Download Print this page

Philips Sonicare HealthyWhite HX6711 Manual

Healthywhite 700 series rechargeable sonic toothbrush
Hide thumbs

Advertisement

4235.020.2529.2.indd 1
4235.020.2529.2.indd 1
HealthyWhite
700 series
Rechargeable
sonic toothbrush
22-09-2008 10:29:57
22-09-2008 10:29:57

Advertisement

loading

  Also See for Philips Sonicare HealthyWhite HX6711

  Related Manuals for Philips Sonicare HealthyWhite HX6711

  Summary of Contents for Philips Sonicare HealthyWhite HX6711

 • Page 1 HealthyWhite 700 series Rechargeable sonic toothbrush 4235.020.2529.2.indd 1 4235.020.2529.2.indd 1 22-09-2008 10:29:57 22-09-2008 10:29:57...
 • Page 2 4235.020.2529.2.indd 2 4235.020.2529.2.indd 2 22-09-2008 10:30:07 22-09-2008 10:30:07...
 • Page 3: Table Of Contents

  ENGLISH 4 DANSK 13 ESPAÑOL 22 SUOMI 32 ITALIANO 41 NORSK 52 PORTUGUÊS 61 РУССКИЙ 72 SVENSKA 82 4235.020.2529.2.indd 3 4235.020.2529.2.indd 3 22-09-2008 10:30:08 22-09-2008 10:30:08...
 • Page 4: English

  ENGLISH Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefi t from the support that Philips offers, register your product at www.philips. com/welcome. Important Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.
 • Page 5 Electromagnetic fi elds (EMF) This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fi elds (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientifi c evidence available today.
 • Page 6: Brushing Instructions

  ENGLISH To attach a new ring, slip one edge of the new ring over the bottom of the brush head. Then press down on the other side to snap the ring into place. Attaching the brush head Align the brush head so the bristles face the front of the handle. Firmly press the brush head down onto the metal shaft until it stops.
 • Page 7 ENGLISH Place the toothbrush bristles against the teeth at a slight angle towards the gumline. Press the on/off button to switch on the Sonicare. Apply light pressure to maximise Sonicare’s effectiveness and let the Sonicare toothbrush do the brushing for you. Gently move the brush head slowly across the teeth in a small back and forth motion so the longer bristles reach between your teeth.
 • Page 8 ENGLISH Sensitive mode (specifi c types only) Gentle yet thorough cleaning for sensitive gums and teeth. Clean and White mode 2 minutes of Clean mode with an additional 30 seconds of White mode to focus on the visible front teeth. Note: When the Sonicare is used in clinical studies, the default 2-minute Clean mode must be selected.
 • Page 9 ENGLISH Quadpacer (select models) The Quadpacer is an interval timer that has a short beep and pause to remind you to brush the 4 sections of your mouth evenly and thoroughly. When you use the two-minute Clean or Sensitive mode, you hear a short beep and a pause in brushing action at 30, 60 and 90 seconds.
 • Page 10 ENGLISH Cleaning Do not clean brush heads, the handle, the charger or the charger covers in the dishwasher. Toothbrush handle Remove the brush head and rinse the metal shaft area with warm water. Do not push on the rubber seal on the metal shaft with sharp objects, as this may cause damage.
 • Page 11 Dispose of the battery at an offi cial collection point for batteries. If you have trouble removing the battery, you can also take the appliance to a Philips service centre. The staff of this centre will remove the battery for you and will dispose of it in an environmentally safe way.
 • Page 12 ENGLISH Guarantee restrictions The terms of the international guarantee do not cover the following: Brush heads Damage caused by misuse, abuse, neglect, alterations or unauthorised repair. Normal wear and tear, including chips, scratches, abrasions, discolouration or fading. Frequently asked questions This chapter lists the questions most frequently asked about the appliance.
 • Page 13: Dansk

  DANSK Introduktion Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den støtte, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips. com/welcome. Vigtigt Læs denne brugervejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuel senere brug.
 • Page 14 Børstehovederne, håndtaget, oplader og opladedækslet må ikke kommes i opvaskemaskine. Elektromagnetiske felter (EMF) Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugsvejledning, er apparatet sikkert at anvende, ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.
 • Page 15 DANSK En ny ring sættes på ved at sætte den ene side mod børstehovedets bund. Tryk derefter den anden side ned for at skubbe ringen på plads. Montering af børstehovedet Placér børstehovedet således, at børstehårene vender mod håndtagets front. Tryk børstehovedet fast ned på metalskaftet, indtil det ikke kan komme længere.
 • Page 16 DANSK Placér børstehårene mod tænderne i en lille vinkel mod tandkødslinjen. Tryk på on/off-knappen for at tænde for Sonicare. Brug et let tryk for at maksimere Sonicare’s effektivitet og lade Sonicare-tandbørsten klare børstningen for dig. Bevæg børstehovedet langsomt og nænsomt hen over tænderne, så de længere børstehår trænger ind mellem tænderne.
 • Page 17 DANSK Sensitiv indstilling (kun bestemte typer) Nænsom, men alligevel grundig børstning af følsomt tandkød og tænder. Clean and White-indstilling 2 minutters Clean-indstilling efterfulgt af 30 sekunders White-indstilling til de synlige fortænder. Bemærk: Når Sonicare anvendes til kliniske undersøgelser, skal 2-minutters standardindstillingen være valgt.
 • Page 18 DANSK Quadpacer (udvalgte modeller) Quadpacer er en intervaltimer, der med et kort bip og en pause minder dig om at børste de 4 sektioner i munden lige meget og grundigt. Når du benytter 2 minutters Clean- eller Sensitiv-indstilling, høres et kort bip efterfulgt af en kort pause i børstefunktionen efter 30, 60 og 90 sekunder.
 • Page 19 DANSK Rensning Børstehovederne, håndtaget, opladeren eller opladedækslet må ikke kommes i opvaskemaskine. Tandbørstens håndtag Tag børstehovedet af, og skyl metalskaftet i varmt vand. Tryk aldrig skarpe genstande mod gummiforseglingen om metalskaftet, da dette kan beskadige den. Brug en fugtig klud til at tørre hele håndtagets overfl ade. Børstehoved Skyl børstehoved og børstehår, hver gang tandbørsten har været brugt.
 • Page 20 Afl evér batteriet på et offi cielt indsamlingssted for brugte batterier. Kan du ikke få batteriet ud, kan du afl evere apparatet til Philips, som vil sørge for at tage batteriet ud og bortskaffe det på en miljømæssig forsvarlig måde.
 • Page 21 Normal slitage, inkl. ridser, skrammer, afslidning, misfarvning og falmning. Ofte stillede spørgsmål Dette kapitel indeholder de mest almindeligt forekommende spørgsmål om apparatet. Hvis du ikke kan fi nde svar på dit spørgsmål, bedes du kontakte dit lokale Philips Kundecenter. Spørgsmål Svar Hvorfor virker Sonicare ikke? Du skal muligvis genoplade Sonicare.
 • Page 22: Español

  ESPAÑOL Introducción Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en www.philips.com/welcome. Importante Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual del usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
 • Page 23 Campos electromagnéticos (CEM) Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura según los conocimientos científi...
 • Page 24 ESPAÑOL Para colocar un nuevo aro, deslícelo hasta la parte inferior del cabezal del cepillo. Coloque primero un lado y luego presione en el otro para encajarlo en su sitio. Cómo fi jar el cabezal del cepillo Alinee el cabezal del cepillo de manera que las cerdas queden mirando hacia la parte frontal del mango.
 • Page 25 ESPAÑOL Uso del cepillo Sonicare Instrucciones de cepillado Moje las cerdas y aplique una pequeña cantidad de pasta de dientes. Coloque las cerdas del cepillo sobre los dientes, formando un ligero ángulo con la línea de las encías. Pulse el botón de encendido/apagado para encender su Sonicare. Ejerza una ligera presión para maximizar la efi...
 • Page 26 ESPAÑOL Tras el pitido y la pausa siguientes, cambie a los dientes anteriores inferiores visibles durante los últimos 15 segundos del cepillado. Modos de cepillado Su Sonicare se enciende automáticamente en el modo Clean predeterminado. Para seleccionar un modo de cepillado distinto: Pulse el botón de encendido/apagado para alternar entre los distintos modos.
 • Page 27 ESPAÑOL Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 2 segundos. Oirá 1 pitido que indica que se ha desactivado la función Easy-start. Para activar la función Easy-start: Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 2 segundos. Oirá 2 pitidos que indican que se ha activado la función Easy-start. Nota: No se recomienda el uso de la función Easy-start más allá...
 • Page 28 ESPAÑOL Para separar la cubierta del cargador de la base del mismo, presione en las dos pestañas grises de la base y tire hacia arriba de la cubierta blanca. Enrolle el cable de alimentación sobrante alrededor de la base gris del cargador tal y como se muestra en la imagen.
 • Page 29 Deposite la batería en un lugar de recogida ofi cial. Si no puede sacar la batería, puede llevar el aparato a un servicio de asistencia técnica de Philips. El personal del servicio de asistencia extraerá las baterías y se deshará de ellas de forma no perjudicial para el medio ambiente.
 • Page 30 Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en www.philips.com, o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía mundial). Si no hay Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local Philips.
 • Page 31 ESPAÑOL Pregunta Respuesta ¿Por qué no funciona el Es posible que necesite recargar su Sonicare. Recárguelo durante al Sonicare? menos 24 horas. Es posible que la toma de corriente no esté activa. El suministro eléctrico a los enchufes de los armarios o espejos de los cuartos de baño, o a los enchufes para afeitadoras de los cuartos de baño, puede quedar interrumpido al apagar la luz.
 • Page 32: Suomi

  SUOMI Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips. com/welcome. Tärkeää Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä se tulevaa käyttöä varten. Vaara Älä kastele laturia. Älä säilytä laturia lähellä kylpyammetta tai pesuallasta, jossa on vettä.
 • Page 33 Älä puhdista harjaspäitä, kahvaa, laturia tai laturin suojusta astianpesukoneessa. Sähkömagneettiset kentät (EMF) Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisten tieteellisten tutkimusten perusteella.
 • Page 34 SUOMI Kun haluat kiinnittää uuden renkaan, siirrä uuden renkaan toinen reuna harjaspään alaosan yli. Napsauta rengas paikalleen painamalla renkaan toista puolta. Harjaspään kiinnittäminen Aseta harjaspää harjakset ja rungon etuosa samaan suuntaan. Paina harjaspäätä metallivarteen, kunnes se pysähtyy. Huomautus: Rungon ja värirenkaan välissä on pieni väli. Sonicare-hammasharjan lataaminen Laita laturin pistoke pistorasiaan.
 • Page 35 SUOMI Aseta hammasharjan harjakset hampaita vasten loivassa kulmassa ienrajaan nähden. Paina Sonicare-hammasharjan päällä olevaa virtapainiketta. Voit tehostaa harjaamista painamalla Sonicare-hammasharjaa kevyesti ja antamalla harjan harjata puolestasi. Liikuta harjaa pyöreällä liikkeellä siten, että pitkien harjasten päät ulottuvat hammasväleihin. Toimi samalla tavalla koko harjausjakson ajan.
 • Page 36 SUOMI Puhdistustila Perustila hampaiden tehokkaaseen puhdistamiseen. Hellävarainen tila (vain tietyt mallit) Varovainen mutta tehokas tila aristavien ikenien ja hampaiden puhdistamiseen. Puhdas ja valkoinen -tila 2 minuutin puhdistustila ja 30 sekunnin valkaisutila, jossa keskitytään näkyviin etuhampaisiin. Huomautus: Kun Sonicare-hammasharjaa käytetään kliinisessä tutkimuksessa, on valittava 2 minuutin puhdistustila.
 • Page 37 SUOMI Quadpacer (vain tietyissä malleissa) Quadpacer on intervalliajastin, joka antaa lyhyen äänimerkin ja pysäyttää käytön hetkeksi, jotta muistat harjata suun 4 osaa tasaisesti ja hyvin. Kun käytät kahden minuutin puhdistus- tai hellävaraista tilaa, kuuluu lyhyt äänimerkki, ja harjaus keskeytyy 30, 60 ja 90 sekunnin kuluttua. Kun käytät Puhdas ja valkoinen -tilaa, 2 minuutin puhdistustilan jälkeen harjaspään äänessä...
 • Page 38 SUOMI Puhdistaminen Älä puhdista harjaspäitä, kahvaa, laturia tai laturin suojuksia astianpesukoneessa. Hammasharjan runko Poista harjaspää ja huuhtele metallivarren alue lämpimällä vedellä. Älä paina metallivarren kumitiivistettä terävillä esineillä, ettei tiiviste vahingoitu. Pyyhi koko kahva kostealla liinalla. Harjaspää Huuhtele harjaspää ja harjakset aina käytön jälkeen. Irrota harjaspää...
 • Page 39 Irrota piirilevy ja irrota akku muovialustasta. Takuu ja huolto Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu Philipsin verkkosivustoon osoitteessa www.philips.com tai kysy neuvoa Philipsin kuluttajapalvelukeskuksesta (puhelinnumero on kansainvälisessä takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteyttä Philipsin jälleenmyyjään.
 • Page 40 SUOMI Takuun rajoitukset Kansainvälinen takuu ei kata seuraavia tapauksia: Harjaspäät Väärinkäytöstä, huolimattomuudesta, laitteen muokkaamisesta tai luvattomasta korjaamisesta johtuvat vahingot. Normaalista käytöstä ja kulumisesta aiheutunutta huonontumista, mukaan lukien halkeaminen, naarmuuntuminen, kuluminen, likaantuminen tai värien haalistuminen. Tavallisimmat kysymykset Tässä luvussa on usein kysyttyjä kysymyksiä laitteesta. Jos et löydä vastausta kysymykseesi, ota yhteyttä...
 • Page 41: Italiano

  ITALIANO Introduzione Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall’assistenza Philips, registrate il vostro prodotto su www.philips. com/welcome. Importante Prima di utilizzare l’apparecchio, leggete attentamente il presente manuale utente e conservatelo per eventuali riferimenti futuri.
 • Page 42 Non lavate le testine, l’impugnatura, il caricabatterie e il coperchio del caricabatterie in lavastoviglie. Campi elettromagnetici (EMF) Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in modo appropriato seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale utente, l’apparecchio consente un utilizzo sicuro come confermato dai risultati scientifi...
 • Page 43 ITALIANO Estraete la ghiera colorata dalla base della testina. Applicatene una nuova facendo scorrere un lato della nuova ghiera lungo la base della testina, quindi premete l’altro lato fi nché la ghiera non scatta in posizione. Inserimento della testina Allineate la testina in modo che le setole siano in corrispondenza del manico.
 • Page 44 ITALIANO Nota per mantenere la batteria sempre carica, si consiglia di tenere lo spazzolino Sonicare sul caricabatterie quando non viene utilizzato. Una ricarica completa richiede almeno 24 ore. Modalità d’uso dello spazzolino Sonicare Istruzioni d’uso Bagnate le setole e applicate una piccola quantità di dentifricio. Appoggiate le setole contro i denti con una leggera angolazione rispetto alla gengiva.
 • Page 45 ITALIANO La necessità di variare l’operazione sarà segnalata da un bip e una pausa, a questo punto passate ai denti inferiori anteriori per altri 15 secondi. Modalità di utilizzo Lo spazzolino Sonicare viene avviato automaticamente nella modalità di pulizia predefi nita. Per selezionare una modalità differente: Premete il pulsante on/off per variare le modalità.
 • Page 46 ITALIANO Tenete premuto il pulsante on/off per 2 secondi. Verrà, quindi, emesso un segnale acustico per indicare la disattivazione della funzione Easy-start. Per attivare la funzione Easy-Start: Tenete premuto il pulsante on/off per 2 secondi. Verranno, quindi, emessi 2 segnali acustici per indicare l’attivazione della funzione Easy-start. Nota Si sconsiglia di utilizzare la funzione Easy-start dopo il periodo iniziale, in quanto potrebbe ridurre l’effi...
 • Page 47 ITALIANO Per separare il coperchio dalla base del caricabatterie, premete le due barre a scatto grigie poste sulla base del caricabatterie e spingete il coperchio bianco verso l’alto. Avvolgete il cavo in eccesso intorno alla base grigia come illustrato nell’immagine. Assicuratevi che il cavo sia avvolto all’interno delle due leve a scatto.
 • Page 48 In caso di diffi coltà durante la rimozione della batteria, consegnate l’apparecchio a un centro di assistenza Philips, che si occuperà della rimozione della batteria e dello smaltimento dell’apparecchio. Rimozione della batteria ricaricabile ricordate che questo processo non è...
 • Page 49 Se avete bisogno di assistenza o informazioni o in caso di problemi, visitate il sito Web Philips all’indirizzo www.philips.com oppure contattate il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro Paese (per conoscere il numero di telefono consultate l’opuscolo della garanzia). Se nel vostro Paese non esiste un Centro Assistenza Clienti, rivolgetevi al vostro rivenditore Philips.
 • Page 50 ITALIANO Domanda Risposta Perché lo spazzolino Sonicare non Potrebbe essere necessario ricaricare lo spazzolino Sonicare. funziona? Ricaricatelo per almeno 24 ore. La presa potrebbe non funzionare. Spesso l’erogazione di corrente alle prese dei bagni, vicino ai lavandini, viene interrotta quando si spegne la luce.
 • Page 51 NORSK Innledning Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på www.philips. com/welcome. Viktig Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på...
 • Page 52 Ikke rengjør børstehodene, håndtaket, laderen eller laderdekselet i oppvaskmaskinen. Elektromagnetiske felt (EMF) Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerveiledningen, er det trygt å bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.
 • Page 53 NORSK Når du vil feste en ny ring, skyver du den ene siden av den nye ringen over bunnen på børstehodet. Deretter trykker du ned på den andre siden for å trykke ringen på plass. Sette på børstehodet Sett fronten på børstehodet slik at børstehårene vender mot fronten på...
 • Page 54: Norsk

  NORSK Plasser tannbørstehårene mot tennene med en liten vinkel mot tannkjøttet. Trykk på av/på-knappen for å slå på Sonicare-tannbørsten. For best mulig resultat trykker du lett og lar Sonicare-tannbørsten gjøre jobben for deg. Beveg børstehodet sakte og forsiktig over tennene med små frem-og-tilbake-bevegelser, slik at de lengre børstehårene kommer til mellom tennene.
 • Page 55 NORSK Rengjøringsmodus Standardmodus for overlegen tannpuss. Sensitiv modus (utvalgte typer) Skånsom, men likevel grundig rengjøring av sensitivt tannkjøtt og sensitive tenner. Ren-og-hvit-modus To minutters rengjøringsmodus med ekstra 30 sekunder hvit-modus for å fokusere på de synlige fortennene. Merk: Når Sonicare-tannbørsten brukes i kliniske undersøkelser, må standard rengjøringsmodus på...
 • Page 56 NORSK Quadpacer (utvalgte modeller) Quadpacer er en intervalltimer som har et kort pip og pause for å minne deg på å pusse de fi re sonene i munnen jevnt og nøye. Når du bruker rengjøringsmodus eller sensitiv modus på to minutter, hører du et kort pip og en pause i pussingen etter 30, 60 og 90 sekunder.
 • Page 57 NORSK Rengjøring Ikke rengjør børstehodene, håndtaket, laderen eller laderdekselet i oppvaskmaskinen. Tannbørstehåndtak Ta av børstehodet, og skyll metallstangen i varmt vann. Ikke bruk skarpe gjenstander mot gummiforseglingen på metallstangen. Den kan bli ødelagt. Tørk hele overfl aten på håndtaket med en fuktig klut. Børstehode Skyll børstehodet og -hårene hver gang du har brukt apparatet.
 • Page 58 Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har et problem med produktet, kan du gå til nettsidene til Philips på www.philips.com. Du kan også ta kontakt med Philips’ forbrukertjeneste der du bor (du fi nner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke fi nnes noen forbrukertjeneste i nærheten, kan du kontakte din lokale Philips-forhandler.
 • Page 59 NORSK Begrensninger i garantien Følgende dekkes ikke av vilkårene i den internasjonale garantien: Børstehoder Skade forårsaket av misbruk, mislighold, forsømmelse, endringer eller uautorisert reparasjon. Normal slitasje, inkludert avskalling, riper, avsliping, misfarging eller falming. Vanlige spørsmål I dette avsnittet fi nner du en oversikt over de vanligste spørsmålene som stilles om apparatet.
 • Page 60: Português

  PORTUGUÊS Introdução Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar todo o partido da assistência fornecida pela Philips, registe o seu produto em www.philips. com/welcome. Importante Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para uma eventual consulta futura.
 • Page 61 Não limpe as cabeças da escova, a pega, o carregador e a cobertura do carregador na máquina de lavar loiça. Campos electromagnéticos (EMF) Este aparelho Philips cumpre com todas as normas correspondentes a campos electromagnéticos (EMF). Se manuseado correctamente e de acordo com as instruções fornecidas neste manual do utilizador, o aparelho pode ser utilizado em segurança com base em provas científi...
 • Page 62 PORTUGUÊS Puxe o anel colorido a partir da base da cabeça da escova. Deslize uma extremidade do novo anel pela base da cabeça da escova. De seguida, pressione a outra extremidade para encaixar o anel. Colocação da cabeça da escova Alinhe a cabeça da escova de forma a que as cerdas estejam viradas para o lado da frente da pega.
 • Page 63 PORTUGUÊS Nota: Quando a carga da bateria estiver em baixo, irá ouvir 3 sinais sonoros depois de concluído o ciclo de escovagem; o indicador de carga da bateria apresentar-se-á intermitente durante 30 segundos. Nota: Para manter a bateria totalmente carregada, recomenda-se que mantenha a Sonicare no carregador quando não for utilizada.
 • Page 64 PORTUGUÊS Depois de 2 minutos no modo Clean, uma alteração no som e no movimento de escovagem indica o início do modo White. É este o sinal para iniciar a escovagem dos dentes superiores da frente durante 15 segundos. Quando ouvir o próximo sinal sonoro e uma pausa, passe para os dentes inferiores da frente durante os próximos 15 segundos de escovagem.
 • Page 65 PORTUGUÊS Activação ou desactivação da função Easy-start Coloque a cabeça da escova na pega. Coloque a pega no carregador ligado à corrente. Para desactivar a função Easy-start: Prima e mantenha premido o botão de ligar/desligar durante 5 segundos. Irá ouvir 1 sinal sonoro, indicando que a função Easy-start foi desactivada. Para activar a função Easy-start: Prima e mantenha premido o botão de ligar/desligar durante 2 segundos.
 • Page 66 PORTUGUÊS Enrolador (apenas em modelos específi cos) Se o seu modelo incluir a cobertura do carregador e a base de carga Deluxe, o carregador de viagem está pré-instalado dentro da cobertura. Se pretende encurtar o fi o de alimentação, pode guardar o fi o excedente num enrolador integrado na base de carga.
 • Page 67 Se tiver problemas na remoção da bateria, pode também levar o aparelho a um centro de assistência Philips, que poderá remover a bateria por si e eliminá-la de forma segura para o ambiente.
 • Page 68 Garantia e assistência Se necessitar de reparações, informações ou se tiver problemas, visite o Web site da Philips em www.philips.pt ou contacte o Centro de Assistência ao Consumidor local (pode encontrar o número de telefone no folheto de garantia mundial). Se não existir um Centro de Assistência no seu país, visite o seu representante Philips local.
 • Page 69 Perguntas mais frequentes Este capítulo apresenta as perguntas mais frequentes sobre o aparelho. Se não conseguir encontrar a resposta à sua pergunta, contacte o Centro de Ãssistência Philips do seu país. Pergunta Resposta Por que razão a escova de dentes Pode precisar de recarregar a Sonicare.
 • Page 70 РУССКИЙ Введение Поздравляем с покупкой продукции Philips! Для получения полной поддержки, оказываемой компанией Philips, зарегистрируйте Ваше изделие на www.philips.com/welcome. Внимание До начала эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала. Опасно...
 • Page 71: Русский

  Насадки-щетки, ручку, зарядное устройство и крышку зарядного устройства нельзя мыть в посудомоечной машине. Электромагнитные поля (ЭМП) Данное устройство Philips соответствует стандартам по электромагнитным полям (ЭМП). При правильном обращении согласно инструкциям, приведенным в руководстве пользователя, применение устройства безопасно в соответствии с современными...
 • Page 72 РУССКИЙ Начало работы Смена кольца с цветовой маркировкой Насадки-щётки Sonicare поставляются со съемными кольцами с цветовой маркировкой, которые предназначены для узнавания своей насадки-щётки. Порядок смены кольца с цветовой маркировкой: Снимите кольцо с цветовой маркировкой с нижний части насадки-щётки. Чтобы установить новое кольцо, наденьте край нового кольца на...
 • Page 73 РУССКИЙ Мигающий зеленый свет: менее 50% Примечание: При разрядке аккумулятора, раздается тройной звуковой сигнал после завершения цикла чистки, а индикатор зарядки аккумулятора мигает в течение 30 секунд. Примечание: После использования рекомендуется оставлять Sonicare в зарядном устройстве, чтобы аккумулятор всегда был заряжен. Полная зарядка...
 • Page 74 РУССКИЙ Чистите зубы в течение первых 2 минут согласно вышеприведенным пунктам инструкции 1-6. После завершения 2 минут чистки в режиме Clean звук и движения щетки меняются, и начинается режим White. Теперь в течение 15 секунд следует чистить верхние передние зубы. После...
 • Page 75 РУССКИЙ Включение или отключение функции Easy-start Присоедините насадку-щётку к ручке. Установите ручку в подключенное зарядное устройство. Отключение функции Easy-start: Для отключения функции Easy-start нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение 2 секунд. Прозвучит однократный звуковой сигнал, означающий отключение функции Easy-start. Включение...
 • Page 76 РУССКИЙ Устройство для крепления шнура питания (только у некоторых моделей) Если ваша модель Sonicare оснащена зарядным устройством deluxe к крышкой и базой, зарядное устройство для поездок уже установлено под крышкой. При необходимости укоротить шнур питания можно хранить излишек шнура в устройстве для крепления шнура питания...
 • Page 77 среду. После окончания срока службы прибора и передачи его для утилизации, аккумулятор необходимо извлечь. Аккумулятор следует утилизировать в специализированных пунктах. Если при извлечении аккумулятора возникли затруднения, можно передать прибор в сервисный центр Philips, где аккумулятор извлекут и утилизируют безопасным для окружающей среды способом. 4235.020.2529.2.indd 77 4235.020.2529.2.indd 77...
 • Page 78 Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем зайдите на веб-сайт www.philips.com или обратитесь в Центр поддержки потребителей Philips в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в местную...
 • Page 79 РУССКИЙ Часто задаваемые вопросы и ответы на них Данная глава содержит наиболее часто задаваемые вопросы и ответы о приборе. Если ответ на ваш вопрос отсутствует, обратитесь в центр поддержки потребителей вашей страны. Вопрос Ответ Почему зубная щетка Возможно, необходима зарядка Sonicare. Выполните Sonicare не...
 • Page 80: Svenska

  SVENSKA Introduktion Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www. philips.com/welcome. Viktigt Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.
 • Page 81 Diska inte borsthuvuden, handtaget, laddaren eller laddarkåpan i diskmaskin. Elektromagnetiska fält (EMF) Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som fi...
 • Page 82 SVENSKA Sätt fast en ny ring genom att föra den nya ringens ena kant över borsthuvudets nederdel. Tryck sedan nedåt på den andra sidan så att ringen fästs på plats. Sätta fast borsthuvudet Rikta in borsthuvudet så att borsten är vända mot handtagets framsida.
 • Page 83 SVENSKA Placera tandborsten mot tänderna i en liten vinkel mot tandköttskanten. Slå på Sonicare genom att trycka på på/av-knappen. För att uppnå maximal effekt bör du endast trycka lätt och låta Sonicare-tandborsten utföra jobbet. För borsthuvudet försiktigt fram och tillbaka över tänderna så att de längre borsten kommer åt mellan tänderna.
 • Page 84 SVENSKA Rengöringsläge (Clean) Standardläge för bästa tandborstning. Läge för skonsam borstning (Sensitive) (endast för vissa modeller) Skonsam men noggrann rengöring för känsligt tandkött och känsliga tänder. Rengörings- och vitläge (Clean och White) Två minuter i rengöringsläget med ytterligare 30 sekunder i vitläget för att fokusera på...
 • Page 85 SVENSKA Smartimer-funktionen återställs automatiskt till början av tvåminutersperioden om: du inte har borstat under en period på 30 sekunder eller längre. du sätter handtaget i laddaren. Quadpacer (vissa modeller) Quadpacer är en intervalltimer som har ett kort pipljud och en paus som påminner dig om att borsta de fyra delarna av munnen lika länge och grundligt.
 • Page 86 SVENSKA När du har lindat upp den överfl ödiga sladden för du nätsladden genom den smala springan baktill på laddarens grå basenhet. Sätt tillbaka laddarens kåpa genom att trycka ned den över basenheten tills den klickar på plats. Tips: För extra bekvämlighet på resan kan du ta loss reseladdaren och använda den utan laddarens kåpa och basenhet.
 • Page 87 återvinningsstation. Lämna batteriet vid en offi ciell återvinningsstation för batterier. Om du har problem med att få ur batteriet kan du också ta med apparaten till ett Philips- serviceombud. Personalen där kan hjälpa dig att ta ur batteriet och kassera det på...
 • Page 88 Om du behöver service eller information eller har problem med apparaten kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (du hittar telefonnumret i garantibroschyren). Om det inte fi nns någon kundtjänst i ditt land vänder du dig till din lokala Philips- återförsäljare. Garantibegränsningar De internationella garantivillkoren omfattar inte följande:...
 • Page 89 4235.020.2529.2.indd 89 4235.020.2529.2.indd 89 22-09-2008 10:31:28 22-09-2008 10:31:28...
 • Page 90 4235.020.2529.2.indd 90 4235.020.2529.2.indd 90 22-09-2008 10:31:29 22-09-2008 10:31:29...
 • Page 91 4235.020.2529.2.indd 91 4235.020.2529.2.indd 91 22-09-2008 10:31:29 22-09-2008 10:31:29...
 • Page 92 © 2008 Koninklijke Philips Electronics NV (KPENV). All rights reserved. PHILIPS and the Philips shield are registered trademarks of KPENV. Quadpacer, Sonicare and the Sonicare logo are trademarks of Philips Oral Healthcare, Inc. and/or KPENV. Printed in the U.S.A.