Download Table of Contents Print this page
Silvercrest KH 2187 Operating Instructions Manual

Silvercrest KH 2187 Operating Instructions Manual

Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 3

Quick Links

3
KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com
ID-Nr.: KH2187-2188-04/10-V2

Clock Radio

KH 2188
KH 2187
Clock Radio
Kelloradio
Operating instructions
Käyttöohje
CY
Klockradio
Radiovækkeur
Bruksanvisning
Betjeningsvejledning
Ραδιοξυπνητήρι
Radiowecker
CY
Οδηγίες χρήσης
Bedienungsanleitung

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest KH 2187

 • Page 1: Clock Radio

  Clock Radio KH 2188 KH 2187 Clock Radio Kelloradio Operating instructions Käyttöohje Klockradio Radiovækkeur Bruksanvisning Betjeningsvejledning Ραδιοξυπνητήρι Radiowecker Οδηγίες χρήσης Bedienungsanleitung KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM www.kompernass.com ID-Nr.: KH2187-2188-04/10-V2...
 • Page 2 KH 2187 KH 2188...
 • Page 3: Table Of Contents

  CONTENT PAGE Intended use Technical data Delivery Contents Safety instructions Operating Elements Commissioning Inserting the batteries Setting the clock Radio Reception Setting the alarm time Switching the alarm function on Switching the alarm function off Sleep Timer Cleaning and Care Disposal Warranty &...
 • Page 4: Intended Use

  CLOCK RADIO Radio frequency range: KH 2187/KH 2188 FM (VHF) : 87,5 – 108 MHz AM (MW) : 526,5 – 1606,5 kHz The technical capabilities of this device make possible Intended use an adjustable frequency range that lies beyond the permitted frequency ranges of 87,5 –...
 • Page 5: Safety Instructions

  Safety instructions • Ensure that liquids and miscellaneous objects are • This device is not intended for use by individuals never able to penetrate into the device. (including children) with restricted physical, physio- • Do not place water-filled receptacles (e.g. flower logical or intellectual abilities or deficiences in vases) on the device.
 • Page 6: Operating Elements

  • Avoid any additional heat build up, e.g. direct sunlight, heaters, other devices, etc. Power cable • Keep children away from the connecting cable Battery compartment KH 2187: on the underside, and the device. Children frequently underestimate KH 2188: at the rear the dangers of electrical devices.
 • Page 7: Inserting The Batteries

  Attention! Assembly Before operating the device, make sure that it is in Do not permit small children to play with the a faultless condition. If it is not, it may not be used. plastic packaging. There is a risk of suffocation! •...
 • Page 8: Setting The Alarm Time

  Note: You will be woken by the radio if ... • the volume regulator is placed at a sound To improve reception in the FM frequency range, level at which you will be woken. slowly move and hold the end of the wire aerial •...
 • Page 9: Cleaning And Care

  You can reduce the time to switch off by ... Disposal of batteries/accumulators SLEEP • pressing and holding the button and, at Batteries/cells may not be disposed of with domestic the same time, adjust the remaining time with the waste. Every consumer is statutorily required to return MINUTE button resp.
 • Page 10: Importer

  DES UK LTD Tel.: 0871 5000 700 (£ 0.10 / minute) e-mail: support.uk@kompernass.com Kompernass Service Ireland Tel: 1850 930 412 (0,082 EUR/Min.) Standard call rates apply. Mobile operators may vary. e-mail: support.ie@kompernass.com Importer KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, GERMANY www.kompernass.com - 8 -...
 • Page 11 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Määräystenmukainen käyttö Tekniset tiedot Toimituslaajuus Turvaohjeet Käyttöelementit Käyttöönotto Paristojen asettaminen Kellonajan asettaminen Radiovastaanotto Herätyksen asettaminen Herätystoiminnon kytkeminen päälle Herätystoiminnon kytkeminen pois päältä Nukahtamisajastin Puhdistus ja hoito Hävittäminen Takuu & huolto Maahantuoja Lue käyttöohje ennen ensimmäistä käyttökertaa huolellisesti läpi ja pidä sitä lähettyvillä myös myöhemmissä käytöissä.
 • Page 12: Määräystenmukainen Käyttö

  KELLORADIO Taajuusalue Radio: KH 2187/KH 2188 FM (ULA): 87,5 – 108 MHz AM (KA): 526,5 – 1606,5 kHz Laitteen tekniset ominaisuudet mahdollistavat taajuu- Määräystenmukainen käyttö salueen säädön 87,5 – 108 MHz:n ja 526,5–1606,5 kHz:n sallitun taajuusalueen ulkopu- olella. Eri maissa saattaa olla poikkeavia kansallisia Tämä...
 • Page 13: Turvaohjeet

  Turvaohjeet • Huolehdi siitä, että laitteeseen ei koskaan pääse • Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden nesteitä tai vieraita esineitä. (mukaan lukien lapset) käyttöön, joiden rajoitetut, • Älä aseta mitään vedellä täytettyä säiliötä (esim. fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai kokemuksen kukkamaljakkoa) laitteen päälle.
 • Page 14: Käyttöelementit

  Käyttöelementit Palo- ja loukkaantumisvaarojen välttämiseksi: • Älä aseta kynttilöitä tai muita avotulen lähteitä Verkkokaapeli laitteen päälle. Paristokotelo KH 2187: pohjassa • Älä aseta laitetta kuumien pintojen lähelle. KH 2188: taustapuolella • Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa se altistuu suoralle Heittoantenni auringonsäteilylle.
 • Page 15: Paristojen Asettaminen

  Paristojen asettaminen Kellonajan asettaminen Kun otat laitteen uudelleen käyttöön pariston vaihdon Virtakatkossuojaus jälkeen: TIME Asettamalla laitteeseen 9 V:n nepparipariston (tyyppi Samanaikaisesti kun pidät painiketta painettuna: HOUR 6LR61) vältät mahdollisen sähkö katkoksen sattuessa • Aseta tunnit painamalla painiketta sen, että laitteen toiminta keskeytyy ja näin asetetut useamman kerran peräkkäin tai pitämällä...
 • Page 16: Herätyksen Asettaminen

  Herätyksen asettaminen Herätystoiminnon kytkeminen pois päältä Kun kellonaika on asetettu oikein edellä kuvatulla SNOOZE tavalla, toimi seuraavasti: • Paina painiketta ja herätys toistetaan 9 mi- AL. ON Pidä painiketta painettuna ja: nuutin kuluttua. HOUR • Aseta tunnit painamalla painiketta • Kytke herätystoiminto kokonaan pois päältä useamman kerran peräkkäin tai pitämällä...
 • Page 17: Puhdistus Ja Hoito

  Puhdistus ja hoito Takuu & huolto Laitteen takuu on 3 vuotta ostopäivästä. Laite on Huomio! Sähköiskun vaara: valmistettu huolellisesti ja tarkistettu tarkasti ennen toimitusta. Säilytä ostokuitti todisteeksi takuun voi- Ennen kuin puhdistat koneen: massaolosta. • Vedä ensin verkkopistoke irti pistorasiasta. Ota takuutapauksessa puhelimitse yhteyttä...
 • Page 18 - 16 -...
 • Page 19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN Föreskriven användning Tekniska data Leveransens omfattning Säkerhetsanvisningar Komponenter Förberedelser Lägga i batterier Ställa klockan Radiomottagning Ställa in väckningstid Koppla på väckningsfunktion Stänga av väckningsfunktion Insomningstimer Rengöring och skötsel Kassering Garanti & Service Importör Läs igenom bruksanvisningen noga innan du börjar använda apparaten och spara den för senare bruk. Lämna över den tillsammans med apparaten till en ev.
 • Page 20: Föreskriven Användning

  KLOCKRADIO Frekvensområden för radio: KH 2187/KH 2188 FM (UKV) : 87,5 – 108 MHz AM (MV) : 526,5 – 1606,5 kHz Apparaten har de tekniska förutsättningarna för in- Föreskriven användning ställning av ett frekvensområde utanför det tillåtna på 87,5 –108 MHz och 526,5 – 1606,5 kHz.
 • Page 21: Säkerhetsanvisningar

  Säkerhetsanvisningar Bryta strömförbindelsen till apparaten • Den här apparaten ska inte användas av personer (inklusive barn) med begränsad fysisk, sensorisk MODE AUTO (AL)/OFF/ON Skjutknappen kan inte an- eller mental förmåga eller bristande erfarenhet vändas för att bryta strömförbindelsen till den här apparaten helt och hållet.
 • Page 22: Komponenter

  Nätkabel strömavbrott och dina inställningar, som till exempel Batterifack KH 2187: på undersidan klockslag och väckningstid, finns kvar Batteriet ser KH 2188: på baksidan till att klockradion fortsätter att "ticka" även om Bandantenn strömmen går.
 • Page 23: Ställa Klockan

  Observera: Anslutning Innan du tar klockradion i drift ska du övertyga dig För att få bättre mottagning i FM-frekvensområdet om att den är i felfritt skick. Annars får den inte flyttar du bandantennen långsamt åt olika håll. När du hittat en bra mottagning för den inställda användas.
 • Page 24: Stänga Av Väckningsfunktion

  Rengöring och skötsel Du väcks av larmsignalen när... • knappen RADIO/ALARM står på läge ALARM OBS! Risk för elchocker: Innan du rengör apparaten: Stänga av väckningsfunktion • Dra först ut kontakten ur uttaget • Öppna aldrig apparatens hölje. Det finns SNOOZE •...
 • Page 25: Garanti & Service

  Garanti & Service Importör För den här apparaten lämnar vi tre års garanti från KOMPERNASS GMBH och med inköpsdatum. Den här apparaten har till- BURGSTRASSE 21 verkats med omsorg och genomgått en noggrann 44867 BOCHUM, GERMANY kontroll innan leveransen. Var god bevara kassakvit- tot som köpbevis.
 • Page 26 - 24 -...
 • Page 27 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Anvendelsesområde Tekniske data Medfølger ved køb Sikkerhedsanvisninger Betjeningselementer Ibrugtagning Sådan sættes batterierne i Indstilling af uret Radiomodtagelse Indstilling af vækketidspunkt Aktivering af vækkefunktionen Deaktivering af vækkefunktionen Slumrefunktion Rengøring og vedligeholdelse Bortskaffelse Garanti og service Importør Læs betjeningsvejledningen igennem før første brug, og opbevar den til senere brug. Lad vejledningen følge med, hvis apparatet gives videre til andre.
 • Page 28: Anvendelsesområde

  RADIOVÆKKEUR Frekvensområder radio: KH 2187/KH 2188 FM : 87,5 – 108 MHz 526,5 – 1606,5 kHz Apparatets tekniske udformning giver mulighed for Anvendelsesområde indstilling af frekvensområder uden for det tilladte frekvensområde fra 87,5 – 108 MHz og 526,5 – 1606,5 kHz. I nogle lande kan der være...
 • Page 29: Sikkerhedsanvisninger

  Sikkerhedsanvisninger • Sørg for, at der aldrig kan komme væske eller • Denne clockradio må ikke benyttes af personer genstande ind i radioen. (inklusive børn) med begrænsede fysiske, sensoriske • Stil ikke beholdere med vand (f.eks. en eller psykiske evner eller med manglende erfaringer blomstervase) på...
 • Page 30: Betjeningselementer

  Betjeningselementer Undgå fare for brand og personskader på følgende måde: Strømledning • Anbring ikke stearinlys eller andre åbne brandkilder Batterirum KH 2187: på undersiden på radioen. KH 2188: på bagsiden • Benyt ikke radioen i nærheden af varme overflader. Ledningsantenne •...
 • Page 31: Sådan Sættes Batterierne I

  Sådan sættes batterierne i Indstilling af uret Når du har sat et nyt batteri i og tændt for clockradioen Sikring mod strømafbrydelse første gang: TIME Hvis du sætter et 9 V blokbatteri i (type 6LR61), undgår Mens du holder knappen trykket nede: du, at clockradioens funktion afbrydes, hvis der kommer •...
 • Page 32: Indstilling Af Vækketidspunkt

  Indstilling af vækketidspunkt Deaktivering af vækkefunktionen SNOOZE Gå frem på følgende måde, når klokkeslættet er • Hvis du trykker på knappen , gentages indstillet rigtigt: vækningen efter 9 minutter. AL. ON Mens du holder knappen trykket nede: • Stil skydekontakten på...
 • Page 33: Rengøring Og Vedligeholdelse

  Rengøring og vedligeholdelse Garanti og service På denne donkraft får du 3 års garanti fra købsda- Obs! Fare på grund af elektrisk toen. Apparatet er produceret omhyggeligt og in- stød: den levering afprøvet samvittighedsfuldt. Opbevar kassebonen som bevis for købet. Før du rengør clockradioen: I garantitilfælde bedes du kontakte service-afdelin- •...
 • Page 34 - 32 -...
 • Page 35 Περιεχόμενα Σελίδα Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς Τεχνικές πληροφορίες Σύνολο αποστολής Υποδείξεις ασφαλείας Στοιχεία χειρισμού Θέση σε λειτουργία Τοποθέτηση μπαταριών Ρύθμιση ρολογιού Λήψη ραδιοφώνου Ρύθμιση χρόνου αφύπνισης Ρύθμιση ώρας αφύπνισης Απενεργοποίηση λειτουργίας αφύπνισης Χρονόμετρο ύπνου Καθαρισμός και φροντίδα Απομάκρυνση Εγγύηση και σέρβις πελατών Εισαγωγέας...
 • Page 36: Χρήση Σύμφωνη Με Τους Κανονισμούς

  Ραδιοξυπνητήρι Πεδία συχνότητας ραδιοφώνου: KH 2187/KH 2188 FM (UKW) : 87,5 – 108 MHz AM (MW) : 526,5 – 1606,5 kHz Τα τεχνικά δεδομένα της συσκευής δίνουν τη δυνατ- Χρήση σύμφωνη με τους ότητα ενός ρυθμιζόμενου τομέα συχνότητας εκτός κανονισμούς...
 • Page 37: Υποδείξεις Ασφαλείας

  Υποδείξεις ασφαλείας • Εξασφαλίστε ότι ποτέ δεν θα φτάσουν υγρά ή αντικείμενα στη συσκευή. • Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση • Μην τοποθετείτε επάνω στη συσκευή δοχεία από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) γεμάτα με νερό (όπως π.χ. βάζα με λουλούδια). με...
 • Page 38: Στοιχεία Χειρισμού

  • Ποτέ μην καλύπτετε τα ανοίγματα αερισμού! • Να αποφεύγετε επιπρόσθετη θερμότητα, π.χ. Καλώδιο τροφοδοσίας από ακτινοβολία του ηλίου, καλοριφέρ, άλλες Θήκη μπαταρίαςKH 2187: από την κάτω πλευρά συσκευές κ.λπ! KH 2188: από την πίσω πλευρά • Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τη γραμμή σύνδεσης...
 • Page 39: Τοποθέτηση Μπαταριών

  Προσοχή! Υπόδειξη: Μην αφήνετε μικρά παιδιά να παίζουν με Μέσω της σύνδεσης μπαταρίας δεν μπορούν μεμβράνες. Υπάρχει κίνδυνος πνιγμού! να φορτιστούν επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Σε μεγαλύτερη διακοπή δικτύου (περισσότερες ώρες), πρέπει η ώρα και ο χρόνος αφύπνισης • Τοποθετήστε το ξυπνητήρι σε μια ίσια, οριζόντια να...
 • Page 40: Λήψη Ραδιοφώνου

  Λήψη ραδιοφώνου Ρύθμιση ώρας αφύπνισης • Θέσατε το συρόμενο διακόπτη στη θέση Εάν η ώρα και η ώρα αφύπνισης έχουν ρυθμιστεί • Προσέξτε έτσι ώστε ο διακόπτης RADIO/ALARM σωστά όπως περιγράφηκε παραπάνω: RADIO AUTO να βρίσκεται στη θέση • Θέσατε το συρόμενο διακόπτη στη...
 • Page 41: Χρονόμετρο Ύπνου

  Χρονόμετρο ύπνου Απομάκρυνση • Εάν θέλετε να κοιμηθείτε μόνο με μουσική θέστε το Σε καμία περίπτωση μην πετάξετε τη συσκευή συρόμενο διακόπτη στη θέση στα φυσιολογικά οικιακά απορρίμματα. Αυτό • Εάν θέλετε να ξυπνήσετε με μουσική στην το προϊόν υπόκειται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία προρυθμισμένη...
 • Page 42: Εισαγωγέας

  Το προϊόν προορίζεται μόνο για την ιδιωτική και όχι για την επαγγελματική χρήση. Σε περίπτωση κακής μεταχείρισης και ακατάλληλης χρήσης, σε χρήση βίας και σε παρεμβάσεις οι οποίες δεν διεξήχθησαν από το εξουσιοδοτημένο μας τμήμα σέρβις, η εγγύηση παύει να ισχύει. Τα νο- μικά...
 • Page 43 INHALTSVERZEICHNIS SEITE Bestimmungsgemäße Verwendung Technische Daten Lieferumfang Sicherheitshinweise Bedienelemente Inbetriebnahme Batterien einlegen Uhr stellen Radio-Empfang Weckzeit einstellen Weckfunktion einschalten Weckfunktion ausschalten Einschlaf-Timer Reinigung und Pflege Entsorgen Garantie und Service Importeur Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung aufmerksam durch und heben Sie diese für den späteren Gebrauch auf.
 • Page 44: Bestimmungsgemäße Verwendung

  RADIOWECKER Frequenzbereiche Radio: KH 2187/KH 2188 FM (UKW): 87,5–108 MHz AM (MW): 526,5–1606,5 kHz Die technischen Gegebenheiten des Gerätes Bestimmungsgemäße ermöglichen einen einstellbaren Frequenzbereich Verwendung außerhalb des zulässigen von 87,5–108 MHz bzw. 526,5–1606,5 kHz. In verschiedenen Ländern kön- Dieses Gerät der Unterhaltungselektronik ist zum...
 • Page 45: Sicherheitshinweise

  Sicherheitshinweise • Stellen Sie sicher, dass niemals Flüssigkeiten oder • Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Gegenstände in das Gerät gelangen können. Personen (einschließlich Kinder) mit einge- • Stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Behälter schränkten physischen, sensorischen oder (wie z.
 • Page 46: Bedienelemente

  • Decken Sie nie die Belüftungsöffnungen zu! • Vermeiden Sie zusätzliche Wärmezufuhr, z. B. Netzkabel durch direkte Sonneneinstrahlung, Heizungen, Batteriefach KH 2187: auf der Unterseite andere Geräte usw.! KH 2188: auf der Rückseite • Halten Sie Kinder von Anschlussleitung und Gerät Wurfantenne fern.
 • Page 47: Batterien Einlegen

  Achtung! Anschließen Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, überzeugen Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folien spielen. Sie sich davon, dass es in einwandfreiem Zustand ist. Es besteht Erstickungsgefahr! Andernfalls darf es nicht verwendet werden. • Stellen Sie den Radiowecker auf eine ebene, •...
 • Page 48: Weckzeit Einstellen

  Hinweis: Sie werden vom Radio geweckt, wenn... • der Lautstärkeregler auf eine entsprechende Um den Empfang von Radiosendern im FM-Fre- Lautstärke eingestellt ist, von der Sie geweckt quenzbereich zu verbessern, halten Sie das Ende der Wurfantenne langsam in verschiedene Rich- werden wollen.
 • Page 49: Reinigung Und Pflege

  Sie können die Zeit bis zum Ausschalten Batterien/Akkus entsorgen verkürzen, indem Sie ... Batterien/Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt SLEEP • die Taste gedrückt halten und zugleich werden. Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflich- MINUTE mit der Taste bzw. die Restdauer tet, Batterien/Akkus bei einer Sammelstelle seiner einstellen.
 • Page 50: Importeur

  Schraven Service- und Dienstleistungs GmbH Tel.: +49 (0) 180 5 008107 (0,14 EUR/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 EUR/Min.) Fax: +49 (0) 2832 3532 e-mail: support.de@kompernass.com Kompernaß Service Österreich Tel.: 0820 899 913 ( 0,20 EUR/Min. e-mail: support.at@kompernass.com Kompernaß...

Table of Contents