Download  Print this page

Advertisement

Advertisement

   Also See for Asus WL-500gP V2

   Related Manuals for Asus WL-500gP V2

   Summary of Contents for Asus WL-500gP V2

 • Page 2 Index 1. English ................1 ..............10 Български език 3. Česky ................18 4. Nederlands ...............26 5. Eesti ..................34 6. Suomi ................42 7. Français ................50 8. Deutsch ................58 9. Ελληνικά .................66 10. Magyar ................74 11. Bahasa Indonesia .............82 12. Italiano ................90 13. Polski ................98 14. Português ...............106 15.
 • Page 3 ® WL-500gP V2 Wireless Router Quick Start Guide...
 • Page 4: Getting Started

  WL-500gP V2 Wireless Router Quick Start Guide Getting started The ASUS WL-500gP V2 Wireless Router can meet various working scenarios with proper configuration. The default settings of the wireless router may need change so as to meet your individual needs. Therefore, before using the ASUS Wireless Router, check the basic settings to make sure they all work in your environment. ASUS provides a utility named EZSetup for fast wireless configuration. If you would like to use EZSetup for your router configuration, refer to chapter 6 of user manual in support CD.
 • Page 5: Configuring The Wireless Router

  2 and 254. Make sure the IP address is not used by other device) • Subnet Mask: 255.255.255.0 (same as WL-500gP • Gateway: 192.168.1.1 (IP address of WL-500gP • DNS: 192.168.1.1 (WL-500gP V2), or assign a known DNS server in your network. 4) Configuring the wireless router Follow the steps below to enter the Web configuration interface of WL-500gP V2. Enter the following address in your web browser: http://192.168.1.1 Defaults User name: admin Password: admin After logging in, you can see the ASUS Wireless Router home page. The homepage displays quick links to configure the main features of the wireless router.
 • Page 6: Quick Setup

  To start quick setup, click Next to enter the “Quick Setup” page. Follow the instructions to setup the ASUS Wireless Router. 1. Select your time zone and click Next. 2. ASUS wireless router supports five types of ISP services: cable, PPPoE, PPTP, static WAN IP, and Telstra BigPond. Select your connection type and click Next to continue.
 • Page 7 WL-500gP V2 Wireless Router Quick Start Guide PPTP user If you are using PPTP services, select ADSL connection that requires username, herk036@adsl-comfort password and IP address. Fill in the username, password and IP address provided by your ISP into the fields. Click Next to continue. Static IP user If you are using ADSL or other connection type that uses static IP address, select ADSL or other connection type that uses static IP address. Input the IP address, subnet...
 • Page 8 To connect the wireless router from a wireless client, you can use Windows ® Wireless Zero Configuration service to set up the connection. If you use ASUS Wireless Card on your computer, you can use the One Touch Wizard utility supplied in WLAN Card support CD for wireless connection. Configuring ASUS WLAN Card with One Touch Wizard If you have installed ASUS wireless card together with its utilities and drivers on your PC, click Start -> Programe -> ASUS Utility-> WLAN Card -> One Touch Wizard to launch the One Touch Wizard utility.
 • Page 9 WL-500gP V2 Wireless Router Quick Start Guide 1) Select Connect to an existing wireless 2) One Touch Wizard searches and displays LAN (Station) radio button and click the available APs in the Available Next to continue. Networks list. Select WL-500gP V2 and press Next to continue. 3) Set the authentication and encryption of 4) It takes several seconds for the wireless your WLAN card the same with those at card to associate with WL-500gP V2.
 • Page 10 WL-500gP V2 Wireless Router Quick Start Guide Configuring WLAN card with Windows WZC service ® If you use non-ASUS wireless card, you can set up the wireless connection with Windows ® Wireless Zero Configuration (WZC) service. 2) Input the 10-digit keys you have set on 1) Double-click the wireless network icon on the wireless router and click Connect.
 • Page 11 ® Безжичен маршрутизатор WL-500gP V2 Кратко ръководство за потребителя...
 • Page 12 евентуални проблеми при настройката поради несигурността на безжичната връзка. 1) Връзка чрез кабел Безжичният маршрутизатор WL-500gP V2 на ASUS е снабден с Ethernet кабел, който се намира в опаковката. Тъй като безжичният маршрутизатор на ASUS има интегрирана функция за автоматично...
 • Page 13 адрес: http://192.168.1.1 По подразбиране Потребителско име (User name): admin, парола (Password): admin След като влезете, можете да видите началната страница на безжичния маршрутизатор на ASUS. На началната страница са показани бързи препратки за конфигуриране на главните функции на безжичния маршрутизатор.
 • Page 14 и щракнете върху Next (следващ). 2. Б е з ж и ч н и я т м а р ш р у т и з а т о р н а ASUS поддържа пет типа услуги на интернетдоставчик (ISP services): кабел...
 • Page 15 Безжичен маршрутизатор WL-500gP V2 Ръководство за бърз старт PPTP потребител Ако използвате PPTP услуга, изберете ADSL connection that requires username, password herk036@adsl-comfort and IP address (ADSL връзка, която изисква потребителско име парола, и IP адрес). Въведете в полетата потребителското име, паролата и IP адреса, осигурени...
 • Page 16 Конфигуриране на безжична мрежова карта на ASUS с One Touch Wizard Ако на вашия компютър имате инсталирана безжична мрежова карта на ASUS заедно с помощните програми и драйвери, щракнете Start -> Programes -> ASUS Utility-> WLAN Card -> One Touch Wizard, за да стартирате помощната програма One Touch Wizard.
 • Page 17 Безжичен маршрутизатор WL-500gP V2 Ръководство за бърз старт 1) Изберете радиобутона Connect to an existing 2) One Touch Wizard намира и показва достъпните wireless LAN (Station) (свържете се към AP в списъка Available Networks (налични съществуваща безжична мрежа/станция) и мрежи). Изберете WL-500gP V2 и щракнете щракнете...
 • Page 18 Безжичен маршрутизатор WL-500gP V2 Ръководство за бърз старт ® Конфигуриране на WLAN карта с услугата WZC на Windows Ако използвате безжична карта, която не е на ASUS, можете да настроите безжичната връзка с услугата ® Wireless Zero Configuration (WZC) на Windows 2) Въведете...
 • Page 19 ® Bezdrátový směrovač WL-500gP V2 Stručná příručka...
 • Page 20: Bezdrátové Připojení

  Bezdrátový Směrovač WL-500gP V2 Stručná Příručka Začínáme Při dodržení správné konfigurace je tento bezdrátový směrovač ASUS WL-500gP V2 vhodný pro použití v různých pracovních podmínkách. Pravděpodobně bude třeba změnit výchozí nastavení bezdrátového směrovače podle individuálních požadavků uživatele. Z tohoto důvodu před používání...
 • Page 21 Podle následujících pokynů přejděte na webové konfigurační rozhraní bezdrátového směrovače WL-500gP V2. Zadejte následující adresu do webového prohlížeče: http://192.168.1.1 Výchozí nastavení Uživatelské heslo: admin Heslo: admin Po přihlášení se zobrazí hlavní stránka bezdrátového směrovače ASUS. Na hlavní stránce jsou zobrazeny rychlé odkazy na konfiguraci hlavních funkcí bezdrátového směrovače.
 • Page 22: Rychlá Instalace

  Podle zobrazených pokynů proveďte instalaci bezdrátového směrovače ASUS. 1. Vyberte příslušné časové pásmo a klepněte na tlačítko Next (Další). 2. Tento bezdrátový směrovač ASUS podporuje pět typů služeb ISP: kabelové připojení, PPPoE, PPTP, WAN se statickou adresou IP a Telstra BigPond.
 • Page 23 Bezdrátový Směrovač WL-500gP V2 Stručná Příručka Uživatel služby PPTP Používáte-li službu PPTP, vyberte ADSL connection that requires username, herk036@adsl-comfort password and IP address (připoejní ADSL, které vyžaduje uživatelské jméno, heslo a adresu IP). Zadejte do políček uživatelské jméno, heslo a adresu IP, které vám sdělil váš...
 • Page 24 Konfigurace karty ASUS WLAN pomocí průvodce One Touch Wizard Pokud jste již nainstalovali bezdrátovou kartu ASUS společně s jejími nástroji ovladači do počítače, klepněte na tlačítko Start -> Programy -> ASUS Utility-> WLAN Card a klepnutím na ikonu One Touch Wizard spusťte tohoto průvodce.
 • Page 25 Bezdrátový Směrovač WL-500gP V2 Stručná Příručka 1) Klepněte na přepínač Connect to 2) Průvodce One Touch Wizard vyhledá an existing wireless LAN (Station) a zobrazí dostupné přístupové body v seznamu Available Networks (Sítě k (Připojit k existující bezdrátové místní síti (stanice)) a pokračujte klepnutím na dispozici).
 • Page 26 Bezdrátový Směrovač WL-500gP V2 Stručná Příručka Konfigurace karty WLAN pomocí služby Windows ® Používáte-li bezdrátovou kartu jinou, než ASUS, můžete pro nastavení bezdrátového připojení použít službu Automatická konfigurace bezdrátových zařízení Windows Wireless Zero ® Configuration (WZC). 2) Zadejte 10číselné klíče, které jste 1) Poklepáním na ikonu bezdrátové...
 • Page 27 ® WL-500gP V2 Draadloze router Handleiding...
 • Page 28: Eerste Werkzaamheden

  De standaardinstellingen van de draadloze router moeten eventueel worden aangepast om te voldoen aan uw eisen; controleer dus, voordat u de ASUS draadloze router in gebruik neemt, de basisinstellingen om zeker te weten dat ze voor uw omgeving juist zijn.
 • Page 29: De Draadloze Router Configureren

  Geef in de webbrowser het volgende adres op: http://192.168.1.1 Standaardwaarden: User name ( Gebruikersnaam): admin Password (Wachtwoord): admin Na het aanmelden ziet u de homepage van de ASUS draadloze router. De homepage toont links om de belangrijkste waarden van de router in te stellen...
 • Page 30: Snelle Instelling

  WL-500gP V2 Draadloze router Handleiding 5) Snelle instelling Om de quick setup te starten, klik u op Next (Volgende)om naar de pagina “Quick Setup” te gaan. Volg de instructies om de ASUS draadloze router in te stellen. 1. Selecteer de tijdzone en klik op Next (Volgende).
 • Page 31 WL-500gP V2 Draadloze router Handleiding PPTP-gebruiker Gebruikt u een PPTP-dienst, selecteer dan ADSL connection that requires username, herk036@adsl-comfort password and IP address (ADSL- verbinding waarvoor een gebruikersnaam, wachtwoord en IP-adres nodig zijn). U moet de gebruikersnaam, het wachtwoord en het IP-adres, die u van de internetprovider hebt gekregen, invullen.
 • Page 32 Wireless Zero Configuration van Windows ® gebruiken. Hebt u een draadloze kaart van ASUS in de computer, dan kunt u de One Touch Wizard, die zich bevndt op de meegeleverde cd, gebruiken voor de draadloze verbinding. WLAN-kaart configureren met ASUS One Touch Wizard Hebt u een ASUS draadloze kaart op de computer geïnstalleerd met hulpprogramma’s en...
 • Page 33 WL-500gP V2 Draadloze router Handleiding 1) Selecteer de radioknop Connect to 2) One Touch Wizard zoekt en toont de an existing wireless LAN (Station) beschikbare access-points in de lijst Available Networks (Beschikbare (Verbinden met een bestaand draadloos LAN (station) en klik op Next (Volgende) netwerken).
 • Page 34 WL-500gP V2 Draadloze router Handleiding De WLAN-kaart configureren met de dienst WZC van Windows ® Gebruikt u een draadloze kaart die niet van ASUS is, dan kunt u een draadloze verbinding maken met de dienst Wireless Zero Configuration (WZC) van Windows ®...
 • Page 35 ® Traadita Ruuter WL-500gP V2 Lühijuhend...
 • Page 36 Määrake WL-500gP V2 ruuteri sama alamvõrgu klientide IP-aadressid. IP-aadresside automaatne toomine ASUS traadita ruuter täidab ka DHCP serveri funktsioone, seetõttu saate te seada oma arvuti automaatselt ASUS traadita ruuterist IP-aadresse tooma. Märkus: Enne arvuti taaskäivitamist lülitage traadita ruuter sisse ja veenduge, et ruuter on valmis.
 • Page 37 DNS server oma võrgus. 4) Traadita ruuteri konfigureerimine Järgige alltoodud samme, et siseneda ruuteri WL-500gP V2 konfigureerimise veebilehele. Sisestage veebibrauserisse järgmine aadress: http://192.168.1.1 Vaikeväärtused Kasutaja nimi: admin Parool: admin Pärast sisselogimist avaneb ASUS traadita ruuteri koduleht. Kodulehel kuvatakse kiirlingid traadita ruuteri põhifunktsioonide konfigureerimiseks.
 • Page 38 WL-500gP V2 Traadita Ruuter Lühijuhend 5) Kiirhäälestus Kiirhäälestuse alustamiseks klõpsake nuppu Next (Edasi), et siseneda lehele “Quick Setup” (Kiirhäälestus). ASUS traadita ruuteri häälestamiseks järgige kuvatud juhiseid. 1. Valige oma ajavöönd ja klõpsake nuppu Next (Edasi). 2. ASUS traadita ruuter toetab viit t ü...
 • Page 39 WL-500gP V2 Traadita Ruuter Lühijuhend PPTP kasutaja Kui te kasutate PPTP teenuseid, siis valige määrang ADSL connection that requires herk036@adsl-comfort username, password and IP address (ADSL-ühendus, mis nõuab kasutajanime, parooli ja IP-aadressi). Sisestage nendesse väljadesse ISP-lt saadud kasutajanimi, parool ja IP-aadress. Jätkamiseks klõpsake nuppu Next (Edasi).
 • Page 40 ühenduse jaoks kasutada utiliiti One Touch Wizard, mille leiate WLAN kaardi tugi-CD-lt. ASUS WLAN kaardi konfigureerimine rakenduse One Touch Wizard kaudu Kui olete arvutisse installinud ASUS wireless kaardi koos utiliitide ja draividega, klõpsake Start-> Programs (Programmid)->ASUS Utility (ASUS-utiliit)-> WLAN Card (WLAN kaart) -> One Touch...
 • Page 41 WL-500gP V2 Traadita Ruuter Lühijuhend 1) Valige raadionupp Connect to an 2) Rakendus One Touch Wizard otsib existing wireless LAN (Station) (Loo s a a d a o l e v a i d A P - s i d j a k u v a b need loendis Available Networks ühendus olemasoleva traadita LAN-iga (Jaam) ja klõpsake jätkamiseks nuppu...
 • Page 42 WL-500gP V2 Traadita Ruuter Lühijuhend WLAN-kaardi konfigureerimine teenusega Windows WZC service ® Kui te kasutate mitte-ASUS wireless kaarti, saate häälestada traadita ühenduse teenusega Windows Wireless Zero Configuration (WZC). ® 2) Sisestage 10-kohalised võtmed, mis 1) Topeltklõpsake traadita ühenduse ikooni te määrasite traadita ruuteri jaoks ja tööriistaribal, et kuvada saadaolevate...
 • Page 43 ® WL-500gP V2 Langaton reititin Pikakäynnistysopas...
 • Page 44: Näin Pääset Alkuun

  Langattoman reitittimen oletusasetuksia täytyy ehkä muuttaa vastaamaan yksilöllisiä tarpeitasi. Siksi ennen ASUS Langattoman reitittimen käyttämistä tarkasta perusasetukset varmistaaksesi, että ne kaikki toimivat ympäristössäsi. ASUS tarjoaa langattoman laitteen nopeaa konfigurointia varten apuohjelman, jonka nimi on EZSetup. Jos haluat käyttää EZSetup-ohjelmaa reittitimisesi konfiguroimiseen, katso tuki-CD:llä olevan käyttäjän käsikirjan lukua 6.
 • Page 45 4) Langattoman reitittimen konfigurointi Tee seuraavat vaiheet päästäksesi WL-500gP V2:n web-konfigurointiliittymään. Syötä webselaimeesi seuraava osoite: http://192.168.1.1 Oletukset User name (Käyttäjätunnus): admin Password (Salasana): admin Kirjauduttuasi sisään näet ASUS Langattoman reitittimen kotisivun. Kotisivulla näkyy pikalinkkejä langattoman reitittimen tärkeimpien ominaisuuksien konfiguroimista varten.
 • Page 46 Pika-asetus Aloita pika-asetus napsauttamalla Next (Seuraava) siirtyäksesi “Quick Setup” -sivulle (Pika-asetus). Noudata ohjeita asettaaksesi ASUS Langattoman reitittimen. 1. Valitse aikavyöhyke ja napsauta Next (Seuraava). 2. A S U S l a n g a t o n r e i t i t i n t u k e e viittä...
 • Page 47 WL-500gP V2 Langaton Reititin Pikakäynnistysopas PPTP:n käyttäjä Jos käytät PPTP-palveluja, valitse ADSL connection that requires username, herk036@adsl-comfort password and IP address (ADSL- yhteys, joka vaatii käyttäjätunnuksen, salasanan ja IP-osoitteen). Täytä kenttiin palveluntarjoajalta saamasi käyttäjätunnus, salasana ja IP-osoite. Jatka napsauttamalla Next (Seuraava). Staattisen IP:n käyttäjä...
 • Page 48 One Touch Wizard -apuohjelmaa, joka on WLAN-kortin tuki-CD:llä. ASUS WLAN -kortin konfigurointi One Touch Wizard -ohjelman avulla Jos olet asentanut ASUS langattoman kortin ja sen apuohjelmat ja laiteohjaimet tietokoneeseesi, napsauta Start (Käynnistä) -> Programs (Ohjelmat) -> ASUS Utility (ASUS-apuohjelma) -> WLAN Card (WLAN-kortti) -> One Touch Wizard (Yhden kosketuksen asennusvelho)
 • Page 49 WL-500gP V2 Langaton Reititin Pikakäynnistysopas 1) Valitse Connect to an existing wireless 2) One Touch Wizard -ohjelma etsii ja LAN (Station) -valintapainike (Muodosta näyttää käytettävissä olevat tukiasemat Av a i l a b l e N e t w o r k s - l u e t t e l o s s a yhteys olemassa olevaan lähiverkkoon (asemaan)) ja jatka napsauttamalla Next (Käytettävissä...
 • Page 50 WL-500gP V2 Langaton Reititin Pikakäynnistysopas WLAN-kortin konfigurointi Windows WZC -palvelun avulla ® Jos käytät langatonta korttia, jonka merkki on muu kuin ASUS, voit asettaa langattoman yhteyden Windows Wireless Zero Configuration (WZC) -palvelun avulla. ® 2) Syötä 10-numeroiset avaimet, jotka olet 1) Kaksoisnapsauta tehtäväpalkissa olevaa...
 • Page 51 ® Routeur sans fil WL-500gP V2 Guide de démarrage rapide...
 • Page 52: Pour Démarrer

  éventuels problèmes liés aux aléas d'une connexion sans fil. 1) Connexion filaire (Ethernet) Un câble RJ-45 cable est fourni avec le routeur sans fil ASUS WL-500gP V2. La fonction Auto-crossover est intégrée au routeur sans fil pour que vous puissiez aussi bien utiliser un câble Ethernet droit que croisé.
 • Page 53: Configurer Le Routeur Sans Fil

  • Masque de sous-réseau 255.255.255.0 (le même que celui du routeur sans fil) • Passerelle 192.168.1.1 (adresse IP du routeur sans fil ASUS WL-500gP V2 ) • DNS 192.168.1.1 (WL-500gP V2), ou assignez un serveur DNS à votre réseau. 4) Configurer le routeur sans fil Suivez les étapes suivantes pour accéder à...
 • Page 54: Configuration Rapide

  Guide d’linstallation rapide du routeur sans fil WL-500gP V2 5) Configuration rapide Pour commencer la configuration rapide, cliquez sur Next (Suivant) afin d’accéder à la page de Quick Setup. Suivez les instructions pour configurer votre routeur sans fil. 1. Choisissez votre fuseau horaire Cliquez sur Next (Suivant).
 • Page 55 Guide d’linstallation rapide du routeur sans fil WL-500gP V2 PPTP Si vous utilisez une connexion PPTP, sélectionnez ADSL connection that herk036@adsl-comfort requires username password and IP address (Connexion ADSl qui nécessite un nom d’utilisateur, un mot de passe et une adresse IP). Il vous sera demandé de saisir le nom d'utilisateur, le mot de passe, ainsi que l'adresse IP fournis par votre FAI.
 • Page 56 CD de support de la carte réseau sans fil pour établir la connexion. Configurer la carte réseau sans fil ASUS via One Touch Wizard Si vous avez installé une carte réseau ASUS ainsi que ses pilotes et utilitaires sur votre ordinateur, Démarrer-> Programmes -> ASUS Utility-> WLAN Card -> One Touch Wizard...
 • Page 57 Guide d’linstallation rapide du routeur sans fil WL-500gP V2 1) Sélectionnez Connect to an existing 2) ASUS ONE TOUCH WIZARD cherche wireless LAN (Station) (Se connecter à et affiche toutes les stations disponibles une station LAN sans fil existante) quand comme le montre l'image ci-contre.
 • Page 58 Guide d’linstallation rapide du routeur sans fil WL-500gP V2 Configuration d'une carte WLAN avec Windows ® Si vous utilisez une carte sans fil d'autre marque qu'ASUS, il est possible de configurer la connexion sans fil grâce à Windows Wireless Zero Configuration (WZC).
 • Page 59 ® WL-500gP V2 Wireless Router Schnellstartanleitung...
 • Page 60: Erste Schritte

  WL-500gP V2 Wireless Router Schnellstartanleitung Erste Schritte Der ASUS WL-500gP V2 Wireless Router kann mit der mit der richtigen Konfiguration an ver- schiedene Arbeitsszenarien angepasst werden. Die Standardeinstellungen des Wireless Routers müssen eventuell auf Ihre individuellen Bedürfnisse eingestellt werden. Überprüfen Sie deshalb die Grundeinstellungen, bevor Sie den ASUS Wireless Router benutzen, um sich zu vergewissern, dass diese in Ihrer Umgebung arbeiten.
 • Page 61: Konfiguration Des Wireless Routers

  WL-500gP V2 Wireless Router Schnellstartanleitung Manuelle IP-Adresseinstellung Wenn Sie Ihre IP-Adresse manuell einstellen möchten, sollten die folgenden Standardeinstell- ungen des kabellosen ASUS Routers bekannt sein: • IP-Adresse 192.168.1.1 • Subnetz-Maske 255.255.255.0 Wenn Sie Ihre IP-Adresse manuell einstellen, muss die Adresse des PC und die des Wireless Router im gleichen Subnetz sein: •...
 • Page 62 5) Schnelleinstellung Um die Schnelleinstellung zu starten, klicken Sie Next (Weiter), um zur Quick Setup-Seite zu gelangen. Folgen Sie den Anweisungen, um den ASUS Wireless Router zu installieren. Wählen Sie Ihre Zeitzone, und klicken Sie Next (Weiter). 2. D e r A S U S W i r e l e s s R o u t e r WL550gE unterstützt fünf Arten...
 • Page 63 WL-500gP V2 Wireless Router Schnellstartanleitung PPTP-Benutzer Falls Sie einen PPTP-Service verwenden, wählen Sie ADSL connection that herk036@adsl-comfort requires username, password and IP address. tragen Sie die von Ihrem ISP zur Verfügung gestellten Daten für Passwort, Benutzername und IP-Adresse in die Felder ein und klicken Sie Next, um fortzufahren.
 • Page 64 Konfiguration der ASUS WLAN-Karte mit dem One Touch Wizard Falls Sie die ASUS Wireless-Karte mit ihren Hilfsprogrammen und Treibern auf Ihrem PC installiert haben, klicken Sie Start -> Programme -> ASUS Utility-> WLAN Card -> One Touch Wizard, um den One Touch Wizard zu starten.
 • Page 65 WL-500gP V2 Wireless Router Schnellstartanleitung 1) Wählen Sie Connect to an existing 2) One Touch Wizard sucht verfügbare wireless LAN (Station) und klicken Sie APs und zeigt sie in der Liste Available Next, um fortzufahren. Networks an. Wählen Sie WL-500gP V2 und klicken Next, um fortzufahren.
 • Page 66 WL-500gP V2 Wireless Router Schnellstartanleitung Konfiguration der WLAN-Karte mit dem Windows WZC Service ® Falls Sie eine Wireless-Karte eines anderen Anbieters verwenden, können Sie die Wireless- verbindung mit Windows ® Wireless Zero Configuration (WZC) durchführen. 1) Doppelklicken Sie auf das Wireless- 2) Geben Sie den 10-Zahlen-Schlüssel, Netzwerksymbol in der Startleiste, um den Sie am Wireless Router eingestellt...
 • Page 67 ® Ασύρματος Δρομολογητής WL-500gP V2 Σύντομος Οδηγός για τα Πρώτα Βήματα...
 • Page 68: Πρώτα βήματα

  Σύντομος Οδηγός για τα Πρώτα Βήματα για τον Ασύρματο Δρομολογητή WL-500gP V2 Πρώτα βήματα Ο Ασύρματος δρομολογητής WL-500gP V2 της ASUS μπορεί να ανταποκριθεί σε διάφορα σενάρια λειτουργίας, με τις κατάλληλες ρυθμίσεις. Μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του ασύρματου δρομολογητή για να ανταποκριθούν στις ανάγκες...
 • Page 69 στο πρόγραμμα περιήγησης στο web: http://192.168.1.1 Προεπιλογές Όνομα χρήστη: admin Κωδικός πρόσβασης: admin Μετά τη σύνδεση, μπορείτε να δείτε την αρχική σελίδα του Ασύρματου δρομολογητή της ASUS. Η αρχική σελίδα εμφανίζει γρήγορες συνδέσεις για τη διαμόρφωση των βασικών λειτουργιών του ασύρματου δρομολογητή.
 • Page 70 κάντε κλικ στο Next (Επόμενο). 2. Ο Ασύρματος δρομολογητής της ASUS υποστηρίζει πέντε τύπους υ π η ρ ε σ ι ώ ν I S P : κ α λ ω δ ι α κ ή , PPPoE, PPTP, στατική WAN IP και...
 • Page 71 Σύντομος Οδηγός για τα Πρώτα Βήματα για τον Ασύρματο Δρομολογητή WL-500gP V2 Χρήστης PPTP Αν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες PPTP, επιλέξτε το ADSL connection that herk036@adsl-comfort requires username, password and IP address (Σύνδεση ADSL που απαιτεί όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης και διεύθυνση ΙΡ). Συμπληρώστε το όνομα χρήστη, τον...
 • Page 72 Αν έχετε εγκαταστήσει την ασύρματη κάρτα της ASUS μαζί με τα βοηθητικά προγράμματα και τα προγράμματα οδήγησης στον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο κουμπί Start (Έναρξη) -> Programes (Προγράμματα) -> ASUS Utility -> WLAN Card -> One Touch Wizard για να εκτελέσετε το βοηθητικό πρόγραμμα οδηγού One Touch Wizard.
 • Page 73 Σύντομος Οδηγός για τα Πρώτα Βήματα για τον Ασύρματο Δρομολογητή WL-500gP V2 1) Επιλέξτε το Connect to an existing 2) Ο οδηγός One Touch Wizard κάνει wireless LAN (Station) (Σύνδεση σε αναζήτηση και εμφανίζει τα διαθέσιμα AP στη λίστα Available Networks υπάρχον...
 • Page 74 Σύντομος Οδηγός για τα Πρώτα Βήματα για τον Ασύρματο Δρομολογητή WL-500gP V2 Διαμόρφωση της κάρτας WLAN με την υπηρεσία Windows ® Αν χρησιμοποιείτε κάρτα ασύρματου δικτύου που δεν είναι της ASUS, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αρχικής ρύθμισης παραμέτρων ασύρματης επικοινωνίας των Windows για...
 • Page 75 ® WL-500gP V2 vezeték nélküli router Gyors üzembe helyezési útmutató...
 • Page 76: Vezetékes Kapcsolat

  1) Vezetékes kapcsolat Az ASUS WL-500gP V2 vezeték nélküli routerhez a csomagban mellékeltünk egy Ethernet kábelt. Mivel az ASUS vezeték nélküli router beépített automata rendszerváltó funkcióval rendelkezik, átmenő vagy keresztező kábelt használhat a vezetékes kapcsolat létesítéséhez.
 • Page 77 ö n g é s z ő c í m s o r á b a : http://192.168.1.1 Alapértelmezett értékek Felhasználónév: admin Jelszó: admin Bejelentkezés után megjelenik az ASUS vezeték nélküli router honlapja. A honlapon gyorshivatkozások találhatók, amelyekkel a vezeték nélküli router alapvető szolgáltatásait tudja beállítani.
 • Page 78 WL-500gP V2 vezeték nélküli router – Gyors üzembe helyezési útmutató 5) Gyors üzembe helyezés A Mode Quick Setup (Gyors üzemmódbeállító) oldalon kattintson a Gateway (Átjáró) fülre. Az ASUS vezeték nélküli router üzembe helyezéséhez kövesse az alábbi utasításokat. 1. Válassza ki az időzónát, majd kattintson a Next (Tovább) gombra.
 • Page 79 WL-500gP V2 vezeték nélküli router – Gyors üzembe helyezési útmutató PPTP felhasználó Ha PPTP szolgáltatást használ, jelölje ki az ADSL connection that requires herk036@adsl-comfort username, password and IP address (ADSL-kapcsolat, amelyhez felhasználónév, jelszó és IP-cím szükséges) tételt. Gépelje be az internetszolgáltató által megadott felhasználónevet, jelszót és IP-címet a megfelelő...
 • Page 80 Ha telepítette az ASUS vezeték nélküli kártyát a segédprogramjaival és illesztőprogramjaival együtt a PC-re, kattintson a Start -> Programs (Programok) -> ASUS Utility (ASUS segédprogram) -> WLAN Card (WLAN kártya) -> One Touch Wizard tételre a One Touch Wizard segédprogram...
 • Page 81 WL-500gP V2 vezeték nélküli router – Gyors üzembe helyezési útmutató 1) Válassza a Connect to an existing 2) A One Touch Wizard megkeresi és wireless LAN (Station) (Csatlakozás megjeleníti az elérhető hozzáférési p o n t o k a t a z Av a i l a b l e N e t w o r k s m e g l é...
 • Page 82 WL-500gP V2 vezeték nélküli router – Gyors üzembe helyezési útmutató A WLAN kártya konfigurálása a Windows WZC szolgáltatásával ® IHa nem az ASUS által gyártott vezeték nélküli kártyát használ, a vezeték nélküli kapcsolat beállításához használhatja a Windows Wireless Zero Configuration (WZC) szolgáltatását. ®...
 • Page 83 ® Router Nirkabel WL-500gP V2 Petunjuk Mulai Cepat...
 • Page 84 Router Nirkabel WL-500gP V2 Petunjuk Mulai Cepat Memulai Penggunaan Perangkat ASUS WL-500gP V2 Wireless Router (Router Nirkabel ASUS WL-500gP V2) dapat memenuhi berbagai skenario pekerjaan dengan konfigurasi yang tepat. Default settings (pengaturan standar) wireless router (Router nirkabel) mungkin perlu berubah sesuai dengan kebutuhan Anda. Oleh karena itu, sebelum menggunakan ASUS Wireless Router (Router Nirkabel ASUS), periksa basic settings (pengaturan dasar) untuk memastikan semuanya bekerja di tempat Anda.
 • Page 85 User name (Nama Pengguna): admin Password (Kata Sandi pengelola): Admin (pengelola) Setelah logging in (masuk), Anda dapat melihat ASUS Wireless Router home page (Halaman Router Nirkabel ASUS). Homepage (Halaman) menampilkan link cepat untuk mengkonfigurasikan fitur utama wireles router (router nirkabel).
 • Page 86 Untuk memulai quick setup (pengaturan cepat), klik Next (Selanjutnya) untuk masuk ke halaman “Quick Setup ” (Pengaturan Cepat). Ikuti petunjuk-petunjuk ini untuk mengatur ASUS Wireless Router (Router Nirkabel ASUS). 1. Pilih daerah waktu dan klik Next (Selanjutnya). 2. ASUS wireless router (router nirkabel...
 • Page 87 Router Nirkabel WL-500gP V2 Petunjuk Mulai Cepat Pengguna PPTP Jika Anda menggunakan layanan PPTP, pilih ADSL connection that requires herk036@adsl-comfort username and password (koneksi ADSL yang meminta nama pengguna, kata sandi dan alamat IP). Isikan username (nama pengguna), password (kata sandi) dan alamat IP yang diberikan oleh ISP Anda ke dalam bidang ini.
 • Page 88 Jika Anda telah menginstal ASUS wireless card (kartu nirkabel ASUS) bersama dengan utilities (kegunaannya) dan driver (penggerak) pada komputer Anda, klik Start (Mulai) -> Programes (Program) -> ASUS Utility (Kegunaan ASUS) -> WLAN Card (Kartu WLAN) -> One Touch Wizard (Wisaya Sekali Sentuh) untuk menjalankan One Touch Wizard utility (kegunaan Wisaya...
 • Page 89 Router Nirkabel WL-500gP V2 Petunjuk Mulai Cepat 1) Pilih tombol nirkabel Connect to an 2) One Touch Wizard (Wisaya Sekali e x i s t i n g w i r e l e s s L A N ( S t a t i o n ) Sentuh) mencari dan menampilkan AP ( S a m b u n g k a n k e n i r k a b e l L A N yang tersedia di dalam daftar Available...
 • Page 90 Router Nirkabel WL-500gP V2 Petunjuk Mulai Cepat Mengkonfigurasikan WLAN Card (Kartu WLAN) dengan layanan Windows ® Jika Anda menggunakan non-ASUS wireless card (non kartu nirkabel ASUS), Anda dapat mengatur wireless connection (koneksi nirkabel) dengan layanan Windows Wireless Zero ® Configuration (WZC) (Konfigurasi Nol Nirkabel Windows).
 • Page 91 ® Router bezprzewodowy WL-500gP V2 Instrukcja szybkiego uruchomienia...
 • Page 92: Połączenie Przewodowe

  Aby dostosować router bezprzewodowy do indywidualnych potrzeb, należy zmienić ustawienia domyślne. Dlatego też, przed użyciem routera bezprzewodowego ASUS, należy sprawdzić podstawowe ustawienia, aby upewnić się, że wszystkie te ustawienia będą działać w danych warunkach.
 • Page 93: Konfiguracja Routera Bezprzewodowego

  Wprowadź następujący adres w przeglądarce sieci web: http://192.168.1.1 Domyślne User name (Nazwa użytkownika): admin Password (Hasło): admin Po zalogowaniu, wyświetlana jest strona główna routera bezprzewodowego ASUS. Na stronie głównej wyświetlane są linki do konfiguracji głównych funkcji routera bezprzewodowego.
 • Page 94 Wykonaj instrukcje w celu ustawienia routera bezprzewodowego ASUS. 1. Wybierz strefę czasową i kliknij Next (Dalej). 2. Router bezprzewodowy ASUS obsługuje pięć typów usług ISP: kablowe, PPPoE, PPTP, statyczne IP WAN oraz Telstra BigPond. Wybierz typ połączenia i kliknij Next (Dalej) w celu kontynuacji.
 • Page 95 Router Bezprzewodowy WL-500gP V2 Instrukcja Szybkiego Uruchomienia Użytkownik PPTP Jeśli wykorzystywane są usługi PPTP, wybierz ADSL connection that requires herk036@adsl-comfort username, password and IP address (połączenie ADSL, które wymaga podania nazwy użytkownika, hasła i adresu IP). Wprowadź do odpowiednich pól nazwę użytkownika, hasło i adres IP dostarczony przez ISP.
 • Page 96 Konfiguracja karty ASUS WLAN w programie One Touch Wizard Jeśli w komputerze zainstalowana została karta sieci bezprzewodowej ASUS razem z programami narzędziowymi i sterownikami w celu uruchomienia programu narzędziowego One Touch Wizard kliknij Start -> Programy -> ASUS Utility-> WLAN Card -> One Touch Wizard.
 • Page 97 Router Bezprzewodowy WL-500gP V2 Instrukcja Szybkiego Uruchomienia 1) Zaznacz przycisk radiowy Connect to an 2) Program One Touch Wizard wyszuka i existing wireless LAN (Połącz z istniejącą wyświetli dostępne AP na liście Available Networks (Dostępne sieci). Wybierz WL- siecią bezprzewodową LAN (Stacja) i kliknij Next (Dalej) w celu kontynuacji.
 • Page 98 Router Bezprzewodowy WL-500gP V2 Instrukcja Szybkiego Uruchomienia Konfiguracja karty WLAN poprzez usługę Windows ® Jeśli używana jest karta bezprzewodowa innego producenta niż ASUS, można ustawić poł. aczenie bezprzewodowe poprzez usługę Windows WZC (Wireless Zero Configuration [Zerowa ® konfiguracja sieci bezprzewodowej]) 2) Wprowadź...
 • Page 99 ® Router sem fios WL-500gP V2 Guia de consulta rápida...
 • Page 100 Router Sem Fios WL-500gP V2 Guia De Consulta Rápida Introdução O router sem fios da ASUS WL-500gP V2 pode ser utilizado em vários cenários com a devida configuração. As predefinições do router sem fios podem ter de ser alteradas de forma a satisfazer as suas necessidades pessoais;...
 • Page 101: Configuração Do Router Sem Fios

  Nome de utilizador: admin Senha: admin Após feito o início de sessão, verá a página principal do router sem fios da ASUS. Esta página principal mostra as ligações rápidas que lhe permitem configurar as funcionalidades principais do router sem fios.
 • Page 102: Configuração Rápida

  Siga as instruções para configurar o router sem fios da ASUS. 1. Seleccione o seu fuso horário e clique em Next (Seguinte). 2. O router sem fios da ASUS suporta cinco tipos de serviços ISP: cable (cabo), PPPoE, PPTP, static WAN IP (IP estático da WAN) e Telstra BigPond.
 • Page 103 Router Sem Fios WL-500gP V2 Guia De Consulta Rápida Utilizador de serviços PPTP Se estiver a utilizar serviços PPTP, seleccione a opção ADSL connection herk036@adsl-comfort that requires username, password and IP address. (Ligação ADSL que requer um nome de utilizador, uma senha e um endereço IP).
 • Page 104 Se instalou a placa sem fios da ASUS juntamente com os respectivos utilitários e controladores no seu PC, clique em Start -> Programes -> ASUS Utility-> WLAN Card -> One Touch Wizard (Iniciar) -> Programas -> Utilitário ASUS-> Placa WLAN -> One Touch Wizard (Assistente de...
 • Page 105 Router Sem Fios WL-500gP V2 Guia De Consulta Rápida 1) Seleccione o botão de opção Connect 2) O One Touch Wizard (Assistente de um to an existing wireless LAN (Station) só toque) procura e apresenta os pontos (Ligar a uma LAN sem fios existente de acesso disponíveis na lista Available (Estação)) e clique em Next (Seguinte) N e t w o r k s ( R e d e s d i s p o n í...
 • Page 106 Configuração da placa WLAN com o serviço WZC (Configuração nula sem fios) do Windows ® Se não estiver a utilizar uma placa sem fios da ASUS, pode configurar a ligação sem fios utilizando o serviço Wireless Zero Configuration (Configuração nula sem fios ) do Windows ®...
 • Page 107 ® WL-500gP V2 беспроводный маршрутизатор Руководство по быстрой установке...
 • Page 108 маршрутизатора можно изменить, поэтому перед использованием маршрутизатора проверьте основные параметры и убедитесь, что они подойдут для работы в вашей сети. ASUS предоставляет утилиту, называемую EZSetup для быстрой беспроводной конфигурации. Если вы хотите использовать EZSetup для настройки вашего маршрутизатора, обратитесь к...
 • Page 109 Беспроводный маршрутизатор WL-500gP V2 Руководство по быстрой установке • Маска подсети 255.255.255.0. При задании IP адреса компьютера вручную необходимо, чтобы он оказался в одном сегменте с маршрутизаторм. • IP адрес 192.168.1.xxx (где xxx может быть любым числом от 2 до 254, не используемым другим устройством) • Маска...
 • Page 110 Беспроводный маршрутизатор WL-500gP V2 Руководство по быстрой установке 5) Быстрая установка Для запуска быстрой установки, щелкните Next для перехода на страницу быстрой установки. Следуйте инструкциям для установки маршрутизатора ASUS. 1. Выберите часовой пояс и нажмите Next. 2. Маршрутизатор поддерживает пять типов подключений: кабель, PPPoE, PPTP, статический...
 • Page 111 Беспроводный маршрутизатор WL-500gP V2 Руководство по быстрой установке PPTP пользователь Если вы используете подключение PPTP, выберите ADSL connection that requires herk036@adsl-comfort username, password and IP address. It is know as PPTP. Введите имя пользователя, пароль и IP адрес, предоставленные вашим провайдером.. Нажмите Next для продолжения.
 • Page 112 можете использовать ASUS One Touch Wizard. Настройка беспроводной карты с помощью ASUS One Touch Wizard Если вы установили беспроводную карту ASUS вместе с утилитами и драйверами на ваш ПК, для запуска утилиты One Touch Wizard нажмите Start -> Programes -> ASUS Utility-> WLAN Card ->...
 • Page 113 Беспроводный маршрутизатор WL-500gP V2 Руководство по быстрой установке 1) Выберите пункт Connect to an existing 2) A S U S O n e T o u c h W i z a r d и щ е т и wireless LAN (Station) и нажмите Next. отоображает...
 • Page 114 Беспроводный маршрутизатор WL-500gP V2 Руководство по быстрой установке ® Настройка беспроводной карты с помощью службы Windows Пользователи других беспроводных адаптеров могут установить беспроводное подключение с ® помощью службы Windows Wireless Zero Configuration (WZC). 1) Для просмотра доступных сетей дважды 2) Затем вас попросят ввести сетевые ключи, щелкниетна...
 • Page 115 ® WL-500gP V2 Wireless Router Ghid de utilizare rapidă...
 • Page 116 Setările iniţiale ale router-ului wireless pot avea nevoie de unele schimbări pentru a corespunde cerinţelor dumneavoastră individuale. De aceea, înainte de a folosi router-ul wireless ASUS, vă rugăm să verificaţi setările de bază pentru a vă asigura că acestea funcţionează în mediul dumneavoastră de lucru.
 • Page 117 500gP V2. Introduceţi următoarea adresă în browser-ul de web: http://192.168.1.1 Setări de bază: Nume utilizator: admin Parola: admin După logare, puteţi vedea pagina de web pentru router-ul wireless ASUS. Pagina conţine link-uri rapide pentru a configura setările principale ale router-ului wireless.
 • Page 118 WL-500gP V2 Wireless Router Ghid de utilizare rapidă 5) Setare rapidă Pentru a începe setarea rapidă, apăsaţi Next pentru a accesa pagina “Quick Setup” (setare rapidă). Urmaţi instrucţiunile pentru a seta router-ul wireless ASUS. 1. Selectaţi zona orară şi apasaţi Next. 2. Router-ul wireless ASUS suportă...
 • Page 119 WL-500gP V2 Wireless Router Ghid de utilizare rapidă Utilizator PPTP Dacă folosiţi servicii PPTP, select opţinuea ADSL connection that requires username, herk036@adsl-comfort password and IP address (conexiune ADSL care necesită nume de utilizator, parolă şi adresă IP). Completaţi numele de utilizator, parola şi adresa IP ce v-au fost date de către furnizorul de internet.
 • Page 120 Configurarea card-ului ASUS WLAN cu One Touch Wizard Dacă aţi instalat card-ul wireless ASUS, programele utilitare şi drive-erele pe calculatorul dumneavoastră, apăsaţi Start -> Programes -> ASUS Utility-> WLAN Card -> One Touch Wizard pentru a lansa programul utilitar One Touch Wizard.
 • Page 121 WL-500gP V2 Wireless Router Ghid de utilizare rapidă 1) Selectaţi opţiunea Connect to an 2) One Touch Wizard caută şi prezintă e x i s t i n g w i r e l e s s L A N ( S t a t i o n ) AP-urile disponibile in listă...
 • Page 122 WL-500gP V2 Wireless Router Ghid de utilizare rapidă Configurarea card-ului WLAN cu serviciul Windows ® Dacă folosiţi un card wireless care nu provine de la ASUS, puteţi seta conexiunea wireless cu ajutorul serviciului Windows Wireless Zero Configuration (WZC). ® 2) Introduceţi cheia de 10 cifre pe care 1) Pentru a vedea retelele disponibile, daţi...
 • Page 123 ® Enrutador Inalámbrico WL-500gP V2 Guía de Instalación Rápida...
 • Page 124: Conexión Por Cable

  Guía de Instalación Rápida para el Enrutador Inalámbrico WL-500gP V2 Introducción El enrutador inalámbrico ASUS puede ser configurado para ajustarse a diversos escenarios de utilización. Algunos de los valores por defecto de fábrica podrían ajustarse a sus necesidades; sin embargo otros deberán ser modificados. Por ello, antes de usar el enrutador inalámbrico ASUS, deberá...
 • Page 125 • Máscara de Subred 255.255.255.0 (la misma que la del Enrutador inalámbrico ASUS) • Gateway 192.168.1.1 (este es el Enrutador inalámbrico ASUS) • DNS 192.168.1.1 (la dirección de IP del Enrutador inalámbrico ASUS o la suya propia). 4) Configurando el enrutador inalámbrico Siga los siguientes pasos para acceder al interfaz Web de configuración del WL-...
 • Page 126: Configuración Rápida

  Para iniciar la configuración rápida, haga clic en Next (Siguiente) para acceder a la página de Quick Setup. Siga las instrucciones para configurar el enrutador inalámbrico ASUS. 1. Seleccione la zona horaria o la región má s ce rca n a . H a g a cl i c e n N e x t (Siguiente) para continuar.
 • Page 127 Guía de Instalación Rápida para el Enrutador Inalámbrico WL-500gP V2 Usuario PPPoE Si utiliza servicios PPPoE, seleccione A D S L c o n n e c t i o n t h a t r e q u i r e s username and password.
 • Page 128 One Touch Wizard proporcionada en el CD de soporte. Configurando una tarjeta inalámbrica ASUS WLAN con One Touch Wizard Si tiene instalado un adaptador inalámbrico ASUS y su utilidad, haga clic en Inicio -> Programas -> ASUS Utility-> WLAN Card -> One Touch Wizard para lanzar esta aplicación.
 • Page 129 Guía de Instalación Rápida para el Enrutador Inalámbrico WL-500gP V2 2. One Touch Wizard buscará las Redes 1) Ejecute “One Touch Wizard” desde el menú de inicio y haga clic en Siguiente para disponibles. Seleccione WL500gP V2 y haga clic en Siguiente. comenzar la configuración.
 • Page 130 Guía de Instalación Rápida para el Enrutador Inalámbrico WL-500gP V2 Configuración de la tarjeta WLAN con el servicio Windows ® Si no utiliza una tarjeta inalámbrica ASUS, podrá configurar su tarjeta WLAN a través del servicio Windows Wireless Zero Configuration (WZC).
 • Page 131 ® Bezdrôtový smerovač WL-500gP V2 Rýchly sprievodca pre spustenie...
 • Page 132 úloh. Prednastavené nastavenia bezdrôtového smerovaca bude možno potrebné zmenit, aby dokázal plnit vaše individuálne potreby. Z tohto dôvodu preto pred používaním bezdrôtového smerovaca ASUS skontrolujte základné nastavenia, aby ste sa presvedcili, že vo vašom prostredí budú všetky funkcné. Spolocnost ASUS poskytuje pomocný program pre rýchlu konfiguráciu bezdrôtového pripojenia nazývaný...
 • Page 133 Postupujúc podľa dolu uvedených krokov sa dostanete do internetového rozhrania pre konfiguráciu WL-500gP V2. Vo svojom prehliadači zadajte nasledujúcu adresu: http://192.168.1.1 Predvoľby Názov užívateľa: admin Heslo: admin Po prihlásení uvidíte úvodnú stránku pre bezdrôtový smerovač ASUS. Na úvodnej stránke sa nachádzajú rýchle prepojenia pre konfiguráciu hlavných funkcií bezdrôtového smerovača.
 • Page 134 Pre začatie rýchleho nastavenia kliknite na Next (Nasledujúci) čím sa dostanete na stránku “Quick Setup (Rýchle nastavenie)”. Podľa pokynov nastavíte bezdrôtový smerovač ASUS. 1. Zvoľte svoj e časo vé pásmo a kliknite na Next (Nasledujúci). 2. B e z d r ô t o v ý s m e r o v a č A S U S podporuje päť...
 • Page 135 WL-500gP V2 Bezdrôtový smerovač - Rýchly sprievodca pre spustenie Užívateľ PPTP Ak používate službu PPTP, zvoľte ADSL connection that requires username, herk036@adsl-comfort p a s s w o r d a n d I P a d d r e s s ( A S D L pripojenie, ktoré...
 • Page 136 Konfigurácia karty bezdrôtového pripojenia ASUS WLAN Card pomocou One Touch Wizard Ak ste si kartu pre bezdrôtové pripojenie ASUS do svojho PC nainštalovali spolu s pomocnými programami a ovládačmi, kliknite na Start (Štart) -> Programs (Programy) -> ASUS Utility (Pomocný program ASUS) -> WLAN Card (Karta WLAN) -> One Touch Wizard, čím spustíte...
 • Page 137 WL-500gP V2 Bezdrôtový smerovač - Rýchly sprievodca pre spustenie 1) Zvoľte tlačidlo rádia Connect to an 2) One Touch Wizard vyhľadáva a zobrazuje existing wireless LAN (Station) (Pripojiť dostupné AP v rámci zoznamu Available Networks (Dostupné siete) . Zvoľte WL- sa k existujúcej bezdrôtovej LAN (Stanici) a pre pokračovanie kliknite na Next 500gP V2 a pre pokračovanie stlačte...
 • Page 138 WL-500gP V2 Bezdrôtový smerovač - Rýchly sprievodca pre spustenie Konfigurácia karty WLAN card pomocou služby Windows WZC service ® Ak nepoužívate kartu bezdrôtového pripojenia ASUS môžete bezdrôtové pripojenie nastaviť pomocou služby pre konfiguráciu Windows Wireless Zero Configuration (WZC). ® 2) Zadajte 10 ciferné kľúče, ktoré ste 1) Dvakrát kliknite na ikonu bezdrôtovej siete...
 • Page 139 ® Бездротовий маршрутизатор WL-500gP V2 Керівництво по швидкому запуску...
 • Page 140: Початок роботи

  Отже, перед використанням бездротового маршрутизатора ASUS перевірте основні параметри і переконайтеся, що вони працюють у ваших умовах. ASUS надає утиліту, яка називається EZSetup для швидкої бездротової конфігурації. Якщо ви хочете використовувати EZSetup для конфігурації вашого маршрутизатора, див. розділ 6 в керівництві користувача на компакт-диску.
 • Page 141 Виконаєте наступні дії, щоб увійти до Web-інтерфейсу WL-500gP V2. Введить наступний адрес у веб- браузери: http://192.168.1.1 За умовчанням Ім’я користувача: admin Пароль: admin Після входу ви побачите домашню сторінку бездротового маршрутизатора ASUS. Домашня сторінка містить посилання на конфігурацію основних функцій бездротового маршрутизатора.
 • Page 142 натисніть «Next» (Далі). 2. Бездротовий маршрутизатор ASUS підтримує п’ять типів с л у ж б I S P : к а б е л ь , P P P o E , P P T P, с т а т и ч н и й W A N I P і...
 • Page 143 Бездротовий маршрутизатор WL-500gP V2 Керівництво по швидкому запуску Користувач PPTP Якщо ви використовуєте послугу PPTP, виберіть «ADSL connection that requires herk036@adsl-comfort username and password» (Підключення ADSL, яке вимагає ім’я користувача, пароль і IP-адрес). Вам потрібно ввести ім’я користувача, пароль і IP-адрес, які надаються...
 • Page 144 до карти WLAN для установки бездротового з’єднання. Конфігурація карти ASUS WLAN за допомогою майстра «One Touch» Якщо ви встановили бездротову карту ASUS разом з її утилітами і драйверами на комп ’ютер, натисніть «Start» (Пуск) -> «Programes» (Програми) -> «ASUS Utility» (Утиліта...
 • Page 145 Бездротовий маршрутизатор WL-500gP V2 Керівництво по швидкому запуску 1) Виберіть кнопку «Connect to an 2) «Touch шукає і показує доступні точки existing wireless LAN (Station)» доступу в списку «Available Networks » (Доступні мережі). Виберіть WL- (Підключення до існуючої бездротової 500gP V2 і натисніть кнопку «Next» м...
 • Page 146 Бездротовий маршрутизатор WL-500gP V2 Керівництво по швидкому запуску Конфігурація карти WLAN за допомогою служби Windows ® Якщо ви використовуєте бездротову карту, зроблену не компанією ASUS, ви можете встановити бездротове з’єднання за допомогою служби «Windows Wireless Zero ® Configuration» (WZC). 2) В в е д і т ь 1 0 - ц и ф р о в і к л ю ч і , я к і...
 • Page 147: Prohibition Of Co-location

  FCC Warning Statement This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1. this device may not cause harmful interference, and 2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
 • Page 148: Ce Mark Warning

  Testing for electromagnetic compatibility according to EN 301 489-1 and EN 301 489-17 has been conducted. These are considered relevant and sufficient. Effective use of the radio spectrum – Article 3.2 Testing for radio test suites according to EN 300 328- 2 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.
 • Page 149 If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.
 • Page 150 It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices.
 • Page 151 NO WARRANTY 11.BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: