Download  Print this page

Sony Bravia KDL-60R550A Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
4-460-667-
(1)
LED TV
TH
Operating Instructions
GB
KDL-60R550A

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Sony Bravia KDL-60R550A

  Summary of Contents for Sony Bravia KDL-60R550A

 • Page 1 4-460-667- LED TV Operating Instructions KDL-60R550A...
 • Page 2 บทนํ า ขอบคุ ณ ที ่ ท  า นเลื อ กใช ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ข อง Sony ข อ มู ล เกี ่ ย วกั บ เครื ่ อ งหมายการค า HDMI, เครื ่ อ งหมายโลโก HDMI และ High-Definition •...
 • Page 3: Table Of Contents

  การค น หาเว็ บ ไซต ..............35 ตั ว แสดงต า งๆ โดยสรุ ป ............14 เพลิ ด เพลิ น กั บ Sony Entertainment Network......36 เพลิ ด เพลิ น กั บ แอพพลิ เ คชั ่ น ...........37 การใช ง านอุ ป กรณ เ สริ ม...
 • Page 4: ตรวจสอบอุ ป กรณ เ สริ ม

  àÃÔèÁµé¹ãªé§Ò¹ ตรวจสอบอุ ป กรณ เ สริ ม การติ ด ตั ้ ง แป น รอง แบบตั ้ ง โต ะ แป น รองแบบตั ้ ง โต ะ (1)* สกรู ย ึ ด สํ า หรั บ แป น รองแบบตั ้ ง โต ะ (M5 16) (4) โปรดอ...
 • Page 5: 2: การเชื ่ อ มต อ สายอากาศ/สายสั ญ ญาณ/เครื ่ อ งเล น วิ ด ี โ อ

  การเชื ่ อ มต อ สาย ยึ ด ที ว ี เ ข า กั บ แป น รองแบบตั ้ ง โต ะ ตามทิ ศ ทางที ่ เ ครื ่ อ งหมาย • ลู ก ศร ชี ้ ไ ปยั ง รู ส กรู โ ดยใช ส กรู ท ี ่ ใ ห ม าด ว ย อากาศ/สายสั...
 • Page 6: 3: การป อ งกั น ไม ใ ห เ ครื ่ อ งที ว ี พ ลิ ก คว่ ํ า

  ให ม ั ่ น คง สามารถหาซื ้ อ ชุ ด สายรั ด นี ้ ไ ด จ ากตั ว แทนจํ า หน า ย Sony ที ่ ใ กล ท ี ่ ส ุ ด โดยควรจดชื ่ อ รุ  น เครื ่ อ งที ว ี ข องท า นเพื ่ อ นํ า ไป...
 • Page 7: 4: การตั ้ ง ค า เริ ่ ม ต น

  การตั ้ ง ค า เริ ่ ม ต น รั บ ชมรายการที ว ี กด บนเครื ่ อ งที ว ี เ พื ่ อ เป ด เครื ่ อ ง "/1 กดปุ  ม หมายเลขหรื อ PROG เพื ่ อ เลื อ กช อ งสั ญ ญาณ +/–...
 • Page 8: ข อ มู ล ความปลอดภั ย

  สายไฟ ดู ใ ห แ น ใ จว า ได ถ อดปลั ๊ ก สายไฟ AC ติ ด ผนั ง ของ Sony เพื ่ อ ให ม ี อ ากาศไหลเวี ย น นั ้ น สกรู ท ี ่ ใ ห ม าจะมี ร ู ป แบบตามที ่ ร ะบุ ใ นภาพ...
 • Page 9 ความชื ้ น ) เนื ่ อ งจากอาจส ง ผลให เ กิ ด ไฟไหม Sony เพื ่ อ รั บ การตรวจซ อ มโดยช า งบริ ก ารที ่ ไ ด ร ั บ ไฟฟ า ดู ด หรื อ เกิ ด การผิ ด รู ป ขึ ้ น...
 • Page 10: ข อ ควรระวั ง

  แอลกอฮอล หรื อ น้ ํ า มั น เบนซิ น ในการทํ า ข อ มู ล ล า สุ ด ที ่ เ ว็ บ ไซต ข อง Sony สายตาของ ก อ นทํ า ความสะอาดควรมั ่ น ใจว า ได ถ อดสายไฟ AC ความสะอาด...
 • Page 11: คุ ณ สมบั ต ิ ข องรี โ มทคอนโทรลโดยสรุ ป

  กดเพื ่ อ แสดงภาพถ า ยหรื อ ปฏิ ท ิ น ขณะฟ ง เพลง (ดู หน า 28) เพื ่ อ เป ด ใช ง านการเลื อ กเนื ้ อ หาจากบริ ก ารออนไลน “SEN” (Sony Entertainment Network) หากเครื อ ข า ยหรื อ “SEN” ไม ส ามารถใช ง านได หน า จอ “SEN” จะไม ป รากฏขึ ้ น มา...
 • Page 12 SYNC MENU กดเพื ่ อ แสดงเมนู BRAVIA Sync แล ว เลื อ กอุ ป กรณ HDMI/MHL ที ่ ต  อ อยู  จ าก “การเลื อ กอุ ป กรณ ” ท า นสามารถเลื อ กตั ว เลื อ กต อ ไปนี ้ ไ ด จ ากเมนู BRAVIA Sync: “จั...
 • Page 13 การเปลี ่ ย นโหมดจอภาพ สํ า หรั บ ที ว ี วิ ด ี โ อ คอมโพเนนต หรื อ HDMI/MHL สั ญ ญาณเข า HDMI PC (PC ไทม ม ิ ่ ง ) ขยายภาพ* ขยายส ว นกลางของภาพ ขอบด า นซ า ยและ ปกติ...
 • Page 14: การใช ง านปุ  ม ต า งๆ บนที ว ี และคํ า อธิ บ าย

