Download  Print this page

Asus RT-N56U Quick Start Manual

Dual-band wireless-n gigabit router.
Hide thumbs

Advertisement

®
RT-N56U
Extreme Performance in Style
Dual-band Wireless-N Gigabit Router
Quick Start Guide

Advertisement

   Also See for Asus RT-N56U

   Related Manuals for Asus RT-N56U

   Summary of Contents for Asus RT-N56U

 • Page 1 ® RT-N56U Extreme Performance in Style Dual-band Wireless-N Gigabit Router Quick Start Guide...
 • Page 2 WEU7823 / First Edition / November 2012 English ..............................4 Dansk ..............................16 Nederlands ............................28 Français ...............................40 Suomi ..............................52 Deutsch ...............................64 Ελληνικά ..............................76 Italiano ..............................88 Norsk ..............................100 Português ............................112 Русский ..............................124 Español ...............................136 Svenska ..............................148 NOTE: • For more details, refer to the user manual included in the support CD. •...
 • Page 4: Package Contents

  Warranty card NOTES: • If any of the items is damaged or missing, contact ASUS for technical inquiries and support. Refer to the ASUS Support �otline list at the back of this guide. • Keep the original packaging material in case you �ould need future �arranty services such as repair or replacement.
 • Page 5 • Incorrect removal of the USB disk may cause data corruption. • For the list of file system and hard disk partitions that the �ireless router supports, visit http://event.asus.com/net�orks/disksupport • For the list of printers that the �ireless router supports, visit...
 • Page 6: Positioning Your Wireless Router

  For the best front�to�rear coverage, place the �ireless router in an upright position. • For the best up�and�do�n coverage, place the �ireless router in an inclined position. • Al�ays update to the latest firm�are. Visit the ASUS �ebsite at http://���.asus.com to get the latest firm�are updates.
 • Page 7: Before You Proceed

  Before you proceed 1. Unplug and disconnect the �ires/cables from your existing modem setup. WARNING! Ensure that your cable/ADSL modem has been turned off for at least t�o minutes. a: Unplug the AC adapter from the po�er outlet and disconnect it from your cable/ADSL modem.
 • Page 8 c: Using another net�ork cable, connect your modem to your �ireless router’s WAN port. d: Insert your modem’s AC adapter to the DC�In port and plug it to a po�er outlet. 3. Disable some settings on your computer. A. Disable the proxy server, if enabled. B.
 • Page 9: Getting Started

  Getting started 1. Configure your �ireless settings via the �ireless router’s �eb graphics user inter� face (�eb GUI). a: Launch your �eb bro�ser such as Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, or Safari. NOTE: If QIS does not launch automatically, follo� these steps to manually launch QIS: •...
 • Page 10: Frequently Asked Questions (faqs)

  c: Assign the net�ork name (SSID) and security key for your 2.4G�� and 5G�� �ireless connection. Click Apply �hen done. d: Your Internet and �ireless settings are displayed. Click Next to continue. e: Read the �ireless net�ork connection tutorial. When done, click Finish. NOTE: You can assign a net�ork name �ith up to 32 characters.
 • Page 11 3. From the Local Area Net�ork (LAN) Settings screen, untick Use a proxy server for your LAN. 4. Click OK �hen done. MAC OS 1. From your Safari bro�ser, click Safari > Preferences > Advanced > Change Settings... 2. From the Net�ork screen, deselect FTP Proxy and Web Proxy (HTTP).
 • Page 12 3. To obtain the iPv4 IP settings automatically, tick Ob- tain an IP address automatically. 4. Click OK �hen done. MAC OS 1. Click the Apple icon located on the top left of your screen. 2. Click System Preferences > Network > Config- ure...
 • Page 13 C. Disable the dial-up connection, if enabled. Windows® 7 1. Click Start > Internet Explorer to launch the bro�ser. 2. Click Tools > Internet options > Connections tab. 3. Tick Never dial a connection. 4. Click OK �hen done. NOTE: Refer to your bro�ser's help feature for details on disabling the dial�up connection settings.
 • Page 14 Try setting up the �ired connection and configuring the �ireless encryption again. • Press the Reset button of the �ireless router for more than five seconds. • Factory default settings: User name / Password: IP address: SSID: ASUS admin / admin 192.168.1.1...
 • Page 15 Where can I find more information about the wireless router? • User Manual in the support CD http://support.asus.com/faq • Online FAQ site: http://support.asus.com/techserv • Technical Support site: • Customer �otline: Refer to the Support �otline in this Quick Start Guide...
 • Page 16: Pakkens Indhold

  Pakkens indhold RT�N56U Netværkskabel AC adapter Kvikstartguide Support�cd (med brugervejledning/værktøjer) Garantibevis BEMÆRK: • Du bedes venligst kontakte din forhandler, hvis nogen af delene mangler eller er Du bedes venligst kontakte din forhandler, hvis nogen af delene mangler eller er beskadiget. Hardwarefunktioner USB LED 9) LAN 1 ~ 4 porte*...
 • Page 17 Fjernes USB drevet på en forkert måde, kan det medfølge ødelæggelse af data. • For at se en liste over hvilke filsystemer og hardiskpartitioner, som den trådløse router understøtter, bedes du venligst besøge http://event.asus.com/ networks/disksupport • For at se en liste over hvilke printere, som den trådløse router understøtter, bedes du venligst besøge...
 • Page 18 • For at opnå den bedste dækning fra mellem etager, skal du stille din trådløse router på skrå. • Sørg altid for, at opdatere til den nyeste firm�are. Besøg ASUS' hjemmeside på http:// www.asus.com for, at hente de seneste firm�areopdateringer.
 • Page 19 Før du fortsætter 1. Tag stikkene til ledningerne/kablerne ud af dit nuværende modem Tag stikkene til ledningerne/kablerne ud af dit nuværende modem Tag stikkene til ledningerne/kablerne ud af dit nuværende modem ADVARSEL! Sørg for, at dit kabel/ADSL modem har været slukket i mindst to minutter. a: Træk stikket ud af stikkontakten, og træk stikket ud af dit kabel/ADSL modem.
 • Page 20 c: �vis du bruger en anden netværkskabel, skal du forbinde dit modem til WAN porten �vis du bruger en anden netværkskabel, skal du forbinde dit modem til WAN porten �vis du bruger en anden netværkskabel, skal du forbinde dit modem til WAN porten på...
 • Page 21: Kom Godt I Gang

  Kom godt i gang Konfigurer dine trådløse indstillinger via den grafiske brugergrænseflade på internettet (�eb GUI). a: Start din internetbro�ser, såsom Internet Explorer, Firefox, Google Chrome eller Safari. . BEMÆRK: : �vis QIS ikke starter automatisk, bedes du følge disse trin for at starte den manuelt: •...
 • Page 22: Ofte Stillede Spørgsmål (faq)

