Download Print this page

Sony BDV-E6100 Reference Manual

Blu-ray disc/dvd home theatre system
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Blu-ray Disc™/DVD
Home Theatre
System
BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100/BDV-E2100/BDV-EF1100
4-446-745-
(1) (GB-DK-FI-SE-PT-EL-TR)
Reference Guide
Referencevejledning
Viiteopas
Referensguide
Guia de referência
Οδηγός αναφοράς
Başvuru Kılavuzu
GB
DK
FI
SE
PT
EL
TR

Advertisement

loading

  Related Manuals for Sony BDV-E6100

  Summary of Contents for Sony BDV-E6100

 • Page 1 4-446-745- (1) (GB-DK-FI-SE-PT-EL-TR) Blu-ray Disc™/DVD Reference Guide Home Theatre Referencevejledning System Viiteopas Referensguide Guia de referência Οδηγός αναφοράς Başvuru Kılavuzu BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100/BDV-E2100/BDV-EF1100...
 • Page 2 Do not install the appliance in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet. To reduce the risk of fire, do not cover the ventilation opening of the appliance with newspapers, tablecloths, curtains, etc. Do not expose the appliance to naked flame This appliance is classified as a CLASS 1 sources (for example, lighted candles).
 • Page 3 EU directives. This product has been manufactured by or on behalf of Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Inquiries related to product compliance based on This symbol on the battery or on the...
 • Page 4 (such as eye strain, fatigue, or nausea) while commercially-produced film and videos and watching 3D video images. Sony recommends their soundtracks. When a prohibited use of that all viewers take regular breaks while an unauthorized copy is detected, a message watching 3D video images.
 • Page 5 Computer Entertainment Inc. registered trademarks owned by Bluetooth • “PlayStation” is a registered trademark of SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Sony Computer Entertainment Inc. Corporation is under license. Other • “Sony Entertainment Network logo” and trademarks and trade names are those of “Sony Entertainment Network”...
 • Page 6 ® • This product incorporates proprietary • Opera Devices SDK from Opera Software technology under license from Verance ASA. Copyright 1995-2013 Opera Software Corporation and is protected by U.S. Patent ASA. All rights reserved. 7,369,677 and other U.S. and worldwide patents issued and pending as well as copyright and trade secret protection for certain aspects of such technology.
 • Page 7 You agree that your non-exclusive license to GRACENOTE DISCLAIMS ALL use the Gracenote Data, the Gracenote WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED, Software, and Gracenote Servers will INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, terminate if you violate these restrictions. If IMPLIED WARRANTIES OF your license terminates, you agree to cease any MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A and all use of the Gracenote Data, the...
 • Page 8 • Do not place metal objects in front of the front panel. It may limit reception of Precautions radio waves. • Do not place the system in a place where medical equipment is in use. It may cause • Should any solid object or liquid fall into a malfunction of medical equipment.
 • Page 9 • Sony cannot be held liable in any way for – Locations where a wireless LAN is damages or other loss resulting from installed information leaks during – Around microwave ovens that are in communication using technology.
 • Page 10: Notes About Discs

  If you have any questions or problems circular discs (e.g., card, heart, or star concerning your system, please consult shape) may cause a malfunction. your nearest Sony dealer. Do not use a disc that has a commercially available accessory attached, such as a label or ring.
 • Page 11: Specifications

  POWER OUTPUT (rated) Specifications Front L/Front R: 40 W + 40 W (at 3 ohms, 1 kHz, 1% THD) POWER OUTPUT (reference) Front L/Front R: 40 W (per channel at 3 ohms, 1 kHz) Subwoofer: POWER OUTPUT (rated) 70 W (at 6 ohms, 80 Hz) Front L/Front R: 75 W + 75 W (at 3 ohms, 1 kHz, Inputs (Analog)
 • Page 12 Communication system Specification version 3.0 Output Specification Power Class 2 Maximum communication range Dimensions (w/h/d) (approx.) Line of sight approx. 10 m 100 mm × 650 mm × 100 mm (wall- Frequency band mounted part) 2.4 GHz band 260 mm × 1,200 mm × 260 mm (whole Modulation method speaker) FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
 • Page 13 225 mm × 84 mm × 75 mm 220 V – 240 V AC, 50/60 Hz Mass (approx.) Power consumption 0.5 kg (with speaker cord) BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100/ BDV-E2100: On: 95 W Standby: 0.3 W (At power saving. For Dimensions (w/h/d) (approx.) details on the setting, refer to the 225 mm ×...
 • Page 14 Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller i et skab. For at reducere risikoen for brand må du ikke dække ventilationsåbningen på apparatet med aviser, duge, gardiner osv. Udsæt ikke apparatet for åben ild (f.eks. Dette produkt er klassificeret som et KLASSE tændte stearinlys).
 • Page 15 Ved at sikre, at sådanne batterier bortskaffes korrekt, forebygges mod mulige negative Sony Corp. erklærer hermed, at dette udstyr er konsekvenser for sundhed og miljø, som i overensstemmelse med de nødvendige krav kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering og andre relevante bestemmelser i direktivet af batteriet.
 • Page 16 øjnene, træthed eller utilpashed), nogle kommercielt producerede film og når de ser 3D-videobilleder. Sony anbefaler videoer og deres lydspor. Når der registreres alle brugere at holde pause med jævne en forbudt anvendelse af en uautoriseret mellemrum, når de ser 3D-videobilleder.
 • Page 17 Sony Computer Entertainment Inc. Bluetooth SIG, Inc. og eventuel brug af sådanne • "PlayStation" er et registreret varemærke varemærker af Sony Corporation er underlagt tilhørende Sony Computer Entertainment licens. Andre varemærker og varemærkenavne Inc.
 • Page 18 ® • Dette produkt anvender navnebeskyttet • Opera Devices SDK fra Opera Software teknologi under licens fra Verance ASA. Copyright 1995-2013 Opera Software Corporation og er beskyttet af det ASA. Alle rettigheder forbeholdes. amerikanske patent 7.369.677 og andre udstedte eller anmeldte patenter i USA samt bekyttelse af ophavsret og forretnings- hemmelighed for visse aspekter af sådan teknologi.
 • Page 19 Du accepterer, at din ikke-eksklusive licens til GRACENOTE FRASKRIVER SIG ALLE at anvende Gracenote-data, Gracenote- GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER softwaren og Gracenote-servere ophører, hvis STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE du overtræder disse restriktioner. Hvis din BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE licens ophører, accepterer du at ophøre med at GARANTIER FOR SALGBARHED, anvende dele af eller alle Gracenote-data, hele EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL,...
 • Page 20 • Du må ikke anbringe metalgenstande foran frontpanelet. De kan begrænse Forholdsregler modtagelsen af radiobølger. • Systemet må ikke placeres, hvor der bruges medicinsk udstyr. Det kan forårsage • Hvis der kommer væske eller faste funktionsfejl i det medicinske udstyr. genstande ned i kabinettet, skal du •...
 • Page 21 -teknologi. • Sony kan ikke på nogen måde gøres ansvarlig for skader eller andet tab som et resultat af informationlækager under kommunikation ved brug af...
 • Page 22: Bemærkninger Om Diske

  Du må ikke bruge en disk, hvor der er påsat mærkater eller fastgjort ringe. Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du har spørgsmål, eller hvis der opstår problemer med systemet. Bemærkninger om diske • Hold i diskens kant for ikke at gøre den beskidt.
 • Page 23 UDGANGSEFFEKT (nominel) Specifikationer Front V/Front H: 40 watt + 40 watt (ved 3 ohm, 1 kHz, 1 % THD) UDGANGSEFFEKT (reference) Front V/Front H: 40 W (pr. kanal ved 3 ohm, 1 kHz) Subwoofer: UDGANGSEFFEKT (nominel) 70 watt (ved 6 ohm, 80 Hz) Front V/Front H: 75 watt + 75 watt (ved 3 ohm, 1 kHz, Indgange (analog)
 • Page 24 Kommunikationssystem -specifikation version 3.0 Udgang -specifikation strømklasse 2 Maksimalt kommunikationsområde Mål (b/h/d) (ca.) Synslinje ca. 10 m 100 mm × 650 mm × 100 mm Frekvensbånd (vægmonteret del) 2,4 GHz bånd 260 mm × 1.200 mm × 260 mm (hele Moduleringsmetode højttaleren) FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
 • Page 25 225 mm × 84 mm × 75 mm 220 V - 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz Vægt (ca.) Strømforbrug 0,5 kg (med højttalerkabel) BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100/ BDV-E2100: Tændt: 95 watt Standby: 0,3 watt (i energisparetilstand) Mål (b/h/d) (ca.) Oplysninger om indstillinger finder du 225 mm ×...
 • Page 26 Älä sijoita laitetta suljettuun tilaan, kuten umpinaiseen kirjahyllyyn tai kaappiin. Tulipalon välttämiseksi älä peitä laitteen tuuletusaukkoja sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla tai muilla vastaavilla materiaaleilla. Tämä tuote on LUOKAN 1 LASERLAITE. Älä altista laitetta avotulen lähteelle Tämä merkintä on laitteen takapuolella. (esimerkiksi palaville kynttilöille). Nimilaatta on laitteen pohjassa.
 • Page 27 Paristoon on lisätty annettuihin osoitteisiin. kemikaaleja elohopea (Hg) ja lyijy (Pb) Sony Corp. ilmoittaa täten, että tämä laite ilmaisevat symbolit, jos paristo sisältää vastaa direktiivin 1999/5/EY olennaisia enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa tai vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia enemmän kuin 0,004 % lyijyä.
 • Page 28 (silmien rasittumista, väsymystä tai niiden äänisisällön luvattomien kopioiden pahoinvointia) 3D-videokuvan katselusta. käyttöä. Jos järjestelmä havaitsee, että Sony suosittelee, että kaikki katselijat pitävät käytössä on luvaton kopio, näyttöön tulee säännöllisin välein taukoja katsellessaan 3D- ilmoitus, ja toisto tai kopiointi keskeytyy. videokuvaa. Taukojen pituuden ja taajuuden Lisätietoja Cinavia-tekniikasta on Cinavia...
 • Page 29 ® • -sanamerkki ja -logot ovat tavaramerkkejä. Bluetooth SIG, Inc:n omistamia • , XMB ja xross media bar ovat Sony rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita Sony Corporationin ja Sony Computer Corporation käyttää lisenssillä. Muut Entertainment Inc:n tavaramerkkejä. tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa •...
 • Page 30 ® • Tässä tuotteessa käytetään lisenssillä • Opera Devices SDK:n julkaisija on Opera Verance Corporationin omistamaa Software ASA. Copyright 1995–2013 Opera tekniikkaa, joka on suojattu Yhdysvaltojen Software ASA. Kaikki oikeudet pidätetään. patentilla 7 369 677 ja muilla Yhdysvalloissa ja maailmanlaajuisesti myönnetyillä ja haetuilla patenteilla.
 • Page 31 Hyväksyt, että ei-yksinomainen Gracenote- GRACENOTE KIISTÄÄ KAIKKI tietojen, Gracenote-ohjelmiston ja Gracenote- NIMENOMAISET JA OLETETUT palvelimien käyttöoikeus päättyy, jos et TAKUUT, MUKAAN LUKIEN noudata näitä rajoituksia. Jos käyttöoikeus RAJOITTAMATTA OLETETUT TAKUUT päättyy, käyttäjän on lopetettava Gracenote- TUOTTEEN tietojen, Gracenote-ohjelmiston ja Gracenote- KAUPALLISTETTAVUUDESTA, palvelinten käyttö.
 • Page 32 • Älä aseta etupaneelin eteen metalliesineitä. Ne voivat rajoittaa Varotoimet radioaaltojen vastaanottoa. • Älä sijoita järjestelmää paikkaan, jossa käytetään lääketieteellisiä laitteita. • Jos järjestelmän sisään pääsee kiinteitä Lääketieteellisiin laitteisiin voi tulla esineitä tai nesteitä, keskeytä järjestelmän toimintahäiriö. käyttö, irrota virtajohto pistorasiasta ja •...
 • Page 33 – Käytössä on lähellä oleva tekniikan avulla. mikroaaltouuni. • Sony ei ole vastuussa vahingoista tai – Lähellä esiintyy muita muista menetyksistä, jotka johtuvat sähkömagneettisia aaltoja. -tekniikan avulla tehdyn tiedonsiirron aikana tapahtuneista tietovuodoista.
 • Page 34: Tietoja Levyistä

  Tässä järjestelmässä voi toistaa vain Jos sinulla on järjestelmään liittyviä tavallisia pyöreitä levyjä. Jos toistettava levy kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteys ei ole pyöreä (vaan esimerkiksi lähimpään Sony-jälleenmyyjään. suorakaiteen, sydämen tai tähden muotoinen), järjestelmään voi tulla toimintahäiriö. Tietoja levyistä Älä kiinnitä levyihin myynnissä olevia tarvikkeita, kuten etikettejä...
 • Page 35: Tekniset Tiedot

  LÄHTÖTEHO (nimellinen) Tekniset tiedot Vasen/oikea etukanava: 40 W + 40 W (3 ohmia, 1 kHz, harmoninen kokonaissärö 1 %) LÄHTÖTEHO (vertailu) Vasen/oikea etukanava: 40 W (3 ohmia/kanava, 1 kHz) Bassokaiutin: LÄHTÖTEHO (nimellinen) 70 W (8 ohmia, 80 Hz) Vasen/oikea etukanava: 75 W + 75 W (3 ohmia, 1 kHz, Tuloliitännät (analogiset) harmoninen kokonaissärö...
 • Page 36 Tietoliikennejärjestelmä Lähtö -määrityksen teholuokka 2 Enimmäisyhteysalue Mitat (l/k/s) (noin) Näköetäisyydellä 10 m 100 mm × 650 mm × 100 mm Taajuusalue (seinään asennettu osa) 2,4 GHz:n kaista 260 mm × 1 200 mm × 260 mm Modulaatiomenetelmä (koko kaiutin) FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum) Paino (noin) Yhteensopivat -profiilit...
 • Page 37 Tehontarve 225 mm × 84 mm × 75 mm 220 V – 240 V AC, 50/60 Hz Paino (noin) Tehonkulutus 0,5 kg (kaiutinjohdon kanssa) BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100/ BDV-E2100: Päällä: 95 W Valmiustilassa: 0,3 W Mitat (l/k/s) (noin) (Virransäästötilassa. Katso tietoja 225 mm × 365 mm × 345 mm asetuksesta käyttöohjeista seuraavalla...
 • Page 38 Installera inte enheten i ett inneslutet utrymme som en bokhylla eller ett skåp. Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med tidningar, dukar, gardiner och liknande, eftersom det kan förorsaka brand. Utsätt inte heller enheten för öppen låga (t.ex. Den här enheten är klassad som en KLASS 1 levande ljus).
 • Page 39 Gäller endast gäller enbart för utrustning såld i länder som tillämpar EU-direktiven. Denna produkt har tillverkats av eller på uppdrag av Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Frågor gällande produktöverensstämmelser enligt Den här symbolen på batteriet eller EU:s lagar hänvisas till auktoriserad förpackningen anger att batteriet inte får...
 • Page 40 3D-videobilder. filmer och videor och deras ljudspår. När Sony rekommenderar alla tittare att då och då otillåten användning av en obehörig kopia ta en paus när de tittar på 3D-videobilder. Hur upptäcks visas ett meddelande och...
 • Page 41 DVD-RW, DVD+R, DVD-R, DVD VIDEO • Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ och CD är varumärken. och Wi-Fi Protected Setup™ är varumärken • BRAVIA är ett varumärke som tillhör Sony som tillhör Wi-Fi Alliance. Corporation. • N Mark är ett varumärke eller ett registrerat •...
 • Page 42 ® • I denna produkt ingår teknik från Verance • Opera Devices SDK från Opera Software Corporation som skyddas av USA-patent ASA. Copyright 1995–2013 Opera Software 7 369 677 och andra utfärdade och ansökta ASA. Med ensamrätt. patent i USA och andra länder samt skydd för upphovsrätt och affärshemlighet för vissa aspekter av denna teknik.
 • Page 43 Du accepterar att din icke-exklusiva rätt att GRACENOTE FRÅNSÄGER SIG ALLA använda Gracenote-data, Gracenote- GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER programvaran och Gracenote-servrarna UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN upphör om du överträder dessa INTE BEGRÄNSAT TILL, begränsningar. Om din licens upphör UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER förbinder du dig att upphöra med all RÖRANDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET användning av Gracenote-data, Gracenote- FÖR ETT VISST SYFTE, ÄGANDERÄTT...
 • Page 44 • Placera inga metallföremål framför frontpanelen. Det kan begränsa Försiktighetsåtgärder mottagningen av radiovågor. • Placera inte systemet på en plats där medicinsk utrustning används. Det kan • Om ett föremål eller vätska skulle råka leda till att den medicinska utrustningen komma in inuti höljet ska du genast inte fungerar som den ska.
 • Page 45 – I närheten av mikrovågsugnar som alltid vara försiktig när du kommunicerar används -teknik. – Platser där annan elektromagnetisk • Sony kan inte hållas ansvarigt på något sätt strålning förekommer för skador eller andra förluster som uppstått på grund av informationsläckor vid kommunikation med -teknik.
 • Page 46 Om du försöker spela upp skivor som inte är av standardformat eller som inte är Om du har frågor eller problem rörande runda (t.ex. skivor som är formade som systemet kan du kontakta närmaste Sony- kort, hjärtan eller stjärnor) kan det uppstå återförsäljare. funktionsfel.
 • Page 47: Tekniska Data

  UTEFFEKT (märkt) Tekniska data Vänster/höger front: 40 W + 40 W (vid 3 ohm, 1 kHz, 1 % THD) UTEFFEKT (referens) Vänster/höger front: 40 W (per kanal vid 3 ohm, 1 kHz) Subwoofer: UTEFFEKT (märkt) 70 W (vid 6 ohm, 80 Hz) Vänster/höger front: 75 W + 75 W (vid 3 ohm, 1 kHz, Inmatning (analog)
 • Page 48 Kommunikationssystem -specifikation version 3.0 Utmatning -specifikation effektklass 2 Största kommunikationsräckvidd Storlek (b × h × d) (cirka) I siktlinje ca 10 m 100 mm × 650 mm × 100 mm Frekvensband (väggmonterad del) 2,4 GHz-bandet 260 mm × 1 200 mm × 260 mm (hela Moduleringsmetod högtalaren) FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
 • Page 49 225 mm × 84 mm × 75 mm 220 – 240 V AC, 50/60 Hz Vikt (cirka) Strömförbrukning 0,5 kg (med högtalarsladd) BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100/ BDV-E2100: På: 95 W Viloläge: 0,3 W (I energisparläge. Mer Storlek (b × h × d) (cirka) information om inställningen finns...
 • Page 50 Não instale o aparelho num espaço fechado, como numa estante ou num armário. Para reduzir o risco de incêndio, não tape a abertura de ventilação do aparelho com jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc. Também não deve expor o aparelho a fontes de Este aparelho está...
 • Page 51 (Hg) ou chumbo (Pb) são adicionados se assistência técnica ou garantia. a bateria contiver um índice superior Pela presente, a Sony Corp. declara que este a 0,0005% de mercúrio ou 0,004% de chumbo. equipamento está em conformidade com os Assegurando-se de que estas pilhas são requisitos essenciais e outras provisões...
 • Page 52 Quando é detectada vídeo em 3D. A Sony recomenda que todos os a utilização de uma cópia não autorizada, utilizadores façam pausas regulares quando é apresentada uma mensagem e a reprodução visualizam imagens de vídeo em 3D.
 • Page 53 “DVD-RW”, “DVD+R”, “DVD-R”, “DVD • Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ VIDEO” e “CD” são marcas comerciais. e Wi-Fi Protected Setup™ são marcas da • “BRAVIA” é uma marca comercial da Sony Wi-Fi Alliance. Corporation. • A Marca N é uma marca comercial ou uma •...
 • Page 54 • Este produto está equipado com tecnologia • DLNA™, o logótipo DLNA e DLNA propriedade da Verance Corporation, sob CERTIFIED™ são marcas comerciais, licença, e está protegido pela Patente marcas de serviço ou marcas de certificação da Digital Living Network Alliance. 7.369.677 dos EUA e outras patentes dos ®...
 • Page 55 O utilizador concorda em utilizar os Dados O Software Gracenote e cada item dos Dados Gracenote, o Software Gracenote e os Gracenote são licenciados “TAL COMO Servidores Gracenote apenas para utilização ESTÃO”. A Gracenote não efectua quaisquer pessoal e não comercial. O utilizador representações ou garantias, expressas ou concorda em não atribuir, copiar, transferir implícitas, relativas à...
 • Page 56 • Afaste o sistema e os discos dos componentes com ímanes fortes como, Precauções por exemplo, fornos de microondas ou altifalantes de som de grandes dimensões. • Não coloque objectos pesados em cima • Se deixar cair qualquer objecto sólido ou do sistema.
 • Page 57 • Os dispositivos devem ser utilizados a uma distância aproximada Não utilize discos de limpeza ou produtos (sem obstáculos) de 10 metros entre si. de limpeza de discos/lentes (incluindo de A distância de comunicação efectiva tipo húmido ou em spray). Estes produtos poderá...
 • Page 58: Notas Sobre Discos

  • Não cole papéis nem fita adesiva no disco. conteúdos e outros factores; por este motivo, tome os devidos cuidados quando comunicar através da tecnologia • A Sony não é responsável por quaisquer danos ou outras perdas resultantes da divulgação de informações durante a comunicação efectuada através da •...
 • Page 59: Características Técnicas

  POTÊNCIA DE SAÍDA (nominal) Características técnicas Frontal E/Frontal D: 40 W + 40 W (a 3 ohms, 1 kHz, 1% THD) POTÊNCIA DE SAÍDA (referência) Frontal E/Frontal D: 40 W (por canal a 3 ohms, 1 kHz) Subwoofer: POTÊNCIA DE SAÍDA (nominal) 70 W (a 6 ohms, 80 Hz) Frontal E/Frontal D: 75 W + 75 W (a 3 ohms, 1 kHz,...
 • Page 60 Sistema de comunicação Especificação versão 3.0 Saída Especificação , classe de potência 2 Dimensões (l/a/p) (aprox.) Distância de comunicação máxima 100 mm × 650 mm × 100 mm Linha de visão aprox. 10 m (peça montada na parede) Banda de frequência 260 mm ×...
 • Page 61 225 mm × 84 mm × 75 mm 220 V – 240 V CA, 50/60 Hz Peso (aprox.) Consumo de energia 0,5 kg (incluindo o cabo dos altifalantes) BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100/ BDV-E2100: Ligado: 95 W Modo de suspensão: 0,3 W (No modo de Dimensões (l/a/p) (aprox.) poupança de energia.
 • Page 62 Η συσκευή αυτή έχει ταξινομηθεί ως προϊόν ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3R. Εάν αφαιρεθεί το προστατευτικό κάλυμμα του μηχανισμού λέιζερ, εκπέμπεται ορατή και αόρατη Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο ακτινοβολία λέιζερ. Για το λόγο αυτό, χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο ερμάριο. βεβαιωθείτε...
 • Page 63 Μόνο για τα ευρωπαϊκά μοντέλα Το σύμβολο αυτό στην μπαταρία ή στη συσκευασία της υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε τις μπαταρίες που παρέχονται με αυτό το προϊόν ως κοινά οικιακά απορρίμματα. Το σύμβολο αυτό στο προϊόν ή στη συσκευασία Σε...
 • Page 64 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. εικόνων βίντεο τρισδιάστατης απεικόνισης Ερωτήματα σχετικά με τη συμμόρφωση του (3D). Η Sony συνιστά σε όλους τους θεατές να προϊόντος με βάση τη νομοθεσία της παρακολουθούν τις εικόνες αυτές με συχνά Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να...
 • Page 65 • Ενημερωθείτε σχετικά με τα προηγμένα συστήματα προστασίας περιεχομένου που • (μόνο για μοντέλα BDV-E6100/ χρησιμοποιούνται στα μέσα Blu-ray Disc και BDV-E4100/BDV-E3100/BDV-E2100) DVD. Τα συστήματα αυτά, με τις ονομασίες Το σύστημα αυτό ενσωματώνει την AACS (Advanced Access Content System) τεχνολογία Dolby* Digital και...
 • Page 66 σύμφωνα με τους αριθμούς των κατατεθέν της Sony Computer διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας των Entertainment Inc. Η.Π.Α: 5.956.674; 5.974.380; • Τα λογότυπα «Sony Entertainment Network 6.226.616; 6.487.535; 7.212.872; logo» και «Sony Entertainment Network» 7.333.929; 7.392.195; 7.272.567, καθώς είναι εμπορικά σήματα της Sony και...
 • Page 67 σήματα ιδιοκτησίας της Bluetooth SIG, Inc. του προϊόντος χωρίς άδεια χρήσης της και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων Microsoft ή εξουσιοδοτημένης θυγατρικής από την Sony Corporation εταιρείας της Microsoft. πραγματοποιείται στο πλαίσια σχετικής Οι ιδιοκτήτες περιεχομένου χρησιμοποιούν άδειας. Άλλα εμπορικά σήματα και...
 • Page 68 • Το DLNA™, το λογότυπο DLNA και το Συμφωνείτε ότι θα χρησιμοποιείτε τα DLNA CERTIFIED™ είναι εμπορικά Δεδομένα Gracenote, το Λογισμικό Gracenote και τους Διακομιστές Gracenote μόνο για σήματα, σήματα υπηρεσίας ή σήματα προσωπική, μη εμπορική χρήση. Συμφωνείτε πιστοποίησης της Digital Living Network ότι...
 • Page 69 Το Λογισμικό Gracenote και κάθε στοιχείο Η GRACENOTE ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ των Δεδομένων Gracenote σας ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΡΗΤΗΣ Ή ΣΙΩΠΗΛΗΣ, παραχωρούνται «ΩΣ ΕΧΟΥΝ». Η Gracenote ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, δεν προβαίνει σε καμία δήλωση ή εγγύηση, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ρητή ή σιωπηλή, σχετικά με την ακρίβεια των ΠΕΡΙ...
 • Page 70 • Μην τοποθετείτε το σύστημα κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ, Προφυλάξεις ή αγωγούς αέρα ή σε σημεία που εκτίθενται απευθείας στο ηλιακό φως, σε υπερβολική σκόνη, μηχανικές δονήσεις • Εάν οποιοδήποτε στερεό αντικείμενο ή κραδασμούς. ή υγρό εισέλθει στο εσωτερικό του •...
 • Page 71 Μην αυξάνετε την ένταση του ήχου, όταν Προσοχή: Το σύστημα μπορεί να ακούτε ένα τμήμα με πολύ χαμηλές διατηρεί επ' άπειρον στην οθόνη της στάθμες εισόδου ή χωρίς ηχητικά σήματα. τηλεόρασης μια στατική εικόνα βίντεο Διαφορετικά, ενδέχεται να παρουσιαστεί ή οθόνη ενδείξεων. Εάν αφήσετε τη βλάβη...
 • Page 72 επικοινωνία χρησμοποιώντας την ή αδυναμία σύνδεσης. Εάν συμβεί κάτι τεχνολογία τέτοιο, δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις: • Η Sony δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη – Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μονάδα σε κατά οποιονδήποτε τρόπο για βλάβες απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από ή άλλη απώλεια, που οφείλεται σε...
 • Page 73: Σημειώσεις Για Τους Δίσκους

  Το σύστημα αναπαράγει μόνο τυπικούς, κυκλικούς δίσκους. Η χρήση άλλων τύπων Σημειώσεις για τους δίσκων (π.χ. σε σχήμα κάρτας, καρδιάς δίσκους ή αστεριού) ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία. Μη χρησιμοποιείτε δίσκους με • Για να παραμείνει ο δίσκος καθαρός, προσαρτημένα εμπορικά αξεσουάρ, όπως κρατήστε...
 • Page 74 Θύρα (USB): Τύπος A (Για σύνδεση μνήμης USB, ΕΞΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ (ονομαστική) συσκευής ανάγνωσης καρτών μνήμης, Εμπρός L/Εμπρός R: ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής και 75 W + 75 W (στα 3 Ω, 1 kHz, ψηφιακής βιντεοκάμερας) 1% THD) ΕΞΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ (αναφοράς) Εμπρός L/Εμπρός R/Surround L/Surround R: Ακροδέκτης...
 • Page 75 Σύστημα Ψηφιακός συνθέτης PLL quartz-locked Διαστάσεις (Π/Υ/Β) (κατά προσ.) Εύρος συντονισμού 95 mm × 189 mm × 80 mm 87,5 MHz – 108,0 MHz (βήμα των 50 Βάρος (περίπου) kHz) Μπροστά: 0,49 kg (με το καλώδιο του Κεραία (εξωτερική) ηχείου) Ενσύρματη...
 • Page 76 Απαιτήσεις ισχύος 220 V – 240 V AC, 50/60 Hz Κατανάλωση ισχύος BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100/ BDV-E2100: Ενεργό: 95 W Αναμονή: 0,3 W (Σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση, ανατρέξτε στις Οδηγίες χρήσης στην παρακάτω διαδικτυακή τοποθεσία: http://support.sony-europe.com/) BDV-EF1100: Ενεργό: 60 W...
 • Page 78 Cihazı, kitaplık veya gömme dolap gibi kapalı bir ortama kurmayın. Yangın tehlikesini azaltmak için, cihazın havalandırma deliğini gazete, masa örtüsü, perde vb. ile kapatmayın. Cihazı, açık alev kaynaklarına (örneğin, yanan Bu cihaz bir SINIF 1 LAZER ürünü olarak mum) maruz bırakmayın. sınıflandırılmıştır.
 • Page 79 Bu pillerin doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak, pilin yanlış atık işlemine tabi Sony Corp., bu belgeyle, bu cihazın 1999/5/EC tutulmasıyla oluşabilecek, çevre ve insan Direktifi’nin hayati gereklilikleriyle ve diğer sağlığı için olası olumsuz sonuçları önlemeye ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan...
 • Page 80 Bazı kişiler, 3B video görüntülerini izlerken olarak oluşturulmuş kopyalarının kullanımını rahatsızlık (göz yorgunluğu, yorgunluk veya sınırlandırmak için Cinavia teknolojisi bulantı gibi) hissedebilir. Sony, tüm kullanılmaktadır. İzinsiz olarak oluşturulmuş izleyicilerin 3B video görüntülerini izlerken bir kopyanın yasağa aykırı biçimde düzenli molalar vermelerini tavsiye kullanıldığı...
 • Page 81 Sony Corporation şirketlerinin ticari • N İşareti, NFC Forum, Inc. şirketinin ABD markalarıdır. ve diğer ülkelerdeki ticari markası veya • , “XMB” ve “xross media bar” Sony tescilli ticari markasıdır. Corporation ve Sony Computer • Android, Google Inc.’in ticari markasıdır. ®...
 • Page 82 • Bu ürün, Verance Corporation’dan alınan • Opera Software ASA tarafından üretilen ® lisans kapsamında tescilli teknoloji Opera Devices SDK. Telif Hakkı 1995-2013 içermektedir ve ABD Patenti 7.369.677 ile Opera Software ASA. Tüm hakları saklıdır. diğer ABD’de ve dünya çapında yayınlanmış ve beklemede olan patentlerin yanı...
 • Page 83 Bu kısıtlamaları ihlal ederseniz Gracenote GRACENOTE, ZIMNİ SATILABİLİRLİK, Verilerini, Gracenote Yazılımını ve Gracenote BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, Sunucularını kullanmanız için verilen MARKA VE İHLAL ETMEME münhasır olmayan lisansınızın feshedileceğini GARANTİLERİ DAHİL ANCAK kabul ediyorsunuz. Lisansınız feshedilirse BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK Gracenote Verileri, Gracenote Yazılımı ve KAYDIYLA HER TÜRLÜ...
 • Page 84 • Ön panelin önüne metal nesneler yerleştirmeyin. Bu nesneler, radyo Önlemler dalgalarının alınmasını sınırlandırabilir. • Sistemi, tıbbi cihazların kullanımda olduğu yerlere yerleştirmeyin. Bu durum • Kabinin içine herhangi bir katı nesne tıbbi cihazın arızalanmasına yol açabilir. düşer veya sıvı dökülürse, sistemin fişini •...
 • Page 85 – bağlantısı olan cihazlar • Sony, teknolojisi kullanılarak arasında bir insan, metal eşya, duvar sağlanan iletişim sırasındaki bilgi veya başka bir engel bulunduğunda kaçaklarından kaynaklanan zararlar veya – Kablosuz LAN kurulan yerlerde diğer kayıplar için hiçbir şekilde sorumlu...
 • Page 86: Disklerle Ilgili Notlar

  Sisteminizle ilgili sorularınız veya oynatabilir. Standart ya da dairesel sorunlarınız olduğunda, lütfen en yakın olmayan kart, kalp veya yıldız şeklinde Sony satıcısına danışın. diskler kullanılması arızaya neden olabilir. Etiket veya halka gibi ticari bir aksesuarı olan bir diski kullanmayın. Disklerle ilgili notlar •...
 • Page 87: Teknik Özellikler

  GÜÇ ÇIKIŞI (ölçülen) Teknik Özellikler Ön Sol/Ön Sağ: 40 W + 40 W (3 ohm, 1 kHz, %1 THD’de) GÜÇ ÇIKIŞI (referans) Ön Sol/Ön Sağ: 40 W (kanal başına 3 ohm, 1 kHz ile) Subwoofer: GÜÇ ÇIKIŞI (ölçülen) 70 W (6 ohm, 80 Hz’de) Ön Sol/Ön Sağ: 75 W + 75 W (3 ohm, 1 kHz, Girişler (Analog)
 • Page 88 İletişim sistemi Özelliği sürüm 3.0 Çıkış Özelliği Güç Sınıfı 2 Maksimum iletişim mesafesi Boyutlar (g/y/d) (yaklaşık) Görüş mesafesi yak. 10 m 100 mm × 650 mm × 100 mm (duvara Frekans bandı monte edilen kısım) 2,4 GHz bandı 260 mm × 1.200 mm × 260 mm (tüm Modülasyon yöntemi hoparlör) FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum -...
 • Page 89 225 mm × 84 mm × 75 mm 220 V – 240 V AC, 50/60 Hz Ağırlık (yak.) Elektrik tüketimi 0,5 kg (hoparlör kablosuyla birlikte) BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100/BDV- E2100: Açık: 95 W Beklemede: 0,3 W (Güç Tasarrufu Boyutlar (g/y/d) (yak.) modunda. Ayarla ilgili ayrıntılar için şu 225 mm ×...
 • Page 90 ©2013 Sony Corporation...

This manual is also suitable for:

Bdv-e4100Bdv-e3100Bdv-e2100Bdv-ef1100