Page of 72
ÐÓÑÑÊÈÉ, 25

   Summary of Contents for Ariston AVTL 104

 • Page 1

  ÐÓÑÑÊÈÉ, 25...

 • Page 4

  LEDs Detergent dispenser LEDs...

 • Page 10

  Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4...

 • Page 14

  w razie ponownego uzycia kròtsze srubki powinny byc przymocowane u gòry.

 • Page 15

  Po zainstalowaniu pr °...

 • Page 18

  ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °...

 • Page 21

  Pozbywanie sie starych urzadzen elektrycznych. E u r o p e j s k a D y r e k t y w a 2 0 0 2 / 9 6 / E C d o t y c z a c a Z u z y t y c h E l e k t r y c z n y c h E l e k t r o n i c z n y c h...

 • Page 22

  Ris. 4 Ris. 2 Ris. 3 Ris. 1...

 • Page 28

  Ñâåòîâûå èíäèêàòîðû ß÷åéêà äëÿ ñòèðàëüíîãî ïîðîøêà, Ñâåòîâûå èíäèêàòîðû...

 • Page 29

  Êàê îòêðûòü è çàêðûòü áàðàáàí Fig. 2 Fig. 1 Fig. 3 Fig. 4...

 • Page 31

  ëàññà À...

 • Page 35

  Àâòîðèçîâàííûé Ñåðâèñíûé öåíòð...

 • Page 38

  V pr šného vstupného hrdla, situovaného vpravo hore iné.

 • Page 39

  0°...

 • Page 42

  ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °...

 • Page 50

  Tlak v rozvodu vody se musí pohybovat v rozmezí hodnot uvedených v tabulce s technickými údaji...

 • Page 51

  ° tupná.

 • Page 52

  ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ Kontrolky do startu pracího programu (viz str. 53 ). (viz str. 55 ).

 • Page 54

  ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °...

 • Page 57

  ízení.

 • Page 62

  Illessze az A tömí lennie A csomagolóanyag nem gyermekjáték A mosógépet sík és kemény padlóra állítsa, úgy, hogy ne érjen falhoz, bútorhoz vagy máshoz.

 • Page 63

  Ne használjon hosszabbítót vagy elosztót. Ne legyen a kábel megtörve vagy összenyomva. A hálózati kábelt csak megbízott szakember cserélheti. °C ;...

 • Page 65

  1. ábra 2. ábra 3. ábra 4. ábra...

 • Page 66

  2. Rakja be a mosnivalót, töltse be a mosószert és adalékanyagokat (lásd 68. oldal), majd zárja össze az dob szárnyait, és csukja le a fedelet! ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °...

 • Page 69

  A mosógépet a nemzetközi biztonsági szabványok...

 • Page 70

  az óra járásával ellentétes irányban forgatva csavarja le a fedelet természetes, hogy egy kevés víz kifolyik; Az ajtót hagyja mindig résre nyitva, nehogy rossz szagok keletkezzenek. A mosógép öntisztító szivattyúval van felszerelve, melynek nincs szüksége tisztítási és karbant Soha ne alkalmazzon már használt csöveket.

 • Page 72

  öz.

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: