Download Print this page

Hitachi C12RSH - 305mm Slide Compound Mitre Saw Handling Instructions Manual

Slide compound miter saw
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Kap- och geringssåg
Kap-/gerringssav
Kapp og gjæringsag
Katkaisu-ja jiirisaha liukutoiminnolla
Slide Compound Miter Saw
C12LSH • C12RSH
Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning.
Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug.
Les grundig og forstå anvisningene før bruk.
Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
Read through carefully and understand these instructions before use.
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Handling Instructions

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Hitachi C12RSH - 305mm Slide Compound Mitre Saw

 • Page 1 Kap- och geringssåg Kap-/gerringssav Kapp og gjæringsag Katkaisu-ja jiirisaha liukutoiminnolla Slide Compound Miter Saw C12LSH • C12RSH Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå anvisningene før bruk. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
 • Page 2 5 R d • ø º æ æ º...
 • Page 3 § fi fl ‡...
 • Page 4 ¶ ™ ß © µ ® ¥ µ µ •...
 • Page 5 ‡ å ¡ ¬ …...
 • Page 6 ⁄ † † ¢ ç £ 6 mm 17 mm ¤ ‹ ›...
 • Page 7 Norsk Svenska Dansk Handtag Håndtag Håndtak Spak (A) Betjeningsarmen (A) Spak (A) Motorenhet Motorhuvud Motorhoved Växelhus Gearkasse Girkasse Motor Motor Motor Støvpose Dammpåse Støvpose Gångjärn Hængsel Gangjern Hållare (A) Holder (A) Holder (A) Underskydd Underdæksel Underdeksel Indikator (för höger vinkelskala) Indikator (for højreskråningsskala) Indikator (for høyre fasskala) Lasermarkör...
 • Page 8 Svenska Dansk Norsk Hållare (Valfria tillbehör) Holder (Ekstratilbehør) Holder (Ekstrautstyr) Stålvinkelhake Stålfirkant Stålvinkel 6 mm vingmutter (tillval) 6 mm-vingeskrue (valgfrit tilbehør) 6 mm vingemutter (tilleggsutstyr) Høydejusteringsbolt 6 mm Højdejusteringsbolt Höjdjusteringsbult 6 mm (tillval) (valgfrit tilbehør) (tilleggsutstyr) Basyta Grundpladeflade Verktøysfotens overflate Stoppare (Valfria tillbehör) Stopper (Ekstratilbehør) Stopper (Ekstrautstyr)
 • Page 9 Norsk Svenska Dansk ¬ Hållare för stoppare Stopperholder Stopper Holder … Bottenlinje på spåret Bundlinje for rillen Bunnsporet i Dreieskiven ⁄ 5 mm Skrue 5 mm skruv 5 mm skrue ¤ Poly-V-Rem Poly-v-rem Poly-V reim ‹ Remskiva (A) Remskive (A) Trinse (A) ›...
 • Page 10 Suomi English Kahva Handle Vipu (A) Lever (A) Moottoripää Motor head Vaihdelaatikko Gear case Mootori Motor Pölypussi Dust bag Sarana Hinge Pidin (A) Holder (A) Apukansi Sub cover Merkkivalo (oikeanpuoleiselle Indicator (For right bevel scale) viistoasteikolle) Lasermerkki Laser marker Sahanterä Saw blade Ruuvipuristin Vise assembly...
 • Page 11 Suomi English Digitaalinäyttö Digital display (Only C12LSH) (Vain malli C12LSH) 6 mm nuppipultti (erillinen 6 mm Knob bolt (Optional lisävaruste) accessory) Holder (Optional Accessory) Pidike (Lisävaruste) Steel squar Teräsneliö 6 mm Wing nut (Optional 6 mm siipimutteri (erillinen accessory) lisävaruste) Height adjustment bolt 6 mm Korkeuden säätöpultti 6 mm (Optional accessory)
 • Page 12 Suomi English Kytkin (Digitaalinäytölle) ¥ Switch (For digital display) µ Merkintä (Valmiiksi merkitty) Marking (Pre-marked) º Linja Line æ Warning sign Varoitusmerkki ø 5 mm Machine screw 5 mm:n koneruuvi ¡ 6 mm Depth adjustment bolt 6 mm:n syvyyden säätöpultti ¬...
