Download Print this page

Emerson Fluid Chiller User Manual

Process fluid chiller 1.5 - 10 tons, 50 & 60 hz

Advertisement

Quick Links

Liebert Process Fluid Chiller
User Manual - 1.5 - 10 Tons, 50 & 60 Hz
Precision Cooling
For Business-Critical Continuity

Advertisement

loading

Summary of Contents for Emerson Fluid Chiller

 • Page 1 Liebert Process Fluid Chiller User Manual - 1.5 - 10 Tons, 50 & 60 Hz Precision Cooling For Business-Critical Continuity ™...
 • Page 3 RODUCT ODEL NFORMATION 1.0 I NTRODUCTION Product Description ............3 Optional Equipment .
 • Page 4 AINTENANCE Refrigeration System ........... . . 13 4.1.1 Suction Pressure.
 • Page 5 Figure 1 Dimensional Data and Piping Connections ........8 Figure 2 Electrical Connections .
 • Page 7 ý0 ý, 52'8&7 2'(/ 1)250$7,21 7DEOHýì 0RGHOý1XPEHUý'HVLJQDWLRQ íêç $¤ 3URFHVV 1RPLQDO $¤ý )OXLG &DSDFLW\ &RROHG &KLOOHU 7KRXVDQG %78+ 36íêç$¤3%ë $ý éçí 2ý 1RýRSWLRQV çíý+] êðSKDVH 3ý ëíåîëêí *ý *DXJHî çíý+] +HDWHU ìðSKDVH 0ý êåíîéìè 6ý 6WDLQOHVV èíý+] 6WHHO êðSKDVH 3XPS 1ý...
 • Page 8 ëýýýýýýýýýý...
 • Page 9 ìïí 1752'8&7,21 ìïì 3URGXFWý'HVFULSWLRQ 7KH#3URFHVV#)OXLG#&KLOOHU#LV#D#VHOI#FRQWDLQHG#DLU#FRROHG#FKLOOHU#FRQWDLQLQJ#D#KHUPHWLF#FRPSUHVVRU# +IRXU#WRQ#PRGHO#KDV#D#VFUROO#FRPSUHVVRU,/#FRSSHU#WXEH2DOXPLQXP#ILQ#FRQGHQVHU#FRLO/#GLUHFW#GULYH# SURSHOOHU#FRQGHQVHU#IDQ#DQG#PRWRU/#/HH²7HPS#ORZ#DPELHQW#KHDG#SUHVVXUH#FRQWURO/#KLJK#SUHVVXUH# DQG#ORZ#SUHVVXUH#VZLWFKHV/#ILOWHU#GULHU/#VLJKW#JODVV/#H[SDQVLRQ#YDOYH/#KRW#JDV#E\SDVV#YDOYH/#VROHQRLG# YDOYHV/#DQG#FUDQNFDVH#KHDWHU1#7KH#LQVXODWHG#IOXLG#FLUFXLW#FRQWDLQV#D#637#VWDLQOHVV#VWHHO#FORVH#FRX0 SOHG#FHQWULIXJDO#SXPS/#VWDLQOHVV#VWHHO#UHVHUYRLU#DQG#H[SDQVLRQ#WDQN/#WZR#LVRODWLQJ#EDOO#YDOYHV/#DQG# XQLRQV#DW#WKH#SXPS#LQOHW#DQG#GLVFKDUJH1 ìïë 2SWLRQDOý(TXLSPHQW ìïëïì 5HIULJHUDQWý*DXJHVýDQGý5HVHUYRLUý+HDWHU 7KLV#RSWLRQ#LV#IDFWRU\#LQVWDOOHG/#DQG#LQFOXGHV#D#583#ZDWW#LPPHUVLRQ#KHDWHU#ZLWK#WKHUPRVWDW#IRU#WKH# IOXLG#UHVHUYRLU1#7KH#DGMXVWDEOH#KHDWHU#WKHUPRVWDW#LV#VHW#WR#WXUQ#RQ#DW#68ƒ)#+41:ƒ&,#DQG#WXUQ#RII#DW# 75ƒ)#+819ƒ&,/#WR#PDLQWDLQ#PLQLPXP#UHVHUYRLU#WHPSHUDWXUHV#GXULQJ#ORZ#DPELHQW#SHULRGV1#7KH#VXF0 WLRQ#DQG#GLVFKDUJH#UHIULJHUDQW#JDXJHV#DUH#50425#LQFK#+96#PP,#GLDPHWHU/#ZLWK#VWDLQOHVV#VWHHO#KRXV0 LQJV1 ìïê $FFHVVRU\ý(TXLSPHQWýõ6KLSýZLWKý.LWVô 7KH#IROORZLQJ#DFFHVVRULHV#DUH#VKLSSHG#VHSDUDWHO\1#7KLV#IDFLOLWDWHV#FXVWRPL]DWLRQ#DQG#SHUPLWV# LQVWDOODWLRQ#DW#LQGRRU#ORFDWLRQV#PRUH#DFFHVVLEOH#WR#WKH#RSHUDWRU1 ìïêïì (PHUJHQF\ý:DWHUý6RXUFHý0RGXOH 7KLV#PRGXOH#LV#D#SUHSLSHG#DQG#ZLUHG#DVVHPEO\#ZKLFK#FRQVLVWV#RI#DQ#DOPRQG#FRORUHG/#EDNHG#RQ#SRO\0 XUHWKDQH#SDLQWHG#HQFORVXUH/#5&07#PRQLWRU/#DGMXVWDEOH#WLPH#GHOD\#UHOD\V/#IORZ#VZLWFK/#KLJK#WHP0 SHUDWXUH#WKHUPRVWDW/#VROHQRLG#YDOYHV/#EDOO#YDOYHV#RQ#WKH#HQWHULQJ#DQG#OHDYLQJ#OLQHV#FRQQHFWHG#WR# WKH#FKLOOHU/#D#IOXLG#SUHVVXUH#JDXJH#DQG#YDOYH/#DQG#D#GLDO#WKHUPRPHWHU#RQ#WKH#HQWHULQJ#IOXLG#OLQH1#,W# DOVR#LQFOXGHV#D#EDOO#YDOYH#DQG#GRXEOH#FKHFN#EDFN#IORZ#SUHYHQWHU#RQ#WKH#HQWHULQJ#´FLW\#ZDWHUµ#OLQH1# 7KH#PRGXOH#KDV#D#ORFDO#GLVSOD\#IRU#KLJK#IOXLG#WHPSHUDWXUH/#ORVV#RI#IOXLG#IORZ/#DQG#HPHUJHQF\#ZDWHU1# ,W#DOVR#KDV#D#QRQ0SRZHUHG#FRPPRQ#DODUP#FRQWDFW1#,W#UHTXLUHV#D#453#YROW/#VLQJOH#SKDVH#SRZHU#LQSXW1# 7KLV#PRGXOH#LV#IRU#XVH#RQ#V\VWHPV#WKDW#FLUFXODWH#ZDWHU#DV#WKH#FRROLQJ#PHGLXP#+LW#LV#QRW#IRU#XVH# ZLWK#JO\FRO#V\VWHPV,1#,W#DXWRPDWLFDOO\#VZLWFKHV#WR#HPHUJHQF\#ZDWHU#+QRUPDOO\#FLW\#ZDWHU,#RQ#D# KLJK#IOXLG#WHPSHUDWXUH#DODUP/#RU#ORVV#RI#IOXLG#IORZ#DODUP1 ìïêïë :DWHUý/HYHOý&RQWUROýDQGý$ODUPý6\VWHP 7KLV#DFFHVVRU\#FRQVLVWV#RI#D#PXOWL0SRLQW#OHYHO#VZLWFK/#IORZ#UHJXODWLQJ#VROHQRLG#YDOYH#ZLWK#LQWHJUDO# VWUDLQHU/#GRXEOH#FKHFN#EDFN#IORZ#SUHYHQWHU/#DXWRPDWLF#DLU#YHQW/#WLPH#GHOD\#UHOD\V/#DQG#SUHZLUHG# 5&07#PRQLWRU1#7KLV#DFFHVVRU\#LV#WR#EH#XVHG#RQO\#ZKHQ#ZDWHU#LV#XVHG#DV#WKH#FRROLQJ#PHGLXP#+QRW# JO\FRO,1#$OO#LWHPV#DUH#ILHOG#LQVWDOOHG1# ,W#KDV#D#ORFDO#GLVSOD\#IRU#KLJK#IOXLG#OHYHO/#ORZ#IOXLG#OHYHO/#IOXLG#ILOO#DQG#IOXLG#ILOO#ORFNRXW/#DV#ZHOO#DV#...
 • Page 10 ìïêïé &KHFNý9DOYH %UDVV#ERG\/#VZLQJ#FKHFN#YDOYH/#IRU#LQVWDOODWLRQ#LQ#WKH#IOXLG#SLSLQJ#WR#SUHYHQW#EDFN#IORZ1 ìïêïè 'LDOý7KHUPRPHWHU $#50425#LQFK#+96#PP,#GLDO#WKHUPRPHWHU/#IRU#SDQHO#PRXQWLQJ/#IRU#VXSSO\#RU#UHWXUQ#IOXLG#WHPSHUD0 WXUH#PHDVXUHPHQW1#'XDO#VFDOH#LV#53ƒ)#WR#463ƒ)/#DQG#043ƒ&#WR#88ƒ&1 ìïêïç 5HOLHIý9DOYH $#EUDVV#ERG\/#627#LQFK#)37#YDOYH/#VHW#DW#83#36,#IRU#LQVWDOODWLRQ#LQ#WKH#IOXLG#SLSLQJ1#7KH#3URFHVV# )OXLG#&KLOOHU#LV#VXSSOLHG#ZLWK#D#UHOLHI#YDOYH#DV#VWDQGDUG#HTXLSPHQW1#$Q#DGGLWLRQDO#RSWLRQDO#UHOLHI# YDOYH#LV#UHTXLUHG#RQO\#IRU#VSHFLDO#DSSOLFDWLRQV1#+1RWH=#,I#D#VSHFLDO#SXPS#LV#VHOHFWHG/#D#VSHFLDO#UHOLHI# YDOYH#PD\#EH#UHTXLUHG1, ìïêïæ &LUFXLWý6HWWHU $#EURQ]H#ERG\/#FDOLEUDWHG#EDODQFLQJ#YDOYH#IRU#IORZ#EDODQFH/#PHWHULQJ#DQG#VKXW#RII1 ìïêïå %DOOý9DOYH %UDVV#ERG\/#427#WXUQ/#IRU#LVRODWLRQ#RI#IOXLG#SLSLQJ#FRPSRQHQWV/#DV#D#VHUYLFH#DLG1 ìïêïä +LJKý7HPSHUDWXUHý7KHUPRVWDW $#UHPRWH#EXOE/#DGMXVWDEOH#WKHUPRVWDW1#3URYLGHV#DODUP#FRQWDFW#ZKHQ#WKH#IOXLG#WHPSHUDWXUH#ULVHV# DERYH#GHVLJQ#OLPLW1#$GMXVWDEOH#UDQJH#LV#73ƒ)#WR#<3ƒ)#+717ƒ#WR#65ƒ&,1 ìïêïìí /RZý)ORZý6ZLWFK %UDVV#ERG\#IORZ#VZLWFK1#3URYLGHV#DODUP#FRQWDFW#ZKHQ#IOXLG#IORZ#IDOOV#EHORZ#GHVLJQ#OLPLW1 ìïêïìì 5&0åý0RQLWRU 7KH#5&0;#LV#DQ#HLJKW0SRLQW#GU\#FRQWDFW#PRQLWRULQJ#V\VWHP#WKDW#FDQ#EH#XVHG#DV#D#VWDQG#DORQH# SDQHO/#GLDO#DQ#DODUP#WR#D#UHPRWH#ORFDWLRQ/#RU#FRQQHFWHG#WR#D#/LHEHUW#6LWH6FDQ#V\VWHP1#7KH#5&0;#LV# HTXLSSHG#ZLWK#WZR#560565#SRUWV#IRU#D#ORFDO#9'7#DQG#PRGHP#FRQQHFWLRQ/#HLJKW#/('*V/#D#FRPPRQ# DODUP#FRQWDFW/#DQG#DQ#DXGLEOH#DODUP#IRU#ORFDO#DQQXQFLDWLRQ1#7KH#5&0;#UHTXLUHV#453#RU#553#9$&/# 83#RU#93#+]/#DQG#KDV#DQ#LQWHUQDO#EDWWHU\#UDWHG#IRU#RQH#KRXU#RI#RSHUDWLRQ1 éýýýýýýýýýý,QWURGXFWLRQ...
