Download Print this page

Haier SAW-9105 User Manual

Full automatic washing machine
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

FULL AUTOMATIC WASHING MACHINE
คู ่ ม ื อ การใช้ เ ครื ่ อ งซั ก ผ้ า ไฮเออร์
HWM85-101S
สารบั ญ
กรุ ณ าอ่ า นคู ่ ม ื อ การใช้ ใ ห้ ล ะเอี ย ดก่ อ นการใช้ ง าน
หน้ า
2
3
4
5
6-7
8-14
15
16
17
18

Advertisement

loading

  Related Manuals for Haier SAW-9105

  Summary of Contents for Haier SAW-9105

 • Page 1: Table Of Contents

  FULL AUTOMATIC WASHING MACHINE คู ่ ม ื อ การใช้ เ ครื ่ อ งซั ก ผ้ า ไฮเออร์ HWM85-101S สารบั ญ หน้ า ส่ ว นประกอบเครื ่ อ ง การติ ด ตั ้ ง เตรี ย มก่ อ นซั ก ซั...
 • Page 2: ส่ ว นประกอบเครื ่ อ ง

  ส่ ว นประกอบเครื ่ อ ง 1.แผงควบคุ ม การทำงาน 2.ปุ ่ ม เปิ ด -ปิ ด เครื ่ อ ง 3.ฝาปิ ด ถั ง 4.ขาตั ้ ง 5.ท่ อ นํ ้ า ทิ ้ ง 6.ถั ง ซั ก -ปั ่ น แห้ ง 7.จานซั...
 • Page 3: การติ ด ตั ้ ง

  การติ ด ตั ้ ง ด้ า นหน้ า ฝั ง ลึ ก จากพื ้ น ดิ น 75 ซม. แผ่ น กั น หนู แผ่ น กั น หนู สายดิ น วางเครื ่ อ งนอนลงโดยรองด้ ว ยผ้ า หนาๆ ทาบ...
 • Page 4: เตรี ย มก่ อ นซั ก

  เตรี ย มก่ อ นซั ก แยกผ้ า ก่ อ นซั ก ตรวจสอบสิ ่ ง ของและนำออก กลั บ ตะเข็ บ ผ้ า ไว้ ด ้ า นใน เตรี ย มก่ อ นลงซั ก เครื ่ อ ง - ควรแยกผ้ า ออกตามชนิ ด ของเนื ้ อ ผ้ า และตามความสกปรก(ผ้ า ขาว,ผ้ า สี ต กหรื อ ผ้ า ที ่ ส กปรกมากให้ แยกซั...
 • Page 5: ซั ก ถู ก ต้ อ งและประหยั ด

  ซั ก ถู ก ต้ อ งและประหยั ด วิ ธ ี ก ารใส่ น ํ ้ า ยาต่ า งๆ 1 การใส่ ผ งซั ก ฟอก..ดึ ง กล่ อ งใส่ ผ งซั ก ฟอกออกตามทิ ศ ทางลู ก ศร1 เทผงซั ก ฟอกลงในกล่ อ ง ดั...
 • Page 6: แผงควบคุ ม

  แผงควบคุ ม 1.ปุ ่ ม เปิ ด ปิ ด เครื ่ อ ง กดปุ ่ ม เพื ่ อ เปิ ด เครื ่ อ งและเมื ่ อ ต้ อ งการจะปิ ด เครื ่ อ งให้ ก ดปุ ่ ม นี ้ ซ ํ ้ า อี ก ครั ้ ง หนึ ่ ง หลั ง จบการ ทำงานเครื...
 • Page 7 4.ปุ ่ ม เลื อ กโปรแกรม .ปุ ่ ม เลื อ กการใช้ ง าน ปุ ่ ม นี ้ ใ ช้ ส ำหรั บ เลื อ กโปรแกรมการซั ก ดั ง นี ้ เมื ่ อ ท่ า นต้ อ งการปั ่ น หมาด STANDARD (ไม่...
 • Page 8: แนะนำโปรแกรม

  แนะนำโปรแกรมการซั ก โปรแกรมซั ก ผ้ า ทั ่ ว ไป (STANDARD) โปรแกรมนี ้ เ หมาะสำหรั บ ผ้ า ทั ่ ว ไป ผ้ า ฝ้ า ย ผ้ า ทำจากใยสั ง เคราะห์ จ ำพวกผ้ า ลิ น ิ น เช่ น เสื ้ อ เชิ ้ ต เสื ้ อ ยื ด ผ้...
 • Page 9 แนะนำโปรแกรมการซั ก โปรแกรมซั ก ผ้ า สกปรกมาก (HEAVY) โปรแกรมนี ้ เ หมาะสำหรั บ ผ้ า หนา ผ้ า ที ่ ม ี ค ราบสกปรกติ ด แน่ น เช่ น ชุ ด ยี น ส์ เสื ้ อ กั น หนาว ถุ ง เท้ า เป็...
 • Page 10 แนะนำโปรแกรมการซั ก โปรแกรมซั ก แบบเร่ ง ด่ ว น (SPEEDY) โปรแกรมนี ้ เ หมาะสำหรั บ ผ้ า ฝ้ า ยบางๆผ้ า ใยสั ง เคราะห์ บ างๆจำพวกผ้ า ไนล่ อ น เช่ น ชุ ด ชั ้ น ใน ผ้ า ลู ก ไม้ และผ้...
 • Page 11 แนะนำโปรแกรมการซั ก โปรแกรมแบบซั ก แห้ ง (DELICATE) โปรแกรมนี ้ เ หมาะสำหรั บ ซั ก ชุ ด ชั ้ น ในสตรี ผ้ า ลู ก ไม้ และผ้ า ถั ก รวมทั ้ ง เสื ้ อ ผ้ า ที ่ ต ้ อ งการซั ก แบบถนอม เนื...
 • Page 12 แนะนำโปรแกรมการซั ก วิ ธ ี ใ ช้ ป ุ ่ ม เลื อ กระบบการทำงาน (OPTION) เมื ่ อ ท่ า นกดปุ ่ ม นี ้ ท่ า นสามารถเลื อ กใช้ ร ะบบการทำงาน 2 ระบบ ดั ง นี ้ 1. SOAK : สำหรั บ ซั ก เสื ้ อ ผ้ า เนื ้ อ ธรรมดาที ่ ส กปรกมาก เหมาะกั บ การซั ก ผ้ า ที ่ เ ปื ้ อ นเหงื ่ อ หรื อ น้ ำ มั น หากท่...
 • Page 13 แนะนำโปรแกรมการซั ก แสดงขั ้ น ตอนการทำงานในการซั ก ผ้ า แบบมี ก ารแช่ ผ ้ า 45 นาที การละลาย การแช่ ผ ้ า การกวนผ้ า การซั ก ล้ า งน้ ำ เปล่ า การปั ่ น แห้ ง ผงซั ก ฟอก (3นาที ) ทำซ้...
 • Page 14: แนะนำโปรแกรม

  แนะนำโปรแกรมการซั ก ขั ้ น ตอนการซั ก ในโหมดฟั ซ ซี ่ ห ลั ง กดปุ ่ ม START/HOLD การสำรวจปริ ม าณผ้ า ที ่ ซ ั ก เครื ่ อ งซั ก ผ้ า จะเริ ่ ม หมุ น ตั ว จานซั ก เพื ่ อ สำรวจปริ ม าณผ้ า ที ่ จ ะซั ก ก่ อ นปล่ อ ย น้...
 • Page 15: โปรแกรมการตั ้ ง เวลา

  โปรแกรมการตั ้ ง เวลา วิ ธ ี ก ารตั ้ ง เวลาซั ก เสร็ จ ล่ ว งหน้ า (DELAY START) โปรแกรมนี ้ เ ป็ น โปรแกรมตั ้ ง เวลาสิ ้ น สุ ด การซั ก ไว้ ล ่ ว งหน้ า สามารถตั ้ ง เวลาได้ 2 ช่ ว งที ่ 6 และ 9 ชั...
 • Page 16: ข้ อ ควรระวั ง

  ข้ อ ควรระวั ง -ควรถอดปลั ๊ ก ออกทุ ก ครั ้ ง ที ่ เ ลิ ก ใช้ -ไม่ ค วรใช้ ป ลั ๊ ก ร่ ว มหรื อ ต่ อ พ่ ว ง -อย่ า นำผ้ า ที ่ เ ปื ้ อ นสารระเหยมาซั ก -อย่...
 • Page 17: การดู แ ลรั ก ษา & ก่ อ นพบช่ า ง

  การดู แ ลรั ก ษา & ก่ อ นพบช่ า ง วิ ธ ี ท ำความสะอาดถุ ง กรองเศษผ้ า การตรวจสอบเบื ้ อ งต้ น ดึ ง ถุ ง กรองจากถั ง กลั บ ด้ า น ปั ญ หาที ่ เ กิ ด ขึ ้ น สั ญ ญาณไฟ ตำแหน่...
 • Page 18: ข้ อ มู ล จำเพาะ

  ข้ อ มู ล จำเพาะ รุ ่ น / แบบ ..HWM85-101S / อั ต โนมั ต ิ ขนาด ก x ย x ส ..620 x 586 x 910 มม. นํ ้ า หนั ก เครื ่ อ ง ..37 กิ โ ลกรั ม แหล่...
 • Page 19 Haier Electrical Appliances (Thailand)CO.,Ltd. บริ ษ ั ท ไฮเออร์ อี เ ลคทริ ค อล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกั ด อาคารเลขที ่ 795 ชั ้ น 3 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้ ว ยขวาง กรุ ง เทพฯ 10310 โทรศั พ ท์ : 0-2719-6971-5 โทรสาร : 0-2719-6979...

This manual is also suitable for:

Hwm85-101s