AEG 31000 M Installation And Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

31000 M
Hob
ÂÜóç åóôéþí ìáãåéñÝìáôïò
Installation and Operating Instructions
Ïäçãßåò óõíáñìïëüãçóçò êáé ÷ñÞóçò

Advertisement

Chapters

loading

  Also See for AEG 31000 M

  Related Manuals for AEG 31000 M

  Summary of Contents for AEG 31000 M

 • Page 1 31000 M ÂÜóç åóôéþí ìáãåéñÝìáôïò Installation and Operating Instructions Ïäçãßåò óõíáñìïëüãçóçò êáé ÷ñÞóçò...
 • Page 2: Dear Customer

  Dear Customer, Please read these user instructions carefully and keep them to refer to later. Please pass the user instructions on to any future owner of the appli- ance. The following symbols are used in the text: Safety instructions Warning! Information that affects your personal safety. Important! Information that prevents damage to the appliance.
 • Page 3: Table Of Contents

  Contents Operating Instructions ........Safety instructions.
 • Page 4: Operating Instructions

  Operating Instructions 1 Safety instructions Please comply with these instructions. If you do not, any damage re- sulting is not covered by the warranty. This appliance conforms with the following EU Directives: – 73/23/EEC dated 19.02.1973 Low Voltage Directive – 89/336/EEC dated 03.05.1989 EMC Directive inclusive of Amending Directive 92/31/EEC –...
 • Page 5: Safety During Use

  Safety during use • There is the risk of burns from the appliance if used carelessly. • Cables from electrical appliances must not touch the hot surface of the appliance or hot cookware. • Overheated fats and oils can ignite quickly. When cooking with fat or oil (e.g when frying chips) do not leave the appliance unattended.
 • Page 6: Description Of The Appliance

  Description of the Appliance Hob Features Hotplate Hotplate 1500W 2000W Oven steam outlet Hotplate Hotplate 1500W 2000W Using the Rings You operate the appliance with the combination appliance’s ring switches. The operation and the function of the ring switches is de- scribed in the Operating Instructions for the combination appli- ance.
 • Page 7: Tips On Cooking And Frying

  Tips on Cooking and Frying Cookware You can recognise good cookware from the bottoms of the pans. The bottom should be as thick and flat as possible. Energy saving Always place cookware on the hot- plate before it is switched on. If possible, always place lids on the pans.
 • Page 8: Cleaning And Care

  Cleaning and Care Take care! Risk of burns from residual heat. Let the appliance cool down. Cleaning the appliance after each use 1. Wipe the appliance with a damp cloth and a little washing up liquid. 2. Rub the appliance dry using a clean cloth. Removing deposits 1.
 • Page 9: What To Do If

  What to do if … Problem Possible cause Remedy The hotplates are not func- The combination appliance Switch on the appliance. tioning is not switched on The desired heat setting is Set the heat setting. not set. The fuse in the house’s Check the fuse.
 • Page 10: Installation Instructions

  Installation Instructions Safety instructions The laws, ordinances, directives and standards in force in the country of use are to be followed (safety regulations, proper recycling in accord- ance with the regulations, etc.) Installation may only be carried out by a qualified electrician. The minimum distances to other appliances are to be observed.
 • Page 11: Service

  Service In the event of technical faults, please first check whether you can remedy the problem yourself with the help of the operating instruc- tions (section “What to do if…”). If you were not able to remedy the problem yourself, please contact the Customer Care Department or one of our service partners.
 • Page 12 ÁãáðçôÞ ðåëÜôéóóá, áãáðçôÝ ðåëÜôç, ÄéáâÜóôå áõôÝò ôéò Ïäçãßåò ×ñÞóçò ðñïóåêôéêÜ êáé öõëÜîôå ôéò ãéá íá áíáôñÝîåôå óå áõôÝò åÜí ÷ñåéáóôåß áñãüôåñá. Ðáñáäþóôå ôéò Ïäçãßåò ×ñÞóçò óôïí åðüìåíï êÜôï÷ï ôçò óõóêåõÞò. Óôï êåßìåíï ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ôá ðáñáêÜôù óýìâïëá: Õðïäåßîåéò áóöáëåßáò Ðñïåéäïðïßçóç! Õðïäåßîåéò ðïõ åîõðçñåôïýí ôçí ðñïóùðéêÞ óáò áóöÜëåéá.
 • Page 13 Ðßíáêáò ðåñéå÷ïìÝíùí Ïäçãßåò ×ñÞóçò ........14 Õðïäåßîåéò...
 • Page 14: Ïäçãßåò ×Ñþóçò

  Ïäçãßåò ×ñÞóçò 1 Õðïäåßîåéò áóöáëåßáò Ðáñáêáëïýìå äþóôå ðñïóï÷Þ óå áõôÝò ôéò õðïäåßîåéò, äéáöïñåôéêÜ óå ðåñßðôùóç âëÜâçò áêõñþíåôáé ç åããýçóç. ÁõôÞ ç óõóêåõÞ óõììïñöþíåôáé ìå ôïõò åîÞò êáíïíéóìïýò ôçò ÅÅ: – 73/23/EÏÊ áðü 19.02.1973 Êáíïíéóìüò ×áìçëÞò ÔÜóçò – 89/336/EÏÊ áðü 03.05.1989 Êáíïíéóìüò ÇëåêôñïìáãíçôéêÞò Óõìâáôüôçôáò, óõìðåñéëáìâáíïìÝíçò...
 • Page 15 • Ïé åñãáóßåò åðéóêåõÞò ôçò óõóêåõÞò åðéôñÝðåôáé íá ðñáãìáôïðïéçèïýí ìüíïí áðü êáôÜëëçëá åêðáéäåõìÝíï ðñïóùðéêü! ÁóöÜëåéá êáôÜ ôç ÷ñÞóç • ÕðÜñ÷åé êßíäõíïò åãêáõìÜôùí áðü áðñüóåêôç ÷ñÞóç ôçò óõóêåõÞò. • Ôá êáëþäéá ôùí çëåêôñéêþí óõóêåõþí äåí åðéôñÝðåôáé íá Ýñ÷ïíôáé óå åðáöÞ ìå ôçí åðéöÜíåéá ôçò óõóêåõÞò Þ ìå ôá èåñìÜ ìáãåéñéêÜ...
 • Page 16: Ðåñéãñáöþ Óõóêåõþò

  ÐåñéãñáöÞ óõóêåõÞò Åîïðëéóìüò ôçò âÜóçò åóôéþí ìáãåéñÝìáôïò ÌáãåéñéêÞ åóôßá ÌáãåéñéêÞ åóôßá 1500W 2000W ÅîáãùãÞ áôìþí öïýñíïõ ÌáãåéñéêÞ åóôßá ÌáãåéñéêÞ åóôßá 1500W 2000W ×åéñéóìüò ôùí åóôéþí ìáãåéñÝìáôïò Ï ÷åéñéóìüò ôçò óõóêåõÞò ãßíåôáé áðü ôïõò äéáêüðôåò ôùí åóôéþí ìáãåéñÝìáôïò ôçò óõíäõáóìÝíçò óõóêåõÞò. Ï ÷åéñéóìüò...
 • Page 17: Óõìâïõëýò Ãéá Ôï Ìáãåßñåìá Êáé Ôï Øþóéìï

  ÓõìâïõëÝò ãéá ôï ìáãåßñåìá êáé ôï øÞóéìï ÌáãåéñéêÜ óêåýç Èá áíáãíùñßóåôå ôï êáëü ìáãåéñéêü óêåýïò áðü ôïí ðÜôï. Ï ðÜôïò èá ðñÝðåé íá åßíáé üóï ôï äõíáôüí åðßðåäïò êáé ìå áíÜëïãï ðÜ÷ïò. Åîïéêïíüìçóç åíÝñãåéáò ÔïðïèåôÞóôå ôá ìáãåéñéêÜ óêåýç åðÜíù óôçí åóôßá ìáãåéñÝìáôïò ðñéí...
 • Page 18: Êáèáñéóìüò Êáé Öñïíôßäá

  Êáèáñéóìüò êáé öñïíôßäá Ðñïóï÷Þ! Êßíäõíïò åãêáõìÜôùí áðü ôï õðüëïéðï èåñìüôçôáò. ÁöÞóôå ôç óõóêåõÞ íá êñõþóåé. Êáèáñßæåôå ôç óõóêåõÞ ìåôÜ áðü êÜèå ÷ñÞóç. 1. Óêïõðßóôå ôç óõóêåõÞ ìå Ýíá âñåãìÝíï ðáíß êáé ëßãç ðïóüôçôá õãñïý óáðïõíéïý. 2. Óôåãíþóôå ôç óõóêåõÞ ìå Ýíá êáèáñü ðáíß. ÁöáéñÝóôå...
 • Page 19: Ôé Êüíåôå, Üôáí

  Ôé êÜíåôå, üôáí ... Ðñüâëçìá ÐéèáíÞ áéôßá Áíôéìåôþðéóç Ïé åóôßåò ìáãåéñÝìáôïò H óõíäõáóìÝíç óõóêåõÞ Åíåñãïðïßçóç óõóêåõÞò äå ëåéôïõñãïýí. äåí Ý÷åé ôåèåß óå ëåéôïõñãßá Äåí Ý÷åé ñõèìéóôåß ç ÅðéëïãÞ óêÜëáò åðéèõìçôÞ óêÜëá ìáãåéñÝìáôïò ìáãåéñÝìáôïò. ¸÷åé ðÝóåé ç áóöÜëåéá ÅëÝãîôå ôçí áóöÜëåéá. ôçò...
 • Page 20: Áðüññéøç

  Áðüññéøç Õëéêü óõóêåõáóßáò Ôá õëéêÜ óõóêåõáóßáò åßíáé áíáêõêëþóéìá êáé öéëéêÜ ðñïò ôï ðåñéâÜëëïí. Ôá ðëáóôéêÜ ìÝñç öÝñïõí ìßá óõãêåêñéìÝíç óÞìáíóç, ð.÷. >PE<, >PS<, êëð. Áðïññßøôå ôá õëéêÜ óõóêåõáóßáò óýìöùíá ìå ôç óÞìáíóç, óôá äçìïôéêÜ óçìåßá óõëëïãÞò áðïññéììÜôùí, óôïõò åéäéêïýò êÜäïõò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé ãéá ôï óêïðü áõôü. ÐáëéÜ...
 • Page 21: Ïäçãßåò Ôïðïèýôçóçò

  Ïäçãßåò ôïðïèÝôçóçò Õðïäåßîåéò áóöáëåßáò Èá ðñÝðåé íá ôçñïýíôáé ïé äéáôÜîåéò, ïé êáíïíéóìïß, ïé ïäçãßåò êáé ôá ðñüôõðá ðïõ éó÷ýïõí óôç ÷þñá åãêáôÜóôáóçò (êáíïíéóìïß áóöáëåßáò, ðñïâëåðüìåíç áíáêýêëùóç êëð). Ç åãêáôÜóôáóç åðéôñÝðåôáé íá ðñáãìáôïðïéçèåß ìüíïí áðü åîåéäéêåõìÝíï ðñïóùðéêü. ÐñÝðåé íá ôçñçèïýí ïé áíáöåñüìåíåò åëÜ÷éóôåò áðïóôÜóåéò áðü Üëëåò...
 • Page 22 Óôçí çëåêôñéêÞ åãêáôÜóôáóç èá ðñÝðåé íá ðñïâëåöèåß Ýíáò ìç÷áíéóìüò ðïõ èá äéá÷ùñßæåé ðïëõðïëéêÜ ôç óõóêåõÞ áðü ôï äßêôõï ìå Ýíá åýñïò áíïßãìáôïò åðáöÞò ôçò ôÜîçò ôïõëÜ÷éóôïí ôùí 3 mm. Óáí êáôÜëëçëïé äéá÷ùñéóôÝò èåùñïýíôáé ð.÷. ï äéáêüðôçò LS, ïé áóöÜëåéåò (ïé âéäùôÝò áóöÜëåéåò èá ðñÝðåé íá âãïõí áðü ôçí õðïäï÷Þ), äéáêüðôåò...
 • Page 23: Óýñâéò

  ÓÝñâéò Óå ðåñßðôùóç ôå÷íéêþí ðñïâëçìÜôùí ðáñáêáëïýìå åëÝãîôå ðñþôá åÜí ìðïñåßôå íá áíôéìåôùðßóåôå ôï ðñüâëçìá ìüíïé óáò ìå ôç âïÞèåéá ôùí ïäçãéþí ÷ñÞóçò (ÊåöÜëáéï "Ôé èá êÜíù åÜí..."). ÅÜí äåí ìðïñåßôå íá áíôéìåôùðßóåôå ôï ðñüâëçìá, áðåõèõíèåßôå óôï ÔìÞìá ÕðïóôÞñéîçò Ðåëáôþí Þ óå Ýíáí åîïõóéïäïôçìÝíï ôå÷íéêü áíôéðñüäùðï.
 • Page 24: Assembly

  Assembly / ÔïðïèÝôçóç...
 • Page 26 Removal ÁðåãêáôÜóôáóç...
 • Page 27 Rating Plate / Ðéíáêßäá ôýðïõ...
 • Page 28 USD 14 billion in more than 150 countries around the world. AEG Hausgeräte GmbH Postfach 1036 D-90327 Nürnberg http://www.aeg.hausgeraete.de © Copyright by AEG Subject to change without notice 822 925 089-A-131204-01 Yðüêåéôáé óå áëëáãÝò ÷ùñßò ðñïåéäïðïßçóç...

This manual is also suitable for:

11000 m