 • Page 13 Symboler Symboler Symboler Det følgende viser symboler, Nedan visas de Følgende symboler som anvendes for symboler som används brukes for maskinen. maskinen. Vær sikker på, at för maskinen. Se till att Sørg for å forstå du forstår deres betydning, du förstår vad de betydningen av disse inden du begynder at bruge betyder innan verktyget...
 • Page 14 Byt ut vid behov. 9. Använd endast originaldelar från HITACHI vid byte. Håll alltid handtagen torra och rena. Se till att det inte 10. Detta verktyg får endast tas isär vid byte av kolborstar.
 • Page 15 22. Använd inte sågklingor tillverkade av snabbstål. 23. Använd endast sågklingor som rekommenderas av HITACHI. Använd sågklingor som uppfyller EN847-1. 24. Sågklingan ska ha en ytterdiameter mellan 290 och 305 mm. 25. Välj rätt sågklinga för det material du ska kapa.
 • Page 16 Svenska TEKNISKA DATA 0° 105 mm 312 mm 45° geringssågning 105 mm 220 mm 45° åt vänster 68 mm 312 mm Snedsågning 45° åt höger 43 mm 312 mm Max. sågdimension 45° snedsågning (åt vänster) 68 mm 220 mm (höjd bredd) + 45°...
 • Page 17 Svenska 4. Före kompoundsågens leverans från fabriken låstes (1) Sänk motorhuvudet vrid dess huvuddelar på plats med hjälp av en låsbult. djupjusteringsbulten och gör justeringar så att det blir Flytta på handtaget en aning för att kunna lösgöra 2 till 3 mm fritt mellan undre gränsläget för låsbulten.
 • Page 18 Svenska (A) spets är i linje med önskat spår riktar du in stödets Detta verktyg är utrustat med ett stöd (B). Vid övre yta med ett av de fem låsspåren på axeln. På så rätvinklad kapning och höger vinklad faskapning ska sätt kan skruvstycket fästas i något av dessa tre lägen du använda stöd (B).
 • Page 19 Svenska Om knappen trycks in av misstag kan sågklingan OBS! rotera vilket kan leda till olyckshändelser. Innan kapning, ställ sågen till gervinkel 0° och Ta inte bort lasermarkören för att använda den till fasvinkel 0° och håll ned deras återställningsknappar andra syften.
 • Page 20 Svenska 15. Kapning av breda arbetsstycken (slädkapning) OBS! (1) Arbetsstycken upp till 107 mm höga och 312 mm Genom att vrida ratten (A) medurs möjliggörs breda: finjustering av bordet åt höger. Genom att vrida ratten Lossa slädlåsratten (A) (Bild 2), fatta tag i handtaget (A) moturs möjliggörs finjustering av bordet åt och för sågklingan framåt.
 • Page 21 Svenska OBS! basens båda sidor enligt Bild 29. När dom förts in drar Genom att vrida ratten (B) medurs, finjusterar man du åt 6 mm rattbultarna för att fästa stopparna. sågen till vänster (sett framifrån). (2) Listhållaren (B) (tillval) kan monteras på antingen Genom att vrida ratten (B) moturs, finjusterar man höger stöd (stöd (B)) eller vänster stöd (stöd (A)).
 • Page 22 Svenska 1. Montering av sågklinga (Bild 33, 34, 35 och 36) 2. Översyn av monteringsskruvar (1) För att ta av spindelkåpan använd skruvmejsel för att Kontrollera samtliga monteringsskruvar med jämna lossa 5 mm skruven som håller fast spindelkåpan. mellanrum för att försäkra dig om att de är ordentligt (2) Tryck in spindellåset och lossa på...
 • Page 23 Brukat nr D: Anm. FÖRSIKTIGT! Reparationer, modifieringar och inspektioner av Hitachis elverktyg får endast utföras av en av Hitachi auktoriserad serviceverkstad. Vi rekommenderar att denna servicelista lämnas in tillsammans med verktyget som referens, då verktyget lämnas in för reparation eller annat underhåll till en av Hitachi auktoriserad serviceverkstad.
 • Page 24 Dansk 16. Fjern skruetrækkere og justernøgler igen–gør det til GENERELLE FORSIGTIGHEDSREGLER en vane at checke efter, at der ikke sidder justernøgler o.l. i maskinen, før den sættes i gang. ADVARSEL! Når der anvendes elektrisk værktøj, skal 17. Når det elektriske værktøj er tilsluttet strømmen, bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholdes for at man sørge for, at man ikke kan komme til at tænde formindske risikoen for brand, elektrisk stød eller...
 • Page 25 21. Brug ikke savklinger, der er beskadigede eller deformerede. 22. Brug ikke savklinger, der er fremstillet af højhastighedsstål. 23. Brug kun savklinger, der anbefales af HITACHI. Anvendelse af savklinger overholder EN847-1. 24. Savklingerne skal have en ydre diameter på mellem 290 mm og 305 mm.
 • Page 26 Dansk SPECIFIKATIONER 0° 105 mm 312 mm Gering 45° 105 mm 220 mm Venstre 45° 68 mm 312 mm Vinkel Højre 45° 43 mm 312 mm Max. skærekapacitet Vinkel (Venstre) 45° 68 mm 220 mm (Højde bredde) + Gering 45 Vinkel (Højre) 45°...
 • Page 27 Dansk 4. Når værktøjet gøres klar til forsendelse, fastgøres dets For at justere positionen af savklingens nedre hoveddele med en låsestift. grænseposition skal du følge procedure (1), der er vist Flyt håndtaget en smule, så låsestiften kan frigøres på Fig. 5. under forsendelsen, sæt låsestiften ind i gearkassen (1) Sænk motorhovedet,...
 • Page 28 Dansk skærmplade (skærmplade (B)), og den kan hæves eller El-værktøjet er udstyret med en underskærmplade (A). sænkes i overensstemmelse med emnets højde. Hvis Anvend underskærmpladen (A) ved direkte du vil løfte eller sænke tvingen, skal du først løsne 6 vinkeludskæring og venstre skråvinkeludskæring. mm-vingebolten (A).
 • Page 29 Dansk (2) Drej derefter på justeringsknappen, og flyt laserlinjen en bredde på 150 mm, og kontroller at laserlinjen er (hvis du drejer med uret, vil laserlinjen flyttes mod stillet op med farvelinjen [Afvigelsen mellem højre, og hvis du drejer den mod uret, vil laserlinjen farvelinjen og laserlinjen bør være mindre end flyttes mod venstre).
 • Page 30 Dansk (4) Når du har skåret emnet til den ønskede dybde, skal skæreoperationen forårsage uønskede du slukke for strømmen (OFF) og lade savklinge skæremærker på arbejdsstykket, og derved reducere stoppe helt, inden du løfter håndtaget fra emnet og kvaliteten af skærearbejdet. lader det vende tilbage til den helt tilbagetrukne Tryk derfor håndtaget stille og roligt ned.
 • Page 31 Dansk 18. Fremgangsmåde ved skråsnitudskæring FORSIGTIG FORSIGTIG Kontroller altid, at skruetvingestangen er fastspændt, Sørg for, at skrutvingestangen er ordentligt fastgjort, og af motorhovedet et fastsat. Hvis du udfører en når du udskærer i skråsnit. vinkeludskæring uden at fastsætte motorhovedet, kan Gør dette, hvis det materiale, der skal skæres, er mere det resultere i pludselige motorhoved bevægelser, end 25 mm langt.
 • Page 32 Dansk (2) Kroneformtvingen (valgfrit tilbehør) kan monteres på Hvis 10 mm-boltene er fastspændt eller løsnet med enten den venstre afskærmning (afskærmning B) eller andet værktøj topnøgle den højre afskærmning (afskærmning A). Den kan (standardtilbehør), kan der opstå alt for stramme eller tilpasses kroneformens hældning, og tvingen kan ukorrekte justeringer, hvilket kan medføre skade på...
 • Page 33 Åbn børstehætten med en skruetrækker med Reparationer, modifikationer og eftersyn af Hitachi el- minushovede. Kulbørsterne kan derefter nemt tages værktøj skal udføres af et autoriseret Hitachi service- center. 5. Vedligeholdelse af motoren Denne liste over reservedele vil være nyttig, når Motorens vikling er el-værktøjets virkelige “hjerte”.
 • Page 34 Dansk Information om det strømforsyningssystem, der skal anvendes med el-værktøj med en mærkespænding på 230 V~ Hvis der skiftes anvendelse af elektriske apparater, vil dette forårsage svingninger i spændingen. Anvendelse af dette værktøj under ugunstige netforhold kan have en negativ indvirkning på anvendelse af andet elektrisk udstyr.
