Download Print this page

Advertisement

SMT-i5210 Quick Reference Guide

Parts and Names

Handset
LCD screen
Phonebook Button
Message Button
Service Button
Mute Button
Volume Button
Headset Button
Speaker Button
Phone Installation
Dial Button
UC Dial and Navigation Button
- Left: Unconditional call transfer
OK
- Center: Standby status
Direction key
- Right: 'Do Not Disturb' and buddy rejection status
LED
Soft Button
Conference Button
Transfer Button
Hold Button
UC dial
Navigation Button
AOM Button
Headset connection
Handset connection
Network connection
PC connection
Power connection
English _
1

Advertisement

   Summary of Contents for Samsung SMT-i5210

 • Page 1: Parts And Names

  SMT-i5210 Quick Reference Guide Parts and Names Handset LCD screen Soft Button Phonebook Button Conference Button Message Button Transfer Button Hold Button Service Button UC dial Navigation Button Mute Button Volume Button Headset Button Speaker Button Dial Button AOM Button...

 • Page 2: Basic Functions

  Displays the functions allocated to the 3 soft buttons. Function menus are provided depending on the situation -busy or standby-as defined in the phone. A user can use the function menus by pressing the [Func.] soft button. _ © SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

 • Page 3

  Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g., charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life.

 • Page 4

  (Comu...

 • Page 5

  SMT-i5210 Guía de Referencia Rápida Nombres y Componentes Indicador de Estado Auricular Pantalla LCD Teclas de Selección Inferiores Botón de Conferencia Listín Telefónico Botón de mensajes Transferencia de Llamada Botón Retener Llamada Tecla Servicio UC Dial UC (Comunicador Unificado) (Comunicador Unificado) Botón de Navegación...

 • Page 6

  Estado Principal Menú Área Descripción Estado Muestra iconos que representan las funciones del teléfono. Principal Menús, progreso de llamadas y otros mensajes varios. Menú Menús de opciones de acuerdo con el estado del teléfono. _ © SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

 • Page 7

  Eliminación Correcta de Este Producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) (Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos) La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos.

 • Page 9

  SMT-i5210 Quick Reference Guide Dele og navne Handset LCD screen Soft Button Phonebook Button Conference Button Message Button Transfer Button Hold Button Service Button UC dial Navigation Button Mute Button Volume Button Headset Button Speaker Button Dial Button AOM Button...

 • Page 10

  Displays the functions allocated to the 3 soft buttons. Function menus are provided depending on the situation -busy or standby-as defined in the phone. A user can use the function menus by pressing the [Func.] soft button. _ © SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

 • Page 11

  Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr) Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhed- spåvirkninger på...

 • Page 13

  SMT-i5210 Quick Reference Overzicht Toestel status indicator Hoorn LCD scherm Selectie toetsen onderkant Conferencie toets Telefoonboek toets Doorverbinden toets Berichten toets Wacht toets UC Service toets Navigatie toets Mute toets Volume toets Headset toets Speaker toets Numeriek AOM toets UC Dial en Navigatie Toets...

 • Page 14

  Soft scherm Areaal omschrijving Status scherm Pictogrammen die de status van uw toestel laten zien. Hoofd scherm Menu’s, berichten, en status tijdens een gesprek. Soft menu Menu’s die u kunt kiezen als ze beschikbaar zijn. _ © SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

 • Page 15

  Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur) Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

 • Page 17

  SMT-i5210 Pikaohje Puhelimen osat Puhelin merkkivalo Luuri Näyttö Valintanäppäimet Neuvottelu Osoitekirja Viesti Siirto UC Hallintanäppäin Pito UC valinta Navigaattori Mykistys Äänenvoimakkuus Sankaluuri Kovaääninen Näppäimistö UC valinta ja Navigaattori - Vasen: Välitön puhelun siirto - Keskus: Tilan näyttö Valinta - Oikea: ‘Älä häiritse’ ja estetyt numerot...

 • Page 18

  Puhelu käynnissä  Paina näppäin  Anna puhelinnumero (Ulkopuheluissa valitse , ja puhelinnumero.)  Valkokangas Tilarivi Pää-näyttö Pehmomenu Alue Kuvaus Tilarivi Ikonit näyttävät puhelimen tilan. Päänäyttö Puhelun aikaiset toiminnot ja menut. Pehmomenu Käyttäjän valittavissa olevat toiminnot. _ © SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

 • Page 19

  Tämän tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet) Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisä- varusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jät- teestä...

 • Page 21

  SMT-i5210 Guia de Referênciaa Identificação das Partes Indicador de Estado Auscultador Visor LCD Teclas de Selecção Conferência Lista Telefónica Mensagem Transferência Espera Serviços UC Marcação UC Navegação Mute Volume Auricular Mãos-Livres Teclado Teclas AOM Marcação UC e Navegação - Esquerda: Transferência Incondicional...

 • Page 22

  Apresenta ícones representando as funções do telefone. Ecrã Principal Apresenta Menus, estado da chamada e várias outras mensa- gens. Linha de menu Menu que o utilizador pode escolher de acordo com o estado exibido. _ © SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

 • Page 23

  Eliminação Correcta Deste Produtot (Resíduo de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos) Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura-indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à...

 • Page 25: Phone Installation

  SMT-i5210 Snabbguide Funktioner Statusindikator Telefonlur LCD skärm Undre skärmknappar Konferens Telefonbok Meddelande Överför Parkera UC Serviceknapp UC knapp Navigationsknapp Sekretess Volym Headset Högtalare Sifferknappar Snabbvalsknappar UC och Navigationsknappar - Vänster: Vidarekoppla alla samtal - Centrum: Normalt läge (Viloläge) Piltangenter - Höger: Stör Ej’ och upptagen status...

 • Page 26

  (För ett externt samtal, slå linjenumret, följt av önskat telefonnummer)  LCD Skärmen Statusskärm Huvudskärm Knappskärm Area Förklaring Statusskärm Visar ikoner över tillgängliga inställningar. Huvudskärm Visar menyer, samtalsinfo och olika meddelanden. Knappskärm Visar de undre skärmknapparnas funktioner. _ © SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

 • Page 27

  Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter) (Användbar i den Europeiska unionen och andra europeiska länder med separata insamlingssystem) Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elek- troniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras.

 • Page 28

  Πλήκτρο τ...

 • Page 29

  Σύντομος Οδηγός SMT-i5210 Μέρη και ονομασίες Ένδειξη κατάστασης τηλεφώνου Ακουστικό Οθόνη LCD Πλήκτρα επιλογής στο κάτω μέρος Πλήκτρο τηλεφωνικού καταλόγου Πλήκτρο συνεδρίασης Πλήκτρο μεταφοράς γραμμής Πλήκτρο μηνυμάτων Πλήκτρο αναμονής Πλήκτρο Λειτουργίας Πλήκτρο επιλογής Πλήκτρο πλοήγησης Πλήκτρο σίγασης Πλήκτρο έντασης Πλήκτρο ακουστικού...

 • Page 30

  Οθόνη λειτουργίας Προβάλλει εικονίδια που υποδεικνύουν τις ρυθμίσεις τηλεφώνου. Κυρίως οθόνη Προβάλλει το μενού, διαχείριση κλήσεων και άλλα μηνύματα. Μενού Προβάλλει τα μενού που ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ανάλογα με την κατάσταση του τηλεφώνου. _ © SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

 • Page 31

  Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος (Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το...

 • Page 33

  SMT-i5210 Kurzanleitung Tasten und Bedienelemente Statusanzeige Hörer LCD-Anzeige Soft-Tasten Konferenztaste Telefonbuchtaste Nachrichtentaste Weiterleitungstaste Haltentaste Service-Taste UC-Wahltasten Navigationstaste Stummtaste Lautstärketaste Headset-Taste Lautsprechertaste Wähltasten Funktionstasten UC-Wahl- und Navigationstasten - Links: Anrufweiterleitung OK-Taste - Mitte: Standby-Status 4-Wege-Navigation- - Rechts: Nicht stören/Buddy abweisen staste...

 • Page 34

  Drücken Sie während eines Gesprächs die Taste  Wählen Sie die gewünschte interne Rufnummer (zum Um- leiten auf eine externe Nummer wählen Sie die Amtskennziffer , und geben Sie die externe Rufnummer ein)  _ © SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

 • Page 35

  Display-Struktur Statusleiste Hauptanzeige Soft-Leiste Bereich Beschreibung Statusleiste Zur Anzeige der Symbole für die aktivierten Telefonfunktionen. Hauptanzeige Zur Anzeige von Informationen, die der Benutzer eingegeben hat (z. B. Nachrichten, Telefonnummern), und von Datum, Uhrzeit usw. Soft-Leiste Zur Anzeige der Funktionen, die aktuell den drei Soft-Tasten zugewiesen sind.

 • Page 37

  SMT-i5210 rapida Guida di consultazione Parti e nomi Indicatore di stato del telefono Ricevitore Display LCD Pulsanti di selezione inferiori e a destra Pulsante Conferenza Pulsante Rubrica Pulsante Trasferisci Pulsante Messaggio Pulsante In attesa Pulsante Servizio Selettore UC Pulsante di spostamento...

 • Page 38

  Schermata principale vengono visualizzati i menu selezionabili, lo stato di elaborazione delle chiamate e altri messaggi. Schermata Soft vengono visualizzati i menu selezionabili dall’utente in base allo stato. _ © SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

 • Page 39

  Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici) (Applicabile nell’Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata) Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita.

 • Page 41

  SMT-i5210 Краткое руководство пользователя Элементы и названия Индикатор состояния телефона Трубка ЖК-дисплей Кнопки выбора снизу Кнопка включения режима Кнопка вызова конференции адресной книги Кнопка перенаправления вызова Кнопка сообщения Кнопка удержания вызова Кнопка службы UC Набор номера в системе UC (объединенной коммуникации) Кнопка...

 • Page 42

  Основной экран Программ ируемый экран Площадь Описание отображение значков настроек функций телефона. Экран состояния Основной экран отображение меню, состояния вызова и других сообщений. Программируемый отображение меню, которые выбирает пользователь в экран соответствии с отображаемым режимом. _ © SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

 • Page 43

  SMT-i5210 快速参考指南 部件名称 电话状态指示灯 听筒 LCD 屏幕 底部选择按键 会议按键 电话簿按键 消息按键 转接按键 保留按键 UC 服务按键 UC 拨号 导航按键 静音按键 音量按键 耳机按键 扬声器按键 AOM 按键 拨号按键 UC 拨号与导航按键 - 左: 无条件呼叫转接 确定 - 中: 待机状态 方向键 - 右: “请勿打扰” 与好友 拒绝状态...

 • Page 44

  按键  (要取消保留, 按 按键) (呼叫保留) Call Transfer 占线状态  按 按键  输入电话号码 (对于外部呼叫、 (呼叫转接) 按拨号按键 、 然后输入电话号码。 )  静音屏幕 状态屏幕 主屏幕 软件屏幕 區 说明 状态屏幕 显示代表电话功能设置的图标。 主屏幕 显示菜单、 呼叫处理状态和其他各种消息。 软件菜单 显示用户可根据状态进行选择的菜单。 _ © SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

 • Page 45

  产品中有毒有害物质或元素的名称和及含量 有毒有害物質或氣體 料件名稱 Cr (VI) PBDE 金屬 料件 印刷电路组件﹡ (Printed Board Assembly) 線材 (CABLE) 塑膠件 (PLASTIC) UNIT 產品 O: 料件中有毒有害物質含量的<含量規定標準>以內 X : 料件中有毒有害物質含量的<含量規定標準>以外 本表格是本期期內的有害物質含量的情報、 顯示各料件的有害物質含量。 情報是由合作公司提供、 情報經內部審核的結果下 做的。 一部分料件含有的有害物質是按現有的技術基準下是沒有辦法挽回、 但是三星電子為了達到目標不懈 的努力。 简体中文 _...

 • Page 47

  SMT-i5210 Kolay Kullanım Kılavuzu Telezfon Fonksiyonları Telefon durum göstergesi Ahize LCD Ekran Çağrı Görünümlü Ekran Tuşları Konferans Tuşu Telefon Rehber Tuşu Mesaj Tuşu Aktarma Tuşu Bekletme Tuşu UC Servis Tuşu UC çevirme Navigasyon Tuşu Sessiz Tuşu Ses Seviyesi kontrolu Kulaklık Tuşu Hoperlör Tuşu...

 • Page 48

  Durum Ekranı Ana Ekran Ekran Tuşları Alan Açıklama Durum Ekranı Telefon fonksiyon ayarları simgelerini gösterir. Ana Ekran Çağrı işleme durumunu ve çeşitli meşajları içeren menüler. Ekran Tuşları Kullanıcının durumuna gore kullanabileceği fonksiyonları gösteren menü. _ © SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

 • Page 49

  Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman) (Avrupa Birliği’nde ve farklı atık toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkelerinde uygulanır) Bu ürünün üzerindeki işaretler, ürünün ve elektronik aksesuarları (kulaklık, USB kablosu vs.) ömürl- erinin sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Kontrolsüz atıkların çevreye ve insan sağlığına olası...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: