Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
4
KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com
ID-Nr.: KH2187-2188-04/10-V2
Clock Radio
KH 2188
KH 2187
Clock Radio
Radiobudzik
Operating instructions
Instrukcja obsługi
Rádiós ébresztőóra
Radijska budilka
Használati utasítás
Navodila za uporabo
Budík s rádiem
Rádiobudík
Návod k obsluze
Návod na obsluhu
Radio-budilica
Radiowecker
Upute za upotrebu
Bedienungsanleitung

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest KH 2187

 • Page 1 Clock Radio KH 2188 KH 2187 Clock Radio Radiobudzik Operating instructions Instrukcja obsługi Rádiós ébresztőóra Radijska budilka Használati utasítás Navodila za uporabo Budík s rádiem Rádiobudík Návod k obsluze Návod na obsluhu KOMPERNASS GMBH Radio-budilica Radiowecker BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM...
 • Page 2 KH 2187 KH 2188...
 • Page 3: Table Of Contents

  CONTENT PAGE Intended use Technical data Delivery Contents Safety instructions Operating Elements Commissioning Inserting the batteries Setting the clock Radio Reception Setting the alarm time Switching the alarm function on Switching the alarm function off Sleep Timer Cleaning and Care Disposal Warranty &...
 • Page 4: Intended Use

  CLOCK RADIO Radio frequency range: KH 2187/KH 2188 FM (VHF) : 87,5 – 108 MHz AM (MW) : 526,5 – 1606,5 kHz The technical capabilities of this device make possible Intended use an adjustable frequency range that lies beyond the permitted frequency ranges of 87,5 –...
 • Page 5: Safety Instructions

  Safety instructions • Ensure that liquids and miscellaneous objects are • This device is not intended for use by individuals never able to penetrate into the device. (including children) with restricted physical, physio- • Do not place water-filled receptacles (e.g. flower logical or intellectual abilities or deficiences in vases) on the device.
 • Page 6: Operating Elements

  • Avoid any additional heat build up, e.g. direct sunlight, heaters, other devices, etc. Power cable • Keep children away from the connecting cable Battery compartment KH 2187: on the underside, and the device. Children frequently underestimate KH 2188: at the rear the dangers of electrical devices.
 • Page 7: Inserting The Batteries

  Attention! Assembly Before operating the device, make sure that it is in Do not permit small children to play with the a faultless condition. If it is not, it may not be used. plastic packaging. There is a risk of suffocation! •...
 • Page 8: Setting The Alarm Time

  Note: You will be woken by the radio if ... • the volume regulator is placed at a sound To improve reception in the FM frequency range, level at which you will be woken. slowly move and hold the end of the wire aerial •...
 • Page 9: Cleaning And Care

  You can reduce the time to switch off by ... Disposal of batteries/accumulators SLEEP • pressing and holding the button and, at Batteries/cells may not be disposed of with domestic the same time, adjust the remaining time with the waste. Every consumer is statutorily required to return MINUTE button resp.
 • Page 10: Importer

  DES UK LTD Tel.: 0871 5000 700 (£ 0.10 / minute) e-mail: support.uk@kompernass.com Kompernass Service Ireland Tel: 1850 930 412 (0,082 EUR/Min.) Standard call rates apply. Mobile operators may vary. e-mail: support.ie@kompernass.com Importer KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, GERMANY www.kompernass.com - 8 -...
 • Page 11 SPIS TREŚCI STRONA Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Dane techniczne Zakres dostawy Wskazówki bezpieczeństwa Elementy obsługowe Uruchomienie Wkładanie baterii Nastawianie zegara Słuchanie radia Ustawianie czasu budzenia Włączanie funkcji budzenia Wyłączanie funkcji budzenia Funkcja „sleep” Czyszczenie i pielęgnacja Utylizacja Gwarancja i serwis Importer Przed pierwszym użyciem zapoznaj się...
 • Page 12: Użytkowanie Zgodnie Z Przeznaczeniem

  RADIOBUDZIK Zakres odbioru częstotliwości: KH 2187 / KH 2188 FM (UKF): od 87,5 do 108 MHz AM (MW) : od 526,5 do 1606,5 kHz Specyfika techniczna urządzenia pozwala regulo- Użytkowanie zgodnie z przez- wać zakres częstotliwości poza granicami dopuszc- naczeniem zalnego zakresu częstotliwości 87,5 –...
 • Page 13: Wskazówki Bezpieczeństwa

  Wskazówki bezpieczeństwa • Należy zagwarantować, aby do urządzenia nie • Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania mogły dostać się żadne ciecze lub przedmioty. przez osoby (w tym dzieci) z ograniczoną spraw- • Na urządzeniu nie można stawiać żadnych naczyń nością fizyczną, sensoryczną bądź umysłową lub wypełnionych wodą, np.
 • Page 14: Elementy Obsługowe

  • Nigdy nie zakrywać otworów wentylacyjnych! Kabel sieciowy • Unikaj dodatkowego nagrzewania urządzenia, Schowek na baterię KH 2187: po spodem np. przez bezpośrednie napromieniowanie sł- KH 2188: z tyłu oneczne, grzejniki, inne urządzenia itp.! Antena przewodowa •...
 • Page 15: Wkładanie Baterii

  Uwaga! Przyłączanie Przed uruchomieniem urządzenia należy przekonać Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. się, że jest ono w dobrym stanie. W przeciwnym Stwarza się przez to zagrożenie uduszenia! przypadku nie wolno go używać. • Ustaw radio z budzikiem na płaskim, •...
 • Page 16: Ustawianie Czasu Budzenia

  UWAGA: Budzenie sygnałem dźwiękowym nastąpi, gdy... • przełącznik RADIO/ALARM znajduje się Aby poprawić jakość odbioru stacji radiowych w położeniu LARM . w zakresie fal FM, skierować końcówkę anteny przewodowej powoli w różnych kierunkach. Po odnalezieniu najlepszej jakości odbioru, Wyłączanie funkcji budzenia przymocować...
 • Page 17: Czyszczenie I Pielęgnacja

  Czyszczenie i pielęgnacja Wszystkie materiały wchodzące w skład opa- Uwaga! Niebezpieczeństwo kowania należy przekazać do odpowiednich porażenia prądem elektrycznym punktów zbiórki odpadów. Przed czyszczeniem urządzenia: Gwarancja i serwis • Najpierw wyjmij wtyczkę z gniazdka. • Nigdy nie otwierać obudowy urządzenia. We wnętrzu nie ma żadnych elementów sterujących.
 • Page 18: Importer

  Importer KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, NIEMCY www.kompernass.com - 16 -...
 • Page 19 TARTALOMJEGYZÉK OLDAL Rendeltetésszerű használat Műszaki adatok A csomag tartalma Biztonsági utasítások Kezelőelemek Üzembevétel Az elemek behelyezése Az óra beállítása Rádió vétel Ébresztési idő beállítása Az ébresztési funkció bekapcsolása Az ébresztési funkció kikapcsolása Elalvási időzítő Tisztítás és karbantartás Ártalmatlanítás Garancia és szervizelés Gyártja Az első...
 • Page 20: Rendeltetésszerű Használat

  RÁDIÓS ÉBRESZTŐÓRA A rádió frekvenciatartományai: KH 2187/ KH 2188 FM (URH) : 87,5 – 108 MHz AM (KH) : 526,5 – 1606,5 kHz A készülék műszaki adottságai az engedélyezett Rendeltetésszerű használat 87,5 – 108 MHz és 526,5 – 1606,5 kHz frekven- ciatartományon kívül beállítható...
 • Page 21: Biztonsági Utasítások

  Biztonsági utasítások • Biztosítsa, hogy folyadék vagy egyéb tárgy soha • A készülék nem alkalmas arra, hogy olyan sze- ne kerülhessen a készülékbe. mélyek (ideértve a gyermekeket is) használják, • Ne helyezzen vízzel töltött edényt (pl. virágvázát) akiket testi, érzékszervi vagy elmebeli képességeik a készülékre.
 • Page 22: Kezelőelemek

  Kezelőelemek Tűz- és sérülésveszély elkerülése érdekében: • Ne állítson gyertyát vagy egyéb nyílt lángot hálózati kábel a készülékre. elemrekesz KH 2187: alul KH 2188: hátul • Soha ne használja a készüléket forró felületek vezetékes antenna közelében. hangszóró SNOOZE • Ne állítsa fel a készüléket olyan helyen, ahol...
 • Page 23: Az Elemek Behelyezése

  Az elemek behelyezése Az óra beállítása Amennyiben az új elem behelyezése után először Védelem áramkimaradás esetére üzemelteti a készüléket: TIME A 9 V-os (6LR61 típusú) elem behelyezésével gomb lenyomása közben: elkerülheti, hogy a készülék működése áramkimaradás • Többször egymás után nyomja meg vagy tartsa HOUR esetén megszakadjon és ezzel a beállított adatok, lenyomva az...
 • Page 24: Ébresztési Idő Beállítása

  Ébresztési idő beállítása Az ébresztési funkció kikapcsolása SNOOZE Ha a pontos idő a fentiek szerint helyesen van beállítva, • Nyomja meg a gombot, és az ébresz- az alábbiak szerint járjon el: tés 9 perc elteltével megismétlődik. AL. ON Miközben nyomva tartja az gombot: •...
 • Page 25: Tisztítás És Karbantartás

  Tisztítás és karbantartás Garancia és szervizelés A készülékre 3 év garanciát adunk a vásárlás dát- Figyelem! Áramütés veszély: umától számítva. A készüléket gondosan gyártottuk, és szállítás előtt lelkiismeretesen ellenőriztük. Kérjük, A készülék tisztítása előtt: a vásárlás igazolására őrizze meg a pénztári blokkot. •...
 • Page 26 - 24 -...
 • Page 27 KAZALO VSEBINE STRAN Predvidena uporaba Tehnični podatki Obseg dobave Varnostni napotki Upravljalni elementi Zagon Vstavitev baterij Nastavitev ure Radijski sprejem Nastavitev časa bujenja Vklop funkcije bujenja Izklop funkcije bujenja Časovnik izklopa Čiščenje in nega Odstranitev Garancija in servis Proizvajalec Pred prvo uporabo si pazljivo preberite ta navodila in jih shranite za poznejšo uporabo. Pri izročanju naprave tretji osebi je treba izročiti tudi ta navodila.
 • Page 28: Predvidena Uporaba

  RADIJSKA BUDILKA Frekvenčna območja, radio: KH 2187/KH 2188 FM (UKW): 87,5–108 MHz AM (MW): 526,5–1606,5 kHz Tehnične lastnosti naprave omogočajo nastavitev Predvidena uporaba frekvenčnega območja (izven dovoljenega) 87,5– 108 MHz oz. 526,5–1606,5 kHz. V različnih državah lahko obstajajo različni nacionalni predpisi o dodeljenih Ta naprava zabavne elektronike je predvidena radijskih frekvenčnih območjih.
 • Page 29: Varnostni Napotki

  Varnostni napotki • Poskrbite, da v notranjost naprave nikoli ne bodo • Ta izdelek ni namenjen temu, da bi ga uporabljale stekle tekočine ali zašli predmeti. osebe (tudi otroci ne) z omejenimi fizičnimi, • Na napravo ne postavljajte posod, napolnjenih zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali z vodo (npr.
 • Page 30: Upravljalni Elementi

  • Preprečujte dodatno dovajanje toplote, npr. zaradi direktnega sončnega sevanja, radiatorjev in drugih Omrežni kabel naprav! Predalček za baterije KH 2187: na spodnji strani • Otroci naj se ne približujejo priključni napeljavi KH 2188: na hrbtni strani ali napravi. Otroci pogosto podcenjujejo nevarnost Dipolna antena električnih naprav.
 • Page 31: Vstavitev Baterij

  Pozor! Priključitev Preden začnete uporabljati napravo, se prepričajte, Otrokom ne dovolite, da bi se igrali s folijo. da je v brezhibnem stanju. V nasprotnem primeru Obstaja nevarnost zadušitve! naprave ne smete uporabljati. • Radijsko budilko postavite na enakomerni, • Potem omrežni vtič vtaknite v vtičnico. Izberite vtičnico, ravni površini.
 • Page 32: Nastavitev Časa Bujenja

  Napotek: Radio vas bo zbudil, če... • je gumb za glasnost zvoka nastavljen na Za izboljšanje sprejema radijskih oddajnikov v frek- ustrezno glasnost, ki vas naj prebudi. venčnem območju FM konec dipolne antene RADIO/ALARM počasi obračajte v različne smeri. Ko ste za •...
 • Page 33: Čiščenje In Nega

  Čiščenje in nega Garancija in servis Ta naprava ima 3 leta garancije od datuma naku- Pozor! pa. Naprava je bila skrbno izdelana in pred doba- Nevarnost zaradi električnega udara! vo natančno preverjena. Prosimo, da blagajniški ra- čun shranite kot dokazilo o nakupu. V primeru Preden napravo začnete čistiti: uveljavljanja garancije se po telefonu obrnite na •...
 • Page 34 - 32 -...
 • Page 35 OBSAH STRANA Použití dle předpisů Technická data Rozsah dodávky Bezpečnost Ovládací prvky Uvedení do provozu Vložení baterií Nastavení hodin Rádiový příjem Nastavení času buzení Zapnout funkci buzení Vypnout funkci buzení Časovač pro usnutí Čištění a údržba Likvidace Záruka & servis Dovozce Před prvním použitím si pozorně...
 • Page 36: Použití Dle Předpisů

  Frekvenční rozpětí rádia: BUDÍK S RÁDIEM FM (VKV): 87,5 - 108 MHz KH 2187/KH 2188 AM (SV): 526,5 - 1606,5 kHz Technické vlastnosti přístroje umožňují nastavitelný frekvenční rozsah mimo přípustné frekvenční pásmo Použití dle předpisů o 87,5 až 108 MHz a 526,5 až 1606,5 kHz.
 • Page 37: Bezpečnost

  Bezpečnost • Zajistěte, aby do přístroje nikdy nemohly proniknout • Tento přístroj není určen k tomu, aby jej používaly kapaliny nebo cizí předměty. osoby (včetně dětí), které mají omezené fyzické, • Na přístroj nepokládejte žádné nádoby naplněné senzorické nebo duševní schopnosti či nedostatek vodou, jako např.
 • Page 38: Ovládací Prvky

  Abyste se vyhnuli rizikům požáru nebo zranění: síťový kabel • Na přístroj nikdy nestavte hořící svíčky ani jiné přihrádka na baterie KH 2187: na spodní straně otevřené zdroje ohně. KH 2188: na boční straně • Přístroj nepoužívejte v blízkosti povrchů s vysokou výsuvná...
 • Page 39: Vložení Baterií

  Vložení baterií Nastavení hodin Když uvádíte přístroj do chodu poprvé po Ochrana proti výpadku sítě vloženínové baterie: TIME Vložením 9V bateriového bloku (typ 6LR61) zabráníte, Po dobu, co držíte tlačítko stlačené: aby při případném výpadku síťového napájení byla • Stiskněte několikrát za sebou nebo držte stisknuté HOUR přerušena funkce přístroje, a a tím se vymazaly tlačítko...
 • Page 40: Nastavení Času Buzení

  Nastavení času buzení Vypnout funkci buzení SNOOZE Když je čas nastavený správně tak, jak je popsáno • Stiskněte tlačítko a buzení se bude nahoře, postupujte dále následným způsobem: po 9 minutách opakovat. AL. ON Po dobu, co držíze tlačítko stisknuté: •...
 • Page 41: Čištění A Údržba

  Čištění a údržba Záruka & servis Na tento přístroj platí tříletá záruka od data zakou- Pozor! Nebezpečí úrazu elektrickým pení. Přístroj byl vyroben s nejvyšší pečlivostí a před proudem: odesláním prošel výstupní kontrolou. Uschovejte si, prosím, pokladní Než se pustíte do čištění přístroje: lístek jako doklad o nákupu.
 • Page 42 - 40 -...
 • Page 43 OBSAH STRANA Používanie zodpovedajúce určeniu Technické údaje Obsah dodávky Bezpečnostné pokyny Ovládacie prvky Uvedenie do prevádzky Vloženie batérií Nastavenie hodín Príjem rozhlasu Nastavenie času budenia Zapnutie budenia Vypnutie budenia Zaspávací časovač Čistenie a údržba Likvidácia Zaruka a servis Dovozca Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod na používanie a uschovajte ho pre prípadné ďalšie použitie. Pri odovzdaní...
 • Page 44: Používanie Zodpovedajúce Určeniu

  RÁDIOBUDÍK Kmitočtové rozsahy rádia: KH 2187 KH 2188 FM (VKV): 87,5 – 108 MHz AM (SV): 526,5 – 1606,5 kHz Technické vlastnosti prístroja umožňujú nastavenie kmi- Používanie zodpovedajúce točtového rozsahu aj mimo povolených kmitočtových pásiem 87,5 – 108 MHz a 526,5 – 1606,5 kHz.
 • Page 45: Bezpečnostné Pokyny

  Bezpečnostné pokyny • Postarajte sa o to, aby do prístroja nemohla vniknúť • Tento prístroj nie je určený na to, aby ho používali tekutina alebo predmety. osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, • Neklaďte na prístroj žiadne vodou naplnené zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo nádoby (napr.
 • Page 46: Ovládacie Prvky

  Aby ste zabránili požiaru a nebezpečenstvu poranenia: Sieťový kábel • Neukladajte na prístroj žiadne sviečky ani iné Priestor pre batérie KH 2187: na spodnej strane voľne horiace predmety. KH 2188: na zadnej strane • Nepoužívajte prístroj v blízkosti horúcich povrchov.
 • Page 47: Vloženie Batérií

  Vloženie batérií Nastavenie hodín Keď prístroj po prvýkrát uvádzate do prevádzky Zálohovanie pri výpadku siete po vložení novej batérie: TIME Vložením 9 V doštičkovej batérie typu 6LR61 Kým držíte tlačidlo stlačené: zabezpečíte, že pri prípadnom výpadku siete sa • Niekoľkokrát po sebe stlačte (alebo stlačte a držte) HOUR funkcie prístroja neprerušia a nastavené...
 • Page 48: Nastavenie Času Budenia

  Nastavenie času budenia Vypnutie budenia SNOOZE Keď máte čas správne nastavený podľa predchád- • Stlačte tlačidlo a budenie sa po zajúceho opisu, postupujte takto: 9 minútach zopakuje. AL. ON Kým držíte tlačidlo stlačené: • Ak chcete budenie celkom vypnúť, nastavte •...
 • Page 49: Čistenie A Údržba

  Čistenie a údržba Zaruka a servis Na tento prístroj máte trojročnú záruku od dátumu Pozor! Nebezpečenstvo úrazu nákupu. Prístroj bol starostlivo vyrobený a pred ex- elektrickým prúdom: pedíciou dôkladne vyskúšaný. Uschovajte si, pro- sím, účtenku ako dôkaz o nákupe. V prípade uplatň- Skôr než...
 • Page 50 - 48 -...
 • Page 51 SADRŽAJ STRANA Uporaba u skladu sa namjenom Tehnički podaci Obim isporuke Sigurnosne upute Elementi za posluživanje Puštanje u rad Umetanje baterija Podešavanje sata Radio-prijem Podešavanje vremena za buđenje Uključivanje funkcije buđenja Isključivanje funkcije buđenja Timer za spavanje Čišćenje i održavanje Zbrinjavanje Jamstvo i servis Uvoznik...
 • Page 52: Uporaba U Skladu Sa Namjenom

  RADIO-BUDILICA Frekvencijska područja radija: KH 2187/KH 2188 FM (UKW) : 87,5–108 MHz AM (MW) : 526,5–1606,5 kHz Tehničke osobine uređaja omogućuju podesivo frek- Uporaba u skladu sa namjenom vencijsko područje izvan dopuštenog od 87,5–108 MHz odnosno 526,5–1606,5 kHz. U različitim zemljama mogu postojati odstupajuće nacionalne...
 • Page 53: Sigurnosne Upute

  Sigurnosne upute • Osigurajte, da nikada ne mogu dospjeti tekućine • Ovaj uređaj nije namijenjen da bude korišten od ili drugi predmeti u unutrašnjost uređaja. strane osoba (uključujući djecu) sa ograničenim • Ne postavljajte nikakve spremnike napunjene vodom fizičkim, senzoričnim i mentalnim osobinama (kao na primjer vaze za cvijeće) na uređaj.
 • Page 54: Elementi Za Posluživanje

  Mrežni kabel • Nikada ne pokrijte otvore za prozračivanje! Pretinac za baterije KH 2187: na donjoj strani • Izbjegavajte izlaganje dodatnim izvorima topline, KH 2188: na stražnjoj strani na primjer sunčevoj svjetlosti, grijanju, drugim Antena uređajima itd.!
 • Page 55: Umetanje Baterija

  Pažnja! Priključivanje Prije stavljanja uređaja u pogon uvjerite se, da je on Ne dopustite maloj djeci, da se igraju sa folijama. u besprijekornom stanju. U protivnom uređaj ne smi- Postoji opasnost od gušenja! je biti upotrebljavan. • Postavite radio-budilnik na ravnoj i vodoravnoj •...
 • Page 56: Podešavanje Vremena Za Buđenje

  Napomena: Alarmni ton će vas probuditi, kada... RADIO/ALARM nalazi u položaju ALARM • se prekidač Da biste poboljšali prijem radio-postaja u FM-frek- vencijskom području, kraj antene polako usmjerite u različitim pravcima. Kada pronađete Isključivanje funkcije buđenja dobar prijem za postavljenu radio-stanicu, antenu fiksirajte u tom položaju, na primjer pomoću ljepljive trake.
 • Page 57: Čišćenje I Održavanje

  Čišćenje i održavanje Jamstvo i servis Na ovaj uređaj vrijedi jamstvo u trajanju od 3 godi- Pažnja! Opasnost od strujnog udara! ne od datuma kupovine. Uređaj je pažljivo proizve- den i prije isporuke brižljivo kontroliran. Molimo sa- Prije čišćenja uređaja: čuvajte blagajnički račun kao dokaz o kupnji.
 • Page 58 - 56 -...
 • Page 59 INHALTSVERZEICHNIS SEITE Bestimmungsgemäße Verwendung Technische Daten Lieferumfang Sicherheitshinweise Bedienelemente Inbetriebnahme Batterien einlegen Uhr stellen Radio-Empfang Weckzeit einstellen Weckfunktion einschalten Weckfunktion ausschalten Einschlaf-Timer Reinigung und Pflege Entsorgen Garantie und Service Importeur Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung aufmerksam durch und heben Sie diese für den späteren Gebrauch auf.
 • Page 60: Bestimmungsgemäße Verwendung

  RADIOWECKER Frequenzbereiche Radio: KH 2187/KH 2188 FM (UKW): 87,5–108 MHz AM (MW): 526,5–1606,5 kHz Die technischen Gegebenheiten des Gerätes Bestimmungsgemäße ermöglichen einen einstellbaren Frequenzbereich Verwendung außerhalb des zulässigen von 87,5–108 MHz bzw. 526,5–1606,5 kHz. In verschiedenen Ländern kön- Dieses Gerät der Unterhaltungselektronik ist zum...
 • Page 61: Sicherheitshinweise

  Sicherheitshinweise • Stellen Sie sicher, dass niemals Flüssigkeiten oder • Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Gegenstände in das Gerät gelangen können. Personen (einschließlich Kinder) mit einge- • Stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Behälter schränkten physischen, sensorischen oder (wie z.
 • Page 62: Bedienelemente

  • Decken Sie nie die Belüftungsöffnungen zu! • Vermeiden Sie zusätzliche Wärmezufuhr, z. B. Netzkabel durch direkte Sonneneinstrahlung, Heizungen, Batteriefach KH 2187: auf der Unterseite andere Geräte usw.! KH 2188: auf der Rückseite • Halten Sie Kinder von Anschlussleitung und Gerät Wurfantenne fern.
 • Page 63: Batterien Einlegen

  Achtung! Anschließen Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, überzeugen Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folien spielen. Sie sich davon, dass es in einwandfreiem Zustand ist. Es besteht Erstickungsgefahr! Andernfalls darf es nicht verwendet werden. • Stellen Sie den Radiowecker auf eine ebene, •...
 • Page 64: Weckzeit Einstellen

  Hinweis: Sie werden vom Radio geweckt, wenn... • der Lautstärkeregler auf eine entsprechende Um den Empfang von Radiosendern im FM-Fre- Lautstärke eingestellt ist, von der Sie geweckt quenzbereich zu verbessern, halten Sie das Ende der Wurfantenne langsam in verschiedene Rich- werden wollen.
 • Page 65: Reinigung Und Pflege

  Sie können die Zeit bis zum Ausschalten Batterien/Akkus entsorgen verkürzen, indem Sie ... Batterien/Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt SLEEP • die Taste gedrückt halten und zugleich werden. Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflich- MINUTE mit der Taste bzw. die Restdauer tet, Batterien/Akkus bei einer Sammelstelle seiner einstellen.
 • Page 66: Importeur

  Schraven Service- und Dienstleistungs GmbH Tel.: +49 (0) 180 5 008107 (0,14 EUR/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 EUR/Min.) Fax: +49 (0) 2832 3532 e-mail: support.de@kompernass.com Kompernaß Service Österreich Tel.: 0820 899 913 ( 0,20 EUR/Min. e-mail: support.at@kompernass.com Kompernaß...

This manual is also suitable for:

Kh 2188

Table of Contents