 • Page 35 9. Det må bare benyttes originale HITACHI reservedeler. service-folk. Inspiser også skjøteledninger med visse 10. Dette verktøyet må bare demonteres ved utskifting mellomrom og skift de ut dersom de er skadet.
 • Page 36 21. Ikke bruk skadde eller deformerte sagblader. 22. Ikke bruk sagblader som er laget av high speed-stål. 23. Bruk kun sagblader som er anbefalt av HITACHI. 24. Sagblader skal ha en ytre diameter fra 290 mm til 305 25. Velg riktig sagblad i forhold til materialet som skal sages.
 • Page 37 Norsk TEKNISKE DATA 0° 105 mm 312 mm Gjæringsskjæring 45° 105 mm 220 mm Venstre 45° 68 mm 312 mm Skråskjæring Høyre 45° 43 mm 312 mm Maks. skjæring Skråskjæring (Venstre) 45° 68 mm 220 mm Kapasitet + Gjæringsskjæring 45° (Høyde bredde) Skråskjæring (Høyre) 45°...
 • Page 38 Norsk grensestilling hvor hodet 4. Når elektroverktøyet klargjøres til forsendelse fra dybdejusteringsbolten kommer i kontakt med fabrikken, sperres hoveddelene med en låsestift. gangjernet. Beveg håndtaket slik at låsestiften kan koples ut. Under transport låses låsestiften fast i girdekslet (Fig. PRAKTISK ANVENDELSE 5.
 • Page 39 Norsk Når du har justert høyden skal den 6 mm vingebolten Ved venstrefasvinkel saging, løft hjelpevernet (B) som (A) trekkes godt til, og så skal øvre knott dreies, ved illustrert i Fig. 12 og deretter drei det mot behov, for å låse arbeidsstykket forsvarlig i posisjon. klokkeretningen.
 • Page 40 Norsk FORSIKTIG (Fig. 13 og Fig. 14) MERK Laserstråling - ikke se mot strålen. Før du begynner å sage, må du rette opp selve Laserstråling på arbeidsbordet. Ikke se inn i strålen. verktøyet med gjærings- og fasvinkelen på 0°, og trykk Hvis øyet eksponeres direkte for laserstrålen, kan det og hold tilbakestillingsknappene nede i minst 0,2 bli skadd.
 • Page 41 Norsk 15. Sage bredde arbeidsstykker (sirkelsaging) (2) For finjustering av gjæringsvinkelen, drei knotten (A) (1) Materiale på opp til 107 mm i høyde og 312 mm i samtidig som du trekker opp hendelen (Fig.23) bredde: MERK Løs opp skyvelåseknappen (A) (Fig.2), grip håndtaket For finjustering av dreieskiven mot høyre, drei knotten og skyv bladet forover.
 • Page 42 Norsk (2) For finjustering av gjæringsvinkelen, drei knotten (B) 24. Bruk av kronetvinge, kronestopper (L) og (R) samtidig som du holder i håndtaket. (Fig.26). (tilleggsutstyr) MERK (1) Kronestopper (L) og (R) (tilleggsutstyr) gir enklere Ved å vri knotten (B) med klokken, vil hoveddelen på saging med krone uten tilting av sagbladet.
 • Page 43 Norsk Hvis 10 mm boltene strammes eller løsnes ved bruk ADVARSEL av et annet verktøy enn en 17 mm pipenøkkel Bruk aldri et sløvt sagblad. Med et sløvt sagblad vil (standardutstyr), kan boltene strammes for mye eller det være nødvendig å bruke mer kraft på håndtaket, for lite, som kan føre til personskade.
 • Page 44 A: Punktnr. Kodenr. Bruksnr. D: Anmerkninger Reparasjoner, modifikasjoner og inspeksjon av Hitachi elektroverktøy må utføres av et Hitachi autorisert serviceverksted. Denne dellisten er behjelpelig hvis den leveres inn sammen med verktøyet til et Hitachi autoristert serviceverktsted når reparasjoner eller annet vedlikeholdsarbeid kreves.
 • Page 45 Suomi 16. Poista säätöön tarvitut avaimet koneesta ennen sen SÄHKÖTYÖKALUJEN käynnistämistä. Ota tavaksi tarkistaa aina ennen TURVALLISUUSSÄÄNNÖT laitteen käynnistämistä, että kaikki avaimet ja muut säätöön tarvittavat työkalut on poistettu koneesta. VAROITUS! Sähkötyökaluja käytettäessä tulee aina 17. Varo käynnistämästä konetta vahingossa. Älä kanna noudattaa perusturvallisuustoimenpiteitä, jotta tulipalon, pistokkeella kytkettävää...
 • Page 46 21. Älä käytä vahingoittuneita tai vääristyneitä sahanteriä. 22. Älä käytä pikateräksestä valmistettuja sahanteriä. 23. Käytä vain sellaisia sahanteriä, joita HITACHI suosittelee. Käytä EN847-1 vastaavia sahanteriä. 24. Sahanterien ulkohalkaisijan on oltava 290 mm - 305 25. Valitse sahattavalle materiaalille sopiva sahanterä.
 • Page 47 Suomi TEKNISET TIEDOT 0° 105 mm 312 mm Viistekulma 45° 105 mm 220 mm Vasen 45° 68 mm 312 mm Vino Oikea 45° 43 mm 312 mm Maks. leikkauskapasiteetti Vino (Vasen) 45° 68 mm 220 mm (Korkeus leveys) + Viistekulma 45° Vino ( Oikea ) 45°...
 • Page 48 Suomi 3. Jatkojohto Säätääksesi sahanterän alemman raja-asennon seuraa Jos työskentelyalue on kaukana virtalähteestä, käytä kuvassa 5 näytettyä toimenpidettä (1). riittävän paksua ja sopivan kapasiteetin omaavaa (1) Laske moottoripäätä ja käännä 8 mm:n syvyyden jatkojohtoa. Käytä mahdollisimman lyhyttä säätöpulttia ja tee säädöt niin, että moottoripään jatkojohtoa.
 • Page 49 Suomi ruuvipuristinta, löysennä ensin 6 mm:n siipipultti (A). Oikeassa viistoleikkauksessa nosta apusuojaa (A), Ruuvipenkin akselissa on viisi lukkovakoa, joihin 6 kuten on kuvattu kuvassa 11, ja käännä sitä mm:n siipipultin (A) kärki on suunniteltu sopimaan myötäpäivään. ruuvipenkin akselin lukitsemiseksi haluttuun 9.
 • Page 50 Suomi (3) Kun laserlinjan asento on säädetty, piirrä (3) Kun lasermerkkikytkin sytytetään digitaalinäytön työstökappaleeseen oikean kulman mustelinja ja aseta kytkimen ollessa päällä, lasermerkki syttyy (mallissa mustelinja laserlinjan kohdalle. Kun säädät C12RSH vain lasermerkkikytkin). mustelinjan asentoa, siirrä työstökappaletta vähän VAROITUS kerrallaan ja kiinnitä se ruuvipenkillä asentoon, jossa Pidä...
 • Page 51 Suomi Katkaise aina virta ja anna sahanterän pysähtyä Palauta vaunu aina täyteen taka-asentoon jokaisen kokonaan ennen kuin nostat kahvan poikkileikkaustoiminnon jälkeen vähentääksesi työstökappaleesta. Jos kahva nostetaan sahanterän onnettomuusriskiä. vielä pyöriessä, leikattu osa saattaa juuttua kiinni Älä koskaan aseta kättäsi sivukahvalle sahanterää...
 • Page 52 Suomi oikealle tai vasemmalle puolelle. Katkaise aina virta 21. Pitkien materiaalien leikkaaminen ja anna sahanterän pysähtyä kokonaan ennen kuin Kun leikkaat pitkiä materiaaleja, käytä apulavaa, joka nostat kahvan työstökappaleesta. on yhtä korkea kuin erillisen lisälaitteen pidin (erillinen Jos kahva nostetaan sahanterän vielä pyöriessä, lisävaruste) ja alusta.
 • Page 53 Suomi HUOMAUTUS HUOMAUTUS Varmista aina, ettei moottoripää (Kuva 1) kosketa Pölynohjain asennetaan sisäpuolelle saranan taakse. kruununvaluvinssiosia, kun se lasketaan alas Poistettaessa tai asennettaessa sahanterää älä koske leikkaamista varten. Jos vaara on olemassa, että näin pölynohjaimeen. Kosketus voi rikkoa sahanterän saattaa tapahtua, löysennä 6 mm:n nuppipulttia ja kärkiä...