  การใช ง านปุ  ม ต า งๆ บนที ว ี และคํ า อธิ บ าย ตั ว แสดงต า งๆ โดยสรุ ป รายการ คํ า อธิ บ าย – กํ า ลั ง ไฟ Power 1 "/1 กดเพื ่ อ เป ด เครื ่ อ งที ว ี หรื อ เพื ่ อ เปลี ่ ย นเป น โหมดพร อ มใช ง าน เพื...
 • Page 15: การเชื ่ อ มต อ อุ ป กรณ เ สริ ม

  ¡ÒÃãªé§Ò¹ÍØ»¡Ã³ìàÊÃÔÁ การเชื ่ อ มต อ อุ ป กรณ เ สริ ม ท า นสามารถทํ า การเชื ่ อ มต อ อุ ป กรณ เ สริ ม หลากหลายชนิ ด เข า กั บ เครื ่ อ งที ว ี ข องท า น อุ...
 • Page 16: ชมภาพจากอุ ป กรณ ท ี ่ เ ชื ่ อ มต อ อย

  1, 2 ท า นสามารถเพลิ ด เพลิ น ไปกั บ ไฟล ภ าพถ า ย/เพลง/วิ ด ี โ อที ่ บ ั น ทึ ก ไว ใ นกล อ งถ า ยรู ป ดิ จ ิ ต อลของ Sony, กล อ งวิ ด ี โ อมื อ ถื อ หรื อ อุ ป กรณ จ ั ด เก็ บ ข อ มู ล USB (หน า 25) สามารถเชื...
 • Page 17: การเชื ่ อ มต อ อุ ป กรณ Mhl

  การเชื ่ อ มต อ อุ ป กรณ MHL การชมภาพแสดงสองภาพ ท า นสามารถรั บ ชมสองภาพ (ในโหมดช อ งต อ เข า คอมโพเนนต และ HDMI) บนหน า จอพร อ มๆ กั น เชื ่ อ มต อ อุ ป กรณ เ สริ ม (หน า 15) แล ว ตรวจสอบให แ น ใ จว า ภาพ จากอุ...
 • Page 18: การชมภาพซ อ นภาพ

  การชมภาพซ อ นภาพ ท า นสามารถรั บ ชมสองภาพ (ในโหมดสั ญ ญาณเข า HDMI-PC) บนหน า จอพร อ มๆ กั น เชื ่ อ มต อ PC (หน า 15) แล ว ตรวจสอบว า ภาพจาก PC ปรากฏ บนหน า จอ (หน า 16) กด...
 • Page 19: การรั บ ชมวิ ด ี โ อแบบ 3D

  การรั บ ชมวิ ด ี โ อแบบ 3D ท า นสามารถสั ม ผั ส ประสบการณ ใ หม ไ ปกั บ ความบั น เทิ ง 3D (สามมิ ต ิ ) เต็ ม รู ป แบบ เช น วิ ด ี โ อเกมส แ บบ 3D และแผ น Blu-ray ด ว ยที ว ี เครื...
 • Page 20 การรั บ ชมเนื ้ อ หา 3D ในรู ป แบบ 2D กด 3D เพื ่ อ แสดงเมนู 3D เลื อ ก “การแสดง 3D” กด 3D เพื ่ อ เลื อ ก “ป ด ” กด RETURN เพื ่ อ ออกจากเมนู 3D เมนู...
 • Page 21 ตั ้ ง ค า 3D ท า นสามารถทํ า การตั ้ ง ค า ต อ ไปนี ้ ไ ด จ ากเมนู ต ั ้ ง ค า 3D กด HOME แล ว เลื อ ก “ตั ้ ง ค า ” > “การปรั บ ภาพ” > “ตั ้ ง ค า 3D” แสดง...
 • Page 22: เป ด ใช เ มนู ต  า งๆ

  คํ า อธิ บ าย Sony Entertainment Network Sony Entertainment Network เปรี ย บเสมื อ นกั บ ประตู ส ู  ข  อ มู ล อิ น เตอร เ น็ ต ที ่ น ํ า เสนอความบั น เทิ ง...
 • Page 23: การใช ง านรายการโปรแกรมดิ จ ิ ต อล

  การใช ง านรายการโปรแกรมดิ จ ิ ต อล คุ ณ สมบั ต ิ รายการโปรด นี ้ ช ว ยให ท  า นสามารถกํ า หนดโปรแกรมรายการโปรดได ส ู ง ถึ ง สี ่ ร ายการ ในโหมดดิ จ ิ ต อล ให ก ด HOME และเลื อ ก “รายการโปรแกรมดิ จ ิ ต อล” จากนั ้ น กด เพื...
 • Page 24: การใช ง านคู  ม ื อ รายการอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ด ิ จ ิ ต อล (Epg)

  การใช ง านคู  ม ื อ รายการอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ด ิ จ ิ ต อล (EPG) ประเทศออสเตรเลี ย /สิ ง คโปร ( ในโหมดดิ จ ิ ต อล กด GUIDE ศ อ เลื อ กหมายเลขช อ ง GUIDE 11:35 ศ...
 • Page 25: การเล น ภาพถ า ย/เพลง/วิ ด ี โ อ ผ า น Usb

  ท า นสามารถเพลิ ด เพลิ น ไปกั บ ไฟล ภ าพถ า ย/เพลง/วิ ด ี โ อที ่ บ ั น ทึ ก ไว ใ นกล อ งถ า ยรู ป ดิ จ ิ ต อลของ Sony หรื อ กล อ...
 • Page 26 เมื ่ อ ท า นเชื ่ อ มต อ กล อ งถ า ยรู ป ดิ จ ิ ต อลของ Sony ให ต ั ้ ง โหมดเชื ่ อ มต อ USB ของกล อ งเป น อั ต โนมั ต...
 • Page 27 รู ป แบบวิ ด ี โ อสํ า หรั บ USB ตั ว เข า รหั ส / นามสกุ ล ไฟล คอนเทนเนอร ตั ว เข า รหั ส /ถอดรหั ส ออดิ โ อ ถอดรหั ส วิ ด ี โ อ Xvid PCM / MPEG1 Layer1, 2 / MP3 / MPEG2 AAC (2ch) /...
 • Page 28: เฟรมภาพถ า ย

  เฟรมภาพถ า ย หากต อ งการเลื อ กเพลง ท า นสามารถเลื อ กเพลงจากหน ว ยความจํ า USB ได โ ดยปฏิ บ ั ต ิ ตามขั ้ น ตอนดั ง นี ้ กด HOME และเลื อ ก “ตั ้ ง ค า ” จากนั ้ น “ตั ้ ง ค า รายการ” > ท...
 • Page 29 ระยะเวลา หากต อ งการประหยั ด พลั ง งาน ในโหมดกรอบรู ป ภาพที ว ี ส ามารถ ใช ง านต อ เนื ่ อ งไดั ส ู ง สุ ด ถึ ง 24 ชั ่ ว โมง หลั ง จากนั ้ น จะป ด เครื ่ อ ง โดยอั...
 • Page 30: การรั บ ฟ ง สถานี ค ลื ่ น Fm

  การรั บ ฟ ง สถานี ค ลื ่ น FM ท า นสามารถรั บ ฟ ง สถานี ค ลื ่ น FM จากเครื ่ อ งที ว ี ข องท า นได โ ดยการต อ สายอากาศ (หน า 5) ย า นความถี ่ ข องสถานี ค ลื ่ น FM ที ่ ป รั บ สามารถ จู...
 • Page 31: การใช ง าน Bravia Sync พร อ มการควบคุ ม

  ฟ ง ก ช ั น ควบคุ ม BRAVIA Sync จะทํ า ให เ ครื ่ อ งที ว ี ส ามารถสื ่ อ สารกั บ อุ ป กรณ ท ี ่ เ ชื ่ อ มต อ อยู  ซ ึ ่ ง สนั บ สนุ น การใช ง านฟ ง ก ช ั น ดั ง กล า ว โดยใช HDMI CEC (Consumer Electronics Control) ตั ว อย า งเช น ท า นสามารถใช ง านอุ ป กรณ ท ั ้ ง สองตั ว ได โดยการเชื ่ อ มต อ ผลิ ต ภั ณ ฑ Sony ที...
 • Page 32: การใช ง านคุ ณ สมบั ต ิ ข องเครื อ ข า ย

  การใช ง านคุ ณ สมบั ต ิ ข อง การตั ้ ง ค า การเชื ่ อ มต อ เครื อ ข า ย อิ น เตอร เ น็ ต เมื ่ อ ท า นเชื ่ อ มต อ ที ว ี เ ครื ่ อ งนี ้ ก ั บ อิ น เตอร เ น็ ต ท า นจะเพลิ ด เพลิ น ท...
 • Page 33 ประเภท 1: เครื อ ข า ยที ่ ไ ด ร ั บ ประเภท 2: เครื อ ข า ยที ่ ไ ด ร ั บ การป อ งกั น ที ่ ม ี Wi-Fi Protected การป อ งกั น ที ่ ไ ม ม ี Wi-Fi Protected Setup (WPS) Setup...
 • Page 34 ปฏิ บ ั ต ิ ต ามวิ ธ ี ก ารบนหน า จอการตั ้ ง ค า ประเภท 3: เครื อ ข า ยที ่ ไ ม ไ ด ร ั บ การป อ งกั น ที ่ ม ี เ ราเตอร LAN ไร ส าย "ตั...
 • Page 35: หากท า นไม ส ามารถเชื ่ อ มต อ กั บ อิ น เตอร เ น็ ต ได

  การวิ เ คราะห ไ ด ห ลั ง จากที ่ เ ลื อ ก “ตรวจสอบการเชื ่ อ มต อ ” Sony จะไม ข อรั บ ผิ ด ชอบต อ ความเสี ย หายใดๆ ที ่ ม ี ส าเหตุ ม าจาก...
 • Page 36: เพลิ ด เพลิ น กั บ Sony Entertainment Network

  บนหน า จอ Sony Entertainment Network เปรี ย บเสมื อ นกั บ ประตู ส ู  ข  อ มู ล อิ น เตอร เ น็ ต ที ่ น ํ า เสนอความบั น เทิ ง หลากหลายตามที ่ ต  อ งการ...
 • Page 37: เพลิ ด เพลิ น กั บ แอพพลิ เ คชั ่ น

  เพลิ ด เพลิ น กั บ การใช ฟ  ง ก ช ั น การสะท อ น แอพพลิ เ คชั ่ น หน า จอ ด ว ยแอพพลิ เ คชั ่ น นี ้ ท า นสามารถแสดงข อ มู ล ต า งๆ บนหน า จอได “การสะท...
 • Page 38 การเชื ่ อ มต อ อุ ป กรณ ต  อ งปฏิ บ ั ต ิ ต ามดั ง ต อ ไปนี ้ : • – อุ ป กรณ ท ี ่ ร องรั บ การสะท อ นหน า จอ: การเชื ่ อ มต อ 2.4GHz (ไม...
 • Page 39: ปรั บ ค า การตั ้ ง ค า

  ปรั บ ค า การตั ้ ง ค า ตั ว เลื อ กที ่ ท  า นปรั บ ได จ ะแตกต า งกั น ออกไป ขึ ้ น อยู  ก ั บ สถานการณ ตั ว เลื อ กที ่ ใ ช ง านไม ไ ด จ ะเป น สี เ ทาหรื อ ไม ป รากฏ •...
 • Page 40: การปรั บ เสี ย ง

  Motionflow ช ว ยให ก ารเคลื ่ อ นไหวของภาพเรี ย บขึ ้ น และลดความพร า มั ว ของภาพ “มาก”: ช ว ยให ค วามเคลื ่ อ นไหวของภาพเรี ย บขึ ้ น เช น สํ า หรั บ เนื ้ อ หาที ่ ป รากฏในฟ ล  ม ภาพยนตร “ปกติ...
 • Page 41 อี ค วอไลเซอร ปรั บ การตั ้ ง ค า ความถี ่ ข องเสี ย ง กด เพื ่ อ เลื อ กความถี ่ เ สี ย งที ่ ต  อ งการ แล ว เลื อ ก เพื ่ อ ปรั บ การตั ้ ง ค า และกด เมื...
 • Page 42: จอภาพ

  จอภาพ โหมดจอภาพ รายละเอี ย ดเกี ่ ย วกั บ โหมดจอภาพ ดู ห น า 13 เลื อ กจอกว า งอั ต โนมั ต ิ เปลี ่ ย นโหมดจอภาพโดยอั ต โนมั ต ิ ต ามสั ญ ญาณเข า จากอุ ป กรณ ภ ายนอก หากต อ งการคงการตั ้ ง ค า ของท...
 • Page 43: ปรั บ ช อ งที ว

  ความถี ่ แ นวนอน สั ญ ญาณ แนวนอน (จุ ด ) แนวตั ้ ง (เส น ) ความถี ่ แ นวตั ้ ง (Hz) มาตรฐาน (kHz) SXGA 1280 1024 VESA HDTV* 1920 1080 67.5 เมื ่ อ ใช ง านการตั ้ ง เวลา 1080p ร ว มกั บ สั ญ ญาณเข า แบบ HDMI/MHL จะมี ล ั ก ษณะเหมื อ นกั บ การตั ้ ง เวลาภาพไม ใ ช ก ารตั ้ ง เวลา PC ปรั...
 • Page 44 “ระบบสี ” เลื อ กระบบสี (“อั ต โนมั ต ิ ” , “PAL”, “SECAM”, “NTSC3.58”, “NTSC4.43” หรื อ “PAL60”) ตามแต ล ะ ช อ งรายการ “ระดั บ สั ญ ญาณ” แสดงระดั บ สั ญ ญาณของช อ งที ่ ก ํ า ลั ง รั บ ชม “เรี...
 • Page 45 “ตั ้ ง ค า ระบบเสี ย ง” “ชนิ ด ระบบเสี ย ง”: เปลี ่ ย นเป น การออกอากาศสํ า หรั บ ผู  บ กพร อ งทางการได ย ิ น เมื ่ อ เลื อ กฟ ง ก ช ั น •...
 • Page 46: ควบคุ ม ระดั บ สิ ท ธิ ก ารเล น

  ควบคุ ม ระดั บ สิ ท ธิ ก ารเล น รหั ส ผ า น ช ว ยให ท  า นสามารถตั ้ ง ค า เครื ่ อ งที ว ี เ พื ่ อ ล็ อ กช อ งสั ญ ญาณหรื อ สั ญ ญาณเข า ภายนอกได ใช ป ุ  ม 0-9 บนรี...
 • Page 47: ตั ้ ง ค า รายการ

  ตั ้ ง ค า รายการ เครื อ ข า ย “ตั ้ ง ค า เครื อ ข า ย” ตั ้ ง ค า สถานะเครื อ ข า ย “ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ IPv6/IPv4” สลั...
 • Page 48 “ระยะเวลา” เลื อ กช ว งเวลา (“1 ชั ่ ว โมง”, “2 ชั ่ ว โมง”, “4 ชั ่ ว โมง” หรื อ “24 ชั ่ ว โมง”) หลั ง จากที ว ี เ ปลี ่ ย นเป น โหมด สแตนบายโดยอั...
 • Page 49 การควบคุ ม BRAVIA Sync เมื ่ อ ตั ้ ง ค า ไว ท ี ่ “เป ด ” จะสามารถใช ง านฟ ง ก ช ั น ต อ ไปนี ้ ไ ด ถ า ต อ เข า กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ Sony ซึ ่ ง สนั บ สนุ น การใช ง านระบบการควบคุ ม BRAVIA Sync การตั ้ ง ค า นี ้...
 • Page 50: ระบบเพื ่ อ สิ ่ ง แวดล อ ม

  ระบบเพื ่ อ สิ ่ ง แวดล อ ม ยกเลิ ก ยกเลิ ก การตั ้ ง ค า ระบบเพื ่ อ สิ ่ ง แวดล อ มให ก ลั บ คื น สู  ค  า ปกติ ประหยั ด พลั ง งาน ลดการใช...
 • Page 51: การติ ด ตั ้ ง อุ ป กรณ เ สริ ม (อุ ป กรณ ย ึ ด ติ ด ผนั ง )

  เพื ่ อ ป อ งกั น ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละเหตุ ผ ลด า นความปลอดภั ย Sony ขอแนะนํ า และย้ ํ า ว า การติ ด ตั ้ ง เครื ่ อ งที ว ี ค วรจะทํ า...
 • Page 52 ที ่ ร ั บ น้ ํ า หนั ก ของเครื ่ อ งที ว ี ควรจะให ต ั ว แทนจํ า หน า ย Sony หรื อ ผู  ร ั บ ติ ด ตั ้ ง ที ่ ไ ด ร ั บ การรั บ รองทํ า การติ ด ตั ้ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ น ี ้ เ ข า กั บ ผนั ง และเอาใจใส ต  อ ความปลอดภั ย ระหว า งการติ ด ตั ้ ง อย า งเหมาะสม Sony ไม ร ั บ ผิ ด ชอบต อ ความเสี ย หายหรื อ การได ร ั บ บาดเจ็ บ ใดๆ...
 • Page 53: ตารางพิ ก ั ด ติ ด ตั ้ ง เครื ่ อ งที ว

  ตารางพิ ก ั ด ติ ด ตั ้ ง เครื ่ อ งที ว ี SU-WL50B จุ ด กึ ่ ง กลางจอ หน ว ย: มม. ความยาวสํ า หรั บ แต ล ะองศาติ ด ตั ้ ง พิ ก ั ด หน า จอแสดงผล พิ...
 • Page 54: ตาราง/ผั ง ตํ า แหน ง สกรู แ ละตะขอ

  ตาราง/ผั ง ตํ า แหน ง สกรู แ ละตะขอ SU-WL50B ชื ่ อ รุ  น ตํ า แหน ง สกรู ตํ า แหน ง ตะขอ KDL-60R550A d, I ตํ า แหน ง สกรู ตํ า แหน ง ตะขอ เมื ่ อ ติ ด ตั ้ ง ชุ ด ตะขอยึ ด เข า กั บ เครื ่ อ งที ว ี เมื...
 • Page 55: การแก ไ ขป ญ หา

  ภาพไม ม ี ส ี ห รื อ มี ส ี ผ ิ ด เพี ้ ย นเมื ่ อ ดู ภ าพสั ญ ญาณจากช อ งต อ Y, และแจ ง ให ต ั ว แทนจํ า หน า ยหรื อ ศู น ย บ ริ ก าร Sony ของท า น...
 • Page 56 เครื ่ อ งคอมพิ ว เตอร PC ของท า น) ช อ งสั ญ ญาณ ท า นจะสามารถใช ID ของท า นได ใ นทั น ที หลั ง จากที ่ ส มั ค ร ภาพเล็ ก ของวิ ด ี โ อบนอิ น เตอร เ น็ ต ช...
 • Page 57: ข อ มู ล จํ า เพาะ

  ข อ มู ล จํ า เพาะ ระบบ ระบบแผงหน า จอ หน า จอ LCD (Liquid Crystal Display) (ไฟจอภาพ LED) ระบบที ว ี อนาล็ อ ก: B/G, I, D/K, M ดิ จ ิ ต อล: DVB-T ระบบสี / วิ ด ี โ อ อนาล็...
 • Page 58 KDL-60R550A ชื ่ อ รุ  น อุ ป กรณ เ สริ ม อุ ป กรณ ย ึ ด ติ ด ผนั ง : SU-WL50B แว น ตาสามมิ ต ิ แ บบพาสซี ฟ : TDG- 500P แว น ตาแบบพาสซี ฟ ระบบ SimulView : TDG-SV5P อุ...
 • Page 60 Introduction Thank you for choosing this Sony product. Trademark information • HDMI, the HDMI Logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC in the United States and other countries. Location of the identification label •...
 • Page 62 Overview of the TV buttons and indicators..15 If You Cannot Connect to the Internet....36 Browsing Websites........... 36 Using Optional Equipment Enjoying Sony Entertainment Network..... 37 Enjoying Applications ........38 Connecting optional equipment ......16 Using Screen mirroring ........38 Viewing pictures from the connected Settings adjustment..........
 • Page 63: Start-Up Guide

  Start-up Guide Checking the 1: Attaching the accessories Table-Top Stand Table-Top Stand (1)* Fixing screws for Table-Top Stand (M5 × • Refer to the supplied Table-Top Stand 16) (4) instruction leaflet for proper attachment. • For best picture quality, do not expose the Assembling screws for Table-Top Stand screen to direct illumination or sunlight.
 • Page 64: 2: Connecting An Antenna/Cable/Vcr

  2: Connecting an • Fix the TV to the Table-Top Stand according to the arrow marks that guide the screw holes using the supplied screws. antenna/cable/ • This TV is very heavy, so two or more people should place the TV onto the Table-Top Stand. •...
 • Page 65: 3: Preventing The Tv From Toppling Over

  TV set to topple over, fall down, and TV from caused injuries to people. • An optional Sony support belt kit is used to secure the TV. Contact your nearest Sony toppling over service centre to purchase a kit. Have your TV model name ready for reference.
 • Page 66: 4: Performing The Initial Set-Up

  4: Performing the Watching TV initial set-up Press "/1 on the TV to turn on the TV. Press the number buttons or PROG +/– to select a TV channel. Press 2 +/– to adjust the volume. Connect the TV to your mains socket. When the TV is in standby mode (the "/1 indicator on the TV front panel is red), press "/1 on the remote to turn on the TV (the "/1...
 • Page 67: Safety Information

  • It is strongly recommended that you – Insert the plug fully into the mains – Wall-mount bracket: SU-WL50B use a Sony wall-mount bracket in socket. • Be sure to use the screws supplied order to provide adequate air- –...
 • Page 68 Ask your dealer or Sony service centre mechanical vibration, near flammable to have it checked by qualified service objects (candles, etc). The TV set personnel.
 • Page 69: Precautions

  • To remove dust from the screen or media used with your television surface/cabinet, wipe gently with a and (ii) Sony website for the latest soft cloth. If dust is persistent, wipe information. The vision of young with a soft cloth slightly moistened children (especially those under six with a diluted mild detergent solution.
 • Page 70: Operating The Tv

  Press to display a photo or calendar while listening to music (see page 29). 7 SEN Enables selection of content from the online service “SEN” (Sony Entertainment Network). If the network or “SEN” is unavailable, the “SEN” screen is not displayed.
 • Page 71 qk SYNC MENU Press to display the BRAVIA Sync Menu and then select connected HDMI/MHL equipment from “Device Selection”. The following options can be selected from BRAVIA Sync Menu: “Device Control”: Use the “Device Control” menu to operate equipment that is compatible with BRAVIA Sync Control. Select options from “Home (Menu)”, “Options”, “Content List”...
 • Page 72 To change the Wide Mode For TV, Video, Component or HDMI/MHL HDMI PC Input (PC timing) Wide Zoom* Enlarges the centre portion of the Normal Displays the picture in its original picture. The left and right edges pixel size. Bars are shown at the of the picture are stretched to fill top, bottom, and both sides for the 16:9 screen.
 • Page 73: Overview Of The Tv Buttons And Indicators

  Overview of the TV buttons and indicators Item Description 1 "/1 – Power Press to turn the TV on or to switch to standby mode. • To disconnect the TV from the AC power completely, pull the plug from the mains socket.
 • Page 74: Using Optional Equipment

  Using Optional Equipment Connecting optional equipment You can connect a wide range of optional equipment to your TV. MHL device Digital still camera Camcorder USB storage media S VHS/ Video Hi8/DVC game camcorder equipment player VCR Audio system Camcorder DVD player with HDMI output PC (HDMI-...
 • Page 75: Viewing Pictures From The Connected Equipment

  Description Input symbol on screen 1, 2 You can enjoy photo/music/video files stored in a Sony digital still camera, camcorder or USB storage device (page 26). A standard USB mouse and USB keyboard can also be connected to the USB ports.
 • Page 76: Connecting Mhl Device

  Connecting MHL Viewing Twin device Picture You can view two pictures (in Component and HDMI input mode) on the screen simultaneously. Connect the optional equipment (page 16), and make sure that images from the equipment appear on the screen (page 17). Press OPTIONS and select “Twin Picture”.
 • Page 77: Viewing Pip (Picture In Picture)

  Viewing PIP (Picture in Picture) You can view two pictures (in HDMI-PC input mode) on the screen simultaneously. Connect a PC (page 16), and make sure that images from a PC appear on the screen (page 17). Press OPTIONS and select “PIP”. Two pictures are displayed simultaneously.
 • Page 78: Viewing 3D Video

  Viewing 3D Video You can experience powerful 3D (three-dimensional) entertainment, such as stereoscopic 3D video games and 3D Blu-ray discs with this TV and a 3D-enabled device. Use an HDMI/MHL cable or a USB cable to connect your TV to the 3D-enabled device. •...
 • Page 79 Watching 3D content in 2D 1 Press 3D to display the 3D Menu. 2 Select “3D Display”. 3 Press 3D to select “Off”. 4 Press RETURN to exit the 3D Menu. 3D Menu You can adjust the following settings from the 3D Menu. Press 3D, then select the desired settings >...
 • Page 80 3D Settings You can make the following settings from the 3D Settings menu. Press HOME, then select “Settings” > “Picture” > “3D Settings”. Auto 3D: Select “On” then 3D picture is automatically displayed when a 3D signal is detected. • The display mode does not change to 3D mode automatically, depending on the signal source or format. In this case, select 3D display mode manually.
 • Page 81: Using Menu Functions

  To exit the menu, press HOME. Menu Description 1 Sony Entertainment Sony Entertainment Network serves as a gateway to Internet content, delivering Network a variety of on-demand entertainment straight to your TV. 2 Internet Contents Enables access to Internet services for TV (page 36).
 • Page 82: Using The Digital Programme List

  Using the Digital Programme List The Favourite feature allows you to specify up to four lists of your favourite programmes. In digital mode, press HOME and select “Digital Programme List”, then press to select the Favourite list. • If Favourite list is already selected before, just press to access Favourite list.
 • Page 83: Using The Digital Electronic Programme Guide (Epg)

  Using the Digital Electronic Programme Guide (EPG) Australia/Singapore ( In digital mode, press GUIDE. Perform the desired operation as shown in the following table or displayed on the screen. Digital Electronic Programme Guide (EPG) * This function may not be available in some countries/regions. New Zealand (MHEG) 2012 .07.28 10.00am...
 • Page 84: Playing Back Photo/Music/Video Via Usb

  Playing back photo/music/video via USB You can enjoy photo/music/video files stored in a Sony digital still camera or camcorder through a USB cable or USB storage device on your TV. Connect a supported USB device to the TV. Press HOME.
 • Page 85 – Do not remove the USB device. The data on the USB device may be damaged. • Sony will not be held liable for any damage to, or loss of data on the recording media due to a malfunction of any connected devices or the TV.
 • Page 86 USB Video format Extension Container Video Codec Audio Codec Xvid PCM / MPEG1 Layer1, 2 / MP3 / MPEG1 MPEG2 AAC (2ch) / MPEG4 AAC (2ch) / .avi MPEG2 MP MPEG4 HE-AAC (2ch) / H.264 BP/MP/HP Dolby Digital (2ch) / Dolby Digital Plus (2ch) / WMA v8 MPEG-4 SP/ASP WMV v9...
 • Page 87: Photo Frame

  Photo Frame To select music You can select music from USB memory, using any of the following methods: 1 Press HOME and select “Settings”, then “Set-up” You can enjoy looking at a photo, listening to > “Photo Frame Settings” > “Music Selection”. music or FM radio, or the clock and calendar, at Press F/f to select the USB/sample folder in the same time.
 • Page 88 Duration To save power, in the Photo Frame Mode, the TV can continually playing back for up to 24 hours, after which it will power off automatically. After running photo frame mode for 24 hours, not use this mode for at least one hour, to avoid panel burn-in.
 • Page 89: Listening To The Fm Radio

  Listening to the FM Radio You are able to listen to the FM radio stations using your TV by connecting an antenna (page 6). FM Radio tuning range is from 87.5-108.0 MHz. When you use the FM Radio function for the first time, press HOME and select “FM Radio”, then perform “Auto Tuning”...
 • Page 90: Using Bravia Sync With Bravia Sync Control

  • Adjusts the volume (2 +/–) or mutes the sound (%) of a connected audio system. • You can operate the connected Sony equipment that has the BRAVIA Sync logo by the TV remote. Possible operations with BRAVIA Sync buttons, see page 13.
 • Page 91: Using Network Features

  Using Network Setting up the Features Internet Connection When you connect this TV to the Internet, you can enjoy multiple functions: enjoying Internet video, etc. Using the network feature you can connect the TV to the Internet. The set-up procedure differs •...
 • Page 92 Type 1: Secured network Type 2: Secured network with Wi-Fi Protected without Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) Setup™ (WPS) The WPS standard makes security of a wireless To set up a wireless LAN, SSID (wireless network network as straightforward as pressing the WPS name) and security key (WEP or WPA key) will be button on the wireless LAN router.
 • Page 93 Follow the instructions on the set-up screen. Type 3: Unsecured network with any type of “Network Set-up” can also be set from “Auto Start-up” menu. wireless LAN router • Allows automatic configuration of your wired/ wireless network. – When connecting with LAN cable: Wired To set up a wireless LAN, SSID (wireless network •...
 • Page 94: If You Cannot Connect To The Internet

  This may take several minutes. You cannot Note on Internet Browser cancel the diagnosis after selecting “Check In no event shall Sony be liable for any damage Connection”. caused or associated with the use of Internet browser, malfunction (including software) or communication failure.
 • Page 95: Enjoying Sony Entertainment Network

  • Be sure to connect your TV to the broadband Internet and complete “Network Set-up” To use YouTube Leanback (page 48). Follow the steps in “Enjoying Sony Entertainment To Use Sony Entertainment Network Network” (page 37) to launch “Sony Entertainment Network”, then select YouTube to launch the YouTube Leanback.
 • Page 96: Enjoying Applications

  Enjoying Using Screen Applications mirroring With the Applications, you can display a variety “Screen mirroring” is a function to display the of information on the screen. Applications screen of a mobile device on the TV by Miracast provides easy access to interactive content technology.
 • Page 97 • Connecting devices must conform to the following: – Screen mirroring compatible devices: 2.4GHz connection (5GHz not supported). – Miracast compatible devices: 2.4GHz connection (5GHz not supported).
 • Page 98: Settings Adjustment

  Settings adjustment • The options you can adjust vary depending on the situation. Unavailable options are greyed out or not displayed. Picture Picture Mode Sets a picture mode. The options that can be selected differ depending on the “Scene Select” settings. “Vivid”: Enhances picture contrast and sharpness.
 • Page 99: Sound

  Cinema Drive Provides improved picture movement and reduces picture blur and graininess for film-based content. Select “Auto 1” to represent original film-based content as is, or “Auto 2” for standard use. (Setting items vary depending on the TV model.) Advanced Settings Allows you to set “Picture”...
 • Page 100 Equaliser Adjusts sound frequency settings. Press G/g to select the desired sound frequency, then press F/f to adjust the setting and press . The adjusted settings will be received when you select “Sound Mode” options. Selecting “Reset” will set the “Equaliser” to original settings. •...
 • Page 101: Screen

  Screen Wide Mode For details about wide mode, see page 14. Auto Wide Automatically changes the wide mode according to the input signal from an external equipment. To keep your setting, select “Off”. • “Auto Wide” is only available when watching digital programme or programmes from video input, HDMI/MHL and component input in format 480i/p or 576i/p.
 • Page 102: Channel Set-Up

  Horizontal Horizontal Vertical Signals Vertical (Line) Standard (Pixel) frequency (kHz) frequency (Hz) SXGA 1280 1024 VESA HDTV* 1920 1080 67.5 * The 1080p timing when applied to the HDMI/MHL input will be treated as a video timing and not PC timing. Channel Set-up Analogue Set-up “Analogue Auto Tuning”: Tunes in all the available analogue channels.
 • Page 103 “Signal Level” Displays the signal level for programme currently being watched. yellow green (weak) (average) (good) “Programme Sorting” Changes the order in which the channels are stored on the TV. Press to select the channel you want to move to a new position, then press Press to select the new position for your channel, then press...
 • Page 104 “Audio Set-up” • “Audio Type”: Switches to broadcast for the hearing impaired when “For Hard Of Hearing” is selected. • “Primary Preferred Language”: Selects the preferred language used for a programme. Some digital channels may broadcast several audio languages for a programme. •...
 • Page 105: Parental Lock

  Parental Lock PIN Code Allows you to set up TV to block channel or external input. Use 0-9 on the remote to enter a four-digit PIN code. Change PIN Code Selects to change your PIN code. Parental Rating Australian model and New Zealand model: Sets a parental guidance level. Programmes that exceed the set level can only be watched after entering the correct PIN code.
 • Page 106: Set-Up

  Set-up Network “Network Set-up” Sets the network status settings. “IPv6/IPv4 Priority” Switch between IPv6 and IPv4. • To use the network with IPv6, select “IPv6”, then select “Auto” in “Set up network connection”. • When IPv6 is selected, “Set up network connection” must be set to “Auto”. HTTP Proxy cannot be set.
 • Page 107 Clock/Timers “Sleep Timer” Set the time in minutes (“Off”, “15”, “30”, “45”, “60”, “90”, or “120”) that you would like the TV to remain on before shutting off automatically. “On Timer” Turns on the TV from standby mode at a time you set, and tuned to a channel or input of your preference or photo frame mode.
 • Page 108 BRAVIA Sync Control. When set to “On”, the following functions are available. If the specific Sony equipment that is compatible with BRAVIA Sync Control is connected, this setting is applied to the connected equipment automatically when the “BRAVIA Sync Control”...
 • Page 109: Eco

  Reset Resets the current Eco settings to the default values. Power Saving Reduces power consumption of the TV by adjusting the backlight. When you select “Picture Off”, the picture is switched off, and the "/1 indicator on the TV front panel lights up in green. The sound remains unchanged. Idle TV Standby Turns the TV off after it has been kept idle for the preset length of time.
 • Page 110: Additional Information

  Installing the Accessories (Wall- Mount Bracket) To Customers: For product protection and safety reasons, Sony strongly recommends that installing of your TV be performed by Sony dealers or licensed contractors. Do not attempt to install it yourself. To Sony Dealers and Contractors: Provide full attention to safety during the installation, periodic maintenance and examination of this product.
 • Page 111 TV’s weight. Be sure to entrust the attachment of this product to the wall to Sony dealers or licensed contractors and pay adequate attention to safety during the installation. Sony is not liable for any damage or injury caused by mishandling or improper installation.
 • Page 112: Tv Installation Dimensions Table

  TV installation dimensions table SU-WL50B Screen centre point Unit: mm Length for each mounting angle Screen centre Display dimensions dimension Angle (0°) Model Name KDL-60R550A 1,375 Figures in the above table may differ slightly depending on the installation. WARNING The wall that the TV will be installed on should be capable of supporting a weight of at least four times that of the TV.
 • Page 113: Screw And Hook Locations Diagram/Table

  Screw and Hook locations diagram/table SU-WL50B Model Name Screw location Hook location KDL-60R550A d, I Screw location Hook location When installing the Mounting Hook on the TV. When installing the TV onto the Base Bracket. Mounting Hook Base Bracket * Hook location “b” and “c” cannot be used for the models.
 • Page 114: Troubleshooting

  Press "/1 on the TV to turn it off, disconnect • Select “Reset” (page 40). the AC power cord, and inform your dealer or Sony service centre of how the indicator No colour or irregular colour when viewing a signal flashes (number of flashes).
 • Page 115 Good picture quality but no sound on the Internet Channels video content • Quality depends on the original content provided by the video content provider and your connection Some channels are blank bandwidth. • The channel is for scrambled/subscription service •...
 • Page 116: Specifications

  Specifications System Panel system LCD (Liquid Crystal Display) Panel (LED backlight) TV system Analogue:B/G, I, D/K, M Digital: DVB-T Colour/video system Analogue:PAL, PAL60 (only video input), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (only video input) Digital: MPEG-2 MP@ML/HL (Australian model), MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC MP/HP@L4 (New Zealand and Singaporean model) Channel coverage Analogue: 45.25MHz - 863.25MHz, Depend on country selection...
 • Page 120 Instructions on “Installing the Wall-Mount Bracket” are not supplied in the form of a separate leaflet with this TV. These installation instructions are included within this TV’s instructions manual. Customer Support: 4-460-667-22(1) © 2013 Sony Corporation Printed in China...

This manual is also suitable for:

Bravia kdl-70r550aBravia kdl-60r520aBravia kdl-50r550a