 • Page 11 ëïí 167$//$7,21 ëïì (TXLSPHQWý,QVSHFWLRQ 8SRQ#DUULYDO#RI#WKH#XQLW/#LQVSHFW#DOO#LWHPV#IRU#HLWKHU#YLVLEOH#RU#FRQFHDOHG#GDPDJH1#'DPDJH#VKRXOG# EH#LPPHGLDWHO\#UHSRUWHG#WR#WKH#FDUULHU#DQG#D#GDPDJH#FODLP#ILOHG1 ëïë /RFDWLRQý&RQVLGHUDWLRQV 7KH#DLU#FRROHG#FKLOOHU#VKRXOG#EH#ORFDWHG#IRU#PD[LPXP#VHFXULW\#DQG#PDLQWHQDQFH#DFFHVVLELOLW\1# $YRLG#JURXQG#OHYHO#VLWHV#ZLWK#SXEOLF#DFFHVV#RU#DUHDV#ZKLFK#FRQWULEXWH#WR#KHDY\#VQRZ#RU#LFH#DFFXPX0 ODWLRQV1#7R#DVVXUH#DGHTXDWH#DLU#VXSSO\/#ORFDWH#FKLOOHU#LQ#D#FOHDQ#DLU#DUHD/#DZD\#IURP#ORRVH#GLUW#DQG# IRUHLJQ#PDWWHU#WKDW#PD\#FORJ#WKH#FRLO1#,Q#DGGLWLRQ/#FKLOOHUV#VKRXOG#QRW#EH#ORFDWHG#LQ#WKH#YLFLQLW\#RI# VWHDP/#KRW#DLU#RU#IXPH#H[KDXVWV1#$OVR/#FKLOOHUV#VKRXOG#EH#ORFDWHG#QR#FORVHU#WKDQ#WKUHH#IHHW#+4#PHWHU,# IURP#D#ZDOO/#REVWUXFWLRQ#RU#DGMDFHQW#XQLW1 ,QVWDOO#FKLOOHUV#LQ#D#OHYHO#SRVLWLRQ#WR#DVVXUH#SURSHU#UHIULJHUDQW#IORZ#DQG#RLO#UHWXUQ1#)RU#JURXQG# LQVWDOODWLRQ/#D#FRQFUHWH#SDG#ZLOO#SURYLGH#DGHTXDWH#VXSSRUW1#&KLOOHU#VXSSRUW#UDLOV#KDYH#PRXQWLQJ# KROHV#IRU#VHFXULQJ#WKH#FKLOOHU#WR#WKH#FRQFUHWH#SDG1#)RU#URRI#LQVWDOODWLRQ/#PRXQW#FKLOOHUV#RQ#VWHHO#VXS0 SRUWV#LQ#DFFRUGDQFH#ZLWK#ORFDO#FRGHV1#7R#PLQLPL]H#VRXQG#DQG#YLEUDWLRQ#WUDQVPLVVLRQ/#PRXQW#VWHHO# VXSSRUWV#DFURVV#ORDG#EHDULQJ#ZDOOV1 3UHSDUH#WKH#ORFDWLRQ+V,#IRU#WKH#XQLW1#7KH#XQLW#LQFOXGHV#ERWK#FKLOOHU#DQG#FRQGHQVLQJ#VHFWLRQV# PRXQWHG#WRJHWKHU/#ZLWK#FRQQHFWLQJ#ZLULQJ#DQG#SLSLQJ1#%ROW#WKH#XQLW#WR#WKH#IORRU#RU#VODE1 ëïê 3LSLQJý&RQQHFWLRQV &$87,21 *DOYDQL]HGýSLSHýPXVWýQRWýEHýXVHGýLQý*O\FROý6\VWHPVï &RQQHFW#WKH#FKLOOHU#XQLW#WR#WKH#FRRODQW#ORRS#RI#WKH#SURFHVVLQJ#HTXLSPHQW#WR#EH#FRROHG#E\#FKLOOHG# ZDWHU1#,QVWDOO#D#VKXW0RII#YDOYH#LQ#HDFK#OLQH#VR#WKDW#HTXLSPHQW#FDQ#EH#LVRODWHG#IRU#PDLQWHQDQFH1# ,QVXODWH#WKH#FRRODQW#OLQHV#WR#SUHYHQW#WKH#FRQGHQVDWLRQ#RI#ZDWHU#IURP#WKH#DLU#RQ#WKH#SLSHV1 7KH#FRQQHFWLRQV#DUH#627#LQFK#RU#4#LQFK#137#IHPDOH/#GHSHQGLQJ#RQ#PRGHO1#7KH#VXSSO\#OLQH#+WR#WKH# FRPSXWHU,#DQG#UHWXUQ#OLQH#+IURP#WKH#FRPSXWHU,#DUH#ODEHOHG#RQ#WKH#XQLW1 ,QVWDOO#DOO#DFFHVVRULHV#VXSSOLHG#ZLWK#\RXU#XQLW1#7KHVH#PD\#LQFOXGH#VZLWFKRYHU#PRGXOHV/#IORZ# VZLWFK/#YDOYHV/#JDXJHV/#DQG#PRQLWRUV1 )OXVK#WKH#FRRODQW#ORRS#WR#UHPRYH#IRUHLJQ#PDWHULDOV#EHIRUH#ILOOLQJ1 8VH#D#PL[WXUH#RI#ZDWHU#DQG#HWK\OHQH#JO\FRO#+RU#SURS\OHQH#JO\FRO,#LI#WKH#FKLOOHU#ZLOO#EH#RXWGRRUV#DQG# VXEMHFWHG#WR#IUHH]LQJ#WHPSHUDWXUHV1#5HIHU#WR#ëïè ðý3UHSDUDWLRQýRIý*O\FROý6ROXWLRQ1 )LOO#V\VWHP#ZLWK#HQRXJK#FRRODQW#IRU#FKLOOHU#XQLW/#OLQHV/#DQG#HTXLSPHQW#WR#EH#FRROHG1#)LOOLQJ#DQG#DLU# EOHHGLQJ#FDQ#EH#GRQH#DW#WKH#VFKUDGHU#ILWWLQJV#RQ#WKH#FKLOOHU1#0DNH#VXUH#WR#EOHHG#DOO#DLU#RXW#RI#WKH# V\VWHP#IURP#WKH#KLJKHVW#SRLQW#LQ#WKH#ORRS1 127( 'RýQRWýEOHHGýDLUýIURPýWKHýFRRODQWýUHVHUYRLUýWDQNïý)LOOýWKHýV\VWHPýWRýSXWýWKHý...
 • Page 12 ëïé (OHFWULFDOý&RQQHFWLRQV &RQQHFW#XQLW#WR#WKH#UHTXLUHG#$&#SRZHU#VRXUFH#DV#LQGLFDWHG#RQ#WKH#XQLW#QDPHSODWH/#WKURXJK#D# UHPRWH#RQ2RII#VZLWFK#+ILHOG#VXSSOLHG,1#(OHFWULFDO#VHUYLFH#VKDOO#FRQIRUP#WR#QDWLRQDO#DQG#ORFDO#HOHFWUL0 FDO#FRGHV1#5HIHU#WR#XQLW#QDPHSODWH#IRU#ZLUH#VL]H#DPSV#+:6$,/#IXOO#ORDG#DPSV#+)/$,/#DQG#RYHUFXU0 UHQW#SURWHFWLRQ#GHYLFH#+23',#UHTXLUHG1#5HIHU#WR#HOHFWULFDO#VFKHPDWLF#ZKHQ#PDNLQJ#FRQQHFWLRQV1 :$51,1* 86(ý92/70(7(5ý72ý0$.(ý685(ý32:(5ý,6ý7851('ý2))ý %()25(ý0$.,1*ý$1<ý(/(&75,&$/ý&211(&7,216ï &$87,21 /LTXLGðWLJKWýFRQGXLWýILWWLQJVýDUHýUHTXLUHGýZKHUHýZLUHVýDUHý EURXJKWýLQWRýWKHýHOHFWULFDOýHQFORVXUHï &$87,21 ,QýWKUHHýSKDVHýPRGHOVñýSXPSýDQGýFRPSUHVVRUýPRWRUVýDUHýSKDVHý V\QFKURQL]HGýDWýWKHýIDFWRU\ïý$WýLQLWLDOýLQVWDOODWLRQñýFKDQJHýSKDVHý OHDGVýRXWVLGHýRIýWKHýFKLOOHUýWRýREWDLQýSURSHUýURWDWLRQýIRUýWKHýSXPSý DQGýFRPSUHVVRUï &RQQHFW#DOO#FRQWURO#DQG#PRQLWRULQJ#RSWLRQV#UHTXLUHG#IRU#\RXU#LQVWDOODWLRQ/#LQFOXGLQJ#UHPRWH#VKXW0 GRZQ1 ëïè 3UHSDUDWLRQýRIý*O\FROý6ROXWLRQ 7\SLFDO#HWK\OHQH#JO\FRO#PDQXIDFWXUHUV#DQG#VXSSOLHUV#DUH#8QLRQ#&DUELGH#+8FDUWKHUP,#RU#'RZ# &KHPLFDO#&RPSDQ\#+'RZWKHUP#6504,1#3URS\OHQH#JO\FRO/#VXFK#DV#'RZ#&KHPLFDO#&RPSDQ\#+'RZ0 IURVW#+',/#PD\#DOVR#EH#XVHG#LQ#WKH#FKLOOHU1#*O\FROV#DUH#VXSSOLHG#ZLWK#DQ#LQKLELWRU#DQG#GR#QRW#FRQ0 WDLQ#DQ#DQWL0OHDN#IRUPXOD1 127( )RUýJO\FROýVROXWLRQýSUHSDUDWLRQýDQGýSHULRGLFýWHVWLQJñýIROORZýPDQXIDFWXUHUöVý UHFRPPHQGDWLRQVïý'RýQRWýPL[ýSURGXFWVýRIýGLIIHUHQWýPDQXIDFWXUHUVï &$87,21 $XWRPRWLYHýDQWLðIUHH]HýLVýXQDFFHSWDEOHýDQGýPXVWýQRWýEHýXVHGï &RPPHUFLDO#JO\FRO/#ZKHQ#SXUH/#LV#JHQHUDOO\#OHVV#FRUURVLYH#WR#WKH#FRPPRQ#PHWDOV#RI#FRQVWUXFWLRQ# WKDQ#ZDWHU#LWVHOI1#$TXHRXV#VROXWLRQV#RI#WKHVH#JO\FROV/#KRZHYHU/#DVVXPH#WKH#FRUURVLYLW\#RI#WKH#ZDWHU# IURP#ZKLFK#WKH\#DUH#SUHSDUHG#DQG#PD\#EHFRPH#LQFUHDVLQJO\#FRUURVLYH#ZLWK#XVH#LI#QRW#SURSHUO\# LQKLELWHG1 7KHUH#DUH#WZR#EDVLF#W\SHV#RI#FRUURVLRQ#LQKLELWLRQ>#WKH\#DUH#FODVVLILHG#DV#FRUURVLRQ#LQKLELWRUV#RU# HQYLURQPHQWDO#VWDELOL]HUV1#7KH#FRUURVLRQ#LQKLELWRUV#IXQFWLRQ#E\#IRUPLQJ#D#VXUIDFH#EDUULHU#ZKLFK# SURWHFWV#WKH#PHWDOV#IURP#DWWDFN1#(QYLURQPHQWDO#VWDELOL]HUV/#ZKLOH#QRW#FRUURVLRQ#LQKLELWRUV#LQ#WKH# VWULFW#VHQVH#RI#WKH#ZRUG/#GHFUHDVH#FRUURVLRQ#E\#VWDELOL]LQJ#RU#IDYRUDEO\#DOWHULQJ#WKH#RYHUDOO#HQYLURQ0 PHQW1#$Q#DONDOLQH#EXIIHU/#VXFK#DV#ERUD[/#LV#D#VLPSOH#H[DPSOH/#VLQFH#LWV#SULPH#SXUSRVH#LV#WR#PDLQ0 WDLQ#DQ#DONDOLQH#FRQGLWLRQ#+S+#DERYH#:,1 7KH#TXDOLW\#RI#WKH#ZDWHU#XVHG#IRU#GLOXWLRQ#PXVW#EH#FRQVLGHUHG#EHFDXVH#ZDWHU#PD\#FRQWDLQ#FRUUR0 VLYH#HOHPHQWV#ZKLFK#UHGXFH#WKH#HIIHFWLYHQHVV#RI#WKH#LQKLELWHG#IRUPXODWLRQ1#3UHIHUDEO\/#VXUIDFH# çýýýýýýýýýý,QVWDOODWLRQ...
 • Page 13 ZDWHU#WKDW#LV#FODVVLILHG#DV#VRIW#+ORZ#LQ#FKORULGH#DQG#VXOIDWH#LRQ#FRQWHQW³OHVV#WKDQ#433#SDUWV#SHU# PLOOLRQ#HDFK,#VKRXOG#EH#XVHG1#%HIRUH#DQ#LQKLELWHG#JO\FRO#VROXWLRQ#LV#FKDUJHG#LQWR#D#QHZ#RU#ROG#V\V0 WHP/#UHVLGXDO#FRQWDPLQDQWV#VXFK#DV#VOXGJH/#UXVW/#EULQH#GHSRVLWV/#RLO/#HWF1/#VKRXOG#EH#IOXVKHG#RXW#DV# FRPSOHWHO\#DV#SRVVLEOH1#$YRLG#WKH#XVH#RI#VWURQJ#DFLG#FOHDQHUV1#+RZHYHU/#LI#WKH\#DUH#UHTXLUHG/#LQKLE0 LWHG#DFLGV#VKRXOG#EH#FRQVLGHUHG1#,Q#DQ\#HYHQW/#DVVXUH#WKDW#WKH#FOHDQLQJ#DJHQW#LV#FRPSOHWHO\# UHPRYHG#EHIRUH#FKDUJLQJ#ZLWK#JO\FRO1#&RQWDFW#\RXU#/LHEHUW#UHSUHVHQWDWLYH#IRU#DGGLWLRQDO#UHFRP0 PHQGDWLRQV1 ëïç 6WDUWðXS 5HIHU#WR#êïí ðý2SHUDWLRQ#IRU#VWDUW0XS#FKHFN#OLVW#DQG#SURFHGXUH1 7DEOHýë *O\FROý9ROXPH &KLOOHUý7DQNñý(YDSRUDWRUýDQGý,QWHUQDOý3LSLQJ 0RGHOýõ7RQVô ìïè ëïí ëïí éïí èïí 7DEOHýê 7\SLFDOý(WK\OHQHý*O\FROý'DWD øý*O\FROýE\ý í 92/80( )UHH]LQJý3RLQWý êëýõíô ƒ)ýõƒ&ô $SSDUHQWý ìïííí 6SHFLILFý*UDYLW\ý #ýèíƒ) 7DEOHýé 7\SLFDOý3URS\OHQHý*O\FROý'DWD øý*O\FROýE\ý í 92/80( )UHH]LQJý3RLQWý êëýõíô ƒ)ýõƒ&ô $SSDUHQWý...
 • Page 14 )LJXUHýì 'LPHQVLRQDOý'DWDýDQGý3LSLQJý&RQQHFWLRQV 7DEOHýè 'LPHQVLRQDOý'DWDýLQïýõPPô 0RGHO & 36íìå$ êç ìîìçý ëèðìîéý õäìéô õìíìåô õçéìô 36íëé$ êç éíðìîìç ëèðìîé õäìéô õìíìåô õçéìô 36íêç$ êçðìîå éåðêîìç êëðìîë õäìåô õìëëéô õåëèô 36íéå$ êçðìîåý èêðêîìç êåðìîë õäìåô õìêèìô õäæåô 36íçí$ êçðìîå èêðêîìç êåðìîë õäìåô õìêèìô õäæåô...
 • Page 15 )LJXUHýë (OHFWULFDOý&RQQHFWLRQV ,QVWDOODWLRQýýýýýýýýýýä...
 • Page 16 Figure 2A General piping arrangement—8- and 10-ton air cooled models Installation...
 • Page 17 Figure 2B Cabinet and floor planning dimensional data—8- and 10-ton air cooled models Table 5A Dimensional data, 8- and 10-ton air cooled Dimensional Data Module Weight Net. Model Numbers in. (mm) Ibs.(kg) 60 HZ 50 HZ PF096A PS095A 39-1/4 38-1/2 5-1/2 (1956) (997)
 • Page 18 Figure 2C Electrical field connections—8- and 10-ton air cooled models Installation...
 • Page 19 Figure 2D Cabinet and floor planning dimensional data, 8- and 10-ton air cooled with thermal storage tank cabinet 30" Table 5B Dimensional Data, 8-10 ton air-cooled models with thermal storage tank cabinet Model Numbers 60 Hz PS096A 39-1/4 (1956) (997) PS120A * Note: Add weight of fluid for operating weight Dimensional Data...