  c: Tildel netværksnavnet (SSID), og sik� kerhedsnøglen til din 2,4G�� og 5G�� trådløse forbindelse. Klik på Apply (anvend) når du er færdig. d: �erefter vises dine internet� og trådløse indstillinger. Klik på Next (Næste) for at fortsætte. e: Læs guiden vedrørende den trådløse netværksforbindelse.
 • Page 23 I LAN Indstillinger�vinduet, skal du fravælge Use a 3. I LAN Indstillinger�vinduet, skal du fravælge I LAN Indstillinger�vinduet, skal du fravælge proxy server for your LAN (Brug en proxyserver til LAN). 4. Klik på OK når du er færdig. MAC OS I menubjælken, skal du klikke på...
 • Page 24 3. For at hente iPv4 IP�indstillingerne automatisk, skal du afkrydse Obtain an IP address automatically (Hent automatisk en IP-adresse). 4. Klik på OK når du er færdig. MAC OS 1. Klik på Apple ikonet øverst til venstre på din skærm. Klik på...
 • Page 25 C. Deaktiver opkaldsforbindelsen, hvis den er aktiveret. Windows® 7 1. Klik på Start > Internet Explorer for, at starte internet� bro�seren. 2. Klik på Tools (Funktioner) > Internet options (Inter- netindstillinger) > Connections (Forbindelser) fanen. Vælg Never dial a connection (Ring aldrig til en 3.
 • Page 26 Jeg har glemt mit netværksnavn eller sikkerhedskode. • Prøv, at opsætte kabelforbindelsen og konfigurere krypteringsindstillingerne igen. • �old nulstillingsknappen nede i mere end fem sekunder for, at nulstille eller gen� danne systemet til fabriksindstillingerne. • Fabriksindstillingerne: Brugernavn/Adgangskode: IP-adresse: SSID: ASUS admin / admin 192.168.1.1...
 • Page 27 Hvor kan jeg finde yderligere oplysninger om min trådløs router? • I brugervejledningen på support�cd'en. • Ofte stillede spørgsmål på nettet: http://support.asus.com/faq http://support-org.asus.com/ • Teknisk support: • Kunde hotline: Se venligst Kunde hotline i den medfølgende vejledning. SUPPORT HOTLINE Area...
 • Page 28 Package contents RT�N56U Net�erkkabel Wisselstroomadapter Beknopte handleiding Ondersteuningscd (handleiding, hulpprogramma's) Garantiekaart OPMERKING: als een van de items beschadigd is of ontbreekt, moet u contact opnemen met u� leverancier. Hardware-eigenschappen USB LED 9) LAN1 ~ 4 poorten* 2.4G�� LED Voedings�LED 10) WAN�poort (internet)* LAN LED USB 2.0�poorten 11) Voedingsaansluiting (DC�In)
 • Page 29 • Wanneer u de USB�schijf op de verkeerde manier ver�ijdert, kan dit u� gegevens beschadigen. • De lijst van bestandssystemen en harde schijfpartities die de draadlo�e router ondersteunt, vindt u op http://event.asus.com/ networks/disksupport • De lijst van printers die de draadlo�e router ondersteunen, vindt u op http://event.asus.com/networks/printersupport...
 • Page 30 Voor de beste dekking voor�naar�achter, moet u de draadlo�e router rechtop plaatsen. • Voor de beste dekking omhoog�en omlaag, moet u de draadlo�e router schuin plaatsen. Voer altijd een update uit naar de nieu�ste firm�are. Be�oek de ASUS��ebsite op http:// • www.asus.com voor de nieu�st firm�are�updates.
 • Page 31: Voordat U Doorgaat

  Voordat u doorgaat 1. Koppel de draden/kabels los van uw bestaande modeminstallatie WAARSCHUWING! Zorg ervoor dat u� kabel/ADSL�modus minstens t�ee minuten is uitgeschakeld. a: Koppel de �isselstroomadapter los van de voeding en an de kabel/ADSL�modem. b: Koppel de net�erkkabel los van u� kabel/ADSL�modem. 2.
 • Page 32 c: Sluit u� modem met een andere net�erkkabel aan op de WAN�poort van u� draad� lo�e router. d: Stop de �isselstroomadapter van u� modem in de gelijkstroomingang en sluit de�e aan op een stopcontact. 3. Schakel enkele instellingen op u� computer uit. A.
 • Page 33: Aan De Slag

  Aan de slag 1. Configureer u� draadlo�e instellingen via de grafische �ebgebruikersinterface (�eb GUI). a: Start u� �ebbro�ser, �oals Internet Explorer,Firefox, Google Chrome of Safari OPMERKING: OPMERKING: : Als QIS niet automatisch �ordt gestart, moet u de�e stappen volgen om QIS handmatig te starten: •...
 • Page 34: Veelgestelde Vragen (faq's)

  c: Wijs de net�erknaam (SSID) en de beveil� igingscode toe voor u� 2.4G�� en 5G�� draadlo�e verbinding. Klik op Apply (Toepassen) �anneer u klaar bent. d: U� internet� en draadlo�e instellingen �orden �eergegeven. Klik op Next (Volgende) om door te gaan. e: Toont de �elfstudie voor de draadlo�e net�erkverbinding.
 • Page 35 3. Schakel in het scherm LAN�instellingen het selectie� vakje Use a proxy server for your LAN (Een proxy- server voor het LAN-netwerk gebruiken) uit. 4. Klik op OK �anneer u klaar bent. MAC OS 1. Klik in de menubalk op Safari > Preferences... (Systeemvoorkeuren...) >...
 • Page 36 3. Om de iPv4 IP�instellingen automatiscch te verkrijgen, schakelt u het selectievakje Obtain an IP address au- tomatically (Automatisch een IP-adres verkrijgen) 4. Klik op OK �anneer u klaar bent. MAC OS 1. Klik bovenaan links op het scherm op het Apple�picto� gram 2.
 • Page 37 C. Schakel de inbelverbinding uit indien deze is ingeschakeld. Windows® 7 1. Klik op Start > Internet Explorer om de �ebbro�ser te starten. 2. Klik op Tools (Extra) > Internet options (Internetop- ties) > tabblad Connections (Verbindingen). 3. Tik op Never dial a connection (Nooit een verbinding kiezen).
 • Page 38 • �oud de Reset�knop gedurende meer dan vijf seconden ingedrukt om het systeem opnieu� in te stellen of terug te �etten naar de standaard fabrieks�aarden. • Standaard fabrieksinstellingen: Gebruikersnaam/ IP adres: SSID: ASUS wachtwoord: 192.168.1.1 admin / admin...
 • Page 39 Waar kan ik meer informatie vinden over de draadloze router? • �andleiding op ondersteunings�cd http://support.asus.com/faq • Online site voor veelgestelde vragen (FAQ): • Site voor technische ondersteuning: http://support.asus.com/techserv • �otline klantendienst: raadpleeg de nummers voor de ondersteuningshotline in de Aanvullende handleiding...
 • Page 40: Contenu De La Boîte

  Carte de garantie NOTES: • Contacte� votre service apr�s�vente ASUS si l’un des éléments est manquant ou Contacte� votre service apr�s�vente ASUS si l’un des éléments est manquant ou endommagé. Consulte� la liste des centres d'appels ASUS en fin de guide.
 • Page 41 • Une mauvaise éjection du périphérique de stockage peut endommager les données contenues sur le disque. • Pour consulter la liste des syst�mes de fichiers et de partitions de disques supportés par le routeur sans fil, visite� le site http://event.asus.com/networks/ disksupport •...
 • Page 42 Placer le routeur dans une position verticale ou hori�ontale peut aider à améliorer le qualité de couverture du signal sans fil. • Mette� toujours le routeur à jour dans la version de firm�are la plus récente. Visite� le site Web d’ASUS sur http://www.asus.com pour consulte� la liste des mises à jour.
 • Page 43: Avant De Commencer

  Avant de commencer 1. Déconnecte� tous les c�bles de votre configuration modem actuelle et renouvele� l’adresse IP de votre ordinateur. VERTISSEMENT ! Assure��vous que votre modem c�ble/ADSL est éteint depuis au moins 2 minutes. a: Débranche� l’adaptateur secteur de la prise électrique et du modem c�ble/ADSL. b: Déconnecte�...
 • Page 44 IMPORTANT ! Vérifie� que les LED (voyants lumineux) de réseau étendu et de réseau local clignotent. c: À l’aide d’un autre c�ble réseau, connecte� votre modem au port réseau étendu À l’aide d’un autre c�ble réseau, connecte� votre modem au port réseau étendu (WAN) du routeur sans fil.
 • Page 45: Mise En Route

  Mise en route 1. Configure� les param�tres sans fil via le Gestionnaire de configuration Web du routeur. a: Ouvre� votre navigateur Internet (ex : Internet Explorer, Google Chrome, Safari ou Ouvre� votre navigateur Internet (ex : Internet Explorer, Google Chrome, Safari ou Firefox).
 • Page 46: Foire Aux Questions (faq)

  c: Assigne� un nom (SSID) au réseau sans Assigne� un nom (SSID) au réseau sans fil ainsi qu’une clé de sécurité pour votre connexion sans fil 2.4G�� et 5G��. Clique� sur Apply (Appliquer) une fois terminé. d: Les param�tres Internet et de connexion sans fil apparaissent.
 • Page 47 3. À partir de l’écran Param�tres du réseau local, décoche� l’option Utiliser un serveur proxy pour votre réseau local. 4. Clique� sur OK une fois terminé. Sous MAC OS Dans la barre des menus, clique� sur Safari > Préfé- 1. Dans la barre des menus, clique� sur rences >...
 • Page 48 3. Coche� l’option Obtenir une adresse IP automatique� ment. 4. Clique� sur OK une fois terminé. Sous MAC OS 1. Clique� sur la Pomme localisée en haut à gauche de votre écran. 2. Cliquez sur Préférences Système > Réseau > Config- urer...
 • Page 49 C. Désactivez la numérotation de votre connexion à distance (si disponible). Sous Windows ® Clique� sur Démarrer > Internet Explorer pour lancer 1. Clique� sur le navigateur. 2. Clique� sur Outils > Options Internet > onglet Connexions. 3. Coche� l’option Ne jamais établir de connexion. 4.
 • Page 50 • Appuye� sur le bouton de réinitialisation situé sur l’arri�re du routeur pendant plus de 5 secondes. • Param�tres par défaut : Param�tres par défaut : Nom d’utilisateur / Mot de Adresse IP : SSID: ASUS passe : 192.168.1.1 admin / admin...
 • Page 51 Manuel d’utilisation contenu dans le CD de support http://support.asus.com/faq • FAQ en ligne : http://support.asus.com/techserv • Site de support technique : • �otline : consulte� la liste des centres d'appels ASUS en fin de guide. SUPPORT HOTLINE Area Hotline Number Support Availability Languages Mon. to Fri.
 • Page 52: Pakkauksen Sisältö

  Pakkauksen sisältö RT�N56U Verkkolaite Verkkokaapeli Pikaopas Tuki�CD (käyttöopas, apuohjelmat) Takuukortti HUOMAA: Jos jokin nimike puuttuu tai on vahingoittunut, ota yhteys jälleenmyy� jään. Laitteiston ominaisuudet USB LED �valo 2,4 G�� LED �valo 9) LAN�portit 1–4* LAN LED �valo Virran LED�valo 10) WAN (internet) �portti* WAN LED �valo USB 2.0 �portit* 11) Virta (DC�In) �portti...
 • Page 53 Network Map �sivun oikeassa yläreunassa olevaa USB� kuvaketta ja sitten kohtaa Eject USB 1. • USB�laitteen poistaminen väärin voi vaurioittaa sillä olevia tietoja. • Luettelo langattoman reitittimen tukemista tiedostojärjestelmistä ja kovalevypartitioista on osoitteessa http://event.asus.com/networks/ disksupport • Luettelo langattoman reitittimen tukemista tulostimista on osoitteessa http:// event.asus.com/networks/printersupport...
 • Page 54 • Parhaan edestä�taakse�kattavuuden varmistamiseksi aseta reititin pystyasentoon. • Parhaan ylhäältä�alas�kattavuuden varmistamiseksi aseta reititin kaltevaan asentoon. • Päivität aina uusimman laiteohjelmiston. �ae viimeisimmät laitteistopäivitykset ASUS��eb�sivustolta osoitteesta http://www.asus.com.
 • Page 55: Ennen Kuin Aloitat

  Ennen kuin aloitat 1. Irrota johdot/kaapelit olemassa olevasta modeemiasennuksesta VAROITUS! Varmista, että kaapeli/ADSL�modeemin virta on katkaistu vähintään kaksi minuuttia. a: Irrota verkkolaite virtalähteestä ja irrota se kaapeli/ADSL�modeemista. b: Irrota verkkokaapeli kaapeli/ADSL�modeemista. 2. Aseta langaton ympäristösi. a: Liitä langattoman reitittimen verkkolaite DC�In�porttiin ja liitä se virtalähteeseen. b: Liitä...
 • Page 56 c: Liitä modeemi toisella verkkokaapelilla langattoman reitittimen WAN�porttiin. Liitä modeemi toisella verkkokaapelilla langattoman reitittimen WAN�porttiin. Liitä modeemi toisella verkkokaapelilla langattoman reitittimen WAN�porttiin. d: Liitä modeemin verkkolaite DC�In�porttiin ja liitä se virtalähteeseen. Liitä modeemin verkkolaite DC�In�porttiin ja liitä se virtalähteeseen. Liitä modeemin verkkolaite DC�In�porttiin ja liitä se virtalähteeseen. 3.
 • Page 57: Näin Pääset Alkuun

  Näin pääset alkuun Määritä langattomat asetukset graafisella �eb�käyttöliittymällä (�eb GUI). a: Käynnistä �eb�selain, kuten Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, tai Safari. HUOMAA: Jos QIS ei käynnisty automaattisesti, käynnistä se manuaalisesti seuraavasti: • Näppäile WWW�selaimeesi http://192.168.1.1 ja suorita Quick Internet Setup (QIS) Wi�ard uudelleen. •...
 • Page 58 c: Anna langattomalle 2,4G��� ja 5G��� yhteydelle verkkonimi (SSID) ja turva� avain. Napsauta Käytä, kun olet valmis. d: Internet�asetukset ja langattoman yhteyden asetukset näytetään. Jatka napsauttamalla Seuraava. e: Lue langattoman verkkoyhteyden opaste. Kun olet valmis, napsauta Lopeta. HUOMAA: Annettava verkkonimi voi olla enintään 32 merkin pituinen.. Usein kysyttyä...
 • Page 59 3. Poista Lähiverkkoasetukset (LAN) �näytöstä valinta� Poista Lähiverkkoasetukset (LAN) �näytöstä valinta� Poista Lähiverkkoasetukset (LAN) �näytöstä valinta� merkki kohdasta Use a proxy server for your LAN (Käytä välityspalvelinta lähiverkossa). 4. Napsauta OK, kun olet valmis. MAC OS Osoita valikkopalkin Safari > Preferences... (Ase- 1.
 • Page 60 3. Saadaksesi iPv4 IP�asetukset automaattisesti, valitse Hanki IP-osoite automaattisesti. 4. Napsauta OK, kun olet valmis. MAC OS 1. Napsauta näytön vasemmassa yläreunassa olevaa Apple�kuvaketta . Osoita System Preferences (Järjestelmäasetukset) > 2. Osoita Network (Verkko) > Configure... (Kytkentä ...) (Kytkentä ...) ...) ) �ken�...
 • Page 61 C. Ota modeemiyhteys pois käytöstä, jos se on otettu käyttöön. Windows® 7 1. Käynnistä �eb�selainta napsauttamalla Start (Käynnis- tä) > Internet Explorer. 2. Napsauta Tools (Työkalut) > Internet options (Inter- net-asetukset) > Connections (Yhteydet) �välilehti. Poista valintamerkki kohdasta Never dial a connecti- 3.
 • Page 62 Jos ADSL�valo vilkkuu edelleen tai ei pala, ota yhteyttä ADSL�palveluntarjoajaasi. Verkkonimi tai suojausavain on unohtunut. • Yritä luoda langallinen yhteys ja määrittää salausasetukset uudelleen. • Paina nollauspainiketta yli viisi sekuntia nollataksesi tai palauttaaksesi järjestelmän tehtaan oletusasetuksiin. • Tehtaan oletusasetukset: Käyttäjänimi/Salasa- IP-osoite: SSID: ASUS na: admin / admin 192.168.1.1...
 • Page 63 Mistä saan lisätietoja langattomasta reitittimestä? • Tuki�CD�levyllä oleva Käyttäjän käsikirja • Online�usein kysyttyä�sivusto: http://support.asus.com/faq http://support-org.asus.com/ • Teknisen tuen sivusto: • Tukipalvelunumero: Katso tukipalvelunumero kohdasta Supplementary Guide (Lisä� opas). SUPPORT HOTLINE Area Hotline Number Support Availability Languages Mon. to Fri. USA/ 1�812�282�2787...
 • Page 64 Paketinhalt RT�N56U Netzwerkkabel AC-Adapter Schnellstarthilfe Garantiekarte Support-CD (Handbuch/Anwendungen) Hinweis: • Sollten Artikel beschädigt oder nicht vorhanden sein, �enden Sie sich an Ihren Sollten Artikel beschädigt oder nicht vorhanden sein, �enden Sie sich an Ihren �ändler. • Be�ahren Sie die Originalverpackung f�r den Fall, dass Sie später Garantieanspr�che �ie Reperatur oder Erstattungen brauchen �erden, auf.
 • Page 65 Falsches Entfernen von USB�Datenträgern kann �u Datenverlust f�hren. • F�r �eitere Details �u Dateisystemen und Festplattenpartitionen, die der drahtlose Router unterst�t�t, besuchen Sie bitte http://event.asus.com/net�orks/disksupport • F�r �eitere Details �u Druckern, die der drahtloses Router unterst�t�t, besuchen Sie bitte http://event.asus.com/net�orks/printersupport...
 • Page 66 Antennen in einer geneigten Position aus. • F�r optimalen Betrieb sollten Sie das interne K�hlsystem anpassen. Details hier�u finden Sie im Benut�erhandbuch. • �alten Sie die Firm�are immer auf dem neuesten Stand. Die aktuellste Firm�are finden Sie auf der ASUS�Webseite unter http://www.asus.com.
 • Page 67: Bevor Sie Beginnen

