﯿﺪ. ﻋﻠﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭی ﺍﺯ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﮐﺎﺭی، ﻋﺪﻡ‬ .‫ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎی ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‬ 2 609 140 527 | (21.5.08) Bosch Power Tools...

 • Page 71

  ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﺁﭼﺎﺭ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭی ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﯾﺪ. ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻭ‬ .‫ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ، ﺧﻄﺮ ﺷﻮک ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ‬ ،‫ﺁﭼﺎﺭﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺭﻭی ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﭼﺮﺧﻨﺪﻩ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ‬ .‫ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺟﺮﺍﺣﺖ ﺷﻮﻧﺪ‬ Bosch Power Tools 2 609 140 527 | (21.5.08)

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: