Download  Print this page

Logitech Fold-Up Keyboard for iPad 2 User Manaul

Logitech fold-up keyboard for ipad 2.
Hide thumbs

Advertisement

Getting started with
Logitech® Fold-Up Keyboard
for iPad 2

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Logitech Fold-Up Keyboard for iPad 2

   Summary of Contents for Logitech Fold-Up Keyboard for iPad 2

 • Page 1 Getting started with Logitech® Fold-Up Keyboard for iPad 2...
 • Page 2 Logitech® Fold-Up Keyboard Getting started with Logitech® Fold-Up Keyboard for iPad 2...
 • Page 3 Logitech® Fold-Up Keyboard Contents English Norsk Svenska Suomi Dansk www.logitech.com/support ...
 • Page 4 Logitech® Fold-Up Keyboard Setup and turn on 1. Insert iPad 2 2. Open the keyboard Slide your iPad 2 into the tray. Make sure that the connector port is aligned with the connector opening on the tray. Push the iPad into place. The “Click”...
 • Page 5: Led Indicators

  2. 2. On the iPad 2, select: Settings > General > Bluetooth > On. 3. Select “Logitech Fold-Up Keyboard (IPD)” from the iPad 2 list of available devices. The iPad 2 displays a code. 4. Type the code on the keyboard and press Enter.
 • Page 6: Function Keys

  Logitech® Fold-Up Keyboard Function keys The Fold-Up Keyboard is designed with 5. Previous track Skips to previous track special function keys (F-key) for more on current playlist control of your iPad 2. To use the enhanced 6. Play/Pause Starts or stops current...
 • Page 7 Logitech® Fold-Up Keyboard Close and turn off 1. Close the keyboard 2. Remove the iPad Press down on the iPad release to remove Hold and gently push both front corners it from the tray. of the keyboard towards the back Tip: During flights, keep keyboard closed.
 • Page 8 Logitech® Fold-Up Keyboard Battery Management The Fold-Up Keyboard features a rechargeable battery. Charging information • To recharge the keyboard, use the provided USB cable. Plug the micro USB end into the unit and the other end into an iPad 2 adapter or a computer USB port.
 • Page 9 Logitech® Fold-Up Keyboard Product end of life: keyboard battery disposal Removing the battery requires disassembly 5. Remove the keyboard from and will destroy the unit. the bottom case. 1. Remove each rubber foot located on 6. On the bottom of the keyboard, the bottom of the Fold-Up Keyboard.
 • Page 10 Logitech® Fold-Up Keyboard Komma igång 1. Sätt i iPad 2-enheten 2. Öppna tangentbordet. Skjut in iPad 2-enheten i facket. Se till att anslutningsporten befinner sig i linje med fackets kontaktöppning. Tryck iPad 2-enheten på plats. När du hör ett klick sitter plattan i ordentligt.
 • Page 11 2. 2. Välj följande på iPad 2-enheten: Inställningar > Allmänt > Bluetooth > På. 3. Välj Logitech Fold-Up Keyboard (IPD) från listan över tillgängliga enheter. iPad 2-enheten visar en kod. 4. Ange koden med tangentbordet och tryck på...
 • Page 12 Logitech® Fold-Up Keyboard Funktionstangenter Tangentbordet är utrustat med 5. Föregående spår Går till föregående funktionstangenter (F-tangenter) spår i den aktuella spellistan som ger dig mer kontroll över din iPad 2. 6. Spela/Paus Startar eller stoppar Du använder de utökade funktionerna den aktuella spellistan genom att hålla ner Fn-tangenten...
 • Page 13 Logitech® Fold-Up Keyboard Stänga av 1. Stäng tangentbordet 2. Ta bort iPad-enheten Ta bort iPad-enheten från facket genom Håll ner och tryck försiktigt i båda hörnen att trycka ned frisläppningsknappen. på tangentbordets framsida tills det är Tips: Ha tangentbordet stängt under flygresor.
 • Page 14 Logitech® Fold-Up Keyboard Batterihantering Tangentbordet har ett laddningsbart batteri. Information om laddning • Ladda tangentbordet med den medföljande USB-sladden för laddning. Sätt i mikro-USB-sladden i enheten och den andra änden i en iPad 2-adapter eller USB-port på datorn. Tangentbordet laddas både när det är öppet och stängt:...
 • Page 15 Logitech® Fold-Up Keyboard När produkten är uttjänt: kassera tangentbordets batteri Vid batteribyte måste enheten plockas isär 5. Ta ut tangentbordet ur fodralet och förstöras. på undersidan. 1. Ta bort alla gummitassar på 6. Bryt upp batteriluckan på tangentbordets undersida. tangentbordets undersida med ett lämpligt verktyg.
 • Page 16 Logitech® Fold-Up Keyboard Installation og tænd 1. Sæt din iPad 2 i 2. Åbn tastaturet Anbring din iPad 2 i bakken. Sørg for at porten sidder i åbningen til stikket på bakken. Skub iPad'en på plads. Når du hører et klik, er iPad'en sikkert sat i.
 • Page 17 2. 2. På din iPad 2 skal du vælge: Indstillinger > Generelt > Bluetooth > Til. 3. Vælg "Logitech Fold-Up Keyboard (IPD)" på listen over mulige enheder på din iPad 2. Der vises en kode på din iPad 2.
 • Page 18 Logitech® Fold-Up Keyboard Funktionstaster Dit Fold-Up Keyboard er fremstillet 5. Forrige nummer Springer til forrige med specielle funktionstaster (F-taster), nummer på den aktuelle afspilningsliste så du bedre kan styre din iPad 2. Hvis du vil 6. Afspil/Pause Starter eller stopper bruge de særlige funktioner, skal du holde den aktuelle afspilningsliste...
 • Page 19 Logitech® Fold-Up Keyboard Luk og sluk 1. Luk tastaturet 2. Fjern iPad'en Tryk på udløserknappen for at fjerne Skub forsigtigt begge hjørner på forsiden iPad'en fra bakken. af tastaturet mod bagsiden af bakken indtil Tip: Hold tastaturet lukket under flyveture.
 • Page 20 Logitech® Fold-Up Keyboard Strømstyring Dit Fold-Up Keyboard leveres med et genopladeligt batteri. Oplysninger om opladning • Hvis du vil genoplade tastaturet, skal du bruge det medfølgende USB-kabel. Sæt mikro-USB-stikket i bakken og den anden ende i en iPad 2-adapter eller en computers USB-port.
 • Page 21 Logitech® Fold-Up Keyboard Genbrug: Bortskaffelse af tastaturbatteri Hvis du vil fjerne batterierne, er du nødt 5. Fjern tastaturet fra bakkens underside. til at skille bakken ad hvilket vil gøre 6. På undersiden af tastaturet den ubrugelig. skal du bruge et værktøj til at 1.
 • Page 22 Logitech® Fold-Up Keyboard Montere og slå på 1. Sett inn iPad 2 2. Åpne tastaturet La iPad 2 gli inn i skuffen. Sørg for at tilkoplingsporten havner der åpningen på skuffen er plassert. Dytt iPad på plass. Du hører et klikk når iPad er festet ordentlig.
 • Page 23 2. 2. Velg følgende på iPad 2: Innstillinger > Generelt > Bluetooth > På. 3. Velg “Logitech Fold-Up Keyboard (IPD)” fra listen over tilgjengelige enheter på iPad 2. iPad 2 viser nå en kode. 4. Oppgi koden ved hjelp av tastaturet, og trykk på...
 • Page 24 Logitech® Fold-Up Keyboard Funksjonstaster Tastaturet har spesialfunksjonstaster 5. Forrige spor Går til forrige spor (F-taster) som gir deg bedre kontroll på gjeldende spilleliste over iPad 2. Du bruker disse funksjonene 6. Spill av / pause Starter eller stopper ved å holde inne Fn-tasten og deretter avspillingen av gjeldende spilleliste trykke på...
 • Page 25 Logitech® Fold-Up Keyboard Lukke og slå av 1. Lukk tastaturet 2. Ta ut iPad Trykk på iPad-utløserknappen for å fjerne Ta tak i de fremre hjørnene av tastaturet, enheten fra etuiet. og dytt dem forsiktig bakover helt til Tips: La tastaturet være lukket ombord i fly.
 • Page 26 Logitech® Fold-Up Keyboard Om batterier Tastaturet har et oppladbart batteri. Ladeinformasjon • Du lader tastaturet med den medfølgende usb-ledningen. Kople mikro-usb-enden til enheten, og den andre enden til en iPad 2-adapter eller en usb-port på datamaskinen din. Tastaturet lades både når det er åpent og lukket: • Batterilampen lyser grønt ved lading.
 • Page 27 Logitech® Fold-Up Keyboard Kassering av produktet: kassering av tastaturbatteri Enheten må tas fra hverandre for 5. Ta tastaturet ut av det bakre dekselet. at batteriet skal kunne fjernes, og dette vil 6. Bruk et verktøy til å åpne batteridekselet ødelegge enheten.
 • Page 28 Logitech® Fold-Up Keyboard Käyttöönotto ja käynnistäminen 1. iPad 2 -laitteen kiinnittäminen 2. Näppäimistön avaaminen Liu'uta iPad 2 alustalle. Varmista, että liitin on kohdistettu alustassa olevaan liitinaukkoon. Työnnä iPad paikalleen. Kun kuulet napsahduksen, iPad on kiinnitetty alustaan tukevasti. Paina vapautuspainiketta ja nosta iPadin alustaa niin, että...
 • Page 29 2 -laitteeseen. 2. Valitse iPad 2 -laitteesta: Asetukset > Yleiset > Bluetooth > Käytössä. 3. Valitse “Logitech Fold-Up Keyboard (IPD)” iPad 2 -laitteen käytettävissä olevien laitteiden luettelosta. iPad 2 näyttää koodin. 4. Kirjoita koodi näppäimistöllä ja paina Enter-näppäintä.
 • Page 30 Logitech® Fold-Up Keyboard Toimintonäppäimet Fold-Up Keyboard -näppäimistössä on 5. Edellinen kappale  erikoistoimintonäppäimiä (F-näppäimiä), Siirtyy edelliseen kappaleeseen joilla voit ohjata iPad 2 -laitetta. nykyisessä soittoluettelossa Kun haluat käyttää lisätoimintoja, 6. Toisto/tauko Käynnistää tai pysäyttää pidä toimintonäppäin painettuna ja paina nykyisen soittoluettelon sen jälkeen F-näppäintä.
 • Page 31 Logitech® Fold-Up Keyboard Sulkeminen ja sammuttaminen 1. Näppäimistön sulkeminen 2. iPadin irrottaminen Irrota iPad alustasta painamalla Ota kiinni näppäimistön kulmista ja työnnä vapautuspainiketta. niitä varovasti laitteen takaosaa kohti, Vinkki: Pidä näppäimistö suljettuna lennolla. kunnes näppäimistö on kokonaan suljettu. Näppäimistöstä katkeaa virta, kun se suljetaan.
 • Page 32 Logitech® Fold-Up Keyboard Akun käyttö Fold-Up Keyboard -näppäimistössä on ladattava akku. Akun lataaminen • Lataa näppäimistön akku mukana toimitettua USB-johtoa käyttämällä. Liitä latausjohdon mikro-USB-liitin laitteeseen ja toinen liitin iPad 2 -laitteen sovittimeen tai tietokoneen USB-liitäntään. Näppäimistö latautuu avattuna tai suljettuna: • Akun merkkivalo palaa vihreänä, kun akkua ladataan.
 • Page 33 Logitech® Fold-Up Keyboard Tuotteen käyttöiän päättyminen: näppäimistön akun hävittäminen Akun irrottaminen edellyttää 5. Irrota näppäimistö laitteen pohjasta. laitteen purkamista, minkä jälkeen laite 6. Riko näppäimistön pohjassa oleva on käyttökelvoton. akkulokeron kansi. 1. Irrota Fold-Up Keyboard -näppäimistön 7. Poista akku. pohjassa olevat kumijalat.
 • Page 35 Logitech® Fold-Up Keyboard www.logitech.com/support België/Belgique Dutch: +32-(0)2 200 64 44; South Africa 0800 981 089 French: +32-(0)2 200 64 40 Suomi +358-(0)9 725 191 08 Česká Republika +420 239 000 335 Sverige +46-(0)8-501 632 83 Danmark +45-38 32 31 20 Türkiye...
 • Page 36 © 2011 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. iPad is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

This manual is also suitable for:

Fold-up keyboard

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
 • #unknown Jul 29, 2016 08:26:
  I am unable to find keyboardma​nual for
  iPad 2 air.
  Pleas​e help.
  IT is different from your iPad 2 manuals and nobody is able to help me.
  Merel