 • Page 20 êïí 3(5$7,21 êïì 3UHð6WDUWXSý&KHFNOLVW 41 3URSHU#FOHDUDQFHV#IRU#VHUYLFH#DFFHVV#KDYH#EHHQ#PDLQWDLQHG#DURXQG#WKH#HTXLSPHQW1 51 (TXLSPHQW#LV#OHYHO#DQG#PRXQWLQJ#IDVWHQHUV#DUH#WLJKW1 61 3LSLQJ#FRPSOHWHG#WR#IOXLG#ORRS1 71 6\VWHP#ILOOHG#ZLWK#SURSHU#IOXLG#OHYHO#DQG#DLU#EOHG/#SHU#LQVWDOODWLRQ#LQVWUXFWLRQV#LQ#ëïê ðý3LSLQJý &RQQHFWLRQV1#6HH#DOVR#LQVWUXFWLRQV#IRU#RSWLRQDO#DFFHVVRULHV#ORFDWHG#LQ#6HFWLRQV å#DQG ä#DV# UHTXLUHG1 81 5HOLHI#YDOYH#GUDLQ#OLQH#FRQQHFWHG#+LI#UHTXLUHG,#82;#LQFK#2'#FRSSHU1 91 $OO#SLSLQJ#FRQQHFWLRQV#DUH#WLJKW1 :1 /LQH#YROWDJH#WR#SRZHU#ZLULQJ#PDWFKHV#HTXLSPHQW#QDPHSODWH1 ;1 3RZHU#ZLULQJ#FRQQHFWLRQV#FRPSOHWHG#WR#FXVWRPHU0VXSSOLHG#GLVFRQQHFW#VZLWFK#DQG#SURFHVV# FKLOOHU#XQLW/#LQFOXGLQJ#HDUWK#JURXQG1 <1 3RZHU#OLQH#FLUFXLW#EUHDNHUV#RU#IXVHV#KDYH#SURSHU#UDWLQJV#IRU#HTXLSPHQW#LQVWDOOHG1 431 &RQWURO#ZLULQJ#FRQQHFWLRQV#FRPSOHWHG#+LI#UHTXLUHG,/#LQFOXGLQJ#ZLULQJ#WR#RSWLRQDO#FRQWUROV1 441 $OO#ZLULQJ#FRQQHFWLRQV#DUH#WLJKW1 451 )RUHLJQ#PDWHULDOV#KDYH#EHHQ#UHPRYHG#IURP#LQ#DQG#DURXQG#DOO#HTXLSPHQW#LQVWDOOHG#+VKLSSLQJ# PDWHULDOV/#FRQVWUXFWLRQ/#PDWHULDOV/#WRROV/#HWF1,1 461 )DQ#DQG#SXPS#URWDWH#IUHHO\#ZLWKRXW#XQXVXDO#QRLVH1 471 0DNH#VXUH#DOO#RSWLRQDO#DFFHVVRULHV#VHOHFWHG#IRU#WKLV#LQVWDOODWLRQ#KDYH#EHHQ#LQVWDOOHG1 êïë 6WDUWXSý3URFHGXUH 41 &RPSOHWH#SUH0VWDUWXS#FKHFNOLVW1 51 &ORVH#WKH#FXVWRPHU0VXSSOLHG#GLVFRQQHFW#VZLWFK#WR#HQHUJL]H#WKH#XQLW1#7KH#VDPH#VZLWFK#ZLOO#DOVR#...
 • Page 21 êïê 2YHUYLHZýRIý2SHUDWLRQ ,I#WKHUH#LV#DQ#LQFUHDVH#LQ#OHDYLQJ#IOXLG#WHPSHUDWXUH#EH\RQG#WKH#VHWSRLQW/#WKH#WKHUPRVWDW#ZLOO#HQHU0 JL]H#WKH#OLTXLG#OLQH#VROHQRLG#YDOYH#DQG#WKH#GLVFKDUJH#E\SDVV#VROHQRLG#YDOYH1#5HIULJHUDQW#ZLOO#IORZ# WKURXJK#WKH#HYDSRUDWRU#WR#WKH#FRPSUHVVRU1#7KH#FRPSUHVVRU#LV#DFWLYDWHG#ZKHQ#WKH#ORZ#SUHVVXUH# VZLWFK#VHQVHV#VXIILFLHQW#SUHVVXUH#+VHH#êïè ðý/RZý3UHVVXUHý6ZLWFKý$GMXVWPHQW,1 :KHQ#FKLOOHG#IOXLG#WHPSHUDWXUH#GURSV#EHORZ#WKH#WKHUPRVWDW#GLIIHUHQWLDO#VHWWLQJ#+W\SLFDOO\#6ƒ)/# 41:ƒ&,/#WKH#OLTXLG#OLQH#VROHQRLG#YDOYH#LV#GHHQHUJL]HG#DQG#WKH#FRPSUHVVRU#SXPSV#GRZQ1# &RQGHQVHU#IDQ#PRWRU#RSHUDWLRQ#LV#UHJXODWHG#E\#WKH#FRPSUHVVRU#RSHUDWLRQ1#7KH\#RSHUDWH#VLPXOWD0 QHRXVO\1 7KH#DLU#FRROHG#FRQGHQVLQJ#VHFWLRQ#XVHV#D#SURSHOOHU#IDQ1#,W#DOVR#LQFOXGHV#D#/HH²7HPS#IORRG#EDFN# KHDG#SUHVVXUH#FRQWURO/#ZKLFK#LQFOXGHV#D#UHFHLYHU#DQG#D#KHDG#SUHVVXUH#FRQWURO#YDOYH1#7KLV#FRQWURO# V\VWHP#IORRGV#WKH#FRQGHQVHU#FRLO#ZLWK#UHIULJHUDQW#WKDW#LV#ZDUPHG#LQ#WKH#UHFHLYHU#WR#PDLQWDLQ#KHDG# SUHVVXUH#GXULQJ#ORZ#DPELHQW#WHPSHUDWXUH#RSHUDWLRQ1 êïé 7UDQVIRUPHU 7UDQVIRUPHU#LV#OLQH#YROWDJH#SULPDU\#ZLWK#57#YROW#:8#9$#VHFRQGDU\1#7KLV#WUDQVIRUPHU#LV#XVHG#WR# RSHUDWH#YDULRXV#UHOD\V#DQG#FRQWDFWV#LQ#WKH#FRQWURO#FLUFXLW1 &LUFXLWý%UHDNHU 7KH#FRQWURO#YROWDJH#FLUFXLW#LV#SURWHFWHG#E\#D#PDQXDO#UHVHW#615#$PS#FLUFXLW#EUHDNHU1#&LUFXLW#EUHDNHU# LV#PRXQWHG#WR#D#EUDFNHW#RQ#WKH#WUDQVIRUPHU1 5HVHWý%XWWRQ ,I#WKH#UHVHW#EXWWRQ#LV#LQ#WKH#H[WHQGHG#SRVLWLRQ/#HOLPLQDWH#DOO#SRVVLEOH#VKRUWV#LQ#WKDW#FLUFXLW#WKHQ# GHSUHVV#WKH#UHVHW#EXWWRQ1 êïè /RZý3UHVVXUHý6ZLWFKý$GMXVWPHQW 7KH#ORZ#SUHVVXUH#VZLWFK#LV#ORFDWHG#XQGHU#WKH#FKLOOHU#FRQWURO#ER[1#7KH#´FXW#RXWµ#LV#WKH#SRLQW#DW# ZKLFK#WKH#VZLWFK#ZLOO#FORVH1#7KH#´FXW#LQµ#LV#WKH#SRLQW#DW#ZKLFK#WKH#VZLWFK#ZLOO#RSHQ1#6HH#EHORZ#IRU# VHWWLQJV#UHTXLUHG#IRU#IOXLG#DW#\RXU#LQVWDOODWLRQ1#7KH#IDFWRU\#VHWWLQJV#DUH#IRU#ZDWHU1 )OXLG &XWý2XW :DWHU èêý36, éíøý*O\FRO éíý36, èíøý*O\FRO êíý36, êïç 7HPSHUDWXUHý$GMXVWPHQW 7KH#WHPSHUDWXUH#FRQWURO#+WKHUPRVWDW,#LV#ORFDWHG#XQGHU#WKH#FKLOOHU#FRQWURO#ER[1#7KH#VHWSRLQW#LV#WKH# SRLQW#DW#ZKLFK#WKH#VZLWFK#ZLOO#FORVH1#7KH#GLIIHUHQWLDO#LV#WKH#WHPSHUDWXUH#GURS#UHTXLUHG#WR#RSHQ#WKH# VZLWFK1...
 • Page 22 êïå 3RVLWLYHý6WDUWý.LW $OO#XQLWV#KDYH#D#QRQ0DGMXVWDEOH#WLPH#GHOD\#UHOD\#WKDW#E\SDVVHV#WKH#ORZ#SUHVVXUH#VZLWFK#IRU#WKUHH# PLQXWHV1#7KLV#HQVXUHV#SRVLWLYH#VWDUWLQJ#GXULQJ#SHULRGV#RI#ORZ#RXWGRRU#WHPSHUDWXUH1 êïä 6KRUWý&\FOHý3UHYHQWý5HOD\ $OO#XQLWV#KDYH#D#QRQ0DGMXVWDEOH#WLPH#GHOD\#UHOD\#WKDW#SUHYHQWV#D#FRPSUHVVRU PLQXWHV#RI#D#FRPSUHVVRU#VKXW#RII1 ìëýýýýýýýýýý2SHUDWLRQ VWDUW#ZLWKLQ#WKUHH#+6,#...
 • Page 23 éïí $,17(1$1&( éïì 5HIULJHUDWLRQý6\VWHP &$87,21 2QO\ýTXDOLILHGýSHUVRQQHOýVKRXOGýSHUIRUPýUHIULJHUDWLRQýV\VWHPý PDLQWHQDQFHï 3HULRGLFý,QVSHFWLRQV (DFK#PRQWK#WKH#FRPSRQHQWV#RI#WKH#UHIULJHUDWLRQ#V\VWHP#VKRXOG#EH#LQVSHFWHG#IRU#SURSHU#IXQFWLRQ# DQG#VLJQV#RI#ZHDU1#6LQFH#LQ#PRVW#FDVHV#HYLGHQFH#RI#PDOIXQFWLRQ#LV#SUHVHQW#SULRU#WR#FRPSRQHQW#IDLO0 XUH/#SHULRGLF#LQVSHFWLRQV#FDQ#EH#D#PDMRU#IDFWRU#LQ#WKH#SUHYHQWLRQ#RI#PRVW#V\VWHP#IDLOXUHV1 /LTXLGý/LQHý6LJKWý*ODVV 7KH#OLTXLG#OLQH#KDV#D#VLJKW#JODVV#WKDW#LQGLFDWHV#OLTXLG#UHIULJHUDQW#IORZ#DQG#WKH#SUHVHQFH#RI#PRLV0 WXUH1#([FHVVLYH#EXEEOHV#LQ#WKH#VLJKW#JODVV#PD\#LQGLFDWH#D#VKRUWDJH#RI#UHIULJHUDQW#RU#D#UHVWULFWLRQ#LQ# WKH#OLTXLG#OLQH1#7KH#PRLVWXUH#LQGLFDWRU#FKDQJHV#IURP#JUHHQ#WR#\HOORZ#ZKHQ#PRLVWXUH#LV#SUHVHQW#LQ# WKH#V\VWHP1 5HIULJHUDQWý&KDUJH 7KH#XQLW#LV#VXSSOLHG#IURP#WKH#IDFWRU\#IXOO\#FKDUJHG1#,I#UHIULJHUDQW#PXVW#EH#UHSODFHG/#ZHLJK#LQ#WKH# FKDUJH#VSHFLILHG#RQ#WKH#VHULDO#WDJ#+UDWKHU#WKDQ#XVLQJ#WKH#VLJKW#JODVV#WR#GHWHUPLQH#D#IXOO#FKDUJH,1# éïìïì 6XFWLRQý3UHVVXUH 6XFWLRQ#SUHVVXUH#ZLOO#YDU\#ZLWK#ORDG#FRQGLWLRQV1#7KH#ORZ#SUHVVXUH#VZLWFK#ZLOO#VKXW#WKH#FRPSUHVVRU# GRZQ#LI#VXFWLRQ#SUHVVXUH#IDOOV#EHORZ#WKH#FXW0RXW#VHWWLQJ1#+LJK#VXFWLRQ#SUHVVXUH#UHGXFHV#WKH#DELOLW\# RI#WKH#UHIULJHUDQW#WR#FRRO#FRPSUHVVRU#FRPSRQHQWV#DQG#FDQ#UHVXOW#LQ#FRPSUHVVRU#GDPDJH1#0LQLPXP# +SUHVVXUH#VZLWFK#FXW0RXW#VHWWLQJ,#DQG#PD[LPXP#+GHVLJQ#RSHUDWLQJ,#VXFWLRQ#SUHVVXUHV#DUH#VKRZQ# EHORZ1 0LQLPXPý6XFWLRQý3UHVVXUH èêý36,ýIRUýZDWHUýV\VWHPVýõIDFWRU\ýVHWWLQJô éíý36,ýIRUýéíøý*O\FRO êíý36,ýIRUýèíøý*O\FRO 0D[LPXPý6XFWLRQý3UHVVXUH éïìïë 'LVFKDUJHý3UHVVXUH 'LVFKDUJH#3UHVVXUH#FDQ#EH#LQFUHDVHG#RU#GHFUHDVHG#E\#ORDG#FRQGLWLRQV#RU#FRQGHQVHU#HIILFLHQF\1#7KH# KLJK#SUHVVXUH#VZLWFK#ZLOO#VKXW#WKH#FRPSUHVVRU#GRZQ#DW#LWV#FXW0RXW#VHWWLQJ1 0D[LPXPý'LVFKDUJHý3UHVVXUH éïìïê 6XSHUKHDW 6XSHUKHDW#FDQ#EH#DGMXVWHG#E\#WKH#7KHUPRVWDWLF#([SDQVLRQ#9DOYH#+7(9,1 7R#GHWHUPLQH#VXSHUKHDW= 41 0HDVXUH#WKH#WHPSHUDWXUH#RI#WKH#VXFWLRQ#OLQH#DW#WKH#SRLQW#WKH#7(9#EXOE#LV#FODPSHG1 51 0HDVXUH#WKH#JDXJH#SUHVVXUH#RI#WKH#FRPSUHVVRU#VXFWLRQ#OLQH1 61 $GG#WKH#HVWLPDWHG#SUHVVXUH#GURS#EHWZHHQ#EXOE#ORFDWLRQ#DQG#VXFWLRQ#YDOYH1...
 • Page 24 éïìïé 7KHUPRVWDWLFý([SDQVLRQý9DOYHý2SHUDWLRQ 7KH#WKHUPRVWDWLF#H[SDQVLRQ#YDOYH#+7(9,#NHHSV#WKH#HYDSRUDWRU#VXSSOLHG#ZLWK#HQRXJK#UHIULJHUDQW# WR#VDWLVI\#ORDG#FRQGLWLRQV1#,W#GRHV#QRW#WXUQ#WKH#FRPSUHVVRU#RQ#RU#RII/#EXW#FRUUHFW#YDOYH#DGMXVWPHQW#LV# QHFHVVDU\#IRU#SURSHU#V\VWHP#RSHUDWLRQ1 'HWHUPLQH#7(9#RSHUDWLRQ#E\#PHDVXULQJ#VXSHUKHDW#+VHH#éïìïê ðý6XSHUKHDW,1#,I#WRR#OLWWOH#UHIULJHU0 DQW#LV#EHLQJ#IHG#WR#WKH#HYDSRUDWRU/#WKH#VXSHUKHDW#ZLOO#EH#KLJK>#LI#WRR#PXFK#UHIULJHUDQW#LV#EHLQJ#VXS0 SOLHG/#WKH#VXSHUKHDW#ZLOO#EH#ORZ1#7KH#FRUUHFW#VXSHUKHDW#VHWWLQJ#LV#EHWZHHQ#43ƒ#DQG#48ƒ#)#+818ƒ#DQG# ;16ƒ#&,1 $GMXVWPHQW 7R#DGMXVW#WKH#VXSHUKHDW#VHWWLQJ/#SURFHHG#DV#IROORZV= 41 5HPRYH#WKH#YDOYH#FDS#DW#WKH#ERWWRP#RI#WKH#YDOYH1 51 7XUQ#WKH#DGMXVWLQJ#VWHP#WR#FKDQJH#WKH#VXSHUKHDW#+&:#WR#LQFUHDVH/#&&:#WR#GHFUHDVH,1 127( 0DNHýQRýPRUHýWKDQýìîéýWXUQýRIýWKHýVWHPýDWýDýWLPHïý$VýORQJýDVýWKLUW\ý PLQXWHVýPD\ýEHýUHTXLUHGýIRUýWKHýQHZýEDODQFHýWRýWDNHýSODFHï éïìïè +RWý*DVý%\SDVVý9DOYHý2SHUDWLRQ 7KH#KRW#JDV#E\SDVV#LV#LQVHUWHG#EHWZHHQ#WKH#FRPSUHVVRU#GLVFKDUJH#OLQH#DQG#WKH#RXWOHW#VLGH#RI#WKH# H[SDQVLRQ#YDOYH1 :KHQ#WKH#V\VWHP#LV#RSHUDWLQJ#DW#IXOO#FDSDFLW\/#WKH#YDOYH#UHPDLQV#FORVHG1#,I#WKH#ORDG#GHFUHDVHV/#WKH# HYDSRUDWRU#ZLOO#JHW#FROGHU1#:KHQ#WKH#HYDSRUDWRU#LV#WRR#FROG/#WKH#LQWHUQDO#SUHVVXUH#LQ#WKH#HYDSRUD0 WRU#GURSV#DQG#DOORZV#WKH#KRW#JDV#E\SDVV#YDOYH#WR#RSHQ1#+RW#JDV#WKHQ#PL[HV#ZLWK#WKH#OLTXLG#FRRODQW# RQ#WKH#GLVFKDUJH#VLGH#RI#WKH#H[SDQVLRQ#YDOYH#UDLVLQJ#WKH#WHPSHUDWXUH#DQG#SUHVVXUH#LQ#WKH#HYDSRUD0 WRU1#7KH#QHW#UHVXOW#LV#D#UHGXFWLRQ#LQ#WKH#FRROLQJ#FDSDFLW\#RI#WKH#XQLW#WR#PDWFK#WKH#ORDG1 7KH#OHDYLQJ#IOXLG#WHPSHUDWXUH#ZLOO#GHWHUPLQH#WKH#KRW#JDV#E\SDVV#YDOYH#VHWWLQJ/#DV#ZHOO#DV#WKH#FRP0 SUHVVRU#VXFWLRQ#JDXJH#SUHVVXUH1 $GMXVWPHQW $IWHU#GHWHUPLQLQJ#WKH#GHVLUHG#OHDYLQJ#IOXLG#WHPSHUDWXUH/#WKH#IROORZLQJ#SURFHGXUH#VKRXOG#EH#XVHG# WR#DGMXVW#WKH#KRW#JDV#E\SDVV#YDOYH= 41 ,QVWDOO#VXFWLRQ#DQG#GLVFKDUJH#SUHVVXUH#JDXJHV#RQ#WKH#FRPSUHVVRU#WR#PRQLWRU#UHIULJHUDWLRQ1 51 6HW#WKH#FRQWURO#WKHUPRVWDW#DW#6 )#+41:ƒ#&,#EHORZ#UHTXLUHG#OHDYLQJ#IOXLG#WHPSHUDWXUH1#0HDVXUH# WKH#OHDYLQJ#IOXLG#WHPSHUDWXUH#E\#VWUDSSLQJ#D#WKHUPRPHWHU#WR#WKH#OHDYLQJ#IOXLG#SLSLQJ1 127( &RPSUHVVRUýVKRXOGýQRWýF\FOHýRIIýDQGýRQýWRýPDWFKýDýFRQVWDQWýORDGïý...
 • Page 25 D1 5HPRYH#WKH#723#DGMXVWLQJ#QXW#IURP#WKH#YDOYH1 E1 ,QVHUW#DQ#$OOHQ#ZUHQFK#LQ#WKH#EUDVV#KROH#DW#WKH#WRS#RI#WKH#YDOYH#LQ#WKH#DGMXVWLQJ#SRUW#DQG# WXUQ#&/2&.:,6(#LI#D#+,*+(5#OHDYLQJ#IOXLG#WHPSHUDWXUH#LV#UHTXLUHG/#RU# &2817(5&/2&.:,6(#LI#D#/2:(5#OHDYLQJ#IOXLG#WHPSHUDWXUH#LV#UHTXLUHG1 $IWHU#REWDLQLQJ#WKH#OHDYLQJ#IOXLG#WHPSHUDWXUH#UHTXLUHG/#UHLQVWDOO#WKH#DGMXVWLQJ#QXW#WLJKWO\# RQ#WKH#YDOYH#PDNLQJ#VXUH#WKDW#WKHUH#DUH#QR#OHDNV1 G1 /HW#WKH#V\VWHP#RSHUDWH#DW#QRPLQDO#ORDG#IRU#DSSUR[LPDWHO\#43#WR#48#PLQXWHV#+ORQJHU#LI# WKHUPDO#VWRUDJH#WDQN#LV#XVHG,#WR#PDNH#VXUH#WKDW#WKH#VXFWLRQ#SUHVVXUH#LV#ZLWKLQ#WKH#UDQJH# GHVLUHG1 127( 7KHUHýLVýDýIOXFWXDWLRQýRIýêýWRýçý36,ýRIýWKHýVXFWLRQýSUHVVXUHýGXHýWRýWKHý GLIIHUHQWLDOýRQýWKHýKRWýJDVýE\SDVVï 71 )LQDO#$GMXVWPHQW D1 )RU#DSSOLFDWLRQV#ZLWK#FRQVWDQW#ORDG/#UH0DGMXVW#WKH#FRQWURO#WKHUPRVWDW#WR#WKH#UHTXLUHG# OHDYLQJ#IOXLG#WHPSHUDWXUH1 E1 )RU#DSSOLFDWLRQV#ZLWK#YDU\LQJ#ORDG/#RSHUDWH#WKH#V\VWHP#DW#ERWK#PLQLPXP#DQG#PD[LPXP# ORDGV#WR#YHULI\#DGHTXDWH#FRQWURO#RI#OHDYLQJ#IOXLG#WHPSHUDWXUH1 )LJXUHýê +RWý*DVý%\SDVV éïìïç $LUý&RROHGý&RQGHQVHU 5HVWULFWHG#DLUIORZ#WKURXJK#WKH#FRQGHQVHU#FRLO#ZLOO#UHGXFH#WKH#RSHUDWLQJ#HIILFLHQF\#RI#WKH#XQLW#DQG# FDQ#UHVXOW#LQ#KLJK#FRPSUHVVRU#KHDG#SUHVVXUH#DQG#ORVV#RI#FRROLQJ1 &OHDQ#WKH#FRQGHQVHU#FRLO#RI#DOO#GHEULV#WKDW#ZLOO#LQKLELW#DLU#IORZ1#7KLV#FDQ#EH#GRQH#ZLWK#FRPSUHVVHG# DLU#RU#FRPPHUFLDO#FRLO#FOHDQHU1#&KHFN#IRU#EHQW#RU#GDPDJHG#FRLO#ILQV#DQG#UHSDLU#DV#QHFHVVDU\1#,Q#ZLQ0 WHU/#GR#QRW#SHUPLW#VQRZ#WR#DFFXPXODWH#DURXQG#WKH#VLGHV#RU#XQGHUQHDWK#WKH#FRQGHQVHU1 &KHFN#DOO#UHIULJHUDQW#OLQHV#DQG#FDSLOODULHV#IRU#YLEUDWLRQ#LVRODWLRQ1#6XSSRUW#DV#QHFHVVDU\1#9LVXDOO\# LQVSHFW#DOO#UHIULJHUDQW#OLQHV#IRU#VLJQV#RI#RLO#OHDNV1 éïìïæ &RPSUHVVRUý5HSODFHPHQW ,QIUHTXHQWO\#D#IDXOW#LQ#WKH#PRWRU#LQVXODWLRQ#PD\#UHVXOW#LQ#D#PRWRU#EXUQ/#EXW#LQ#D#SURSHUO\# LQVWDOOHG#V\VWHP#EXUQRXWV#UDUHO\#RFFXU1#2I#WKRVH#WKDW#GR/#PRVW#DUH#WKH#HIIHFWV#RI#PHFKDQLFDO#RU# OXEULFDWLRQ#IDLOXUHV/#UHVXOWLQJ#LQ#WKH#EXUQRXW#DV#D#VHFRQGDU\#FRQVHTXHQFH1 ,I#SUREOHPV#WKDW#FDQ#FDXVH#FRPSUHVVRU#IDLOXUHV#DUH#GHWHFWHG#DQG#FRUUHFWHG#HDUO\/#D#ODUJH#SHUFHQW0 DJH#FDQ#EH#SUHYHQWHG1#3HULRGLF#PDLQWHQDQFH#LQVSHFWLRQV#E\#DOHUW#VHUYLFH#SHUVRQQHO#RQ#WKH#ORRNRXW# IRU#DEQRUPDO#RSHUDWLRQ#FDQ#EH#D#PDMRU#IDFWRU#LQ#UHGXFLQJ#PDLQWHQDQFH#FRVWV1#,W#LV#HDVLHU#DQG#IDU# OHVV#FRVWO\#WR#WDNH#WKH#VWHSV#QHFHVVDU\#WR#HQVXUH#SURSHU#V\VWHP#RSHUDWLRQ#WKDQ#LW#LV#WR#DOORZ#D#FRP0...
 • Page 26 :KHQ#WURXEOHVKRRWLQJ#D#FRPSUHVVRU/#FKHFN#DOO#HOHFWULFDO#FRPSRQHQWV#IRU#SURSHU#RSHUDWLRQ1 ‡ &KHFN#DOO#IXVHV1 ‡ &KHFN#+L0/R#3UHVVXUH#VZLWFK ‡ ,I#D#FRPSUHVVRU#IDLOXUH#KDV#RFFXUUHG/#GHWHUPLQH#ZKHWKHU#LW#LV#DQ#HOHFWULFDO#RU#PHFKDQLFDO#IDLO0 XUH1 0HFKDQLFDOý)DLOXUH $#PHFKDQLFDO#FRPSUHVVRU#IDLOXUH#ZLOO#EH#LQGLFDWHG#E\#QR#EXUQHG#RGRU1#7KH#PRWRU#ZLOO#DWWHPSW#WR# UXQ1#,I#\RX#KDYH#GHWHUPLQHG#WKDW#D#PHFKDQLFDO#IDLOXUH#KDV#RFFXUUHG/#WKH#FRPSUHVVRU#PXVW#EH# UHSODFHG1# ,I#D#EXUQRXW#GRHV#RFFXU/#FRUUHFW#WKH#SUREOHP#WKDW#FDXVHG#WKH#EXUQRXW#DQG#FOHDQ#WKH#V\VWHP1#,W#LV# LPSRUWDQW#WR#QRWH#WKDW#VXFFHVVLYH#EXUQRXWV#RI#WKH#VDPH#V\VWHP#DUH#XVXDOO\#FDXVHG#E\#LPSURSHU# FOHDQLQJ1 (OHFWULFDOý)DLOXUH $Q#HOHFWULFDO#IDLOXUH#ZLOO#EH#LQGLFDWHG#E\#D#GLVWLQFW#SXQJHQW#RGRU1#,I#D#VHYHUH#EXUQRXW#KDV#RFFXUUHG/# WKH#RLO#ZLOO#EH#EODFN#DQG#DFLGLF1 ,Q#WKH#HYHQW#WKDW#WKHUH#LV#DQ#HOHFWULFDO#IDLOXUH#DQG#D#FRPSOHWH#EXUQRXW#RI#WKH#UHIULJHUDWLRQ#FRP0 SUHVVRU#PRWRU/#WKH#SURSHU#SURFHGXUHV#PXVW#EH#SHUIRUPHG#LQ#RUGHU#WR#FOHDQ#WKH#V\VWHP#WR#UHPRYH# DQ\#DFLGV#WKDW#ZRXOG#FDXVH#D#IXWXUH#IDLOXUH1 &$87,21 'DPDJHýWRýDýUHSODFHPHQWýFRPSUHVVRUýFDXVHGýE\ýLPSURSHUýV\VWHPý FOHDQLQJýFRQVWLWXWHVýDEXVHýXQGHUýWKHýWHUPVýRIýWKHýZDUUDQW\ñýDQGý WKHý:$55$17<ý:,//ý%(ý92,'ï 7KHUH#DUH#WZR#NLWV#WKDW#FDQ#EH#XVHG#ZLWK#D#FRPSOHWH#FRPSUHVVRU#EXUQRXW³6SRUODQ#6\VWHP# &OHDQHU#DQG#$OFR#'UL0.OHHQHU1#)ROORZ#WKH#PDQXIDFWXUHU·V#SURFHGXUH1 &$87,21 $YRLGýWRXFKLQJýRUýFRQWDFWLQJýWKHýJDVýDQGýRLOVýZLWKýH[SRVHGýVNLQïý 6HYHUHýEXUQVýZLOOýUHVXOWïý8VHýORQJýUXEEHUýJORYHVýLQýKDQGOLQJý FRQWDPLQDWHGýSDUWVï &RPSUHVVRUý5HSODFHPHQWý3URFHGXUH 5HSODFHPHQW#FRPSUHVVRUV#DUH#DYDLODEOH#IURP#\RXU#/LHEHUW#VXSSOLHU1#7KH\#ZLOO#EH#VKLSSHG#LQ#D#SHU0 PDQHQW#FUDWH#WR#WKH#MRE#VLWH#DV#UHTXLUHG#E\#WKH#VHUYLFH#FRQWUDFWRU1 8SRQ#VKLSSLQJ#D#UHSODFHPHQW#FRPSUHVVRU/#WKH#VHUYLFH#FRQWUDFWRU#ZLOO#EH#ELOOHG#LQ#IXOO#IRU#WKH#FRP0 SUHVVRU#XQWLO#WKH#UHSODFHPHQW#KDV#EHHQ#UHWXUQHG#WR#WKH#IDFWRU\1 7KH#FRPSUHVVRU#VKRXOG#EH#UHWXUQHG#LQ#WKH#VDPH#FRQWDLQHU#XVHG#IRU#VKLSSLQJ#WR#WKH#MRE1#7KH#SRVVL0 EOH#GDPDJH#FDXVHV#RU#FRQGLWLRQV#WKDW#ZHUH#IRXQG#VKRXOG#EH#UHFRUGHG#E\#PDUNLQJ#WKH#FRPSUHVVRU# UHWXUQ#WDJ1 41 'LVFRQQHFW#SRZHU1 51 ,I#\RXU#V\VWHP#GRHV#QRW#LQFOXGH#RSWLRQDO#JDXJHV/#DWWDFK#VXFWLRQ#DQG#GLVFKDUJH#JDXJHV#WR#DFFHVV# ILWWLQJV1 61 5HFRYHU#UHIULJHUDQW#XVLQJ#VWDQGDUG#UHFRYHU\#SURFHGXUHV#DQG#HTXLSPHQW1#8VH#D#ILOWHU0GULHU#...
 • Page 27 127( 5HOHDVHýRIýUHIULJHUDQWýWRýWKHýDWPRVSKHUHýLVýKDUPIXOýWRýWKHýHQYLURQPHQWïý 5HIULJHUDQWýPXVWýEHýUHF\FOHGýRUýGLVFDUGHGýLQýDFFRUGDQFHýZLWKýIHGHUDOñýVWDWHñý DQGýORFDOýUHJXODWLRQVï 71 'LVFRQQHFW#UHIULJHUDQW#OLQHV/#SUHVVXUH#VZLWFK#FDSLOODULHV/#DQG#DOO#HOHFWULFDO#FRQQHFWLRQV1 81 5HPRYH#IDLOHG#FRPSUHVVRU1 &$87,21 ,QýWKUHHýSKDVHýPRGHOVýZLWKýVFUROOýFRPSUHVVRUVñýUHFRUGýFRPSUHVVRUý PRWRUýFRQQHFWLRQVýZKHQýUHPRYLQJýIDLOHGýFRPSUHVVRUïý$ýVFUROOý FRPSUHVVRUýPXVWýURWDWHýLQýWKHýSURSHUýGLUHFWLRQïý:LUHýWKHý UHSODFHPHQWýFRPSUHVVRUýPRWRUýWKHýVDPHýZD\ýWRýPDLQWDLQýSURSHUý URWDWLRQýGLUHFWLRQï 91 ,QVWDOO#UHSODFHPHQW#FRPSUHVVRU#DQG#PDNH#DOO#FRQQHFWLRQV1 :1 3UHVVXUL]H#DQG#OHDN#WHVW#WKH#V\VWHP#DW#DSSUR[LPDWHO\#483#36,#+4367#N3D,#SUHVVXUH1 ;1 )ROORZ#PDQXIDFWXUHU*V#LQVWUXFWLRQV#IRU#FOHDQ#RXW#NLWV1 <1 &RQQHFW#D#YDFXXP#SXPS#WR#ERWK#VLGHV#RI#WKH#V\VWHP#WKURXJK#SURSHUO\#VL]HG#FRQQHFWLRQV1# (YDFXDWH#WKH#V\VWHP#WZLFH#WR#4833#PLFURQV/#DQG#WKH#WKLUG#WLPH#WR#833#PLFURQV1#%UHDN#WKH# YDFXXP#HDFK#WLPH#ZLWK#GU\#QLWURJHQ#WR#5 36,#+461;#N3D,1 431 &KDUJH#WKH#V\VWHP#ZLWK#UHIULJHUDQW#+5055,#EDVHG#RQ#UHTXLUHPHQWV#RI#WKH#HYDSRUDWRU/# FRQGHQVLQJ#XQLW/#DQG#OLQHV1#5HIHU#WR#WKH#XQLW#QDPHSODWH1 441 $SSO\#SRZHU#DQG#RSHUDWH#WKH#V\VWHP1#&KHFN#IRU#SURSHU#RSHUDWLRQ1 éïë &KLOOHGý)OXLGý3XPS éïëïì 3XPSý'LIIHUHQWLDOý3UHVVXUH 5HIHU#WR#FKDUW#EHORZ1#3XPS#GLIIHUHQWLDO#SUHVVXUH#PXVW#EH#DERYH#PLQLPXP#36,#WR#SUHYHQW#RYHU0 ORDGLQJ#DQG#VXEVHTXHQW#PRWRU#SURWHFWRU#WULSSLQJ1#0HDVXUH#WKH#SXPS#VXFWLRQ#DQG#GLVFKDUJH#SUHV0 VXUHV#DW#WKH#427µ#IODUH#ILWWLQJV#RQ#WKH#SXPS#SLSLQJ1#7KH#GLIIHUHQWLDO#LV#WKH#GLIIHUHQFH#EHWZHHQ#WKHVH# WZR#SUHVVXUHV1#,I#WKH#GLIIHUHQWLDO#SUHVVXUH#LV#WRR#ORZ/#WKHQ#FKHFN#SXPS#VXFWLRQ#SUHVVXUH#DQG#FKHFN# V\VWHP#LV#ILOOHG#ZLWK#IOXLG1#&KHFN#SXPS#LV#QRW#DLU0ORFNHG1# éïëïë 3XPSý6XFWLRQý3UHVVXUH 3XPS#VXFWLRQ#SUHVVXUH#PXVW#EH#DW#OHDVW#3#SVLJ#+471:#SVLD,1#0HDVXUH1#,I#WRR#ORZ/#FKHFN#V\VWHP#LV# ILOOHG#DQG#FKHFN#WKDW#SXPS#VXFWLRQ#OLQH#YDOYH#LV#RSHQ1...
 • Page 28 7R#UHSODFH#WKH#JDXJHV/#IROORZ#SURSHU#PDLQWHQDQFH#SURFHGXUHV1#7KHUH#LV#D#VFKUDGHU#YDOYH#RQ#WKH#427# LQ1#IODUH#FRQQHFWLRQ#RQ#WKH#SLSLQJ#DW#WKH#FDSLOODU\#WXEH#FRQQHFWLRQ1#5HPRYH#WKH#FDSLOODU\#WXEH#DW# WKH#SLSH#HQG#WR#PLQLPL]H#UHOHDVH#RI#UHIULJHUDQW1#8VH#WKH#FDSLOODU\#WXEH#ZLWK#WKH#QHZ#JDXJH1 éïé 5HVHUYRLUý+HDWHU 7KH#RSWLRQDO#UHVHUYRLU#KHDWHU#PDLQWDLQV#WKH#UHVHUYRLU#FRRODQW#IOXLG#WHPSHUDWXUH#GXULQJ#WKH#XQLW# RII#F\FOH#WR#LPSURYH#ORZ#DPELHQW#WHPSHUDWXUH#VWDUW0XSV1#7KH#KHDWHU#LV#ORFDWHG#ORZ#LQ#WKH#UHVHUYRLU/# DQG#LV#DFFHVVHG#WKURXJK#WKH#ORXYHUHG#SDQHO1 ,I#WKH#KHDWHU#QHHGV#WR#EH#UHSODFHG/#GUDLQ#WKH#V\VWHP#ILUVW1#7KHQ#KDYH#D#FRQWDLQHU#WR#FDWFK#WKH# UHPDLQLQJ#IOXLG#WKDW#ZLOO#FRPH#RXW#WKURXJK#WKH#KHDWHU#ILWWLQJ1 éïè 5HVHUYRLUý7DQN 7KH#FRRODQW#UHVHUYRLU#WDQN#SURYLGHV#D#YROXPH#RI#FRRODQW#WR#UHGXFH#WHPSHUDWXUH#IOXFWXDWLRQV#DQG#D# YROXPH#RI#DLU#WR#DOORZ#IRU#H[SDQVLRQ#RI#WKH#FRRODQW1#7KH#V\VWHPV#HQJLQHHU#ZKR#GHVLJQV#WKH#LQVWDOOD0 WLRQ#PXVW#FRQILUP#ZKHWKHU#RU#QRW#WKH#FRRODQW#DQG#DLU#YROXPHV#DUH#VXLWDEOH#IRU#HDFK#DSSOLFDWLRQ/# DQG#PD\#GHFLGH#WR#DGG#DGGLWLRQDO#IOXLG#VWRUDJH#WDQNV/#H[SDQVLRQ#WDQNV/#RU#DLU#YHQWV1 7KH#IOXLG#VKRXOG#W\SLFDOO\#EH#D#W#WKH#OHYHO#RI#WKH#VLJKWJODVV#LQ#WKH#FRRODQW#UHVHUYRLU#WDQN1#3HULRGLF# PDLQWHQDQFH#VKRXOG#LQFOXGH#FKHFNLQJ#WKH#IOXLG#OHYHO/#DQG#FKHFNLQJ#IRU#DQ\#OHDNV#LQ#WKH#V\VWHP1#,I# WKH#V\VWHP#LV#RSHQHG#WR#DFFHVV#RU#UHSODFH#D#SLSLQJ#FRPSRQHQW/#WKHQ#WKH#IOXLG#OHYHO#PXVW#EH#FKHFNHG# DQG#PD\#QHHG#WR#EH#DGMXVWHG1 ìåýýýýýýýýýý0DLQWHQDQFH...
 • Page 29 .0 8- ROCESS 4A.1 Product Description The 8- and 10-ton process chiller is a self-contained air cooled system, containing two (2) scroll compressors and two (2) heat exchangers. An optional 2 HP multistage stainless steel pump may be included (see model number) to overcome the high pressure drop found in some MRI and CT systems.
 • Page 30 Figure 3A —Process chiller pump performance, 60 Hz Maintenance...
 • Page 31 4A.2 Temperature Control for 8- and 10-Ton Process Chiller Liebert 8- and 10-ton process chillers include a Sporlan Electronic Hot Gas Bypass Valve and con- troller. This control provides a precise method of capacity control by bypassing hot gas to the evaporator inlet.
 • Page 32 Figure 3D Electronic hot gas bypass control board connections The sensor, 24 VAC power, and the electronic valve are factory-wired to the control board. Jump- ers are factory-set to the following pins: P7—Temperature sensor enable selector P9—“Close on rise” logic selector P12—Valve selector In addition a jumper can be field installed on the following pins to troubleshoot operation of the valve:...
 • Page 33 4A.3 Temperature Setpoint for Chiller The temperature setpoint for the chiller should be set by turning the potentiometer. To obtain an accurate setpoint, connect a voltmeter (millivolt) to TP1 and TP2. The readout will display tem- perature in degrees Fahrenheit. Turn the potentiometer to the desired setpoint. A “well”...
 • Page 34 èïí 528%/(6+227,1* 8VH#WKLV#VHFWLRQ#WR#DVVLVW#LQ#WURXEOHVKRRWLQJ#\RXU#XQLW1#7DEOHV#DUH#JURXSHG#E\#SURGXFW#IXQFWLRQ#IRU# FRQYHQLHQFH1 :$51,1* 21/<ý48$/,),('ý3(56211(/ý6+28/'ý3(5)250ý6(59,&(ý 21ý7+(6(ý81,76ïý/(7+$/ý92/7$*(ý,6ý35(6(17ý,1ý620(ý &,5&8,76ïý86(ý&$87,21ý:+(1ý7528%/(6+227,1*ý:,7+ý 32:(5ý21ïý',6&211(&7ý$1'ý/2&.ý287ý32:(5ý%()25(ý 5(3/$&,1*ý&20321(176ïý86(ý&$87,21ý$1'ý67$1'$5'ý 352&('85(6ý:+(1ý:25.,1*ý:,7+ý35(6685,=('ý3,3(6ý $1'ý78%(6ï &$87,21 :KHQýXVLQJýMXPSHUVýIRUýWURXEOHVKRRWLQJñýDOZD\VýUHPRYHýMXPSHUVý ZKHQýPDLQWHQDQFHýLVýFRPSOHWHïý-XPSHUVýOHIWýFRQQHFWHGýFRXOGý RYHUULGHýFRQWUROVýDQGýFDXVHýHTXLSPHQWýGDPDJHï 7DEOHýæ &KLOOHGý)OXLGý3XPSý7URXEOHVKRRWLQJ 6\PSWRP :LOOýQRWýVWDUW 1RLV\ýRSHUDWLRQ 7ULSVýRYHUORDGýUHOD\ 5XQQLQJýKRW 3RVVLEOHý&DXVH 1RýPDLQýSRZHU 2YHUORDGVýWULSSHG 1RýRXWSXWýYROWDJHýIURPýWUDQVIRUPHU 7UDQVIRUPHUýFLUFXLWýEUHDNHUýWULSSHG :RUQýPRWRUýEHDULQJV /RZýGLVFKDUJHýKHDG &DYLWDWLQJýSXPSV 'HEULVýORGJHGýLQýLPSHOOHU /RRVHýHOHFWULFDOýFRQQHFWLRQV ,QFRUUHFWýRYHUORDGýUHOD\ýRUýPXVWýWULSý DPSýVHWWLQJýWRRýORZ 3XPSýPRWRUýGHIHFWLYH /RZýOLQHýYROWDJH 6LQJOHýSKDVLQJ &ORJJHGýE\SDVVýRULILFH &KHFNýRUý5HPHG\ &KHFNý/ìñý/ëýõDQGý/êôýIRUýUDWHGý...
 • Page 35 7DEOHýå &RPSUHVVRUý7URXEOHVKRRWLQJ 6\PSWRP :LOOýQRWýVWDUW /RZýGLVFKDUJHýSUHVVXUH 1RLV\ýRSHUDWLRQ /RZýVXFWLRQýSUHVVXUH &RPSUHVVRUýPRWRUýSURWHFWRUVýWULSSLQJý RUýF\FOLQJ ëíýýýýýýýýýý7URXEOHVKRRWLQJ 3RVVLEOHý&DXVH &RQWDFWRUýQRWýSXOOLQJýLQ 1RýPDLQýSRZHU 1RýRXWSXWýYROWDJHýIURPýWUDQVIRUPHU 7UDQVIRUPHUýFLUFXLWýEUHDNHUýWULSSHG 6ROHQRLGýYDOYHýQRWýHQHUJL]LQJ /RZýSUHVVXUHýVZLWFKýQRWýPDNLQJý FRQWDFW +LJKýSUHVVXUHýVZLWFKýRSHQ /RRVHýHOHFWULFDOýFRQQHFWLRQV &RPSUHVVRUýPRWRUýEXUQHGýRXW 6KRUWýF\FOHýSUHYHQWLRQýFRQWURO ,QVXIILFLHQWýUHIULJHUDQWýLQýV\VWHP :RUQýSLVWRQýULQJVîYDOYHV 6OXJJLQJýGXHýWRýIORRGEDFNýRIý UHIULJHUDQW %URNHQýFRQQHFWLQJýURGVñýYDOYHVñýRUý RWKHUýUXQQLQJýJHDU ,QVXIILFLHQWýUHIULJHUDQWýLQýV\VWHP 3OXJJHGýILOWHUðGULHU +LJKýVXFWLRQýWHPSHUDWXUH &RPSUHVVRUýPRWRUýGHIHFWLYH /RRVHýHOHFWULFDOýFRQQHFWLRQV &KHFNýRUý5HPHG\ õ$OVRýVHHý)DQôý&RPSUHVVRUý FRQWUROOHGýE\ýVDPHýFRQWDFWRUýDVý)DQï &KHFNý/ìñý/ëýõDQGý/êôýIRUýUDWHGý YROWDJHï &KHFNýIRUýëéý9$&ýEHWZHHQýêýDQGýêæïý ,IýQRýYROWDJHñýFKHFNýSULPDU\ýYROWDJHï &KHFNýIRUýëéý9$&ýEHWZHHQýêýDQGýêæïý...
 • Page 36 7DEOHýå &RPSUHVVRUý7URXEOHVKRRWLQJ 6\PSWRP &RPSUHVVRUýF\FOHVýLQWHUPLWWHQWO\ &RPSUHVVRUýF\FOHVýRQýORFNHGýURWRU :LOOýQRWýSXPSýGRZQ 5XQQLQJýKRW 7DEOHýä 5HIULJHUDWLRQý6\VWHPý7URXEOHVKRRWLQJ 6\PSWRP /RZýVXFWLRQýSUHVVXUHâý ,QVXIILFLHQWýUHIULJHUDQWýLQýV\VWHP +LJKýVXSHUKHDW 3OXJJHGýILOWHUðGULHU ,PSURSHUýVXSHUKHDWýDGMXVWPHQW 'HIHFWLYHýH[SDQVLRQýYDOYHýVHQVLQJý HOHPHQW 5HVWULFWHGýH[WHUQDOýHTXDOL]HU +LJKýVXFWLRQýSUHVVXUHâý 3OXJJHGýILOWHUðGULHU /RZýVXSHUKHDW ,PSURSHUýVXSHUKHDWýDGMXVWPHQW 5HVWULFWHGýH[WHUQDOýHTXDOL]HU 7(9ýVHDWýOHDN /RZýVXFWLRQýSUHVVXUHâý (YDSRUDWRUýRLOýORJJHG /RZýVXSHUKHDW +LJKýGLVFKDUJHý 'LUW\ýFRQGHQVHUýRUýGU\FRROHUýILQV SUHVVXUH &RQGHQVHUýIDQýQRWýRSHUDWLQJ +LJKýUHIULJHUDQWýFKDUJH +RWýJDVýE\SDVVýYDOYHýDGMXVWHGýLPSURSHUO\ ,QVXIILFLHQWýDLUýIORZýDFURVVýFRQGHQVHUýFRLO /RZýGLVFKDUJHý )DXOW\ýKHDGýSUHVVXUHýFRQWUROýYDOYHýRUý SUHVVXUH FRQGHQVHUýIDQýVSHHGýFRQWURO :RUQýSLVWRQýULQJVîYDOYHV )ORRGLQJ 'HIHFWLYHýRUýLPSURSHUO\ýVHWýH[SDQVLRQý...
 • Page 37 7DEOHýìí &RQGHQVHUý)DQý7URXEOHVKRRWLQJ 6\PSWRP :LOOýQRWýVWDUW 7ULSVýLQWHUQDOýPRWRUýSURWHFWRU 1RLV\ýRSHUDWLRQ ëëýýýýýýýýýý7URXEOHVKRRWLQJ 3RVVLEOHý&DXVH &RQWDFWRUýQRWýSXOOLQJýLQ 1RýPDLQýSRZHU 1RýRXWSXWýYROWDJHýIURPýWUDQVIRUPHU 7UDQVIRUPHUýFLUFXLWýEUHDNHUýWULSSHG )DQýPRWRUýFDSDFLWRUýGHIHFWLYH )DQýPRWRUýGHIHFWLYH )DQýEODGHýORRVH :RUQýPRWRUýEHDULQJV )DQEODGHýQRWýURWDWLQJýIUHHO\ &KHFNýRUý5HPHG\ õ$OVRýVHHý&RPSUHVVRUôý)DQý FRQWUROOHGýE\ýVDPHýFRQWDFWRUýDVý &RPSUHVVRUï &KHFNý/ìñý/ëýõDQGý/êôýIRUýUDWHGý YROWDJHï &KHFNýIRUýëéý9$&ýEHWZHHQýêýDQGýêæïý ,IýQRýYROWDJHñýFKHFNýSULPDU\ýYROWDJHï &KHFNýIRUýëéý9$&ýEHWZHHQýêýDQGýêæïý ,IýQRýYROWDJHñýFKHFNýIRUýVKRUWýDQGý UHVHWýEUHDNHUï &KHFNýFDSDFLWRUï &KHFNýIRUýPRWRUýZLQGLQJýVKRUWýRUý JURXQGï &KHFNîWLJKWHQýVHWýVFUHZVýRQýIDQEODGHý KXEï 5HSODFHýPRWRUï &KHFNýIRUýGHEULVýLQýIDQEODGHýSDWKïý &KHFNýIRUýUXEELQJýRQýIDQýKRXVLQJï...
 • Page 38 çïí ð$ ý0 118$/ $,17(1$1&( /LHEHUWý3URFHVVý)OXLGý&KLOOHU 'DWHãBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 0RGHOýúãBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB $LUý&RROHGý&RQGHQVHU BBB#41 &RQGHQVHU#FRLO#FOHDQ BBB#51 0RWRU#PRXQWV#WLJKW BBB#61 %HDULQJV#LQ#JRRG#FRQGLWLRQ &KLOOHGý:DWHUý3XPS BBB#41 &KHFN#IRU#OHDNV BBB#51 &KHFN#SXPS#RSHUDWLRQ &RPSUHVVRU BBB#41 &KHFN#IRU#OHDNV (OHFWULFDOý3DQHO BBB#41 &KHFN#HOHFWULFDO#FRQQHFWLRQV BBB#51 &KHFN#RSHUDWLRQ#VHTXHQFH#DQG#F\FOLQJ 5HIULJHUDWLRQý&\FOHî6HFWLRQ BBB#41 &KHFN#UHIULJHUDQW#OLQHV BBB#51 &KHFN#IRU#PRLVWXUH#+VLJKW#JODVV, BBB#61 &KHFN#VXFWLRQ#SUHVVXUH BBB#71 &KHFN#KHDG#SUHVVXUH BBB#81 &KHFN#GLVFKDUJH#SUHVVXUH BBB#91 &KHFN#KRW#JDV#E\SDVV#YDOYH BBB#:1 &KHFN#WKHUPRVWDWLF#H[S#YDOYH BBB#;1 &KHFN#VXSHUKHDW 1RWHVã...
 • Page 39 æïí $576 127( 7KHýQXPEHUVýLQýWKHý)1ýFROXPQýLQýWKHýIROORZLQJýWDEOHVýUHIHUýWRýWKHýILJXUHVýDWý WKHýHQGýRIýWKLVýVHFWLRQïý)RUýH[DPSOHñý)1ýìðêýLQGLFDWHVý)LJXUHýìñýSDUWý QXPEHUýêï æïì 3DUWVý/LVW 7DEOHýìì )DQVýDQGý0RWRUV &DSDFLW\ 'HVFULSWLRQ 3DUWý1Rï ìðì )DQý%ODGH ì&ëìììä3ì ì'ëììëë3ì ì&ëììëí3ì ìëæäìé3ì ìðë 0RWRUýëíåîëêí9 ì'ëììëì3ì 0RWRUýëííîëíåîëêí9 ì'ëììëë3ì 0RWRUýêåíîéëíîéçí9 ì'ëììëë3ë 0RWRUýëííîëíåîëêí9 ìëæäíë3ì 0RWRUýêåíîéëíîéçí9 ìëæäíë3ë 7DEOHýìë &RPSUHVVRUýDQGý5HIULJHUDQWý9DOYHV &DSDFLW\ 'HVFULSWLRQ 3DUWý1Rï ìðê ëíåîëêí9ñýìý3KDVH ìéçêíí3ì ëíåîëêí9ñýìý3KDVH ìéçêíê3ì ëííîëíåîëêí9ñýìý3KDVH ì'ëìììç3ì...
 • Page 40 7DEOHýìë &RPSUHVVRUýDQGý5HIULJHUDQWý9DOYHV &DSDFLW\ 'HVFULSWLRQ 3DUWý1Rï êåíîéëí9 ì&ëììêå3ë ëííîëêí9 ì&ëììêå3ì +LJKý3UHVVXUHý6ZLWFK $OOý9ROWDJHV ì&ëììêä3ì ëíåîëêí9 ì&ëììêä3ì ëííîëêí9ñýìý3KDVH ì&ëììêä3ì $OOý9ROWDJHV ìëæäêå3ë ëííîëêí9ñýêý3KDVH ìëæäêå3ë éçí9 ìëæäêå3ë êåíîéëí9 ìëæäêå3ë /RZý3UHVVXUHý6ZLWFK 3ðêíæí +*%3ý9DOYH 3ðíìåí +*%3ý6ROHQRLG 3ðííæí +*%3ý6ROHQRLG 3ðííåí +*%3ý9DOYH 3ðíìå$ +*%3ý6ROHQRLG 3ðëåæ$ 7KHUPDOý([SDQVLRQý ìéíëíì3ì 9DOYH ìéíëíì3ê ìéíëíì3é...
 • Page 41 7DEOHýìë &RPSUHVVRUýDQGý5HIULJHUDQWý9DOYHV &DSDFLW\ 'HVFULSWLRQ 3DUWý1Rï +HDGý3UHVVXUHý&RQWUROý ì&ëìëíæ3ì 9DOYH ìëæäèç3ì ìðé 5HFHLYHU ìëæìêí3ì ìëæìêí3ë ìëæìêí3ê ìëæìêí3è 3UHVVXUHý6ZLWFK ìëæäæë3ì &KHFNý9DOYH :ðííäë :ðííäì 5HOLHIý9DOYH ìëæìéí3ì 7DEOHýìê 4XLFNý'LVFRQQHFWý&RXSOLQJV +RWý*DV 0RGHOV )HPDOH íìåýîýíëì ì&ìäèíä3ì íëéýîýíëå ì&ìäèíä3ì íêçýîýíêå ì&ìäèíå3ç íéåýîýíéæ ì&ìäèíå3ë íçíýîýíèä ì&ìäèíå3ë 7DEOHýìé )OXLGý&RQWUROV &DSDFLW\ 'HVFULSWLRQ 3DUWý1Rï...
 • Page 42 7DEOHýìé )OXLGý&RQWUROV &DSDFLW\ 'HVFULSWLRQ 3DUWý1Rï ìðê 3XPSýðýçíý+]ñý,URQ ìéíëíè3ì ìéíëíè3ì 3XPSý¤ýçíý+]ñý66 ìéíëíé3ì ìéíëíé3ë 3XPSý¤ýèíý+]ñý,URQ ìéíëèè3ì ìéíëèè3ì 3XPSý¤ýèíý+]ñý66 ìéíëèé3ì ìéíëèé3ë %DOOý9DOYH ì&ìééêì3ì ì&ìééêì3ë )OXLGý5HOLHIý9DOYH 3ðéæêí 7DEOHýìè (OHFWULFDOý3DQHOV &DSDFLW\ 'HVFULSWLRQ 3DUWý1Rï éðì &RQWDFWRUýðýìý3KDVH (ðíìì% &RQWDFWRUýðýêý3KDVH (ðííä) éðë )DQý&DSDFLWRU %ðìëëí %íêðííêí &RPSïý6WDUWý&DSïýðýìý ìëæìäé3ì 3KDVH &RPSïý5XQý&DSïýðýìý...
 • Page 43 7DEOHýìè (OHFWULFDOý3DQHOV &DSDFLW\ 'HVFULSWLRQ 3DUWý1Rï êðë 3RZHUý%ORFNýðýìý 3KDVH 3RZHUý%ORFNýðý6ý 3KDVH êðê 7ìý7UDQVIRUPHUðýëíåîý ëêí9 7ìý7UDQVIRUPHUýðýëííî ëêí9 7ìý7UDQVIRUPHUýðý éçí9 7ìý7UDQVIRUPHUýðýêìèî éìè9 êðé 2YHUORDGý5HOD\ 2YHUORDGý&RYHU êðè 36.ý5HOD\ êðç $5ý5HOD\ 7DEOHýìç ([WHULRUý3DQHOV &DSDFLW\ 'HVFULSWLRQ 3DUWý1Rï èðì ([WHULRUý/HIW ìéíìíì3ì èðë ([WHULRUý5LJKW ìéíìíé3ì èðê )URQWý$FFHVV ìëìçäé3ì èðé...
 • Page 44 7DEOHýìç ([WHULRUý3DQHOV &DSDFLW\ 'HVFULSWLRQ 3DUWý1Rï çðì )URQWý$FFHVV ìëìçäé3ì çðë &RYHUý7RS ìëìçäè3ì çðê ([WHULRUý/HIW ìéíìëæ3ì çðé ([WHULRUý5LJKW ìëìçäì3ì çðè ([WHULRUý5HDU ìëìçää3ì çðç 2XWOHWý$LUý*ULOO ì&ëììëå3ì çðì )URQWý$FFHVV ìëìæíì3ì çðë &RYHUý7RS ìëìæíë3ì çðê ([WHULRUý/HIW ìéíìëå3ì çðé ([WHULRUý5LJKW ìëìæíè3ì çðè ([WHULRUý5HDU ìëìæíç3ì çðç 2XWOHWý$LUý*ULOO ì&ëììëä3ì...
 • Page 45 êíýýýýýýýýýý3DUWV...
 • Page 46 3DUWVýýýýýýýýýýêì...
 • Page 47 êëýýýýýýýýýý3DUWV...
 • Page 48 åïí ý$ãý( 33(1',; 0(5*(1&< 7KLV#PRGXOH#LV#D#SUH0SLSHG#DQG#ZLUHG#DVVHPEO\#ZKLFK#FRQVLVWV#RI#DQ#DOPRQG#FRORUHG/#SRZGHU# FRDWHG#DQG#EDNHG#HQFORVXUH/#5&07#PRQLWRU/#DGMXVWDEOH#WLPH#GHOD\#UHOD\V/#QRZ#VZLWFK#KLJK#WHP0 SHUDWXUH#WKHUPRVWDW/#VROHQRLG#YDOYHV/#EDOO#YDOYHV#RQ#WKH#HQWHULQJ#DQG#OHDYLQJ#OLQHV#FRQQHFWHG#WR# WKH#FKLOOHU/#D#IOXLG#SUHVVXUH#JDJH#DQG#YDOYH/#DQG#D#GLJLWDO#GLVSOD\#RI#VXSSO\#IOXLG#WHPSHUDWXUH1#,W# DOVR#LQFOXGHV#D#EDOO#YDOYH#DQG#GRXEOH#FKHFN#EDFNIORZ#SUHYHQWHU#RQ#WKH#HQWHULQJ#´FLW\#ZDWHUµ#OLQH1# 7KH#PRGXOH#KDV#D#ORFDO#GLVSOD\#IRU#KLJK#IOXLG#WHPSHUDWXUH/#ORVV#RI#IOXLG#IORZ/#DQG#HPHUJHQF\#ZDWHU# RQ1#,W#DOVR#KDV#D#QRQ0SRZHUHG#FRPPRQ#DODUP#FRQWDFW1#,W#UHTXLUHV#D#4530YROW#VLQJOH0SKDVH#SRZHU# LQSXW1#7KLV#PRGXOH#LV#IRU#XVH#RQ#V\VWHPV#WKDW#FLUFXODWH#ZDWHU#DV#WKH#FRROLQJ#PHGLXP#+LW#LV#QRW#IRU# XVH#ZLWK#JO\FRO#V\VWHPV,1#,W#DXWRPDWLFDOO\#VZLWFKHV#WR#HPHUJHQF\#ZDWHU#RQ#D#KLJK#IOXLG#DODUP/#RU#D# ORVV#RI#IOXLG#QRZ#DODUP1 )LJXUHýé 7KHý(PHUJHQF\ý:DWHUý6RXUFHý0RGXOH ý: ý6 ý0 $7(5 285&( 2'8/( $SSHQGL[ý$ãý(PHUJHQF\ý:DWHUý6RXUFHý0RGXOHýýýýýýýýýýêê...
 • Page 49 åïì 0RGHOý1XPEHUVý (:6íè:ð.ííý ýIRUýDSSOLFDWLRQýZLWKýìïèýDQGýëýWRQý3URFHVVý&KLOOHUV (:6ìí:ð.íí ýIRUýDSSOLFDWLRQýZLWKýêñýéýDQGýèýWRQý3URFHVVý&KLOOHUV åïë 7\SLFDOý$SSOLFDWLRQ )LJXUHýè (PHUJHQF\ý:DWHUý%\SDVV åïê 6HTXHQFHýRIý2SHUDWLRQ ,Q#QRUPDO#RSHUDWLRQ#PRGH/#FROG#ZDWHU#IORZ#IURP#WKH#FKLOOHU#SDVVHV#DFURVV#WKH#IORZ#VZLWFK/#WKURXJK# WKH#HQHUJL]HG#VXSSO\#VROHQRLG#YDOYH/#DFURVV#WKH#VXSSO\#WHPSHUDWXUH#VHQVRU/#DQG#RXW#WR#WKH#ORDG1# :DWHU#IURP#WKH#ORDG#SDVVHV#EDFN#WKURXJK#WKH#HQHUJL]HG#UHWXUQ#VROHQRLG#YDOYH#DQG#RXW#WR#WKH# FKLOOHU1#,I#WKH#IORZ#VZLWFK#VHQVHV#ORVV#RI#IORZ/#RU#WKH#WKHUPRVWDW#VHQVHV#KLJK#ZDWHU#WHPSHUDWXUH/# WKHQ#D#WLPH#GHOD\#LV#LQLWLDWHG1#7KLV#LV#WR#SUHYHQW#QXLVDQFH#VZLWFKRYHUV1#$IWHU#WKH#WLPH#GHOD\#+VHH# EHORZ,#VZLWFKRYHU#RFFXUV#WR#WKH#HPHUJHQF\#ZDWHU#VRXUFH1# 7LPHý'HOD\ý6HWWLQJVýõVHFRQGVôý &RQGLWLRQ /RVVýRIýIORZ +LJKýZDWHUýWHPSHUDWXUH 2Q#VZLWFKRYHU/#WKH#VXSSO\#DQG#UHWXUQ#VROHQRLG#YDOYHV#DUH#GH0HQHUJL]HG#WR#FORVH#DQG#WKH#DOWHUQDWH# DQG#GUDLQ#VROHQRLG#YDOYHV#DUH#HQHUJL]HG#WR#RSHQ1#7KH#5&07#GLVSOD\V#WKH#VZLWFKRYHU#FRQGLWLRQ#DQG# VZLWFKHV#WKH#FRPPRQ#DODUP#FRQWDFWV1#7KH#VZLWFKRYHU#LV#´ORFNHG#LQµ1#3UHVVLQJ#WKH#´UHVHWµ#EXWWRQ# UHWXUQV#WKH#PRGXOH#WR#QRUPDO#RSHUDWLRQ1 127( 'XULQJýQRUPDOýRSHUDWLRQñýWKHýDXWRîPDQXDOýVZLWFKýLVýVHWýWRý§DXWR¨ïý7KHý VZLWFKýFDQýEHýVHWýWRý§PDQXDO¨ýWRýIRUFHýVZLWFKRYHUýIRUýWURXEOHVKRRWLQJýRUý PDLQWHQDQFHï 127(ý 7KHý§UHPRWHýVKXWGRZQ¨ýIXQFWLRQýSUHYHQWVýHPHUJHQF\ýVZLWFKRYHUýRSHUDWLRQñý UHJDUGOHVVýRIýRWKHUýFRQWUROVýVWDWXVïý åïé 6\VWHPý&RPSRQHQWV 5&0éý0RQLWRUïý&RQILJXUHG#WR#DFWLYDWH#DQ#/('/#DQ#DXGLEOH#DODUP/#DQG#VZLWFK#WKH#FRPPRQ#DODUP# RXWSXW#FRQWDFWV#LQ#UHVSRQVH#WR#D#ORVV#RI#IORZ#RU#KLJK#VXSSO\#ZDWHU#WHPSHUDWXUH#VZLWFKRYHU1#7KH# VLOHQFH2UHVHW#EXWWRQ#VLOHQFHV#WKH#DODUP1#7KH#EXWWRQ#DOVR#UHVHWV#WKH#/('*V#DQG#FRQWDFWV#LI#WKH#XQLW# KDV#UHWXUQHG#WR#QRUPDO#PRGH1#7KHUPRVWDW#PRQLWRUV#VXSSO\#ZDWHU#WHPSHUDWXUH1#7KH#WKHUPRVWDW# +VZLWFKRYHU,#VHWSRLQW#LV#DGMXVWDEOH#IURP#063#WR#463ƒ#)1#7KH#GLIIHUHQWLDO#+WHPSHUDWXUH#GURS#UHTXLUHG# êéýýýýýýýýýý$SSHQGL[ý$ãý(PHUJHQF\ý:DWHUý6RXUFHý0RGXOH )DFWRU\ 0LQLPXP...
 • Page 50 WR#RSHQ#WKH#VZLWFK,#LV#DGMXVWDEOH#IURP#4#WR#63ƒ#)1#7KH#WKHUPRVWDW#LQFOXGHV#D#GLJLWDO#GLVSOD\# PRXQWHG#RQ#WKH#ULJKW#VLGH#RI#WKH#PRGXOH#ZKLFK#LQGLFDWHV#WKH#VXSSO\#ZDWHU#WHPSHUDWXUH/#DQG#WKH# VHWSRLQW1# )ORZý6ZLWFKïý0RQLWRUV#VXSSO\#ZDWHU#IORZ1#7KH#IORZ#VZLWFK#VHWSRLQW#LV#DGMXVWDEOH>#VHH#EHORZ1# )ORZý6ZLWFKý6HWSRLQWVýõJSPôý 0RGHOú 0LQLPXP (:6íè:ð.íí (:6ìí:ð.íí 6ROHQRLGý9DOYHVïý579$&/#5ZD\/#SLORW#RU#GLUHFW#RSHUDWHG/#ZLWK#EUDVV#ERG\1# ,VRODWLRQý9DOYHVïý427#WXUQ/#EUDVV#ERG\#EDOO#YDOYHV#IRU#LVRODWLRQ#RI#SLSLQJ#FRPSRQHQWV#LQ#WKH#HYHQW#RI# D#VHUYLFH#QHFHVVLW\1 )OXLGý3UHVVXUHý*DJHïý'LVSOD\V#SUHVVXUH#RI#HLWKHU#WKH#VXSSO\#RU#UHWXUQ#ZDWHU#OLQH/#VHOHFWDEOH#E\#D# 6ZD\#EDOO#YDOYH#DGMDFHQW#WR#WKH#JDJH1# %DFNIORZý3UHYHQWHUïý'RXEOH0FKHFN#GHVLJQ/#ORFDWHG#DW#WKH#´FLW\#ZDWHUµ#+DOWHUQDWH#ZDWHU,#SLSLQJ#FRQ0 QHFWLRQ#SRLQW1# åïè ,QVWDOODWLRQ 3UHSDUH#WKH#ORFDWLRQ+V,#IRU#WKH#XQLW1#6HH#)LJXUH æ1#$OORZ#DGHTXDWH#FOHDUDQFH#IRU#FRQYHQLHQW#PDLQ0 WHQDQFH1#6HW#XQLW#RQ#WKH#IORRU#RU#EROW#VHFXUHO\#WR#WKH#ZDOO#XVLQJ#DSSURSULDWH#DQFKRUV#+VXSSOLHG#E\# RWKHUV,1# :$51,1* )$,/85(ý72ý)$67(1ý81,7ý6(&85(/<ý72ý:$//ý678'6ý25ý 6758&785$/ý0(0%(56ý:,7+ý$335235,$7(ý$1&+256ý õ6833/,('ý%<ý27+(56ôý0$<ý5(68/7ý,1ý352'8&7ý)$,/85(ý $1'ý+80$1ý,1-85<ï &RQQHFW#WKH#XQLW#SLSLQJ#WR#WKH#FKLOOHU/#ORDG/#FLW\#+DOWHUQDWH,#ZDWHU#DQG#GUDLQ#+RU#UHFLUFXODWRU,/#DV# VKRZQ#LQ#)LJXUH ç1#3LSLQJ#FRQQHFWLRQV#DUH#DOVR#ODEHOHG#RQ#WKH#XQLW1#0DNH#VXUH#WR#EOHHG#DOO#DLU#RXW# RI#WKH#ZDWHU#V\VWHP1#1RWH#WKDW#WKH#SUHVVXUH#OLPLW#RI#WKH#(PHUJHQF\#:DWHU#6RXUFH#0RGXOH#LV#433# SVLJ1 &$87,21 7RýSUHYHQWýOHDNVýZLWKLQýWKHý(PHUJHQF\ý:DWHUý6RXUFHý0RGXOHñýWKHý ZDWHUýSUHVVXUHýVKRXOGýQRWýH[FHHGìííýSVLJïý)RUýLQVWDOODWLRQVýXVLQJý DQýHPHUJHQF\ýZDWHUýVRXUFHýDERYHýWKLVýUDWLQJñýDýSUHVVXUHýUHGXFLQJý YDOYHýõVXSSOLHGýE\ýRWKHUVôýLVýUHTXLUHGï &RQQHFW#RSWLRQDO#FRQWURO#ZLULQJ#IRU#UHPRWH#VKXWGRZQ#DQG#FRPPRQ#DODUP/#DV#UHTXLUHG1#3OXJ#PRG0 XOH#SRZHU#FRUG#LQWR#UHFHSWDFOH#ZLWK#DSSURSULDWH#UDWLQJ1#6HH#)LJXUH å1 åïç...
 • Page 51 )LJXUHýç *HQHUDOý3LSLQJý$UUDQJHPHQW 7DEOHýìæ (PHUJHQF\ý:DWHUý6RXUFHý 3LSLQJý&RQQHFWLRQý6L]HV &RQQHFWLRQ 6XSSO\ýIURPýFKLOOHU )URPýHPHUJHQF\ýZDWHUýVRXUFH 7RýGUDLQýRUýUHFLUFXODWRU 5HWXUQýWRýFKLOOHU 6XSSO\ýWRýORDG 5HWXUQýIURPýORDG êçýýýýýýýýýý$SSHQGL[ý$ãý(PHUJHQF\ý:DWHUý6RXUFHý0RGXOH ì§ êîéû êîéû ì§ ìû ì§...
 • Page 52 )LJXUHýæ &DELQHWý'LPHQVLRQVýDQGý0RXQWLQJ $SSHQGL[ý$ãý(PHUJHQF\ý:DWHUý6RXUFHý0RGXOHýýýýýýýýýýêæ...
 • Page 53 )LJXUHýå (OHFWULFDOý&RQQHFWLRQV 7DEOHýìå (PHUJHQF\ý:DWHUý6RXUFHý(OHFWULFDOý'DWD ,QSXWý9ROWDJH ,QSXWý$PSV 0LQLPXPýVXSSO\ýFLUFXLWýDPSDFLW\ 0D[LPXPýIXVHýRUýFLUFXLWýEUHDNHU 7UDQVIRUPHUýìýVHFRQGDU\ý)/$ 7UDQVIRUPHUýëýVHFRQGDU\ý)/$ êåýýýýýýýýýý$SSHQGL[ý$ãý(PHUJHQF\ý:DWHUý6RXUFHý0RGXOH ììè ïèè ïçä ìè ïèè ïêê...
 • Page 54 )LJXUHýä (PHUJHQF\ý6ZLWFKRYHUý(OHFWULFDOý6FKHPDWLF $SSHQGL[ý$ãý(PHUJHQF\ý:DWHUý6RXUFHý0RGXOHýýýýýýýýýýêä...
 • Page 55 äïí ý%ãý7 ý: 33(1',; 7KLV#PRGXOH#DXWRPDWLFDOO\#DGGV#ZDWHU#WR#WKH#FKLOOHU#V\VWHP#LI#WKH#IOXLG#OHYHO#GURSV#LQ#WKH#IOXLG#UHV0 HUYRLU#ORFDWHG#ZLWKLQ#WKH#FKLOOHU1#7KH#PRGXOH#LV#D#SUH0SLSHG#DQG#ZLUHG#DVVHPEO\#ZKLFK#FRQVLVWV#RI# DQ#DOPRQG#FRORUHG/#SRZGHU#FRDWHG#DQG#EDNHG#HQFORVXUH/#5&07#PRQLWRU/#DGMXVWDEOH#WLPH#GHOD\# UHOD\V/#GRXEOH#FKHFN#YDOYH#EDFN#IORZ#SUHYHQWHU#DQG#IORZ#UHJXODWLQJ#VROHQRLG#YDOYH1#,QFOXGHG#IRU# ILHOG#LQVWDOODWLRQ#DQG#ZLULQJ#LV#D#PXOWL0SRLQW#OHYHO#VZLWFK/#MXQFWLRQ#ER[#DQG#DXWRPDWLF#DLU#YHQW1# 7KH#PRGXOH#KDV#D#ORFDO#GLVSOD\#IRU#KLJK#IOXLG#OHYHO/#ORZ#IOXLG#OHYHO/#IOXLG#ILOO#SUREOHP#DQG#IOXLG#ILOO# ORFNRXW1#,W#DOVR#KDV#D#QRQ0SRZHUHG#FRPPRQ#DODUP#FRQWDFW1#,W#UHTXLUHV#D#4530YROW#VLQJOH0SKDVH# SRZHU#LQSXW1#7KLV#PRGXOH#LV#IRU#XVH#RQ#V\VWHPV#WKDW#FLUFXODWH#ZDWHU#DV#WKH#FRROLQJ#PHGLXP#+LW#LV# QRW#IRU#XVH#ZLWK#JO\FRO#V\VWHPV,1 )LJXUHýìí :DWHUý/HYHOý&RQWUROý0RGXOH äïì 0RGHOý1XPEHU :/&íí:ð.íí IRUýDSSOLFDWLRQýZLWKýìïèýDQGýèýWRQý äïë 7\SLFDOý$SSOLFDWLRQ )LJXUHýìì :DWHUý/HYHOý&RQWUROýDQGý&KLOOHUý6\VWHP äïê 6HTXHQFHýRIý2SHUDWLRQ ,Q#QRUPDO#RSHUDWLRQ#PRGH/#WKH#:DWHU#/HYHO#&RQWURO#0RGXOH#LV#LQ#D#VWDQGE\#PRGH#ZKLOH#VHQVLQJ#DQ# DFFHSWDEOH#OHYHO#RI#ZDWHU#LQ#WKH#UHVHUYRLU#ZLWKLQ#WKH#FKLOOHU1# :KHQ#WKH#PXOWL0SRLQW#IORDW#VZLWFK#LQVWDOOHG#LQ#WKH#ZDWHU#UHVHUYRLU#GURSV#WR#WKH#%(*,1#),//#OHYHO/# WKH#IORZ#OLPLWLQJ#VROHQRLG#YDOYH#LV#DFWLYDWHG#ZLWKLQ#WKH#:DWHU#/HYHO#&RQWURO#0RGXOH#2#+9/&,#DQG# éíýýýýýýýýýý$SSHQGL[ý%ãý7KHý:DWHUý/HYHOý&RQWUROý0RGXOH ý/ ý& ý0 $7(5 (9(/ 21752/ 2'8/(...
 • Page 56 FLW\#ZDWHU#IORZV#WR#ILOO#WKH#FKLOOHU#V\VWHP1#7KLV#VROHQRLG#LV#GHDFWLYDWHG#ZKHQ#WKH#IORDW#VZLWFK#ULVHV# WR#WKH#(1'#),//#OHYHO#WKDW#VKRXOG#RFFXU#LQ#OHVV#WKDQ#7#PLQXWHV1#,I#DIWHU#7#PLQXWHV#RI#ILOOLQJ#WKH# (1'#),//#OHYHO#KDV#QRW#EHHQ#UHDFKHG#DQ#DODUP#LV#VRXQGHG#RQ#WKH#5&07#LQGLFDWLQJ#D#SRVVLEOH# SUREOHP#ZLWK#WKH#WLOO#V\VWHP#UHTXLULQJ#DWWHQWLRQ1#7KH#:/&#PRGXOH#FRQWLQXHV#WR#DWWHPSW#WR#ILOO#WKH# V\VWHP#IRU#7#PRUH#PLQXWHV#+;#WRWDO#PLQXWHV#IURP#ILUVW#%(*,1#),//,#DIWHU#WKLV#ILUVW#DODUP#DW#ZKLFK# WLPH#D#VHFRQG#DODUP#LV#VRXQGHG#RQ#WKH#5&07/#WKH#ILOO#V\VWHP#LV#ORFNHG#RXW#DQG#DWWHPSWV#WR#ILOO#WKH# V\VWHP#FHDVH#XQWLO#WKH#ORFN#RXW#LV#0$18$//<#5(6(71# 7LPHý'HOD\ý6HWWLQJVýõVHFRQGVô &RQGLWLRQ )LOOý6\VWHPý3UREOHPýõ7'5$ô )LOOý6\VWHPý/RFNRXWýõ7'5%ô 7KH#:/&#PRGXOH#DOVR#DODUPV#WKURXJK#WKH#5&07#RQ#FRQGLWLRQV#RI#/2:#)/8,'#DQG#+,*+#)/8,'# LQ#WKH#UHVHUYRLU1#7KHVH#DODUPV#UHVSHFWLYHO\#LQGLFDWH#ZDWHU#OHYHOV#EHORZ#WKH#%(*,1#),//#OHYHO#DQG# DERYH#WKH#(1'#),//#OHYHO1#7KH#/2:#)/8,'#DQG#+,*+#)/8,'#DODUPV#PXVW#EH#0$18$//<# 5(6(7#DW#WKH#:/&#PRGXOH1# $OO#DODUPV#HQXQFLDWHG#E\#WKH#5&07#DOVR#DFWLYH#WKH#FRPPRQ#DODUP#FRQWDFWV#RQ#WKLV#GHYLFH1# 127( 7KHý§UHPRWHýVKXWGRZQ¨ýIXQFWLRQýõVHHý)LJXUH ìéôýSUHYHQWVýRSHUDWLRQýRIýDOOý :/&ýPRGXOHýIXQFWLRQVýDQGýDODUPVýUHJDUGOHVVýRIýVWDWXVï äïé 6\VWHPý&RPSRQHQWV 5&0éý0RQLWRUïý&RQILJXUHG#WR#DFWLYDWH#DQ#/('/#DQ#DXGLEOH#DODUP/#DQG#VZLWFK#WKH#FRPPRQ#DODUP# RXWSXW#FRQWDFWV#LQ#UHVSRQVH#WR#D#)LOO#6\VWHP#3UREOHP/#)OXLG#)LOO#/RFNRXW/#+LJK#)OXLG#/HYHO#DQG# /RZ#)OXLG#/HYHO1#7KH#VLOHQFH2UHVHW#EXWWRQ#VLOHQFHV#WKH#DODUP1#7KH#EXWWRQ#DOVR#UHVHWV#WKH#/('*V# DQG#FRQWDFWV#LI#WKH#XQLW#KDV#UHWXUQHG#WR#QRUPDO#PRGH1# 6ROHQRLGý9DOYHïý57#9$&/#50ZD\/#GLUHFW#RSHUDWHG/#ZLWK#EUDVVERG\1#,QFOXGHV#DQ#LQWHJUDO#VHUYLFHDEOH# VWUDLQHU#DQG#OLPLWV#WKH#ZDWHUIORZ#UDWH#WR#318#JSP1# %DFNIORZý3UHYHQWHUïý'RXEOH0FKHFN#GHVLJQ/#ORFDWHG#LQVLGH#WKH#´FLW\#ZDWHUµ#SLSLQJ#FRQQHFWLRQ#SRLQW# RQ#WKH#:/&#PRGXOH1#0XOWL0SRLQW#/HYHO#6ZLWFK#FRQVLVWV#RI#+7,#UHYHO#VZLWFKHV#PRXQWHG#LQ#D#VLQJOH# DVVHPEO\#WKDW#LQFOXGHV#D#4#LQFK#137#ILWWLQJ#IRU#PRXQWLQJ1#7KLV#VZLWFK#LV#VKLSSHG#ORRVH#ZLWK#WKH# :/&#PRGXOH#DQG#PXVW#EH#ILHOG#LQVWDOOHG#LQWR#WKH#ZDWHU#UHVHUYRLU#RI#WKH#SURFHVV#FKLOOHU1#+;,#ZLULQJ# FRQQHFWLRQV#DUH#ILHOG#PDGH#EHWZHHQ#WKLV#GHYLFH#DQG#WKH#:/&#PRGXOH1# $XWRPDWLFý$LUý9HQWïý6KLSSHG#ORRVH#ZLWK#WKH#:/&#PRGXOH#DQG#PXVW#EH#ILHOG#LQVWDOOHG#LQWR#WKH# ZDWHU#SLSLQJ#RI#WKH#FKLOOHU1#,W#DXWRPDWLFDOO\#YHQWV#DLU#IURP#WKH#V\VWHP#ZKLFK#ZLOO#HQWHU#WKH#V\VWHP# ZLWK#HDFK#ZDWHU#ILOO1# 127( 7UDSSHGýDLUýZLOOýULVHýWRýWKHýKLJKHVWýSRLQWýLQýWKHýV\VWHPïý,WýLVýUHFRPPHQGHGý WKDWýDGGLWLRQDOýDXWRPDWLFýDLUýYHQWVýEHýDGGHGýWRýWKHýV\VWHPýDWýDSSURSULDWHý ORFDWLRQVïý äïè...
 • Page 57 )LJXUH ìê1,#6HW#XQLW#RQ#WKH#IORRU#RU#EROW#VHFXUHO\#WR#WKH#ZDOO#XVLQJ#WKH#NH\#KROH#VORWV#LQ#WKH#:/&# PRGXOH#DQG#DSSURSULDWH#DQFKRUV#+VXSSOLHG#E\#RWKHUV,1 :$51,1* )$,/85(ý72ý)$67(1ý81,7ý6(&85(/<ý72ý:$//ý678'6ý25ý 6758&785$/ý0(0%(56ý:,7+ý$335235,$7(ý$1&+256ý õ6833/,('ý%<ý27+(56ôý0$<ý5(68/7ý,1ý352'8&7ý)$,/85(ý $1'ý+80$1ý,1-85<ï $W#WKH#FKLOOHU/#UHPRYH#WKH#WRS#SDQHO#RYHU#WKH#FKLOOHU#VHFWLRQ1#0DNH#VXUH#WKHUH#LV#QRW#ZDWHU#SUHVVXUH# LQ#WKH#V\VWHP1#,QVWDOO#WKH#PXOWL0SRLQW#OHYHO#VZLWFK#LQWR#WKH#WRS#RI#WKH#FKLOOHU#IOXLG#UHVHUYRLU1#+UHIHU# WR#)LJXUH ìè1,#8VH#DQ#DSSURSULDWH#SLSH#VHDODQW1#$WWDFK#WKH#5#[#7#MXQFWLRQ#ER[#WR#WKH#WRS#RI#WKH# PXOWL0SRLQW#OHYHO#VZLWFK1#$WWDFK#DQG#URXWH#ZLULQJ#IURP#WKH#OHYHO#VZLWFK#WR#WKH#:/&#PRGXOH#+VHH# )LJXUH ìé,#$#NQRFNRXW#LV#SURYLGHG#LQ#WKH#SLSLQJ#FRQQHFWLRQ#SDQHO#RQ#WKH#OHIW#VLGH#RI#WKH#FKLOOHU# WKURXJK#ZKLFK#WR#URXWH#WKLV#ZLULQJ1 ,QVWDOO#WKH#DXWRPDWLF#DLU#YHQW#LQ#WKH#UHWXUQ#OLQH#WR#WKH#FKLOOHU#ZDWHU#UHVHUYRLU1#$#427#137#SLSH# WKUHDG#LV#SURYLGHG#LQ#WKLV#OLQH1#8VH#DQ#DSSURSULDWH#SLSH#VHDODQW1#7KH#DLU#YHQW#PXVW#EH#LQVWDOOHG# YHUWLFDOO\#IRU#SURSHU#RSHUDWLRQ1 127( $XWRPDWLFýDLUýYHQWVýVKRXOGýEHýLQVWDOOHGýDWýDOOýKLJKýSRLQWVýLQýWKHýV\VWHPýRUý ZKHUHýHYHUýDLUýPLJKWýEHýWUDSSHGïý)DLOXUHýWRýYHQWýXQZDQWHGýDLUýFDQýFDXVHý SRRUýV\VWHPýSHUIRUPDQFHïý &$87,21 :DWHUýSUHVVXUHýVKRXOGýQRWýH[FHHGýìííýSVLJïý)RUýLQVWDOODWLRQVýXVLQJý DýZDWHUýVRXUFHýDERYHýWKLVýUDWLQJñýDýSUHVVXUHýUHGXFLQJýYDOYHý õVXSSOLHGýE\ýRWKHUVôýLVýUHTXLUHGï &RQQHFW#FLW\#ZDWHU#WR#WKH#DSSURSULDWH#FRQQHFWLRQ#RQ#WKH#:/&#PRGXOH#DV#VKRZQ#RQ#)LJXUH ìë1# 7KH#OLQH#VKRXOG#EH#VL]HG#WR#FDUU\#318#JSP1#&RQQHFW#D#VLPLODU#OLQH#IURP#WKH#:/&#PRGXOH#WR#DQ# DSSURSULDWH#ORFDWLRQ#LQ#WKH#FKLOOHG#ZDWHU#V\VWHP1#$#427#137#FRQQHFWLRQ#LV#ORFDWHG#RQ#WKH#UHWXUQ# ZDWHU#OLQH#LQ#WKH#FKLOOHU#IRU#WKLV#SXUSRVH#LI#VXLWDEOH#+VHH#)LJXUH ìè,1 &RQQHFW#RSWLRQDO#FRQWURO#ZLULQJ#IRU#UHPRWH#VKXWGRZQ#DQG#FRPPRQ#DODUP/#DV#UHTXLUHG1#3OXJ#PRG0 XOH#SRZHU#FRUG#LQWR#UHFHSWDFOH#ZLWK#DSSURSULDWH#UDWLQJ/#+VHH#)LJXUH ìé,1 127( 2QFHýFRQQHFWHGýDQGýRSHUDWLRQDOýWKHý:/&ýPRGXOHýPD\ýEHýXVHGýWRýLQLWLDOO\ý ILOOýWKHýV\VWHPýZLWKýZDWHUïý+RZHYHUñýPDQXDOýUHVHWýXVLQJýWKHýUHVHWýVZLWFKýRQý WKHý:/&ýPRGXOHýDQGýDODUPýVLOHQFHýRQýWKHý5&0éýZLOOýEHýUHTXLUHGýHYHU\ýåý PLQXWHVýGXULQJýWKLVýLQLWLDOýV\VWHPýILOOï...
 • Page 58 )LJXUHýìë *HQHUDOý3LSLQJý$UUDQJHPHQWýDWý:/&ý0RGXOH 7DEOHýìä :/&ý0RGXOHý&RQQHFWLRQý6L]HV 6XSSO\ý3UHVVXUHñýìííýSVLJý0D[ &RQQHFWLRQ 6XSSO\ýIURPýFLW\ýZDWHUýVRXUFH 7RýFKLOOHUýZDWHUýV\VWHP ìîé§ ìîé§ $SSHQGL[ý%ãý7KHý:DWHUý/HYHOý&RQWUROý0RGXOHýýýýýýýýýýéê...
 • Page 59 )LJXUHýìê &DELQHWý'LPHQVLRQVýDQGý0RXQWLQJ ééýýýýýýýýýý$SSHQGL[ý%ãý7KHý:DWHUý/HYHOý&RQWUROý0RGXOH...
 • Page 60 )LJXUHýìé (OHFWULFDOý&RQQHFWLRQVýDWý:/&ý0RGXOH 7DEOHýëí :/&ý0RGXOHý(OHFWULFDOý'DWD ,QSXWý9ROWDJH ,QSXWý$PSV 0LQLPXPý6XSSO\ý&LUFXLWý$PSDFLW\ 0D[LPXPý)XVHýRUý&LUFXLWý%UHDNHU ììèý9 íïéçý$ íïèåý$ ìèý$ $SSHQGL[ý%ãý7KHý:DWHUý/HYHOý&RQWUROý0RGXOHýýýýýýýýýýéè...
 • Page 61 )LJXUHýìè (OHFWULFDOýDQGý3LSLQJý&RQQHFWLRQVýDWýWKHý3URFHVVý&KLOOHU éçýýýýýýýýýý$SSHQGL[ý%ãý7KHý:DWHUý/HYHOý&RQWUROý0RGXOH...
 • Page 62 )LJXUHýìç /HYHOý&RQWUROýDQGý$ODUPý2SWLRQý0RGXOHý(OHFWULFDOý6FKHPDWLF $SSHQGL[ý%ãý7KHý:DWHUý/HYHOý&RQWUROý0RGXOHýýýýýýýýýýéæ...
 • Page 64 Connectivity Embedded Power DC Power Systems Integrated Cabinet Solutions Business-Critical Continuity, Emerson Network Power and the Emerson Network Power logo are trademarks and service marks of Emerson Electric Co. ©2006 Emerson Electric Co. Technical Support / Service monitoring@emersonnetworkpower.com Outside the US: 614-841-6755 upstech@emersonnetworkpower.com...

This manual is also suitable for:

Ps036a-pb2Ps018aPs024aPs036aPs048aPs060a