Download Print this page

Haier DW12-BFE User Manual

User manual
Hide thumbs Also See for DW12-BFE:

Advertisement

-
‫הוראות הפעלה‬
-
‫מדיח כלים‬
DW12-BFE
:
‫דגם‬
0120501492A

Advertisement

loading

Summary of Contents for Haier DW12-BFE

 • Page 1 ‫הוראות הפעלה‬ ‫מדיח כלים‬ DW12-BFE ‫דגם‬ 0120501492A...
 • Page 2 ‫כן עניינים‬ ‫תו‬ ................ ‫הוראות בטיחות‬ ............. ‫לוח פיקוד‬ ‫מבט מקרוב‬ ............‫פנים המכשיר‬ ‫מבט מקרוב‬ ..................‫מלח‬ ............‫חומר הדחה ונוזל הברקה‬ ..............‫מילוי מדיח הכלים‬ ................ ‫הפעלת המכשיר‬ .......
 • Page 3 ‫הוראות בטיחות‬ ‫קראו בקפידה את ההוראות שבחוברת זו‬ − ‫נתקו את‬ ‫אם המכשיר לא פועל כשורה‬ ‫היות שהן מספקות מידע חיוני להתקנה‬ ‫אספקת המים אליו ואת תקע החשמל‬ ‫ולשימוש ותחזוקת‬ ‫בטוחה ונכונה של המכשיר‬ ‫עיינו בפרק‬ ‫לאחר מכן‬ ‫מהשקע בקיר‬ ‫המכשיר‬...
 • Page 4 ‫לוח פיקוד‬ ‫מבט מקרוב‬ ‫לחצן בחירת מחזורי הדחה‬ ‫נורית‬ ON-OFF ‫ות מחוון מחזורי הדחה‬ ‫נורי‬ ‫נורית‬ ON-OFF ‫השהיה‬ ‫לחצן הפעלה‬ ‫עומס‬ ‫לחצן‬ ‫נורית מחוון נוזל הברקה‬ ‫עומס‬ ‫נורית מחוון‬ ‫נורית מחוון מחסור במלח‬ ‫לחצן בחירת השהיה‬ ‫ידית לפתיחת הדלת‬ ‫תצוגת זמן השהיה‬ ‫פנים...
 • Page 5 ‫מאפיינים טכניים‬ ‫מ‬ ‫" ס‬ ‫ב‬ ‫רוח‬ ‫מ‬ ‫" ס‬ ‫עומק‬ ‫מ‬ ‫" ס‬ ‫גובה‬ ‫חלקים סטנדרטית‬ ‫למערכת‬ ‫קיבולת‬ ‫לחץ מים‬ 0.03-0.6MPa ‫מתח הפעלה‬ 50Hz 220-240V 2150W ‫הספק צריכה כולל‬ ‫מלח‬ ‫מלח‬ ‫חובה עליכם למלא את מיכל המלח בזמן‬ ‫קשיות המים משתנה מאזור לאזור‬ ‫נדלקת‬...
 • Page 6 ‫בהתאם לסכמה הבאה‬ ‫מומלץ לבצע את הכיוון‬ ‫קשיות המים‬ ‫צריכת מלח‬ ‫אוטונומי‬ ‫מיקום‬ ‫קשיות‬ ‫רמה‬ mmol/l ‫( ג‬ ‫" ק‬ ‫מחזורים‬ ‫הבורר‬ Clarke ‫מחזור‬ ‫גרמים‬ 0 – 1.7 0 – 17 0 – 14 " - " 1.8 – 4.4 18 –...
 • Page 7 ‫מילוי מדיח הכלים‬ ‫הסירו מהם שאריות מזון גדולות למניעת סתימת המסנן‬ ‫לפני הכנסת הכלים לתוך המדיח‬ ‫הדבר יגרום לירידה בביצועי המכשיר‬ ‫להשרות‬ ‫אנו ממליצים לכם‬ ‫אם הסירים והמחבתות מוכתמים באוכל שרוף שקשה לנקות אותו‬ ‫הוציאו את הסלסילה‬ ‫הדבר יימנע את הצורך במחזורי הדחה נוספים‬ ‫אותם...
 • Page 8 ‫הפעלת המכשיר‬ ‫התחלת מחזור הדחה‬ ‫המתינו מספר דקות לפני‬ ‫ופתחו את הדלת‬ ‫הוצאת הכלים מהמדיח על מנת שלא לטפל‬ ‫לאחר השלמת כל פעולות ההתקנה שתוארו‬ ‫בהם כשהם עדיין חמים וחשופים יותר לסכנת‬ ‫ולחצו‬ ‫פתחו את ברז המים עד הסוף‬ ‫לעיל‬ ‫הם...
 • Page 9 ‫עצות לחסכון בחשמל‬ − ‫ם כשהוא‬ ‫מומלץ להפעיל את מדיח הכלי‬ − ‫השתמשו בכמות המתאימה של חומר‬ ‫למניעת‬ ‫טעון באופן מלא לחסכון בחשמל‬ ‫שימוש בכמות גדולה מידי של‬ ‫דחה‬ ‫ה‬ ‫ריחות רעים והידבקות שאריות מזון‬ ‫חומר הדחה לא תגרום לכלים להיות יותר‬ ‫באפשרותכם...
 • Page 10 ‫טבלת מחזורי הדחה‬ ‫נוזל‬ ‫חומר‬ ‫מתאים לתנאים‬ ‫תיאור המחזור‬ ‫מחזור‬ ‫הברקה‬ ‫הדחה‬ ‫הבאים‬ ‫ה‬ ‫שטיפה מוקדמת שניי‬ ‫סירים‬ ‫צלחות‬ ‫במים קרים‬ ‫ומחבתות מאוד‬ ‫לא מיועד‬ ‫מלוכלכים‬ ‫גרם‬ ‫שטיפה ממושכת ב‬ ‫לכלים עדינים‬ ‫הדחה במים קרים‬ ‫שטיפה‬ ‫הדחה במים חמים‬ ‫אינטנסיבית‬ ‫ייבוש‬...
 • Page 11 ‫ניקוי ותחזוקה מיוחדת‬ ‫ניקוי זרועות ההתזה‬ ‫מכלול המסנן‬ ‫לעיתים נתקעים חלקיקי מזון בתוך זרועות‬ ‫להשגת הביצועים והתוצאות הטובים ביותר‬ ‫עיינו בפסקה‬ ‫ההתזה וסותמים את המזרקים‬ ‫יש צורך לנקות את מכלול המסנן‬ ‫בדקו את‬ .(" ‫מראה פנימי‬ – ‫מבט מקרוב‬ " ‫המסנן...
 • Page 12 ‫פתרון בעיות‬ ‫המדיח לא מנקז מים‬ ‫ייתכן שמדיח הכלים לא יפעל או יפעל בצורה‬ ‫בואו‬ ‫לפני פנייה למעבדת שירות‬ ‫לא תקינה‬ ‫בדקו האם‬ ‫האם‬ ‫נבדוק תחילה האם הבעיה פתירה‬ − ‫צינור המים מקופל או מכופף‬ ‫חוץ על אחד הלחצנים או לבצע‬ ‫שכחתם...
 • Page 13 ‫התקנה‬ ‫חיבור מים חמים‬ ‫מיקום המכשיר‬ ‫אספקת המים למכשיר ניתנת לחיבור גם‬ ‫גב‬ ‫מקמו את המכשיר במקום הרצוי לכם‬ ‫מערכת מרכזית‬ ‫לצנרת המים החמים הביתית‬ ‫כשיר צריך להיות מקביל לקיר מאחורי‬ ‫המ‬ ‫כל זמן שהטמפרטורה שלה‬ ‫קה‬ ‫מערכת הס‬ ‫וצדי המכשיר מקבילים למכשירים או‬ ‫המכשיר‬...
 • Page 14 ‫התקנה‬ ‫חיבורי חשמל‬ ‫לאחר שווידאתם שהמתח והתדר של רשת החשמל שבביתכם תואמים לדרישות המתח‬ ‫ושרשת החשמל‬ ‫ממוקמת על דלת הנירוסטה הפנימית שבמכשיר‬ ‫המצוינות בתווית הזיהוי‬ ‫חברו את תקע החשמל‬ ‫שבביתכם עומדת במתח המכסימלי המותר המוגדר עבור המכשיר‬ ‫הארקת המכשיר מחויבת לפי חוק‬ ‫לשקע...
 • Page 15 ‫סכמת חשמל‬ ‫המופיע על המוצר עצמו או על האריזה מציין שלא ניתן להתייחס למוצר זה‬ ‫הסמל‬ ‫במקום זאת יש להעביר אותו לנקודת איסוף של מוצרי חשמל‬ ‫כפסולת ביתית‬ ‫תוכלו‬ ‫על ידי כך שתוודאו שמוצר זה יושלך לאשפה בצורה תקינה‬ ‫המיועדים למחזור‬ ‫מנוע...
 • Page 16 ‫ראשון לציון‬ ‫חדש‬ ‫. ת‬ ‫. א‬ ‫נסקי‬ ‫רוז‬ ‫רח‬ ‫משרדים ראשיים‬ 1-700-500-490 ‫טל‬...