 • Page 54 Suomi Älä koskaan käytä työkalua, jollei alempi suojus toimi HUOM asianmukaisesti ja ole hyvässä mekaanisessa HITACHI pyrkii jatkuvasti kehittämään tuotteitaan. Tästä kunnossa. syystä valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tässä 7. Säilytys mainittuja teknisiä ominaisuuksia ilman Kun työkalua ei enää käytetä, tarkasta, että seuraavat ennakoilmoitusta.
 • Page 55: General Operational Precautions

  14. Maintain tools with care. Keep cutting tools sharp a soft cloth lightly dampened with soapy water. and clean for better and safer performance. Follow Use only original HITACHI replacement parts. instructions for lubrication and changing 10. This tool should only be disassembled for accessories.
 • Page 56: Specifications

  37. Shut off power and wait for saw blade to stop before 23. Use only saw blades recommended by HITACHI. servicing or adjusting tool. Use of saw blade comply with EN847-1. 38. During a miter or bevel cut the blade should not be 24.
 • Page 57 English STANDARD ACCESSORIES ADJUSTING THE POWER TOOL PRIOR TO USE (1) 305 mm TCT Saw blade (mounted on tool) ..... 1 CAUTION (2) Dust bag ..............1 Make all necessary adjustments before inserting the (3) 17 mm Box wrench ............ 1 plug in the power source.
 • Page 58 English When sawing, clean off the shavings from the turntable. 7. Positioning the table insert (Fig. 1) If the shavings accumulate too much, the saw blade Table inserts are installed on the turntable. When from the cutting material will be exposed. Never shipping the tool from the factory, the table inserts subject your hand or anything else to go near the are so fixed that the saw blade does not contact them.
 • Page 59 English Upon lowering the motor section, the lower guard is laser marker as well as a shortened service life. raised and the saw blade appears. Keep the laser marker lit only during a cutting Align the ink line with the saw blade. operation.
 • Page 60 English The laser marker will not light up if the digital display Then press down on the handle and slide the saw switch is turned off. (only on C12LSH) blade back to cut the workpiece. This facilitates cutting Do not use the main unit near equipment that of workpieces of up to 107 mm in height and 312 mm generates electrical noise such as generators.
 • Page 61 English counterclockwise, allows fine adjustment of the (2) When making fine adjustments of the bevel angle, turn turntable to the left. the knob (B) while supporting the handle with your (3) After adjusting to the desired angle, tighten the side hand (Fig.
 • Page 62 English To install the stopper, attach it to the holder with the If cutting work is done in a state where the 10 mm 6 mm knob bolt as shown in Fig. 28. bolt is not sufficiently tightened, the 10 mm bolt can 24.
 • Page 63: Maintenance And Inspection

  Repair, modification and inspection of Hitachi Power 4. Replacing a carbon brushes Tools must be carried out by a Hitachi Authorized Disassemble the brush cap with a slotted-head Service Center. Especially laser device should be maintained by the screwdriver.
 • Page 64 English Information concerning airborne noise and vibration The measured values were determined according to EN61029. The typical A-weighted sound pressure level: 92 dB(A) The typical A-weighted sound power level: 105 dB (A) Wear ear protection. The typical weighted root mean square acceleration value does not exceed 2.5 m/s Information for power supply system to be used with electric tools provided with rated voltage 230 V~...
 • Page 73 Hitachi power TOOLS France S. A. Prac del' Eglantier 22, rue des Crerisiers Lisses, C. E. 1541, 91015 EVRY CEDEX, France Hitachi power Tools Belgium N.V. / S.A. Koningin Astridlaan 51, 1780 Wemmel, Belgium Hitachi Fercad Power Tools ltalia S.p.A Via Retrone 49-36077, Altavilla Vicentina (VI), Italy Hitachi power Tools lberica, S.A.
 • Page 74 EN61000-3 i samsvar med Rådsdirektiver 73/23/EØS, 89/336/EØS og 98/37/EF. Denne erklæringen gjelder produktets påklistrede CE- merking. Representative office in Europe Hitachi Power Tools Europe GmbH 31. 1. 2007 Siemensring 34, 47877 Willich 1, F. R. Germany Head office in Japan Hitachi Koki Co., Ltd.

This manual is also suitable for:

C12lshC 12rsh