  Bevor Sie beginnen 1. Trennen & entfernen Sie alle Kabel/Leitungen Ihrer alten Modemkonfigura� tion & entfernen Sie die alte IP�Adresse Ihres Computers. WARNUNG! Bevor Sie die Kabel/Leitungen entfernen, sollte Ihr Kabel/ADSL�Modem f�r mindestens ��ei Minuten ausgeschaltet �erden. Falls Ihr Modem eine Batterie hat, entfernen Sie diese auch.
 • Page 68 c: Ver�enden Sie ein �eiteres Net��erkkabel, um den Modem mit dem WAN�Anschluss Ihres drahtlosen Routers �u verbinden. d: Verbinden Sie den AC�Adapter ihres Modems mit dem DC�In�Anschluss so�ie mit der Stromversorgung. 3. Deaktivieren Sie nicht benötigte Einstellungen am Computer. A. Deaktivieren Sie den Proxy-Server (falls aktiviert). B.
 • Page 69: Erste Schritte

  Erste Schritte 1. Konfigurieren Sie die Drahtloseinstellungen �ber die �ebbasierende grafische Benut�eroberfläche (�eb GUI). a: Starten Sie einen Webbro�ser �ie Internet Explorer, Google Chrome, Firefox oder Safari. HINWEIS: Falls QIS (Schnelleinstellung) nicht automatisch geladen �ird, gehen Sie �ie folgt vor, um QIS manuell �u laden: •...
 • Page 70: Häufig Gestellte Fragen (faq)

  c: Weisen Sie der 2.4G��� und 5G��� Verbindung einen Net��erkna� men (SSID) und einen Sicherheits� schl�ssel �u. Klicken Sie auf Apply (Übernehmen), �enn Sie fertig sind. d: Ihre Internet und Drahtlosein� stellungen �erden ange�eigt. Klicken Sie auf Next (Weiter), um fort�ufahren.
 • Page 71 3. Wählen Sie IP-Adresse automatisch beziehen (Obtain an IP address automatically), um die iPv4 IP�Einstellungen automatisch �u be�iehen. 4. Wenn abgeschlossen, klicken Sie auf OK. MAC OS 1. Klicken Sie in Safari�Bro�ser auf Safari > Einstel- lungen... (Preferences...) > Aus�ahl Erweitert (Advanced) >...
 • Page 72 3. Wählen Sie IP-Adresse automatisch beziehen (Obtain an IP address automatically), um die iPv4 IP�Einstellungen automatisch �u be�iehen. 4. Wenn abgeschlossen, klicken Sie auf OK. MAC OS 1. Klicken Sie in Safari�Bro�ser auf Safari > Einstel- lungen... (Preferences...) > Aus�ahl Erweitert (Advanced) >...
 • Page 73 C. Deaktivieren Sie die DFÜ-Verbindung, falls aktiviert. Windows® 7 1. Klicken Sie auf Start > Internet Explorer, um den Bro�ser �u starten. 2. Klicken Sie auf Extras (Tools) > Internetoptionen (Inter- net options) > Aus�ahl Verbindungen (Connections). 3. Wählen Sie Keine Verbindung wählen (Never dial a connection).
 • Page 74 Der Netzwerkname oder das Verschlüsselungskennwort wurde vergessen. • Versuchen Sie, eine Kabelverbindung her�ustellen und die Drahtlos�Verschl�sselung erneut �u konfigurieren. • Dr�cken Sie die Reset�Taste an der R�ckseite f�r mindestens f�nf Sekunden.‘ • Werkseinstellungen: Benutzername / Kennwort: IP-Adresse: SSID: ASUS admin / admin 192.168.1.1...
 • Page 75 Wo kann ich weitere Informationen über den drahtlosen Router erhalten? • Benut�erhandbuch auf der Support�CD http://support.asus.com/faq • Online FAQ: http://support-org.asus.com/ • Technische Unterst�t�ung: • Kunden��otline: Be�iehen Sie sich auf die Support��otline in dieser Schnellstarthilfe. SUPPORT HOTLINE GEBIET HOTLINENUMMER SPRACHEN VERFÜGBARKEIT Mo.
 • Page 76: Περιεχόμενα συσκευασίας

  Περιεχόμενα συσκευασίας RT�N56U Καλωδιακού δικτύου Μετασχηματιστής ρεύματος Οδηγός Γρήγορης Έναρξης CD Υποστήριξης (εγχειρίδιο, βοηθητικά προγράμματα) Κάρτα εγγύησης ΣΗΜΕIΩΣΗ: : Εάν απουσιάζει ή εμφανίζει βλάβη οποιοδήποτε από τα στοιχεία, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης. . Χαρακτηριστικά υλικού Λυχνία LED 2.4G�� 9) Θύρες...
 • Page 77 Η εσφαλμένη αφαίρεση του δίσκου USB ενδέχεται να προκαλέσει καταστροφή δεδομένων. • Για τη λίστα των συστημάτων αρχείων και της διαμερισματοποίησης σκληρών δίσκων που υποστηρίζει ο ασύρματος δρομολογητής, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://event.asus.com/ networks/disksupport • Για τη λίστα των εκτυπωτών που υποστηρίζει ο ασύρματος δρομολογητής, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://event.asus.com/networks/printersupport...
 • Page 78 σε όρθια θέση. • Για βέλτιστη κάλυψη από πάνω προς τα κάτω, τοποθετήστε τον ασύρματο δρομολογητή σε κεκλιμένη θέση. • Ενημερώνετε πάντα με την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο της ASUS στη διεύθυνση http://���.asus.com για τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις υλικολογισμικού.
 • Page 79: Πριν προχωρήσετε

  Πριν προχωρήσετε 1. Βγάλτε από την πρίζα και αποσυνδέστε τα καλώδια από την υπάρχουσα εγκατάσταση μόντεμ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Βεβαιωθείτε ότι το καλωδιακό/ADSL μόντεμ έχει απενεργοποιηθεί για τουλάχιστον δύο λεπτά. α: Βγάλτε από την πρίζα τον προσαρμογέα AC και αποσυνδέστε τον από το καλωδιακό/ ADSL μόντεμ.
 • Page 80 α: Συνδέστε τον προσαρμογέα AC του ασύρματου δρομολογητή στη θύρα εισόδου DC και σε μια πρίζα ρεύματος. β: Χρησιμοποιήστε το καλώδιο δικτύου για να συνδέσετε τον υπολογιστή στη θύρα LAN του ασύρματου δρομολογητή. 3. Απενεργοποιήστε μερικές ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας. A.
 • Page 81: Πώς να ξεκινήσετε

  Πώς να ξεκινήσετε Διαμορφώστε τις ασύρματες ρυθμίσεις μέσω της γραφικής διαδικτυακής διεπαφής χρήστη (�eb GUI). a: Εκκινήστε μια εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο όπως Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, ή Safari. ΣΗΜΕIΩΣΗ: : Αν το QIS δεν εκκινεί αυτόματα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να...
 • Page 82 c: Εκχωρήστε το όνομα δικτύου (SSID) και το κλειδί ασφαλείας για την ασύρματη σύνδεση 2.4G�� και 5G��. Κάντε κλικ στο Apply (Εφαρμογή) όταν τελειώσετε. d: Εμφανίζονται οι ρυθμίσεις του Internet και του ασύρματου δικτύου. Κάντε κλικ στο Next (Επόμενο) για να συνεχίσετε. e: Διαβάστε...
 • Page 83 3. Από την οθόνη Ρυθμίσεις τοπικού δικτύου (LAN), καταργήστε την επιλογή Use a proxy server for your LAN (Χρήση διακομιστή μεσολάβησης για το LAN). 4. Κάντε κλικ στο OK όταν τελειώσετε. MAC OS 1. Από τη γραμμή μενού, κάντε κλικ στο Safari > Pref- erences...
 • Page 84 3. Από την οθόνη Ρυθμίσεις τοπικού δικτύου (LAN), καταργήστε την επιλογή Use a proxy server for your LAN (Χρήση διακομιστή μεσολάβησης για το LAN). 4. Κάντε κλικ στο OK όταν τελειώσετε. MAC OS 1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο της Apple που...
 • Page 85 C. Απενεργοποιήστε τη σύνδεση μέσω τηλεφώνου, αν είναι ενεργοποιημένη. Windows® 7 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Start (Έναρξη) > Internet Ex- plorer για να εκκινήσετε την εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο. 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Tools (Εργαλεία) > Internet op- tions (Επιλογές...
 • Page 86 Προσπαθήστε να δημιουργήσετε την ενσύρματη σύνδεση και να διαμορφώσετε ξανά τις ρυθμίσεις κρυπτογράφησης. • Πατήστε το κουμπί Επαναφοράς για περισσότερο από πέντε δευτερόλεπτα για επαναφορά του δρομολογητή στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. • Εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις: Όνομα χρήστη / Κωδικός Διεύθυνση IP: SSID: ASUS πρόσβασης: admin / admin 192.168.1.1...
 • Page 87 Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες για τον ασύρματο δρομολογητή; • Εγχειρίδιο χρήστη στο CD υποστήριξης • Ιστότοπος για Συχνές ερωτήσεις (FAQ): http://support.asus.com/faq http://support-org.asus.com/ • Ιστότοπος τεχνικής υποστήριξης: • Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης πελατών: Ανατρέξτε στην τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης στον Συμπληρωματικό Οδηγό.
 • Page 88: Contenuto Della Confezione

  CD di Supporto (manuale, utilità) Garan�ia NOTE: • In caso di articoli danneggiati o mancanti, contattare il supporto ASUS per assisten�a e interrogativi di carattere tecnico. Consultare l'elenco delle hotline telefoniche ASUS alla fine di questa guida. • Per usufruire del servi�io di assisten�a in garan�ia, � necessario conservare il materiale per l'imballaggio originario.
 • Page 89 • La rimo�ione non corretta del disco USB potrebbe causare la corru�ione dei dati. • Per consultare l'elenco dei file system e delle parti�ioni per disco rigido supportate dal router �ireless, visitare l'indiri��o: http://event.asus.com/net�orks/disksupport • Per consultare l'elenco delle stampanti supportate dal router �ireless, visitare...
 • Page 90 Per una copertura ottimale fronte�retro, mettere il router �ireless in posi�ione verticale. • Per una copertura ottimale dall’alto verso il basso, mettere il router �ireless in posi�ione inclinata. • Aggiornare sempre il firm�are. Visitare il sito ufficiale ASUS, all’indiri��o http://���.asus. com per gli ultimi aggiornamenti.
 • Page 91: Procedura Preliminare

  Procedura preliminare 1. Disinserire i cavi dal modem ATTENZIONE! Assicurarsi che il modem via cavo/ADSL sia spento da almeno due minuti. a: Disinserire l’adattatore AC dalla presa elettrica e disconnetterlo dal modem via cavo/ ADSL. b: Disinserire il cavo di rete dal modem via cavo/ADSL. 2.
 • Page 92 c: Utili��ando un altro cavo di rete, collegare il modem alla porta WAN del router �ireless. d: Inserire l’adattatore AC del modem alla porta DC�In e collegarlo ad una presa elettrica. 3. Disattivare alcune imposta�ioni del computer. A. Disattivare il server proxy, se attivato. B.
 • Page 93: Per Iniziare

  Per iniziare 1. Configurare le imposta�ioni �ireless tramite l’interfaccia grafica �eb del router �ireless. a: Avviare il bro�ser �eb (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome o Safari). NOTA: se non si riesce ad avviare automaticamente la procedura QIS, attenersi alle seguenti imposta�ioni manuali: •...
 • Page 94: Domande Frequenti

  c: Assegnare il nome di rete (SSID) e il codice di sicure��a per la connessione �ireless a 2.4G�� e 5 G��. Al termine, premere Apply. d: Sono visuali��ate le imposta�ioni �ireless e internet. Premere Next per continuare. e: Leggere la guida sulla connessione di rete �ireless.
 • Page 95 3. Dalla schermata Imposta�ioni rete locale (LAN), desele�ionare la casella di controllo Use a proxy server for your LAN. 4. Al termine, premere OK. MAC OS 1. Dal bro�ser Safari, sele�ionare Safari > Preferences > Advanced > Change Settings... 2. Dalla schermata Network, desele�ionare FTP Proxy e Web Proxy (HTTP).
 • Page 96 3. Per ottenere automaticamente le imposta�ioni IP iPv4 IP, sele�ionare Obtain an IP address automatically. 4. A termine, premere OK. MAC OS 1. Cliccare sull’icona Apple posta sul lato superiore sinistro dello schermo. 2. Sele�ionare System Preferences > Network > Configure...
 • Page 97 C. Disattivare la connessione telefonica, se necessario. Windows® 7 1. Sele�ionare Start > Internet Explorer per avviare il bro�ser. 2. Sele�ionare Tools > Internet options > Connections tab. 3. Sele�ionare Never dial a connection. 4. Al termine, premere OK. NOTA: per disattivare le imposta�ioni della connessione telefonica, consultare la guida del bro�ser.
 • Page 98 • Tentare di impostare la connessione via cavo e riconfigurare la codifica�ione �ireless. • Premere il pulsante di ripristino,sul pannello posteriore del router �ireless, per oltre cinque secondi. • Imposta�ioni di fabbrica: Nome utente / Password: Indirizzo IP: SSID: ASUS admin / admin 192.168.1.1...
 • Page 99 Dove trovare ulteriori informazioni sul router wireless? • Manuale Utente nel CD di supporto http://support.asus.com/faq • Sito FAQ online: http://support.asus.com/techserv • Sito del supporto tecnico: • Telefono del supporto tecnico in questa guida. TELEFONO DEL SUPPORTO TECNICO Area Telefono Lingua Disponibilità...
 • Page 100 Innhold i pakken RT�N56U AC�adapter Nettverkskabel �urtigstartguide Support CD (Brukerveiledning/verktøy) Garantikort MERK: �vis noen av elementene mangler eller er skadet, kontakt forhandleren din. Maskinvarefunksjoner USB LED 2.4G�� LED 9) LAN 1 ~ 4 porter* LAN LED Strøm LED 10) WAN (Internett) port* * WAN LED USB 2.0�porter* 11) Strømport (DC)
 • Page 101 USB�ikonet og klikk på Eject USB 1 (Løs ut USB 1). • Feil fjerning av USB�disken kan føre til korrupt data. • For listen over filsystemer og harddiskpartisjoner som den trådløse ruteren støtter, besøk http://event.asus.com/ networks/disksupport • For listen over skrivere som den trådløse ruteren støtter, besøk http://event.asus.com/networks/printersupport...
 • Page 102 For den beste dekningen front�til�bak, plasserer du den trådløse ruteren i en oppreist posisjon. • For den beste dekningen opp�og�ned, plasserer du den trådløse ruteren i en skrå posisjon. • Alltid oppdater til den siste fastvaren. Besøk ASUS��ebsiden på http://www. asus.com for de aller siste fastvareoppdateringene.
 • Page 103 Før du fortsetter 1. Koble fra kablene/ledningene til ditt eksisterende modemoppsett ADVARSEL! Sørg for at kabel�/ADSL�modemet har vært slått av i minst to minutter. a: Koble fra AC�adapteren fra stikkontakten og koble den fra kabel�/ADSL� modemet. b: Koble nettverkskabelen fra kabel�/ADSL�modemet. 2.
 • Page 104 c: Med en annen nettverkskabel, koble modemet til den trådløse ruterens Med en annen nettverkskabel, koble modemet til den trådløse ruterens Med en annen nettverkskabel, koble modemet til den trådløse ruterens WANport. d: Sett inn modemets AC�adapter i DC�inntaksporten og koble til et strømuttak. Sett inn modemets AC�adapter i DC�inntaksporten og koble til et strømuttak.
 • Page 105: Komme I Gang

  Komme i gang 1. Konfigurer de trådløse innstillingene dine via det nettbaserte grense- Konfigurer de trådløse innstillingene dine via det nettbaserte grense- Konfigurer de trådløse innstillingene dine via det nettbaserte grense- snittet. a: Start nettleseren din, f.eks. Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, eller Safari.
 • Page 106: Spørsmål Og Svar

  c: Tilordne nettverksnavnet (SSID) og sikkerhetsnøkkelen for din 2,4 G�� og 5 G�� trådløse tilkobling. Klikk på Apply (Bruk) når du er ferdig. d: Innstillingene for Internett og trådløst vises. Klikk Next (Neste) for å fortsette. e: Les opplæringen for trådløs nettverk� stilkobling.
 • Page 107 3. Fra Local Area Net�ork (LAN) Settings (Innstillinger Fra Local Area Net�ork (LAN) Settings (Innstillinger Fra Local Area Net�ork (LAN) Settings (Innstillinger for lokalt nettverk) �skjermen, fjern krysset for Use a proxy server for your LAN (Bruk en proxy-server til lokalnettet). 4.
 • Page 108 3. For å automatisk hente inn IPv4 IP�innstillingene, kryss av for Obtain an IP address automatically (Motta en IP-adresse automatisk). Klikk på OK når du er ferdig. 4. Klikk på MAC OS 1. Klikk på Apple�ikonet øverst til venstre på skjer� men.
 • Page 109 C. Deaktver den eksterne oppringingen, hvis denne er aktivert. Windows® 7 1. Click Start > Internet Explorer to launch the bro�ser. 2. Click Tools > Internet options > Connections tab. 3. Tick Never dial a connection. 4. Click OK �hen done. NOTE: Refer to your bro�ser's help feature for details on disabling the dial�up connection settings.
 • Page 110 • Prøv å sette opp den kablede tilkoblingen og konfigurer krypteringsinnstillingene på nytt. • Trykk på Reset�knappen i mer enn fem sekunder for å nullstille eller gjenopprette systemet til fabrikkinnstillingene. • Fabrikkinnstillinger: Brukernavn/passord: IP-adresse: SSID: ASUS admin / admin 192.168.1.1...
 • Page 111 Hvor kan jeg finne mer informasjon om den trådløse ruteren? • Bruksanvisning i support CD�en • Online side med spørsmål og svar: http://support.asus.com/faq http://support-org.asus.com/ • Side for teknisk støtte: • Kundehjelp: �envis til støttetelefonnummeret i tilleggsguiden SUPPORT HOTLINE Area Hotline Number...
 • Page 112: Conteúdo Da Embalagem

  Conteúdo da embalagem RT�N56U Transformador Cabo de rede Guia de consulta rápida CD de suporte (contendo o manual e os utilitários) Cartão de Garantia NOTA: Caso algum item esteja danificado ou em falta, contacte o seu revendedor. Características do hardware LED USB LED 2.4G��...
 • Page 113 A remoção incorrecta do disco USB poderá danificar os dados. • Para consultar a lista de sistemas de ficheiros e de partições de disco rígido que o router sem fios suporta, visite http://event.asus.com/ networks/ disksupport • Para consultar a lista de impressoras que o router suporta, visite http://event.asus. com/networks/printersupport...
 • Page 114 Para uma melhor cobertura hori�ontal, coloque o router sem fios na posição vertical. • Para uma melhor cobertura vertical, coloque o router sem fios numa posição inclinada. • Actuali�e sempre para o firm�are mais recente. Visite o Web site da ASUS em http://www.asus.com para obter as actuali�ações de firm�are mais recentes.
 • Page 115: Antes De Prosseguir

  Antes de prosseguir 1. Desligue os fios/cabos ligados ao modem Desligue os fios/cabos ligados ao modem Desligue os fios/cabos ligados ao modem AVISO! Certifique�se de que o modem por cabo/ADSL se encontra desligado há pelo menos dois minutos a: Desligue o transformador AC da tomada eléctrica e desligue�o do modem por cabo/ ADSL.
 • Page 116 c: Utili�ando outro cabo de rede, ligue o seu modem à porta WAN do router sem fios. Utili�ando outro cabo de rede, ligue o seu modem à porta WAN do router sem fios. Utili�ando outro cabo de rede, ligue o seu modem à porta WAN do router sem fios. d: Ligue o transformador AC do modem à...
 • Page 117 Introdução 1. Configure as definições da rede sem fios utili�ando a interface Web (GUI Web). a: Execute o seu navegador Web, como por exemplo o Internet Explorer, o Fire� Execute o seu navegador Web, como por exemplo o Internet Explorer, o Fire� fox ,Google Chrome ou o Safari.
 • Page 118 c: Atribua o nome de rede (SSID) e a chave de segurança para a sua ligação sem fio a 2,4G�� e 5G��. Clique em Apply (Aplicar) quando terminar. d: Serão exibidas as suas definições de Inter� net e da ligação sem fios. Clique em Next (Seguinte) para continuar.
 • Page 119 3. No ecrã Definições de rede local (LAN), desmarque No ecrã Definições de rede local (LAN), desmarque No ecrã Definições de rede local (LAN), desmarque a opção Use a proxy server for your LAN (Utilizar Utilizar um servidor proxy para a rede local). 4.
 • Page 120 3. Para configurar automaticamente as definições de IP iPv4, marque a opção Obtain an IP address automatically (Obter auto- maticamente um endereço IP). 4. Clique em OK quando terminar. MAC OS 1. Clique no ícone Apple no canto superior esquerdo do ecrã. Clique em System Preferences (Preferências do Sis- 2.
 • Page 121 C. Desactive a ligação de acesso telef�nico, caso esteja activada. Desactive a ligação de acesso telef�nico, caso esteja activada. Windows® 7 1. Clique em Start (Iniciar) > Internet Explorer para exe� cutar o navegador Web. 2. Clique em Tool (Ferramentas) > Internet Explorer (Op- ções da Internet) >...
 • Page 122 Tente configurar a ligação com fios e configure novamente as definições de encripta� ção. • Pressione o botão Repor durante mais de cinco segundos para repor ou restaurar as predefinições do sistema. • Predefinições: Nome utiliza- Endereço IP: SSID: ASUS dor / Palavra-passe: 192.168.1.1 admin / admin...
 • Page 123 Onde posso encontrar mais informações acerca do router sem fios? • Manual do utili�ador incluído no CD de suporte • Site de Perguntas Frequentes Online: http://support.asus.com/faq http://support-org.asus.com/ • Site de Apoio Técnico: • Linha de Apoio ao Cliente: Consulte a Linha de Apoio ao Cliente no Guia suplementar...
 • Page 124: Комплект поставки

  Блок питания Краткое руководство Компакт-диск (руководство пользователя / утилиты) Гарантийный талон ПРИМЕЧАНИЯ: • Е сли какие-либо элементы комплекта поставки отсутствуют или повреждены, обратитесь в службу техподдержки ASUS. Номера телефонов горячей линии службы технической поддержки смотрите в конце этого руководства. • С охраните оригинальную упаковку на случай, если в будущем потребуется гарантийное обслуживание, например ремонт или замена. Аппаратные функции...
 • Page 125 • Д ля безопасного извлечения USB диска запустите веб-интерфейс (http://192.168.1.1), затем нажмите Remove на странице Network Map page > External USB disk status > Safely Remove disk. • Неправильное извлечение USB диска может привести к потере данных. • С писок поддерживаемых файловых систем и разделов для жесткого диска смотрите на странице http://event.asus.com/networks/disksupport • Список поддерживаемых принтеров смотрите на странице http://event.asus.com/ networks/disksupport...
 • Page 126 • Для предотвращения помех поместите устройство подальше от устройств стандарта 802.11g или устройств, работающих на частоте 20 МГц или 2.4ГГц, устройств Bluetooth, беспроводных телефонов, трансформаторов, мощных двигателей, флюоресцентных ламп, микроволновых лучей, холодильников и другого промышленного оборудования. • Для хорошего приема сигнала в горизонтальном направлении расположите роутер в вертикальном положении. • Для хорошего приема сигнала в вертикальном направлении расположите роутер в наклонном положении. • Используйте последнюю прошивку. Для получения подробной информации о наличии свежей прошивки посетите сайт ASUS http://www.asus.com.
 • Page 127 Подготовка 1. О тключите провода/кабели от модема. ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что кабельный/ADSL модем был выключен в течение не менее двух минут. a: Отключите блок питания от розетки и от кабельного/ADSL модема. b: Отключите сетевой кабель от кабельного/ADSL модема. 2. Настройка беспроводной сети. Подключите блок питания роутера к разъему DC-In и к розетке. С помощью сетевого кабеля подключите компьютер к LAN порту роутера. ВАЖНО! Убедитесь, что индикаторы WAN и LAN мигают.
 • Page 128 c: С помощью другого сетевого кабеля, подключите модем к WAN порту беспроводного роутера. d: П одключите блок питания модема к разъему DC-In модема и к розетке. 3. Измените настройки на Вашем компьютере. А. Отключите прокси-сервер, если он включен. B. Установите TCP/IP для автоматического получения IP адреса. С. Отключите подключение удаленного доступа, если оно включено. ПРИМЕЧАНИЕ: Подробную информацию по изменению настроек смотрите в разделе Часто...
 • Page 129: Начало Работы

  Начало работы 1. С конфигурируйте настройки беспроводной сети через веб-интерфейс беспроводного роутера. a: Запустите браузер, например Internet Explorer, Firefox, Safari или Google Chrome. ПРИМЕЧАНИЕ: Если QIS не запускается автоматически, для доступа к странице QIS выполните следующие инструкции: • В адресной строке браузера введите http://192.168.1.1 для запуска мастера QIS. • О тключите использование прокси-сервера, подключение удаленного доступа, а также настройте TCP/IP для автоматического получения IP адреса. Для получения подробной информации обратитесь к разделу FAQs или используйте мастер с компакт-диска для автодиагностики.
 • Page 130 c: Назначьте имя сети (SSID) и ключ безопасности для беспроводных подключений 2.4 ГГц и 5 ГГц. Когда закончите, нажмите Применить. d: Появятся настройки Интернет и беспроводной сети. Нажмите Далее для продолжения. e: Ознакомьтесь с описанием беспроводного сетевого подключения. Когда закончите, нажмите Готово. ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете назначить имя сети с длиной до 32 символов. Часто задаваемые вопросы (FAQ) После выполнения инструкций я все же не могу получить доступ к веб-интерфейсу (web GUI) роутера для конфигурации параметров. А. Отключите прокси-сервер, если он включен. Windows 7 1. Нажмите Пуск...
 • Page 131 3. Н а экране настройки локальной сети отключите использование прокси-сервера для локальной сети. 4. Нажмите OK когда закончите. MAC OS 1. В браузере Safari, нажмите Safari > Preferences > Advanced > Change Settings. 2. Н а экране сеть снимите флажки FTP Proxy и Web Proxy (HTTP). 3. Когда закончите, нажмите Apply Now. ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения подробной информации по отключению использования прокси-сервера, обратитесь к справке браузера.
 • Page 132 3. Выберите Получить IP адрес автоматически для автоматического получения IP адреса. 4. Нажмите OK когда закончите. MAC OS 1. Нажмите иконку Apple расположенную в левом верхнем углу экрана. 2. Нажмите System Preferences > Network > Config- ure. 3. На вкладке TCP/IP в выпадающем списке Configure IPv4 выберите Using DHCP. 4. Когда закончите, нажмите Apply Now. ПРИМЕЧАНИЕ: Подробную информацию по конфигурации настроек TCP/IP смотрите в справке к Вашей операционной системе.
 • Page 133 С. Отключите подключение удаленного доступа, если оно включено. Windows 7 1. Н ажмите Пуск > Internet Explorer для запуска браузера. 2. Выберите Сервис > Свойства обозревателя > вкладка Подключения. 3. У становите флажок Никогда не использовать подключение удаленного доступа. 4. Нажмите OK когда закончите. ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения подробной информации по отключению удаленного доступа, обратитесь к справке браузера.
 • Page 134 Проверьте правильность подключения модема. • Попробуйте использовать другой Ethernet кабель. Если индикатор ADSL модема "Link" мигает или выключен, это означает, что Интернет недоступен - роутер не может установить соединение с сетью ADSL. • Проверьте, что все кабели правильно подключены. • Отключите шнур питания от ADSL или кабельного модема, подождите несколько минут, затем подключите обратно. • Если индикатор ADSL модема продолжает мигать или не горит, обратитесь к Вашему провайдеру. Забыты имя сети и ключи шифрования. • Попробуйте установить проводное соединение и сконфигурировать шифрование снова. • Нажмите и удерживайте кнопку сброса роутера более пяти секунд. • Заводские установки по умолчанию: Имя пользователя/пароль: адрес: SSID: ASUS admin / admin 192.168.1.1...
 • Page 135 Где можно найти подробную информацию о беспроводном роутере? • Руководство пользователя на компакт-диске • Часто задаваемые вопросы: http://support.asus.com/faq • Сайт технической поддержки: http://support.asus.com/techserv • Горячая линия: Обратитесь к списку горячих линий в этом кратком руководстве Горячая линия Место Горячая линия Поддерживаемые Доступность языки США / 1-812-282-2787 Русский Пнд. - Птн. Канада 8:30-12:00am EST (5:30am-9:00pm PST) Сбт. - Вск. 9:00am-6:00pm EST (6:00am-3:00pm PST) Бразилия...
 • Page 136: Contenido Del Paquete

  Contenido del paquete Router inalámbrico RT�N65U Cable de red Adaptador de alimentaci�n Guía de inicio rápido CD de soporte (Manual/soft�are de utilidad) arjeta de garantía NOTA: Si alguno de los artículos falta o se encuentra dañado, p�ngase en contacto con su distribuidor. Características de hardware LED de 2.4 G��...
 • Page 137 • Si quita el disco USB de forma incorrecta, los datos pueden resultar dañados. • Para conocer la lista del sistema de archivos y las particiones de disco duro que admite el contador inalámbrico, visite la direcci�n http://event.asus.com/ networks/disksupport. • Para conocer la lista de impresoras que admite el router inalámbrico, visite la...
 • Page 138 • Para conseguir la mejor vertical, coloque el router inalámbrico en posici�n inclinada. • Actualícese siempre a la versi�n be firm�are más reciente. Visite el sitio Web de ASUS en http://www.asus.com para obtener las actuali�aciones de firm�are más recientes.
 • Page 139 Antes de proceder Desenchufe y desconecte los cables/conductores de la instalaci�n de m�dem existente. ADVERTENCIA: Asegúrese de que el m�dem por cable/ADSL haya permanecido apa� gado durante, al menos, dos minutos. a: Desenchufe el adaptador de CA de la red eléctrica y desconéctelo del m�dem por cable/ADSL.
 • Page 140 IMPORTANT! Ensure that the WAN and LAN LEDs are blinking. c: Use otro cable de red para conectar el m�dem al puerto WAN del router Use otro cable de red para conectar el m�dem al puerto WAN del router Use otro cable de red para conectar el m�dem al puerto WAN del router inalámbrico.
 • Page 141: Procedimientos Iniciales

  Procedimientos iniciales 1. Defina la configuraci�n inalámbrica a través de la interfa� gráfica de usuario (GUI) Web del router inalámbrico. a. Inicie un explorador �eb, como por ejemplo Internet Explorer, Firefox, Google Chrome o Safari. NOTAS: Si la configuraci�n rápida de Internet (QIS) no se inicia automáticamente, siga estos pasos para hacerlo de forma manual: •...
 • Page 142 c: Asigne el nombre de ver (SSID) y la clave de seguridad para la conexi�n inalám� brica be 2,4 G�� y 5 G��. �aga clic en Apply (Aplicar) cuando haya terminado. d: Se mostrará la configuraci�n de la conexi�n a Internet y la red inalámbrica. �aga clic en Next (Siguiente) para continuar.
 • Page 143 3. En la pantalla Local Area Net�ork (LAN) Settings En la pantalla Local Area Net�ork (LAN) Settings En la pantalla Local Area Net�ork (LAN) Settings (Configuraci�n de la red de área local (LAN)), des� active la opci�n Use a proxy server for your LAN (Usar un servidor proxy para la LAN).
 • Page 144 3. Para obtener la configuraci�n de la direcci�n IP iPv4 automáticamente, active la opci�n Obtain an IP address automatically (Obtener una direcci�n IP automáticamente). 4. �aga clic en OK (Aceptar) cuando haya terminado. MAC OS 1. �aga clic en el icono de Apple situado en la es�...
 • Page 145 C. Deshabilite todas las conexiones de acceso telef�nico, si hay alguna habilitada. Windows® 7 1. �aga clic en Start (Inicio) > Internet Explorer para iniciar el explorador �eb. 2. �aga clic en Tools (Herramientas) > Internet options (Opciones de Internet) > ficha Connections (Conexio- nes).
 • Page 146 Intente establecer la conexi�n por cable y configurar de nuevo el cifrado inalámbrico. • Presione el bot�n Reiniciar del router inalámbrico durante más de cinco segundos. • Valores predeterminados de fábrica: Nombre de usuario / Con- Direcci�n IP: SSID: ASUS traseña: admin / admin 192.168.1.1...
 • Page 147 • El manual del usuario que incluye el CD de soporte • El sitio �eb de preguntas más frecuentes: http://support.asus.com/faq http://support-org.asus.com/ • El sitio �eb de soporte técnico: • Línea Directa: Consulte el número de la línea telef�nica de soporte técnico en esta Guía de inicio rápido.
 • Page 148: Förpackningens Innehåll

  Förpackningens innehåll RT�N56U Nätverkskabel Nätadapter Snabbstartguide Support�CD (bruksanvisning/ hjälp program) Garantikort OBS: Om någon av posterna är skadade eller saknas, kontakta din återförsäljare Om någon av posterna är skadade eller saknas, kontakta din återförsäljare Hårdvarufunktioner USB LED 2.4G�� LED 9) LAN 1 ~ 4 portar* Strömlampa 10) WAN (Internet) portar* LAN LED...
 • Page 149 • Felaktig borttagning av USB�minne kan orsaka korruption av data. • För att se en lista över filsystem och hårddiskpartitioner som stöds av den trådlösa routern, gå till http://event.asus.com/networks/disksupport • För att se en lista över skrivare som stöds av den trådlösa routern, gå till http://...
 • Page 150 För bästa front�till�bak täckning placera den trådlösa routern i upprätt position. • För bästa upp�och�ned täckning placera den trådlösa routern i en lutande position. • Uppdatera alltid till den senaste firm�are�versionen. Besök ASUS �ebbsida på http://www.asus.com för att hämta den senaste uppdateringen av enhetens firm�are.
 • Page 151 Komma igång 1. Koppla ifrån strömmen och koppla ifrån ledningarna/kablarna från din befintliga Koppla ifrån strömmen och koppla ifrån ledningarna/kablarna från din befintliga Koppla ifrån strömmen och koppla ifrån ledningarna/kablarna från din befintliga modeminställning. VARNING! Se till att ditt kabel�/ADSL�modem har varit avstängt i minst två minuter. a: Koppla ifrån strömadaptern från strömuttaget och koppla ifrån den från ditt kabel�...
 • Page 152 c: Använd en annan nätverkskabel och anslut ditt modem till din trådlösa routers WAN� Använd en annan nätverkskabel och anslut ditt modem till din trådlösa routers WAN� port. . d: Sätt in ditt modems strömadapter i DC�In porten och koppla in den i ett strömuttag. Sätt in ditt modems strömadapter i DC�In porten och koppla in den i ett strömuttag.
 • Page 153: Komma Igång

  Komma igång Konfigurera din trådlösa inställning via �ebbgrafikens användargränssnitt (�eb GUI a: Starta din �ebbläsare såsom Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, eller Safari. Starta din �ebbläsare såsom Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, eller Safari. Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, eller Safari. eller Safari.
 • Page 154 c: Tilldela nätverksnamn (SSID) och säkerhetsnyckel för 2,4G�� och 5G�� trådlös anslutning. Klicka på Tillämpa när det är klart. d: Inställningarna för Internet och trådlös router visas. Tryck på Nästa för att fortsätta. e: Läs självstudien om trådlösa nätverksanslutningar. När du är klar, klicka på...
 • Page 155 3. Från inställningsskärmen Local Area Net�ork (LAN) Från inställningsskärmen Local Area Net�ork (LAN) Från inställningsskärmen Local Area Net�ork (LAN) avmarkera Use a proxy server for your LAN (An- vänd en proxyserver för nätverket). 4. Klicka på OK när du är klar. MAC OS Från menyfältet klicka på...
 • Page 156 3. För att hämta iPv4 IP�inställningarna automatiskt kryssar du för Erhåll en IP-adress automatiskt. 4. Klicka på OK när du är klar. MAC OS 1. Klicka på Apple�ikonen i övre vänstra hörnet på skärmen. Klicka på System Preferences (Systeminställningar) 2. Klicka på >...
 • Page 157 C. Avaktivera uppringningsanslutningen om den är aktiverad. Windows® 7 1. Klicka på Start > Internet Explorer för att starta �ebb� läsaren. 2. Klicka på fliken Tools (Verktyg) > Internet options (Internetalternativ) > Connection (Anslutningar). Markera Never dial a connection (Ring aldrig upp 3.
 • Page 158 Försök att skapa en trådanslutning och konfigurera krypteringsinställningen igen. • Tryck på återställningsknappen i mer än fem sekunder för att ställa om eller återställa systemet till standardinställningarna från fabrik. • Fabriksstandardinställningar: Användarnamn/ IP-adress: SSID: ASUS lösenord: admin / 192.168.1.1 admin...
 • Page 159 Var kan jag hitta ytterligare information om den trådlösa routern? • Bruksanvisning på support�CD�skivan Bruksanvisning på support�CD�skivan http://support.asus.com/faq • Online FAQ �ebbplatsen: Online FAQ �ebbplatsen: http://support.asus.com/techserv • Teknisk support: Teknisk support: : • Kundhotline: Se support hotlineskärmbilderna i Supplementguiden Kundhotline: Se support hotlineskärmbilderna i Supplementguiden...
 • Page 160 ASUS Recycling/Takeback Services ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest stan� dards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as �ell as the packaging materials.
 • Page 161 WARNING! Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment. Prohibition of Co-location This device and its antenna(s) must not be co�located or operating in conjunction �ith any other antenna or transmitter.
 • Page 162 Informations concernant l’exposition aux fréquences radio (RF) La puissance de sortie émise par l’appareil de sans l ASUS est inférieure à la limite d’ exposition aux fréquences radio d’Industry Canada (IC). Utilisez l’appareil de sans l ASUS de...
 • Page 163 Ce périphérique a été évalué et démontré conforme aux limites SAR (Speci c Absorption Rate – Taux d’absorption spéci que) d’IC lorsqu’il est installé dans des produits hôtes particuliers qui fonctionnent dans des conditions d’exposition à des appareils portables (les antennes se situent à...
 • Page 164: Networks Global Hotline Information

  Networks Global Hotline Information NOTE: For more information, visit the ASUS support site at: http://support.asus.com Support Area Hotline Number Availability Languages Mon. to Fri. Australia 1300�2787�88 English 9:00�18:00 Mon. to Fri. Austria 0043�820240513 German 9:00�18:00 Mon. to Fri. Belgium 0032�78150231 Dutch /French 9:00�17:00...
 • Page 165 9:00�18:00 Mon. to Fri. 00225�718�033 Poland Polish 9:00�17:00 00225�718�040 8:30�17:30 Mon. to Fri. Portugal 707�500�310 Portuguese 9:00�17:00 Mon. to Fri. ��8�800�100�ASUS; Russian/ Russia ��7�495�231�1999 English 9:00�18:00 ��65�6720�3835 Mon. to Fri. Singapore (Check Repair De� English 11:00�19:00 tail Status Only) �66221701 Mon.
 • Page 166 Networks Global Hotline Information Support Area Hotline Number Availability Languages Mon. to Fri. 0041�848111010 German/French 9:00�18:00 Mon. to Fri. S�it�erland 0041�848111014 French 9:00�17:45 Mon. to Fri. 0041�848111012 Italian 9:00�17:00 Mon. to Fri. 0800�093�456; Tai�an Traditional Chinese 9:00�12:00; 02�81439000 13:30�18:00 ��662�679�8367 Mon.
 • Page 167 Manufacturer ASUSTeK Computer Inc. Tel: ��886�2�2894�3447 Address: 4F, No. 150, LI�TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorised representative ASUS Computer GmbH in Europe Address: �ARKORT STR. 21�23, 40880 RATINGEN, GERMANY Authorised distributors in BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S.

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: